Skip to main content

Full text of "Acta Sanctorum"

See other formats


v^^^--; W^A^ 
J^ - ►' - - •y^ 
' , \ 


^v 

^ '^ \-N. K' ■ ^' \l '' 
*<-. ¥^ 

4 E-. ACTA S ANGTORUM OCTOBRIS XOM US TERXITJS DECIMtJS K , ACTA 

SANCTORUM 

OCTOBRIS 

Bx mm u GR.c,s mm,m ^mm «onumentis servata pr,m,gek,a veterum mmm phras, 

COLLECTA DIGESTA 

COMMENTARI.S KT OBSERVATIONIBUS ILLUSTRATA 

A 

T> r\ c c T • r V I r T n n r ■ E T R E M 1 G 1 I> E B U C K 
JosEPUo VAN HECKE, Benjam,no BOSSLE, McTon,. 

SOCIBTATIS JESU PnESBYTERIS THBOLOCIS TOMUS XIII 

Qoo d,es lngesi™s, tngesi^s pn.us el paH,. viges,« nonus coni,nenlur. 
APUD VIOTOREM PALM£^'A M^ 

MDCCCLXXXlll i-A/iVJS-P£fl£5- 76 I Digitized by the Internet Archive 

in 2012 with funding from 

Lyrasis IVIembers and Sloan Foundation http://archive'arg/details/actasanctorum61unse - Prodit tandem post innumeros labores, post angustias et «rumnas, post mfinita taedia, 
4 postmorbos et mortes, quatuor hagiographorum postumus fetus, mensis Octobns tomus 
c4 tertius decimus, Acta sanctorum ejusdem mensis ad metam adducens. Quodsi pr^ceden. 

^tibustomis editisin lucem, ,uasi l.to eventu , pr.decessoribus nostris hagiograph.s s>b. 
■^ gratulari licuit ; nos, post persoluta hujus tomi auctoribus funora, eorum postumos abo 
^ es ,uas. coUecta. reliquias sero tandem in lucem publicam mittentes, m.ror pot.us decet 
ac luctus. Diros enim morbos longum.ue languorem ac mortes acerbas vd.mus canss.mo- 
S,... hominum. quorum ali.ui, a sedibus suis avulsam sparsisque per capita v.arum lap.d. 
^ bus dirutam. Bollandiani operis molem e rudoribus excitaverant. exotatam cont.nu, n 
lentis au.;erant, alii in novi opens subsidium adsc.i, pr.claro ^^^>^ 
ingenti erudUionis pondero, labore indefesso, ciuasi column. tofus ferme "P-- ^^ -^ 
M por a a„t Quos omnes, iUa temporis intercapedine qu. duodec.mum .nter et tert m 
X imum 'tomum Octobris extenditur. fera mors rapuit, sive sen.o consumpto. swe 
>— Intutis e.uUantes viribus ^^^^^r^CZ:^ 

^volumini conquirebant. materien. trutiuabant ^^'^^ J^ 

- sedato aut continno, sed creb.-is non tam '--•>"— ^.^^jr^.^J.^ .ies 
> hiulco. Morbi violentia nunc ,.,.„.n sternebat, ..un. a te.m a^m 
^■^ a pulpito din ac li>^"S abstinuit. duos repent.na n.o.-s e me s sus^ U ^^ ^^ 

tres scriptores nul.o opere ad apicem P-'^-^" ;""-"'■ ^,,^ „,„,„,,, ^p.etiam 
incudem revocandas quartus susciperet ; .i..i quum .pse adversa valetud.ne ^^ P^^^^_^^^ 
increscente vi morbi, ad e.tremu ^^^^_^^ ""'"' „io .ravis, studendi scnbendique 

Supererant e. anti.uioribus duo, ^^^^^ ,„,,„, ^aterias nihil conferre 
,J tantum noa impar, pr.ter --- — ^^ ^^^^^^,, ,..odico labore v.res 
potult.AUersuisuniushumens totum v um P ^^ ^^^ ^^^^^^^^^ ^^„„„,,, eo 

Lgit, ac valetudme aU.uantum ^^ff^r^- "^^ ^,, ^.ogressus tard.c,ue mor., quum 
perlnU ut sub pr.U.m opus mitteretur S.^^ V^J ^^^^,^„ ,,,,,,. Tunc 

ecce iterum repentina mors nec op— ^ J ^^^,^,,, „„„ .. sed aUena, pUu-a,ue 
,3,ui supererant .-iss.ma cura .cubu ed J ^^^^^^^^^^ ^^^^,^„, , 

i.perfecta,au-"P~ ^'^*""^ T rl -Positorum instantia, irrisiones et.am 
a.icoru.n damores, «^i-^-*'''^^'--" ' itium ,uanto minus ,aa de re, quam- 
„onnunorumhominum,conv.c.atant -^^ ^^^^^^ ^^^,„ ,, od iier. 

„ue graviac molesta ageretur, >psi '"^f "^ ^'.^^^ ,,, „ecessaria, quarto tandem anno 
LuU, atque ipsum volumen.mora ^^^^^l ^^^^„^^ .strorum, labente 
— " "^ C:r::vr;larievU.anem.venU.uamstudiorumsuorum 
tertio impressionis anno, e -vivi 

nltimos fructus vidisset typis traditos. ^^_^ .uecurrerint neque in partem 

Si,uisfortassisrequiratcurjunioressocnsn.o ^^^^^ ^^.^ratorum decreto 

laboris successerint, responsum ^^ " ,^;^,„^„^ j„„io.es interim sequent.s mensis 
sancitumfuerat "^ sen.ores suum absoUernt o ume ,^J^^^^^^ ^^^ ^^^^^ ^^^ ^^^^^„^, 
Novembris primum volumen pr«pararent, qu ^^^^^^^^^ ^^^.^^^^ Rollandianorum 
volumine leguntur, eorum sunt quorum ^ J ^„,,„,, ,t fit ab aliorum auctorum 
„.„e vita functorum;si enim binc «^; ^J^ ^omine signemus. 
postuma scripta edentibus, id tant. non aecessorum nostrorum, supremos 

Et sicbenevolo lectori -iss^morum v.o^^ Malimum, cujus ad majorem gloriam et 
laborum fructus tradimus. Deum veio up .^ ^^^^^^^^ ^^^.^ promotum, toto corde 

honorem BoUandianum opus ^ncboatum m ^ ^^^^^^^^ iUuminando, augendo vires, 
exoramus ut scriptoribus benedicere d.8.et-, ^^^^ ^^^ .^^^^^. ^^^^^ .^ 

labores prosperando, perducendo opus nost.um a p 

^^"^''^"'- CAROLUS DE SMEDT, PRESB. S. .1. 

GULIELMUS VAN HOOFF, PRESB. S. J. JOSEPHUS DE BACKER, PRESB. S. J. Sudante sub pr.lo boc volumine, unus ox nobis, anno 1880, b.bUotbecas Urb.s Rom. 

, rabat a clgenda documenta pro tomo primo mensis Novembns. Qu. quum ad 

SulrPontificisadmissuspaternoSanctissimiDonuninostri de Actis Sanc 

;:r ;:— lCl, banc opportunitatem nactus, SanctUati Leon.s XHI candide 

perl nimi su. dubitaUonem circa duos v.ros quorum nomina in Martyrologm Romano 

nsentur, Tbeodotum videUcet ac Stacbyn, episcopos, Laodioe. dlum, bunc ^y^ ouorum prlor immerito inter sanctos viderctur descriptas, posterioris elogmm eum 
certahistoria compoai haudposse videretur. Quibusbenigne auditis, Pontite. de utraque 
eausa ad Sacrorum Rituum Congregationem referrijussit. Relatum fuit de Theodoto <,u.- 

dem paucis post diebus ; de Stachy vero nondum agi c»ptum erat, auumjam commen- 

tarius de ejus Actis ', qui in hoc volumine prodit. typis fuit impressus. 

DeTheolto hrevem commentariolum, ad finem ,uem diximus conscr.ptum, Em.en- 

,1! Lmino Cardinali Bartolini, S. R. Congregationi pr.fecto. socus noster tunc 
Td t de Stachy ipsissimus hujns voluminis commentarius ad eumdem Card.nalem 

;:::!.! fl. Uc.^^^^, .» humanitate sua, se.uentes I.teras. ohservant.. 

nostra. testimonium. roscribere dignatus est, quas hic subjungere v.sum. 

Ronio\ die 24 feh-uarii anni 1883. 

Jiecerendissime Pater, 
r meras accepi Paterniiatis Tu. miki oratissi,nas , ,uit,us f,isce HUeris ^eis lil>entissi,ne 
cZ itla sate,rosa ae Tkeo0.oto Laoa.eno se.erissimo e.amin. suVjeeta fut 
.esponCeo. Causa ata ^^.^^^^ „^^,„.^,,, , ,,,, ,„ uistona eecte- 

inSacrorum^Uuu^^^ , .« p-...o sunt,ut „rimum H.c 

.^stica .— ;^ Zre<j.UoneMican,a sit in or^ario pteniss^mo eon.entu. 
causa a Sacrorum Rdumn tongrej p„ternilas Tua ad me misil 

'--'''''7ZZ":^L utunturaa taMaetar.am tegenaam . .ujus 

:r=: :::i ~- rzziz::::^::^^^^^ 

mtuum Congregat^onemeausaae P ,,,,,,,us prose,uen<li sunt clans- 

.acsuperreJu.ei,..r,tepro^ 

«•- ^«'- '""""'•"'"' "ZTZ^ eJclatione inaigeat, sotUcUi sunt a. Sacrorum «.- 

luumCongregalionemMuddelerie, 

tentiar..unieepronunciare cnpet.t. .,,^„,,^„,, ,, ^ene.olenti. sensus Paterni- 

Hane propitiam nactus oecas^onem, meos 
tati Tu.-e exprimere delector. Vate. 

Palernitatis Tuie 

Devotissimus servus verus, - Dominieus Cardinatis Bartolinius, 
S. R. C. Prn-fectus. Reverendissimo Patri Guitletmo van HoofT 
e S. J. . Hic cou„T,eDlarius legi.ur pag. 687 ; cujus ,o,Uuo,. q ^^^^^^^^^ 

.o"ltl"r<.oor,o Jlluois uooln vo,un,e„ io qua.uor fasciculos d.v.suo. prod,., p^^ULTAS FACULTAS 

R. P. PR^POSITI PRO^lNCL^. BELGIC^ S. J. 

Hecke, Benjammo Bossue, Viclore et Kem.,.0 , ^^^_ 

f;iuc;: tlJu i; ^oruu. «deu. ..asce lite.s, .auu prop.a su.scnptas cousueto.ue 
officii sigiUo munitas, dedi Bruxellis die tertia aprilis anui MOCccLXXx.n. 

J. VAN REETH, S. J. APPROBATIO ORDINARII 

Imprimatur. 

Mechlinise, die 11 Aprilis 1S83. 

VICT \UG. CARDINALIS DECHAMPS 
ARCH. MECHLIN. PROTESTATIO AUCTORUM 

Quod ol.m protestati sunt decessores nostri in hoc de Actis Sanctorum opere se servatas 
velle Urbani pap. VHI constitutiones ; neque suis aliorumve hic relatis commentarns. 
aliud pondus tribui quam sit histor.. ab hominibus errori obnoxiis script. : idem nos ante 
hunc tomum tertium decimum Octobris protestamur. ELOGIA ELOGIA PATRUM mm\ CARPENTIER, HENRICI MTAGl^E ET JOSEPHI U^ mKE" DE PATRE EDUARDO CARPENTIER Natus emt Pater Eduardus Carpentier m 
mco Flawlrim Occidentalis cui nomen esl 
Meulebehe, anno 1822, rfie 20 mara. In bo- 
cietalem Jen^ Ave incemds cooptatus esl, die 
Wseptembrisannimi.Licetjamtumtenms. 

sima utcretur valetudine, egregia nihilommus 
mortificationis, apostol.ci zc.li suique abne- 
gationis ab ipso iu-ocinio edidU docame,ta 
Quo Trunciniiabsoluto,post repeldam djuUn 
rhetorican, acccptasquc Namurc^plulosoph^ 
scientiaramquc naturalium d,sciplmas,quum 

ante suum in Societatem "'ff/-«."';';/2«« 
RoHariensi minori semmarw, viter omnes 
ftudiorum o^mulos impirjro labore. prompta 
tenacique memoria , acut^s.smo '"''f' 
multiplici eruditione, sagac. m "'^f^^_ 
dodomm opinionibus judicio longe e.rxeUe 
Tltatim amoderatoribus. prxcoc.s mgenu 
';';ls mo.datu,-us, Patribus W^^- 
in coUeqio B,-uxellemi socius add,tus est. 
Simu eliam mathesim rhelo,-cs, etelerosque 
TXalos Ungaam anglicam doce,-e jusms 
tsesponte ^ca paupercs pue,-os, m schola 
Zmdominicalcm .ocant docUnn^ ch,;s- 
liameprxceptissuscepitimbucndos. 

Posliuamscseper quinque an,ros adco,. 
Jibendas ciliccque a,motandas sancto,-um 
VUaTp,-^parasset, et in omnes ecclesxast,c^ 
.TcZ parles excur,-issct, eam Lo,^ann ann,s 
guatJrpcnitus hausU, ile,-umque peraco 
Tmmcinii te,-tio probationis anno. ad sc,;pto- 
rTBoUandmnos, co,-um m PO^te,-u,ncollcga 
Zulus, B.-uxeltas ,-ediit, «n»o 18o6 «A 
Lrdecemcontinuos annos, teger co,-po,c sed 
Znteftndus animoque ,-obustu., mdefes- 

''^l^:^:",^'p^neiamp,-.eir>ucassum^ 
"^i^i^aiZJa siln /^-'^-^^/f!^- 

Znempe Habessino,-um "P"^"";;^^ 
baam reqem cum septem monaclas etleciam 
'nZlli item monachu,,, c-^^^^P^^, 
mus tomus duodccimus Octob.ns I,^cese« 
7n tomo decimo comme,ita,-ms de Si. A, elha 
KuZet soeiis, martyribus Ncg,-an^ m A, a- Ua non minus centum complcctcns paginas, 
qulbus rcligionis christian^ apud '^'-f^f''"- 
g,-essus accu.-atc desc-ipU Uguntur. P,M 
imo nono ab e.imio kagiog,-apho ,ltustrata 
cxhibcnlur Acla S. Fmtan, seu ij""'"''""^- 
tis in Hibcrnia, et B. .Joannts Bom, eremtlic 
A^gustani in llalia. Dcnique el ma,tusertpla 
apud nos sc-vatur Dis.iuis.lio histonca de.Eth.o. 
IL. orientalibus sive H:,be.s,n.s, ab o. K ne 
lent,.us,,uea,lsu:culu.nlVch.-.sl.anun.;clque 

regno Ja et .-egina Saba. Acce,h. -8-" ._Eti™- 
p^.. cl.ronolog.a us.iue ad s.eculun, 1 1. Cu 
tuc„b,'ationi quantttm laborts tmpender,t, les- 
Zl- no,t solum ipsa scriptionts moles, sedet 
rZ-lapost^jus morlem ingcts adre,:.a,-to- 
,^mcopia.p,-^sc,-timcompulattonu.,yiutbt,s 

ZTuwZm astronomic-^ scientite formulas 
S«a ph,e,tomen.a apud .mtopes notata 
m^l e.pendendo, intru:atam ch,-ono 
Zim enoda,-e et perspice,-e mol.tus fitraL 
UUiutam tamenmanum,inq,-a<-esce,,e „to,bo 
p,-tepeditus, operi imponcre «'^V'^!. 

\'„,-u,Uii quiin famittar, opttmtlattts 
c^^^dine rixere, quot quantaque o,nn 
^Z rmicta semper caletudine et pe,te des- 
Ter<^a^tlTtZlle retiqtosarum virHtltcm 
n-lme,tla Hir indicasse .mtlieiat ettm, Itcet 
M^Mc^ 'abo,-ibus onustum, nttmquam 
tot «"-""/"^'' .piritualium ^stimattone, 
'"' w n^^,Zisissea,ti,num. Quamvis 
" JJ^^Zs vi,te,-etur immersus. in 

etiam annis confessartt «"'" / f ■„ (,^. 
^"'■. ' \ ZtTGeZLo,nmque, B,.tccel- 

mcnla recipiendap,;cparaos. . ^ ,i ab eaitotomo duodccimo 

b:i::?s=HEES=rr:=;===;-'~--- culHm scih-cef. sacraHssimi Cordis Jem,omm 
modo propagare siatuit; et quo mehus ulas- 
seqnercfur, in galHcum sermovem comu 
u/pisque rufgarit Norcnam ahquama lat.c 
Manredini, Societatis olim secretar^. italwe 

■conscripiom. Sicut in <^o^-"^ ^^^^^^^ 
sancfos omnes, nostrte prieserfm boneiafis 
pioafliciebatur amore ; cujus publica ue.^^nt 
testimonia iibri ab eo in lucem f^^-P^^l- 
sima Praxis in honorem S. P. l-9nafn ncc 
non B. Joannis Berchmanm Vita, a I afn 
V Cepari quondam descripfa, iierum prelo 
subjecfa, additis annofaiionibus anecdofi^que 
documenfisj qure profeclo addiiamentaad 
beafijucenis causam Romm promocendam 
non parum visa sunt conferrc 

Efhnicosadveram fidem adducendi p^rru- 
mdns- obipsosuoinSociciaiemingressu po- 
steaque sa'pe Ameriv.-c Indiarumque mts- 
siones enixe a superionbus postufarera . 
QiuT quidem anirni Dei gloriam anhclanits 
desiderin, iwn aposioncos labores impertien' 
do sedlongampcrtoiam vifam tegrifudincm, 
diversos eosque gravissi^nos morbos ac con- 
finuos fere iribuendo dolores, inmciamque ci 
paiientiam cum omnimodasui in manus Dei resignaiione elargicndo, DominusJesus e^au^ 

"^^ol^^f^cfis omnino viribus ei iofAus cor- 
poris, inferiorum pr^eseriim .«^'^'f ^^^' ;. 
Orassante paratysi, bemgmori ca.'lo con/st 
supcriores cum, sin minus mres, ai sacm 
aliquid valefudinis xquiori regionis tcmpe- 
rie speranfcs rccuperaturum, Moncecum ad 
litius mediicrraneam Galliam inier Itaham- 
que situm,ubiperpeiuoquasi vere gauderci, 
miffcrc decrcverunt, anno 18G5 ad /mem ve> - 
ncnfe.Eorumspcm /raudavit evenfus- iribus 
enim quibus Moncsci vixif annis, adeopara- 
lusis crevit ut inde in Beigium revehi non 
poluerii. Mirabilem auiem patientix, piefafis 
omniumque viriulum tcsfi/icafionem dedit 
p Eduardus, tum Patribus c.ollegu Monfe- 
cen^is, fumsubinde cognatis suis Patribusqice 
nonnullispromncits Bc/gic.v Mona^cum occa- 
.^ione dafa invi^ieniibus. Tandom magnum 
sui relinqucns omnibus desideriurn, plenus 
meritis (dicere ehcu ! non fas esf diebus), pla- 
cide in Dominiampte.ru obiit, die vigesima 
nona orfobris,anno hujus sxcuH seccagesimo 
octavo, eetaiis suse quadragcsimo sepiimo. DE PATRE HENRICO MATAGNE Die 7 ndii anni 187'2 Pater Henricus Mtda- 
gne, subiianea sanguinis in cercbrum conges- 
iioneicius, vocisei,utconjicere Hcei, menfis 
usuamissojesiine sacris morientium sacra- 
meniisinunctus,etpost ianiillum temporis, 
hora nona vespertina, BruxelHs in collegio 
SancH Michaetis vifa funcius est. Nrdus esi 
Namurci die '24 sepfembris anni 1833, parcnti- 
bus honesiate morum ci /ide magisquamre 
famiiiari locuplefibus. Ind-' a pueris mira dis- 
cendi cupidine acccnsus, Frafribus a Docfrina 
Christiana nuncupaiis erudiendus tradiiur. 
Sub eorum discipiina, quam postea semper 
commendavd,itapro/ccit ui decennis inter 
alumnos attcrius inftnitegrammaHcic in col- 
iegio Namvrcensi Socieiatis Jesu adscripius, 
facile omnium princeps factus, anno subse- 
quentead Grammaiicam 'mediamfransierit. 
Qua inceperai, perrexit ire via, tuni varias 
EuropiC iinguas addiscendo, tum quidquid 
omnis icci Hierarum cultores prie-<ianfiiis 
proiulerinicuriose perlegendo, donec, absoiuto 
humaniorum lit^erarum curriculo,sub annum 
1849 coram Gubcrnii jurafis summa laude 
graduaiorum examensubiret. Indc Narnurci 
in coiiegio Societaiis biennio philosophiie et 
scientus naiuratibus operam dedii.Sed ui eraf 
parenfum suorum amaidissimus, eis subrC' 
nicndigrafia, nacfus opportuniiatem , sodaies 
suos prefio edocebat ; et ca xtafc qua cxieri 
magistro indigenf, factus ipse magisier, non 
7ninore laude quam successu xquateserudioii. 
Natica cnim ingenii sui acie ctJud/cH sapicn- 
iia obscura pe/lucide proponebat ef d///iciHa 
scife sotvehai ; ideoque asodatibus resarduas 
inierrogabafur, et hoc eo facdius quo se beni- 
gniorem in omnes exhibebai . Ne ve/-o fempus 
vacandi siudHs deessei , et a somno ct ab 
honesiis animi relaxationibus detrahebaf; im- 
mo et inier prandendum Hbrormn paginas perstringebat. NU mirum itaque eum anno 
1851 omniwm applausu philosophici certa- 
minis patmam reiuHsse. 

Eodem anno, Societati Jesu daio nomine^ 
die 25 septembris Trunciniense tirocinium 
ingressus cst. Pn rudem spccie magis quam 
re naiuram emotii/^e edoctus, postea p/vcHvi 
in omnes cariiafe of/icia queeque ium nostris 
tum exfernis pi^ic^fare studuit. Semper ilU 
cum mcnie consonans Hngua maximam apud 
omnes conciHavit gratiam, quos nuda nec 
fucafaveritasnonoffenderct. Quo felici exitu 
inferiores .schoias exegeraf, eodem superiora 
studia absoU-if, posfquam, confecio ii/-ocinio, 
duos annos i/t coilcgio Namurccnsi ducendo 
simui ei pricatim phdosophiam rclcyciulo, ei 
annum unum, scriptoribus BoHandiaiHs da- 
tus socius, BruxelHs consumpserat. Vigesimo 
scpiimo xfaiis annonondum expieto sace/xlos 
facfus, quum in /ine cursus fheologici pubti- 
cas thacs de unicersa sacra scieniia propu- 
gnasscfac tc/iium peregisset probaiionis an- 
num, Gandaci rhetoricam schotaribus, Lova- 
nii Sci-ipfuram Socram et Hnguas orientales 
nosfris fhcologis pnvAcgif, idque per biennium 
uirobique, donec anno 1805 hagiographis Bru- 
xeltensibus accensus est. 

Uberrimi in hagiotogicorum sfudiorum 
campo fructus ab eo coiiigendi spem faciebant 
tum /Jorens leiaset vaUdic, ui videbantur, vi- 
rcs, tum nativum ingenii acumen et frmitas, 
et mira ejus pcriiia, non solum fcre om- 
nium EuroptC Hnguarum, scdeiiam multa- 
rum orientaHum. Cujus pe/itifc quanta, dum 
anno 1863 rheioricam Gandx docehai, jam 
essct existimatio, palam fecit quodj quum 
venum exponenda esset locupieiissimahit/tio- 
iheca defuncti nuper c.^itnii phitofogi Ludo- 
rici van Atsiein, rogatiis est Pater Henricus 
ab iis qui Hciiationi prtverani, ui eos Ubros 

accurate acmraie deficribcre dignarelxir qui orieniali 
idiomate divcrsi generis eranl conseripti; 
rpwdet summaomnium satisfactionejjerfccit. 
Paulo post opcri hngiographico slrenuc se 
accinxii. yarn qintm Bollandianocrelui ad- 
juncius fuissel mense sepiembri anni 1865, 
tomo duodccimo Oclohri^jam fcre ad prclum 
prompto, qux adhuc paranda crant et com- 
meniariis adornanda nonnuUorum sancto- 
rum orienlnlium- Acia, iia hreci iempore 
in^truorii, ut anno sequenii, cmn cxtcris qute 
idem volumen compleciiiur, nec certe iis im- 
paria, h/pisedipoiuerint. Sunt auiem hicom- 
mentarii de SS. CapiloHnaet Eroieide, mar- 
iyrihus Cicsarepe in Cappadocia, de S. Dio- 
mede , marii/re LcucopoU in Caria, de 
S. Ncophgto,' cpiscopo et mariijre Urhnissii 
in Georgia, de Ahramio, episcopo Ephe- 
sino, de S. Zenobio, prefibuicro medico Aniio- 
chia^, de S. Jacoho, episcopo Sarugensi in 
Mesopotarnia, ei de S. Anna, moniali Con- 
staniinopoli. Eodcm anno mi summopere 
placuii omnihus collcgii bollandiani sociis 
ui Patcr Henricu^ Uatagnc Londinnm ien- 
deret, conquisiiurus documenta hagiologica 
iumsyriaca tum armeniaca, quibus inprose- 
cuiione opcris idereniur. Quaniam operam 
navaverit, iesiantur apographa sane mulia, 
ejus manu descripia ei in museo nosiro sedulo 
asservata. Tunc et animo conccpit uiile ac 
grande consilium conficiendi, ad normam 
Anni Slavici P. Joannis Martinov, Annum 
Quemdam cathoHco-syriacum, qm hagiogra- 
phis indigdarci viros aut vifx sanctiialc aui 
sanguinisproDeo effusionc prxclaros, quo^ 
rum resgesias illusirandas hahereni : apud Sijros enim, incalendayuis, sfcpissimecolhn- 
licis hetcrodoxi immioii leguniur. 

Domwneor Angliareversus, maxima dili- 
gentia nonnuilos commeniarios, qui in edendo 
iomo XIII Oclohristmii fuervnf, inchoavit ; ■ 
etinfcrim non scmci pro tcmporum opporiu- 
niiate de rebus ad religioncm vel ad scieniias 
speciantilms scriplitarit. Quum enim anno 
-1870 iiru.rcllis, ob fata sicctdaria sacro- 
sancii Sacramenii dicii a Mirando celcbrior 
supplicaiio agenda essct, impiorum caferva 
quemdam adhihueinini qui facti veriiaiem 
impugnaret. hte faniosum edidit HbeHum 
qucm, roganiibus suis, eodem auno in perio- 
dico Prt^cis bistoriques nuncupaio, pagg. ^57 
ei seqq-, Piter Ilenricus docic impugnavii. 
Alias in periodico gallico llevue cles (|uos- 
tions liistoriques, mense aprili anni 1871 ei 
mense januario anni 187-2, de Alc.mndro VI, 
Pontifice Roynano, scripsit contra R. P. Olli- 
vier, 0. P., solo vcriiaiis ductus amore;unde 
ei laudaius fuit ab his, culpaius ab illis. 

Fuii regularis disciplimc ohscrvantisstmus, 
solida piciaie insignis ei ad salufem animn- 
rum procurandam prompius. Tempore feria- 
rum monialcs, religiosos et saccrdofes excr- 
ciiiis spiritualihus excolebat . Suh fesla pa- 
schalia, annis singulis,inpago Ougrce juxtn 
Leodium sito, rudium confc^siones excipic- 
hat. Tolo anno dccurrente, Bruxcllis tnufiercs 
poenitentes misericordias Domini edoeehat. 
Quorum lahorum prxmium, ut speramus, 
jam con^ecutus est a Domino Jcsu, qm so- 
lemni .^ermone edixit -■ Beati misei-icordos, quo- 
niam misericordiam consequenlur. DE PATRE JOSEPHO VAN HECKE Die^snjuliianniiSli, Truncinii, in domo 
probaiionLsSocietaiisJesu,vita ccssit afier a 
rcsiituta Societaie operis BoHandiani mstau- 
raior R. P- Joscphus Van Ilccke, quiulira 
annos triginia iilusfrandis Actis Sanctorum 
operam dcdit. Quantos fahores subierti, dum 
ex obcdientia ad grande majorum suorum 
opusprosequendum vocatus, tomo ^^ P^*'^" 
hris parando incuhuii, ipsc et in libello dc 
prosecutioae opcris BoUandiani eiinpnefa- 
tione istius ■votuminis cxplicuit. DilccU vcro 
Pairis et vim ingenii etjudicu sapientiam et 
rerum ccclcsiasiicarum certam scientiam ex- 
iolfcre .nipcrcacancum est, quum a tomo 
sepiimo Ociohris ad teriium dccimum ejus- 
deni mensis inciusice, septem voiumtna, qui- 
hus Acfa Sanclorum illuslravit, has egregtas 
doies notasjam fccerini. Singularis cjusiaus 
est quam cum eximio P. Van der Moere 
cominunem hahel, Boflandiani operis molem 
e ruinis excifasse. Muscum hoiiandianum 
inchoavif. Missis per universam Europam 
literis, cruditorumhominum sfudia rnovd ut, 
sioe ira7ismissis documenfis,sive indicalis co- 
dicum manuscriptorum fhesauris in bi'dio- 
ihecarum scriniis iatenfihus, cxpto operi 
faocreni. Sparsa pcr primiorumdomusacio- 
rum apographa ac rci hagiographiciv msiru- 
menta, anfiqui musci boliandiani s^poita, ma- qna ex parie recuperavii, alia necessarm sub- 
sidia scdufo comparaoii. Ex iisquu^ scorsim 
a coltcgis cdidii, sat erii meminisse disseria- 
tionem docforis Wegcner dc B. Carolo Bono 
er danico in gailicum sermonem transfafam, 
el quicsiioncs de jure canonico plunmas 
scripiosofutas. 

Natus erai Brugisanno 1795, die sexta ja- 
nuarii, pairc Petro et matre Maria Macs, pa- 
reniihus honestatc ac fale inier cives suos 
omnicommendalioncdignis; qui, quodhie- 
redUaie acceperant, fdio tradidcruni, iimo- 
rem Domini ct inriciam in Dei cuiiu consian- 
iiam Vix pucris cgrcssus ac prima Iderarum 
rudimenta edocius, Roslariam miliUur, uhi 
anno 1807 in schola iingux gaiiicw el iniro- 
duciionis ad iinguam faimam primus palmas 
reluid. Ahsoiuiis anno 181'2 hunmnwrum 
literarum studiis, codemjmicmio derumdo- 
natu cst, postquam toio studiorum decursu 
t:::omcslingcnUac.efpcom^^^^^ 

disccn.lum.mi.^nip^^ 
Hoc ipsoanno ISVl, aie j.-^ jum»., ft 
r«», L mandaio Snpulconis ,mpe,-alonscol. 
leoio Bruaas revcrlilur, ihiqm. maff.srore- 
Teudo Domino De Foere, rMorcc-.e sl,„M 
Q„ale„i ve,-o hoc juventutis su<e tempo, 
pietatcn. quales e,;ja Denm sensus ale,et, 
ZnifesiuL fecit, quando die ^ecunda^oc-^ lobris anni 1814, m pago Rvmbeke. tirmibus 
Socieiatis Jesu adscvibi voluit. Animo forii ac 
(/eneroso, qitx renascentis in Belgio i^ocieta- 
tis fata fuerunt, et ipse tutii. Passus est cum 
sociis omnes molestias, quas inleralws Ue- 
fineau Joly t07n. VI,cap. VI Historne Socie- 
tatis enarravii. Patria exuhut Deo secunckm 
evangelica consilia serviret, in Heivetiani 
migraut, nbiab anno 1819 ad amium mo 
commoratusesi.PrimumBrigxindomopro- 

hationis Fratres suos humaniores docuit Hte- 
ras; mox ad sacram theologiam sese appli- 
cmt. Deinde, suscepto die decima octobris anni 
X^^-nsacerdotiOyin eadem domo Brigcnsianno 
ii<'23 iterum humaniora et anno subsequenti 
iheohgiam docuit. Anno 1824 Friburgum 
Helvetiormn a superioribtts missus, renun- 
iiatus esi lector juris canonici ; quomunere 
funcius est annos novem Frihurgi, duos Ro- 
mte, Gandx se.r^ donec anno 1838, ad insiau- 
randum opus BoUandianum vocatus, Bruxel- 
las venii. Nemo autem miraius est virum tam 
recti judicii, ei solvendarum juris eccle' 
siastici qtitesfionum jam apprime peritum, 
e.r eo tempore multam ei apud episcopos et 
apud omnem cletntm iam retjularem quam 
sxcularem gratiam esse consecutu?n, et fere 
sine iniermissione in rebus arduis inierroga 
lum fuisse, idque eo ssepius quo facilior ad 
eum adiius pafebai. Ctetemm liilari vuttu 
omnes eweipiebat, et ui erat natura jocosus. non semel facete dictis dejccios animos re- 

creavit. . 

Ktmrranda superesseni opera quse ad vei 
gloriam et animar^m saluiem pius Paier exer^ 
cuii. Sed,ut eranihumilia eiinsecretispoiius 
quam in oculis hominum peradajnmmagna 
parte memoria ceciderunt. Inpariihus Hel- 
veiiorum., vix sacerdotio initiatus, icmpore fe- 
riai-um sacras apud ruHcoias missiones obi- 
vit et eo quidem successu ut futurus eximtus 
concionatorprxmmiiareiur. Jn Bcigio clermn 
ac religiosoi^im familias ei prtesertim cano- 
nicos sacri Ordinis Prxmonstraiensis annuis 
exercitiisexcoluit. Bruxcllis eiiam peramios 
plures inrefugio Sancix Marix Magdalente 
mulieribus pceniientibus a confessionibus fuit. 
Commendatad htec hominem, quod ex iis 
fuit qui dcsignati fuerunt a superioribus So- 
cietaiis ad siudiorum ralioncm rcoisendam. 
Tandem anno 1869, labordms fractus,annum 
xtatis sute sepiuagesimum quartum agens, 
coilegis suis valedixit et Brvgas reqnicm qute- 
siturus coniendii. Nec diu optafa hac sede 
fruiius esi ; nam, ingravescenie senio, ita 
memoria et iniellectu minui crepil, ut sub an- 
num 1873 Truncinium, in valeiudinariwm 
xgroiis sublcvandis opiime paratum, dedu- 
cendus fuerit. Hic miserrimam viiam quam 
sui ruina irahebai, brevi post beaia, uii spe- 
rare fas est, morie muiacii. 
MARTVROLOGIUM MARTYROLOGIUM EX CODICE BERNENSl 280. Exscripsi ex codicc boc martyrologium raanu mea, qua fieri potuit diligentia, ita ut 
servarem et orthograpbiam et distinctiones verborum, nihil addens, nihil omittens. 
Copiam relegi iterato studio, eamque dono bibliothccae virorum spectabiUum BoUan- 
distarum... Spero autem fore ut patres reverendissimi quam citius edant hoc 
martyrologium. quo non solum Acta Sanctorum, sed tota iam longe devoluti teraporis 
historia lucem accipere possit. Valete, patres revercndissimi, et memores estote mei. 

Berolini, 20 Junii 1875. Wilhelmus Ferdinandus Arndt. 

PhiloEOphiffi doctor, in Monumcntis Germania edendis sodaliB. Est codex Bernensis 289 membranaceus sieculi VIII vergentis vel IX incipicntis. 
Martyrologium incipit inde a folio 52 verso ; in fol. 52 recto sistunt verba : 
Amalhertus fuii cuslos sancti Pauli, manu sa^c. X exarata. Fuisse olim codicem 
Mettis servatum, docent additiones ibi factse *. Postea Bongarsii fuit, tum cum . ^,,., «rfd,- 
reliquis huius viri libris in bibliotbecam Bernensem migravit, unde mihi ad copiam ^,^„^„05/^ 
parandam misit v. cl. Steiger bibliothecarius, cuius benevolentia igitur semper f;;;;^^ 
mihi erit pr^edicanda. Duabus est exaratus columnis. dies rubro colore sunt insi- itaiico. 
gnitse... Additiones Mettenses a Jaffeo exscriptas vulgavit E. Diimmler in libro 
Forschungm zur clcuischen Geschichie, XIII, 596 sqq. INCIPIT EPISTOLA CHROMATI ET ELIODOm EPISCOPORUM AD HlERONLMUM PRESBVTERUM. 

Domino sancto fratri Hieronimo presbytero Chromalius et EHodorus episcopi in Domino 
salutem. Cum relegiosissimus augustus Theodosius Mediolanensium -■•-" /"--\ ;"^^^";* 
universos episcopos lUilicc ad se invitare fecit, ut causam ahquantorum ep.scopo.un , qui ex 
^^^^2.2^ inquinassent perquireret, contigit et nostram Pa-tatem /n eudeTn 
^::::. conciUo. m quo cum dicenda dicta essent et dellnienda ^^^ ^^^^^ 

:r rr -rj::: '=:: r =,r — -" :*»"-, «~^, 

: yru^Tuor m nataUtia essent, plurimorum nomina n.einorarot. ^-tu-que es u ton.^^ 
n^i er statueremu. ad tuam scribere earitatem, quod ut famosissmmm fer.ale de ucn . .anU 
Tu bii H- r^^^^ ^^^^^ *"'^---' -^'■^^■••^"^ ^' "^^ dirigas testa, ut poss.t 

LTomcium per tuam sanctam industriam meUus perfectiusque martyr.bus exhiber. 

EXPLICIT. 
ITEM RESCRIBTUM SANCTI HlERONIMI l'RESBVTERl. 

CHrcatio et Henoao.o episcopis H.e.on,... ^^^ ^^^^J^^^:^::;:::. 
n,arty.-um suorum t.-iumphos excipe.-e, quo.-un. P'-'^^'™'^ , » ^ ^^^Xt ing,.essus, et diceret 
sc.-.btas veppe.-,n.us. Nam Con^tant.us augus.us c.m, C.sa.eam m^ ^^^^^^^ 

memo.-ato episcopo, ut peteret aliqua beneflcia Ciesauens. eccL..x P ^ 

Octobris Tomus XIII. MARTYROLOGIUM " , -.„ ilh petendo benef.cia necess.tud.nem 

disseEusebium; opibus suis '«^■'''- f ^ J*;': \ .cnmd ubi,,ue ,n .-epubiica Romana 
conpelli, sibi tamen deside.-.um .nmob.le """■"^^' "^ '^^^ „ „„ive.-so orbe Romano solUuta 
re".um sit e,.ga sanctos Dei, ,ud,ces ^f^^^^^^^^X^ au,s ma.-tyum a quo .ud.ce, .n 
pe scvutat.ce mo,„n,e„ta publica '^'^™"»'"; Pt^, " ers verantia. su.o obt,„erent pa man, 
rua prov.„c.a vel civitate, qua d.e quave P»-» « ^ ^,.^. „,. „„,« factum est, ut .doneus 

'd ip'is avcivis sublau. notitia 'P^ ,'^-*';; ,: "et omnium pene n.ar.yrum provint.arum 
velator exsistens, et eccles.ast.oam b.sto..an '«^" ^^ ;„„ omn. d,e sacr.l.c.um 

o„n,un, Ron,anorum ^»^^"^ '"'''^'^'^^.^lPt ipsum, qua offeruntur, sacrif.c.um 
ofreren.es eorum nomina — ^™\f "^^^ LTpollentes atque ovantes, ad regem suu.. 
viCores diaboli ex.it.ssent, m.ar.yr.. -'"' '^ 1"« dierum festa conscribsimus. ut mbere 
perve.,issent Chr,stu„,. Hac de causa -*^^ " — ,„ ,,,i,„,„„ fore credentes cum d,ebus 
. .c c„.., d,gnamin, perenna> « nostra. P»-'»'- ^ ' J.™ no.n.na fest.vitates c.lebrata, et quon.am 
nu»c con-, „;„ibus per tot annorum sp.at.a -™^''"""\,f "'^^-^^ „i„, „uam octingentorum et no„ge„- 
ra,. pere.- "™ ^ ,.,^, d.versarum P--"''»™'"'.!"'', ""'"",„ „, Ls sit, qui intra qu,„ge„torum 
fo^m ^iiia tnartyrum ---,^;"''' '— ' je a. .-um Januar.arum, cons.derans inter 
„umero .-epperiri possit '■«'-•'""^•;;",';'°,1, „e„sem posse lassiscere, ne eidem vemat 
i„numerabiles turbas lector,s ->;""''"'';, 'Jfetivitate in suis locis tantum pro omn.bus 
succincte et brev,ter eos, qu, sunt '" «"^P';;^'"^^ ;;,„,,„, ^^ffleiat libellus adscr.btus. Sane 
„emor.atus sum, ut amputato -'^ -;; ° :o„scr,bs,mus. ut dies varii non v.dean.ur 
prima i„ parte libelli om„,um »P°f ° "'^'^ '^'^,^,,; loHa fecit esse sublimes. 
'iil,Ucr.. div,dere«, quos una d,g„itas apostola.us m ca^lest g 

«"'■'•■'""■ EXPL.CT. 

..M.vr VEl. LOCIS, Vm rBEDICAVEBUNT, OBTl VEL 
I,O.P.T BaEV,..B..S APOSTOLOB.M EX NOM.^E^VEL 

„ . ,= nrrnnscens » f,lius Johannis, fraler A.ndreffi dicitur 
e.ui.manuut ^.-^^^ Bethsaida pvoMntui ^^'^'^,'*' ^^^^,^;_,j^^ ^x et V annorum eiusdem urb.s tenuil 

praUn^am. pontificatum. bexto ameni c ^^filitium iU W- Ju^- cailebratur. 

voluit, cruce suspensus ^^* ' '^"' ^^..^^ Beniamin, apostolus gentium. Hic secundum • 
*s.cprius, Paulus.qu. mterpra.tatur P^"^> '^^ ^ ^, ^^^ Nerone eodem die quo et Petrus capite 

nuncrad. post ascensionen. Dumini anno baptizatus esi, 
secundo. t,.uncatus, ibique sepultus est p^^^.. ^.^ praedicavit Scytbiam el 

...„- .rr-,i;r:=s - - ":..» — - — • -"• -■ 

Decb. colitur. 7ebedei, Iraler Johannis. Hic Spanije et 

jrs.';i;:=s"-"- «"* ;- - ~" - '- -"■ 

Marmarica. vni kl '^?^- apostolus et evangelisla, filius Zebedci. frater Jacobi, 

a.rtr,"SSr ^r et":;' ^^o v,. .. .n. „». ..1 dorm.t.o„em ,us v„. 

TZ. — -^trsroir-^r^-^s^::::; hic Par.,s etMed.s 

'— :rd"r e^ll pi, ^^ P'-di-.t; lancea en.m .bi 

prifidicatur et uesimaiu ..ivitite • ibi sepultus est in honore xii kl. Jan. 

..C..-U. transfixus o™'^''-'";. "'^^' p ^ Be h alL' civitate or.us, u„de et Petrus, G.all.s 
" p.!^Src:n:tr ^:jri:H.:Zli Fngi. provlnt.. cructlxus et lap.datus obi.t, .h.que 

, T "r;r ^m- r H ™!::r r; "pI— - dum „ierusolim,s . Chr.stum 

:r:::, «^"m::- ;::^.c^ Oe-temp. a ,ud.is prcecip.ta.us lap,d,husque opprem,tur -, ih,que ,uxta 

^' — :rr;, !"= :: s— ; i:^- -«.r ni.us .^^^„^0.. 

, , ,mam • pra^dicavi., ad ul.imum in Albano maioris Arm.n.u. urbe v.vens « a b.arbai-.s 

M . leus apos.ls et evangelista, qui in.erpretatus Deo uatus. Hic et,am ex .r,bu sua Lev. 

rn! tco.uomen ex publicano a Chris.o elec.us, primum quidem .n Judcea evangel.zavit, 

portmodum^n Macedonia, et passus i„ Persida requiescit i„ mon.ihus Portorum. x.. kl. niani 

*• luuenis 

cod. •"""■■"'"'• °'Lot-ZeloUs. qui iuterprcetatur Zelus. Hic pr.n.us d.ctus est Cha„a„eus, zelo Dei fervens 
par T„ co-nomento Petri sim.lis i„ honore. Hic accepit ^gypti principatum, et posl Jacobum 
^ , !^ herir. dicitur tenuisse Hierusolymorum, et post annos cxx meru,t suh .\dr,a„o 

..cc... ;:":.ucers:sti„t:: martyrium pass.oms. Jac.t • i„ Porto foro, e.us na.al.tmm clebratur co/-r. iacet, y j.] Kovb. EX CODIGE BERNENSI. I" 

,Iudas qui interpra^tatur Confessor, frater Jacobi, in Mesopotamiam atque in interioxnbus 
Ponti pi-cedicavit. Sepnltus est in Nerito Arminiee urbe •, cuius festa c..lebratur v kl. Nob. ..o,-.,urbis. 

Mathias de septuaginta discipulis unus et pro .luda Scarioth duodccimus mter apostohs 
subrogatus electus sorte et solus siuc cognomento, cui dalur evangeh. pra^d.catio m Juda^a. INCIPIUNT FESTIVITATES OMNIUM APOSTULORUM. III kl. Jul. natale apostulorum Petri et Pauli Romfe. • 

Pridie kl. Deceb. natale Andrea. apostoli, in civitate Patras prov.ntue .Vcau.. 

Kl. Mai. depositio Philippi apostoh in civitate Hierapuli provmt.a As.a. ^ _ Christo. corr. liia- 
coni. • stipra lin. 
oiUl. „. Kce Jovini Pasto... V^t-an. A^.-^ -^ t rLtina. Bo.. po..o san.t. 

1^:::::,^^;:^ Ji^nn^— M^^- - - - — ---'■ '-'- 

Octav. Victovis. Gatt=c. Kogati. ff^^^^^^s. .anct. Thon,. aposto,,. 
etinT.-aciaGaiani. Donnc>=e;et.nEdvsat,a„ i^^^^^^ ^^_^ ^.^^^^ 

HJI ,a. Ju..«ar. In Afnca Dom a. V.c ^^ ^^^^^ ^^^.^.^ ^^ p^.^^..,^. „„„.,,„„ 

Secundi. Satuvnin.. «"""-"^^^t^^-iJla 1«,«;««^«.« P'-<^.%'<'^-- P'-<^~ »' ''■'"■' 

episcopi. de ordioatione. Lodun 

memores esse dignemini. „,„„„„ secu.-i. Donati. Rom. Felicis episcop.. Hono.-.. 

"'^XX Ul. J.»..- In ^'»-?^- o" insuia • Sancti Fioventi confessovis. Seven.. Pau... .c ».. . 

Pole Pevpetux.. Cl.t.. Api»»"., et O.a 

Stepl.ani. Papia A.pi. Cleti. ca,lestini. Satuvnini. Dononia Gagi. et Rom. Donat|e 

r.-UHc Ul. Ja„. Cavta«.„e Donat. C» ^.^^^^^_. ^^^^^^. ^,,,,, „ ,, ,s 

Paul.. Rogata,. Dominandc. Hdav.n.e t dcpo.. ^^^^^_ ^^^^,. p,„„ ,, c„.-nd.. 

Lovcsta.. in pvovintia Su..Ua '^^^,^J,. Ammon.. F.»-'-"K«-;f ^ ^' r:^ 

r^-rciie^d:::. r ::^;: — „ti. --^- ^-rt";.~:^» "-^^ -^^.=^- 

iudicis quatenus ei ah lUo ^Cnussio 

MENSIS JANU.VRIUS HAUET DIES XXXI. 

..•i Tpsu Christi secundum carnem- •siccorr.e. 
rn.r-iimrisio •• donuni nostn Jesu unusLi a^ hetamicfod. 

-r . Taitanias^indicendas. Cucumcisio p ■^:.,,i » et aliorum novcui. In lUua ^^- j^;,, 

et al.ovum qu.dtuo. .1 mdit.s • tr.g.nta ct M.nt.ni .n....y _^^^^_^_, 

Hevmetis. Rom , v.a ^PP>»' J:" °' „„ aepositio beati .\?vipp.n. cp.scop.. J 

,,„,, sevev. ™— -.^— iao.^ episcopi eiu-; -;;J-- i;: "ir^ 'v.tai.s. — ' ■"'" 

IIII No». Ja"- AiH MaKimiani. Acutionis. TnuoUiLi. r uierusolima 

ITt::::^: S:rKfT-.t..op.a Rutu,.. C,aud.a. .uv... ^.taU^. Stephani. IV arget cod. •dopost. corf. 

• corr. syr- 
iiiia. 

*a corr, aUd. * corr. poli- 
nrti. * cori\e\Qn- 
ti. 

* corr. smir- 
na. 

* mifilhn; 
cod., corr. 
** alorum 
cod. 

* qunti cod. • corr. te- 
nentes. * corr. rad. 
remis. 

• tum I" li- 
Ittra a/. m. 
** vcm f" l' 
tura al. m. 
* sequunlur 
oerOa qux- 
dam rccen- 
lioris nianus 
nunc erasa. 

* masteri cod 
corr. 

* sir rad. ex 
antonini. 

• 8 lincH! va- 
cutf propter 
pcryamc- 
num pellu- 
ddum. 

• corr. tyrsi. M.\RTYROLOGlUM 

III. JNo... Juu. In Helisponto civitate Pharetia Cyrici. Primi. Theugenis. Et in civitale 
Thoniis Claudionis. Eugepn. Rodi et trium fratrum. Argeti •. Narciss. et Marcellmi pueii 
Christi. Anifili cpiscopi et Digoiuni. Eupenti. Codonis. Primuj. In Afnca Lucidei. Maiciaus. 
Statuliani. Cunstanti. Possessoris. Hilarmi. Pennicei. Firmi. Candedi. Rogat.ani. Eugen.a,- 
Acutae. Rom. Antheri papae. Parisius depositio sanctai Genovevie vn'gm.s. Vienna depositio 
beati P"Io.vnti episcopi. . 

Px-iaio nVo«. Ja«. In AlVica Aquilin.. Gemini. Eugenti. Marciani. Quint.. Theodoti. T.t- 
fonis. 1.1 Oriente Douonia civitate Hermetis. Aggei et Gagi. iY trans^nigralio Walamundi 
sacerdotis ex ergastulo sui co^yoris, hinc flagilamus ul memores ilhus .ntts. 

IVo„«« Ju». In AlVica Fclicis. Secu..di. Honori. Luc.ani. Ca.idedi. ^^-^^'^- ^f''^'^ 
Jocund.. Acuti. Petr.. Ma.-c. Seren.. Senni. A,.astasi.c. Hierusolima Symeon.s P;«P^et^:;"J" 
obtulit ei dominum Jesum Christum Maria et Joseph. Depositio ipsms prophetcc. Et A.ithioch.a 
depositio • sa.icti Symeunis confessoris, qui in columna stetit. , ,. , 

VIII Itl auu»r- Ep.phania Domini. AlVica Fori. Jocundi. Petri. Marc Acuti. Januaux 
Juli. Honori. A,.tonini. Apud Syrmia • A.mtasi^. In Anthiochia passio sanctorum Jul.am e 
Dasilissa). In India Celsi. Juliani. In civitate Rcdonis nativitas et ordinatio episcopatus et 
transitus sancti • Melani episcopi ihidem cajieb.-atur. 

VII lU Ja.iuuriu-w. I,i Nicomedia Luciani presbyteri, qui quattuor part.bus factus 
est et reliqua. In MiUtina civitate natale Poliotti. In Eraclea Felicis. Es.dori ep.scop.. Eductio 
Jesu de .Egvpto. Costini. Palladi. Gandida^ Alio loco Poliasti •. Filoronis. Canded.ani. Eucti. 
VI la Ju....u..Uts. In Gi-ecia Rustici. Phisei. Timothei. Jocundi. Ratit.s. Luci. Petri. 
Fiori. Tilisfori. Anastasi^e, et alio loco Sathei. Agustiduno depositio beati Egemom episcopi. 
Et sic obiii Wkloldus presbi/ler, petimus ui memores ipsius sitis ; ei ipso dic obiit 

Trut/nundus acoiitus. 

V lcl. Jm.i.ur. In Africa Epictiti. Jocundi. Quhiti. Secundi. Saturmni. Vitalis. Evmti . 
Felicis. Artaxis, Furtunati. Rustici. Silli. Quieti. et aliorum septem. Marcialis. Saturi. In 
Smerna • Revocati. Fir.nini. Possessoris. Januari. Saturnini. 

IIII Itl. JuH. In Atnca Revocati. Firmi. Mirthie *. Possessoris ot aliorum •• duo. Rom. m 
cimiterio Via Appia Caslesti. Melchiades episcopi. In Africa Saturi. Vitaliani. Felicitatis. 
Quinti •, quorum gesta habentur. ArUxtis. Et natale sciPolio... cum sociis. 

III. Icl. Juj.Hur. I.. Alexandria Petri. Severi. Sa.icti Leuci confessoris, et Alsolami, 
quo.-um gesUi liahuntur. In Africa Filoromi. Ingenui. Quinti. Januari. Saturniui. Vincenti. 
In Hispaniis Augenti. Donati. Agustini. Gregorii episcopi. Nazari. Salvii. Felicis. Donati 
presbyteri. Flori. Zen.ini. Pausami. Eugenii. Victoris. Stephanai et aliorum duodecim, et 

deposilio llortinsi episcopi. 

l?riU. id. Juu..ur. In Achaia Gyriaci. Moscenti. Bonilta?. Saturi civis Arabii, qui trans- 
iens ante templum cuiusdam idoli insuflla.is, cum signasset frontem corruit tenens * cum, 
ibidem observa.ites duxerunt ad ducem ct indicantes factuni decollatus est. In Africa Zotici. 
Castuli. Quinti. R..gati. Modcsti. Ubiciani. Garotici. Castulini. In -Egypto Philoromi. Zotivi. 

Castoli. Petri. Aventine. 

la. Juu.iurius. In Africa Inge.iui. Vi.iccnti. Sattii. Felicitatis. In Campan.a Neapohm 
Cyriac. Cynani. Zotici. Crisi. Cliceri. Felicis. Januarii. Rom. Secunde. Via Lavigana Gorone 
et niil.tum quadraginta ct alibi. Quosquoni. Enonis. Pictavis depositio sancti Helari episcopi 

el confessoris. 

^.^riiii ui. Kol>ro. In Antliiochia Cleri diaconi. de antiquis multis tormentis passi et 
in mare mersi. In AlVica Pauli. Successi. Victurini. Saturi. Missoris. Geronti. Lucriti. 
Januarii. Floridic. Theucosiic. Nola Campanice passio sancti Felicis et alibi depositio beati 
EulVasi Episcopi. Ef obitus Ostarii presbyteri ; precamur ut memores illius sitis. 

jij\-lX\ lii. f el>rs. In -Egypto Grisogoni. Cyrsi. Leuci. Gainici. Genonis. Minelampi, et 
in Oriente Cornili, Cuclesti et ceterorum. Antiochia Liceri diaconi. Et alibi depositio Abbacuc 
propliettc. Remus • depositio sancti Remedii episcopi et confe.ssoris, et Pictavis dedicatio 
saiicti Amanti. Et ipso die dissolutio corpuscuti Deumari ultimi prcsbytcri, idcirco 
precaniur clemeniiam vestram in Deum et propter Deum ut memores ei esse dignem.ini. 

-X.VII Ul. irel>r(*. Roma via Salaria in cimiterio Prajscelle depositio sancti Marcelli papse 
et confessoris, et via Appia in cimiterio Calisti passio sancUe Marthe. Audeini martyris. Via 
Corniva in cimilerio .nil.tum ♦ novem **, et aliorum nu.iiero tredecim, quorum noniina in libro 
vitui tenuntur scripti. In Africa Saturnini. Faustini. Fraviani et aliorum sex. Arelato depositio 
sancti Honorati cpiscopi •. 

;X.vi Ul. Fol>. In Africa Mica;. Victoris. Mistiani. Salvii. Miseliani. Victurici. Thecusje. 
Furtunatuj. Ve.ieriie. Satie. Saturninx'. Hortisiane. Leucii. Missuriani. Vincenti. Albte. Mosei. 
Ingenulie. Victuriie. In Oriente natale Rubentii et Marteri *. In .-Egypto Thehaide depositio 
sancti Antonii * monachi. Lingunis passio sa.ictorum martyrum geminorum. Speusippi. 
Helasippi. Melasippi. Leonelluj. Juneilaj. Neonisdea depositio sancti Marcelli episcopi. Beturicas 
Sulpici episcopi. 

X.V Ul. Fol> •- In Ponto civitate Asiie Mosei. Amn.oni. Micea:. Asteri. Leupa.-di confes- 
soris. Fui-tunati. Ze.ionis. Zesimi. Menelampi. Didali. Valentis et passio sancti Tursi • cum ' sic corr. tfj- con: EX COmCE BERNENSI. v 

sociis suis. Leuci et Gallinici. In MVica Sconisi. Successi. Valentis. Theleriani. Pauii. Maiuli. 
Luci. Victurini. Hunorati. Saturnimc. Florotle. Lurici ct aliorum quiiltuunlecim. 

Xiiii ui. Fol>. In Africa Pauli. Quinti. Geronti. Januani. Saturnini. Successi. Germane. 
Tertuli. et aliorum multorum. Tyberitani. Maioh. Victuriani. Honorati. Furluuati. Julii. Lucii. 
Marcusii. Publi. Felicis. Gagi. Vitalis. Gassiani. Victuris. Secuntli. Prinu. Hispuni. Ecanmri. 
Item Lucii. SaturninfB. Floridte. Calistaj. Molendionis. Hierusulima Marthe et Miu-ia; suroris 
Lazari. Ghartaginem Picarice. Piie et aliorum triginta et octo. Zusimi. Minelampi. Tibariani. 
Fm-tunati. Rome passio sancti Sebastiani martyris. Lugdono ordinatio episcopatus sancti , ^^^^^ 

Niceti episcopi •- hnnc rraderr 

XIII lil. Fel>. Rume in cimiterio Fabiani episcopi et Sebastiani •. In cimiteriu Maii;i- et ^"""'^J.""';. 

Martlue Audelax et A.baGUc. Lugduno Gallia Glementis. Nicomedia Leonti. Biti. Giriaci. Uiii. ^*^' 

Gendei. Leuci. Flori. Felicis. Cieledonioe. Marciaj. Neveduno Tyrsi. Quiriaci. Galiuici. Ruuio 
passio sancta.- Agnitis * virginis. • '•o 

XII Ul. iTob. Natale Felicis. Fructuosi martyris. Celsionis. Fulogi. G^ecihane. Augurii. ='P'>ctia. 
Marcialis Item Felicis. Viti. Candei. Flore. Leonti. Giriaci. Faustaci. Nicumodia Eostasi cou- 
fessoris In Africa Solutoris. Hermetis. In Hispanis civitate Taracoua passio sanctorum , ^^^^ ^.^ 
Fructuosi cpiscopi, Auguri. et Elogu duiconi • et martyris -. Trecas passio sancti Patrocii ,o„ori..n. 
martyris Arvernus deposiVio beati Aviti episcopi. Saturnini. Quinti. Marini. Datii. Satun. ;*-;'••"»"'■- 
Gaddiani Gailiani. Zabullii. Mamas. Vincenti. Aroyati. Victuris. Roposit;e. Prnm. Lucu. 
Maiulini. Honorati. Marcusi. Secundi. Gastini. Gagi. GLulestini. Ermis opiscopi et Publi. Rome 

passio sancUv Agnetis rirginis. . „ , . ■ . v 

XI Ul Fcb In Hispania civitate Valeutia passio sancti Valen episcupi ot Vmcenti 

diaconi"et martyris, et decim et octo cum sociis eorum. Quintiliani. Cassianl. Atatutini. Pulvii. 

Urbani Marciahs. Fausti. Pauli. Successi. Petri. Felic.s. Genuari. Primit.vi. Ebot.. Obtat.. 

r-nciliani Fi-ontunis. Juli. Jauuari. Luberci. Apodimi. Orionis. Menmon.s. Hermot.s. Jannanaj. 

Et in AtVica Quiri cum .sociis suis. Gemelli. Saluri. Gen.,an. FeHcis. Tyci. Flori. Orionis. 

Ad Gemellas Clementis. Anastosi martyris. Saturn.ni. Mun.c.p.o ..,,.. .^ 

X L^ Fet> In Mauretania civitate Neocesarea passio sancti Sever.an. et A-iu.la. uxoi s 

eius Bellimi Nici. Castoli. Flori. Saturuini. Basilla. et Corn.Ii. Ron.e En.o.-eut.aui .nartyr.s. In ^ ^^^_^^ 

c"a Gallilllo • Douati Castuli. Popi^. Clematl cum suis omn.bus et aho loco pass.o sancto- ,.,,. 

'T.TTT Ul "' Antiocbia • passio sancti Bab.IIi « episcopi cum trlbus parvulis. Et iu ^i^.i;.:" 
ei^^N^srV^.. uLn. Eugoni. Metelh. lu Africa EpicUt. Hupp.Pui.an. «c...... 

ru f .np Pilei Rome Felicissin.i. Ravenna Saturum.. Marmi •. Dati. s.tun. Jabe h. ^ ^^^ ^^, 
ZT:. G:l::n..^™,a.s. .^^^.1 co„rcssoHs. «...0. Vi„centi.. O*,. r...*«/.«„„ 

-■^X uf^^N—r " P™io.i n..K,s. Hon. ..n.atio . oonr..io « --• 

pZ^^o^n Dama.o. Oa.-tagme Donut,. Secun.l.. Pap..e. Capua Castula. Mc.l.a sanc . 

T „ Tl i a Epictit.. PubLani. Pappiee. I,. .Egypto Catine. Agapc. Fav.an.. N.v.n.an.. Lt 

[:'lla heo Soacn . Ravenn. Poteolis. Antymasius. Sabinus. LeCo.ius. T„eu,.™s. 

in Salatheo .6 ^^ ^^^^^ ^^___^^ ^^ ^^^^^ ^^^^^ „, Can,pa.,.a A.-tbc.nat.s ct 

Axwtl Et Laudo,.a A.-themi. Fabiani. Sab.ani. S.donis. Paul.c. Ruvcnnu A.,thcn„as.us. 
cvinns Leudocius. Theugenis cum triginto sex martyr.bus. . „ ,,. • «cos «m 

' Tx u> ret. Ron,e sancta • Agnetis virginis ". Danat,. V,t, -. I„ Ah-.ca M,ssur,u„.. Pub .. .. , ,„ 
VlKi. *eD g j processi. Veneriie. Manna). Fwtunat.. puncw»(. 

''^''- t::; Itis^da.^ 1 ,c« Vi,^::ti. Rogati. Prlmi. AureU. He.ar,. Perpc.ua.. ^-X^- 
Theucusa;. Egodd,t,s. «e^»™^ P ^^^^^^- y.^^^„,.,^, Nicomcdia Lcac. ?„,„„,■„,„. 

rXl:"er'rrrr:.r tros,. Secund.. C.t.. «»,. Ca..est.ni. Su.p.ci e.,^ ^^ 
'^"'T. ... 1.0^. in Gava.a civitate sa.,cti Pau.i. In Africa Prosia, -, Victori.^ ''""'ri^,';' :„r "° IIII Ul. rel.. in i-.av.u.. ^":""- / depositio bcatissimi Valeri episcopi. 

._ .nsta^. ^tti:r;:^:t:::rEpr in Alv,ca Peinan.. Cleri. Felipp.ani ct 

~ ~^r'rAIcxandr.a Tarsic. Zo..ci. An.moni. Com.n.ni. Ciriaci. OcmminL 
Ge":, ";,"■,. U:-s,n.. Tyrs, ,„artyris. Et passio sanctorun, Gallen.c, et ahorun, „u,ndec„n 
sacerdotum. In Africa Victoris. Pub.ii. Saturnini et Pohcarp,. 

L.CTANIAS INDICEND. MENS-. FE.!. HAO. DIES XX ET oCT. 

..w T^eb InGreca natale sanctorum Po.icarpi episcopi. Pc^nis. Dionisi. Item Pa,ni< et 
a.irm liZZTZZ Pub.,i. Satu,.nini. Maur,niani. L,bosi. Vincen... e. ai.orun, v,g,nt. « corr. 
scottia. • corr. cx 

MoUemiinilft- 

tc. 

• miliari 
cod. 

• ,,,shno 
I,XX»HO 

...quartu 

...{corr, 

quarto). 

••corr.ippo- 

liti. 

••• corr. 

rome. 

• corr. mus- 
tulo. 

• corr. quie » acte cod. • in finc l'- 
tura. 

• sal». cod. 

• corr. 
suevo. 
• corr. ofto • peteconi 
prius, rad. 
corr. • sic coii., 
corr. liiigo- 
nia. • a con\ 
ndd. MARTYROLOGIU^I ^ ^ ^ 

e„ imoi.xxmo c,u..rto • Lauventi. ErPO>.t. "■ J - f^^^^^,^ s,,„,,,ote. Cappa=. Rogat.ana, 

Se,^^;:;: — . in..,. -t::r'~,rs.r:.i^-..tio .eati 

viMnri*; NatalisPnmi Hilan. RogalL. oa u • -^ nui • Aunliams obnt. 

"zjr^z^^^^ -p"^- —.roe"^r^-- •-'"•■ .--- --'"° 

III ISon. !--«*>• I.. Af'''"" ^, ,„r„inobeati Lupieini cpwcop'- 
epSporum Te,.,., ot Bemea,i. ^^" ^ZT'^^^, Gela.i. Timothei. Ma.n,. Donate. 

^l ^:,.C-D^:r THemoi nu. episeop, eum --•„,. ,,..,. sa.u.. 

— .^"- ';;,^:;:trpr'::i-^'S- s^ctt .„... apostou. v,enna 

Felicis. Satuviuni. In Onuue i-u. 

dcpositio .Witi cpiscopi. . v^ivprio ciusdcm Sotiris vivginis. In Achaia batm- 

}x::^z::^i:^^^^^^^^- — -- — ^-^ --■ 

Lan„i. Veaasti eP-P; — 'ti";- .-'e M.,u,i episcopi. .nathoii. Ana.e.. 

Pauli cpiscopi ct al.bi. Lm-i. MeKandvi. Ammouis. Alexandvia Pauli. Diunisi. 

VI L ^ot.. Sevo-apud Cyi"^^^^^ ^^^^^^^^ ^, „ ,,, et octcm , 

=;;".. ?;=■-;:""—.;;.■ »-- ---■ '-■-"■ '— '— • 

Deo,o,nn,i.u. Zotici. Cyriaci. Ipp,e. ^rionis. Plaus. et aliorum xk. Rom^ 

IIII la. Ke».. .Mexandr,a pass,o AP°'^"'- j,^^^^ T.e,.,.acina iu Campan.a natale 

So"is. Via Appia Zotici. Via Lav.cana m,^,u x Hu„e"^^ ^^^ .^^^.^^^ ^^^ p,,,^„ ,,„,„.„,, 

-7' t:::^' ^ s:r:'^vLrC- -- Trcani ^,^00, et con.ssor.s. Amant. 

^;--. .e. . Apam.a P.n,. ^ Z^^^^^^^^^^T^^ 
aon,e Calocer,. Partl,e,ni martyn. jn AU.a Khus^^^^^ ^_^^^^_^^ p^^^^^^,_^^^ ^^^,, j,„,„, 

r^ r-^-"-'"t'"itrs^:;: — ''^- — ■'-'"- ::^;- 

Pricl. Irt. Fe».ro«. In Af„ca pass.o ^^,.^;. Qu„.„e,. Ammon,. 

M^:.i,-ia .«Uan.. Victur.s. ^«^^^ ^ecu, ^ ^ « -- J^„ «^..eU. V,ncent,. Susanna,. 
Pan,pU,ii. Eum,ni. Et al,bi. DorotUea3 Th f, ,. • ^. ^^^^.^. ^^.^^^p, 

;;.,:,.. «0,,^*.. ^»-;'-^:— ,S: s;:":l;iani. Mexanana Tui.ia,„. Cyriac. Ammon.. 

,^r ,™™».. -^•^''r":" ,::;":::~"itaus. utHon. . Mar^ni. 

Interamnes via Flan.m,n,a '-'"";' * ," Alexandria nat.le sanctorum Bass,an,. Adn,on. 
..tale snnctorum German, et •""'- J" .,^ ^ „,,,,,,,^,.1. Mosyeos. Bassion. Agaton exo,;- 
P,.otoloci. H„ in ,nare m,ss. ''»" • ^,^ ,^ ^i^Jet A.,nno.,.us decoUat. snnt. Armat.. Arphas.. 
cist^.HiiomnesiKneco,nUust.sun.Iten o,,f„i„3. p,ebins. Item D.onisius ep.scopus. 

Deonisius episcopus. Oros. »-J;^Zm. natale sancti. Puliut.. In Eraclea natale 
Amanlus, cives antU.oci,..e. In ^^^^^^^, candi.liani et al.Ui Pol.arti. Filo,™,s. Item 
sanctorum Felicis. Januar,. In Gm ^^^^^^. ^^^^^^. ^.^^^^. Mo,e. lector.s^ In 

Candldiani. Passamonas. '«" ; ,^f „" ,:„i„,/^uatt„or. In Africa natale Valentin. In TUcra 
eiviiate SpoUsio V.taUs et m,Ut,s "^^^^^^^^.^^..^ _^^,^^_,, „^^,.^^,„, Thioni. Celer,n, et Magn,. 

miUtes .iu.»q''"f!i"'--' 1"='"7'- ,.■,,, ie sancU Seneri. In Alexandrea Saturnini. Advocat.. 

In Sicilia Egeas. JuUan,. et aUn, pa.^^^ 

pvecoui. Maxi,ni. ^7^ ^-e"»';" ^;'^*,,,,;, josippi diaconi. Zenonis. ApoUoni. Poebi. Romani. 

XV Ul. Mar. A""°";^, *„,„,'" luteramnes natale sancte Agape v,rg.n.s et Saturn.n., 

Zosimi. Ba..ale. Zoc, presbyte,, i _^ ^^ .^^,^_^__^^ juodecim. Warciana in Spaniis passio 

Castule. Magni. Luc. "«P»*'; 'V pon,po„ii, Gcnelli. Victoris. Generosi. Itera Victoris. 

3„,e„ T,.MUumfas In b.r.a A^cut.. b.. 

Gemell.ani. Cutur.,.. C=»*'"";^ „,^,,1^ sanctorum Faustiniain. Joventie ct alibi. Ples,. 

XiIII Ul. Mor. in Bi.ujiii» E\ GODICE BERNENSI. VII a con\tt(Ul, . ■ ,■ >Jnmlin-,ri Pc<<si;mi P^mli. &llon.s. Honovi. .locumli. Memmi, 
Diunisi. Hierapn. Marcahs. Nundm.u , K- . . ^_^ ^ ^_^^^^ ^,^_.^.„^„^, ^^ 

Vincenti. Fructuos,. Pnm,. Fab. . ^ '- "- ^ ^..^^^„,. ^^^^ p„„„. „„„„,,,,. Mari. I.e.n 

passio sanct, Q„o<,nola ,s. !■ /^"'^» ^ ' .^^.^;, ^,, , j,a,v,ollini. Donat,. Iten, Ma.-ci. ^ecund,. 

Max,m,- Item-PauU. M-'™''^- ™'-s,;' ^, j,uslic,. Present.s. Uem ' Secunde. Ma.ime. '.c^r.a,,,. 

Magrobi. Lucelle. Item Secundo. Saul,. btup ^^.^^^^. ^^^^^. . j,^^.,,^^^_ .^,,,;^,,,; ^^_._._ ,^ 

Junella^, et cum e,s u.n, Fess,nan Pam .1.^ ^ ^^.^.^ ^^^^^^,^^. ^^.^^^^ . ,,^„,^, „„„.,. ,„.,.^^__^^^ 

luliane, cum .Egyptns nun,ero \ nuiia, ^^ __^ 

Simconw eptseopi. ,^ 33,„ 3,„etorum Donali. Secundiani. Aqmleia 

XIll Ul. Mor. In Afuca "- '««^ ,„„ saloni. Salvani e. aUoru.n Lxxx.iti, 

Crissantian,. Eot,c,. 1'^"' C™™'-'»"^;^.'"'*'^- J"" „ j,n,uarii, Feliciani, Donati, Casti, Item 

quorum nomina Deusscit^Et al,b, anua.i.. j..^,^„„„^„„. „.„.,,,„. yui„t,an-, Julie. 

Donati. Victoris. Agape. Donate. Godd,n,s. "' ^,„,,,,,^118. Donaciani. Victorie. Kmilie. 

nem lanuarii. Criscenti. CelesUn.^^.d^nm^^O^ n._^^^ ^_^^_^^^ ^^^^^^^^^ ^^^^^^ 

Bassule. Saturi. Ebasi. Secund,. FeUcs. ucuiM.m 

Victoris. Marci et Cetule. Rutulii. Silvan,. GuO" '. ^^^,,,. Secundini. Frugluli. 

XII ut. m^. m Africa natale --'" '" ^;\'^^, Zo.m. Macrobi «. Gemini, Uo„,uli. .blac«-.. 
Damasi. In Terrapis Paul,. Marcal.s. Max.m.. Et al,b, ^,. 

SiK^a.^ Cas^ci. Fruct^^ ^^^^^^ ^^^^^^^^^ ^^,^^_^^ ^,^^^^,,,. ^„,,,, uem luliani. Marcel.i. 

Julii. Lampasi. Maiuli, Juli,. p„,„mii Nemesii. Didimi. Rome via Appia. In 

X u,. Moreiu.. Apud Ciprum -'^^''J'^^^.^^ corone. /« G«. nVo Sa.Unie 
cimiterio Calesti depositio Gag. ep.scop., et al.bi 

nalalc sancli Euccrii cpiscopi el ^:«»/f" ,^ ,„„to,„„, viruli. Jucundi. Servuli. 

VIIII U,. Ma.-, In f - -.'";;; ^ ",7 tem Jucundi. et al.orun, decim ct octo. Et 

Sirici. Felicis. Saturn.n,. «"""f""'-,^"'* """ ! . ' ,„, >,,„,„ Pctri. Secundoli. Dinaris. T,t,. 

alib, Victorini. Mappalici. Pusit.m,, Th^d' ->■'•?' , , ,Uciatoris, Item Jus.i, 

Rustici, Tumoli, Massedi. Justi. becuri. Item Massedi. 

Amatoris. Secunde. Cyrici. ^,^ , Antiochiain. Nicomedia * pmcedil 

VIII U.. Ma... Catbedra • sanct, Petr, -^"^J^^Z^^ In -Vf.-. natale sanctorum ™ 
natale sancto Tecte virgin,s d,sc,p«te sanct, Pau 1, .1 ^^^^ ^.^ .^.^^,_,„„^^ ^, 

Victorine. Neuceri. P.alatin,. »™^''- ^"'' """g^^^^^^^^^^lie sancti Seneri;et aUorum ,.x... 

Luciana;. Amia.. Regina=. Cyriaci. fff";'^ ='';"■ ^^^ .„,tig„ni. Rutuli, Libii. L, Asia 
VII U,. M«r. in Pannonns naU e -^ "„"^,^;"^,,„„,„,„/„erot,s Garphori. In Africa 

natale PuUcarpi episcop, cum alns XM. ^^''^l Hippoliti. Diodori. Menelanti. A.,tb..,-e. 

Crisconi. Zenonis. Iminandri. Cav.n.am Ar on,s. I^^P ^^_^^ ._^ ^^.^ ^.^^_.^^ Heruli. •«-. ,».n. 

Et alibi. Petre •. Lambcs.s. Lucan,. Fehcs et ahcum 

Cusconi. Menalippi. Zenon. Senert.s. ^y':"='- ,,„rtorum Heroli. Luci. Syrgi. Absolon,i8. 

VI Ul. Mar. In Cesarea Cappadoce "'"»'«;™'^ p^, ,,. Luciani. Felicis. Orbani. 

Rome in porto natale sancte I"-"-"™- fX"" at em Dcnatu.e. Marcel.ine. Hon,n,a,.,. 

Marte. Crescentie. Gagi. F.orent,,,,, ^'^^1^^^^^°^^^^,,,,,,. Januar,. niddi. Secur,. Se,.ar,s. 

Felicane. N.ne. F.avi. Jaffer,. '';'"-"' v':l';ePeregrin.e. Victurici. Maxenti. Gcgol,. Ucm 

=i. =■ r^f 1.- ~ -— L^ :';^^'.~ - . 

h rS.^^ rrr^rtt: ■ . N,v.tte. Noco... C.aud.a„,. D,oscor,. • ^ a. 

Sarapionis. , . ^ ,; ,„sti Herenei. Pissi. Neonis '. Auri.i. Rululi. ?"■;»'«>• „,„„,,• 

V Ul. Mnv. In Afr,ca Donat,. Just,. H"^"^' 1,^^ Justi. Crescent,. Uoga- 

,nlenua3. Et.aho,-um xuv. Ingono^ F"''7» ' J.f ;"„„-, 1' nata.e Nestoris. 

tia'ni. Januari.. Lucios.. Gast.. 1 em ~;-^X.is. lusti. Theonis. Epp,onis. Donat,v,. 
IXII. Ul. Mor. Nataie ^='"«""^"'" '''".''"„'• ,;„„„, ,„.,. In A.e.andria Felics. 

Ampl,at,. .ngenu,, Ep,on, Anth,. ^'"■'"'"^^r^nUoguni. Ab.mdant.. Ticiani. Magan. 

|::;:r AsriLtate sanctomm «e-U-^^J^^-^^ -t^apionis. Justi. G.aud.ani. Theomi. 

vi--.^u-:rEr-r^^rMus£— ^^ 

ranuari.c. Stercote. Silvani. Mannirru^. Rufln.. MARTYROLOGIUM 
vin • corr. l)a- MENSIS MARCIUS HABET DIES XXXI. 

aeposi.io sancti A.bi,.i ^P|.oo^ ,^ ,^,,,,, Cappadocie Lucii episcopi Prin.itiv.. 

VI. IVoii. Moi-. Huoi.i. i.uib.. cpcunrfo^.r. .Tanuanie. 

,„ Porto Romano i,. cimiterio item P"'""'"/^ ;,.,f;™';^,J„ H,evoti,s. Antigoni. .lanuari,. 
V. ISo«. Ma... Felicis. Lucioli. Just,. J-"-^,^,,'^'^^^^,", Ku,,u„i. Helbiani. Gagi. 
Tutelle. Gabian.. Quiri. .iulii. Ma,-.n.. "em ^e 'C. ~/ , Emeteri. Celedoni, 

Paule, Gaiose. Galle. In Mrica Ga.ule. Fel.c.s ^' Jj^ '^ \^^ j„„, Felicis. Marini. 
Item Felicis, Sab,niani, Calogori Item Emete ,. I m Celedom ^^^_ ^^^^^^ ^^^^^ 

Dona.e. Nicefori, Cariss,mi, Claudiani, Pap,a= L--'- f ^™ J^, (jorgoni, Antoni, Frunimi, 
Asteri, Georgii. Sisinni, Basili. •, A.-t.las, ^s.c, Cy..c., Lut.c. 
»"'«>■ Asclipi, Casti. Soli. ; cimiterio Calesti via Appia depo- 

„11. N„«. Ma., Xatale -''-^^^"■^Zs « Lchiles, Palatini, In mare mersi. 
•cM^r.xiv,,, sitio ,lulii episcopi et al„irum xxvii et al,l,i '^°' ' j. jj^i Victuvini, Pecculi. 

"••■™'-' Asteri, Oran,. Sismni. F.lippi. Herilcli. T.pecn. »\";^ ';„,'„„, uem Lucii. Gaiosoe. 
Quirenni. Ucm Eutici. Hono,-at,, Asclip.ades. S,s,n,.,, P-l-^J-"^' , J.^J^. p„,,„„,t, ,tem Gagi, 
Felicis, Pelvicni, Gagi, lu.i. Rustici, >'-'•/'-;"'-, ^";,r^^'turt«nionis. Forti. et aliorum 
Pylici. Anton..,e, P,-unin,i, Asclipiades, Iurtun,on,s Cast.. Item 

nu.nero XV Nicomedia Andriani cum aliis '"""f °. '^'"^ .„ 3,„eti Foca^, !n Africa Petri. 
XXX,«oa,M«r. In Airica Adriani. Kuvol. A., .och pa^» ^^^_ ^^^^^^^^^ 

Ucn Saturnini, et alibi. Martini. ^^^ ^^Z.^:- T^^^^^^^ in P— 

...nle ..^Appr e.=.".^:rr^r Caudlo l. Ba.a u.re eii^ ^ . 

laicis tenti at,ue tu,-men ,s a n,ct, t ret,u > ^.^^^^_, ^^_^^^^_^^ p^_,^^^^^ 

.npieverunt, et ahh., N''-."^^' ;,, .f "^^..t Ifo-Un-. Nicomedia Saturnini. Cassi. Victoris. 

X::trr-S!:rS:;n-"l^o:a' P-..oni. UaUe Petmn,. D,odor,. N.co.ri. 

^arist,. E, ^^-^^ -'"-.^^™r:n::r Sr^nfl^ibi. Servam. Hogati. Eroi. 

Nou. Mav. in A r.ca ^'":'-'-„f ""^^'^,;^" Equini. Satiri. Saturnini. Revocat.. Secundili. 

et Victurim. ^n',och,a Leoc. ^ - • N -^ ^" ^^,^^^^^,^,^ ^ ^, ,,„,,,,,. ,„ 

;:;^: :^;„*~ .C::d.'r;i. Ouinl N,storis. Uem Secundi Serri. Ocatus. Item 
"txxx^^a^XrNi—Oure;:^:. Capituliu.. m A.iea Rogati. Fel.cis Item 

• -""■ r :Lrr- j::;:r:,r";:.e ::;=^^ — ..umero ... 

.uTr", g^lta bab^nt:: In'Xa Juliani et Sici. Cyr,l.i. Fe.icis. Pbi.ipp,. Cede. Cesis. Cende,. 

*;:;"'■ x'!r:^rifNiceaGorgoui..Pa.at,ni. Firmi. In Antiocbia Agape virginis et 
Madanc Smirne Phionis. In Pe.-sida martyrum xu.i™' Nicomedia Palatini. Firmian, et 
T . ■ ' /,i„v,nrt,-ia Frac.i Zosimi. A.exandria Gaipem. 

''": xa^ "r Ca,'a^nc Erac.i. Zosimi. Ale.andria Gagi. Pbi.omi episcopi. Candedi, Va.ei-i, 
OuWl.rP*.n.i' MarciLi, Sici. Piperionis, et a.iorum xv, Rogati et Cende., Nicomed.a 

rJ i rm.cTmii El viKilia sancti Grcporn pap<'. 

Eunusci. Go g-- ^^^^ v^^^^^^^ ^^^^^^^^ p.esbiten,et aliorum v„. Sunbgatorum diebus smgohs 

""■ r"u vi.l.ntibu'. timor in.Ucoretur. In Alexandria Zoni episcopi. Alexandn d.aconi. 
sh.?ol.. ut ai. '^^^^^ '^ ^^ ,ii,,„^ „,n,ero XL.in. Andi. In Albia Silvani. Rome 

depositio sa..ct. '"'-; "^^^^ f ^ ^,,;,. K,Ji„i. Mari. Petri. Smaragdi. Vingeiusi. Hilari. 
Migdonii. ^^■"■J^^^Zx.ei. Go.^onii. Item in Alexandria Orion diaconi. In 
Quivini.Marcas. Noslo.i. t.uge .^^^^_ ^^^^^_ ^^^^^^^. j^^^g^jo^; p^^tricie. Modesti p.-esbyteri. 
Asia Petuni. episcopi. 1-nm. __^. ^^^^^^. p,,,gbyteri. BascUsse. Uxoris. Felicionis. 
Domiciani pvesbyten. '''''' J presbvtevi. Metrodi presbylevi. Et Rome depositio 

Joviani. Helari. Concess.. hm..ne » '^'" f " ^ .-.^ 

saucti Gregorii "Pi^-^^P' ^"^'^; ^'^ ^„^1 "^"is cpiscopi. N.comedia Macbedoni 

XXX 1.1, Mar, T> ansm, J^^^^^^^^^ „,,^ ^.^ cioni presbyteri, Saturnini, Januarii, 

p,.esbyter., Patric.e uxo u ■ , .esbyter. ; et Basilisse uxoris eius. Eppepodi 

^.^lr^t^- C-t..acus. et Carpisti. Ga.ate. Domisiani presbyteri. Luce. TelU. " gorgo coU. EX CODICE BERNENSI. 
, ■ .„.hitPri et Patvie uwris eius. Claonii. PutilVigie. Uem Baselisse. Nicea 
Hyromei. Zeddon.. P'-^;*"'^'' ^ . ^f^^.euUore. Nimpodove. Mavci. Arabe. Hii omnes ,gnc 
civitate Theuseto. et Chons i u .u • T ieudo^.^^^ ^J> ,^ ^^^ _^_^^^ ^^^^^^ 

concremate • sunt. » J"'' ^P'«^°P'. Victurini. In Tl.osalonica Alexandr,. "°™"' 

Quarte. Mysithe,. NfP^-^^^^tj/^^' ^ ^Jr. M-doni. Patr.cc. Luc.. Uuonn. Iten, Uonn- -- -«■»• 
°'""%r "c::.":' p1 ;^nis.Fro„,mi. CaUed.. Severini. Petruni. Pucri. Salv,an,. ^^^^_^ 
5Xni.^,cis. Hi.arii^^ncess^;^;^vc^^^^^^ ^^^^^ ^^^^^^^^^^^^, ^^^ ^^ ,,^^. «»-.. 

Pvid. 1.1. M..r ^/d« '.'««■'« ° ^/j.„„u„e. I„ Af,-ica Alexandr,. Dione. N,comcd,a 
Fruninn. Nicomed.a '•el''='^^''^'- ^f"' ^^^ F,.o„lo„is. Thesalo„ica U,onis,i. .Mexand,-,. Palatin,. 
Petr,. Mammeri. Et ^^^^^"''^^^Z martyris. Ant,och,a N.con.ed,. Ep,o,„s. Uo.nc Un,o- . ^,._^ ^^ 
EtVasi. Fronimi. Rume Leoni& tp.^ v Innocentie. 

centi»episcopi. t on^ini. In Nicomedia Luci episcopi et marlyris. Fauste. 

,,. ^„..e. ^^;^Zr^^ Mexa„dr,.Theophi>i. Octavi. Theodoii. Petrnnn. 

HierusoUma Jacobi apostoU ct .L»ee evanpo ,s =c. .^^ ^^^^^^,. p.^^i^; jj„„„i. gereni. 

XVIlW.A,>r.In^a-le"He-uT^',,m- _^.^^.^ .^^^^ p,„„,„,, ,.assionis. 

Qniriace. M.l,se. et Engemc. ''^^^^^^J^''^,,, Nonne. Cyriace. Victurine. Maria-. lUcrn- 

^VX Ul. ^pvl. m N"-— ^^;":';; ^a Scocic aepos,t,o Patr,ci episcop, In .V,u,lc,a 
solima Qu,rlaci eP'-°P';. . " "^ "„f D.tiani. Rome .Me.andri episcop,. Thcodoh d,acon,, 
„d Porto Largi H,lar,. T'"=""- ^ '7';, "^ ji,,„„, Coloti .liaconi. Pan.pnri. Ninept,. Uasat.'. 

XV lcl. Aprl. I„ ^^'^'^.'^ ,t .r l'e- «egat,. Sa.nphor.,... Aur.l.c. Cappoll.d. 
Quartini. Saturi. Quiutas,. Man,,.. en_^ol. M, ^^^^.^ ^^^^^ ^^.^^^^. ^^^.^^^p. j^.^„. 

Lnisl. Januarii. V,ctori. ^;»;;;^- ^m [^X^ia Quinti. Hogati. In.ono,. Uo.a... Oua.ti,.o. 
n,edia ,VpriUs. SelvoU. et ^-^^ ' j,, M,„,.itania Cnrrcnti. T.,„...l.c,. S,,lda-. 

Luciani. A>n-el"- Satd™,m. ^ ,ctm s el Ma ^^^^^^^_. ^^^^.^^^. j__ ^^^..^^ p^^,,. 

XXHI Ul. .v,„. in ;=---^ ^ P*"L„o„i. Saturnini. Basseli.. et aliorum v... ct 
LuccUi. F,sciani. Pomer.. Josc . Apo _ ^^^^^. ^^^^^^. ^^.^^^^.^. s,,,„u. Qn.nU. 

commemoraUo Thcodor. eP>-op • Catu Ir^. P. ^^_^^^^^ 

Qu.nt.... QuartiUe. Marc. e-J"^ ;1'' j;^„.„ ,„,p„,,-,, .,„„<.(i C/.men(tis) U, Ant,oclna sanct. .^_^ ^^_ 

lo^epn »n .5'' lu. i. " 

Vale„t;„i. et Dom„. ^f^^^^^l^Z^^^m. Mo„achl. Joseppi. Vo.ushmi. Philoca.i. CoUni. 

h"s. Non,m.. Luci. ^^-^;*::;^ ' „"ancU Pau.i con.ssoris. ... Africa SaU.....n. 

et a.ioru,n v,..,. In ^^''^^^^^J .°f "", u. AnU..oc'a Thcodo.i p.-esbitor.. In p.-ovi„c,a Carm . 
Z: '^a- — " ir^.rt;rea -. A.cius. Alc— . Eel.cs. Ph,o.„o„. Unm... 

.;rU Cyri -7- -„:r ,'— slndo.e. Veru.i. ..l,c,s. Uen, Salnrnim. 
Silitori*; Aprilis^- Josepn. 

„1" ..„0,. «™ " •"•"/? Sui »«-'■« !•""»' •' 1""""«'""""" "" : 

m-esbilerl, de Li„gidonis cum b.rm.um '"''■ ^;^. \^^^,, eius. In Sabastea c,v,ta c P.U, __^,„„ ,,„,. 
episcopv, Hirnu diaconi. ^^^^^^^^.^ 

""" -■i:rs=:.r="«— ''^-^ ~-^ "•■- --■ 

Aguti. P,nn^"-'- M^"'""- .,„ cilicic Caslori. 

. no dcpos.t,o ^^^^^^_^^ ^^^ ^^ ^^^_ ..,.. 

"\xil u,. -."•!«. N^-^— ,, ,„„.„i.Et »'l''7-%^:;:;etalibi.Victori,. 
m Anth,oc,a ■n.eoclo>._^p.esb.te^^.^.^,^ ^^_^^__^_^^ p,_„^p,.„„. ^cac. PalaUn^^ Ocfo?//-!? Tomics Xin. • corr. sa- 

tuUi. 

• ndfl.acorr. MARTYROLOGIUM .^ 

«... .... .... .-. M...e ..... ...a. — -- 

.^T^NLVS INDICENDAS. .ENSIS APH.US HABET B.ES XXX. 

. ■ ■ „i„ore natale Partini. Qumt.an,. 
«, A„re..«. .Ute/a/*. p.^»*"'^'- "»''': /"^ ^'"Slltr Agapa. et Heren.. Tesaloniea 

V^is^:.... ,n Kja^. -- ^Z^Z^^-^'^^- ^" ^-^" " ^' 
,„,e,..an.. Satu.-n.n.. Itun ^^^^^ ^^^^^^^^^^ ^^^_^,.. 

S,«pl,an.^ ^^ „,j,„, vicovis. et »"°™"1 ^-^,^^;,, Macedonia Theodoli. 

Agathupi. Masliss.. Pubh. Valeii. ^^^_^, Govtoniani. Lugdunu GalUa. aep 

.»,-. ...a,- ^„„.,« ^,„.1. Nico„.ea,a ^^^';J^ "^ ,,,. succossi. In S.cl.a natale sancU 
""-■ Mexandria Didin.i presb.ter.. et al.b. Qumt. „.io„ia3'. Herae et Agape. In Cesarea L.c.e 

•chloniac»,/ H,„,,i. Tl.esalonica naU.le sancta.um ^"^" 

"jale sa.,ct. A..aani. In C.licia T--- ^. ^^; ^^ ^olutoris. Quiriaci. Moy.. 

VIII Id. A,.l. N"=o"'""""'""- "'ri"ce SyrmLi Donate '. Si.ti. Victoris. Gag.. Rufme^ 

.c»,-r.,lo„ati, j^^„,^„, successi. Quartillc. Uomane. ^" '-^-^^^/^^. ,, . cerminiani. In Africa Epyfan, • 

.florenU»,/. ^^,^,^^. Romane. Sccund, et al„s v . • ^ , j_^ Macedon,u T,motl,ei. D,o- 

'r'""^^- episcopi. Item Donati. S.xt,. """"'•.^'"'^^ " ,,,,„„„,^1. Tiria.. Machari». Martia;. Max.ma.. 

r."^""- g :.s.'l„ Alexandria Cus. ■"-"'''^-^^^: ^ l',;„ ' Serafiunis. Ammo..i. Lectoris. Summist.. 

• "'-^- ^" Libi.o supcrioris Theudon ep.scop.. He.ene, a.ac 

7 ■ ■ Vicloris ct al,bi natale sancta; Mar,a; et EoUl.a.n. ^,.^. j.,^^,^, 

• corr. iim Apni-u. viaoris. ll . c^ - , Timnthei Dioaenis. Maonaii.'.. .«a.viu.i^ , .. ■ 
,in,,.. VII 1.1. ^l»- '^"""°"" ^-'^- V , ri U«a..dr,a natalc sanct«= Pelus. presb,ter,. 

prcsbiteri. Libix ««P-ior.s ^^'l^J:"^,,, conexi. et ar,bi Maxi,na^. Concesse. Solu- 

" VI la. A,».o.. >",-^';;'^;j„::';^t::«„ ..,■«» »,■,../»/.■ Leo.n../. />■«/>•.. ««./<- 

toris. Successi. P-nnar,. Uen, '^ , "°" . j^ „aare prcoamu,: 

conversi, pro eiusdem /«-"".'■"'» /'^";^ . virg,„um, quorum nomina Dcus nov,t. et al,b. 
.„«...... V IC. ^.--«^..^j;; ^rLr*;;:,! Syr„.iu;. Furtu„ati. Donat. et v„ v,rginum cano- 

!;:;::;;it::.ma:!^;Ucatio oraturii sancj. 2^^ ^^^^^^ ^^,^^, ,^„„^, e ,i. 

XIII la. AV-.0. Alexa.d,,a Am. P^^ ,„orum nomina Deus scit. et ahb. 
Satur,„ni. In T,-ac,a Gag,an,. I, A nca ,n . ^^^^^^, 

Pennadi. Successi. Marceto. A..tb oc a nc ^.^^^. ^^^^^^. ^^^ ^^,^^, 

IIX IC. ^..v«o,. !".«—',„:: eDo.,.inionis episcopi et miUario v,n Dalmat,. 

s.„ctis, et Don„„m ^^^"'^-^^^. Nieomedia Eustorgi prcsbiteri. Nestor.. F,Ion,. 

1„ .Ur,ca Furu,„at,. Do„a,,.et alo.un, ^^ ^^_ ^^^^^^^ ^^^^^.^ p^p^^, 

.«a„.c„.. Ceremuniu.. ^"eduno Ga luc • dcpu > S 8 _^^^_^_^ ^^.^^^p. ^^^^. i,,,e. Agato,..s. 

P..,a.. I... '^'>': /" ,t%i['';„ elia tert.o m,liario deposiUo ,Iuli episcop, et al,b, 
,(.„„e ,„ c,„„tcr,o '-f 'Pod.. Vm Aur ^^^^_. ^^^^^^^^ veregundi.e. et ahorum 

.V,.p,. Valeri, Pub.,.. »;-'■"• ^^ „,„, ,.„„,„,. Secu..d,. Quinti. Dextr,i. V.cton. 
X,. d„o. Quart,. ^•^'"'■"'I '■,;:'; ■^'^e.ori. Siril.a^. Luci. Urbana.. Item Urbanx. Marc. 
l,o„ati. Varici. ^^^^^^-^,;'; ."";', "\,„,ici Oplati. Item Victuri. MiBone. Demetr.. F.av,an,. 
.,„.U. Cttiu,. Pater.,,. Bu U.. ^ ^"■■^ ^^ . ^_ ^^,,^.^. ^,,^,. m„,u. .tem Marci. Honurat.. 
Marci. Vitalis, Minali.e. Cle.._^en - N ^^^^.^^^. ^^^^^^^. ^^^^^ ^^,^,,. Bar,c,. 

LaurenU. Arbori. Cr.spm,. Te c,- QU, ._ ^^^^ „„„,^, cemelli. Evanti. Lazan. 

Item Optat, Speni. Dc.at. M^""'' ;.,, j.,,,,,,. Nabori. Victorini. Donatu.a^. Terc.i. 

Venusti. Flavini. ^-'--^''''''■^'^■cZiL Muscu.a., Don.ata=. Novell». Januaria.. S.l- 
Victoris. Acuti.ru> et Te.^t... In Capua C,pr. ^^ ^^_^. ^^,. p,.,„, 

vani, Muciani. In civ.tate ^»^J^]°^,^, veregundi. cum aliis v,. TertuUu. Anto„a=. 
:r-- ri;.'S:;:tr:unerr:t..etal,b,.Eufem... Item .l,cs. Item Machan. 

Item Pvimi. et ^''"^ ' ';'],. ^^,,,, .ancla. Eulemie. Eucapi. Secutoris. Catuli. Januarii. 
Id. Apraolis. In Oalcedonia naiait EN. GODICE BERNENSI. XI cotl. 
sic corr. e» et aUM PauU. .coUU. M*. Passe. CaHUe A.ato.ic. Per.a^o As. PaUca.pi ep.cop. 
PauU diaconi. Eodcm d,e «"-;'/';£•';« '^,,, pr.te..ati. Sancti Tii,ur.ii. Vaionani. 

Maxiw,i. Quir.ac.. Optat . ^»'^ ^^ i L.o.-n,. Don,nina, vivginis. cun, suis virginibus sm.ul 
^rtJ::tZ;J:T:^^ O^... Satumin,. ...... S.n,p.n,. r.„Un.. .a...u. 

Decima.. Marcie. Cornili^. Ale-ndne^ FronUn; ."-;-;;:^ ^^^^^^^^^ ^^^^,^ ^^^^^ ,„ 
XVII Ul. Mal. P.c,no ,n '^'"» »°. ,^,„t^ ciogenis diaconi cu.n d,.ol,us lVat,-,l,us. 
Mesopotan.iaArci.ai. ^'-^' ^^^^^^^^^^Zl^^ fi.ie eius. Octavia.. Potan,i.. P,-.nlenti. 
In Antl,iocia Syri;e. ProsJoc. Vuon.ce. «^ "'° cesa.-au-u^ta passio sanctorum Luperc .Galao. 

Taudia aaiaci.o • Quoamal. Arcilai. I o am, ^^J^^^^J ,^^^, ,,,,,, M,.eiaUs. 
,, ,..c,^auoi,us .atn^u. ~-- - , ...^iodero OaUia,. de.licatio .aptisterU, -..^ 

rriur:::;.^:. sancU -r..ani e,s.pU et 0—. ^^^^^^^^^^^^^^_ ^,,^^^. 
XVI Ut. ^a. in A-- -;::. r:::tl" ntersorunt. Oantonis. Ca.esUc. cnn. ^r ... 
tiani«. CaUe. T.ieodore. ItLm Car i. Ma,'ciani Aniani. Felicis. He,-mos!on.s. Vm- 

a„is V. Nica=. Oall,ni.o. M»--. N-^""- "^ ! " 8^ ,:« in Ponto inso.a • Cel.i. Marcialis. •!-.»"<'. 
oenti. TerUi. Ca.ista,, Et in J^auntann. naU^.s Ba^ E ^^^^ ,^^^. ^^_^^_^^_^^ ^_^^^_^ 

Fe.,cis. Fausti. Item Fe.,c,s. Furtunat,^ "^^^^Lni episcopi Mellin.is. 
Ga.lieni. Marcnni. Faustm,. Luc.-.,, ^ ' ^» «''" '^ / ^.^.^^ j,^.„,, rort„„aU. Mar- 

XV Ul. 5i..i. I" Antioch.a Pelr, >■-"" ' ^ J^^'^,„;„. ,„„,,,,, Maconi. Cal.i. Tl^eodore. 
ciani. In Atrica lu.rucci. Qu.nt,. Mappahc. V.otur.c. L),n 

.lu.iai.i presbiteri. et Maceoni. Victurici ct a.ibi IlermoBcnis. .•:. • Afr,ca .i„„,Mc«r, 

XXIXI Ul. M-i. Sa.ona oivitate SepUnu .l.acoT,^ ^,„,,,„„„, .s;,;,,-. y',«o,«»,. no,.,a. 

Victoris. Pampy... DonaU. ^^^-^^- '""^'^Z^-C^^- "^'- ''™™"- ■^""""'"- '^"^" I.™:"- 
Elioten « episcopi et Anlie n.atns eius ct 1 ^ "^ «,„o„-,corf 

tuuati. Crispini. EKpcdiU. ''"Pl-';'^;;/'''";';';^, H^^.^osenis. Ga,i. E.pc.lU. Aristonici. Ruli. 
XIII ul.Mai. luArminia M,l,ta..a <=.""•;"-"." ^l^^,, ,„„ion,c,. FurtunaU. Item Ga«.. 
Galate, una die coronatorum. M""'"^^;^^^':":"'';'- ^„sericiani. HeUadi. Uen, .lermoRenis cum 
Donati. Vitalis. Et in Africa UonaU. &or,mn. Uc ^^^^^ 

aU,s duo.ms. In Spani,s CalcoU. Her.s. ..atal san ^^^_ ^^^^^^^. ,^^^_„„,^. q,^,, 

XXI U.. Mai. in ■^f™».f "';™; ^,tme Cornilii. Ro.ne depositio sancti Vietor.s ep,- 
Donati. Ma,-ci. Gcmmu,. ConnUa,. Uem Gemmc ^.^, N„,„c„tana ,.«(«te .v«nrfo- 

Lpi.Fe.icis. A.exandr,.Pap,..Et - — ^^^^l^^o dcpositio sancU MarUni pres.,i.er, •«;....■ 
r„„i Si.vani •• Araiaci. Donate. In c.v.tat 

et confessoris. , . ,,.,.o,i., „rosb,lcri. Fo.icis S,.v,. \,ta.,s ,„ 

' XX Ul. Mai. m Alcxandria I; «'•'""^ ,^^ ^^ f ^^u ' Va.oriani. Maximi. TlborUi. E. .n 
carcere cu.escentis. Rome in '^""'^™^^ ^. ,:pi,c...c,, ct aUbi Vic.oris. Pap.c. Ie.,c,. 
TerracinaCampaniesancU Cesan,,otm Seod.a 

et deposiUo Apruncu.i episcopi. pi,.,i|,,„ a|H,sto.i. Ko,uo ,., cn.,- 

X Ul. Mal. 1.1 Atr.oa civ.tate Ge.apuU ^ ^,,,,;, ,„„s,o sancU 

terioCalesUvia App.a --" ^f .^'7 lcf Da siUa,. In civ,tatc Seuonas depos.Uo beaU 

'-^rirur.lai. U, Afnca CatuUni. Saturnini^ Oeorgii ^ ^n. ^-^^^ ^^^„^_ ,,„^„. 
Alexantlria Corone. In \aiunui liv „ ,. ■-. co MARTYROLOGIUM 

XII 

copi. Stelani cpiscopi. An.onini presb,.ev,. L, .e. «^^ Jf ^^ ^^^ 'p.^.bUeri. Iten, Hilpuli. 
Zenoni. Hilp.d.. Eutic. In cvtate A,-m,n.e ^"'."-': »f "f^ ^iX^andi. Prian,. Et .n Egypto 
He,mogenis. Et castello Aiovie in Capr.a Maur,. et '^»^" J^ ''""'^^ ;"^„.„^ Leg,ss,me. Fel.c... 
Nicon,edia Victoris. Max,n.,^Pau.i. ^-'-■;, ~,:;-;^^i:;i^^S;rAnt,;in.ii episcopi, Et 
G<Tmiine. Felicis. Evantitc. Victunni. Nieofon Dioscoii. beiapioni^ i 
Antinoca Tln-,Manrmn,^ <iiaconi_^G»onsi ^oda..^^^^ ^^^^^^^^ ^_^ ^^^^^^ _^^^^,^ 

j"\^L~::~...>.,,e%,j.^^^^^^^^ 

^^r^^-rt^isinirriai^^tr'^^^^ —. ... 

. „. fini Ni ei . M,-ginis et aliorun, septua,inta duo. Lucian, cu,n aliis ducentos septuag,nta. In 

"'"■■ . ■„. Bo. rive civitatis depositio sanct, Euseci presbiteri et confessor.s 

ill . 3luia.. In Alexandria natale sancti Germani presbi.eri, et al.b. Prostoc, d„acon,. 
,„ "comedia Prudenti. Marcialis. Sabbati Eodomoni. Basiii. Item Germa.... F.Iucas.. BudenU 
U ban, . Pagate. In Africa Crati et aliorum vn. Et Perstum Tusce Valentn... Marcmn . Et 
B . 'a Vital.s. Aupusti. Victurini. Manili. Meturina= virginis. Maccu.ini. In A.e.andr.a PudenU. 
arcian.. F..ocosi. Theodo.-e virginis, cum aliis duobus. Om A.a,aa,.us cp,.copus. 
r,.i.. Ul Maia.- In A.exandria Do.-o,hei presbiteri. Rodocan, d.acon,. \ .ator.s. Te en ,. 
Martini.'Maiu„ec. Item V.ctori. C.audi. Si.van,. C.emenU. HonoraU. Item V.ctor.. ReducU. 
Item Honorati. Thelefori. Primosi. Rogati. Felicis. Iten, Fe.,cs. Item Fel.cs Luc.am. Cobs.. 
tem RogaU. Severi. Cottidic. Furtuni. Spice. Jocund,. Ju.i. Mer,t,. Honon. Item Sdvan,. .aturn,,.,. 
. . coa. Emc.iani Ilcm Saturnini. Air,-odi. Ducti. Pastoris episcopi. Et ' a.,b, Secundnu,,. Concord,. Mar.am. 

..acobi Flor,ani. Gabri. Ga..an,. Postumi. Momini. QuinUani. Cassi. Fas,.,. Florent,. Demetr.. 
Gadudi. Crispini. Donati. Zenonis et a.ibi Pomodiani diaconi igne ustorum et ma,-e mersorum 
cum aliis viginti quattuor. Secundiani episcopi. A.exandri diaconi. Bubati. Satun. Dnodn. 
.halen,,,,. U,.podiani et Nomensis, de re.iquorum gesta habetur •. Rome in cin.iterio Pretextat, v.a 
Appia depositio Quirini martyris. In Frodiria Roditiani diaconi. Terent.. Mar.n. presbiten. 
Daca.-i cura aliis x... Meturi. CIeme..tis. Lucini. Telesfosi. Primosi. Saturnin,. Emelian,. 
Maiorico. Item Saturnini. DeposiUo Polocroni episcopi. 

MENSIS JIAIUS HABET DIES XXXI. 

Kl Mala- Initium prredicationis dumini nostri Jesu Christi. In Fi-igia Hierapoli pro- 

vincia Asia natale sanctorun, Philippi apostoli et Jacubi. In Africa Quintiani. E.euther.. Gag.. 

A.exandri Saturnini. ct a.ibi ^poi.oni. Euterai. Interamna miliario sexag,ss,mo mi. Pi-ocu... 

.o»n-t,iu,„ Pelcsti. .Vgapiti et n.i.itum tr,gi„ta tres •, et nata.e Ma.bei et Jacobi Apostu.orum. Et .n 

' Oriente item Quh.Uni. Hieruso.imis natale sancti Judio seu Quiriac, ep,scop,, et Emente nata.e 

•corrwio.,- Saturnini. To.osa nata.e 0,-iente • episcopi. In Gai.eis civitate Autesiodero deposiUo sancti 

«■ Araatoris episcopi. Civitate • Sodonensi " .oco Acauno passio Sigismundi reg,s. Begorra civ.- 

• civile cnd. ■■ T .■ ■ 

«sidon corr tale depositio sancti Justnil. 

' * VI iSon.Mtti. Germani. Gelestini. Felicis. Acetini. Urbani. Hellaci. Pnvate. In Alexan- 

tlria Satuniini, in carcere qniescenli cuni Neopoli socio suo. In Arminia civitate Militana 

HelpiOi a HL.rniugeni. In Alexandria Gcrmani. Gelestini. et Sanctine. Autesiodero translatio 

corporum sanctorum confessorum Optati episcopi, Memori presbiteri, et Sanciani presbiteri. 

V IVoii. 3IaS. In Hierusalem inventio sancte crucis domini nostri Jesu Ghristi ab Helena 

regina in monte GolgoUia post passionem Domini anno ducentissimo xxxm. regnante Gon- 

stantino imperatore. In provincia Asie in Luniinata civitate natale Hermogenis de antiquis. 

Romc via NomenUma miliario vii natale sanctorum Juvenalis, Hebenti, Alexandri, Theodoli; 

• corr mn- et via Ar.lia-lina natale Arboni. In Africa Mariana •, Furtunati, Saturnini, Rufini, Furtu- 

i-iani. iiionis, item Furlunati. In civitate Autesiodero depositio et translatio corporum sanctorum et 

confessorum Euscbii presbiteri, et Aviti diaconi. 

Illl TNoii. >lai In Nicomedia Antonin;c nimium tortai et variis tormentis afllicte; ab 
uno hnichio Iribns diebus suspens;e et in carcere biennio reclus.e, a PriscilUano preside 
fliimmis exusta obiit. In Africa natale Celestini, Felicis, Urbani, Romani. Bellici, Marciali, 
Mittuni, Peti*i. Et in Nurico Ripense loco Lauriaco natale Floriani et Principi officii, presidis, 
i^x euius iussu ligato saxo collo eius deponente in fluvio Aniso missus est oeuUs crepan- 
tihus pr.ecipitalum videnUbus' omnibus circumstantihus. Et iu Gesarea natale Silvani cuius 
gesta habentur. Alexandria na/a^e sanctorum xl maW^^wn, et alibi Nestori, Furtunati, Mitton. 
Antoniin. Autisiodero depositio et translatio corporis sancti Corcodomi diaconi et confessoris 
• wx nunc in hasilicam sancti confessoris * Amatoris. 

m-asaest in jjj jvon. Mni- EuUmi diaconi. Thesalonica Herenei. Peregrini, Herenic. In Africa Gre- 
gorn, Archelai, et Felicissimc. Alexandria Petivi diaconi. Arelato depositio sancti Helari epis- 
•«iccorr. ex- copi. Vigenna depositio Nectari et Niceti * episcopi. Autesiodoro passio sancU Juviniani lec- 
nicati. toris et marlyris Iranslato in hasilica sancU Amatoris. E\ CODICE BERNENSI. xiii 

Priaie IVo. Mni In Persida natale sancti MaUiei apostoli et evangeliste. et et prii in«rcobri. vaiciiiiiiL', 1- ui 1.1111(1.11, » u.Tiwii.i, -v-uw , . . - "-^ .-, v,'^s.u<.i.i.>>ii, 

Inportiine, Quintiani. Petvi, Tassi, Casserici, Mappalici, Vcnerie, Benefacie, Klorine, Quinti. 
Victorine, Demori, Gaudole, itein Viclorini, Crispini, Possimi, iteiii Felicis, Don.iti, Lahori, 
Massille, item Gaiani, Faseri, item Quinti, Rogati, Maxcnti, Nine, Virtuniic, Vak-ric. Tyrone. 
Magrone, Citirie * cum sociis et veiiquis sanctis Floriani, Hevenei, Furtunali, Faustini, Gavlne, •eorr. ciUni. 
Herenti,'pampalici, Primi Secundi, Casisi. Gelevini, Hieremi.u, Flavi, Magropj, Mavcellini, 
Maximi,' BaiVobiti, .Vcutiani, Niceti cum aliis septuaginta. Item Gaiani cum aliis xx. Autesio- 
dero depositio sancti Valeri episcopi. 

IVoii. Mai. In Nicomedia Flavi episcopi, Agustini episcopi, item Agustini, trium fralvum, 

et alibi Mavcellini. Macvobi •, Eutici. In Africa Celerini, Ma^vimi, Victori, saiicte Pnlontellc, et • 

aliovum multovum. Canti. Itcin .Vgustini, Victori, Gagiauti, Maximi. Celernu, Foiituii, ijuinti, " 

Flaviic, Marcialis, Pvivatiani, Septemine, Dextri, Quinte, Avnisi, Donati, item Donati. Octa- 

viani, item Donati, Marini, Navagi, Pulveri, Rogati, item Victori. Mulievi, Furtuni, Victovi, 

Secundi, Cecili, Donato, Saturnini, item Donatc, Navidi, Furtuuate, Felicis. Juli. Ghsccnti, 

Gallice, Justiani, Vitalici, Rogatiani, Lucilli, Honorati, Fflicue, Savini, Sulti, Siinplici, Flaviie, 

Alexi, ' Gatule, Euticie, Peculiaris, Gevmani, Rogati, Mavcelte, Odemavi, Erculi, Saturnini. 

Primole, Castule. Donate, Felicis, Victovi, Processi, Antoniui, Sapidc. Douatt*. S.-cundiani. 

item Donati. Marcialis. Januarii, Divii, Victuvii, et Tunnidi, dcm Furtunali. Criscenti, Ger- 

mani, Avide, Furtunati, item Rogati, VictoricE, Fioridiani, F.pafroditi, Marcelliiii, Palatini, 

Faustini episcopi, item Eutici. cum aliis xlv, In civitate Diospoli passiu sancli Georgii rnar- 

tyris. Arelato depositio sancti Helari episcopi et confessoris Agustiduno depositio bL-ati Phi- 

cidipresbiteri. ■ ,■ t i w • . 

VIII I<1 Mat. Mediolano Victoris. capitis cesi. cuius passio celebvatur pridie Idus Maias •. • ,naius eorf. 
In Africa Eutici. Fuvtunati, Saturnine, Marcie. Goustantmopoli \gati militis. Maximi pr.-sbi- 
teri Anthus diaconi, Westini, Marini, Tampi, Stevtue, Rogate. Victone. Flovidi. Luci, Donati, 
Victovi Flavie Johannis, Nenni, Gasti, Gagi, Furi, Maximi, item Victovis, Julie, Felicis, Mar- 
tiani Famose Honesti, Nigvi. Baptici, Rustici, Processe, Secunde. Militi, Felicie, Maxiino, 
Dative Tuniani Thidi, Secundile. Datice. Gundoni, Tertule, Celestine. Faustine. Januarii. item 
Viptovis Zetule' Stiale, Furtuni, Rogati, Faustini. Cineri, Rarachi. Sidini, item Ninne, Mittuni. 
S rici Ro-ati Donate. Bacciri. Gaddivi, Beveusi, Donate, Spici, Rogate, Saturnini, Gladiose, 
VitaliL Crcilie, Januarie, Galle, Sereni, Rogate, Matvonice. Agustine. item Satuvnini. Rufi, 
F^istini Victovi. Cithini,Zaderi, Antique, item Ninne. In Egyplo \ ictoris, ^tciane. Autesio- 

dero depositio Elladi episcop. et octabas apostolorum Philippi et Jacobi. 

■v%T Id Mai in Axiopoli Quirilli, Quindei, Zenoni *. Tarso Cil.c.e .Vfradisi. Mcdiolano .w,«^.. 

de in" es u ^liquiavum apostolorum Johannis, Andree et Thome in basilica ad porUnn Roma- ec^^.~ 

n!m in Persida mavtyres tricentos x •. Constantinopoli natale sanct. T.mothei. Ronie v.a .,,^^. 

Tatina Gordiani, Primoli et natale beali confessoris. , ^ ,■ - . ■ • -, ■ '^'^' 

Tt T, Mai Rome via Latina in cimiterio eiusdem natale Gord.ani, et in c.nnter.o 

n T.atVBnme natale sancti F.phimici et maioris • confessoris via Latina ad centu.n aulas .„,ari8corf. 

Pretexta. R m . t 1 sa ^ ^ ^^^^.^ ^^^^,,^ Furtunionis, Tecle, Lucell.. Max.me, corr. 

Quart. et ^^^^J'' ^ ^,^^,^^ ^eaci, Crispion.s, Zenonis. Ta.'so Gilici. Afi-o.iisi. 

TTct^^^^ Pet 'l^ativ. Fuvtuni, Lucelle. Maxime, Matrone, Mut.c, C.cm. 

n ' tnuavi S cusL VictuHne, Bonosi, Gonstanti.e. Ma.-un^, Gemini, Januari, Samini. 
Victuv., Janua>, Sacusa^. V o u ^^^^^^^ ^^^_^^ ^^^^^_^^. ^_ ^^^^^_ ^^^^.^^. 

Perecne. Sentuu -^^^"^^' '^^ ' .^ j^ ^,, P^uline, Januavi. Ninne, Honori. Can- 

="-?''-Lr'-r;r';»r;sri"t;,;::'nS:s,vir;2: 
;r-;,::"^:=:'^"^ rr\r -zr ■ ?:;■' t^ "r::;.ri-::: 

V Miir. Mai. 111 o victorie item Victuvi, Fuvtunate, Januarn. Romc Achdli, 

Julii, Januane. P-'--'-^^'^^ ; ^ ^ .ecuado n^tale sancti An.i.i. In A.ia naiale 
:::::Zret ■ «.^ «.- .^positio Nep„tiani. n Vegenna..epositio .anct. Man,- 

"t^ ^::^:^:T:rin ci™,te,-.o Pretextati natale Nerei et ACiilei ~ e. natale sotciu pod. *.corr. seb. 
♦• sic corr. 
^ ciraitcr. *corr. ngri- • Eff. cod. MARTYROLOGIUM 

canii miliano scxto bomeus. , Alrica Prancati. 

aa.>..aur. q..orun, no.nn.a Ueus scU, et «oys.l.s^ In Al. ^^^^._^. ^^^,^.^^^_.. 

\„ I... >l"i- in SanCon.co """^^^^""^ ^, 'j^Xr.Ti. Cvrille. Credule cu.n alns 
,, confessoris. Alexandria Afrosed,. Agnpr . S""'"'. ^^ ' ^^^;^,: ^.^^, i„,iei, Aucti, 
„ao„us. ... Pa,es.n,a Taraci P.-0.. e^ ^;^'!^^ C:::^".. Ma.n.i, Ga^ et depos.tlo 
^r^^^^lS^l ^>^.o..o depos.t.o et transiat.o corporis sanct. 
Marcelln,. ca.isc^. ^^^^^^^ ^^ ^^^^^^^ q„i 3i„„, p,,,i ,„„,. R<^e Isido.-i^ 

Bor;;.';n :^::.a.e sanctoru. Secundian, Qua,. -.r.ni^ .„^.^ Med.on., . 
Adaucti Denegothie, Maximini, ^'^^' ^^^'J^^^^IZ ^^^^^ ^"^Ori"^- 

At?rogule*. virginum. Alexandri, Dif^ni, ColthiiE. lu 

Menge... Ga.an., J"™' ' ^" " ^,^ ^^,,,..^^,.;,, A„,esioderensi vico Baiaco pass.o sa^ct. 

Pr:;;::::.^^: :nmr:°:t.^^S:s. .. territuHo Trecassi.,e civitatis loco Campellus depo- 

"^ ^^a'':^^ Inl.::"v.ctoris, Basi..e, Rome v.a Sa,„,.,a vetere Paneni Ca.ocn., 
P,.m7et d:po^.;;o Li.,er. episcopi. Niv.duno HeraC, Pau... Peregr.n., Miner,., A,u...n., V,c- 

'"Z^ TZ^Tl:^^^ Potamonis presbiteri, Hortasi presbiteri, Marci evange.iste, 

Zt:::::;.;"^;^::: 's^ra^ionis^^Usi p— p— pa.^^^^^ -„ 

i,,„Hs, --■./^™-; --;;--- S ■■e:r:r— :. -peratons. 
''""e : t*'::"' e?rs os.tu: cub.'cu.i, a.ter primicerius no.entes sacr.ficare idol.s a 

z^is^ --r",:r:t.r ^uc^^^on!:,:^:^^.^.:: r 

nataie Paterni, Ga..,corum Urban,. '"<»"• ^^^^^J^'';^;',,';;, 'pu.iuchi. In Africa Quinti, 

^Tzz,'^,'^:^^^^^^^'^-: " --- --- 

— ■ \ T' r";:f,.rv;ct:r M:::;.r;!'^arZ:^ v.a Sa.a,.,a vete. BaseU. 
.^^.'^..^'ZZSZ:: manvris et a,.b, Gervasi. Protasi et depositio Ve..esi et 
in usica a „„,„,.i„as civitate depositio sancti Austng,se.i ep,scopi. 

raust. e„ .>. «^;--J- ^.^^2^.^^ p„,i, Eut.ci d.acon.. In provincia Cesarea Po.i, 
E^^"l, Mrirsanctorum V.ct., Ma»re.,.e, Quiuti, Primo.i, Sa.usti, Fortunata> ,tcm au- 
!, ■ P^mi in Cesarea Capadociu. Po.icuti, Victori, Donati, Quint., Locus,a. Pr.m. Euct.. 
In Br..I::Ta Timothei diaconi, et a.ibi nata.e Matthei aposto.i. In civ.tate Autes.oder.ns.o 
A itir. hmti V-iUs nvesbiten et confessoris. 

Tx t, Jn„ Rom^e Faust.ni, Timothei, Venusti, Casti. Emi.i, Cotti, Rogali, Maxent,. 
Fe^c^ a.,l.i, Concessi, Albini, Rogatiani. item Casti. item Eme.i, P.assi. In Co,.s,ca ,nsu.a 
.c„,.po..c«,. p^l^oMnct. '..u.,.. .n o,v,tate Autes,odorinsium depos,tio et trans.at,o corpor,s • sanct. 
Elen;B virginis. In Cesarea Capadoca; Pui.uct.. 

V Ul J«.. In Spaniis Epictiti, Abtonii. Base.i episcopi. item Aptonii. In Afnca Qu.,Ui. 
Lud t passio 'sancti Desiderii opiscop, el martyris. Ju.iani. Fe.icis. Montana... Januana^. 
^i Tonna.. A.merida-, Asti, Basi.ei episcopi, Victori. Firmi, Montan.. Jul.an., V.ctor.c. 
Fide..e. l.o.iati. Niciie, Fausti, Timothei. 

..^TTiT la au.. in Stvia Zoelli, Servoli. In Africa nata.e sancti Saturnmi et aliorum ui. 
in Po" Romano nata.e sancti Vcnanti. In S.ria Zoeli, Saturi. Timini. Saturn.ni Servi.i, 
Fdid %!.::.., F"''tU"i. ito"» Zoeli, Stria^ et DioC. In Ga.leis civitate Nametis Rogatiani, 
Donatumi^ gern.a.iorum e, martyrum. Basilla civitat. sancti Albani martyns. 

VTII Ul J.... 1» Sola Tuscia; civitate plera nata.e Sentiata., V.ncent.., et Santa3. 

Mediolano depositio Diun.si ep.scopi, Polegi.ati. et a.iorum ■„■. Coron.ati, V.ncenti, Johann.s. 

^: 0.:^.ite Eusebi. Via Nomenta..a m.„ar,o v..i nata.e Orbani ep.scop,. In c.miteno Pre ex- 

ti Doru.tori H. AlVica Sabiani. Septin-.e. Trecas Leoni monachi. Ephcso Johannis aposto.,. EX CODICE BERNENSI XV 

Saturni, Saturi, Timini, Tomum, Victuri, Stiali, Victurije, et Flavini. El Vigenna passio 
sancti De&iderii episcopi et max'tyris. 

VII Ul. Jun. In Africa natale Eracli, Pauli, Mindini. In AtVica item Pauli. Antoon, 
Quatrati, et depositio sancti Agustini episcopi et confessoris, Rufmi ot Valeria;. In Tudertina 
Tuscite Felicissimn3. Eracli, Paulini, Menedinai. Saturi. Victoris, Saturnini. Marini, ilom Saturi. 
Furtunati, et Thomedi. Autesiodero loeo Gociaco passio sancti Priscl cuni snciis suis inuuinora 
martyrum multituiline. Rorae Sinimetri martyris. Et tramittis Mayulfi sire MaixUfi 

episcopi. 

VT Ul. J«n. In Alexandria Aquili * prosbiteri, Evangelii ot aliorum xuii. lii Tlmmis • sic co*-r. 
Holiie, Luciani. Zotici. Marcialis, Victuri, et MurinaJ. Roma; Restituti. In Africa Sacci, JuU, ["^^^■^■^ '^l'"- 
Daamie, Carpiifi. In Sardinia Salutiani, Eutrici episcopi, Criscentini, Titiani, Quinti. Stiabili. 
V Ul. -Tun. Pampilia Zetoli, Primi, Nonni, A.urosi. In Africa Porto Arrainiio, Eniili, Fclici, 
Priamij Liciani. Roma; via Noraentana miliario xiii". Epagati, EusUisi, Victia;, Castula;. Kpiga- 
liani, Octobri, Uroria3, Vippi, Adauli, Homini, Marcili, Cilloniai, Maxime, Fylomini, Auticiaj, 
Commini, Marcianae, Flumini, Macriani, Castule cum aliis septem. In civitate Parisius depo- 
sitio sancti Gex-mani episcopi. 

IIII U\. Jiiii. In Ciballis PuUionis. Lectoris. Nomedia Grispoli. In Cesarea Gapadoci;e 
Cyrilli. In Africa Prirai, Accidie, Passimoni, ot aliorum centum quinquaginta tres. Treveris 
Maximini» episcopi. Romai via AureUa Reslituli; via Tiburtina septom f-ermanorum. Ui Spaniis •^'^^•«^^j;'; 
Genti. Anthiocia Sicimodi, Bassi, Venusti, Victori, PuUieni. U.-m in Gesaroa Cappadoria; '''"•^'''■'- 
CareUi, PrimoU, Finodi, VenusU, Tredentei. In Anaunta Sisinni, Alexandri, Martyrii. 

III Ul. aiiii. Anthiocia Sici. Palatini, qui multa turinenta passus est. Turribus Sardinia; 
natale santorum Gabini, Crispoli. In Nicomedia muUorum .sanotorum. 

Fria. Ul. Jiiii. In Aquileia Canti, Gantiani, ProoaU, Crissogoni et Cantianoilie. Gartagine 
Daciani. Turribus Sardiniai Criscentiana;. Et in civitate Firtha Donatiaiu. Roraaj via Aureliana 
Processi, MarUniani, Gauleni, Gerniani, Victori, Silvani, Thelesfori, Victorini. Donati. SUali, 
Terti, RogaU. item Gormani, itera SUvani, Honori, Gecilia;, Tertulu;, Lautio, Vicloruu ; Furtu- 
natcu, Maximi, RogaUo, Paulicie, Acapia^, Gastula3, AmeUiai, item Tertula), Lupi, Justai, Tecla* 
In Anthiocia Paulini et Isici. Roma; Petronillae virginis, Leodico vAco tvamlatio corpons 
sancti Lantdeberti. 

L^ETANIAS INDICENDAS. MENSIS JUN. HABET DIES XXX. 

Ki Jii.i. In Thesalonica Octavi. In Anthiocia Zosimi et Teclu;. In Africa Crispini. Uomie 
Joventi Cyriaci, Exoperanti, Eracliie, item Thesalonic. Luciic virginis et Augie reg.s bar- 
barorum. RogaU, Germani, Silvani, BuUodi. Cccilia, Tortuli, Lauta-, Victori^o, Gag.. I-urtu- 
nata; Maxima^, Rogat^e, Paulinu-, Agapia;, GastuUo, Coteus;e, NovolUo, Agapa-. Carnr, Urorue, 
Bublas^, Furtunat;e, Marciani, Raiani. RogaUani, HonoraU, Donati, item Rogati, Marciam, 
Saturnini Potini. PauH, Petruni, RoUUlo, Flavi, QuieUe. Januaria^ Novolli. Januarii, Sesus,;,-, 
Fodosie Victorine, Matrona,^ Castula-, Rogatiana). Quinti, Marci. Gcniini, Mituni. Paidi, Vernci, 
Gassi item Saturnini, Felicis, item Marcialis, item DonaU. RogaUe. Jamns, itcm FurtunaU, 
DonaUani, item Marciani, DonaU, Ortensi, itcm Saturnini, Malchi, Silvani. item Qumt., I-.-h- 
cv^ SilleUe, item Januari^, FurtunaUe. YictorUe, Maria^ Prim.e, Geraellini, Fau.unu., . ora 
Novell^. Donata.. Getula^, Bar.c, Orbanu.. Romance, Pr.ma.., Tertula; Gasta,-, Maxnna;, .tcm 
Urbani, Ortat., itera Mairone, Melus.. M.ttuni, Molori, Secund.c, Irbanu^. Tv^T^ 
Gemlin., Saturnini, Procula^, Sordid.e, Silvani, Rufina., Nina.. Sepac.e V.nmU., P.... . M ,- 
lavi, Felicis, Gastula.. Arabi, Pulli cum ali.s centum viginti. Lupi cum aU.s tredecin.. Gast.- 
lini Publasi, Martini, Gagiani, Ma.-celUan., Fledi, itom Marc.anl, Cist. Marc. Ma.u.-.. I .•o- 
culi PagaU, TerUi, Silliro., Te.tula., Maiosa^, .Timothei, Marcellini. RoUU, German., .lohann.s, 
Maxi.m cum aliis sexaginta quinque. Vigenna Elad. op.scopi. .,- ■ ^ .,,.. 

IIII IVo» Ju«. Roma. in ciraiterio inter duos lau.'os via Lav.c;ma m.I.a.-.o quarto Ma ■ 
oellini prosb.ten et Pet.-a= e..orcisUi. Thomoci, Rogati cum aliis quadragi.iU. ^^^^-J^^^^lf^^ 
NW Ma.-Uniani, Silvini, Flaviani, Pauli. Petri, V.otoriu., Matronu. l.a,.st., K.tngaUe, 
An 1; DonaUo, Reduct., Max.m.. .tem Saturnini, Pauho, Jul..e, F o.vn t.ni, H.r u..U , 
Maxira^ Urban.. Felicissima., JusUe. Flavi.'. Itera Matrona.. Ma.-ciosa.. Valentma.. Furtunate. 
« Donat., Mari.. GaUi.e, Tertul., Vatalic, Evanti.. item ^^^^"r ^^^-^^;,^^^^^^ 
item Sa urnini Concordia.. item Donata.-. Folicis, Valenti.n. Januar.u., Ma,-coiU I-'-:<'^ " ^' 
Zs^LU itera Max.ra., itera FeUc.s, Tertu.., ^^^^ ^^' ^^Z^^ MARTYROLOGIUM 
XVI n„^;i;.n MarinJO. Luciosie, 

Felicia-, Maxin,».., Prim». Fom.m, Evas>, S.ld TeU 1 ^ ^ ^^^.^^^ ^^_^ ^,..^ ^^p. 
Sarmitia-. Rn.„li.«, ite.n Ma.-.a... Saipm-n.e. ^a » U. C-'-- >^^ ^^ ^ ,„^i,„ M.reellini 

episcopi. in c.v.tate C--.» Thama Hon a . Se euc , ^ ^,^^^^^__^^^ ^^^^ ^^^ ^^^^^^. ^^,^. 
In Carapania NeraBmi. Lupduno Gall.a; 'l".-«i'"g'"'^ ^ . ^ jj yitali, Comini, 

Lpi, z:...-i^ P'-e-.-i.. ™;:i,r't:;:;,'t^^^o"m;:;, iCpei.: Rodan., BUH.s. 
Ootobris, Pl.il.mo„., Genn.... J..l.a=, Alb.n., G.ata. ^^.^^^^^. ^^^.^^.,.^ 

Q„avt,a,., Maternx.. Hilpis, H.. auten, qu. ad best.as » ^^.t' junt ^ ^^.^^^^._ 

Mtuli, Alexandri, Ponteci. Bland.n.. Hi, ^^^^^^^^^^^' ^^ ^ L, item Emelia,. 
Co,-nelii. Zosimi, Titi, Julii, .f."''- ' ^ff '.^'„' J~ '../^ 'on.„es famuli Cbristi sub 
,anm.c.., Pompeia,. Domn. Am. ... U^ J t^^Ln™".., Vincentii. Nin^, Prisc, Sepac, 
.rte.c„.. Antonino -peratore s«nt onat B.m « , ^^^^^^ ^^_^^^^ ^^ ^^.^. ^^^^^^^^^ 

Hila,.i. Felics Castula. tem d m P^^^^^ ^avtyrum quadra^i.Ua et v„n, 

Oemetri. et aliorum --''^^-^^^r x^r^p^^ol^lXcI: Avid., ^a., Donati. 
civitatem Tuscia' Laurenti, natile sanai i nom.L i- Veneri;^-, Roga- 

tici episcopi, in »»'''''•'» «'^''^*''^'"'''""''^,^;',,^,,; i„ Celic.a sanctorum Expergenti, 

^-r t tr .::C;: M^,i!'Cnd. et ApoUonl, cuomm gesta babentur, ., ATrica 
P Ht b'." 1 om.emmario v via A..diatina Filocute, Felicitatis, Fappe, G,-egor.., Gag., 
F.vas. et I.,x..l.. 1«. ^^^ Seeundi, Mau.-i, Urbic. Secun- 

ri^Xc:.:"^:;;.." --^S ~i. Marcal.s, Jul... N.gandr.. Sacr.. In S.r.a 

^-r^:. r:'=\r:'Lri=' —Bonat.. ^.0.^, . ..a 
ItaT. Zotiotcamasi, Pbilippi, Attali, et aUbi depos,tio beati Gaud. ep.scop., Grac.opol, depo- 
sitio Cerati episc^n. ^^ ^^^.^^^^ ^^^, ^^^ constantinopoli Pauli, Furtunati, Magr, PVi.nosi, 

Acl" M».^*- "^ Af"'^^ '''^'°"^' ^■™''' ''"™'"' •'™"'"''' '"'"'""'' '' 

'^^^!rira:!:f\.'"^t::aud: Marciani, in Gesarea Palestin. ..atale Gristi, In Doros- 
y, ,af.le sanctiMarci. In Nicomedia Vitici, Nistori, Primi, Carolapidis et Mar.n;e. 
Ts:;:!; a^ «ani, Rom,e via AureUa Naboris, Na.ar,, In Cesarea Cappadoc. 

In Sa'd."'^ "^.*''"' ; y. Lu,i,,ni, Zotici, In Africa Januari.e, Donata., Spes.na.., In 

Sr::::L«'e~' "G;ile.s Se;s.on.s c.v.tate deposHio sancU Medardi episcopi et 

confessoris, ,,„,„d,i, Ma.imi presbiteri, In Nicea civitate Diomedis. Amant,, Mon- 

, ^ u^ai^dir', uar n ma^ v,a Ncnentana ad a,.cas miliario xv ab urbe Primi et Feli- 

• ' r ■, G Ueis c ,late Aginno loco Pompeiaco passio sancti Vincenti martyr,s. 
can,, F,t .., GaUe,s ^'^J ^^,^,^ x,,.,, natale BasiUedis, Aurisi. Rogat,, Januar,, 

C^"n, "0";::«'^. aliorum .„, In Span„s Cr,spol.. In N,comed,a natale sanof. 
™\ ■' T« vnt^^iodero depositio beati Gensuri episcopi. 

'":r;a jl Rom" 1 Salana natale sanctaa BasiUe, Item via Nomentana m.l.ar.o v„ 

oK fnr sanct. Crispoli, Restituti. et alibi translatio corporis Furtunat, ma^-tyr.s ep.- 

:U^t Cti,:El';i, Ariii, Victo,.iani, V,ctor.s et aUb, natalc sanctorum Nabor.s et 

^'p' ■ v.l J.... Ro,na3 via AureUa miUario v, BasiUedis, Tribuli, Nagesi, Magdaletis, Zabini, 
^-f i^;.TA;r:t;,r^::m::::r Cr.soe.,tian.^ et Tbecbe, In Pers.da nata.e 
Barlok.n.ei apostoli, Roma.> via Ardiadina miliario v,. FehcuU. E\ CODICF. liEUNENSI. xvii 

^-^rjji j£i .T<il. In Fvigia civitate Lowlic. iiatale .Vnteonis, .Vfre. \i\ \frii'a Quinliani. 
Theoilole, Festivx\ GantianelUc, In Aquileia Proti. In civilate \urelianis translalio i;orporis 
saiicti Aniani episcopi et confessoris et liberatio civitatis ipsius a Chunis. In tcrviturio Ses- 
sionis civitate passio sanctorum Ignatii, Valeri et Ilufini martyrum. 

X.VII Ul. Jul. In DoroRtoro natale sancti Ysiei. In Aquilcia Cantiani, rruli, Marci. 
Clemcntis, Gantiani. Constantinopolim sanctorum Motii, Migeti:e, Mingin. In civitate Darbaria 
Gaiani, Joviani, Philippi. In Lucania Vili, Canaedi, Ganliani, Cantianelle, Proli, Grisogoni. 
.Vrteon, Quintiani, Theo.loli. In Sycilia Viti. Modesti. et Gviscentie. 

:x:vi Ul. -Jul. In Africa Quiviaci, Diogenis, Micca?, Valeriai, Marciu). In Sicilia civitate 
Mi^^^^ana Saturnini, Gendini, Modesti Anthiocia sauctorum Cyvici, et Julitie matris eius, el cum eis 
quadringentorum trium martyrum. In civitate Namnetis nalale sancti Simelini. 

XV Ul Jnl Rom:c ad septem balumbas via Salana vetere sanctur.un Quu-iaci, Blas- 
tini Gandriemc. Dorostori, Ysici. In Aquileia Canti, Cantiani et Cantiano. Alexandria Dios- 
covi' et Marifii martyris. RomcE Diogenis. In AquUeia Gyriie, Musca>, Valeviani, MavKO, lu 
Aurelianis civitate Aviti prcsbiteri. 

XIIII Ul ani In Africa Martia;, Emili, Felicis. Roma) civit^ito Balbimn. Via Ardiatma 
Marci, Marcelliani, Thomi, Pauli, Cyriaci. Uavenna sanctorum Marthari, Felicis. Emili, Gris- 
pini. In Alexandria natale sancti Marini. ...... 

XIII Ul J«l In Mediolano civitate natale sanctovum Nazarn, Gervasi, Protasi et (.els. 
pu'er. Rom:n in eimiterio Yppoliti. Via Tihurt.na Honovi, Evodi, Petvi. alibi Valeri:,), Marcelli. 
Vitali'^ Ursicini. /;' Galilca monastcrii sancti Theodali con/cssoris. 

XIT Ul Jt.l In Thomis civitate Pauli, Ciriaci, Paulu.-, Feliciana. «, Thoma), Felicis. hmdi, •feUrimr.J.. 
et alib. Vitalis. Crispiui, Martvria). Et transiius downi Hludowici imperatoris. ""'• 

XI Ul Jiil Saturnini. Quiriaci. Apollonaris. Dellici. Persei, Crisimi. Primi, Januavue. 
In Sicilia civitate Siracusa Rufini et Mavcia) et sancti Albani marlyris. In Cesarea Palestma; 
depositio Euscbii historiografi. Item Hipevici, Saturnma) Stercu H.er.:c. 

X Ul J»l. Antiochia Siri^ sanctovum Gangali, Juhan., Grapln, et sanctovum mavty- 
rum octingentorum uctuaginta et octo, qui depos.ti sunt iu baptistcriu, qu..rum nom.na 
Deus habet in I.bro viventium. In Pevsida natale sanct. Jacob. AUct apostuh. lica n. 
Alexandria civitate Rufini martyris. In Br.ttania Albini mavtyns oum ah.s nmnoro oct.ngen- 
"uaginta et novem, positis in catalocum. quorum nom.na scrq^ta sm.t m hb o v.ta-. n 
liWtrNola Wn.-« natale PauUni episcopi et confessor.. Uem al.b. dcpos.t. sancUo 
mevnoru^N^ ^iscopi. ^^^^^^^ ^^.^^^ ^^^^^^^ ^^^^^^^ ^^ ^,^^^„,^ ,^,,„.,^ Emeviti, Alici, 

, „„i^ M nntn ct visilia saucti .lohannis cum ieiuniu pr:uveniente. 
C^^ . a^on.n septua,,^ -^^- J^ ,„„^,, „,„,, ,„„„ , ,,.. 

vixx ic. ^ 1 Tnh..nni^ aoostoli ct evangelista.'. Roma) m cimttcriu ad sep- 

^rxr":nr:r:;::.r^:r;r ..„ ^ ... ».„ »,. ...... ..o. ... 

~ t?"!^r xr^:r ^zt:^".-^ -.t.. .„ ....... ...o„., 

Loce^ ™.S.. et^mc^. ^^^^^^^^ ^^^^^^^^^ ^^^^_ ,,„, ,„„. ,„„.,„„ et 

plf ^...„. et .„ eaae„. cjv..e -^^,:;--::-;,-::^-:::.^^:. S,„eUe et 

V Ul. J..I. Rom^ V.a r.bu.t.. " -- ^ba i„ S >u„i.s C..is.entis, Julia„i, Nemesi, - 
septem g--™--™- ^''7"^''^"'"'';^^/ ^" c e.„e„tis, Ma..cell.„i, G.adi,.i, fel.cis, Hi„- 

^:sr^or M."nt";;i- r^r:::::;. -„.1, tucc.., . .„ i,.soia .„0. t— ^o 

covpuvis sancti Floventi. Venusli Eunichi, Criscenti, AIexandi'i, 

„xi .... .... .„ Afr.ca "■■ ^ ^' "S^J^tioZu Mjlvii -. niunisi, llyuus. . ,„.., ™r 

Tl>eo„i. .\v.o„.s, Pleo„.s, Astc-fy. •^l'"":" ■ ^^ ' ' ', g„,.j,„i. i„ Alexa,.cl..ia sa„ctoru,.. 

Pa.,.ius, Phevicus, D.osco.-., Tu..bo„. '''V^'"''"^,^'-'^;^^^^, Ui.t^, a,,,,,,,,,,.,, i„osco..i, 
Sere„i, Theodova., Pavtati, Titin, Do„,s.„me P^^ ' ^^^^, " , , „, Hc..otl,., Pota.ni.,i. 

vigilia apostolo.-um Petv. <=':';:''• ^^„^t„„,,„ tolorum Pet,'! ct Pauli •. Pet..i i.. Vatlca,.o, .„„. ,,,« 

Marcialis episcopi ef confessons. 

III 

Octohri^ Tomus XIII. WARTYUOLOGIUM XVIII ,,.,:t»i.>s ,»,c™»s. «SS18 .UL.OS H>ii<^ 1'«!-' »-'■ 

.. _... .. ..,-.. n..<MiPc«i Marciaiii. epatii cw/ • tviponia 
cod., corr. janu ^i— '■ Marciani. 

Sev r Hol.onis, SU-at.g,, Montani, .Uv.am, E-., Ge -an^ P ^^^^ ^^,^„.^ „„„ 

,,uUani, Dcmctvi. Horestis, HeUo o,., ^f^^J^"^^, aedicaiio eoto/.r s.ncH Gorgonn^ 
Ti,notl,ei. a,ioni,Gy,-ian,, et v^g.Ua ^-* '- " ' „ i, ,„ Si,.mia Sabacia= InnocenU cnm 

llll 1N„... .T..<. In Africa locuncUan, in alto """'', '",,^,,3 gl translatio corpons 
a,""x. TUeodor.. In OMUis ^0™"- ~ or -t.^^^'- ^^„,„ ,,„,.e civitatis 
sanci Ma,-lini episcopi et conte.ssons '^^ '^^^^^^^^^ ^^^ u, Spaniis portatum est. 
vico Vistinno natale sancti Launan, marty._^ cu.u^ g ,n Thon„s Strator,s, TI,eoclot,, Mero.ja., 

III TSo... .T..1. H. SiciUa A^^«'™p .^.""j";;j^nj ,„ Alex.andria natale sancti Arpot,s. 

r^.r::^::Z:^:^ r P^: "^-..ppi, Sever,. m Slna ^ratoris. 

^.,..„« .T..1. In Mexa„Jr,a Pa,Um,, Eraae ^^..^ _^^__^^^^ ^._,_ ,t ,1,,,. 

cu,n aU,s xv„„ ; et aUUi Parle.n,, Parn, , Annmas, P>v,a 
Alexandri, Parmini. 1 sanctorum Pe,-enti, CeoiriiC. 

VIII l.l. .T..I. I.. Nicea bust,.aU, Speu, EraU,. In b Spc-i, Corn,liani, cum 

,„ a.sarea Capa.lot.e P,.ocuUi, Quarti In SecUa P.ang,.t.. n ^ -om., P ^^^^^^^^__ ^^^^^^_ 
,U,s numero sexa.inta, In Nicea Elad,, Emm, S-^"^'» -; J'''; ,„ j.,.aclea]ohannis, 

HelenU SU,rlon, A,.lemi, Eoden.on, Eli.e, Novas,. Ai.oU, P,us cura aU,s 
" A;,n„.oloe (UUher,. P,ercnt,, Tratonis, et aU.„ ^^-U^^oU ^^^_^^_ 

'vil i... .T..,. Mcliolano M.chi. Et in ■'^^^:^^'^^^ „d gnttam ,ugi- 

r-;;;r;r'^£:'^:^x^'a:rt::i-^^^^ 

^,U,;p,, Ma,.e,aUs, V,taUs, Alexan.lri cum al„s v, ^j^™-™ Xt^^lorum septem ger,na„orum 
VI xa..T....Roma>incimitenoPr,sc,U^v,aS .^^^^^^^ ^ ^^^^ 

. M e.t .,.- id est . : FeUcis, PhiUppi. In ^^'^ ^^ ^;!^^ 'Lun ., nUorun, eius. Felicitat^s. 
fralm.coil- y;^ Appia sancU J.anua,.„. V,a Corn.Ua m,l.,,r,o %,m ''"""-^' = ' ]o,,annis, Sesini, 

— -• ^rSalLs A„atol„e.VicU.r,i. In civ^'-^;:;^;^ ^-^^^^^.rt „««:::::;' Me.Uti; AceUei, 
AureUan,, En,iUa„,, <" »'-™™ ''"^^ ^''V ^, Theodor,, Crisi, Candedi. Corgoni, 
D.aneli, Co,.io„i, Anunnn,, Gason,, E"^'""' "'''"';. . g„i sisioniE. AuxenU. ValenUni. Drc- 
.Vrchelei. Cyr,n,. EuU.o.Us,, (U.la„,, Aut.c. •^-"';^ f";';^;,f'|l,,i;c.,trici et Apoiloni. In 
aoti, Faustasi. Aureli. Gorgodian,. ^^™"' .^°' 'V,^:^"^ ^geU. Machar,. T.mothei. Zachei. 
AnUochia Maximi, I^°<''»'- ^^^H^Ma,," Nab»" et' Felics d^coUatorun, », quorum gesta 
.deoollonnn Ysici. In rfv.ca ^^^'^^'Z^J^^^X^^ ^os^e. transtuUt Mediolano et in primi- 
cod.. c»-T. i.abentur. cuvi.ova vero eovu,n mulier qucaam re,eg, v Nicopoli lUlionis, Dio- 

. p™..,v. gano Oanivi^Via ^^^^^^-^^^- ai;:, :;" , T^:,:m' tc^on^rTheodoti, CyrilU. 

V Itl. •T"l- in AUica iMaiiiiicv corDora eorum usque m 

,„„„«,.. 1,„ -.nentissubditi. ^ui non soumu^^^^^^^^^ ^^^,_^,^ ^,_. 

diem qu.artun, ,d ea.ndem P^^^''^""' .'^^f""';' .^,..„ ^„1,,,; „,„„ johannis, Eustasi. Octavi, 
Oonmi.M,Uton,s^ ^i:;:;;'^;^;:: ^ i"r?« C^^nU ^cheilei. item Archeiiei, Cyrini. 
Emdian.,S.suin., An.ceti. TlHOdou, uebb VaiLntini Flavii Nicaoni, Theodoti, Faustas., 

-™'''%-r';'S.'":::::^.'"sr::-:~'lnSyv.ia sanct, Mavcani. in Anti. 
r P;l: "vc^::: et^U.. m Maur,ta„,a civitate Cesarea Marciani et depos,t.o sanct, 
Uenedicti abbatis. In Alexa„dr,a Eutici et depos,tio Basin. abbat.s. cod. EX CODICE BERNENSI. xix 

IIIT la .J"l- I" A.quileia sanctorum Fuitunati et Armageri. In Sicilia civitate Catcne 
natale sanctlc Agathec virginis, Naboris et Felicis. Yia Pra^nestina. Mediolano item relicis et 
Naboris Primitivi. In Cesarea CapaJoti;e sancti Divi, Corninsi. Lugduno Gallie Viventioli 
eDisconi Sic obiit Baldinus vir benirolus, kansimus noster, precainini ut ^nemoriam habeatis. 

^ l^ j„, In Alexandria Serapionis, Trofini, Melei, Euangeli, Attali, Zenonis, Tropoli, 

, ..„..: ,»„„, Trr.fiinm virsiinis. III la. • eiii c. corf. Menei presbiteri, ilcm Trofima) virginis. ...... xc ■ i^ ■ .. • 

- l la J"l In \rrica Papi;e, Donati. In Alexandna Antbioci, Man, Dagiona Menesi, 
Di^^^Namoris et Mammari. Petri, Gummi, et alibi sancti Focio episcopi et confessoris. Amici 

^^Tr^T«U««. In Alexandria PbUippi, Zenonis, Nasei, et decim infantium. Et in Sirmia 

^ nni Secuudi MaKbni, Furtuna:. Marcialis et Jacobi episcopi Nicivis qui in corpora multa 
Agripim, ^ecuud., Max.mi ^^,^^^ ^^ ^^.^ ^^^^^^^ ^^ pen-exe. • mt coc/.. 

l V T..nn.J In \frica c.vitate Gartagin^ natalc sanctorum Gatolin. d.acon. ct rel.ciuo- 

"r^^rr qui C^^^ - -^^ --- ^--- "> '"^ '^-^' 

JuliiB et Just^. ,_.,.it^te Ostea Hilarini. Mediolano Mocbi, Migeti;e. In Antioobia 

Tbfolo" ^^J^^^o.. in Cesarea Pauii, cuius gesta babentur et sancti Mam- 

-1^T:T2TZ':r'^^ -bindi.U. Bituri. A.rdi. Medi^ano M— 

r^ rptr .r Januaria^ et Silicitanorum, et alibi sancti Mamm;e. In Anx.^ Nazan, 

^:^;ianu:::rs:c;r^nat., Bess^., Maxim.. Pau.., Aqu.bn.. ^..0.^, Gutat., T.t.ana-. 

Bess., Sina,^ ^^t^^^^^^Z.^^^ Sempberos., matr.s septem germa- 
XV Ul. ^-^^^'''^'IJ^^ germanorum ha=c sunt : Petri. Ma.r.Il.an., 

rhn"i Petr. TuTquati. Constantinopoli Daria=. 1„ Spani.s Jast.-, Lug.iuno C.U,. Rusfo 

presbiteri et confessoris. Aniabilis, Nonninie, Sandi, Agripiani, 

XIXI m. ^^«. in ^,^'^ ,^^;^.:;^, 'i Vl bada V.otoris. In Da.nasco Sabini, Maxin,i, 

E,.,rin,, En„li e. alibi "'^ g,^^^„^, ^^ „,Hani, Hugali, Sofi. Montani. In civita^ 

£rS;r^rLr^;»r=..";™^^^^ 

Lo^ni^^eri^^ In Antiocbia CyriUi, Andre., Tebe.li. Auri, Stertei. E. .„ An„u,ra Galac. 

Palatonis et M,litanorun, Andre^o, El«"'. '^'*°^'' „„„., ,Vpollenaris. In Lau- 

X 1... As.. Ro,n.^v,a T,bu.-Unam,l,ar,oxM, A.ncenh^R „„„e-/,o,-,7.. 

ditia rr,g,x. M,nisei, Tisici. Via Col.a '^^^^J';;;;^;^:- ^^X... Ab urbe Ko.nana Via 
VIIII Kl. As-.. in Am..ern,„a c.v, a.e "^^^r^"^' ^^^,„,, eivitate Sabbacia. Tbeu- 
Sa.ar,a nata.e V,ctorini, et vigilia sanct, i-" ^^^^ iuobus ali.s. Staciani, Cap.tonis, S„- 
.oni, Victoris, Militaris, qu, P-.^»^ "' E.nenta cum Uuo .^^^^^^ ^_^^^ ^,^ ^,^.^^,„,„ 

vani Stereati, Antbenogeni, Ca.-,ton,s. In T.gio c,v,.ate san 

'"X^Tl.^. I.. Ponourb,s Uo,n.e Aconti, Nonni ^' ^^Z^^^-^iJ^^^^^^^n, ..cc...» 
.g:.brvi,.g,n.s ^dc „at.i.a.e ^-'^- — , ^^^ ar^i::; "■ Men. <,e,osUio A.-^,, 
Stercei, S.ieiani. Et .n L,c,a c,v,late San.on , 
sancte Glodesiadis Dco sacrata. ^^,^,^^ Marciani. Ma- ^;;;;™'^ " 

VII U.. ^««. in ^^''^!f^^, :r 1 b M c n,e e. Laud,c,a3. 
xin,a., Saturnina^, Glor.os*, item EmeU, et al.b „,.ji„„i„„„ episcopalus multa ,b, 

VI Ul. ^S- in Nola -"'»'%"'"!': Hi' Et .n S,c.l.a „aU.le Simeonis. In civi- 
mirab.ba r,un.. In N.comedia Jul.a-, Jocunda., Janua,,.. 

ta.e Au.esiodero depos,.,o sanc.i Ethen episcop.^ p,,,,.ppi_ ^,„,„, ,, 

V Ul >».=.- LanJatia civitate Fr.g.a= Vt.phel . Auxe ^^^^^^ ^^^^^^..^ ,„ 

?" 'rt, rr"i:rr%:*.r.s=— ^ -- .-■ "- - ;-,■■,.. iiiiiii- Agr»- • */c cod.. 
corr. bea- 
irici. MARTYROLOGIUM 

T'-r>rt;ri.:'i:^'r ■:::t"s:,,::r'^:n,oeveti. seca,.., u..., Ty.i. ^.13.. 
. ,......- r:: ;T S'::;- t :^;r — . -;:-™." • - - '- ----- -" 

""""''■ co/-cpi>copws. precamwr wf ems memoves sitis. L/ETAr^IAS INI^H^KNDAS. MENSIS AGS. HABET DIES WKl. ' gall. cotl. * cofr. he- 
reni. • sic corr. ex 
tiburitiani. 
" sic corr. 
ex nomidia- 
ni. •colonj cod. Kl Air»^ I» Antiochia passio sanctorum Machabeoruni. septem tratrum cum matre 
sua qui passi "sunt sub Anlhioco rego. Ronun deciicaUo ecclesi^ a beato Petro constructu^ 
rcorecLo. In Arabia en-itato FUa.lelfuue sinodus martyrun. celebratur. Et n. Thom.s 
civitate CyriUi. Aquila:, Petri, Domiciani, Rnii, Minandri, una clie coron.jtorum Pul.um. Ronue 
v.a Prenestina n.iliario xxx ab Urbe natale sanrtorum Seeundmi, Donatulce, becundola^, 
MaKHmr Justa', Minandri. Proluni. In Italia Vircellis civitate p«.v./o et deposit.o ^ancti Eusebu 
cpiseopi et confessoris. In Hispaniis Geronda civitate natale sancti Felicis martyns. In Galleis 
civitate Returicas heati Archadi episcopi. 

IIII IVo» .V-^- Romu. in eimiterio Calesti via Appia sancti Stefani episcopi et martyns. 
m Antiochia nataTc reli<!uiarum proton.artyris Stephani apostoli et diaconi, qui Hierusohm.s 
est P.piaatu^ et ex revelatione Luciani episcopi corpuscolum eius Hierusolim.s est translatum. 
Et in Cesarea Mauritaniaj Theodothc et scptem niiorum eius quorum gesta habcntur. Et .n 
Italia civitate Vero.ia natale sancti Fclicis, et aUbi nat.le sanct, Niceti. N.comed.a natale 

martvruni v.i. ^ ,■ ■ ' • . i-».- 

III IN«>u. AtfH. Dcdifatio altaris sancti Sywforiani martyri.^. MetropoU ep.scopi el al.bi 
Hermili niarlyris. In CnnsluntinMpoIi sanctorum Acelle. Rome natale sa.icti Drogens, Sterani. In 
Hiei-usoUmis hiventio corporis beatissnni Stepliani primi martyris et sanetorum Gamalielis, 
Nicodemi ct Ahibon. Afiustiduno depositio Eofroni episcopi. 

PrUl I\4>« >Vff. Rome via Tihurtina hi cimiterio saiicti Laurenti martyris Crisccntionis et 
Justini Ktinv.aLavicanannUarioabUi-bexn.i natale sancti Sachmti. In Nicmedia natale sancte 
Se"e et ra.-lliolomei. Lu|^duno GaUiie aUventus corporis sancti Justi episcopi de heremo. 

^oi.n-' vVff-.. IIeronti,EracIi, Dassi sive Bassi. Rome dedicatio basiHce sancte Maria^ Axiopo- 
lin. sa.ictorum Ilerenei *, Dassi, Heracli. In civitate Agusta Cassiani cpiscopi. Catalaunis Mimniii 
uiii^^copi et alibi iialale Flo.-iani et Filistine- 

VIII 1*1. -Vsr^. Rome in cimiterio Calesti via Appia natale Sixti episcopi et martyris, Pre- 
textati, FeUcissimi, Agapiti, Donatiani. Fausliui. Et in foi-o Simproni. Via Flamminia Laurenti, 
Eppnliti, i.'t niililes centum sexaginta (luinque et passio sancU AlVie. 

VII la. As»-. In Antiochia SoflVuni. Venerie etaliorum vii. In Tuscia civitate Aretie Do.iati 
episcopi etconfcssoris. Ausenti et Carpefori. Mediolano Faustini. Rome passio sanctorum xxv 
niartyrum. In provintia Rctia i.i civitatc Agusta AlVic, Veneriie. Et ipso die consecratio Advcntii 

cpisvopi. 

VI l<l. ^Vt£^- Homc via Appia miliario ab Urbc \v. sancto Secundini, Sevenani, Carpolon, 
Victurine. Et in via Salaria Ostcnsi Cyriaci, La.-gi, Criscentiani, Menmiie, .Tuliane, Cyriaci, 
S,na.-agdi, Secundi, Alhini, Victoriani, Faustini, Donate, FausUni, Felicis. Nicomedia Nazari, 
.luliane, Agapc vi.-ginis, EutiUaui, Corinthionis. Diomcdis, Metrodoru) virginis, Philadelfia Leonedis. 

V Icl. Aff«. In Oriente Firmi, Rustici, Permoni, Criscentiane, Lai*gi, Tiburti, Tibciani *, Anni, 
Theodori, Nomidiane *, Laudici, JuIiani.Sixti. Pulicarpi. Priml, Sixti, Agatopi,et aUnrum numero xii. 
Felicissinn, Carpofari. Zemeragdi, cum aU.s x. In Alexamlria .sanctorum Antonini, Eton,on, 
Tiburtini. Valeriani, Dionisi, Felicis, Euticiani, Gaci, Melchiadis, Stephani, Urbani, Luci, Satiri. 
NicomediaLadici, Juliani, Manon, item Policarpi, sanctorum. Rome in ciniiterio Calesti via Appia 
depositio Dionisi episcopi. Et in Colonia * Tuscia; via Aurelia miliario xv Faustini, Vi.-iani. Ma.-cel- 
liani, Sccundiani. et Sixti. Et in ui-be Lemovix sancti Ma.'tini Brivinsiet vigilia sancti Laurenti 
cum ieiunio praiveniente. 

IIII lcJ. Aer»*. Ronic via Tihurtina in cimitevio eiusdem natale sancti Laurenti a.-chidiaconi. 
Et in via Appia in cinuterio cmsdeiu Felicissimi et alibi Criscentionis, Arcarei, Jacciti, Janua.-ii, 
Exsuperati, Cyrilli. Quinti, Gemmini, Quiriaci, Eugeni, Pastoris, Lucelle, Pontiani, Crispini, 
Innocentiaj, Terentia;, Leucyppi, Sidore, Agape, Cristi, Euticie, Cyriacc, item Leucippi, Mariie vir- 
ginis Dei cum aliis vi innocentibus, qui una dic martyrio coronati sunt; item Crescentiie, Sevi, EX CODICE BERNENSI. xxi 

iU-chanarei cuiu aliis xxxi, quorum nomina Deus liabel in libro vita;. Eodew (fie (iepOKitio sanctt 
Auctoris episcopi ei confessoris. 

Ill I<l«H Atri*. Roiiio via Lavicana inter duos lauros Tyhurli, VukTiani, ut Cecilic virginis, 
et ad iluas douius mxta duo decinas * natalc sancte Susanniu ct Xicopuli passio niultoruni niartyruni. ■■ oct dcc 
(luorum nomina Leus scit. EtForo Cornili passio sancti Cassiani. 

r»i'itli. i<l. Afi:^. In Secilia • civitate Gathena sancti Eupoli, Veretie, Venerie. Et in Syriii • con-. sk-. 
vico Mariiaritalo natiile.sanctorum Machari. Juliani, ubi niulla rclegio convenit moniichoruni. Ronie 
.sanctoruni Grissanti et Daric, et qui cum c\s pasai sunt Cladius, Helaria, Jason, Maurus et niilite.s 
septuaginta. In Istria • natale sancti Juliani. • sti-iu tw/. 

I<1. A(r«^*ta*4. Rnme via Tiburtina E[)politi martyris, et in via Appia Calesli sanctorum 
Punliuni episcopi, Luciani, item Calesti. Et in loro Cornilii sancti Cassiani Sihnada Kripie sancli 
Anthiochi episcopi. Lugduno Galliio Anoci episcopi. Et Pictavis civitate saiicte Uadejiund;e regimi' 
de monasterio sancte Grucis, quem ipsa construxit. 

XVIIII lil. Hep. r.endara Syrie naUUe Furtunati. In Alrica Dumotri et alibi Eutiri. Ilonnie, 
Pauli, Heracli, Possessuris, Parmi, Dissei, Herme, Prospuhni, ct vigilia sancte Marie. Prusalami, 
item Eracli cum tribus. Et in Aquileia sancti Felicis. Furtunati. Vincentie. Et Vinderaseri Eusebii, 
Tituli, Cunditoris, item Prospolml. Eodem die obiit Hilcharius corepiscopus precamini ui ciux 
memoriam (thcalis. 

x:vill Kl. Wepb. Adsumptio sancUe Mariaj. In Nicomedia natale Stratonis, Philippi, 
Eutitiani. 

XVII lcl. Woi>. In Alexandria Aaronis. Emili, et aUhi. Atiuata!. In Persida iiatale sancti 
Tyrsi. Iii Camaraoense civitate depositio sancli Gauierici • episcopi et confi-ssoris. * con: md 

XVI lcl. >S«.'i>l>. In Cesai"ea Gappadatia sancti Mammetis monachi. In Galcedonia Cappatlotie >r'^"i"''-''- 
naidle sanctcc Eulemi.n, qua; passa est sub Auriliano. rege et .Vlexandro preside, cuius gesta 
babentur. In Alexandria Orionis. Item Mammetis. Item Emeli et aliht Dissei, Disie, Mannnile ; Ci( 
ociahds sancti Laureniii. Metiis rlcposiiio sancti Arnulfi episcopi. 

XV Itl. Sept. In civitate Pinistrina miliario xxxiii Agapiti. Et in Ponto Amacie civitate 
Pontimi, PhiIanti;o, et sancti Martini pape urhis Uome et inartyris. Heliante virgiiiis, Marciana; 
virginis, Pilentia.', Masse, Gandedi, Dissei, .Vmicie, Potonu, Martyrii, Agapiti, Ezia;. Ei ipso 
<lie ohiit Ercuinherius subdiaconus, precamur ut memores iilius esse dignemini. 

XIIII Ul. jSept. Pontu in Ama civitate Silonis, Rufini, Leonti et translatio sancli Ferreoli 
martyris et.sancti Magni. Theodoli, Gyrilli, Zelasi, Timothei. Gatte. In Alexandria sancti Orionis. 
Hierusolymis aparitio sancte crucis. In Heturio vico Vellauno depositiosancti Marciani confessoris. 
In Lucania Valentiniani, Leonti. In .Me.xandria sancti Dioscori. In Sinnada civitate Pisti Arcii, 
Diomedis, .\gatini, Zeli, Pamphili, Goluvi. 

XIII UI. Scp. In Hispaniis sanctorum Juli et Juliani, Vincenti, .Vuguri, et Eolodi. In purlu 
Romano saiicti Eppoliti, ct depositio beati Philiherii ahbatis. Et in Sardinia sanctorum Luxuri, 
Traiani, Quatrati episcopi. In Alexandria Pisti, Sevi. Item Quatrati episcopi. Sindofagie Ortosii, 
Diomedis, Zotici, Agatangeli. In Lucania provintia Valentini, Leonti. 

XII Iv. .'<ep. Etin Gavalus vico Mimnmtinse passiosancti Privati martyris*. El in j»n'toUomano ^.icfjtniu,- ii- 
■ Marcialis, A.n\\c, Epictiti, Satuvnini, Aprilis et Felicis. In Ponto Neocesarea Nectari, Sevi. In Antio- '"''" •'"'•'; ''" 
chia Marini. In Galleis civitate Agustiduno natale Medardi et Emeliani cum liliis viii., et vigilia ^.^^, 
sancti ac beatissimi Simforiani martyris. 

Xlltl. .*sept. In Aquileia s.-inctorum Furtunati. Hermogenis. Sixti. Marcialis. Hermogerate. 
Romoiin cimiterio sancti Laurenti .\bundi, Innocenti, Mirendini. Et in porto urbis Rome Vppoliti, 
qui dicitur Nonnus. In Hostia wiale sanctorum Quiriaci et Arrhilei. In pruvincia Cilicii' {'ivitatis. 
Egias Glaudi. Asteri, Neonis, Duinnimij. Lugduno Galliai MinLrvini, Eliazari, cum liliis viu. liome 
cia Ostensa natcde sancti Tirnoihei discipuli Pauli aposioli. Agustiduno depositio sanctiFIaviani 
episcopi. Arvernus sancti Sidonii episcopi et natale sancti Sinforiani martyris. 

X Ul. S<»pt. In Antiochia Genobi, Capitulini, Emerit.e, Italicu: et vigilia sancti Dartho- 
loinei apustoli. Arelatu sancti Genesi martyris. In Galleis civitate Neverno saiicti Patricii 
abbatis et confessoris, et sancti Geledardi preshiteri. Et in lerriturio Edua civitate vico 
Cervidunen.si depositio sancti Epadi presbiteri. 

VIIII lil. Sep. In Siria natale sancti Juliaui et alibi Eptati preshiteri. lu Gappua 
civitate Gampanie sanctorum Uufime, Euticte. In cimiterio eiusdem via Nomeiitana miliario • «con: cfecit 
xviii ah urbe Roma* natale sancti Genesi martyris. Julii. Hermetis. In Spaniis confluto loco ''-^^ ''"t-' eocc 
fratriim sanctorum Justi et Pastoris martyris. In India natale sancti Bartholomei apostoli, et ».„.o„bi,rb. 
depositio Audoeni cpiscopi. K 'w*-. 

vm Ul. Sep. In Salona civitate sancti Anastasi martyris, hic FuHo fuit. Et Apolia *c'*'^'' *^o- 
civitate Hecclano Mercurii martyris. Uomic in cimiterio BasilluJ Maximiliani. Et via Penes- 
trina miliario xxii Quinlini martyris. In Gallcis civitate Arclato Sa:;vi, Victoris, Primi, item 
Victoris. Autisiodero Elcuteri episcopi. 

VII Ul. Wopt. In Antiochia Sabasti, Alexandri abbatis. In Lucania civilatc Potenlia? 
Felicis, Aronti, Sabiniani, Honorati. Et in Capua sancti Rufmi. Uom;e Hermctis et Basilla;. 
ConsUntinopoIi sanctorum Olti, et Stephani. Belurico translatio corporis sancti Sulpicii. MARTYROLOGIUM 
"'"' , •,■ Tn Thomis civitate Marcellini tribuni, Eman- 

V, Kl. «o„t. Et dedi,.atio iP-"« '«^f '^\'^~.„"" petri militis, et alibi natale 
„rLr.s cnm fliiis sui., ^^^--J^f — \^ i;^ It In GaUeis Arela.o civitate 
.,„,„,■<„,• auadringcnta . mar.yrum, .l"' f f ' ^ ^J^.^'':!" domni Siagri episcopi. 
;,»™w.7«r.. a,posi.io sancli t^^^^''"' "^P-^-^-^P'' ,'^«'^'''', , ,? " „mi.cr,o Bas.lte Hc.-mc.is, Bas.le., Hel.a^, 
V K>. ."opt, Rom.c v.a ^^ -7;;'^;.;"„J''"ct3^n.,nopoli Alexandri episcopi, V.v.an. 
Stepbani diaconi, In Alexand.-.a Polc. «'^ ''P'^" " *: ; i,,opi et confesso,-is. In Arverno 
ep.Lopi. in Ab..ca ^^^- .;;P!;;^-^^,J^rt,,^nivLc depos.t.o Bib.ani ep.scop. et 
vico Bnvatinse passio sancti Juluni mauyu 

confcssoris. , ,. . „„u«t,« disciouli sancti Helie prophete. tn 

;„I U.. «.-..t. Pausatio sancti Hel.se, P^P^^^,^^^',^ i,,e. qui passus es. sub Ho- 

provintia Pales.ina civi.a.e Sabastea na.alc -"'=^' /~^, /p,,3i s.n.. In Sirmia BasiUe 

'- -,:\s: ^r~ rr. r ^:nsi .J.., o.... v.r.inis, .0^..., 

r;!;;:;;'Genrn.. M..s ..P».;. ^^^ ^^^.X^^^ims cum aU.s .ribus,e. AdacU. 
IIIU,. So,.t. Rom.c CommodeU.c FeUcs Ga.u^ . U,e e, ^^^ ^^^ ^^,^,,^„ 

« C.n./an,,o .mp..«'o- A'- ^»';' ""'.'"' ^nrvit-cSilvani I.aUca>, An.iquira,, E.ni- 

l:;;^.!.! Adc^ia.. A;.isiodcro Gallcis sanC. Opta., ep.scop., 

L™IAS INDICENDAS MENSIS SEP. HABET DIES KXX. 

«,..e..t,..ln Capua A.uir.a nata.e sancU Prisci. E. m TudeHmaT.cia Tc.^^ 
reUcs, Do..a... in v.Ua "-^ona ... /^oI.^r^u^^ ^^ ^- ^^ ^^^^^^^ ^^^^^^^ 

cvitate Tuni.a natale sanctorum Tasc.x, '^'*";"' ^f"^^^;^,,.,^ sisinni, Amausi. Cinomanms 
Donat., FeUcis. Ucltausia prima Marc. ep.scop. et a b. ^^"'=t-;^^^^^..^ ^^„^,. p,,,; ,pi,copi. 
civitatc natolc .mncti ^ic.or.s cpiscop. e. ™"fe=^_°";. y„,;„, i_ Thcodole cum f.Uis suis et 
IIII ISon. Sep. InNicomcd.a Z--'^- «-« '■ ■ ™f ' car.bag.ne Dubi.aU, Tusci, 
Cusconi. in par.ibus Camra,Uc sanc.orun. A^ om e A„^ Theodori. In An.iochia 

Valc.i. I.. Sicilia Eupli. Joseph. In . puUa FeUu. S-«' ^- ^"^ ^^,^^,, S;,^,; ,pi,eop.- 

T.n.o.hc. Lugduno Gallia; deposiUo JusU ep.scopi. AgustMuno aep 

et confessoris. .... ,,„;«,.nni Ft in Siria provintia; in regione 

II, No„. Sop. m Alcxandria Ar.ston.pp. ep.scop . Et .n b p ^^^^^^ 

Apa,nix- A,.ton. pucri annorum xx et Arest, ep.scop . In Aqu.le.a dcd.ca 
apostoU, Luce, Johannis, Eufcnie, Sirici, Vi.al.am et Ar.s.». ^_^^ ^^lp.^.._ 

.Egypto T.urini, Nemosati, item Saturnini. Arapolhni. In Galleis ciMtate T^^^o^ v.a Salar.a natale Eleuten episcopi. In Capadocia civitate Teriaten 

na.alc sancti Cu..idi. Cannua civita.e Benevento Januarii, 

VII Id. «opt. Cappua natale sanc — ^ "^^^PJ^"^,, oalleis civitate Agustalis 

FisU, Agusti. Dcsidcrii, et pass.o ^'^J^vJ^^o Novegento bea.i Ghlodualdi 

.„..„ s:t-crr n't= - ^e if - "- - -- ---• 

.,exa„ar,a A„,mon. ''--'. ^«^^P^^:;;, ^'^^^^i^^^J':;:!^''." mi. M.Usor., Pauci, 
Ncnmesi, Arion., ^^^'^^Z^ s,„;„„, Arapionis, ct aliorun. quingentoruu. 
A,„.Ile -;>- "-; J^X ;: • cm^ ils x,. «em Severi cum aliis x.. In cadem die coUeC.o 
Cesc.-ea Cappadoc. t to..us tc ntu ^^^^^^ ^^^^ ^^^^^^ __^ ^^_^_^^^.^ ^^^^^^^^ 

Z^'^^^^^-- -^ ^^'^^""' ^'^^™''"' """"• i"^---'^='pp"^°"^°™^"' 

C>-'. An..-i, ^'';;;''^;,::rca;;i;cr:::::torum EupUc, Alc.andr.. Cups.ci, Hys.ci, 

IIII Id. ^op. I.. ^^'■l^^jj^^^^^.^^ episcopi. I., Alcxandria Nemesi, Amn.oni, Orionis, 

Alapon, Sdva,,., cum a ■ Mercsori, Panoepsi. Acellei, Nice.i, i.em Ammoni, 

t:^:i^z:T^:^- - ~«^ «-■• ^"™''- ^™^ "-^"^ EK GODICE ilEUNENSI. xxiii 

beati Helari pap», per quem Victurius ordinem pascalem conscripsit. Iii AtVioa sanctoi'um 
Doletatuli, Tusci, Valentini. 

III Itl. Scpt. Rome via Salaria velere in cimiterio BasiUe sanctoruni Proti et Jacenti, 
qui iuerunt tloctores cliristiane legis, sancte Eugenie, et Basille. El in urbis Kome Ingcnui 
et Eppoliti. In Alexandria natale Siri et Serapionis. In Apulia Felicis et Dnnate. Lugduno 
Gallia; Patienti episcopi ft IlL-gule. Andegavis depusitio Maurilionis conlessoris. 

I>i'i<l l<l. Wi-i». In PampliiUa nutale Siri. Et in Sicilia civitate Catena CupU ct Sera- 
pionis. Rome nalaie sanctorum Proti, Sanctini, HippoUti. Nicomedia Amenone. In Asia Tio- 
pliili, Matrone, Tecle virginis, Eracli, ot alibi sancti Eust^bii episcopi. Lugduno beaU Sacer 
dotis episcopi. Agustiduno civitate Evanti i-piscopi. 

I<1. H<»pl>ri>*. In Apolia Felicissinii ut Socundini- In Alexaudria Theodoli episcupi. In 
Antiochia Timothei et Litori. Agustiduno beati Nectari episcopi. In Galleis civiUUe Turoiius 
depositio Litori episi-opi. Andegavis civitate Maurilionis episcopi. 

XVIII Ul. Oot. Romai via Appia in cimiteri'. CalesU Cornili episcopi., et Saluri, I io- 
nisi episcopi. Et in Africa civitate Carthagine natale sancti Gipriani episcopi, Kelicis, Hono- 
rati, Demetri, Zete, et aUbi depositio Eparti episcopi, et exaltatio sancte crucis. 

XVII Ul. Oct. In Alexandria natale sanctorum trium fratrum id est Cyrini, Serapioms 
et Leonti Croci. Et Ancira Galacie Seleoci, Valeri. Et in Thomis civitate natale Stratonis, 
Valeri, Merobii, et Gordiani episcopi. Nicomedia Marcii, Archeon. Et in Nocerie Campanie 
Constantii. In Tullo civitate depositio sancti Apvi confessoris et episcpi. In Aqmra PauU 
episcopi. Et Cavilono castro Tronortio sancti Valeriani martyris. Lugduno Canui' heaU Apol- •aplimwi.. 

Uni * episcopi. 

XVI lil. Oet. Calcedonia Eufemie virginis. Rome Victoris. P'eUcis, Alexandn rapiu. . omo,.ontia. 

Et in via Nomentanaad caprca in cimiterio maiore sancU Enierentiani *. Et Apria via No- nitis ^rf.. 

mentana in eadem urbe Rome natale et passio sancta Cecilie virginis, et alibi natale sanc- "-^cw.«,«.. 

torum Pafies, Felices, Victoris, Sperati, Navati, Corinthi, Secunde, Donate, R.ssie, Generose, 
et Lopati. Item Secunde. Et in Noceria Prisi-.iani. Rome passio sanct^e C-ocdie, et alihi.Salvi 

et Tyrsi. In Hilariaco monasterio translatio corporis sancti Naboris et dedicatio ecclesie 

ipsius. . ^, ,, ^ .. , 

XV Ul Oot. In Nivedunno Valeriani. Macrini et Gordiani. Et m Noceria Constunti et 
Sanctini et deposiUo sancti LantberU * episcopi. Calcedome, RUUme, Eufemie. In Bnttama *^ca^^nn. 
SocraUs, Stephani. Seuposto depositio sancU PauUni episcopi. Macropi, Gauduuii, \sici 

XIIII Ul. Oct. In Alexandria natale sancU Trofimi. In Nicomedia sanctorum Ociani, 
Syxti, Medetii. Mediolano Eutropi episcopi et Satyri. ^ ..... ■ 

XIII Ul Oct In Alexandria Deinetri, Palei, Nili, Parimadi, Uelii, Castoris, Satun. 
Niceti episcopi. Et Neapoli sanctorum Januarii et Aniceti. Et in Sidana • Frig.e natalc • con-. shm- 
Trophi. In Galleis civitate Vigenne Ferreoli episcopi et martyris et nmltorum sanctorum cum ■ • 
caput sancti Juliani ma.tyris, de Bnvate sub altare pusUum. In Treveris c,v.t.dc Md.U cpi- 
sconi et alibi, Trogi episcopi. Pii diaconi, Quapilei, Nili, Paterni, Muscu cum aU.s centum 

^^^. m LlZ Z Xm.no m ten-Huno B.tunce • civUatis sancti Mar.a,,.. In -.u.n 

Nocerie Hercmie et alibi Reati episcopi. lu territurio Lingunica. civitatis Monasse, iteni l-eli- 

cis et GonstantKe, qui passi sunt sub Nerone. Private •, et Eufcm.e. Siggoni p.-esb.ter.. • .j>n-. pn- 

XII Ul. Oet. Sinnada civitate sanctorum Doi-ome, Dionisi et Do.-olhei, Privati, Con- 
slantic Feli'cis Et in Noceria itom Felicis, item Constantie et vigiha Mathe. aposl..U. 
' Xl'ui Oct In Mediolano Victoris. Et in Persida civitate Tar.-.um nat;ile sancU Mathe. apostoU et evangelistic. Et PiraU civitate natate sancti Lucaj». n.t.ri..|.n l^>^caerasa 

X Ul Oet Ro.ne via Salaria veterc Basille. Et Galleis civilate S.dun.s seve uaodc u 
Valensi loco Agauno natale sanctorum MauricU. ExsuperU. Candcd., Victor.s, In..ocent., 
V Uli cu.n sod.s eorum v. mil. vi. centi sexag.nta sex martyres. Beturico vico no,.cupante 
UhtL saneti Silvani et Silvestri. In Galleis civ.tate Autesiodero adventus et exceptio corpons 
sancti Germani episcopi et confessoris ab Ilalia. 

villl Ul. oLt. 1,. Scleuc. suncte Tecle mai-lyris. I„ Alexandria nauae sanct. Marc. 

Rome depositio Liberi episcopi. ., „i 

VIII Ul Oet. Macliironta castello coricvplio sancti .loiiannis bapl.slc et »'»'■»> "^;'-' 
alibi sanctorun. Juliani, Cr.stolori, Lauren.,, Ma.-calis, Vc.uris, ,;ar„l, Marc, Nob. I.s, 
Victorie Deturicas dedicatio basilice sanct. Des.der.i episcopi et martyr,, becun.loKc, lau. 
^%Li^, Celerime, DonatuIa=, Lucios... In Galleis civ.tate A,ust,duno v.co .«lelocu 
naUat sl^rum Andocii, Tyrsi, et Felicis marty,-,s. Lugduuo GalMa. depos,t,o Lup, ep,scop,. 
.\rvernus depositio Rustici episcopi. 

VII Ul. Oct. In As,a Eucarpi et Bardun,an,, ct ahorum xxv,, et f, ''=>nct, Lu a.p, 
Mcltis dcclicatio ccclesic senioris sancti tsicpham ct nalaUs domm Awjlnhanna ,p.<w-v 

ecclesie pontificis d. consecrat... F„=Hhii enisconi F.l 

VI Kl. Octb.Romevia Appia in cim.tcrio CaksU depos.t.o sa.ict, Euseb,, p,.cop,. . . 

in Albano Senato,-is. Et in SardLa natale sanc.i Luxorii, et al.bi sanctorum M,b,b..,, Na- 

porti, Faustin,. Arvernus Apollonaris ep,scopi et dedicatio sancl, Geo,-g„_ 
V Kl. Oetb. In Cesarea Cappadocie Eleute.n. Et in Tarso Cl.ce Ta,au, P.ob, • cori: i» 

licia . 

•• corr. rad. 

ogia MARTYROLOGIUM 
'^^'^' r-,.mn Tpeonti el Damiani martyrnm. Et 

Lea-, Lmviose, Kmeli, Gag,!,, Placl, el al.o.u.n ^^' "^ J ;„ c^,i,i, ,„t,ie Salont 

adgVtas sancti S.,M-.ei. A«.,isio,.e,-o Alod, ^■'-™>- ^,^ "ple con,n.en,o,-e,nus. 

episLpi e. v„ilii sanC Miehaelis, '"";'»»"" '^XMilnbu.i, Era-lia,., T,.cia... Roma. 

i!:;r :n:ia^;r:— ra^s^^^^^^^ a.^.-, ce,ed„n,. ..s,».. 

,,epos,t,o Frate,-„i episcopi el marlym Ad «"• (,^^^,, oesiderii. In Mediolano 

, — ;:„r..,i"=: ::;;ir;,r;„ .»- - — -* 

l'uthU'm ilepositio HiTonimi pvesbilen. * corc.rf mis 
•» carr. ic- 
migii- • *ic cx ooi'i"- 

• ;jrrt i^nssio 

SillH-ti.gUO''" 

rorr. /« '''« 

m scriptum 

csl, viJetiir 

fuisse :i\epii- 

sitio. 

• autioilcro 

cod. • se<}Uilur 
1 4 ''"^" 

o 

crasa. 

* $eq. vox 
erasn. U,ETiVNI,VS INDIGESDAS. MENSIS OGTUB, HABET DIES XXXI. 

«.. oe.., in T,.omis civitate Prisci^ Griscenti ^acri. -^^^^^ ^^^ 
Januarii, Mexau.lri. Eop,-opi, Dipne. Gott,.e. Saturmn,, ^P^ • ^^ *'■ ' ^^ cotie, Item 

„,:;■ ,?:•■ ,-:■ ,;i,r:rsr;„=;.':r:." ,..., u,.,. c..,, »......,, 

item Secundiani, Plac.onis. Leonl. ^^^. ^^^ ^^^^-^^ victons 

cIn:«.Ta,.rE:,.riponrG::r:'passio sancti..eude.arii .nart.ris et 

episcopi A^-'»'™'"-"™- ,„ „,,,i et Marciani. Et in Africa civitate Carthagi.jis 

." ^Zl^. ^" A^" «-" - ^"•" "-^' episcopi, Autisiodero. depos.t.o 
-::;%..eri. n.. via ^^^X^^^ TT^ «-, V.cto.ni. 
,"u ";::ri„":,::.s c.';- N^e..tia .pConaris ep.seopi,In Ga„eis civ.tate .ut.s.odero 

, ... diaconi ^---^^-^r — m Marce,,,, Gasti, E,ni,i. Saturn.ni. Home 

r r.Tm dmterio Bai„i,.e Marci episcopi, et in Afr.ca Rogat,, Saturn.n., lanuaru,, 

;::,~ \, :ci:™":Apo,.aGas,., Em,,,, Satur„.ni, .Vn.moni presbiteri^ ,n Ga„e.s c.v.- 

, „Mile s-,ncte Fedis ,nartyris, In Autisiodero Roman. episcop,». 

,„le Agenuo mnal s^c red ^ ^^^^^_^. ^^ ^^^_,^. ^^^^., ,„ ^ ^^,^ 

c";:r^Mi, "::«;;,! :i ^^^. sanctoru„, S,rgi., .„ aa„e,s c,v,tate Betur.cas 
'*^;r w't<:!l"tt,ioc„ia Diunisi episeopi, Januarii, Faustini martyris, Marciaiis 

"''rr^Id " 0<.tu,>. In Laudice Frig.e civitate sancti Diodori et a,i„i Attici. ButtCi, Lud- 

VII Id. ««^*'"^ ' (,^,„„i, Agripi..i natale sanetorun. Gerco., cum soc.s 

do,i, Sept..,.., Ju,.. ■^^'^f;,'^; :.„.„„, ^„ „o.n.na Deus scit. 1„ proviutia Greta 

:"r ":,a:^ ■:.. e a::^ :;::r.yr.s. ,.:v.gem,a civi.te ^„„0™» m^tymn. Pa..sius 

c.Mlcile A{,UbU u.i . irieutheri presbiteri et Rustici diaconi. Rome Marcellini. 

^::,nr:"E '= Trt^^^ Pnmine. „, G.„e.a Taraei P..o„i et ^d..o„i,. 

VI ia Oct ,n Africa Eusel.ii, EraCi, Dionisi, Ciidon., Sep.i.na., Secund.e, Salsa,, et 

alircaut., yuintas., Sep,i.ni.,i, Venusti, Beati, Secundi, Donati. Serena., Cr.scenl. ra..ac,. 

Prl. r.ldronici. N,ceti. Vitaiis. Firmin,e, EraCi et a,i„i Gassi. Euse„ii. Florent,. V,ctor,s, 

Aai-inini- Mallusi cum aliis tncentos xxx. r^, ■,- c *• i 

V la. Oc.t»>. In Acervo SicU.e sancti Tanasi presbiteri, Ampod., Placid, Faust.. Janu- 

arii Mnrcialis, Marcelli. Antiochia sancli Eracli. , -o , ■ ■, 

ilii la Oct In provinlia Svri.c sanctorum Evagri. et Prosene. In .Egypto Eustasi. In 

Cnmpinic civitate Eucaristi, Eurlunati, Prisciani. In Ravenna via Laurentina sancti Edisti- 

Ron.e via Au.-el.a Calesti. Satu.-i. Returicas sancti Opilionis presb.teri. 
III la Oet In Spaniis Cordoba civitate Fausti, Marci^e. In Calcedon.a Adnani et alib. 

itom Fausii, Januarii, MiUcilanorum. Marcelli. In Alexandria Athanasi episcopi. 

P..ia Oot Ron.e via Aur.lia i.i cimUerio Calepodi Calesti episcopi. Satun et al.bi. In E\ GODICE BKRNENSI. xxv 

Cappadocie Campanie Lupi, Ampodi, Modesti, Luciani. Saturnini, Simplici, Saturi. Placidi, 
Cordoba civitate sancti Lupi, Aurilic. Lugduno Galliai Justi episcopi. 

Id, Oeth. In Gapua sanctorum Lupilie et Maurorum de militibus. Via A.urelia Fur- 
tunate. 

XVII li. IVovl>. In Baias sancti Sussi. Et in Africa C^ecr.e et aliorum pariter passio 
ducentorum sexaginta. Item Merei, Aufidi, Saturnini, Nerei. Beturicas civitate depositio sancti 
Ambrosii episcopi et confessoris et vigilia sancti LuCtS evangelistaj. 

XVI Ifl. JNovl>. Nicomedia Alexandri. In Mauritania Nini, Victorii *, Nobilitani, Mariani, •corr.rad. 
Luci, Giltini, Criscuntiani, Rufiniani, Donati, Defensoris, Rustitiani, Serviliani, Socrati, Veneri, «J^victonni. 
Januarii, Mustuli, Quintasi, Merame, Zitiani, Prime, Donate, Severe, Victori, Basille, et Luce 
evangelistui, qui obiit septuagesiino lu* anno et scpultus est in Bethania. *im prius, 

XV lil. IVov. In Oriente translatio corporis sancti Luce evangelistie. In Nicomedia '''"'•con; 
item sancti Lucaa. Victorini. In Axiopoli Hermetis et Taxii. Et iuxta porto Romano sancta; 
Agnetis virginis. In Campania civitate Puteoli Januarii et Euticis. Et in Atrica Luci, Victoris, 
Dasi, Leuci, Victorici, Beresi episcopi, Victricis, Faustini, Marcialis. 

XIIII U. ]Voiil>. In Hostia Asteri, Neapoli, Sussi, Januarii, Festi, Desiderii. In cimi- 
terio Puteolis, Proculi, Prosdoci et Nice matris eius. Tasie virginis. Astibusti. In Antiochia 
Sirie, natale sanctorum Pelagie, Berononici, Pelagie et aliorum vuii. 

XIII 1<1. IVo-\'l>. In Puteolis civitate Dasi, Zosimi, Januarii, Dorothe, Sussimi, Januariic. 
In Nicomedia Eutici, Promaci, Luci, Marcellini, Bermaci, item Sussimi, item Januarii. Iii 
Galleis civitate Agenno sancti Caprasi martyris. 

XII Ul. iVovenlj. Nicomedia Dasci, Ometis, Zotici, Gagi, cum xii militibus. Et in 
Africa Modesti, Eutici, Matheri, Dissei. In Nicea Betthinie Afrigis, Macbari, Dicei, Proculi... 
Neapoli Festi. Item Modesti et aliorum numero ducentorum septuaginta duo. Puteoli 
Campania Proculi, Eutici, et Macharii. Lugduno GaIIiu3 Justi, e( boati Victoris pueri, discipuli 
sancti Justi episcopi. 

XI lcl. iVovl*. In Atrianopuli Tracia Philippi episcopi, Eusebii et Hermetis. Scveri. In 
Tracia item Severi et alibi passio sancti Leogadi. 

X Ul. IVovl). In AtrianopuH Severi, Dorothei. In Cesarea Gappadotie Longini. Et 
Mettis... Anghilmmnus f.. aca.. lo ei in calhcdra ipso die honori/ice elevatus. 

VIIII itl- JVov. In Nicomedia Severi, Vitalis, Felicis, Rogati, Paperi, Victoriie, Flaviani, 
Victoris. Hierapoli Frigia^ Claudiani, Eucaria;, alibi Flaviani, Justi et Victoris. 

■VIII Ul. IVov. Rome via Salaria Maximi et aliorum c viginti militum, quorum nomina 
soli Deo cognita sunt et positi sunt in cimiterio Trasone. In Afi'ica sanctorum Saturnini, 
Claudiani, Primi, Flaviani. In Sardinia Savini, Saturi, Asteri, Chari. In Galleis civitate 
Sessionis Grispini et Grispiniani. Claudiani, Rogati, Papiri, et Felicis, Vitalis. 

-VIi Ul. iVov. In Nicomedia sanctorum Luciani, Marciani, Flori, Eraclide, Tuti, iteni 
Flori. In territurio Beturico monasterio Longoreto translatio Siggeramni et dedicatio* basilice •tloditiocix/. 
ipsius. Et Mciiis transitus domni Sigobaldi episcopi ei Anghilramni archiepiscopi. 

VI lil. IVov. In Frigia Tarsi Policarpi, Gagi, Cumini, Chononis, Longi, Diodori, Metropi, 
Cuminie. Rome Marciani, Luci, Vieti. Et in Sardinia Proti, Januarii, Tarrei, Commini, et 
alibi sancti Florenti, et vigili;^ apostolorum Simonis et Judai. 

V Ul. IVov. In Antiochia Sirie Smaracdi, Mariane, Arcelladi. Et in Carihagino sancti 

Siifi-mni et in Siani et natale apostulorum Simonis Cananui et Judie* Zelotis, Amaranti, • vc^. aim..- 

* ., . « . I ,■ m&voxerasa- 

Quinti et Luci. Hobiit Vulfarius subdiaconus. 

im Ul. TVov. Mettis civiiate deposiiio sancti Terentii episcopi et con/essoris. In 
Lucania sancti Sacinti, Quinti, Feliciani et Lucii. 

III Kl. iVov. In Nicomedia Januarii, Calendionis, Marciani, Maximi, Germani, Marci, 
Tiofili, Eusebii. Et in Africa passi sunt martyres numcro ducenti xxx. Item Felicis, Quinti, 
Luc-B,' Luciani, Victoris, Vitalis, Donati, Petri, Mari, Januarii, Firnuu, Hermetis, Orbani, Attici. 
Passio sancti Fcliciani cum sociis suis. In Antiochia Januarii, Marciani, Nazari, Gcrvasi, 
Protasi et Gelsi pueri. In Tolosa civitate translatio corporis sancti Saturnini episcopi et 
martyris, et in Gal. Vico Leudio depositio Hugoberti episcopi et confessoris. 

r»i-id. la. IVov. In Africa Rogatiani diaconi, Juliani, Furtunati, Silvani, Vinccnti diaconi, 
Kalendionis, Bonefacie, Gaste, Secunde, Gallice, Agapie, Victorie, et alibi Felicissime, Donati, 
Romani, Silvani, Mimmi, Angelafi, Nundini, Felicis, Donati et aliorum xxxvim.- Aaleri, 
Vincenti. In territurio Ambienensium sancti Quintini martyris. In Spaniis Januarii. In 
Machedonia Vitalis, item Petri, Criscenti, Alterni, Victorini, item Petri, Marcoti, Mammari, 
Saturnini, Vigelanti, Nundini. In Nicomedia Philippi et Kalendionis et vigilia sancti 
Benigni. Oclobris Tomus Xlll. XXVI MARTYROLOGIUM • L..ETAN1AS INDICENDAS. MENSIS NOVD. HABET DIES XXX. 

«,. .„.e.. Pictav.sciv.tate dedicatio basiUce ^-f^^^^t^'"^^^"^^^ 
Mam,r,e„, Satunun,. In Macl.edcnia. '^f '»'>; f ' '°\ , f c, lcent s, item Felicis, Sat.., 
Tar.-acina naU.csancto.-un. *'\^f -^^^-^-^-J-tJ^^^,^ ''^aTe simp'- P"-' ^-^' 
Perseveranti, Octavie, Cess.e, Max.m., R.sth , ''^"''^^'JZs^nuJ, Vitalis, Petri, Cris- 
Et in Cappadocie natale sancti Machedon., et a hb. anctorum Janua, ,^ ^^ ^^__^.^ 

oentis, Vic,o.-.ni martyris. In Galleis Rotenus "^P-'"; ^^['^^^™" ',,, ^t onressoris. Et 
territurio Beturico noncupante Dolos v.co "«?-' "^ l^^'^^^""; "^ L sancta^ Ma.-ie et 
Lingonice civitatis castro Divion. Bcn.gn. presbjte.. ''\'^Jl"'^''^^. j,,,,^,,. m Galleis 
Marte In Beturio Gortonis castro depositio Run.oh presbyter. et sanct. 
Agustiduno Prim.ni episcopi et fcM omnium .«nc-to-«m_ ^^ ^^^.^^ 

IIU lVo.1 Kfov Dedicatio bas.hce sanctorum Syxt., \ppoht. et bau. 

-^Zr^ rS:rrCaori;r: Si, CesaH, Egrili, Vitalis, et ahb. 

Sef;:::- r;...rpit", V.ctor.s.' OuarU. Et .n Nicea Domnini maHyris. Agust.duno 

''":,lt:i\n Cesarea Cappadocic Domnini, Ccsarii, Anton.n., et alibi Epeft.ni Greg^U 
Ap^,: • S^m.nin., Amant., Pubh.. In Campan.a c.v.tate Marc. episcop. et Secunde. Cappua 
oi^tut coras Quarti confessoris et vigiUa sancti Melani et trans.tus W.n.ra.™.. 
Tlil l/^ov. In N.comed.a Adr.ani, Juhe et Eusebii. In Africa Donat. Pauh, Balsam., 
Domn" P.:i.n^, DuUe, Furtunate, Januarie. et Quarte. Et .n Toni.a Afi-.ce Fehc.s In F.ng.a 
rua"' A.2I Bar.c.. Ma.nmari, Vever.cini et Venerie. Redonis Gall... depos.t.o Melan. 
epi^pi^c.contessoris. ^^^^^^^^ ^^^^^.. ^^^^^. ^^^^^^. ^^^. ^_,_^. 

Rogatiani, Optati, Adriani et aUbi natale S.nfronU, N.costrati, Gaud... Victoris, Castor., Bal- 
sin... In Afr.ca RogaU, Donati, Prime, Julia=. El Rufi episcopi. 

VI M Koveb. Eomsad Gelio monte Sinp.-oniani, Claud... Casto.-.s, N.costrat.. Et .n 
Africa Primi, Macharii, Justi, Amaranti et aliorum kvih. In Nicomedia Euseb.., Celest., 

"^Tm ^Novcb. In Nicomedia Damiani, et aUbi. Donali, Restituti, Victorini, Salutaris, 
Criscentis, Demetri, Nemesi, et E.uorg.. Rome Clementis ct Sinpron.. In Span.is Faust., 

.Tanuarii et Marcialis martyris. 

im lU l\ov In Antiochia Demetri episcopi, Amesi diaconi, Eustoci et sociorum 
eius Januarii. In Africa Saturnini, Donati, Anni, Bonie et aliorum xv.i. Rome depositio 
sancti Leonis episcopi. In Galleis Aurelianis civitate depositio beati Monitons episcopi et vigi- 

lia sancli Martini. t- i- • 

III la. iVoveb- Ravenna Valentini*, Feliciani, Octavi, Felicis, Jaauavu, Eurundmi, 
Victorini, Felicis, Nisi, Juliani, Vincenti, Januarii, Gittini, Bonefacii * martyris, Minaci, 
Domni, Firme, Maria), Felicitatis. Felicicu, Innocentice, FurtunaUs Principiie, DommcellK, 
Clementine, Januarie, Vinturie. Alexandria metropoli sancti Minatis. In Galleis civitate 
Toronis depositio sancti Martini episcopi et confessoris. Et Lugduno Galliae depositio Veram 

episcopi. 

Px-ia la. Nov. In AlVica Mauroli, Pobli. In Gesarea Cappadocie Germani, Tiofili, 

et Cesarii, et sancti Eusebii. 

Icl Noveb. In Tracia Edicti, Euthicis, Felicis, Hermogenis, et Aggesti. In Cesarea Cap- 

padociaa Antonini, Gebennae, Germani, MannicK et Adriani. cum sociis suis. Ravenna civitate 

loten. cod. Valcntini, Solitoris, Victoris. In . civitate Rotenum * Depositio sancti Amandi episcopi et 

confessoris. In Toronis civitate Galliua depositio Briccioni episcopi et confessoris; et alibi 

depositio sancti Jacobi. 

XVIII Ul. Dee. In Heraclea civitate Tracia natale sancti Cleraentini, Theodoti, Filo- 
mini et ahorum multorum, quorum nomina Deus scit, et Ei'acU in ipso die. 

XVII \i\. rxsc. In Alrica Secundi, Fidentiani, Varicii et Marcialis. In Africa civitate 
Yppunu-regio sanctorum Siddini, Saturnini, Servi, Calendionis, Galani, Primi, Geni, Secundi, 
Theodoti, Demeti-i, Parentis, Satore. Antiochia Donati, Restituti, Valeriani, Fructuose cum 
aliis XII. 

XVI Itl. X>ec. In Africa Rufmiani, Marci, Valeri, Victoris, Pauli, Honorati, Donati, 
Barici, Vitalis, itein Januarii, Justa^, item aUo loco. In Africa Nerei, Pauli, Adriani, Secun- 
diani, Marcialis, Victoris, Victuri, Anteconi, Aureliani, Marcelli, MarinEe, Secundini, Fron- 
toni. In Antiochia Agustini, Justie, Auricie, Pontiie, Fructuosio, Matronae, Frulae, Vincentiie, ^corr.eij: va 
lentina. 
• corr. ex 
Ijonofacic. EK GODICE BERNKNSl. XXVII coi'i\ fiste. , • • • Miri-i^ Fisti* Furtunatae, Felicitalis. Et in Capua Yitalis, Janurii, Jusii. 
Anfal^ s/ e^r rfie d.rf.c-a(.-o eocle..a. rnaioris bcaii Petri aposloli McUi,.i, mfra 

cpiscopio ^,^ sanctorum Agustini, Eusarii, et Feiicitatis 

XV Ul. l>oc. In Cappua ^^^^^ ^.^^.^^.^ ^^ ^,.^^,^^^,^ ^,.^^^^.^^ ^^ ^,,,^, 

in Nicomedia Ammon,. n As.a , ^^ Nicomedia Ammoni. In 

et Romole, quorum «esta '- ' "^ J^;™^ . '^^^ ,.,^.„,3 ,. „;,,. m Herac.ca Gre.o,... ct 
Asia natale ^»-'"™'" »'?^"''\,'^^"™^;h'i Romani. Cartagine Africx Uub,lat,, Tusci, 
-r,"ar c:,e:;rr;ni;:;;e,st:cuan,s aepos,t.o sancti An,an. ep.scop. et con- 

tessoris. Jpso die ''^"^//"^^^^^^^Xmani, MonacA.", Barale, et Vsici martyris. Et „, Spa- 
XIIII UI. Dec. In Ant.och.a ^^^ ^^^^ .^.^^^ coUeguntar. In Cosarea Bonol., 

CoS''^'—' ^:^, Cairi' et Marc.ani. In Heraclea Carti.er, et aliorum auadra- .«^..e. 
6'nta. IPSO dieoWt ^«^° JJf^^^^^^.^,-, ^aximi, Mutiani, Neofetis, Tubis, Januar,i, Vitalis, 
Can"n-"rDi"ntr z:Lr,."n HeraCea sanctarum mu„erum v.duarum numero ... 

Agustiduno Simplici ep.scop. ^^ ^^^^i I„ c^area Cappadocie 

XII Ul. oecb. In Heraclea Ba^-' '''°" ' j„ ,;, ^ax.mi p.-esbyteri, Kalendion.s, 

Agapiti. m Sicilia -"'^'''«■^^^"^^"P^cS.ni In Vtioohia Basili et Uionisi. Taurinis 
Marci, Victoris, Felicis, «^^' ''J'^ "J™f "^ Agape virginis. Baselisci, S.aturnini, Eme- 
civitate sanctorum Octavi, Solu O.-.S. ^^1^«'.' "S «t ^B P " ^^^^ ^^^^^^^,,^^ ^.^,^ 

^''i^r::^^^'!:^ -— r^irr:^, --'-. Zapper. et Matrono, BaseUsse, 

Ca^lVEut.ci, Kalenaionis, Rome natale sancti Clement.s 

(Reliqua desunt.) INDEX ALPHABETICUS NOMINUM SANCTORUM 

SICUTI LEGUNTUR IN MARTYROLOGIO. 

,., . -..Ucis io M.r.y™logio ao.a.a reperlaaiur, sia.ili a,odo io iodice rerere,nu» ; 
Mo.x™. Noo,ioa qu. l,U,r,. -"-J-^^^J^^.^^^^ p„,,,„e perUoeo.. Aaronk- jul.: M k. sep. 
Abbacuc 18, 13 k. feb. 
Abhonus 16 h. maji. 
Abda pr. k. ap. 
Abdenago 8 k. np. 

Abdianus 3 n. jun. 

Abdo 3 k. aug. 

Abdus 4 k. aug. 

Abiboo3n.aug. 

Abibus n. niart. 

Abseodus 4 k. aug. 

AbsalonasG k.niiirt. 

Absalonus 6n. marl. 

Ablonius 10 k. jun. 

Abuod.mtius (Uabundanlius) 3 k. mart. 

k. mart. 
Abundusll k. sep. 
Acacia 4 k. ap. 

Acacus 3 k. op.; 6 id. maji; 5 n. jul. 
Acapia pr. id.jua. 
Accias Gk. jul.; k. jul. 
Accidia ik.jun. 

Acella 3 n. aug- 
Acelleus6.5id.jul.;iid. sep. 

AcetiQus 6n. maji. 
AchacusS id. jun. AchelleusO k. maji. 

AchiUa 6 id, sep. 

Achillens 4id. maji- 

Acbillus 5 id. maji. 

Acillis 4id. maji. 

AcisclusU k. dec. 

Aconlus8 k. aug. 
Actusk.j.<D.;Q.j.>n.:8id.jan. 

Acuta4,3 n. jau.; 17 k. nuji ; pr. n . 

maji. 
Acutio4 n. jan. 
Adactus 3 k. sep. 

Adauotus pr. id. roaji (bis); 4 n. ocl. 
Adauluaok.jun. 
Adausia 4k. sep. 
Adcenia pr. k. sep. 
Adftfus 4 k. scp. 

AikloldiiS 1 1 k. ap. 

Adeodalus p. id. maji. 

AdnioD 16 k. marl. 

Adraslus k. mart. 

Adrianis 12 k. aug. 

Adrianus 3 n. mart. (bis) ; U k aug.; 
3id.oct.;8,7id.nov.;16k.dec. 

Advenlius 7 id. aug. 
Advenlor 12 k. dec. 
Advocatus 16k. marl. 
^g..(fi(i.e(iamEge..) 
i£gina 13 k.jun. /Eme....Emi...(yid. Eiue...Emi...) 

^ruhis 6 id. maji. 

Airroduspr. k. maji. 

Afra 18k.iul.:8,7 id. aug. 

Afradisusl id. m^ji. 

Aframus pr. id. maji. 

Afriv 12 k. nov. 

Afrodisus 4 k. maji ; !i id. jul. 

Afroditus i id. maji. 
Afrosedus3 id. maji. 

Ao.icius 10 k. ap. 

Agape8 k.fcb.;l5.13k.ma..;6.d. 
mart.:k.ap.;3n.ap.;n.ap.;k.jun.; 

6,4id. aug.: 12k.dec. 
Agapi^k.iun.;pr. k. oov. 

Aeapilis 4 n. ap. 

Agapilus9 k.ap.:7k.jui.;H,aaUi:.: 

I5k.sep. (bi.); Uk.doc. 
Agapuspr. id.ap.;4k. maji. 

Agala 3 n. ap. 

Agalangelus13 1..sep. 

Agathan.feb.;iid.jul.;8k.:mg. 

Agalhon5id. feb.:3n.jul. 

Agalhopusi o.ap.;pr. 0. ap. 

AgatiDus Uk. sep. ^ 

Agaton1fik.mart.;pr.id.ap.;.kjal, 

Agatonia 3 k. ap- 
Agatonica id. ap. 
Agalonus 4 id. marl. XXVIII INDEX ALPHABETIGUS NOMINUM SANGTORUM. Agatopus .S i(l. ;iug. 

Agalus 8 iti. maji. 

Agelleus 8 k. jao. 

Aggeus pr. n. jan. 

Aggeslus id. oov. 

Agnala 17 k. sep. 

Agnes 13 k. feb. : 12/.-. feb.; 6 k. feb.; 

5 k feh.; 15 k. dov. 
Agnelus pr. k. jan. 
Agregula pr. id. maji. 
Agreslus 8 id. jul. 
Agripianus 13 k. aug. 
Agripioa li itl. oct. 
Agripinus id. jul. 
Agrippa 3 id. maji (bis). 
Agrippinus k. jan. 
Agusta Jik. aug. 
Aguslalis " id. sep. 
AgustiaaS id. niaji. 
Agusliniis 3 id. jan.; n. maji (ter) ; 7 k. 

jun.;5k. sep.; 16, 15k. dec. 
Agustus 7id. sep.; n. oct. 
Agulus (5 k. ap. 
Aiobosus 11 k. aug. 
Alapon 4 id. sop. 
Alba 16 k. feb. 
Albanus 9 k. jun.; 11 k.jul. 
Albina 13 k. m.irt.; 4 n. oct. 
Albinus k. mart. : 11 k. jun.; 4n. jun.; 

10 k.iul.; 6 id. aug. 
Alriator 9 k. mirl. 

Alexander 5 id. feb.; i, 3 k. marl.; pr. 
k. marl.; pr. n. roart.; 4, 3 id. mart.; 
pr. id. marl. (bis) ; id. mart.; 16, 10, 
9, 8, 6, 5, k. ap.: k. ap.; 12, 8 k. 
maji ; pr. k. maji ; k. maji ; 5 n. maji ; 
pr. id. maji ; id. maji ; 4 k. jun.; 4 n. 
jun.; 8, o id. jun.; 4 k. ju\.; n. jul.; 
7id. jul.; 12, 5 k. aug, 7. 5 k. sep.; 
5, 4 id. sep.; 16k. oct.;k. oct.; 16 k. 
nov. 
Alexandria 18 k. maji. 
Alcxandrionus 3 id. mart. 
Aloxus n. maji. 
Alfeus 15 k.dcc. 
Alicus 9 k. jul. 
Almerida 10 k. jun. 
AlpbusS id. jul. 
Alsolamus 3 id. jao. 
Alternus pr. k. nov. 
Amabilis 13 k. aug. 
Amacia V.i k. sep. 
Amalarius3 k. maji. 
Amandus^ id. feb.; pr. n. jul. 
Amaotus ISk.fob.; 4, 3 id. feb.; 16 k. 
marl.; 8, o id. juo.; k. nov.; pr. n. 
nov.; n. nov.; id. nov. 
Amaranlus Vi k. nov.; G id. nov. 
Amasus 3 n. jun. 

Amator 9 k. mart.; 12 k. ap.; k. maji. 
Amaususk.sep. 
Ambiniarus 4 k. jul. 
Ambrosius 17 k. dov. 
Ambrosus pr. n. ap. 
Amullia pr. id. jun. 
Amenona pr, id. sep. 
Amesus 4 id. nov. 
Amia 8 k. mart. 
Amicus pr. id. jul. 
Aminidus "i n. jul. 
Ammida G n. jul. AmmoT. 5 (bis)id. feb. 

Ammonuspr. k, jan.; 15 k. feb.; pr. k. 

feb.; k. feb.; 3 id. feb.; pr. id. feb.; 

id. feb.: 14,12, 7k. ap.;8, 6id. ap.; 

3 n.jul.;3 k. aug.; 6 (bis), 5, 4 (bis) 

id. sep. ; pr. n. oct.; 15 k. dec; 

(bis). 
Ammus 5 n. jul. 
Amonius 16 k. uiart. 
Ampelus 12k. dec. 
Ampbellicus 11 k. maji. 
Ampbianus 4 n. ap. 
Ainpliatus 4k. mart. 
Ampoduso id. oct.; pr. id. oct. 
AmpoDUS 5 n. oct. 
Ampunus 3 k. ocl. 
AnaniasS k. maji. 
Anaslasia 8 k. jan.: n. jan.; 8, 6id. jan.; 

4k. aug. 
Anastasius 8 k. sep. 

AnastasusS k. jan ; H k. feb.; 8 k. sep. 
Analbolus 7 id. feb. 
AnatoUa 7, 6 id. jul. 
Anbutus 3 k. oct. 
Anchimus 5 k. maji. 
Andocius 8 k. ocl. 

Andreas n. feb : 7, 4 id. feb.; 7 id. raaji; 
id. maji ; H id. jun.; 11 k, aug. (bis) ; 
3 n. sep. 
Andrianus 4 n. mart. 
Andronicus 3 id. maji ; 5 k. oct.; 7, 6 

id. oct. 
Andus 4 id. marl 
Anesus pr. k. ap. 
Anfianus n. ap. 
Angelafus pr. k. nov. 
Angbilramnus 7 k.oct.; 10 k. nov.; 7 k. 

nov. 
Angilmarus pr. k. aug. 
Aoianus 16 k. maji ; 16, lo k. dec. 
Anicetus 6 (bis), 5 id. jul. 
Anifilus 3 n. jan. 
Animias n. jul. 
Annus 5 id. aug.: 4 id. nov. 
Anteconus 16 k. dec. 
Anteon 7 k- jun.; 18 k.jul. 
Anthemiasjus 7 k. feb. 
Anlhenogenus 9 k. aug. 
Anlheolocus 8 id. jul. 
Anlherus 3 n. jan. 
Anthimius 5 k. maji. 
Anthiocus pr. id. jul. 
Antholianus 8 id. feb. 
Anlhonus k. jul. 
Anthora 7 k. mart. 
Anthus i k. marl.; 8 id. maji. 
Autia i 4 k. maji. 
Anliga 8 k. mart. 
Antigonus7 k. mart.; 5 n. marl. 
Anlimus 5 id. maji. 
Antineus pr. k. sep. 
Anliofus 3 n. marl. 
Anliogunus 3 k. mart. 
Antiquira pr. k. sep. 
Anlona pr. id. ap. 
Antonia 4 n. jun. 
Antonina 8k. mart.; 4 n. mart.; 4 o. 

maji ; 4 n. jun. 
Anloninus 8 id. jao.; o k. raaji ; 4 n. 
maji ; 6 id. juL; 5 id. aug.; 4 n. sep.; 
pr. D. sep.; 3 k. oct.; n. nov.; id. nov. Anlonius 16 k. feb. 

Anlonus 5 n. mart.; 6, 5 id. jul. (bis); 

4, 3 n. scp. 
Antronicus d. ap. 
Anlymasius 8 k. feb. 
AperS id. jul; 17 k. oct. 
Apodimus II k. feb. 
Apollinus 17 k. oct. 
Apollo 4 id. feb. 
ApoIIooaris 6 k, ocl.; 3 n. ocl. 
Apollonus 15-k. marl.: 14 k. ap ;n.ap.: 
6 k. niaji ; k. maji; 4 n. jua.; n, jun.; 
n. jul.:6 id. jul 
Apolus 8 id. jul. 
Apomidus 17 k. maji. 

Aporus 4 id. feb. 

Appia l3 k. aug. 

Appianus 3 k. jan. 

Appious n. nov. 

Appio pr. k. jan. 

Appollonus 4 id. ap. 

Appolonaris k. feb, 

Apricius 8 id. ap. 

Apricus 5 n. jul. 

Aprilis9 k.ap,; V2 k. sop. 

Apronus 3 n jun. (bis). 

Aprunculus 11 k. raaji. 

Aptonius 10 k, jun. 

Apus 3 k. jan. 

Aquila 10 k. feb. 

Aquilina pr. q. feb.; 3 k. ap. 

Atiuilinus pr. n. jan.; 17 k. jun. (bis). 
. Aquilus 17, 6 k. jun. 

Araba 3 id. raart 
Arabusk. juo. 
Araiacus 12 k. maji (bis). 
Aran 15 k. jun. Arapio 6 id. sep. 

Arapollinus n. sep. 

Arator 11 k. niaji ; pr. n. jul, 

Aratus 5id. feb, 

Arbonus 5 n. maji. 

Arborus pr. id. ap. 

Archadus k. aug. 

Arcbanareus 4 id. aug. 

Archeleus 6 id. jul. 

Archelleus 5 id. jul. (bis). 

Archeon 17 k. oct. 

Archiles 4 n. inart. 

Archileus 11 k. sep. 

Arcilaus 18 k. raaji. 

Arcirus k. ]an. 

Arcius 14 k. sep. 

Arcontus n. sep. 

Arenus 14 k. jun. 

Aresleus 4 n.juD. 

ArestinusS id. maji. 

Arestus 3 n. ap.; 3 n, sep. 

Argetus 3 n. jan. 

Ariaba 3 id. mart. 

Aricius pr. n. jun. 

Arilefa k. jul. 

Ario 7 k, marl.: 11 k. ap,; 9, 4 k- jul. 

Arionus 6 id. sep. 

Arispicus 16 k. dec. 

Arislonicus 13 k, maji (bis). 

Aristonippus 3 n. sep. 

Arislonus 3 n. sep. 

Aristusus n. sep, 

Armager 4 id. jul. 

Arraata7 k. feb. INDEX ALPHABETIGUS NOMINUM SANCTORUM. XXIX ArmaluslG k. mart. 

ArmiQia7 k. ap.; 13 k. maji ; 5 k. jun. 

Arraonius 16 k. marl. 

Arnisus u. maji. 

Arnulfus 15 k. aug.; 16 ft. sep. 

Arobus itl. ap. 

Arogalus 12 k. feb. 

AronUis7 k. sep. 

Arphiisus 16 k. mart. 

Arpos 3 n.jul. 

Arlatis 4 id. jan. 

Arlaxis .'i itl. jan. 

Artaxus 4 n jan.; u. marl. 

Artemiis 16k.jun.;8 id.jul. 

Arteon 17 k. jul. 

Artcs pr n. jul. 

Arthenias? k. feb. 

Arthcmus T k. fcb. 

Arlhocu* pr. n. jul. 

Artilas 5 n. mart. 

Asclinus pr. k. jun. 

Aschpiades 4 n. mart (bis). 

Asclipioditus 17 k. ap. 

Asclipus 5 n. marl. 

Aslefyus 4 k. jul. 

AsteruslS k. feb.;. 5, 4 o. mart.; 11 k. 

sep.; 14 k. nov. 
Astibuslus 14 k. nov. 
.Astus 10 k. jun. 
Astutapr. k. mart. 
Alhanasius 'i id. oct. 
AtheneusG id. jul. 
Athenus 16 k. ni:irt. 
Atrianusk. mart.; 5 n. jul. 
Attalus pr. k. jan.; pr. n. juQ.; 8 id. 

jun.; 3 id.jul. 
Alticus 4 id. aug. 
Attulus 4 n. jun. 
Auctiir 4 id. aug.; 3 id. maH. 
Auclus 3 id. raaji. 
Audacta 5k. ap. 
Audefax, 13 k. feb. 
AudeiQUS 17 k. feb. 
Audoenus 9 k. sep. 
Avenlina pr. id. jan. 
Aventus 15 k. mart. 
Aufidia pr. n. maji. 
Autidus 17 k. nov. 
Augentus 3 id. jan. 
Augias k. jun. 
Augulus 7 id. feb. 
Augurius 1-2 k. feb. 
Augurus 12 k. feb.; I3k. sep, 
AugusUis 3 k. ninji. 
Avida n. maji. 
Avidus 3 n. jun. 

Avitus Vi k. feb.; n. feb.;15, 9 k. jul. 
Aunachiirus pr. k. aug. 
Aura 12k. sep. 
Aurea 13 k. jun. 
Aureli;inus6id. jul.; 16k. dec. 
Aurehus 1o k. ap. 
Aurehis 6 k. feb.; 6 k. marl.; 6 k. maji; 

pr. id.jun.; 6, 5 id. jul. 
Aurica 16 k. dec. 
Auriga 4 n. jan. 
Aurilia 15, Iv. ap.; pr. id. ocl. 
Auriluso k. marl.; 3n,jun.; 12 k. aug. 
Aurisus 4 id. jun. 
Aurosus 5 k. ]ul. 
Aurus II k. aug. Ausenlus 7 id. aug. 

Ausona 4 n. jun. 

Austrigiselus ISk.jun. 

Auticia 5 k. juQ. 

Auticus 6 id. jul. 

Auxentus 6, 5 id. jul.; 5 k. aug. 

Auxihus 1 1 k. dec. 

Axiopolus 6 id. maji. 

Azardus 16 k. aug. 

AzariasS k. maji. 

Azerus 6 id. jul. B. BabiltusOk. feb. 

Bafrobitus pr. n. raaji, 

Baianus k. jun. 

Baldegundis 3 id. feb. 

Baldinus 4 id. jul. 

Balsamus 8 id. nov. 

Balsiraus 7 id. nov. 

Barachus 8 k. niaji ; 8 id. inaji. 

Barala 15 k. raarl. 

Barbalabea 3 n. mart. 

Barbiironus 4 n. jun. 

Barecheus 11 k. mart. 

Baricuspr. id. ap.; 3n. oct.; 8 id. nov.; 

16 k. dec. 
Barruceus 15 k. maji. 
Bartholonifflus 9 k. sep. 
Baselia 14 k. jun. 
Basehscus 12 k. dec. 
Baselissa 4, 3id.mart.; 11 k.dec. 
BaselusU, 13, 10 k. jun. 
Basiledis 4 k. jul. 
BasileuslOk. jun. ; 5 k. sep. 
Basilius 5 n. raart. ; 1 6 k. maji. 
Basilla 10 k. feb. ; pr. k. niart. ; 16 k. 
jun. ; 3 id.jun. ; 7, 4 k. sep. ; 3 id. 
sep. ; 16 k. nov. 
Basilledis pr.id. jun. 
Basilus 3 id. feb. ; 3 k. maji ; 12 k. dec. 
Basinus 5 id. jul. 

Bassa pr. n. mart. 

Basselia 14 k. ap. 

Bassianus 16 k. mart. 

Bassilia 10 k. maji. 

Bassion 1 6 k. mart. 

Bassula 13 k. mart. 

Bassus 14k. ap. ; pr. id. ap. ; 4 k.jun.; 
15 k. aug. ; n. aug. ; 12 k. dec. 

Bastamis 5 id. feb. 

Baudelus 13 k. jun. 

Beatus13k.oct. ; 6 id. oct. 

Bellicus 4n. maji ; 11 k.jul. 

Belhmus 10 k. feb. 

Benediclus 12 k. ap. ; 5 id.ju!. ; 15 k. 

aug. 
Benignus 3 o,ap.(bis); pr. k. nov.; k.nov. 
BereneusS id. ap, 
Beresus 15 k. nov. 
BereususSid. maji. 
Bermacus 13 k. nov. 
Bcroraia 8 id. mart. 
BeronomcusH k. oov. 
Bessa 16 k. aug. 
Bessia 16 k. aug. 
Bihianus 5 k. sep. 
Bigatus 6 k. jul. 
Biricus 6 id. maji. Bissia 5 k. aug.; 16 k.oct. 
Uittinia 15 k. oct. 
Bilurus 16 k. aug. 
Bitus13, 8k. feb. 
Blandina 4 o. juo. 
Blastinus 15 k. jul. 
Blibhs 4 n. jun. 
Bonefacia pr. k. nov. 
Bonefacius 3 id. nov. 
Bonef.itus 4 k. jan. 
Bonia 4 id. nov, 
Bonitta pr. id. jan. 
Bonosa id. jul, 
Bonusus 6 id maji. 
Bosonus 6 k. feb. 

Bricciouus id. nov. 

Brigid.i k. feb. 

Brivinsus (cfr. Martinus) 5 id. aug. 

Bubatus pr. k. luaji. 

Buhlisa k. jun. 

Budeiilus 3 k. raaji. 

Bullodus k. jun. 

Buplius 0. jul. 

Buplus 3 n. jun, 

Burgondio 8 k. ap. 

Bustasus 15 k.jun. 

Bultasus pr. id. ap. 

Buttolus 7 id. oct. 

Buttus pr. id. ap. c. CEe... {vid. etiam Ge...) 

CiEcilia 16 k. oct. 

Cfeciliana 12 k. feb. 

Ctecilianus 1 1 k, feb. 

Ceecra 17 k, nov. 

Cffiledonia13 k. feb. 

Cielerina 3 n. feb. 

Caelestinus pr. k. jan.; 12, 6 k. feb. 

Ccelestus 4 id. jao.; 18 k. feb. 

Csliaous 12 k. feb. 

Cffllisforus n. jan. 

Caius (i-id. Gagus.) 

Calcolus 13 k. maji, 

Calendinus 6 k. maji. 

Calendiopr.k. jan.; 3 k. nov.; pr. k.nov.; 
17,15, 12, 11 k. d6c. 

Calenicus 6 k. feb. 

Calerus S k. maji. 

Calesta 16, 7 k, maji ; k. sep. 

Calcstus 16 k. maji; id. aug. ; 4 id. oct. ; 
pr. id. oct. 

Cahsta 14 k. ffib.; 16 k maji. 

Calla 16 k. maji. 

Callcdus 3 id, mart. 

Callerva 3 id, mart. 

Calio 14 k. raarl. 

Calocerus 3 id. feb.; 14 k. juo. 

Calocirus 16 k. juo.; 13 k. aug. 

Calogorus 3 n. oiarl. 

Calorus 16k. juo. 

Caiponia i o. juo. 

Camasus pr, n.jun,; 8 id.juo. 
Canaaeus {cfr. Simo.) 
Caodediaous 7id.jan. 
Caodedus3o. jan.; n.jan; 5id. mart,; 17 
k.jul.:6,5id. jul.:15k. sep.;10k.oct. 

Candeus 12 k. feb. 

Candida 7 id. jan.; 6 id. maji ; 4k. sep." 
4 k. oct. XXX INDEX ALPHABETICUS NOMINUM SANCTORUM. Can.lidiaDUs!6k. marl. (bis). 
Cantiidiis 4n. feb. 

Canlian.i ISk.juI. . 

Camian..ll.pr.k.jun.;18,l7k^JuK 

Camiaouspr.k.jun.: 19 («er), 1o k. jul 

Canlusiik.feb.jn. raaji; pr. k. juo.; l^ 

k.jul. 
CapiloD, 5k.jul.: 9 k. aug. 
Capilulinus 8 id. marl.; 4 k jul. (bis) ; 

io k. sep. 
Cappa 4 n. feb. 
Cappelliilus 15 k. ap. 
Caprasus 13 k. nov. 
Gaplusi) k. maji. 
CaralusU k.dec. 
Carellus 4 k. jun. 
Carialo3 n.mart. 
Caricia pr. n. maji. 
Carilippus 4 k. maji. 
Carinianus * k. mart. 
Carissimus 5 n. marl. 
Carissus 16 k. n)aji(bis). 
Carisus k. mart. 
Carita id. ap. 
Cariloiek. maji;9k.aug. 

CarolapisG id. jun. 
Carpeforus 7 id. aug. 
Carpia 6 k. jun. 
Carpislus 3 id inarl. 
Carpofarus 5 id. aug. 
Carpoforus 6 id. aug. 
Carporus pr. id. feb. 
Garpus 4id. roarl.; pr. id ap. 
Carrak.juo. 
CartherusU, i3k. dec. 
Carus pr. id. ap. 
Garusus 4 n. oct. 
Casisus pr. n. maji- 
Cassericus pr. n. raaji. 
Cassianus U, 11 k. feb.; 7 k. ap.; 3 n 
iuo.;4id.iun.;n.aug:3id.aug. ;id. 

aug. 
Cassicus12k.marl. 

Cassio 17 k. ap. 

Cassus pr.n. raart; pr. k. maji ; 1S) U. 
jun.;k.juo.;13k.aug.(bis);6ia.oct. 

CastaS, 5 k. mart.; k. jun.; 4 n. jun.: 

pr, k. nov. 
Casterus U k. dec. 
Casliliousk. juu. 
Castinus 12 k. feb. 
CasloluM^r.id.jao.^lOk. feb. 
Castor13k.ocl.: 6id. oov. 

Casloruso k. jan.; 17, 5 k. ap.; 5. k. 
maji ; 7 id. oov. 

Caslricus 6 id. jul. 

Castrusoid.jvd. 

Castula8k. feb.;4n. f6b.;8k.mart.:H 

k ap.;n.raaji;5k.jun. (bis); pr. k. 

jun.; kjun. (bis) ; i u- juo. (bis); n. 

jun. 
Caslulioa 4 n.juo. 
Caslulinuspr. id. jan. 
Castulus pr. id. jan.; 10 k. feb.: 1b k. 

mart. ibis);7k.ap.; 4o.juo. 
Gaslus6k. feb.;13, 6k. marl.:5, 4n^ 
mart.;8id.maii; 11 k. iun. (bis) ; * 
n.iun.;pr. n. sep. (bis) ; pr. k. oct.; 
k.oct.; pr. u. oct. (bis). 
Galina 8 k. feb. 
Cato 5 k. jan. Caloliuusid. jui. 
Catoous 16 k. ap. 
Calula9k.ap ; n. maji. 
Calulinus14k.ap.:9.k. maji. 

Catulusid. ap. 

Ce... {vid. etiamCae...) 

Caulus6 id. oct. 

Cecilia8idmaji:pr. k.iun.;k.jun.: 4 n. 

iuQ.;3id.aug.;16k. ocl. 
Cecilius15 k. dec. 
Cecilusn. raaji. 
Cecirla Sid.jul. 
Ceda7 id. mort. 
CeledoQUs 5 o. mart.; 3 k. oct. 
Celer pr. k. mart. 
Celcrina 8, 4k. oct. 
Cclerinus 16 k. mart.; o. maji. 
CelestinaSid. oiaii. 
Celeslinus 13 k. mart.; 6 (bis), 4 n. 

maji. 
Celestus4k. aug.: 6 id. nov. 

Cellus 16 k. maji. 

Celsa 5 k. aug. 

Celsio 12 k. feb. 

Celsus 8id, jao.: 13 k. jul.: 13, 5 k. 

aug.:3 k. nov. 
Ceodeus13k. feb. ;7, 5 id, marl. 

Cendinus 16 k.jul. 

Censurus 4 id. juo. 

Ceotroo 15 k-iuo. 

CeralusSid. iuo. 

Cereraunia 3 id. ap. 

Cerialis 5 o. jul. 

Cerillus 8 id. m.art. 

Cesaria 10 k. ap. 

Cesarius6 k. sep.; pr. o. oov.; o. nov.: 

pr. id. nov. 
Gesarus 3 o nov. 
Cesiana 12 k.aug. 
Cesis 7 id. mart. 
Cessia k. nov. 
Cessus 6, 5 id. jul. 
Getula 13 k. raart. 
Charistus pr. o.mart. 
ChariloSk. aug. 
Charus 8k. oov. 
Chicta pr. n iun. 
Chionia k. ap.; n. ap. 
Chionus5n.iul. 
Chiodesinda j)r. iil mart, 
Ghlodoaldus 7 id. sep. 
Chonia 3 u. ap. 
Chono 6 k. nov. 
Ghoris 3 id. mart. 
Chorus9 k. raaii. 
Chr... (t'i<^ c'i""' *^r. .). 
Chrislianui 16 k. raaii. 
Christinn9 k. aug. 
Christus 3 n. ap.; 5n. iul. 
Chrodegangus pr. n. mart. 
Ci... {vid. etiam Gy...). 
Cicilus 6id. niaii. 
Cillonia 5 k. jun. 
Gindis 6 id. raaii. 
Ginerus 8 id. raaii. 
Cinona 4 o. iuo. 
Cionia 5 o. iul. 
Cionius 3 id. marl. 
Cipriaous 18 k. ocl. 
Ciriacus 13,12 k.feb.: pr. U. feb,; k. 

feb. Cirinuspr. o iuo.; pr. id. jun. 

Cislus k.juD. 

Citdiuus 6 id. maji, 

Cithinus 8 id. maji. 

Citina pr. n. maii. 

Cittinus 16 k. nov. 

Civinus 15 k. aug- 

Cladiuspr. id. aug. 

Claonius 3 id. mart. 

Classicus 12 k.mart. 

Claudia4 n. ian. ^ 

Claudianus6 k. mart,;pr. k.marl.: o. n^ 

oiart.; pr. o. mart. (ler); o. ap.;9, 8 

(his)k. nov. 

Glaudio 3 n. jan. 

Claudus 6 id. nov. 
Claudus13k.ap.;pr.k.maii;11k.sep. 

Cleasus 5 id. sep. 
GlematuslO k. feb. 

CleraenslS, 11k. feb.;13&. «p.; pr. k 
maii; 17, 5 k. jal.;15, 9 k. aug.; 5 ul. 

Qov.; 11 k. dec. 
Clementina 3 id. oov. 
Gleraentious 18 k. dec, 
Glementus pr. k. maii. 
GIericus5id.iul.; 6 k. sep. 
Clerus19. 3k feb. 
CletusSk.jan.; 6 k. maji. 
Cieusus pr. n. sep. 
CUcerus id. jao. 
Cbririus 6 id. iul. 
Clidoous 6 id. ocl. 
Clitus3 k. jao. 
ClususS id. ap. 
Godo 3 n. i-io. 
Goel.. [vid Coel.. e( Cel..) 
Coliondolus9k. ap. 
Golisuspr.k. maji. 
Goliegus 15 k. ap. 

GoiocirusUk. maii. 

Colonica Uk. iun. 

Colotus5id. feb.; 15 k. ap. 

Colovus U k. sep. 

Golumba pr. k.jan. 

Comatus 17 k. maii. 

Comes pr. id. marl. 

Comilia 12 k. maji. 

Corainus 5 id. maii ; 4 o. iun. 

Comrainus pr. lc. feb.; 5k. jun.; 6 k. no\ . 

Gommodella 3 k. sep. 

Concessa 6 id. ap. 

Concessus 4, 3 id. mart.; 5,4,3 id. ap; 1 1 

k. jun. 
Concordia13,8k. mart.; 4 n.juu. 

Coocordius pr. o. raaii. 
CoDcordus pr.k. maii. 
ConditorlSk. maii ; 19 k. sep. 
Cooexus 6 id. ap. 
CoDgillus6 id. maji. 
Constantial3,12 k. oct. (bis). 
Constautinus pr. id. ap. 
Conslantius 17 it. oct. 
CoDslanlus3D.jao.;4k.feb.; 15 k. oct. 

Coppus k. oct. 

Coprica 7 id. ap. 

Corcodamus 4 n. maji. 

CoriDthio6id. aug. 

Corinlhus 16 k. ocl. 

Corioous 6 id. jul. 

Coroeiius 4 n. jun. 
Corniiiapr.k.ap.;18k.maji. INDEX ALPHXBETICUS NOMINUM SANGTORUM. XXXI Cornilianus4 n. feb.; 8 id. jul. 

Cornilius 12 k. maji. 

Cornilus pr. k. jan.; 18, 10 k. feb.; 18 k 

maji; 18 k. oct. 
CorniDSUsi id.jul. 
Gorona k. jan.; id ian.: I0k.mart.;9, 

8 k. maji : pr. id. raaji. 
Coronala 18 k. maji. 
Corrolus (i id. jul. 
Corsicus pr. k. jul. 
Cosma 5 k. oct. 
Coslinus 7 id. jan. 
Coleusa k. jun. 
Cotia k. oct. (bls). 
Golinus; 12 k. ap. 
Cotthia f) id. niaji. 
CoUidia pr. k. msji. 
Collus 11 k. jun. 
Cr... {oid. e(m»t Ghr...). 
Credula 3 id. maji. 
Grcdulus 3 id. maji. 
Crescenlia G k. mart.; l id. aug. 
Crescentus 5 k. mart. 
Crestinus 15 k. aug. 
Criscens (Crisreutis ?) 3 n. jun.; 5 k. jul.; 

k. nov. (bi.s) ; 5 id. nov. 
Crisccnlia pr. n. jun.; 17 k. jul. 
Criscentiana pr. k. jun.; 5 id. aug. 
Criscentianus id. jun.; 6 id aug.; 16 k. 

nov . 
Criscentious 6 k.jun. 
Criscentio pr.n.aug.; 4 id. aug. 
Criscentus ik.jan.; 13k. mart.; n maji 
(bis); 14, 4k. jun. ;k. oct.; G id. oct.; 
pr. k nov. 
Cnsconus 7 k. mart. 
Crisimus 1 1 k. jul. 
Crisogonus 17 k. jul. 
Crispinianus 5k. jul.; B k. nov. 
Grispinus 9 k. mart.: pr. id.ap.(his); 1' 
k. maji : pr. k. maji ; pr. n. maji ; k 
jun. ; Uk. jul.; 4 id. aug.; 8 k. nov. 
12k.dec. 
Crispio 6 id. maji. 
Crispohis4, 3 k.jun.; 4, 3 id. jun. 
Crispus 6 id. maji : 3 k. jul. 
Grissantianus 13 k. raart. 
Crissanluspr. id. aug. 
Crissogonus pr. k. jun. 
Crisloforus 8 k. oct. 
Cristus 6 id. jun.; 4 id. aug.: k. oct. 
Crisus id. jan.; 6 id. jul; 
Crocus 17 k. oct. 
Crusis 3 k. ap. 
Cuelpistus pr. k. jan. 
Cuminia G k. nov. 
Cuminus6k. nov. 
Guplus pr. id. sep. 
Cupsicus4 id. sep. 
Curisus pr. n. mart. 
Currenlus 15 k. ap. 
Cusconus 7 k. mart.; 4 n. sep. 
Cutata 10 k. aug. 
Cuturous 15 k. mart. 
Cy... {vid. etiam Ci... et Cu...) 
Cylicus 14 k. mart. 
Gyminus id. jan. 
Cypriaouspr. id.ap.; 17 k. maji. 
Cyprus 3 n. jun. 
Cyriacji 17. 16 k. ap.; 4 id. aug. 5, 3 id. feb.; id. feb.; 8 k. mart.; 4 n. 
ap.; k. jun.: 14 k. jul.: 13 k. aug.. 
6 id. aug. (bis). 
Cyrianus 5 n. jul. 

Cyricus3 n.jan.; 9k. mart.; 5 n.mart.^ 
pr. id. maji; id. maji ; 16 k. jul.; 5 
id. jul. 
Cyrilla 13 k. ap.; 3 id. raaji (bis). 
Cyrillus 7 id. mart.; pr. id. ap.; 6 id. 
raaji (bis); 4 k. jun.; 5 n. jul.; 7. 6, 5 
id.jul.;11 k.aug.;k. aug.; 4id.aug.; 
14 k. sep. 
Cyrinus6, bid.jul.; 17k. ocl. 
Cyrio 16 k. mart.; 5 n. jul. (bis). 
Cyrionus 6,5 id. jul. 
Cyrsusl8 k. feb. 
Cyrus 9 k. ap. n. a p.; G, 4 id. D Daama 6 k. jun. 

Dacarus pr. k. maji. 

DacianusGk. marl.; pr.k.jun.: pr. n.jun. 

Dagoleiphus 5 k. ap. 

Dalmatus 8 id. ap. 

Damasus 12 k. mart. 

Damianus pr. id. feb. ; 5 k.oct.; 5 id. 

nov. 
Danalus 6 k. feb. 
Danda n. mart. (bis). 
Danelus 6 id. jul. 
Danicha 5id. jul. 
Daria 14 k. aug. 
Darius pr. id. ap. 
Dascus V2 k.oct. 
Dasius 4 o. oct. 

Dassus n. aug. (bis) ; 12 k. dcc. 
Dasus ISk.oct. : 13 k. oct. 
Datianus 3 k. mart.; 16 k. ap. 
Dalica8 id. maji. 
Daliva 8, 6 id. maji. 
Dalius I2k.fcb. 

Dativus8 k. jan. ; 5 k. feh. ; 13. 8 k. 
mart.; pr. id. mart.; 6 id. raaji; 15 k. 

jun. 
Datus 9 k. feb. ; 6 id. maji ; 4 n. jun. 
Deciraa 18 k. maji, 
Decimus pr. id. ap. 
Decomrainus 3 id. feb. 
Decronus 11 k. ap. 
Dcdimus 5 id. feb. 
Defensor 16 k. nov. 
Demelus 12 k. aug. 
Demetria 3 n. jun. 
Demelrus 5 id. ap 
maji : o id. maji G id. fob.; pr. id. ap.; pr. k. 
5 n. jul.: 19k. Cyriacus 8 k. jan.; |,r. iJ. jan.; id. jan. DiJa lu k. de<=. sep.; Gid. sep.; 18 k. oct.; 5,4 id. 

nov. 17 k. dec. 
Democretus pr. k. aug. 
Demorus pr. n. maji. 
Denegothia pr. id. maji. 
Denegolia k. ocl. 
Deonisius 16 k.mart. 
Desiderius3 id. feb. ; 10. 8 k. jun. : 7 

id. sep. ; 8 l^. oct. ; pr. k.oct. ;Uk. 

nov. 
Deumarus 18 /c feb. 
Dexter n. maji. 
Dicenlusid. feb.; l3k. dec. 
Diceus 12 k. nov. Didaluslbk. feb. 
Diddus6 k. mart. 
Didimus 10 k. mart.; 

sep. 
Dieuspr. id. jul. 
Digna k. oct. (bis). 
DigDus i(L maji. 
Diiiiicianus 3 id. luart. 
DiuarisO k. marl. 
Dio 3 id. marl.; 6 id. maji. 
Diocles 17 k. aug. 
Dioclicianus 17 k. jun. 
Dioclus 9 k. juQ. 
Diodulus pr. k. ap. 
Diodorus7 k. mart. ; pr. k. marl ; pr. n. 

mart. (bis); 7 id. ocl. : 6k. nov. 
Diogcnes 7 k. ap. ; 8, 7 id ap ; 17 k. 

maji : 16. 15, 7 k. jul. ; 6 id. jul. 
Diogoiunus 3 n. jan. 
Diomedes 5 id. jun.: 6, 5id. jul. 

aug. ; 14, 13 k. sep. 
Diooa 3 id. uiart. ; pr. id. marl. 
Dionisius pr. id. mart. 
Dionisus 7 k. jan. ; k. feb.; G id 

16 k. mart. (bis) ; 15 k. ap. ; 17 , 15 
k. aug. ; 5 id. aug. (bis) ; 18. 12 k. 
oct. : 6 id. ocl. ; 12 k. dec. (bis). 
Diophiilis 15 k. dec. 
Diophus9 k. ap. 
Dioscodus 5 id. feb. 

Dioscorus G k. inart. ; 5 k. inaji ; 15 K. 
jun. (bis); 17, 4 k. jul. (bis) : U k. 
sep. 
Disia 16 k. sep. 

Disseus 19, 16, 15 k.sep. ; 12 k. not. 
Dista 4 k. jul. 
Divius n. maji. 
Diunisaid. raaji. 

Diuoisus 5 id. feb. ; U, 3 k. marl. ; 17, 
•16, 10 (bis) k. ap.: k. ap. : t n. ap. : 
6 id. maji ; 4 k. jul. ; 8id. oct. 
Divus 4 id. jul. 
Dola 4k. ap. 
Dolclalulus 4 id. sep. 
Domicia 5 k. jan. 

Domicianus i. 3 id. marl.: k. aug. 
Domicus 4 k. jan. 
Dominanda pr. k jim. 
Dominio 3 id. ap. 
Doraisianus3 id. iuarl. 
Domitianus 5 k. jan. 
Domitus 3 n. jun. 
Douma 4 id. luart. : 4 u.jun. 
Domniceila 3 id. nov. 
Doranina 18 k. maji; 11 k. sep. 
Domninus 3 k. ap.; 3 id. ap.; 6 id. jul. ; 

pr. n. nov. ; n. nov. ; 8 id. nov. 
DomnusU k. maji ; 6, ."i id. jul. ; 3 id. 

nov. 
Donacianusl3 k. mart. 
Donata pr. k. jan. (bis); pr. n. feb. (bis); 
pr. id. feb.; 13, 8 k. mart.; Gk.ap. 
(bis):12 k. maji; n. maji; (quaterj ; 
4(octies},;i (bis)o.jun.;7. Gid.jun.: 
16, 15k.aug. : 6 id. aug. : k. sep. : 
3id.sep. ;<6,4k. ocl. ;lGk nov.; 

k. nov. 
Donatelia k. raart. ; pr. id. jun. : 3 k. 

aug. 
Do0ulianus9 k. jun. : pr- 1<- }^^- • '^' 
juQ. ; 8 id. aug. XXXII INDEX ALPHABETtCUS NOMINUM SANGTORUM. Dotiiiliviis 4 k. mart. 

Doiiator 14 k. jun. 

Donatula 8 k. 6 k. mart. (bis) ; pr. id. 

ap.; 4n.jun. ; k. aug. ; 8 k. oct. 
Donalu=5 3k.jan. ;pr. k.jaQ.;3i(l.jaD. Emelus 1 1 k. juu . : 7 k. aug. (bis) ; 1 6 k. 

sep. ; 4 k. oct. 
Emerentianus 18 k. feb. ; 16 k. oct. 
Emerenlus 3 n. juo. 
Emereo 5 n. jul. /bisV 10 fik. feb.:pr.icI.feb.;U,13 Emena pr. n. maji. 

Ks. 5 k. mart. : pr. k. mart. ; Emerita 8 k. mar..; k. maj. ; 3 o. jun. k. mart. : O(tcr), 4 n. mart. : 3 n. ap.: 

5. 4,3id. ap. ; pr. id ap. (ter); 13, 

14, 13(bis), 12,8 (bis), 4k. maji ; pr. 

jd. maji; pr. n. maji; n. maji (quater); 

8. 6id. maji(bis); 12. 10 k. jun. ; 

pr. k. jun. ; k. jun. (ler) : 3 n. jun. 

(ler); S id. jun. ; pr. id. jul. 13 k. 

aug. : 7 id aug.; k. sep. (bis); pr. n. 

sep. : 5 id. sep. : k. oct. ; 6id. oct. ; 

16, 3 k. nov. ; pr. k. nov. (bis); 8, 7, 

J). 4id. nov. : 17, 16 k. dcc. 
Donisinnia 4 k. jul. 
Doroma 12 k. ocl. 
Dorostolus 7 k. jan. 
Dorostorus 8 k. jun. ; 6 id. jun. : 15 k. 

jul. 
Dorotha 13 k. oct. 
Uorolhfa 8 id. feb. ; pr. id. feb. 
Uorolhfus 4 id. marl.; 5 k. ap.; pr. k. 

maji ; 12 k. oct.; 10 k. dov. 
Drioilruspr. k. maji. 
Druilotus 6 id. jul. 
Dingo12 k. dec. 
Dubitalus k. sep. ; 4 n. sep. 
Dula 8 k.ap. 
Dulia 8 id. nov. 
Dunus 4 id. mart. 
Duanius 3 id. mart. 

E. 

Ehartus k. jul. 

Ebasus 13 k. mart. 

Ebotus 1 1 k. feb. 

Ehustns pr. n. jun. 

Ecamarus 14 k. feb. 

Edictusid. nnv. 

Edistus 4 id. oct. 

Efrasus pr. id. marl. 

Efuchus I5k. juu. 

Egdonus 4 id. mart. 

Egeas 16 k. mart. 

Egemouus 6 id. jan. 

Egodditis 6 k. feb. 

Egrius 3 n. nov. 

Egulianus 8 id. ap. 

Eladus k. jun. : 8 id. jul. 

Elaphus 4 k. jul. 

Elena 11 k. jun. 

Eleusus 7 id, np. 

Eleulerus 8 k. sep. ; 8 id. sep.; 5 k. oct,; 

6 n. oct, 
Eleutiierus k. rnaji. ; 7 id. oct, 

Klianus \2 k. aug. 

Elias 8 id. jul. 

Eliazarus 11 k. sep. 

Eliolerus 14 k. maji. 

Elladus s id, maji ; pr. k. sep. 

Elogius 12 k. feb. 

Emanuis 6 k. sep. 

Eniel.. {vid. eliam .^mel)... 

Emelia 4 n. jun. 

Emelianus pr. k. maji (bis) ; 5 id, jul. ; 
15 k. aug. 7k. jul. ; 9 k. aug. ; 10 k. sep 
Emerilus 3 id. jun. ; 9 k. jul. : 8 k. aug.; 

12 k. dec. 
Emeterus 5 n. mart. 
EmiL. {oid. eliam yEmil...) 
Emilia13k. raart. ; 10 k. jun. ; 4 n. 

jun. 
Emilianus5k. feb, ; 5 id, feb, ;6id.jul. 
Emiiinus pr. k. sep. 

EmilusU, 11, 5k. iun.:14 (bis). 12 k. 
jul.:13k. aug. (bis) : 17 k. sep. : pr. 
n. ocl. (bis). 
Emirinus 13 k. aug. 
Emmus 8 id. jul. 
Ennuculus pr. k. mart. 
Eno id. jan. 
Enlatus lO k. aug 
Eo... (viil. etiam Eu...) 
EodemonS id. jul. 
Eodomonus n. jul. 
Eodomus 3 k. maji. 
Eofraxus 3 id. feb. 
Eofrodinus 6 id. jul. 
Eofronus 3 n. aug. 
Eolodus 13 k. sep. 
Eologus 5 n. jul. (ter). 
Eopropus k. oct. 
Eostasus 12 k. feb. 
Eostoc-hus pr. n. sep. 
Eolicus 13 k. raart. 
Eolropus id. jul. 
Epadus 10 k. sep. 
Epafroditus n. maji. 
Epagatus 5 k, jun.; 1 n. juu. 
Eparlus IS k. ocl. 
Epasus k. jul, 
Epefasusn. nov. 
Epetimus id. feb. 
Ephimicus 6 id. raaji. 
Epictilus 6k. feb. 
Epictitus 5 id. jan.; 8 k. feb.; 10 k. jun.; 

12 k. sep. 
Epigatianiis 5 k. jun. 
Epion 4 k. mart ; pr. id. marl 
Epolitus 4, 3 k. feb. 
Epolus pr.k. mart. 
Eppepodus 3 id. raart.; 10 k. maji. 
Eppeus 5 k. maji, 
Eppio 4 k. mart. 
Eppoiitus pr, k. feb.; 4 n. feb.: 8 id aug.; 

pr. id. aug.; 13 k. sep.; 3 id. sep. 
Eptalus 9 k. sep. 
Equens pr. k. jan. 
Equinus u. marl. 
Er... {vid. etiam Her...) 
Eracla 5 n. jul. 
Eracleus n. jul. 
Eraclia k. jun.; 3 k. oct. 
Eraclida 7 k. nov. 

Eraclusk. jan.; 6, 5id. mart.; 17,7(his) 
k. juQ.;5n. jul.; 8 id. jul ; n. aug.; 
19 k. sep.; pr. id. aop.; 8, 6 (bis),5 id. 
ocl. 
Erculus n. maji. Ercumberlus 15 k. sep. 
Erema 8 id. mart. 
Ennes13k. feb. 
Erodius 5 id, feb. 
Erous n. mart. 
Esicus5 n. jul. 
Esidorus 7 id. jaa. 
Etlicrus 6 k. aug. Ethimia 6 k. maji. 

Ethiofilus 8 id. l'eb. 

Etonion 5 id. aug. 

Eu... [fiJ. etiam Eo...) 

Evacrus k. oct. 

Evagrus3 n. ap. (bis) ; 4 id. ocl. 

Evangelius 6 k. jun. 

Evangelus 7, 3 id. jul. 

Evantia 5 k. maji : 4 n.jun. 

Evanlus k. jan.; pr. id. ap.; pr id. sep. 

EvasiaOk. inaji ; 4 n. jun. 

Evasus 4 n.jun. (bis) ; n. jun.; ' id. jun. 

Eucapus ap. jd. 

Eucaria 9 k. nov. 

Eucaristus 4 id. oct. 

Eucarpus 7 k. oct. (bis). 

Eucerius 10 k. mart. 

Eucherus 16 k. dec. 

Eucolus 8 id. jul. 

Euctus7 id. jan.; I^k.jun. 

Evetus 12 k. jun. 

Eufemia pr. id. ap.; id. ap.; 5 n. jul.; 16 

k.sep ; 3 n. sep.; 16, 15, 13 k oct. 
Eufemus k. maji. 
Eufrasia 3 id. mart. 
Eufrasus 19 k. feb. 
Eufrata 8 k. ap. 
Eufrosinus k. jan. 
Eufrosus pr, id. mart. 
Eugenda 4 n. jan. 
Eugenia8 k. jan.;3 n. jan.; f7 k. ap. ; 3 

id. sep. 
Eugentus 3 n. jan.; pr. n jan. 
Eugenus 3 n. jan.; 3 id. jan.; 10, 9 k. 
feb.; k.feh.; 4 id. marl.; 13 k. ap ; 5 
k. jul.: 4 id. aug. 
Evintus 5 id. jan. 
Evilius 6 k. mart. 
Eulalia pr, id feb.; 3 k. ap. 
Euminus pr. id. feb. 
Eunicus t k. inaji; 4 k. jul. 
EuDuculus pr. k. mart.; k. marl. 
Eunuscus 5 id. mart. 
Evodius 7 k. maji, 
Evodus 13 k. jul.: k. sep. 
Evortus 7 id. sep. 
Euplia 4 id. sep. 
Euplus 4 n. sep. 
Eupolus pr. id. aug. 
Eurundiiius 3 id. nov. 
Eusarius 15 k. dec. 

Eusebius 3 n. raart. (bis) : 5 n. maji ; 11 
k. jul.; k. aug.; 19 k. sep.; pr. n. sep.; 
pr. id sep.; 6 k. oct.; 6 n. ocl.; 6 id. 
oct. (bis) : 11,3 k. nov.; 8, 7, 6 id. 
nov.; pr. id. nov. 
Euscbus 5 k. jan.; 4 k. maji ; 8 k, jun. 
Eusecus 4 k. maji. 
Eusevus 4 k. maji. 

Eustasus 9 k. feb.; 4, 3 id. mart.; 5 k. 
jun.; 6,5id. jul.; 17 k. aug.; 4id.orl ; 
7, 6 id. nov. 
Eusticus pr, n. jun. INDEX ALPHABETICUS NOMINUM SANCTORUM. XXXIIl Euslocus4id. nov. 
Eustorgus 3 id. ap. 
Eulerus S k. niart. 
Euthecia pr. k. mart. 
Eulhicis i(l. nov. 
Eulica 9 k. sep. 
Eulicetus 8 k. ,ian. 
Euticia n. maji; 4 id. aug. 
Euticianus o iii. aug. 
Euticus 5 k. jan.; 5, 4 (bis) d. mart.; 4 
id. marl. ; -i k. maji; n. maji (bis) ; 8 
id. maji ; 12 k. jun.; pr. n. jun.; 6 n. 
jul.; 5id. jul. (bis) ; 19k. sep.; 3 k. 
oct.: 3 n. oct.; 13, 12 k. nov. 

Eutimus3 n. m.iji. 

Eutilianus 6 id. aug.; 18 k. sep. 

Eutricus G k. jua. 

Eutropus 14 k. oct. 

Euvolus 3 0. mart. 

Exoperantus k. jun. 

ExpeditusU, 13k.maji. 

Expergentus pr. n.jun. 

Exsuperantius pr. k. jan. 

Exsuperatus4 id. aug. 

Exsuperius 10 k. oct. 

Exsupia 3 n. jun. 

Extricata 4 n. jun. 

Exlricalus3n. jun. 

Extrigata 4 n. jun. 

Exuorgus 5 id. nov. 

Exuperus 13 k. ap. 
Exuppus 6 k. mart. 
Ezia 15 k. sep. Fabeus 15 k. aug. 

Fabianus pr. k. jan. ; 7 k. feb. : 14 k. 

mart.; 4 k. jul. 
Famosa 8 id. maji. 
Fappan. jun. 
Faseruspr. n. maji. 
Fasiluspr. U maji. 
Favianus 8 k. feb. 
Fausta id. mart.; id. jul. 
Fauslacus 12 k. feb. 
Faustasus 6, 5 id. jul. 
Fauslina 13 k. mart.; pr. n. maji ; 8 id, 
maji;k.iun.;3n.iun.;8k.oct. 

Fauslinianus U k. marl. 
FaustinusHk. feb.:16, 9, 8 k. maii ; 

pr. n.maji(ler);8id.maii(bis); U k. 

iun.;7 .id. iul.; 4 k. aug. ; 8, 7, 6 

(bis), 5 id.aug.;6, 4k.oct.;k.oct.; 

pr n. ocl.; 8 id. oct.; 15k.nov. 
Faustusllk. feb.:l7,16, 8k. maji ; 6 

id. maii;13, 10k.iun.;4n.jun.(bis); 

12 k. aug.; 6 id. sep.; 5, 3 id. oct. 

(bis):5id. nov.: 12 k. dec. 
Febus 14 k. niaji. 
Fedis pr. n. ocl. 
Feiice 16 k. oct. 
Felicia pr. id. ap.; 6, 5 k. maii ; 8, 6 id. 

maji ;k. iun. ; 4 n. iun.; 3 n. oct. ; 

3 id. nov. 
FeUcianus 4 n. feb.; 13, 6 k. mart.; n. 

jun.; 5id. jun.; 12 k. aug.; 4, 3 k. 

nov.; 3 id. nov. 
Felicio 4 id. marl.; 6 id. maii. 
Oclobris Tomus XIII. Felicissima 6 k. maji ; 3 n. maji ; 8 k. 

iun.; i n.jun ; pr. k. nov. 
Feiicissimus 9 k.feb.; 6k. mart.; pr. id. 

marl.: 8. 5, 4 id. aug.; id. sep. 
FelicitasS k. ian.; 4 id. ian ; idj ian.; 4, 
3 n. feb.; 13 k. mart.; pr. u. mart.; 
n. mart.: 8 id. mart.; n. jun.; 7, 6 id. 
iul.; 3 id. nov.; 16, 15 k. dec. 
Feliculus id. iun. 
Felicus 6 k. feb.; 5 k. jun. 
Felionus 6 id, maii. 
Feiippianus 3 k feb. 
Feli.x. 4 (bis), 3k.ian.; k. jan.; n. ian.; 
7,5. 3 id.]an.;id. ian.; 19, 14, 13, 

12(bis), 11 (bis), 4. 3 n. feb.; u. feb.; 

3id. feb.; pr. id. feb.; 16. 13. 9,7, 6 

(bis),4k. mart.; pr. k. mart.; k. niart.; 

5 (sexies), 4 n. miirt.; 8, 7, 3 id. 

mart.; 10, 9 k. ap.; pr. k, ap.; pr. id. 

ap. (ter) ; 17 (ter), 12, 1! (bis), 9 

(qualer), 8, 6, 5 b. maii; pr. k. maii ; 

6, 4 D. maii ; pr. n. maii (bis); n. ma^i 

(bis); 8, G (ler) id. raaji ; pr. id. maji ; 

id. maji; 14, 10, 9 k. iun.; k. iun. 

(bis); 4 (septles), 3 (bis) n. jun.; n. 

iun.; 3 id. jun.; U, 7, 5(bis). 4 k. 

jul.; 7, 6 (bis). 4 (bis) id. iul.; 16, 15. 

13, 12, 7, 6, 4 k, aug.: k. aug.: 4 n. 

aug.: 6, 5 id. aug.; 19, 12, 7. 4. 3 

k. sep.; k. sep. (bis) ; 4 n. sep.: 3 id. 

sep.: 18, 16, 12, Sk.oct ; 5n. oct ; 9, 

8, 3 k. nov.; pr. k. nov.; k. nov. (bis); 

8, 3 (bis) id. nov.; id. nov.: 12 k. dec. 
Ferosinus 4 n. feb. 

Ferreolus U k. sep. ; n. sep. ; 13 k. oct. 
Ferrucio n. sep. 
Fessinarus U k. mart. 
Fesliva 18 k. iul. 
Festus 6k. feb; U, 12 k. nov. 
Fidela lOk-iun. 
Fidelis 10 li. ap-; 6 id. maji. 
Fideutianus 17 k. dec. 
Fidulus 17k. jun. 

Fil... (fi'^- '''''^"' I^yl-- *■' Ph''"-1 
filafagonia pr. n. mart. 
Filia 15 k. dec. 
Fiiippus 4 n. mart. 
Filislina n. aug. 
Filocosus3 id. maji. 
Filocula a. iun. 
Filominus 18 k. dec. 
Filonus 3 id. ap. 
Filoro 7 id. ian.: 16 k. mart. 
Filoromus3 id. jan. 
Filucasus3 k. maii. 
Finodus t kjun. 
Firma3 k. nov.; 3 id. nov. 
Firmatus 3 n. oct. 
Firmianu5 6id. mart. 
Firmina 6 id. oct. 
Firminus 5 id.ian. 

Firmus4, 3n.iaD.;4id.jan.; 4 n. feb.: 
6, 4id. marl.;10k.iun.; 5 id. aug. 

Fiscianus 14 k. ap. 

Fistus8 k.iul.;7id.sep.; 16 k. dec. 

Flavia 8 k. marl.; n. maii (bis);8 id. maji; 

4, 3 n. iun. 
Flaviana 3 n. oct. 
Flavianus 6 k. mart.; 4 D iun.: 1 1 k. sep.; 

9, 8 k. nov. Flavinuspr. id. ap.; 8 k. iun. 

Flaviuso id. iul. 

Flavus 6 k. raart.; pr. n. maji; n. maji : 

k. jun. 
Fledus k. iun. 
Flora12k. feb. 
Floreda 15 k. feb. 
Florentioa 4 n. jun. 
Florentinus 6 k. mart.: S id. ap.: 4 n. 

jun.; pr. k. scp. 
Florentus 3 k. jan.; 3 u. jan.; 14k. ap.: 
pr. k. maji ; 17 k. jun.; 5 k iul.; id. 
iul.; pr. k. sep.; 6 k. nov. 
Florianus 5, 4 n. rnart.; 8 k. maji ; pr. k. 
raaii ; 4 n. maji ; pr. n. mnji ; 7 id. 
jul. 
Florida19, U k. feb. 
Floridianus n. maji. 
IMoridus pr. k. jan.: 8 id. maii. 
Florina pr. n. maji. 
FlorusG. 3 id. jan.:13, 11, 10 k. feb. . 

3 n. iun.; 7 k. nov. (bis). 
Fluminus Sk.jun. 
Fluscolus 4 n. feb. 
Focas3 n. mart ;pr- id. iul. 
Fodosa k.iuD. 
FoDteus 4 u. jun. 
Fonlinus n. niaji. 
ForiauusSk. maji ; n. aug. 
Foricia 4 k. sep. 
Forminus 4 u. ]un. 
Forosus 4 n. feb. 
Fort...((J(J. etiam Furt...) 
Fortis 4 n. mart. 
[M)rtunatn 12 k.jun, 
Forlunatus 6 k. feb.: 17. ISk.maji. 

Fortunio 13 k. mart. 

FortunusS k. maji (bis). 

Forus 8 id.jan. 

Fralernus7 id. jul.; 3 k. ocl. 

Fravianus 17 k. feb. 

Frooicius 4 n. feb. 

Fronimus 3 id. mart.; pr. id. nnrt. 

Frontina pr. id. niarl. 

Fronlinus 18 k. maji (bisV 

Fronto 11 k. feb.; pr. id. mart. 

Frontonus 16k. dec. 

Fructolus 12 k niart. 

Frucluosa 17, 16 k. dec. 

Fructuosus12 k. feb. (bis). 

Fruclus3 n. jun.: 13 k. aug. 

Frugliilus 121«. mart. 

Fpuni.nu8 5n. mart.; pr. id. mart. 

Frula 16 K. dec. 

Fulogus 12 K. feb. 

Furl.. (u't^- f''**"^ Fort...) 

Furtuna 8 k. maji ; pr. n. maji ; .d. Furtunata 16 k. feb.; 8. 5 k. mart.: 11 
k.maii;n.majv(ter):6id. maj,(b.s): 
pr k. iun.;k.jun.(ler):4(ter),3n. ]un . id. oct.; 3 id. nov. Furtunatianus id. ]un. 

Furtunatuspr. k.]an.;5id jan.;15U 

(bis)k.feb.;4n.feb.;9.6,b.4k. 
Lrt.;5,4n.mart.:5,3;dap.;16 
U, 13. 12.9.7k.maj.;b(ler),4n. 
Li;pr.n.maji(bis);8,6(b.s).a 
4/u. 7k.]un.:4(qua.er).3n. 
J.(bis):n.jun.;7.3id.jun.;4.d. 

V xxxiv 

jul.;19(bis), n k. sep.;k. sep.;5.4 

\d. oct.:pr. k. nov. 
FuriuDio3k. mnrt.:4n.marl. (bis) ; 

iil. maji; pr. n.jun. 

FurtuDUsSk.raarl.; b, 4 n. marl.; pr. 
k.maji: n. mnji; 8, 6 (bis) id. roaj. : 
9k.jun.: K- jim- ; pi". n.jun- 

FurusS i<i. maji. 

FuscusS k.maji ;4n.jun. 

FyI..-(L'i</ <'''a"' Fil...) 

Fylipolus 3 k. ap. 

FylomiDus 5 k. jun. INDEX ALPHABETICUS NOMINUM SANCTORUM. Gabianus fi n. marl. 
GabinusS k. jun. 
Gabruspr. k. maji. 
Gacus {rfr. Gagus) o id. aug. 
Gaddianus12 It. Teb. 
Gadudus pr. k. maji. 
Gagia 3 n. jun. 
Gagianlus n. maji. 

Gagianusi id. ap.; k. jun.; 6 id.jul. 
Gagilus 4 k. oct. 

Gagus Ipro Caius; cfr. Gacus) 8k. jan. ; 
pr. k. jan.; k.jan.:pr. n. jan.;U, 12, 
6k. feb.;4n.feb.:10,6k. marl.; pr. 
k. mart.; 5(bis), 4 (bis) n. marl : 5 id. 
marl.: 4 n.ap.; 14.13 (bis),10 k. maji.; 
8, 3 id. maji ; k. jun.; 3 n. jun. (bis); 
n.jun.; k. jul.; 6. 5 id. jul. ; 12, 6k. 
nov.; 12 k. dec. 
Gahis 6 k. mart. 

Gaianusbk.jan.; 3 k. mart.;pr. k. maji; 
pr. n. maji (ler); 17 k. jun.; 17 k. jul.; 
& id. jul.: pr. k. sep.; pr. n. sep. (bis): 
6 n. oct. 
Gainicus 18 k. feb. 
Gaiosa 5, 4n. mart. 
Gaipem 6 id. mart. 
Gaisulus pr. n. sep. 
Gaiula 5 n. marl. 
Galanus 6 id. iul.; 17 k. dec. 
Galala 3 id. mart.; 13 k. maji. 
Galatius 8 k. marl. 
Galdunus pr. n. jun. 
Galeus 9 k. feb. 
Galla 5 n. marl.; 8 id. majl. 
Gallenicuspr. k. feb. 
Gallica n. maji.: 4 n. jun.;pr. k. nov. 
Gallicia 3 n. jun. 
Gallienus 16 k, maji. 
GaUiniciis 15, 13 k. feb. 
Gallus 1o k. maji. 
Gamalielis (Gamaliel ?) 3 n. aug. 
Gandriena 15 k. jul. 
Gangalus lOk. jul. 
Gargilus 8 k. oct. 
Garoticuspr. id. jan. 
Garphorus 7 k. mart. 
Gasonus 6 id jul. 
Gatta ok. jan.: 14 k. sep. 
Gaudenlia 3 k. sep. 
Gaudentus7 k. jul. 
Gaudianus 15k. oct. 
Gaudius 7 id. nov. 
Gaudolus pr. n. maji. 
Gaudulus 4 n. jun. 
Gaudus 8 id. jun. Gauiericus 17 U.sep. 

Gavina pr. k. maji. 

Gaulenuspr. k. jun. 

Gcbenna id. nov. 

Gegolus 6 k. mart. 

Gelasuspr.k.feb.;pr. n.feb.: n- feb. 

Geledardus lOk. sep. 
Gelianus 9 k. feb. 
Gemelhanus 15 k. mart. 
GemeUinaek.marl. :6, 5k. m3ji:4k. 

sep. 

Gemelhnus k. jun. 

Gemellus M k . feb. : 1 5 k. marl.; pr. id.ap. 

Gemiuianus 4 n. jun. 

Geminus pr. n, jan.; pr. n. feb.: 12 k. 

roart.; 6 id. maji; k. juQ.; 4 d. jon. 
Gemlinusk. jun. 
Gemma 12 k. maji (bis). 
Gemminuspr. k. fob.; 4 id. aug. 
Gemmus pr. n. feb. 
Generosa 16k.aug.: 16 k. ocl. 
Gencrosus 15 k. marl. 
Genesus 10, 9 k. sep. 
Geno 18k. feb. 
GenobuslO k. sep. 
GenoDSUs 5k. maji, 
Genosus 5k. maji. 
GeDoveva3 n. jaii. 
Gentus 4 k.jun. 
Genuarus 11 k.feb. (bis), 
Genuinus7 id. oct. 
Genus 17 k. dec. 
Gcorgius 5 n. mart.: 17, 9. 8(bisj, 7 k. 

maji; n. maji; 6 k. oct. 
Geratilacus 3 id. mart. 
Germana 5 k. maji. 

Germanus 14k. feb.; 5 id. fsb.; 16 k. 
mart.j 6,5, 3 (bis) k. maji ; 6 n. ma- 
ji (bis):n. maji (bis) ; 5k. jun.: pr. 
k. jun. (bis); k jun. (bis); 5 n. jul. ; 
15 k. aug.; pr. k. aug.; 10 k. oct,;k. 
oct.;3k. nov.;3n. nov.;pr. idnov. 
Gerraus pr. id. feb. 
Gerontus 19. Uk.feb.; pr. k. maji. 
Gerosa 15 k. aug 
Gervasus13k.]un.; 13 k. jul.; 5k. aug.: 

3 K. nov. 
Gelula k.jun. 
Giddinus b k. jul. 
Gipto 13 k. mart. 
Gilheus pr. k. mart. 
Gitteus, k. mart. 
GiltherusSid. jul. 
Gillinus3 id. nov. 
GladiosusS id. maji. 
Glodesindis 8 k. aug. 
Glonicus U k. jun. 
Gloriosa6 id. maji; 7 k. aug. 
Gloriosus 9k. mart. 

Goamalusie k. maji. 

Goddeus 6 id. maji. 

Goddinis 13 k. mart. 

Gordianus7,6id. maji ; 5 id.jul.; 17, 
15 k.oct. 

Gorgius 6 k. raarl. 

Gorgodianus 6 id. jul. 

Gorgonia3 n. jun. 

Gorgonius 5 n. jul. 

GorgoQus 5 n. mart.; 5, 4 id. mart. : 6, 
5id. jul.:4 n. sep.; 5 id. sep. 

Gortonianus 4 n. ap. Gottia k. oct. 
Graphus 10 k.jul. 
Gratii 4 n.juu. 
Gratus 3k. maji. 
Gregoria 15k. dec. 

Gregorius 3 id. jan.; 4 n. feb.; 4 n. 
mart.: 5, 4 id. mart.: 3 n. maj..; n. 
jun.: pr. n. nov.; n. nov. 

Grimoldus pr. k. jan. 

Gripfus 3id. maji. 

Grisogonus (cfr. Crisogonus et (^nssogo- 

nus) 18 k. feb. 
Gudodianus 9 k. feb. 
Gumnuspr. id. jul. 
GundonusS id. maji. 
Gundulfus 7 id. sep. 
Guntramnus 5 k. ap. 
Guovilus13k. marl. 
GurdoDus 4 k. jul. Gurgilus 4 k. oct. 
GurgoQus 8 k mart. H Habundantus (cfr. Abundantus). 
Hebentus 5 n. maji. 
Hedentuspr. n. maji. 
Hel... {vid. etiam El... e(Hil...) 
Helaria pr. id. aug. ^ 
Helarianus pr. n. maji. 
Helarusid.)an.;6k. feb.; k. feb.; 4 id. 
mart.; 17 k. ap.; 4 id. ap.; 3 n. maji; 
n.maji; n.jun.; 4 id. sep.^k.nov. 
llclasippus 16 k. feb. 
Helbianus o n. mart. 
Helentus 8 id. jul. 
Heleus n. jul. 
Hehas 7k.ian.: 4k sep. 
UoUo 5 n.jul. 

Heliodorus pr. n. maji; 5 n. jul. 
Heliseus 4k. sep. 
Hehus 6 id. jun.; 13 k. oct. 
Hellacus6 n. maji. 
Helladus lak.maji. 
Helpidius pr. n. sep. 
Helpidus 6n. maji. 
Helus12k. aug. 
Uer... {vid. etiam Er...) 
Hera n. ap. 

Heraclus pr. id. feb.; 5 id. ap.; id maji ; 
17,16k.jun.;4k.jul.;n.aug.:19k.sep. 

Herculianus n. sep. 
Herena 5 k. mart.; k. ap. 
Uereneus 5 k. mart.; 8 id. ap.; 3 n.maji; 
pr. n. roaji ; 4 k. jul. (bis); 15 k aug,; 
n. aug. 
Herentus pr. n. raaji; n. aug. 
Uerifelus 4 n. mart. 
Heriis(.0 8 k. roaji. 
Heripimaris3 n- marl. 
Heris(.013k. maji. 
Herisius 4 n. jan. 
Uerma19k. sep. 
Uermemphus7 k. maji. 
Hermespr. k. jan.; k. jan. (bis); pr.n. 
jan.; 12, H k. feb.;k. mart.:5 k. maji; 
9,7, 5k.sep.: 11. 3k. nov;k.DOv. 
Uerroia 19 k. sep. 
Herroilus3 n. aug. 
Herrais 9 k. feb. INDEX ALPHABETICUS NOMINUM SANCTORUM. XXXV Ilermogenes 16, 15. <3, 7, 5 k. muji; 6, 
5 n. m.iji; 1 1 k. sep. ; k. sep.; id nov. 
Uennogeratus 11 k.sep. 
Hermon 15 k. juD. 
Herolius 6 n. marl. 
Herolus G k. niart.; id. raaji. 
Heronimus pr. k. ocl. 
lleros 7 k. mart. 
Herolhus i k. jul. 
Herlula pr. id ap. 
Herulus 7 k. mart. 
Hessa 15 k. aug. 
Hier... [Did. eliam Her...) 
Hierapius 14 k. mart. 
Hiercmias pr. n. maji. 
Hiereua 4 id. feb. 
Hieria W k jul. - 
llieroDymus (ui(/. Heronimus). 
Hieros 5 o. marl. 
Hil... (vid. etiam Hel...) 
Hilarina pr. k. jan. 

HiiariDus3n.jan.;3id.mart.(?);17k.aug. 
Hilarius 3 id. mart. 
Hilarus 4 n. feb. (bis); 4 id. mart.; 16 k. 

ap.; 3 id, ap.; 4 n. jun. 
Hilavus 13 k. maji. 
Hilcharias 1 9 k. sep. 
Hilpidus5 k. mnji (bis). 
Hilpis 4 D.jun. 
Hipericus 11 k. jul. 
liip... (''('/. eliam Ip... et Yp...) 
Hippolitus 7 k, niarl. ; pr. id. sep. 
Hispanus 1 i k. feb. 
Hludowicus 12 k. jul. 
Hominus 5 k. jun. 
Honestus 8 id. maji. 
Honis 12 k. ap. 
Honorala 3 n. jun. 

Honoratus 4 k. jan.; k. jan.; 17, 15, 14, 
6, 5k. feb.; 4 n. feb.; 14. 6 k. mart.; 
4 n. mart.; 6 k. maji; pr. k. maji (bis); 
n. iiaaji; 6 id. maji; k. jun.; 4 n. jun. 
(bis); 8 id. jul.; 7 k. sep,; 18 k. oct.; 
16 k. dec. 
Honoria 4 n. jun. 

Honorus 3 k. jan.; n. jan.; 8 id. jan. ; 14 
U.mart ; n. ap.;pr. k. raaji; 6 id. maji; 
pr. k. jun ; 13 k. jul. 
Honuralus {cfr. Honoralus) pr. id. ap. 
Horestis 5 n.jul. 
Hortasus 15 k. jun. 
HortiDSus 3 id. jan. 
Hortisiana 16 k. feb. 
Hospis 3k. aug. 
Hugoberlus 3 k. nov. 
Husandus 5 k. maji. 
Hyranarus 8 id. ap. 
Hynus 4 k. jul. 
Hyromeus 3 id. mart. 
Hysicus {cfr. Isicus et Ysicus) 6 n. jul; 

4 id. sep. 
Hysidorus 6 id. sep. I J 

Jabellus 9 k. feb. 
Jacontus 4 id. aug. ; 5, 3 id. sep. 
Jacobus 6k.jan.; id. mart.; 8 k. ap.;pr. 
k. maji; k. maji (bis); pr. d. maji; 6 id. maji; 10 k. jul.; id. jul.; 8 k. aug.; 

k. nov.; id. nov. 
JafTerus 6 k. mart. 
Jamnica 4 n. jun. 
Jannis k. jun. 
Januaria 8 k. jan.: 8 id. jan.; H k. feb.; 

6, 5 k. inarl.; pr. k. mart.; 6 n. mart.; 
8, 6 (bis), 5 id. maji ; 10 k. jun.; k. 
jun. (bis); 4 (ler), 3 (ijualer) n. jun. ; 

7, 6 id. jun.; II k. jul.; 5 id. jul.; 16, 
45(bis) k. aug.; 13 k. nov.; 8, 3 id. 
nov. 

Januarius id. jan.; 19 k. feb.; ^ n. marl.; 
3id. mart.; 16, 15 k. ap.; pr. id. ap.; 
id. ap.; 15, 14,8 k. m:)ji; n. maji; 
pr. id. inaji ; id. maji ; k. jun.; 4 n. 
jun. (ter); 5, 4 id. jua.; 6, 5 id. jul.; 
id. jul.; 16, 15, 6 k. aug.; 4 id. aug.; 
7 id. sep.; 13, 3 k. oct.; pr. n. oct.; 

8, 5, 3 id.oct.; 16, 15. 1i, 13(bis), 
6, 3 (bis) k. nov.; pr. k. nov.; k. 
nov. : 8, 7, 5, 4, 3 (bis) id. nov. ; 16, 
13 k. dec. 

Januarus 5 k. jan.; D. jan.; 5, 3 id. jan.; 
11 k. feb.; 16, 13 (ter), 6, 3 k. mart.; 
pr. k. mart.; 8, 6 (bis) id. maji ; 1 1 k. 
jun.; 3 n.jun. (ler); 6 id. jul. 
Janulus pr. n. mart. 
Janurius 16 k. dec. 
Jason 6 id. jul.; pr. id. aug. 
Iditius 6 k. mart. 
Idonus k. jul. 
JeiacoDUS pr. n. jun. 
Jereinias (ytti. Hieremias). 
Ignatius 18 k. jul. 
Ignalus 8 k. jan. 
luiicio 14 k. maji. 
Iminander 7 k. mart. 
Immo 1 i li. dec. 
Incidus 6 id. maji. 
Indica 14 k. jun. 
Indicus 6 id. maji ; 14 k. jun. 
Ingeuiana k. ;ip. 
iDgenua 5 k. iiiarl.; id. mart. 
Ingenula 16 k. feb. 
Iiigenuus 3 id. jan.; 4 k. mart,; 15 k. 

ap.; n. jun ; o. sep.; 3 id. sep. 
Ingnherlwi id. ap. 
Ingona 5 k. mart. 
Innocentia 4 id. aug.; 3 id. nov. 
lunocentus pr. id. mart ; 4 n. jul.; 11 

k. sep.; 10 k. oct. 
Innulla 6 k. raart. 
Invicus 3 id. maji. 
JoanDes(m(i. Johannes). 
Job 6 id. niaji. 
Joc... (yid. etiam Juc.) 
Jocunda 6 id. maji; 6 k. aug. 
Jocundianus 4 n. jul. 
Jocundus n. jan.; 8, Sid.jan.; 14 k. 

marl.; pr. k, maji; 5 n. jul. 
Johannes 15 k. marl.; 12 k. raaji ; 7, 4 
id. maji ; 8 k. jun.; k- jun.; 8 k. jul. 
(bis);k.jul.;8,6, 5 id.jul.; 6. 4 k. 
sep.; 3 n. sep.; 8 k. oct.; k. oov. 
Jonas 16 k. mart. 
Joseph 13,9 k.ap. 
Joseppus 12 k. ap. 
Joserus 1i k. ap. 
Josippus 15 k. mart. 
Jov... (vid. etiam Juv...) Joventia 14 k. mart. 

Jovenlus k. juQ. 

Jovianus 4 id. mart.: 4 n. jun.; 17 k. 

jul.; 7 k. aug. 
Joviniana 4 n. jun. 
Jovinus 8 k. jan. 
Ippia 6 id. fob. 
Ippius G id. feb. 
Ippolilus ((-/■(■. Uippoliluscl Yppolylus) 3 

n. foh. 
Isaac 8 k. ap.; pr. id. ap. 
Isicus {cfr. Hysicusot Ysicus) pr. k. jun. 
Isidorus [vid. Ilysidorus) 
Italira pr. k.jul,; pr. k.sep. 
Itrodolia 3 n. jul. 
Juc... {vid. diam Joc.) 
Jucundus 9 k. marl. (bis). 
Judas k. maji ; k. jul.; 6 k. nov,; 5 k. 

nov. 
Judilh pr. n. raaji. 

Julia 1 3, 6 k. mart.; pr. id. ap.; 8, 6 id. 
maji ; 14, 11 k. jun.; 4 a. jun. (([uin- 
quies) ; pr. n. jun. (bis); n. jun.; id. 
jul. ; 6, 3 k. aug.; pr. k. sep.; 8, 7 
(his) id. nov. 
Juliana 6 k. feh.; 4 n. feh.; 14 k. niarl.; 

3 n. jun.; 6 id. aug. (bis). 
Julianus 7 k. jan.; 8 id. jaa. (bis); 5 k. 
feb.;pr. id. feh.; id. foh.; 16(bis), 11 
k. mart.; 7, 3 id. mart.; 17, 4 ^his) k. 
ap.; 4 D. ap.; pr. id. ap.; 15 k. maji; 
10 k. jun. (bis); 10, 5 k. jul.; 5 n. 
jul. (his) ; 13, 8, 7k.aug.; 5id.aug.; 
pr. n. aug.; 13. 9, 5 k. sept.; pr. k. 
sept.; 13, 8 k. oct.; 8 id.oct.; pr. k. 
nov.; k. nov.; 3 id nov. 
Julita 16 k. jtil. 

Julius 14 k. feb. ; H k. mart. (bis); 5 
n. mart. (bis); 5 id. raaji; 4 n. juu.; 
9 k. sep.; 7 id. oct. 
Julus 8 id. jan.: 1lk.feb;4n. mart.; 
3 id. mart.; pr. id. ap.; 6 k. raaji; 
pr. k. maji ; n. maji ; 6 k.jun.; 13 
k. sep.; 
Juaella 14 k. mart. 
Junuarius 3 id. feb. 
Junula 5 n. raarl. 

Justa 8 k. mart.; 4 (lcr), 3 n. ]uo.; id. 
jul.: I4k. aug.; k. aug.; pr. k. sep.; 
16 k. dec. (bis). 
Justenus 5 k. jul. 
Juslianus n. inaji. 
Justinus k. uiaji.: pr. n. aug. 
Justus 9 (his), 5 (his), 4 k. marl.; pr. k. 
mart.; o, 3 o. mart.; pr. id. ap.; 3 n. 
jun.; 3 k. aug.; pr. n. aug.; 9 k. sep.; 
pr. id. ocl.; 12. 9 k. nov.; k. nov.; 6 
id. nov.; 16 k. dec. 
Juv... {vid. etiam Jov...) 
Juvenalis 5 n. maji. 
Juvenus I7k. jun. 
Juvinianus 3 n. maji; 4 k. ocl. K 

KaIendio(cy'r..Calendio) pr. k. nov.; 42, 

11 k. dec. 
Karolus 5 k. jan. XXXVI INDEX ALPHABETICUS NOMINUM SANGTORUM. Laborus pr. n. maji. 

Ladicus 5 iJ- aiig- 

Lambenus {vul. Lanlberlus et Laotde- 

bertus.) 
Lambesis 7l(.mart. 
Lampadius 14 ^- aug- 
Lampasus i1 V- mart. 
Lamtanus6 k. jul.(bis). 
Lantbertus 15 k. ocf. 
Lantdeberlus jrr. k.jun. 
Largus 16k.ap.; 5 id- aug- 
Lassa 5 icl. feb. 
Lalina 4 n.Jun. 
Laudicia 71>.aug. 
Laudicus 5 id. aug. 
Laurenlius 16 A. scp.; 4 n, nov. 
Laurentus 4 n. feb.: pr. id. ap.; 3 n.juo.; 
pr. n. aug.:8. 5, 4 id. aug.; 8 k. oct. 
Laurianus 4 n. jul. 
Lauta pr. k.jun.: k. jun. 
Lazarus U k. feb.; pr. id. ap. 
Lea 4 k. oct. 
Leacus 6 k. feb. 
Leaoder 3 k. mart. 

Lector 8 id. ap.; 4 k. maji ; 4 k. jun. 
Legissima 5 k. maji. 
Legonlus pr. n. jul.; 5 k. oct. 
Leifardus 3 n. jun. 
Lenuca n. mart. 
Leo... {vid. ctiam Leu...) 
Leo k. mart.; pr. id. marl.; 3 id. ap.; 10 
k.maji : pr. k. jul.; 6 n. ocl.; 4 id. 
nov.; 15 k. dec. 
Leocus n. mart. 
LeodotiusS k. feb. 
Leodricus 6 id. ap. 
Leogadus 11 k. nov. 
Leonedis 16 tbis), 10 k. maji; 4 k. ]ul. ; 6 

1(1. aug. 
Leonella 16 k. feb. 
Leonidis 6 k. maii. 
Leonidus 4 k. jul. 

Leonlusl3, 12k. feb.;Uk.ap.; k. jul.; 
6, oid. jul.; U (bis), 13 k. sep.; 17 
k. oct.; 6 n. oct. 
Leu... (rii/. eliam Leo...) 
Leucippus (c^r. Leucyppus) 4 id. aug. 
Leucius 16 k. feb. 
Leucus 3 id. jao.; 18,15, 13 k. f6b.;15 k 

nov. 
Leucyppus {cfr. Leucippus) 4 id- ai'S- 
Leudegarius 5 n. oct. 
Leudolius 7 k. feb. 
Leviorus 16 k. marl. 
Leupardus 15 k. feb. 
Leusus k. jan. 
Liaslamonus 5 id. feb. 
Liber 16k. juo.; 9 k. ocl. 
Liberalis 8 k. maji. 
Liberalus 5 id. sep. 
Libius7 k. marl. 
Libosa 8 k. mart. 
Libosus 4 k. jan.; 3 n. jun. 
Licerus 18 k. feb. 
Licianus 5 k. jun. 
Liclissiraus 6 k. maji. 
Lidia 5 k. niaji. 
Liornus 18 k. maji. Litorus id. sep. (bis). 

Locusa 12 k. jun. 

LocusU 14 k. jun. 

Lffilus 5 k. juL 

Longa 4 k. oct. 

Longesa 4 k. ocl. 

Longinus id. mart.; 13, 12 k. aug.; 10 

k. nov. 
Longus6 k- nov. 
Lopatus 16 k. oct. 
Loquumfas 15 k. mart. 
Lubercus {cfr. Lupercus) 11 k. feb. 
Lucas3id.mart.(bis):id.mart.;3n.sep.: 

11 k.oct.;17, lli, Ibtbis), 3 k. nov. 
Lucanus 4 k. roaji. 
Luceia 7, 6 k.jul. 
LuceiasSk. jul. 
Lucella 14 k. mart.; 8 k. ap.; 6 id. maji 

(bis) ; 4 id. aug. 
Lucellus U k. ap. 

Lucia 8 id. feb.; k. jun.; 3 n. jun.; k. jul. 
Luciana 8 k. mart.; 15 k. jun. 
Lucianusn.jan.; 7 id. ian.; k. feb.; 7, 6 
(ter)k.mart.; I5k. ap.; 17, 16 (bis), 
4 k. maji; pr. k. maji; 6 k. jun.; 7. 6 
id. jun.;id. jun.; 14, 13 k. aug.; id. 
aug.; pr. id. oct.; 7, 3 k. nov.; U k. 
dec. Lucidous 3 n. jan. 

Lucillus n. maji. 

Lucinus pr. k. maji.; 6 id. maji (bis). 

Luciola 5 n. mart. 

Luciolus 5 n. mart. 

Luciosa 5 k. mart.; 4 n. ]un.; 8. 4 k. oct. 

Luciosusl5k. jun. 

LuciusU (bis), 12. 6 k. feb.: 6, 4 n. 

mart.; 8 id. jun.; 4 k.nov. 
Lucritus 19 k. feb. 

Lucus6id.ian.;l5k. feb.;7. 6id. feb.; 
15, 6k.mart.; id. mart.; 12 k. ap.; pr. 
id. ap.; 8 k. maji: 8, 3 id. raaji; 15, 
10 k. jun. ; 3 n. jun.; 5 id. aug.; 15, 
13, 6, 5k. nov. 
Lucussa 6 id. niaji. 
Lupercus {cfr. Lubercus) 17 k. maji. 
Lupicinus 3 n. feb. 
Lupilia id. ocl. 
Lupus pr. k. jun.; k. jun.; 4k.aug.; 8 k. 

ocl.; pr. id. ocl. (bis). 
Luricus l5 k. feb. 
Lusork. nov. 
Lusus 5 id. feb. 
Luta 16 k. raaii. 
LulatuslSk. aug. 
Luxorius 6 k. oct. 
Luxurus 13 k. sep. 

M 

Macculinus 3 k. maii. 
Macedonus(c/";-.Macbedonus)4,3id.mart. 

Maceonus 15 k. maii. 

Macbabei k. aug. 

Macharias pr. k. mart. ; 8, 7 id.ap. 

Macharius pr. id. ap.; 4 n. jun. ; 12 k. 

nov.; 6 id. nov. 
Macharus4 n. jan.; 10 k. feb.; 6 id. ap.; 

pr. id. ap.; 6 id. iul.; 5 k. aug.; pr. id. aug-: 12 k. nov. 
MacbedoDUS (r^r. Macedonus) 3id. mart.; 
k- nov. Machodo U k. aug. 
Maconuslo k. maji. 
Macr... {vid. etiam Magr...) 
Macrianus 5 k. jun. 
Macrinus 15 k. oct. 
Macrobus 12 k. mart.; n. maii. 
Macropus 15 k. oct. 
Magarus 3 k. mart.; 
Magdaletis pr. id.jun. 
Magnuspr.n.feb.: 16. 15 k. raart.; Uk 
sep.; pr. n. sep. (bis). 

Magrinus 13 k. aug. 

Magrobus 14 k. mart. 

Magrona pr. n, maii. 

Magropus pr. n. raaji ; 13 k. aug. 

Magrus (Mager .^) 7 id. iun. 

Magulfusl k. jun. 

Maiolus 4 k. feb.;6id. maji. 

Maiorica pr. k. maii(bis). 

Maioricus pr. n. maii. 

Maiosa k. iun. 

Maiulfus (uid. Magulfiis). 

Maiulinus 12 k. feb. 

Maiulus 15k. feb.; 11 k.mart.;5id.maii. 

Maiurus k.jun. 

Malchus k. iun. 

Malcus 6 id. maii. 

Malina \ k. maii. 

Mallusus 6 id. oct. 

Mamas 12 k. feb. 

Mamraa 16 k. aug. 

Mammaruspr. id.iul.; pr. k.nov.;8id. 

nov. 
Mamuiertus 5 id. maji. 
Mamraerus pr. id. marl; k. nov. 
Mammes 17 k. aug.; 16 k. sep. (bis). 
Maramila 16 k. sep. 
Maoilus 8 id. mart.; pr. id. ap.; 4, 3 k 

maji; 5 id. maii. 
Manirus 15 k. ap. 
Mannica id. nov. 
Mannirra pr. k. mart. 
Manon 5 id. aug. 
Mansuetus 3 k. jan.; pr. k. marl. 
Manulus n. mart. 
Mappalicus 9 k. mart.; 15, U k.maji; pr. 

n. maii. 
Marceanus 16 k. mart. 
Marcella 4 id. ap.; n. maji ; 6 id. maii; 

4n.iun.; 4 k. jul. (bis). 
Marcelliaous k. iun.; 14 k.jul.; 15 k. 

aug.; 5 id. aug. 
Marcellina 8, 6k.mart. 
Marcellinus3 u. ian.: Uk.marl.; 3k.ap.; 
4 n. ap.; pr. n. maji; n. maii (bis); 
3 id. maji; k. jun. ; 4 n. iun (bis); 5 k. 
jul.; 6 k. sep.; 4 n. ocl.; 7 id. ocl.; 13 

k. nov. 
Marcellosa 13 k. iun. 
Marcellus17, 16 k. feb.; 13,12, 11 (bis) 
k. mart.; 3 n. iun.; 13, 5 k. jul; pr. 
n. sep. (bis); 4 n. oct.; pr. n. oct.; n. 
oct.: 6, 3 id. oct.; 16 k. dec. 
Marcia 13 k. feb. ; 5 n. mart. : 18, 8 
k. maii : 8 id. maii ; 4 n.jun.; 6 id.iun.; 
16, 11 k.iul.;3id.oct. 
Marcialis 3 n. jan.; 5 id. ian.; 12, 11 k. 
feb.: 4 n. feb.; 14 (bis), 12 k. mart.; 
3 id. marl.; 17, 16.3 k.maji^n. maii 
(bis); 6k. iun.; k. iun.; 4 n. ^un.; n 
jun.; pr. k. jul.; 7,6 id. iul.; id. iul.; INDEX ALPHABETIGUS NOMINUM SANGTORUM. XXV II 12. i1 k. sep.; 8.4 k. ocl.; k. oct.; pr. 
n. ocl.;8. 6 id. ocl.: 15 k. nov.; 5 id. 
oov.; 17, 16 k. dec. 
Marcialus 4 n. maji. 
Marcinna 6 k. maji : 5k. jun. ; in.jiin.: 

\o k. sep. 
Marcianus {cfr. Martianus) 16 k. marl. ; 
5 id. mart.; 7 k. ap.; n. ap.: 17 (bis), 
16, 15, 6, 5,3 (bis) k. maji ; 6 id. 
maji; 15 k. jun. ; k. jun. (qualer) ; 6 
id. jun. : 6 n. jul. ; 6. o (bis) id. jul. ; 
7 k.aug.: 14 k. sep. : i n. ocl. ; 7, 6. 
3 k. nov. (bis) ; 14, 13 k. dec. 
Marcilus 5 k. jun. 
Marciosa 4 n. jun. 
Marcius 17 k. oct. 
Marcotus pr. k. nov. 

Marcus n. jan.; 8 id. jan.; U (bis), 13 
k. mart.; 3 id. marl.; 15, 14 k. ap.; 
pr. id. ap.; 12 k. maji : 6 id. maji ; 
15 k. jun.; k. jun. (bis); 6 id. jun.; 
17, 14 k. jul.: k. sep.; 5 id. sep.; 9, 8 
k. oct.; 4 n. ocl.; pr. n. oct.; d. oct.; 
3 k. nov.; n. nov.; 16 (bis), 12 k. dec. 
Marcusius 1 4 k. feb. 
Marcusus 12 k. feb. 
Maidunus 9 k. feb. 
Mareas 4 id. mart. 

MariaUk. feb.; 4 Q. feb.; 3id. mart.: 16 
(bis), 8k. ap.; 8 id. ap.; 6 id. maji ; 6 
id. maji; 17 k. jun.; k. jun.; 4 n. jun. 
(ter);15 k. jul. : n. aug. : 4 id. aug.; 6 
id. sep.; k. nov.; 3 id. nov.; 16 k. dec. 
Mariana 6id. mart.; 5 k. nov. 
Marianus 7 id, marl.; pr. k. maji : pr. n. 

maji: 13k. oct.; 16 k. nov. 
Maricus 4 n. feb. 
Marina 6 k. feb.; 8 k. mart.; pr. n. maji; 

4n. jun. ;6id. jun.; 16 k. dec. 
Marinus 7 k. jan.; 12, 9 k. feb.; 5 n. mart. 
(bis); 5 k. maji; pr. k. maji : n. maji ; 
8id.ma]i;7k.jun.;15, 14k.jul.:k. 
jul.;3n.jul.:6, 5id.jul.;12k. sep. 
Marius 4 id. mart.; 4 k. oct.; 6id. nov. 
Maro 17 k. maji. 
Mavobus 11 k. mart. 
MarpusU k. mart. 
Marsus 4 n. oct. 

Marta [cfr. Martha) 6 k. mart.;k. nov. 
Marlerusiek. feb. 
Martha^c/^r. Marta) 17, 14 k. feb. 
Marlbarus 14 k. jul. 
Martia 8id. ap.: 18 k. maji: U k. jul. 
Marlianus (c^. Marcianus) 7 k. jan.; 8 id. 

maji ; n. jun. 
Martinianus pr. k. jun.; 4 n. jun. 
Martinus k. jan.; 12 k. maji; pr. k.maji ; 
5td. ma;»;3id.maji ; k.jun.;! »d.; 
jun.; 4n.jul.;4id. aug.(cA. Brivm- 
sus) ; 15k.sep.; 4, 3 id. nov. 
Marlyr 12 k. aug. 

Martyrius 4k.jun.; 5n. ]ul.; I3k.sep. 
Marulla 6 id- maji. 
Marus 1 4 k. mart.; 4 n. mart.; 5 id. ap. : 

phd. id. jul.; 3k. nov.;7id.nov. 
Massa 15 k. sep. 
Massedus9 k. mart. (bis). 
Massilla pr. n. maji. 
Massunus pr. n. maji. 
Mastissus 4 n. ap. 
Masulus 6 id. maji. Materna 4 n.jun. 

Matherus 12 k. nov. 

Matheus (c/r. Mattheus) k. maji ; pr. n. 

maji ; 11 k. oct. 
Malrona 8 k. mart.; 6 id. maji (bis); k. 

jun. (bis) ; 4 (ler), 3 n. jun.; pr. id. 

sep.: 16, 15 (bis), 11 k. dec. 
Malronica 8 id. maji. 
Mattheus (c/"r. Malheus) I2k.jun. 

Matura 3 n. juo. 

Matulina 6 k.ap. 

Matutinus 11 k. feb.; pr. n. ap. 

Maventus 8 k. maji. 

Mavorus 4 n. jun. 

Maurella 6 id. maji; 12 k. jun. (bis). 

Mauri id. oct. 

Mauricius 10 k. oct. 

Mauricus 6, 5 id. jul. 

Maurilio 3 id. sep.; id. sep. 

Maurinianus k. feb. 

Maurinus 4 n. feb. 

Mauritiattus 5 k. maji. 

Maurius 5 k. maji. 

Maurolus 6 k. ap.; 4 k. maji.; pr. id. nov. 

Maurus 15 k. ap. : pr. id. ap. ; n. jun. ; 

pr. id. aug. 
Maxentus 6 k. mart.; pr. n. maji : 1 1 ,k. 

jun. 

Maxima U, 8k. mart. ; 7 k. ap.; 8, 7, 

6id. ap. ; pr. id. ap. ; 8, 6 (ter) id. 

maji. ; 15, 5 k.jun.; k. jun. (bis) ; 4 

n. jun. (quinquies) ; 6 id. jul. : 16, 7, 

3 (bis)k.aug.; k. aug. 
Maximianus 4 n. jan. 
Maximilianus 8 k. sep. 
Maximinus 3 id. maji (bisj; 4 k.juD.;1i 

k. dec. 
Maximus16. U (ter), 12 k. ma.t. ; 4 id. 

mart.;3id.ap.; 18(bis), 11,6. 5k. 

maji:pr.n.maji: n. maji(bis); 8 (bis). 

3 id. maji; pr. k. jun. : k. jun ; 5 id. 

jun.;6id.jul. (bis) ; id. ju\. ; 15. 13 
(bis)k.aug. ;pr. k. sep.; pr. n. sep.; 
3 k. nov.; k. nov.; 13, 12 k. dec. 
Medardus6 id. jun.; 12 k. sep. 
Medelius Uk. oct. 
MedioD 3 id. maji. 
Mefomus 3 n. jun. 
Megadulus 13 k. aug. 
Mel... {vid. etiam Mil...) 
Melantus k. nov. 
MelanusSid. jaD,;8 id. nov. 
Melasippus 16 k. feb. 
Melchiades4id. jan.; 5 id. aug. 
Melciades 6 n. jul. 
Melianus 12 k. aug. 
Melbnus 12 k. dec. 
Mellilus bid. jul. 
Meltagasus k. nov. 

Melvius 4 k. jul. 

Melusa k. juo. 

Memma 16 k. nov. 

Memmerus8 k- maji. 

Memmia 6 id. aug. 

Memno H k. feb. 

Memnus 14 k. mart. 

Memorus 6 n. maji. 

^ea...{vid.eliam Min...) 

Meaalippus7 k. marl. 

Menedina 7 k. jun. 

Menelampus 15 k. feb. Menelanlus? k. mart. 

Menelaus 5 n. jul. (bis). 

Menerimus 17 k. jun. 

Menerus 17 k. jun. 

MenorvHS id. raaji. 

Menesus pr. id. jul. 

Meneus 3 id. jul. 

Mengenus 17 k. jun. 

Mercurius 8 k. sep. 

31ercuruspr. n. mart. 

Meresorus 4 id. sep. 

Mereus 17 k. nov. 

Meritus 3 n. ap.; pr. k. maji. 

Merobius 17 k. oct. 

Merona 3 n. jul. 

Messor (cfr. Missor ?) 17 k. maji. 

MeteUus9k. fcb. 

Melrodora 6 id. aug. 

Melrodus 4 id. mart. 

Melropolus 3 n. aug. 

Melropus 6 k. nov. 

Metrus 6 id. sep. 

Meltuana 3 n. juQ. 

Meturina 3 k. maji. 

Meturus 8 k. maji : pr. k. maji, 

Mica 16 k. feb. 

Micca 16 k. jul. 

Micea 15 k. fcb. 

Michael 3 k. oct. 

Migdonius 4 id. mnrt. 

Migdonus 4 id. mart. 

Migela 6 id. sep. 

Migelia 17 k. jul.; 17 k. aug. 

Miggina pr. id. ap. 

Migooa pr. id. ap. 

Mil... {vid. etiam Mel...) 

Milianus 6 id. feb. 

Mihcitani 3 id. oct. 

Mihgulus 6id. feb. 

Milio 6 id. jul. 

Milisa 17 k. ap. 

Mililana 13, 5 k. maji. 

Militani 11 k. aug. 

Mililo 5 id. jul. 

Militus 8 id. maji ; 13 k. oct. 

Miminius n. aug. 

Mimmus pr. k. nov. 

Mimna 9 k. feb. 

Min... {vid. etiam Men...) 

Minacus 3 id. nov. 

Miualia pr. id. ap. 

Mioander k. aug. (bis). 

Minatis (Minas;-') 3 id. nov. 

Mindinus 7 k. jun. 

Minelampus 18, Uk. fob. 

Minerius 16 k. jun. 

Minervinus 1 1 k. sep. 

Mingin 17k. jul. 

Miniseus 10 k. aug. 

Minnia 7 id. jul. 

Mirendinus 1 1 k. sep. 

Minha 4 id. jan. 

Misac 8 k. maji. 

Misahel 8 k. maji. 

Misehanus 16 k. feb. 

Missa 6 k. ap. 

Missor (c^r. Messor .^) 19 k. feb. 

Missurianus 16,6 k. feb. 

Mislianus 16 k, feb. 

Milisorus 6 id. sep. 

Mitton 4 n. maji. XXXVI ir INDEX ALPHABETICUS NOMINUM SANCTORUM 
8 id. m.iji ; k. juD MiUtiruis i n. maji 
Mitunusk. juo. 

Mochus [cfr. Mtt-chus) 17 k. aug. 
Mociana 7 k. nug. 
Moilcrat;! 8 id. «p- 
Modcsta 3 id. mart. 
Modi:slinus.3id. mart. 
Mo.leslus pr. k1 jan. ; pr. id. feb. : 4 id. 
marl.;8id.ap.: 17, 1G k. jul.; pr. id. 
oel.: 12. k nov. 
Modianus 4 u. jun. 
Moeca 6 id. maji. 
Moechus {c{r. Mochus) 7id.jun. 
Moireis 4 id. niiiji. 
Molaiis 9 k. ap. 
Molendio H k. feb. 
Molorus k. jun. 
Mominus pr. k. maji. 
Monachus 12 k. ap.; 14 k. dec. 
Mouassa 13 k. oct. 
Monilor 4 id. nov. 
Moiiiiii pr. n. jun. 
Monol.ippus 4 n. sep. 
Monordus 17k.jun. 
Monlana 10 k. jun. 
Monlanianusb id. maji. 
Monlanus 10 k. jun.; 5 id. jun.; 5 n. jul. 

\l k. aug. 
Mosaulis 17 k. maji. 
Moscenlus pr. id. jan. 
MoscuslG, 15k. feb.;1Gk. marl. 
Mosycus 1C k. mart. 
Molius17k. jul. 
Moysitis(Moysis;') 4 id. maji. 
Moysus 8 iil. ap. 

Mucianus [rfr. Mutiauus) pr. id. ap- 
Mulierus n. maji. 
Munatus 7 k. ap. 
Municia 16 k. maji. 
Muniripio 11 k. feb. 
Munnus 6 id. maji. 
Muricus pr. id. ap. 
Murina 6 k. jun. 
Musoa 15 k, jul. 
Musciusl3k. oct. 
Musnda pr. id. ap. 
Mustii-us U k. mart. 
Muslil.i 4 n. feb.; pr. k. inart.; pr. id. ap. 
Muslolus n. jun. 
Mustulus 10 k. nov. 
Muslns pr. id. ap. 
Musumus 9 k. feb. 
Mutarus 6 id. maji. 
Mutianus {ifr. Mucianus) 6 id. jun.; !; 

U. doc. 
Mysclbeus 3 id. mart. N Nabor pr. id. niarl. ; 9 k. maji ; pr. id. 

maji; 6, 3 id. jun.; 3 n. jul.; 6, 4 

(bis) id. jul.; 16 k. ocl. 
Naborus pr. id. ap.; 8 k. maji; 3 n. jun. 

pr. id. jun. 
Nagesus pr. id. jun. 
Namor pr. id. jul. 
Naportus 5 k. oct. 
Nappolus C id. niaji. 
Narcissus k. jan.; 3 n. jan. 
Naseus id. jul. Nasomosus 6 id. maji. 

Navagus n. maji. 

Navalus 16 k. oct. 

Navidus n. maji. 

Navorus9 k. maji. 

Nazaria 5 k. aug- 

Nazarius 13 k. jul. ^ 

Nazarus3id.jan.;6idjun.;pr..d.jun.; 

3n.jul ;1G, 13, 5k. aug.; pr. k. aug.; 
6 id.aug.; 3 k. nov. 
Neabdis 3 k. aug. 
Neander 7 k. jan. 
Neapolus 14 k. nov. 
Necdonus6 id. jul. 
Neclarus3 n. maji; l^S k. sep. 
Neinesinus 4 id. sep. 
Neraesius 10 k. mart. 
Nemcsuso k.jul.; 4 id. sep.; 5 id. nov. 
Nemndus n. sep. 
Nemmesus 6 id. sep. 
Nemosalus n. sep. 
Nennus 8 id. niaji. 

Neo5k.mart.; 4 id. mart.; 11 k. sep. 
Neocerus {vid. Neucerus). 
Neocliepolus pr. n. mart. 
Neofelis 13 k. dec. 
Neolhetus G id. sep. 
Nepocianus 7 id. feb. 
Neporus 3 n. jun. 
Nepotiaous 5 id. niaji. 
Neptuualis 3 u. jun. 
Nerasmus 4 n. jun. 
Nereus 5 (bis), 4 id. maji ; 17 k. nov.; 

16 k. dec. 
Neslila13 k. aug.(bis). 
Nestor {cfr. Nislor) o, 4 k. mart. 
Nestorus {cfr. Nistorus) 4 id. mart.; 3 id. 

ap.; 4 n. maji. 
Nevaliaous 3k. jul. 
Neucorus 8 k. mart, 
Nica 16 k. maji ; 4 k. sep.; 14 k. nov. 
Nicanor n. ap. 
Nicaonusij id. jul. 
Nicea 4 k. jul. 
Niceforus (c^-. Nicoforus el Nocoforus) k. 

niarl.; 5 n. mart.; pr. n. mart. 
Nicela 4 k. aug. 

Nicelus 14 k. feb.; 4 n. ap.; 3 n. maji ; 
pr. n. niaji; 4 k. aug.; 4 n. aug.; 4 id. 
sep. (bis); 13 k. oct.; 6 id. oct. 
Niceus 4 k. m;iji : 10 k. jul. 
Nicia 10 k. jun. 
Nicodemus 3 n. aug. 
Nicoforus {cfr. Niceforus) pr. n. mart. ; 

5 k. maji. 
Nicomedus pr. Id. mart. 
Nicoporus (Nicoforus ?) pr. k. marl. 
Nicostratus {cfr. Nicustralus) 7, 6 id. nov. 
Nicus lOk. feb. 

Nicustralus {cfr. Nicoslratus) 8 k. ap. 
Niderunus 17 k. jun. 
Niger 8 id. maji. 
Nigia 1G k. maji. 
Nigrandus n. jun. (bis)^ 
Nilus 13 k. ocl. (bis). 
Nimphadoba 3 id, mart. 
Nimpodora 3 id, mart. 
Nina 6k. mart.; pr. n. maji ; 6 id. maji ; 

k. juo.: 4 n. jun. (ter). 
Nineptus 15 k. ap. 
Niona 8 (bis), 6 id. maji. NinniU pr. n. jan. 

Ninus 16 k. nov. 

Nistor (c/-r. Neslor) n. mart, (bis). 

Nislorus {cfr. Neslorus) H id. jun. 

Nisus 3 id. nov. 

Nivilta 6 k. mart. 

Nobilis 7 k. maji ; 8 k. ocl. 

Nobililanus 16 k. nov. 

Nocoforus [cfr. Niceforus) 6 k. mart. 

Nomensis pr. k. maji. 

Nomicia 4 n. jun. 

Nomidiana 5 id. aug. 

Nominanda pr. k. jan. 

Nominus 12 k. ap, 

Noodinarus {cfr. Nundinarus) 4 n. jun. 

Nonna16k.ap.;10k. jun. 

Nonnioia 4 k. jul. 

Nonnidus 4 n. jun. 

Nonnina 13 k. aug. 

Nonnus 17 k. ap.; 5 k. jun.; 8 k. aug. 

11 k. sep. 
Nostinus 6 id, jul. 
Novacianus 5 k. jul. 
Novasus 8id. jul 

Novella pr. id. ap.; k. jun. (bis). 
Novellusk. jun. 
Novius 7 id. oct. 
Nudiusn. jul. 

Nundinarus [cfr. Nondinarus) 14 k. mart, 
Nundinus pr k. nov. (bis). Obtatus {cfr. Optatus) 11 k. feb. 
Ocatus n. mart. 
Ocianus 14 k. oct, 
Ocominus 3 id. feb. 
Oclavia 17 k. maji ; k. nov. 
Octavianus 13 k. mart.; n. maji. 
Octavus 5 k. jan.; id. marl.; k, jun,; 6, 

5 id.jul.; 3id. nov.; 42 k. dec. 
October 5 k. juo. 
Oclobris 4 n. jun. 
Odemarus n. maji. 
OIlus 7 k sep. 
Omelis (Omes ?) 12 k. nov. 
Opercus 3 n. jun. 

Oplatus {('fr. Oblatus) pr. id. ap. (bis) ; 
18 k. maji (bis); 6 n. maji; pr. k. sep.; 
7 id. nov. 
Oplio 3 k, aug, 
Oranus 4 n. mart. 
Oriisus 3 n. jun. 
Oratus 12 k. maji ; 4 n. jun. 
Orbana k, jun. 

Orbanus 6 k. marl.; 8 id. mart.; 4 n, ap.; 
pr. n.ap,;8k.maji;8k. jun.;3k. nov, 
Orestes 5 n. jul. 
Orfarius 16 k. marl. 
Orfasus 5 id. feb. 
Oridion 5 id. feb. 
Orio 11 k. feb. (bis); 5, 4 id. feb.; 16, 

14 k. sep.; 12 k, dec. 
Orion 4 id. mart.; 4 k. jul. (bis) ; k. jul. 
Oriosus 4 k, jul. 
Oropon 4 id. sep, 
Oros 16 k, marl. 
Oroseus 6 id. sep. 
Orosus 4 id. sep. 
Ortata k. jun. INDEX AXPHABETICUS NOillNUM SANCTORUM. XXXIX lensusk. juD. 
tosius 13k.sep. 
larius 19 fc feb. Passeria 13 k. aug. acinuspr. iil. ap. 

ffirenlus 8 id. jul. 

aGe16k. oct. 

'agala 3 k. maji. 

'agalusli. jun. 

>alamarlus 3n. marl. 

.alatinu.Sk. marL(bis);4,3n.marl.: 

6ia. marl. (bis) ; pr. id. mart.; 3 k. 

ap.ipr. n. ap.; n. maji ; 3 k. jun. 
Palalo M k. aug. 
Paleslinus 4 n. jun. 
Paleus 13 k. oct. 
PalladusT id. jan.; 16 k. mart.; pr. n. 

jul. 
Palmus 15 k. jun. 
Palpelrus6 k. mart. 
Palus C n. marl. 
Pampalicus pr. n. maji. 
Parapei;i 4 o. ]un. 
Pamphiluspr. id. feb.; 4 n. jun. 
Pamphipilus 3 d. mart. 
Pampilus(c/^r. PanQpylus) 14 k. marl.; 

pr.k.jul.; 14k. sep. 
Pampinus 17 k. ap. 
Pampirus 5 id. feb. 

Pamporus 15 k. ap. 
Pampylus(c^.Pampilus)Uk. map. 

Pancralus {cfr. Pangralus) n. ap.; 4 id. 

raaji (bis). 
Panemolus 4 id. sep. 
Paneus 6 id. sep. 

Pangralus {cfr. Pancratus) 8 id. jul. 
Pannus 4 k. ]ul. 
Panoepsus 4 id. sep. 
Panlaleo '6 k. aug. 
Panlalintonus 9 k. maji. 
Panlerusk.ap.; lok.jun. (bis). 
Panuberus 4 k. jul. 
Papalis(Papas?)k.ian. 

Paperus9 k. nov. 

Papia(c^. Pappia)8k.feb.;5id.feb.; 

pr.n. marl. (bis);12,U,5k.ma3.. 

PapirusSk. nov. 
Papozinicus n. juo. 
Pappia(c^r. Papia) 8 k. feb. 
Parcilalus 16 k. maji. 
Parens 17 k. dec. 
Parimadus 13 k. oct. 
Parminus n. jul. 
Parmus 19 k. sep. 
Parnus n. jul. 
Parla 3 id. mart. 
Partafus 4k.iul. 

Parlemus n. jul. 

ParleDusk. ap.; 16 k. jun. 

Parlhemus3 id. feb. 

Parlhcnus5n. iul. 

Parlhinia Uk. jun. 

Partimusn. jul.; 13 k. aug, 

Partinus k. ap. 

Parlorus 13 k. aug. 

Passa id. ap. 
Passamonas 16 k. mart. 
Passemus 3 n. jun. 10 k. sep. Passimonus l k. iun. 
Passimus 4 k. jul. 
Passusk. oct. 

Paslor8 k jan.; 4k. ap.; pr. k. maii ; 4 
id. aug.; 9 k. sep. 

Pala 3id. marl. 

Patamon UJ k. iun. 

Paternica3 k. aug. 

Paternuspr.id.ap.; U k. jun.; 13 k.ocl. 

Puticnlus 3 id. sep. 
Palifrigia3 id. mart. 
Palria 3 id. mart, 
Piitricia4, 3 id. mart.(bis). 
Patricius3 n. ap.; 3 id. ap 
Palricus 16 k. ap. 
Palroclus 12 k. feb.; 12.k. aug. 
Patrona 4 k. aug. 
Patus 18 k. maii. 

PauU 7 k. feb.: 8 k. mart.; 5 n. mart.; 
4 n. iun.(qualer); 3 n. iun.; 12 k. jul. 
Paulica pr. k. jun. 
Pauliaa 6 id. maji ; k. jun. 
Paulinus 17, 7 k. iuQ.; pr. k. iun.; 10 

k. iul.; 3 k. sep.; 15 k. oct. 
Faulus3k. ian,;pr. k. ian.:19, 15,14, 11 , 
8. 4k. feb.:6, 5id. feb.; 16, I4(qua- 
ter) 12, 8k. mart.; 4 n. mart.; 4 id. 
mart.;pr. id. marl.; 13, 11. 10 k. ap.; 
pr. n. ap.;pr. id. ap. (ter) ; id. ap_ 
(bis) ; 6, 5 k. ma^i ; id. maji (bis) : 17 
(bis). I6,7(bis)k.iun.;k.iun. (bis); 

4 n.iun.;8 id. jun.; U, 12, 4, 3 k. 
jul;5n.iul.;l7, 16. 15,13 k.aug.; 

19, 4 k. sep.; 17 k. oct.; Sid.nov.; 

16 k. dec. (bis). 

Pausamus 3 id. i^n. 

Pecculus 4 n. marl. 

Peculiaris n. maii. 
Pelagia5id.iul.;4h.aug.;8id.oct.;U 

k. QOV. 

Pebgus6 n.oct.; 14 k. nov. 
Pelestusk. maii. 
Pelleonicus 3 id. feb. 
Peilianus 3 k. feb. 
Pelvianus 4 D. mart. 
Pelusus7 id. ap. 
Pennadus 4 id. ap. 

PenniceusS n.ian. 

Penlalis 4 k. ap. 

Percidatula 4 Q. iun. 

Perecria 6 id. ap. 

Peregrina 8. 6 k. mart. 
PeregriDUs3D.maii:17. 16k.jun. 

PeregrusSid. iuQ. 
Perentus8id. iul. 
PerfidusUk. marl. PetruDus pr. n. mart.: 5, 3 id. mart. 

(bis) ; k. iun. 
Pelrus n. ian.:8, 6.3 id.ian.: pr idian.; 
1 \ k. feb.; 9. 8. G k. marl.; 3 n. marl. 
(bis) ; 4 id. marl. ; pr. id. mart. : 7 k. 
ap.; pr. id. ap.; 15 k. maji ^bis) ; pr. 
n. maji ; 6 id. mnji (bis) ; id. maii ; 
4, 3 u. jua.; 13, 4, Sk.jul.; pr. id. 
jul : 15. U. 13 k. aug.;k. a«g.; 6 k. 
sep ; b s.'/).;6 id.sep,; 3 k. nov.;pr.k. 
nov. (bis) ; K. nov (bis) ; 1G k. dec. 
pL'tunus 4 id. marl. 
Phesicus 4 k. jul. 
Phevicus 4k. iul. 
Phil... {'yid.ctiam Fil... et Fyl...) 
Philantia 15 k. sep. 
PhUibertus 13 /.-. sep. 
Philiaionus 4 n. iun. 
Philippus7id mart ; lOk. maii ; k. maji; 
8 i(l. maii ; pr. n-iun.; 8id. iun. ; 17 
k. iul ; pr n.iul.; 7, 6 id. jul.; id. iul. 
U, 5, 4 (bis) k. aug. ; 18 k. sep.; 11 
k. nov.: pr.k. nov. 
Philooalus 12 k. ap. 
Philocarpus 12 k. ap. 
Philoinus 5 id. uiarl. 
rhilopliolus 3 k. ap. 
Philoronius pr. id.jan. 
Phio () id. mart. 
Phioiiiolus lOk. ap. 
Phiseus7 id. jan. 
Phisoncus 4 k. iul. 
Pbison 9 k. np. 
Picaria U k. feb. 
Pictus pr. n. jun. 
Pietus k. feb. 
Pilenlia 15 k. sep. 
PinnarusOk- ap.; 6 id. ap. 
Pio 3 id. mart. 
Pionus 4, 3 id. mart. 
Piperio 5 id. mart. 
Piscioa 4 n.iun. 
PissusS k. marl. 
Pistus 13 k.sep 
Pitigon 15 k. iuD. 
Pilinus G n. oct. 
Pius 6id. sep. (bis) ; 13 k. oct. 
Placidus 4 n. feb. ; n. maii ; 3 k. oct.; 6 

n. ocl.; 5id. oct.; pr. id. ocl. 
Placio 6 n. oct. PlamfagoDUS pr. d. mart. 
Plassus 11 k. iun. 
Plausus 4 id. feb. 
Plriutus3k. ocl. 
Plebius iGk. mart. 
Plenus 9 k. maji. 
Pleo 4 k. jul. 
Plcseus 5 id. fch. 
Plesus U k. mart. Permia pr. d. marl- 

PerrooDUs 5 id.aug. t „ fpK ■ Plutarchus 4 k. jul. 

Perpetua 3 k. jaD.: 6 k. feb. : 4 D^Ieb. . j^ j„i. 

n. marl.;Q.mart.;pr.D.DOV. pr. 
PerseveraDlusk. dov. 

Perseus U k. jul. 
Perleous U k. maii. 
PessianusUk. mart. 

pelecon 5 id. feb. 
Peteglondus15k.jun. 

Pelivus 3 n. maji. 
petra 7 k. marl. 
Pelronilla pr- k.iuQ. 
PetruDiusid. mart. Po... (vid. efiam Pu...) 

Pobisus 7 id. nov. 

Poblus pr. id. nov. 

PoebuslS k. marl. « ■ i „,rf 

P<Bnisk.feb.(bis);3id.feb.;3.d.mart. 

P(Enus 5 id. fcb. 
Pola 3 k. i^m. 
polegralu8 8 k.jun. 
poleus 5 k. sep. 
Poliartus 16 k.marl. INDEX ALPH^nETICUS NOMINUM SANCTORUM. XL Poliaslus 7 id. pn. 
PoIicar,.us7k.feb.:pr.k. fcb.;k.feb.. 

5id. aug.:6k. nov. 
Policutus 12 k. juD. 
Polio i id. jan. 
Poliotlu3 7 id.jan. 
Poliuclusbid. ap- 
PolitiluslG k. inart. 
Pollenlia 3 id. maji. 
pollioS, i k. maji. 
PoIIulaOH id. jul. 
Polorronus pr k. maji. 
Polus 12k. juD. (bis). 
Poly... {vi<i- Poli...) 
PomcrusUk. ap. 

Pomodi;mus pr. k. maji. 

Pompeiii 4 n. juo. 

Pomponius 1o k. mart. 

Pomponus 3 n. jun. 

Ponlccus 4 n. jun. 

Pontia 16 k. dec. 

Pontianuspr. k.jaD.; 4 k. aug.; 4 id. 

aug ; id. aug. 
PonlMiius lUk. sep. 
PoatusfJ D. oct. 
Popia 10 k. leb. 
Porlious 4 n. juD. 
Porfirus jtr. n. nov. 
Porluspr. k. ap. 
Posinna i n. jun, 
Posionus pr. id. feb, 
Possessori,3n. jan.;5,4id.,an.; 19 

k. scp. 
Possimus pr. n. maji. 
Possinous 4 n. juo. 
Poslumus pr. k. maji: pr. n. maji. 
■ Polamia 17 k. maji; 4D.jun.;3k, aug. 
PolamiDus ik.jul. 
Polainius 10 k. mart. 
Potamonb id. feb.; ISk.iun. 
Potiimus17 k. maji. 
PotontcIIa n. maji. 
Poleolis Sk. feh. 
Polinus k. JUD. 
polomuslSik. sop. 
Pr»..- (vid- <■''«"' Pre-O 
PriDcomis 16 k. mart. 
Praiiectus 8k. feb. 
Prffitextulus 6 id jul. 
Pruncalus 3 n. ap. 
Pre... [vid. etiamVtsB...) 
Preconus Ifi k mart. 
Presens 14 k. mart. 
Preslabilisid. niaji. 
PreleMata 14 k. jun. 
Prete\tatus H id. aug. 
Priamus 5 k. jun. 
Prianus 5 k. maji. 

Prima 3 n.jan. ; pr. n. maji; k. iuQ(bis); 
4 n. juD. (bis) ; 16 k. uov.; k. Dov.; 
8, 7 id. nov. 
Primianus 4 k. jan. (bis); k. jan. (bis). 
Primina 7 id. ocl. 
Priminius 3 n. nov. 
Priminus k. nov. 
Primitiva 6 k. marl.; 10 k. aug. 
Primitivus 11 k. feb.; 6 n. mart. (bis); 5 

k. jul.; 4 id. ju\. 
Primola d. maji. 

Primolus 10 k. maji; 7 id. maji; 12, 4 k. 
jun.; 8 id. jul. Primosa 4 n. juo. 

Primosuspr. k. maji(bis):8id. jun. 

Primulus5 id. maji; l4k. juo. 
Primus3n.jao.:U, 12,Gk. feb.;M 

feb ;Uk. uKirt,: pr. id. ap. (bis); pr. 
D.raaji :16. 14, 12(I>is). 4k.jun.;4. 

n. juo.; n.juo. ;6.5id.jUO.; U k- 
jul.;5id. aug.:8k. sep.;k. ocl.;bn 

ocl.: 8k. oDv.; pr. n. nov.; 7, 6 ui. 

uov.; 17 k. dec. 
Primusus 5k. mart. 
Principia 3 id. nov. 
Principus 4 n. maji. 
Priscianus U k. maji ; 16 k. oct. ; 4 ui. 

Priscus7k.juD.:k.iuD.;3D.jun.;3k. 

aug.;k. sep.: 4 k- ocl.; k. oct. 
Privata 6n. maji ; 7 id. jun.; 13 k. oct. 
Privatianus u. iiiaii. 
privatula 4 n. feb. 
Privatus 6 n. maji ; n. jun.; 12 k. sep,; 

12 k. oct.; 8 id. oct. 
ProbatusSk.jan.; 6 id. maii. 
Probus n. ap.; 3 id. mnji; o k. ocl.; 7, 

6 id. oul. 
Procatus pr. k.iun. 
Processa pr. n. maii ; 8 id. maji. 
Processus 6 k. feb.; n. maii ; pr. k. iun.; 

k.jul.; 6 n-iul. 
Proclina 17 k. maji. 
Procubus H id. jul. 
Procula 4n.ap.;k.iun.;3n.iun. 
Proculus 4 n. ap.; pr. id. ap.; 18, 14 k. 
maii:k.maji;pr.id. maji; k. juQ.; 1 4, 
12 ^bis) k. nov.;pr. n. nov. 
Prodeotus [cfr. Prudentus)17 k. maji. 
Piofunusk. aug. 
Promacus 13 k. nov. 
Pronus pr. n. fcb. 
Prosalaiiius 19 k. sep. 
Prosdocus 17 k. niaji. 
Prosducus 18 k. maji. 
Proseria 4 id. ocl. 
Prosia 4 k. feb. 
Prospolmus 19 k. sep. 
Prostocus 3 k. maii. 
Prolasus 13k.jun.; lak.jul.; 5 k-aug.; 

3 k. nov. 
Proteus 4 id. fob. 
ProthusS id. feb. 
Protidus 16 k. mart. 
Protolocus 16 k. niart. 
Protus 18, 17 (bis) k. jul.; 3 id. sep.; pr. 

id. sep ; 6 k. nov. 
Prudeotus {cfr. Prodentus) 3 k. maji. 
Prunimus4 n. mart. 
Prunus 4 n. fcb. 
Puhlasusk. juo. 
Puhlianus9, 8. 6 k. feb. 
Publiuspr. k. feb.; k. feb ; 11 k. raart,; 
pr.u. ap.;pr.id.ap.;8k. maji; n.nov. 
Publus U, 6 k. feb. ; 4 o. ap. ; 3 o. juD. 

(bis). 
Pudentus3 k. maji.; 5 k. aug. 
Puer 3 id. mart. 
Pufumus k. aug.; 5 id. aug. 
Pu... [vid. etiam ?o. .) 
Pulicarpus 7 k. mart.; id. ap. 
Puliuchus 14. 11 k. jun. 
Pullieous 4k.iun. 
PuIIioG k. maji.; 4k.iuD. Pullusk. iun. 
|'ulverus u. maji. 
Pulviusll k. feb 
Pupillus pr. k. mart. 
Pupivus 4 D. feb. 
Puplianus 4 o. nov. 
Pusinnus 5 k. marl. 
PusilimusO k. mart. 
Pylicus 4 n. mart. 
Pymenus 15 k. ap. 
Pyvidiusn. iul. Q QuaetusS id. ian. 
Quapileus 13 k. oct. 
Quarla 3id. raarl.: 8 id. nov. 
Quartia 4n. iun. 
Qu.irtilla15, Uk. ap.; 8 id. ap. 
Quarlious 15 k. ap. 

Quartus pr. id. ap.; 6 id. maji ; pr. Id. 
maii.: Sid.iul.; n. oct.; pr. n. nov.; 

n. nov. 
Quatratus 7k.iun.: 13 k. sep. (bis). 
Quiodeus 7 id. maji. 
Quinta n. maji ; 6 id. maii. 
Quintalus6 id. maji. 
Quintasus 15 k. ap,; 6 id. ocl.; 16 k. 

nov. 
Quintianuspr. k. jan.: 13 k. mart.; pr. 
k. marl.; k. ap.: pr. k. maji : k. roaii; 
pr. u. maji ; 18, 17 k. jul. 
Quinlilianus 11 k. feb.; pr. n. ap. 
Quiotillus 6 k. feb. 
Quiotilus 14 k. ap. 

Quinlinus k. maii ; 8 k. sep.; pr. k. nov. 
Quintula pr. id. ap.; 6 id. maii. 
Quiotus pr. n.jan.; 5,4, 3 id. ian.; pr. id. 
jan.; U. 12 k- feb.; n. mart.; 15, U 
k. ap.; D. ap.; pr. id. ap.; 15 k. maii; 
pr. n. maji (bis); o. maii; 6 id. maji; 
U. 12 (bis), 10, 6 k. jun.; k. iun. 
(bis);3n. juo. (bis) ; 4 id. aug.; n. 
sep.; 5, 4, 3 k. nov. 
Quir... (vid. etiam Gir... et Gyr...) 
Quiriaca 17k.ap. ; 8 id. ap. 
Quiriacus 13 k. feb.; pr. id. feb,; 16 k. 
ap.; 4 D. ap.; 8 id. ap.; 18, 10 k. maii; 
k. maii; 10, 15, 11 k. ]ul.; 4 id. aug.; 
11 k. sep. 
Quirillus 0. mart.; 5 id. mart.; 7 id. 

maji; 7 id. jun. 
Quirinus 4 id. mart.; pr. k. raaii; 3 n. 

iuo.; pr. n. jun. (bis). 
Quirus 11 k. feb. 
Quoamal 17 k. maji. 
Quoquofas (Quoquofatis ?) 1 4 k. raart. 
QuosquoDUS id. iao. 
Quolta pr. k. jao. 

R 

Ragatus (Rogatus ?) 15 k. ap. 
Haginarius 4 k. aug. 
Ralilis(Ratis.')6 id. ian. 
Recumbus 6 id. feb. 
Reducta 4 n. iun. 
Reducluspr. k. maji. 
Reflentus 6 id. maji. INDEX ALPHABETICUS NOMINUM SANGTORUM. XLI Regina 8 k. marl.; 4 D. ap.; 7 id. sep. 
Remedius 18 k. feb.; 3 n. feb.; k. oct. 
Reposila \'2 k. feb. 
Respecl.ilus 13 k. aug. 
Reslituta 5 k. jao. 

Restilutus p. id. ap.; 6 id. maji; 6, 4 k. 
juD.; 3 id. juD.; 4 n. ocl.; 5 iii. nov.; 
nk. dec. 
Revoctta d. feb,; 8 id. feb. 
Revoc.ilus pr. n. marl.; n. marl. (bis) ; 

pr. id. ap. 
Risllia k. Dov. 
Rodaua 4 Q. juD. 
Rodtgus 6 id. jul. 
RoditiaDus pr. k. maji. 
RodociaDUs pr. k. maji. 
Rodofia 3 D. jul. 
Rodus 3 D. jan. 

Rogata4 u. feb.; 15 k. ap.; 8 (bis), 6 id. 
maji; 14 k. jun.; pr. k. jun.; k. JUD. 
(bis); 4 D. jun. (ter); d. juo. 
Rogatiana 4 n. feb.; 13,8kmart. 
RogatiaDus 3 n. jan.; 5k. mart.; n. maji; 
8 k. jun.; k. jun.; 3 n. jun. (bis); 7 
id. nov. 
Rogatina 6 id. maji. 

Rogalus 5 k. jan., pr. idjan.; 15 k. 
mart.; n. marl. (bis); 8 (bis), 7, 5 id. 
raarl.; 15 k. ap. (his); pr. k. maji ; 
pr. n. maji; n. maji (bis); 8 (bis), 6 id. 
maji;11 k.juo.; pr. k. jun.; k. jun. 
(bis); 4 n. jun. (bis); 4 id. JUD.; 9, 8 
k. Dov.; 7 id. nov. 
RoraaDa 8 id. ap. (bis); lik. jun.; k. 

jun. 
RomanusS id. ap.; 4 n. maji ; 3 n. jun.; 

13 k. aug.; pr. k. nov. 
Rommadus 6 k. raart. 
Romola 15 k. dec. 
Romolus 9, 6 k. ap. 
Romulus 13, 12 k. mart. 
Roneus 5 id. feb. 
Ropodianus pr. k. maji. 
Rolilia k. jun. 
Rolilus k. jun. 
Ri>tinus 4 n. jun. 
Rubenlius 16 k. feb. 
Rufina pr. k. marl.; 8 id. ap.; 8 k. maji; 
k. jun.; 3n. jun.; 7, 6 id. jul.; 9 k. 
sep. 
Rufmianusek. mart.; 16k.nov.;16 k. 

dec. 
Rufinuslok. marl.; 8 id. ap.; 5 n. maji ; 
7 k. jun.;18, 10 k. jul.; 14, 7 k. sep.; 
pr. k. sep.; pr. n. sep. 
Rufunuspr. id.ap. 
Rufus 3 n. ap.; 13 k. maji; 8 id. maji ; 

4,3k. aug.; 7 id. nou. 
Ruginus 4 id. raart. 
Rumolusk. nov. 
Ruppus 9 k. feb. 
Rustiana n. jun. 

Ruslicuso id. jan.; 9 k. mart.; 4, 3 n. 
marl.;Gid. mart.; 7 k. maji; 8 id. 
maji ; pr. id. maji; pr. n. jun.; 14 k. 
aug.; 5 id. aug.; 8k. oct. 
Rustilianus 16 k. nov. 
Ruslolus pr. n. jun. 
Rutulia 4 n. jun. 
Rutulius 13 k. mart. 
Rululus1-2, 7, o k. marl. 
Octobris Tomus Xlll s. Sabastianas {cfr, Sebastianns) 3 id. maji, 

Sabbatus 3 k. maji. 

Sabianus 7 k. feb.; 5 n. mart. 

Sabina 4 n. jun. 

Sabinianus 5 n. mart.; 7 k. sep. 

Sabinus (c/r. Zabinus ?) 8 k. feb. ; 3 id. 

niaji (bis) ; 13 k. aug. (bis). 
Saccus 6 k. jun. 
Sacer n. jun. 
Sacerdos pr. id. sep. 
Sachintus (Hyacialhus) pr. n. aug. 
Sacintus (Hyacinthus) 4 k. nov. 
Sacusa 6 id. maji. 

SBBbastianus(c^r. Sebaslianus) 6id. feb, 
Ssvus 8 k.sep. 
Salda ISk.ap. 
Salitor 9 k. ap. 
Salo^3 id. ap. 

Saloous 13 k. marl. 

Salpornia 4 n. jun. 

Salsa 14 1. jun.; 6 id. oct. 

SaUanus 13 k. mart.; 16 k. maji. 

Salvianus 3 id. roarl. 

Salvius 3 id. jaD.; 16 k. feb,; 3 id.marl.; 
4 id. sep. 

Salunus9, 8 k. maji. 

Salustius 4 u. feb. 

SalustusU, 12k.jua. 

Salutaris 5 id. nov. 

Salutianus 6 k. jun. 

Salvus 16 k. oct. 

Sambacia 8 k. maji. 

Samforus 15 k. ap. 

Saminus 6 id. maji. 

Sammata 4 n. jun. 

Samphorinus 15 k. ap. 

SaDcianus 6 n. maji, 

Sanctinus pr. id. sep.; 15 k. oct. Sandus 13 k. aug. 

Santa 8 k. jun. 

Sapida n. maji. 

Sarapion {cfr. SeraploD) 6 k. marl. 

Sarmata7 k.ap. 

Sarmilia 4 n. jun. 

Sarnina 4 n. jun. 

Sata16 k. teb. 

Satheus 6id.jan. 

Satiruspr. n. mart.; n. mart. (bis) ; 6 id. 

maji; n. jun.; 13 k. aug.; 5 id. aug. 
Satora 17 k. dec. 
Saltius id. jan. 
Sattus k. nov. 
Satullus 6 id. maji, 
Satulus 1 n. ap. 
Salurna7 id. feb. 
Salurnilla 5 id. feb. 

Saturnina 5 k. jan ; 16, 15. 14 k. feb,; 
pr. n.imaji.; 8 id. maji ; 4 n. jun. 
(bis); 11 k. jul.; n. sep. 
Saturninus 8 ibis), 4 k. jao.; pr. k. jao. 
(bis);k. jan.(bis}; 5 (bis), 3 id.jan.; 
17, 14,12. 11, 10, 9 k. feb. ;pr.k. 
feb.; k. feb.; 4 n. feb.; n. feb.; 8, 7 id. 
feb. ; 16, 15, 13. 9 k. mari. ; pr. k. 
mart. : 3 n. mart. (bis) ; pr. n. marL 
(bis) : n. mart. (bis) ; 3 Id. mart.; 15, 
n.11,9(ler).7, 6, 4, 3 k.ap.; k.ap.; 
4n. ap. :pr. n.ap; 4id.ap.;pr. id. ap. (bis) ; 18 (bls), 9, 8 k. maji; pr. k. 
maji (quater); k. niaji(bis):6,5 n. niaji: 
pr. n.m.iji; nmaji; 8,6 (tor),3 id maji; 
9 (bis), 7 k. jun,; k jun.(ter); 4 (ler), 
3 (ter) D. jun.; pr. n.jun. (bis); u. jun. 
(ter) ; 16 k. jul. ; 4 k. aug. ; 12 k. 
sep.; pr. n. sop. (bis); n. sep ; k. ocl.; 
pr. n. ocl. (lcr) ; pr. id. ocl ; 17. 8, 3 
k. nov.; pr. k. nov. ; k. nov. (bis) ; d. 
nov.; 4 id. nov.; 17, 2 k. dec. 
Saturnus 6 id. maji (bis) ; 8 k. jun.; 3 

n. jun. 
Saturus 4 k. jaD.; 4 n. jan.; 5, 4 id. jaD.; 
pr. id. jan. : 19, 12, 11,9 k. feb. ; d. 
feb.; 13, 6 k. niart.; n. mart.; 15 k.ap.; 
pr. k. maji:6 id. maji;9,8,7 (bis)k.juu.; 
4 D. jun.; 18, 13 k. oct. ; \ id. ocl, : 
pr. id. oct. (his) ; 8 k. nov. ; pr, n. noy. 
Salyrus 14 k. ocl. 
Savinianus 8 k. feb. 
Savinus 7 k. feh. ; d. maji.; 6 Id. sep. ; 8 

k. nov. 
Saulus 14k. mart. 
SchiDdinus 16 k. aug. 
ScoIasticus8 id. feb. 
Sebaslianus [cfr. Sahasllanus ct Sa-hns- 

tiaous) 14, 13 k. feh.; 7 id. tnait. 
SecuDda id. jan.; 6 k. feb.; 14 (hia), 
9 k, mart.; 8 id. maji ; 4 n. jiui. (bis) ; 
pr. id. jun.; 6 id. jul.; 16, 5, 3 k. 
aug.; 6 id. oct.; pr. n. nov.; n, nov. 
Secundianus 4 n. feb.; 13 k marl.; pr. k. 
maji (bis); pr. n. maji (his); n. maji ; 
pr. id. maji ; n. jun.; 5 id, nug.; 16 k. 
dec . 
Secundila 8 id. maji. 
Secundilla pr. k. marl.; k. mart, 
Secuudilus n, mart. 

Secundinus 12 k. marl.; 9 k. mart.i 3 n. 
jul.; k. aug,; 6 id. aug.; id. sep.; 16 
k. dec, 
Secundola 4 n. feb.; 8 k. mart.; k. mart.; 

9 k. ap.; k. aug.; 8 k. oct. 
Secundulus9 k. marl. 
Secundus 4 k, jan.; d. jaD,: 5 id. jan.; 
14, 12,8, 6, 5k. fcb.; pr. id. feb,; 14, 
13 k. marl.; n. marl. (bis); k. ap.; 8 
id. ap.; pr, id. «p. (bis); 8 k. maji 
(bis) ; pr. n. maji ; n. maji ; 6 id. maji ; 
4.3 D. juu.; D.jun.; id. jul.;13 k. aug ; 
pr. k. aug ; 6 id. aug.; 4 d. scp.; 6 id. 
oct.; 17 (bis), 12 k. dec. 
Securus 3 k. jao.; 9, 6 k mart. 
Secutor id. ap. 
Sege pr. n. aug. 
Selacus 14 k, inart. 
Seleocus 17 k. oct. 

Seleiicus 9 {cfr. Selacus, Seleocus, So- 
leugus vt Silcucus) 9 k. ap. ; 14 k, 
jun.; 4 n. jun. 
Seleugus 6 id. maji. 
Sellaris 6 k. mart. 
Selvolus 15 k. ap. 
Sempherosa (Symphorosa) 13 k.aug. 
Senocio4n.jun. 
Seuerolus7 k. marl. 
Senertis 7 k. mart. 
Senerus 16, 8k. mart. 
Seneus3 k.aug. 
SennisSk.aug. 
Sennus n.jao. INDEX ALPHABETICUS NOMINUM SANCTORUM. Silvanianus 12 k. maji. 

Silvanusiid. feb.;13. 12k. mart.; pr^ 

kmarl.; pr. n. m;irl.; n- mart.; 8, 4 

id.mart.ipr.id.ap.; 17, 12k. maji; 

pr. k. maji (bis) ; 9 k. jun.; pr. k. 

jun. (bis); k. jun (ter) ; 3 n. jun. 

(qualer);n.jun.;9k.aug.;pr.k,sep.: 

pr. n. sep.; 4 id. sep. (bis> ; 10 k. 
ocl.; pr. k. nov. (bis). 
Silvester pr. k.jan.; 10 k. ocl. XLIl 

Senntius 7 id. sep. 

Senliatfl 8k. juQ. 

Senturus 6 id. maji. 

Seoler5 k. feb. 

Sepaca k. jun.; * n. jun. 

Separgus 5 n. ocl- 

Septemina n. maji ; 6 id. maji. 

Septima 6 id. oct. 

Seplimia 5. 3 k. aug. 

Septiminus 3 n. jun ; 6 'd- o^» . ^ r^^^^g ,, ^.j^ ^bis); 6 id. sep. 

Septimus 14 k. maj. . 6. 5 ,d. maji . ^^^^^^^^ ^ ^ .^^^ ^ ,^^^^ 

"«'■ Silvius id. inart.; 9 k. maji ; 4 n. juo. 

Septina 8 k.jun^ ^ g ^^ ^^.^ 

SeraGunistP-Serap.o?)8.d.ap. ;.,,,,„,s 16 k. jul. 

l::;:n(.A-'"^-aunis,Sarapion.Sera- Simeon tc/r. Symeon) 6 k aug 
Serapion i.(/r. ^ . i Simf.. M. e(wm Semph. fi( bmf.--) 

7 k. ap.; 5k. maji; 15 k. jun. (.bisj, o 
id.jul.:6,5k.sep.;6(bi9).3id. sep.; 

pr. id. sep.; 17 k. oct. 
Serena 6 id. oct. 
Sereuus 3 k. ]an.; n. jan.; 17 k. ap.; 8 id. 

maji: 4 k. jul. (bis); k.jul. 
Soricianus 13 k. maji (bis). 
Serrus n. marl. 
Servanus n. mart. 
Servianus 12 k. maji. 
Serviliapr. k. mart. (bis). 
Servilianus3 k. morl.; 16 k. nov. 

Servilius n. jun. 

Scrvilus 9k.iun. 

Sorvulus 9 k. mart. 

Servus 17 k. doc. 

Sesinus Bid. jul. 

Sesosia k. juu. 

Severa 3 n. jun.; 16 k. nov. 

Sevorianus 10 k. feb.; pr. id. feb ; 3 k. 
mart.; k. jul.; 6 id. aug. 

Severinus 3 id. mart. 
Severiolus 6 id. maji. Simforianus {cfr. Simfurianusef Sinforia- 

nus) 12 k. sep. 
Simfroniana 8 k. jao. 
Simfurianus (cZ-f. Simforianus)pr. k. jan. 

Simia 6 k. maji. 
Simmelrus7 k. jun. 
Simo3k.jul.;k.jul.:6.5k. nov. 

Simpli... [vid. Simf...) 
Simplicia k. nov. 

Simplicuspr. id. feb.; 6k. maji; n.maji; 

id.maji:4k. aug.; pr. idoct.; 13k. dec. 

Simpronus [cfr. Sinpronus) 18 k. raaji; 

5 k. aug.; 8id. aug. 
Sinedus 4 k.jul. 
Siof... {vid. etiam Simf...) 

Sinforianus 11 k. sep. 

Sinfronius7id. nov. 

Sinorus7 k. mart. 

Sinpronus {cfT. Simpronus) 5 id. nov. 

Sir... [vid. diam Syr. .) 

Sirgus pr. k. sep.; n. oct. 

Siria 14 k. uov. SolherCc/^r. Soler)4id.maji. 
Soliris(Sotir.?) 8 id. feb. 
Sparata 16 k. aug. 
Spenus pr. id. ap. 
Speratus 15 k. aug. 
SperusS id. jul. (bis). 
Spes k. oct. 
Spesina 6 id. jun. 
Speusippus 16 k. feb. 
Spicapr. k. raaji. 
Spicus 8 id. maji. 
Spinella 5k. jul. 
Spisina 7 id. jun. 
Spretus 13 k. aug. 
Stacianus7 id. feb.; 9 k. aug. 
Stactheus 5k. ]ul. 
Starlon 8 id. jul. 
SUitulianus 3 n.jao. 
Stefana 8 id. ma]i. 
Slofanus 5k. ma]i. 
Steph... {vid. etiam Stef...) 
Slephana 3 id. jan. 

Stepbanus 7. 3 k. jan.; pr. k. jao.; k. 
jan.; 4 n. jao.; id. feb.; k. ap.; 5 id. 
jul.; 4, 3 n. aug.; 7 k. sep.; 15 k. 
ocl.; 7 k.oct,; k. oct. 
■ Steraous 3 n. aug. 
Slercatus9 k. aug. 
Sterceus 8 k. aug. 
Stercius 11 k. jul. 
Stercola pr. k raart. 
Slercorius 12 k. aug. 
Stercorus 8 k. aug. 
Slerteus 1 1 k aug.; 4 k. ocl. 
Sterlia 8 id. raaji. 
Sliala 8 id. maji. 
Stiabilus 6 k jun. 

Stialuspr. id. ap.; 8k. jun.^pr. k. jun. 
Sticianus8 k. atig. 
Strategus 5 n. jul. |^r!^Man'-rid:jan.;k. feb. (bis); llrlcul U,6 k^a]i; 8 id. raa]i; 3 n. sep. Stralo"l8 k. sq>.; 7 k. oct. 

pr. k. maji.; 6 id.raaji; 3 n. juo.; 5 n. Siridonus 4 n. jan. 
* _ - . . . ™ . . Sirilla pr. id. ap. 

Sirinus4 k.jul. 
SirmusS k. jan. 
Sirus 3 id. sep.; pr. id. sep. 
Sisinnus 5, 4 (bis), n. mart.; 4 k. jun.; 

6 (bis), 5id. jul.; k. sep. 
Sisiona G id. ]ul. 
Sixtus(c/r.Syxlus)pr. k.jan.; 8 id. ap 

(bis):8. 5 (bis) id. aug. 
Smaracdus 5 k. nov. Sulpicius 7 k. sep. 

Smaragdus (c/"r. Zemeragdus) 4 id. marl.; Sulpicus 16, 6 k. feb. 
c M ^.ir» Sullus n. ma]i. ]ul.;pr. n. jul.; 8 id. jul.: 6 id. sep. 

(bis); 11, 10, 9 k. nov. 
Sevus (cfr. Sievus) 4 id. aug.; 13, 12 k. 

scp. 
Scxlus 3 o. juo. 
Siagrus3 id. ap. 
Sicaha 4 n. feb. 
Sicimodus 4k. jun. 
Sicos7. 5id.mart.;3k. jun. 
Siddinus 17 k.dec. 
Sidinus 8 id. maji. 
Sido 7 k. fob. 
Sidonius 11 k. sep. 
Sidora 4 id. aug. 
SidraeSk. raaji. 

Siggeramnus 7 k. nov. 

Siggonvis 13k.oct. 

Sigismundus k. maji. 

Siyoliaidus 7 k, nou. 

Sigolene^ k. aug. 

Silanus 6 id. jul. 

Sildinus 4 o. jun. 

Silcucus 6 id. maji. 

SiUcitaoi 16 k. aug. 

Sillefa k. jun. 

Sillir.i k. jun. 

Sillus 5 id. ]an. 

Silo 14 k. sep. 

Silvana 12 k. marl. Slralonicus 4 n. ]an. 

Strator 3 n. ]ul. 

Stria 9 k. jun. 

Slupor 14 k. mart. 

Subitana 6 k. marl, 

Successa 6 k. ap. 

Successus 19, 15. 14, 11 k. feb-: 6 k. 

ap.; pr, n. ap.; n. ap.; 8,6, 4 i". 

ap. 
SulVronus 5 k. oov. 6 id. aug. 
Socrales 15 k- oct. 
Socratus16 k. nov. 
Sodalis 5k. maji (bis). 
Sodo 8 k. feb. 
Sofus 12 k. aug. 
Solitor (c/r. Solutor) id. nov. 
Solus 5 n. mart. 

Solulor (c/r. Solilor) 12 k. feb.: id. mart; 
7, 6 k. ap. ; 8 id. ap.; 6 id. raaji; 12 
k. dec. 

Solutus9k. maji. 

Sordida k. juo. 

Sorece 9k. ap. 

Sorentus 4 k. ap. 

Soroledis (Sorotes ?) 3 id. feb. 

Sosus 3 k. ocl. 

Soler {cfr. Sother) 4 id. feb. ■Summista 8 id. ap. 
Susanoa pr. id. feb.; 3 id. aug. 
Sussimus 13 k. nov. (bis). 
Sussus 17, 14 k. nov. 
Sustralus ^ n. jul.; 8 id. jul. 
Symeon {cfr. Simeon) n. jan. (bis). 
Symph... {vid. Simf... et Sinf...) 
Syr... [vid. etiam Sir.,.) 
Syrgus 6 k. marl. 
Syricus 7 k. mart. 
Syrmalha oid. feb. 
Syrmiura 5 id. ap. 

Syxtus {cfr. Sixlus) 3 n. ap.; 14 k. oct.: 
4 n. nov. INDEX ALPH.VBETIGUS NOMINUM SANGTORUM. xuii T .. (yiil. etiam Th...) 

mpus 8 id. maji. 

nasus 5 id. ocl. 

racus n. ap. ; 3 id. maji ; 5 k. oct. ; 

7, 6 id. oct. 

rreus 6 k. nov. 

rsicus pr. k. feb. 

scia k. sep. 

siii 14 k. nov. 

ssus pr. n. maji. 

[ianus 17 k. ap. 

urinus n. sep. (bis). 

xis n. niart. 

bellusU k. aug. 

cla {cfr. Thecla) 8 k. mart.; 8 k. ap. ; 

6 id. maji ; pr. k. jua. ; k. jun.; pr. 

id. sep. ; 9 k. oct.; 15 k.dec. (bis). 

iglncia 6 id. maji. 

lesforus (cfr. Thelesforus et Tilisforus) 

pr. k. maji. 

■lipla Jjk. feb. 

illianus 5 k. feb. 

;IIus3 id. mart. 

joclistus 5 n. oct. 

joterus 12 k. aug. 

jrcius pr. id. ap. (bis). 

srentia & id. aug. 

erenlianus k. sep. 

ercntius ik. nov. 

erenluspr. k. maji (bis). 

erianusS k. maji. 

eridus 3 n. feb. 

erlia pr. id. ap.; 16 k. maji. 

erlius 16 k. maji ; k. juo.; 4 n. jun. ; 

I3k.aug. 
erlula pr. id. ap. ; 8 id. maji; pr. k. 

jun.(bis);k..iun. (bis):4(ter),3n.jun. 

ertulus 14 k. feb.; k. jun. 

ertuspr. k. jun. 

"eudaldus \0 k. aug. 

'h...{oid. etiatn T...) 

:ha'Jlheus5 id. maji. 

'hamatus 4 n. jun. 

:hecla {cfr. Tecla) id. jun. 

fhedra 9 V. mart. 

rheleforus pr. k. maji. 

rhelcrianus 15 k. feb. 

rhelcsforus pr. k. ]un. 

Fheuious pr. n. feb. 

rhco .. {vid. etiam Theu...) 

Theiidatus 13 k jul. 

Fheodola 18 k.jul.; 4 n. sep. 

rheodolus id. mart. ; 16. 10 k. ap.; 4 n. 

ap.;pr.n.ap.; .'> n. maji ; 6, 5id. jul.; 

13 k. aug.; 14 k. sep.; id. sep. 
Theodora 16, 15. 3 k. maji ; 4 k. jul. 
TheodorusU(bis),7, 4k. ap.; 4 id. ap.; 

9 k. maji (bis) ; 4 d. jul. ; 6 id. jul. : 

5 i'l. aug. : 4 n. sep.; 
Theodusiis 17, 16 k. aug. 
Theodola 4 n. aug.; \o k. dec. 
Theodolus pr. n. jan. ; 17 k. jul. ; 3 n. 

jul.; 6, 5id.jul. ;17 k. aug. : 18, 17 

k. dec. 
Theon 4 k. mart.; 8 k. maji. 
Theuoa 5 id. feb.;9. 8 k. majl. 
Theonus4 k. juL; 17 k. aug. Theophilus (c/"r.Thi6filus et TiofiIus)id. 

mart.; 6 id. sep. 

Therapus 14 k. raarl. 

Thetdradus 14 k. mart. 

ThcucosialSk. feb. 

Theucusa 6 k. feb. 

Theudeslia 8 k. maji. 

Theudopa 3 id. mart. 

Theudorus 8 id. ap. 

Theudosia 3 n. ap. 

Theugenes 4 n. ]an.; 8, 7 k. feb. 

Theusela 3 id. mart. 

Theulbaldus 9 k. feb. 

Theuzonus 9 k. aug. 

Thidus 8 id. maji. 

Thimia 5 k. maji. 

Thimogratis 12 k. aug. 

Thiofdus pr. id. feb. ; 14 k. mart.; pr. 

k. mart.; 3 n. nov. 

Thionusie k. mart. 

Thointus 6 id. ma]i. 

Thomas 5 k. jan.; 5 id. feb.; 3 n. ap.; 

7 id. maji ; 3 n. jun.; 12 k. jul.; 5 n. 

jul. (bis). 

Thomedus 7 k. jun. 

Thomocus 4 n. ]un. 

Thomus 14 k. jul. 

Tibarianus 14 k. feb. 

TiberianusS id. aug. 

Tiberlius 11 k. maji. 

Tiburtinus 5 id. aug. 

Tiburlius 18 k. maji. 

Tiburtus 5 id. aug.; 5 id. sep. 

Ticiauus 3 k. marl.; pr. id. ap. 

Tigrious 13 k. ap. 

tiUnus 4 k. jul. 

Tilisforus 6 id.jan. 

Timedus 8k. ]an. 

TiminusO, 8k. ]un.: n. JUD. 

Timorus 6 id. ap. 

Timothcus 4 n. jan.; 6 id. jan.; pr. n. 

feb.:15, 7 k. ap. ; 8(bis). 7 id. ap., 

7id. maji ; id. ma]i , 12 (bis), H, 10 

k. juo.; k. ]ua.:pr. k.jul.; 5 a. jul. ; 

6id.]ul.: lik.sep.; 11 k.sep.; 4 n. 

sflp.; 6 id. sep.; id. sep.; 5 k. oct. 

Tinnus 6 id. ma]i; 5 k. jul. 

Tiofilus 3 k. nov.; pr. id. nov. 

Tipecirus 4 n. mart. 

TisicuslU k. aug. 

Titiana 16k. aug. 

Tilianus 16 k. ap.; 6 k. jun.; 15 k. aug. 

Tilirus 4k. jul. 

Titulus is k. maji ; 19 k. sep. 

Titus 9k. marl.; 4 n. jun. 

Toga 3 n. jun. 

Tomum 8 k.jun. 

Tonilus 8 k. ojaji. 

Trabia 3 id. mart. 

Tracia 3 U. oct. 

Traianus 13k. sep. 

Tratagus on.jul. 

Tralo 8 id. jul. 

Tredealeus 4 k. jun. 

Tiep«n ^ °- j"'r 
Tnbuluspr. id.jun. 

Tricus id.maji. 

Trifina 3 n. jul. 

Trifou pr. n.jan. 

Triphon 5n.ju!. 

Trofima 4 n.jun.; 3 id. jul. Trofiraus 14 k. oct. 

Trofinus 3 id. jul. 

Trogus 13 k. oct. 

Troianus 4 id. feb. 

Tromedus 6 id. ]iil. 

Trophus 13 k. ocl. 

TropoIus3 id.jul. 

Trutmundas 6 id. jan. 

Tuballus 4 k. maji. 

Tubia 4 n. jan. (bis). 

TubislS k. dec. 

Tucchus 5 k. jul. 

Tuia 6 id. aiii]i. 

Tulicus 3 id. feb. 

Tulliaous id. feb.; 6 k. marl. 

Tuoianus 8 id. maji. 

Tunnidus n. maji. 

Tunuiniis 4 n. ]uu. 

Tunnus 6 id. maji. 

Tuppus 16 k. marl. 

Turbaous 4 k. jul. 

Turbonus 4 k. jul. 

Turdianus 10 k. luaji. 

Turemuous U k. maji. 

Tursus 15 k. feb. 

Tuscus 4 0. sep.; 4 id. sep.; 15 k. dec. 

Tulus 7 k. nov. 

Tyberilanus U k. feb. 

Tyburtus3 id. aug. 

Tycus 11 k. feb. 

Tyrona pr. n. maji. 

Tyrsus 13 k. feb.; pr. k. feb.: 5 id. feb.; 

pr. k. aug.; 19 k. sep.; 16, 8 k. oct. 
TyloriusS n.jun. 

u,v 

Valeas15 k. feb. (bis) : U k. muri. 
Valeutin.i pr. o. ma]i ; 4 n. jun. 
Valenliuus 16 k. mart. ; 15 k. ap. ; 18. 
3 k.maji; i n. jun.; 6, 5 id. jul.; 17k. 
aug.: 13 k. sep.; 4 id. 8op.:3 id.nov.; 
id. uov.; 16 k. dec. 
Valeotus k.sop.; 4 n. sep. 
Valeria3k.ap.:8k. ma i ; pr. d. ma]i : 
7 k. ]un.:3 n. jun. (bis) : 16, 13 k. 
jul.:8, 4k.ocl. 
ValerianuslS (bis). 11 k. ma]i ; 15 k. 
jul. : 13k.aug. ; 5, 3 id. aug.:U k. 
scp.; 17k. oct.; 17 k. dec. 
Valerus 11 k. feb. : 8 k. marl. : 5 id. 
mart.:ia.ap.:pr.id.ap.;9,8k.maji: 
pr.n. maji;18k.jul.: 17k. ocl.(bis); 
pr. k. nov.; 16 k. dec. 
Valis 12 k. jun. 
Variciusl7 k.dec 
Varicus pr. id. ap. 
VataIicus(ViIaIicus;0 4 n. jua. 
Vbaldus pr. n. ap. 
Uhiciaous pr. id. jan. 
Vedaslus 8 id. feb. 
Vcllesus 13 k. jun. 

Vcnanlusy k. jun. 
Venerial6.6k.feb.:pr.k.marl.:pr. D. 

.uaji ; 3 n. jun. (bis) : 7 .d. aug. 

(bis);pr.id--^"6-=8*^-"''- 
Venerus 16 k. nov. 
Venusla6id. maji : * o. jun. 
Venustinal3k. niarl. 
Venusluspr.id.ap.lbis):9k.ma(,;pr. xuv m^yi ALPHABETICUS NOMINUM SANCTORUM- 6 id. oct. 
Ver... (vid. etiam Vir...) 
VeraDUsS d. jun. 
Vercguodia pr. id. ap. 
Vercgundus pr. id.ap. 
Verelia pr. id.aug. 
Verooica 5 id. jul. 
Verricusk. jun. 
Verulus9li. ap. 

Velosa 15 1<. aug. 

Velurus 16 k.oug. 

Vevericinus 8 id.DOV. 

Viatorpr. I..maji. 

Vialricusi k. aug- 

Viclia 5 k. iun. , , , 

Vic.ork.j.n.M;6,B,4k.fc.b-prk- 

feb.:k.fcb.;4n.feb.(bis)=3.d.feb 

pr.id. feb.M5(t'i8),<aW'^(,^'t^ 
k.mar..;3n.n.arl.;pr.D.marl.(b.s), 

15(bls),7,3k.ap.;k.ap.(ter);4n. 
ap.;pr.n.ap.;8(bis),7i.l. ap.;pr. 
■d.ap.:14.12, U. 8(bis).6.5k 
,„aji;pr. D.maj'W;8(quinquies), 
tj, 3 id. maji ; pr. id. maji (bis) ; id. 
m.\i (bis); 16(bis). 15' Jk-J"";- 
3n. jun.: 7,3id.jun. :k.jul.;13 
(bis),12(ter).9k.«ug.:8k.sep.(b.s); 

sep.; 16,10.8 k. ont. ; 5 n. oct.; 6 
id.oct.; 15,12. 9(bis).3k.nov.;k. 
nov.;pr. n. nov.; 7 id. nov.; id. nov.; 
16(bis). 15 (bis), 14,12 k.dec. 
Viclona4k.j..n.;13k. mart.; n. maj.; 

8. 5id. maji;8k. jun.; pr. k.jun.; 

k iun. (bis) : 4 n. jun. (quinquies) ; 

3n.JuD. (bis);8.4(bis)k.oc.l.;9k. 

nov.;pr. k. nov,; 4 n. nov. 

Victorianus pr. n. maji ; 4 n. jun- : 3 '«• 

jun.; 6id.aug. 
Victoricus10k.jun.;15k. nov. 

Victorina 8 k. mart.; pr. n. maji; k.jun.; 

pr. n. nov. 
Viclorinus 8 k. mart. : pr. k. mart. ; pr. 
n. mart. ; pr. id. ap.: 5, 4 (bis) k. 
maji ; pr. n. maji ; pr. k. jun.; 3 n. 
jun.; 9k. aug.; 3 n. ocl.; 15k. nov.: 
pr. k. Dov.;U. nov.; 5, 3id.nov. 
Viclorius 6 id. jul. 

Viclorus 4 k. jan.; pr. id. ap. (bis); 9 k. 
maji ; pr. k. maji (bis) ; d. maji (quiD- 

n - 1 ;; .1^ tn 4 1- inn • 9.«, 4k.ap.;14.9, 3k. maji;5id. 

maji. 
ViclurlsU, 12k.feb.;4n. feb.; 

Victurius d. maji; l3k.juD. 

Vicluruspr. k.mart.: '^■/•^«^V= ^«7 

ap.;6k. maji: 6, 5 id. maji;8, 6k. 

jun.;D.jun.: 16k. dec. 
Viclu3l2 k. juD. 
Vietus 6 k. Dov. 
Vieelantus pr. k. nov. 
Vincentia 5 k. feb.; k. feb.; 19 k. sep.; 

pr. k.sep.; 16k.dec. 

Vincentius8k. jun.: 4 n. jun. 
ViDcen.usiJ.jan.;16,t2.11.6k.feb; 

pr. id. feb.: 16, U (bis) k. mart.; 
!|6 13k.maji;l7,8k.jun.;k.jua.: 
5id.jun.; 10k.aug.;14 k.sep.; pr. 
k. nov.(bis): 3 id. nov. 
Vindemialis k. jan. 
Vindeus 6 k. maji. 
Vingelusus 4 id. mart. 
ViDluria 3 id. dov. 
Vippus5 k.jun. 
Yir... {vid. eliam Ver...) 
Virgus7 id. jul. 
ViriaDU. 3d. jun.; 5 id. aug. 
ViroDicia 6id. jul. 
Virtuuiapr. n. maji. 
Virulus 8k. mart. 
VilaliaDus 4id. jan.; 3 d. sep. 
ViUilica pr. n. sep. 
Vitalicus n. maji; pr. k. sep. 
Vilalis4 n.jan. (bis); 5 id.jan.: U k. 
feb.; 3 id. feb.; 16 k. marl.; pr. id. 
ap.; 13,11, 9(bis), 4. 3 k. maji^Sid. 
maji;4 n. jun.; 13. 12 k. jul.; 7 (bis), 
6id. jul.;10k. oct.: 6 id. ocl.; 9, 8, 
3k. nov.; pr. k. nov.; k. nov.; 4,3 n. 
nov.: 16(bis), 13 k. dec. 
Vilicus 6 id. jun. 
Viltius 4 n. jun. 
Vilus17 k. jul. (bis). 
Vivenliolus 4id. jul. 
Vivianus 5 k. s^ep. 
Ulpius 4 n. jun. 
Ulmatus 4 n. jun. 
UDUS13 k. feb. 
Vogonoclus 15 k.ap. 
Volusianus 12 k. ap. 
Vonuita 14 k. ap. Utrion16k. mart. 

Utus9k. ap- 
Vulframnus13 k. ap. 

Uxor 4 id. mart. W, Y, Z 

Walamundus p' . n.jan. 

Wichardus 8 id. oct. 

Widoldus 6 id. jan. 

Winelai\dus 4 k, jan. 

Winiramnus n. nov. 

YppolilusU k. sep.;4n.nov. 

Ysicus(c^.IsicuseMlysicus)5n mart; 

17,15k.jul.;k.jul.: 6id. )ul.;15k. 

oct.; U k.dec. 
Ytiphelus 5 k. aug. 
2... {vid. etiam G... et S,..) 
Zabinuspr. id. jun. 
Zabullius12k. feb. 
Zaccheus 15 k. dec 
Zachariasin. juD.: ^id.jun. 
Zacheus 6 id.jul. 
ZaderusS id. maji. 

Zapperusll k. dec. 

ZeddoDUS 3 id. mart. 

Zeforus 13 k. dec. 

Zelasus U k. sep. 

Zeli.iluspr. k. jul. 

Zelos (Judas)5 k. Dov. 

ZelusU k. sep. 

Zemeragdus 5 id. aug. 

Zeminus 3 id.jao. 

Zenolok. teb.;16,-15. 7(bis)k.marl.: 

pr.k. maii;6 id. maji; 7. 3 id. jul.; 
id. jul.; 4 n. sep. 
ZenoDUs 5 k. maji; 7 id. maji. 
Zenosus 5 k. maji. 
Zeperia6 id. maji. 
Zesimus 15 k. feb. 
Zeta 18 k. oct. 
Ze.olus k. jun. 

Zetula 8. 6id. maji; 3 n. jun. 

Zetuspr. D. jul. 

Zinzamus9 k. jul. 

Zilianus 16 k. nov. 

Zocius 15 k. mart. 

Zoellus9 k.juD. r:\l 3ruo.!^i!/!'iun.MG.. u.ar,.pr. .d. ap. (bis), U U. iun.. Zonisus (Dionvsius P) 4 n. ap. 

^ ' k.iun.(bis)i4n. iun. Zonus -i iJ. raarl. 

vT'lKk nov Urbanus (c^r. Orbanus?)U k. feb. ;8, Zoseraa id. jul. , ks3 

,„.upr^ULap.Bid.raaii. k. ,u.U n. .un, 3 „. ,un.i o .d. au,.. ;;^--;^.^»- * ' 

Vic,ur,„nus U k cb.; pr. ,d. ma,, 5 n oc< ^ .^J ^^ ^^^,^^^ ,^b,, Zolica 8 k. maji. 

Zoticus pr. id. jan.; pr. k. feb; k. feb.; 

5. 4id. feb.: 5 k. maji; 6k.jun.; 4 

n. jun.; pr. n. jun.:8 id. jun. : pr. k. 

iul.; pr. n. jul.; 5 k. aug.; 13 k.sep.; 

1 2 k . Dov . 
Zotivuspr. id. ]an. 

NoTA Adde: Arcellalus 5 k. nov.; ad Aslerus: 8 k. nov.; ad Julus-. 5 id. feb.; lege Abundan.us pro Abundantius, et Epefanus 

pro Epefasus. iclurianus Uk leb.; pr. id. roaji. 5 n. ocl. 

icluricus 16 k. feb. ; 6 k. mart.; 13 k. Urbirus 4 n. feb.: n. jon. 

ap.: 15, Uk. maji. Urisus 7 id. jul. 

Vicluriua 8 k. mart.; n. mart.; 17 k.ap ; Uroria 5 k. jun.; k. jun. 

6 id. maji (bis) ;3n.jun.:6 id. aug. Ursiciuus 13 k. jul. 

VicturiDUS 18. 15, 5 k. feb.; 6 k. marl.; Ursinus pr. k. feb. 

\ n. marl.; pr. u. marl.; 3 id. mart.; Ursus 9 k. maji; 3 k. aug. INDEX SANCTORUM 

IN TOMUM XIII OCTOBRIS. _A.bramius, Rostoviensis abbas. COMHENTAmus 
pR^EVius. § I. An ephemeridibus cffigiatis in- 
scriptus sitB. Abramius Rostoviensis. Rostoviai 
situs 6t incoltE ; horum gcntilitii erroves. Tradu- 
cuntur ad fidem christianam. Priorum episcopo- 
rum et principum Rostoviensium series 3G. § u. 
Summa gestorum B. Abramii. Acta. Eorum je- 
tas, fides et variae classes 39. § iii. Quonam 
tempore vixerit B. Abramius. Variu^ sententiae. 
De Vladimiria Klazmensi 41. § iv.Antiquitas cul- 
tus B. Abramii. Goncilium Mosquense anni 1549. 
Officium ecclesiasticum dc B. Abramio. Monaste- 
rium in quo servantur ejus reliquite. Hodierna 
veneratio 43. Mkmohi.^ venerabilis P. N. Abra- 

MII, ARCHIMANDRIT.E EPIPIIANIORUM ROSTOVIEN- 

sis, ex codice Musei Rumianisoviani 434 47. 
SuppLEMENTUM. § Uniga. Quonam tempore Bea- 
lus vixerit ^26 

Acrio(ab). FiV/cAngelus. 
^delnodus, archiepiscopus Cantuariensis in 
Anglia. Gommentarius historicus critigus. | i. 
Gultus S. .'Edelnodi. Ejus munia ante episcopa- 
tum. Iter in Italiam 451. § ii. S. Elphegi transla- 
tio. Amicitia S..€delnodum inter et Gnutonem 

regem ^*^^ 

Afri GGXX aut CXX, martyres, et alii martyres 
Hieronymiani. Svlloge critiga. | Unica. Pr»- 
ter martyres CGXX aut GXX, alii hodie in codici- 
bus Hieronymianis memorati non videntur passi 
in Africa ^^'"^ 

Agapitus. yirfeAmmonius. 
Alphonsus Rodriguez, coadjutor temporalis 
Societatis Jesu, Palmie in insula Majorica. Com- 
MENTARius PR^vius. § i. Dc Vita B. Alphous^ 
tumabipso.tumabaliis multis perscripta 585. 
§ II. De sanctimonia sororum B. Alphoiisi 588. 
8 iii. De B. Alphonsi vita religiosa. Mira ejus 
obedientia 589. § iv. Opuscula spiritualia servi 
Dei Fueritne auctor Parvi Officii Immaculatie 
Goiiceptionis 591. § v. Honores B.Alphonso post 
mortem tributi. Gultus inchoatus cessat. Pro- 
gressus ejus beatificationis. Gelebralur Romie, 
Segoviie, Palmte. Epislola Majoricensium ad Se- 
govienses 594. § vi. Reliquiu; B. Alphonsi. Ea- 
rum recensio, translatio et recognitiones 597. 
Brevisvita B. Alphonsi, auctore P. Michaele 
Julian, ex hispanico laiine reddila. Caputuni- 
CUM. B. Alphonsi natales,virtutes, morset sepul- 
turaGOl ; cfr. 928. VitaB- Alphonsi Rodriguez 
coNFESsoRisS.J., auctore P. Janino. Liber i. 
Caputi. Ortus Alphonsi et vita in s^culo 605. 
Caput ii. AlphonsusSocietatem Jesuamplectilur 
et in Majoricam insulam mittitur G07. Gaput iii. 
Insignem reportat ex maligni hostis impugna- 
tione victoriam 609. Gaput iv. Du admirabdi ip- 
sius erga Eucharistiam affectu 610. Caput v. Quo- 
tidianus vitae Alphonsi ordo 012. Caput vi. De 
gravi quam per decennium orando a diKmone 
passus est vexatione, ac molestiis morborum. 
Caput VII. Liber a munere ianitoris, tertium a diomonibus cruciatur, etc. G15. Gaput viii. De 
supremo Alphonsi morbo et obitu 617. Gaput ix- 
De gestis post Alphonsi mortem 618, Gaput x. 
Alphonsi virlutis quot et quanti testes exstite- 
rint G19. Libeh ii. De vir-i-utibus veneuabihs 
fratris Alphonsi RooniGUEZ. Gaput i. Deora- 
tione 021. Gaput ii. De usu perpetuo divinai 
praisentia;. Caput iii. De ingonli dulore quo pec- 
cata sua expiavit 624. Caput iv. De studio cor- 
poris afnictandi G25. Gaput v. De contemptu sui 
G20. Gaput VI. De studio sancta) paupertatis. C^- 
puTVii. De obedientia Alphonsi 628. Gaput viii. 
Dc perfecta illius castitate G30. Gaput ix. De 
interiori cnice et alVectibus domitis. Gaput X. 
De patientia in morbis 633. Caput xi. De sui ip- 
sius diffidcntia. Gaput xii. De pneclara ipsius 
inmatrem Virgincm piclate 634. Caputxui. De 
imaginum cullu et Societatis a^stimatione 63G. 
Caput XIV. De Alphonsi in Deum charitate 637. 
Gaput XV. De amore erga proximum 638 Liber 
111. De mirvVBIlihus Alpuonsi. Gaput I. De salute 
quorumdam ex Societate Alphonso ciclitus pate- 
facta641. Caput ii. De quorumdam aliorum 
salute ab eo cognita, et ohscuro, sed.veru,de 
nostrorum duodecim navigatione responsu. 642. 
Gaputiii. De quibusdamab Alphonso praidictis 
et pr;uter morem humanum cognitis 044. Caput 
IV. De iis quui Deus exterius per Alphonsum mi- 
rabiliter patravit646. Caputv. De iisqua:Deus 
interius at^iue in animis per Alphon.sum mirabi- 
liter patravit 649. MutACULoniM B. Alphonsi Ro- 
DHicuEZ supplementum, cx Processu bcati/ica- 
tionisetaliis relationibus.^i. Miranda opera, 
vivoadhuc B. Alphonso patrata051. § u. HeUC- 
ficiaaDeo impetrata ad intercessionem R Al- 
phonsi jammortui. et nondum in beatorum nu- 
merum relati 652. § in. Miracula post bealilica- 
tionem 654. Appendix. De Oflicio Immaculat^ai 
Conceptionis a B. Alphonso adhibito 656 

Ammonius el Vigilantius, martyres in Mace- 
donia.SS. Felix, Donatus aliique XXIX.martyres 
Noviodunenses. Rusticianus, Agapitus et socu 
VIII. Alii martvres Hieronymiani. Sylloge in 

699 

FASTIS SACRiS 

Anipliatus- Vide Stachys. 

Angelus ab Acrio, Ordinis Minorum S. Fran- 
cisci Gapucinorum, Acr.i in Calabria citenore 
CoMMENTAmus PRAivius. § Unica. Vita,- B. Angeli 
scriptures. Rerum gestarum epitome. Ordo tem- 
porum. Cullus et beatificatio 658. Vita phior 
B. ANGELi ab Agrio, auctore Micfiaele a Tugw. 
ex codice ms. Promncise Consentinw. ex tala- 
bria sancta ct testibus dc msu. Gaput unicum. 
B Angch natales, ingressus m Ord.ncm FF. Ca- 
pucinurum, munera, ecstases, visiones, prophe- 

ia. mn-acula, obitus 060. Vita altera B. An- 
G^'i AB AcRio. ex Act^ beatificat.omsetal. 
unde. CAPUTi. Beati virtus a P"'^'-'^. l"!'';/^ 
sus in Ordlnem Capucinorum. bcient.a mfusa. 
Sacerdos ordinatur 062. Cai'UT ii. De B. An- 


geli caritate in Deum et prox.mum, alusque 
V rtutibus 664. Caput ni- De B. AngeU casti- 
^ e paupertate et obedientia. Munora qu.bus 
fungitur. fnitia Acritani monasterii Oapucma- 
rum Fama sanctitatis 668. Gapot iv. De re- 
bus pra3c.arc gest.s a B. Angeio in m— 
bus. Conciones quadragesimales 671.Caputv. 
Ueecstasibus etraptibus B-Angeli- Ejus v.s.ones 
673 Caputvi. Deimpoi'ioquodexe.-cet B. An- 
gelus in du.mones,animantes et reliquas res crea- 
tas 674. Caput vn. Sanationes admirab.Ies de- 
precante vi.-o Dei impet.'ata). Panis et vin. mul- 
Jiplicatio. B. Angelus in locis dissit.s eodem 
temporeversaturO?.^. GAPUTV.n. De vat.e.m.s 
B Angeli et de scrutatione cordium. Gogrutio 
venim abrlitarum ct i-emotarum 677. Caput ix. 
Vaticin.a B. Angoli dc proximo suo ob.tu. P.e 
mo.-itur. Prodigiainexsequiis678. Caput x. Mi- 
racula post mortem B. Angeli patrala W\) 

Antoninus,episcopusconfessorMediolani.GoM- 

MENTARius CRiTicus. § 1. Antiqui episcopo.-um 

Mediolancnsium catalogi.De S. Antonin. u)tate 

ct rebuB gcstis 8;M. § ii- S. Antonini sepultura. 

nelinuia.*um inventio et ti-anslatio 833. ^ .11. De 

S. Antoninicultu. Ejus Off.cium Mediolani ]uxta 

ritum Ambrosiaiium ^^* 

Archangelus Canetulus, canonicus regulans 

SS.Salvatoris Kugubii. Gommentarius pn;EVius. 

§ i. B. Archangcli memoria in fastis sacris. Vitie 

scriplores. Utriusque parentis nobilitas 186. § 11. 

Annus nativitatis B Avchangeli. Ejus ingressus 

in Congregationem SS. Salvatovis. Fata monas- 

terii Eugubini. BuUa G.'ego.-ii XII. Govpus B. 

Archangfli Eugubii se.-vatum 189. Vita B. Ar- 

CllANGlXI CANETI CANONICI REGULARIS EUGUBH. 

CAPUTi.Beati genus nobile ; incolatus in variis 

coenobiis ; Leonis XIl ponlificatum pnedicit ; 

recusat a.Tbiepiscopatum Flo.-entinum 193. Ca- 

PUTii.Febri con-eptus sa.icte obit, et honorifice 

tuniulatur ; .uivaculis claret ^^^ 

Anlila.virgo et niartyr in comitatu Gloccs- 

tviensi in Anglia. Sylloge. § Unica. De S. Aril- 

d!i' momoria in fastis recentioribus ; de ejus 

cultuettranslatione; do tempore quo vixit 450 

Avnulfus, matyr Novaliciio in Podemontio. 

CoMMENTAnius cuiT.cus. § Unica; S. Aruulf. cul- 

tus. Origines monasterii Novaliciensis. Glades 

ei a Snvacenis illata. Quo tempore S. Arnulfvis 

mortem oppetieril ^^"^ 

Asteriiis, confessor pontifcx Amasiie in Ponto. 

SYLLuoi^msTomcA.gUNiCA. S. Astevii cultus, 

institutio,lcmpova, ovtbodoxa lides, biogi'aphi 

et scripta ^^^ 

Athanasius et Irene, martyves. Commenta- 
Rius .usTORicus. § Unioa. Eovuiu laus in Syna- 
xaviis Coptico el/Ethiopico; martyrium in /Egyp- 
to, sub Maximiano ^-'^ INDEX SANCTORUM 

DEVOTISSI>LE BENEVENUT.^ DE FORO-JULI^CO^to 

cum editione Ruhei. Caput ^ B. Benevenuta, 
infantia et officia pietatis 152. Cvput n. B. Bene- 
venuta a dcemone vexatur. Apparitiones ccelestes 
154 CAPUT in. B. Benevenut^e morbi ; quomodo 
div.nitus sanetur et vota Deo facta persolvat I06. 
Gaput IV B. Benevenutu3 consuetudo cum mo- 
nialibus Ordinis FF. Pr^Edicatorum. Ejus mi.'a- 
cula in eavum monaste.'io 158. Gaputv. De cibo 
coelesti B. Benevenuta. aS. Gabriele dato. Animae 
purgatorio liberato^ 161. Caput vi. Revelationes 
fact;e a Chvisto et Deipara B. Benevenuta; 163 
Gapotvii. Revelationes factce B. Benevenut^ab 
angelis et a S.Dominico 165.GAruT viii. DeChristi 
passione et resurrectione, ejusque matns as- 
sumptione B. Benevenut» revelat.s 167. Ca- 
PUT IX. De priEdictionibus B. Benevenut^e. Explet 
mivaculovicem pluvium monialium 169. Gaput x. 
De vaptibus quos patitur B. Benevenuta 171- 
Caput XI. B. Benevenuta ut moriatur a Deo 
impelrat. Ultimae ejus revelationes. Ejus movs 
174 Gaput XII. Planctus paventum B. Beneve- 
nut«. Ejuslauscelebratal75.CAPUTXiii. Mira- 
cula B. Benevenutae. Lumina visa super ejus se- 
pulcvum 177. Caput xiv. Sanationes interventu 
B. Benevenutje impetratce 178. G.\put xv. Sana- 
tiones deprecante B. Benevenuta impetratae in 
duobus monasteriis Forojuliensibus 181. Epilo- 

184 

GUS 

Bertrandus et Gaubertus, Confessores OrdiniS 

FF. Pr;eiIicatorum in Gallia meridionali. CoM- 

mentarius historicus. § I. De cultu B. Certrandi 

BoschetietArausicce. De combustione ejus reli- 

quiavum. Numevatuv inter beatos, in libris anti- 

quis et vecentibusl36. § 11. B Bc.-t.-andus socius 

S. Dominici. Ejus gesta Tolosaj. Multum deOet 

sua aliovumque peccata. Creatur prior provin- 

cialis ProvincifB. Exordia conventus Avenionen- 

sis. Obitus B. Bevti-andi 138 § iii. B. Cauberti 

genus, ingresus in Oi-dinem FF. Pr^edicatorum, 

obitus et cultus 141. Supplementum de B. Ber- 

trando. | Un.ca. Unde sit o.-iundus. De bonovi- 

bus ecclesiasticis ipsi delatis 919. Nota de B. Gaubevto 
Bojanis {deV Vide Benevenuta. 
Bonuspar. Vide Gevmanuseremita. 921 B B ^ajus, martyr. Vide Tbalasius. 

Benedictus, episcopus et confessor Comi in 
Langobardia. Sylloge. § Unica. Cultus S. Bene- 
dicti in di-i-cesi Gomensi ^5 

Benevenuta de Bojanis, vivgo et Sovor tertii 
Ordinis S. Dominici, in provincia Forojuliensi in 
Italia. Commentarius 1'r.evius. § Unica. B. Be- 
venutie Forojuliensis natales. De cultu ejus 
antiquo et aS.Sede confivmato. Lectiones bve- 
viarii. De beata; vivg.nis biographis 1-45. Yita C^ilendio et Theophilus, martyres Nicomedien- 
ses. Sylloge CRITICA. § Un.ca. Marty.-ologii Hie- 
.'ony.niani o.-igo et natura. SS. Calendionis et 
Theophili nomina perperam aliis sanctovum no- 
minibus in fastis sacris permixta 240 

Ganetulus. Vide Arcbangelus. 
Gassianus- Verfe Marcellus. 
Gaubertus. Vidc Bertrandus. 
Cissa, Egbertus et Tatwinus, anachovetce in 
Groylandia, et Thancvedus, Tovthredus, Tova, 
Huna,Hei-efuvtbus,eremitye culti Thovnei;i> in An- 
gUa. Sylloge msTORicA. §1. SS. Giss.-c, Egberti 
et Tat\vini memoria in fastis sacris, Eorum con- 
versatio in evemo Groylandensi cum S. Guthlaco 
852. § 11. Sanctoruin sepulcraa Danis di.'epta. 
Govporum tvanslatio inabbatiam Thorneiensem. 
S. Thancvedi aliorumque veliquiie a S. Ethelwol- 
do collectie. Hodicrna cultus vestigia 854 

Claudius , Lupercus et Victoricus, martyres 
Legionenses in Hispania. Gommentarius pr^e- 
vius. § Unica. Gultus, reliquiiie SS. martyrum 

Claudii IN TOMUM XIII OGTOnRIS. Claudii. Luperci et Victorici. Terapus martyrii et 
Acta 286. Passio SS, Claudii, Luperci et Victo- 
Rici JiARTYBUM, ex cocUce ms. Toletano. Gaput 
UMCUM.Legionein HispaniaSS. Glaudius, Luper- 
cus et Victoricus religionis christianae accusati. 
Eorum martyrium 289. Historia translationis 

RELIQUIARUM SS. CLAUDII, LUPERCI ET ViCTORICI, 

ex Legendario Segoviensi 290. Monasterium 
S. Claudii in expugnatione oppidi Legionen- 
sis, ex antiquo breviario Legionensi 293. Mira- 
cuLA SS. Glaudii et sociOHUM, cx antiquo 
breviario Legioncnsi. Caput unicum. Trans- 
latio SS. Martyrum. Efnuit pluvia multum desi- 
derata. /Egroti sanati. Mulus mortuus rcdditur 
vitLc:. DEcmoniaci liberati -^* 

Glemens. VirfeTuribiilres. 

Colmanus, confessor in .Hibernia. Sylloge. 
8 Unica. Memoria ex Martyrologiis Hibcrni- 

GIS D JJonatus. Vide Ammonius. 

Dorothea, vidua inclusa Quidzini in Borussia 
Polonica. Commentarius pr/Evius. § i. Cur ad 
hanc diem B. Dorothetu Vit;i iUustretur. Ejus 
biographi 472; cfr. 928. § ii. Summarium Vitu^ 
B. Dorotheae. Ejus natales, matrimonium et pia 
itinera. Fit inclusa. Ejus obitus 481 ; ctV. 928. 
§ III. De revelationibus, vaticiniis et miraculis 
B. Dorotheae483. §iv. Initiacultus B. Dorotheie. 
Processus ejus bcatificationis. Cultus Montavii, 
Thoruni, Culmiic. Patrona Poloniie. Hymnus et 
oratio in ejus honorem 488 ; cfr. 928. Vit.\ prima 
B. Dorothe;e, auctore Joanne Marienwerder, 
excodicems.Bodecensi. Prologus493. Gaputi. 
B. DorothcLL- parentcs. Ejus pccnitentia a pue- 
ris et stigmata 494. Caput ii. B. Dorotliea.- virtu- 
tes ali:c a pueris, et praesertim mortificatio. 
Operationes divina; in ea 495. Gaput iii. Pia 
itinera B. Dorothea;. Ejus revelationes. Moritur. 
Exsequite 497. Vita B. Dorothe^ Lindana, awc- 
tore Joanne Mariemverder, ex cod. Vatic. 
4934. Prologus 499. Gaput i. B. Dovotheie nata- 
les. Virtutem a pueris colit. Gontemptus deU- 
ciarum. Voluntaria castigatio. Vulneraa Domino 
niata 504. Caput ii. B. Dorothea^ matrimonmm, 
extases, pia itinera. Cordis extractio et alia) 
Rratia^singulares. Mira ejus tolerantia. Periculis 
divinitus eripiturSU. Gaput iii. De B. Dorothete 
cordis extractione et intima conjunctione cum 
Deo Mira tolerantia in itinere ad Eremitas. 
Romana peregrinatio. Sancta vidua migrat Quid- 
zinum 517. Caput iv. Effectus S. Eucharistia,-. 
B Dorothea includitur. Vivendi ratio in cellula. 
Missiones S. Spiritus 535. Caput v. Do cantatis 
gradibus. Vita contemplativa. B. Dorothea.- fa- 
miliare cum Deo comn.ercium. Vi amons divmi 
moritur. Exsequiae 547. Muiacula B. Dorotiie.e, 
excodicems-Bodecensi. Prologus560. Gaputi. 
Mortui ope B. Dorothete ad vitam revocati o61. 
Caput II. Ope B. Dorotheae daimoniaci liberan- 
tur 563. Caput iii. Interventu B. Dorotheaj pec- 
catoresconvertuntur ad Deuin 564. Caput iv. 
Deprecante B. Dorothea cteci aliique a,>gi-oti sa- 
nantur. Caputv. Quomodo puniantur qui minus 
rectedeB. DorotheiE sanctilate et miracuUs 
sentiant 565.Caput vi. Aliabeneficia inteixessu 
B Dorotbeic impetrata. Appendix. Vita venera- bilis domin.e B. Dorothe-e 567.Septilihum ve- 
nerabilis domin.e D0R0TUE.E 575. Apparitiones 

VENERABILIS DOMIN-E DoROTUE-E 579 ; cff. 928 E J2jadsius, archicpiscopus Cantuaricnsis in 
Anglia. Gommentarius uistoricus. §Unica. De 
S. Eadsiicultu. Crcatur archiepiscopus Gantua- 
riensis. Petit Romam. Amicissime utitur S. Ed- 
wardo confessore. De ejus adjutoribus et anno 
mortis I^ 

Egbertus. Vide Cissa. 

Epimachus Pelusiota, martyr Mexamlriio in 
^Egypto. GoMMENTAiuuspn.Evius. §1. Acta S Epi- 
machi. Dc ejus cuUu apud Gricco'^ i-t Slavos 70i. 
§ II. De variis SS. Epimachis. Plurus reliquinrum 
translationes 706. § iii. Do S. Epimachi condi- 
tione. Fueritne anachoreta el episcopus 710. 
Martyiuum sancti gloriosi et magni mahtyris 
Epimachi, auctore anonymo, ex codice Pari- 
siensi I5:i4,grxceet latinc C.wvr i. CcrtaniLMi 
S. Eutropiic. S. Epimacims sponte se otTert pnu- 
sidi Alexandriie Confirmat captivos. Carceris 
custodum conversio et rnartynum 712. C.xputii. 
Qu;estio habetur ex S. Epimacho aliisiiue capti- 
vis. Suspenditur ille et lacoratur. Mediis in cru- 
ciatibus animum christianis addit. Sanguis ejus 
visum puellEe rcstituit. Mors gloriosa 71G. Ap- 
PENDICULA ad priorem Passionem 719 ; cfr. 928. 
Martyrium S. MahtviusEi'im.\ciu. aucforc Me- 
taphraste, excodice Parisiensi / ASi, gnece et 
latine. Caputi. S.Epimachus christiana; phUo- 
sophi;e vacat. Pelusio Alexandriam venit et ido- 
loruin aram evertit. Vinctos christianos c.onfir- 
mat720. Caput ii. Interrogatio. Varii cruciatus. 
Mira martyris constantia. PuclUe alter ocuhis 
restiluitur. Mors S. Epimachi 722. Martyhium 
SANCTi martyhis EPiMACHi,eir codice Parisiensi 
Coisliniano 1 10 "^24 

Ernach,virgo sanctimonialis, S. Patricii dis- 
cipula in Hibernia. Commentahius nisTomcus. 
§ Unicv. Sanctic Ernach cuUus, natales,ufncium, 
lapsuset correctio ^48 

Eusebius. Vide Turibii tres. 
Eusostomus. VideTuribiitres. X* elix. Vide Ammonius. 

Foillanus, martyr, Fossis in Belgio. Commenta- 

mus PR.EVIUS. S I. De S. Fuillani Vilismanuscrip- 

tis et typis editis 370. § ii. De tempore quo vixe- 

ril ct mortuus sit S. FoiUanus 374. § iii. Do patria 

et generc S. FoiUam 375. § iv. De S. FoiUani 

monachatu m Hibernia et in Angfia. Fueritnc 

monachus Bcncdictmus 376. § v. Variai senten- 

tiui de cpiscopatu S. FoiUani. De viris apostoiicis 

dictis episcopis siuculis VII et VIII, licet tantum 

cssent presbyten 378. § vi. De S. Foillam aUo- 

rumque virorum apostolicorum adveiitu m Bel- 

gium. Necessitudo Hibcrnorum curu Pippmi fami- 

lia 380 § vu. De monasturiis duphcibusot priu- 

sertim Niveltensi 381. Vita fhima S. Foillani, 

auctore Pauto, ex codiabus mss. Br-uxetlenst- 

buS 383. VITA SECL-NUA S. FoiLLANl, 60: 6'0(/jCe 

Bertiniano 791. Caput i. S. Fo.lla.u ortus, 
iter in Belgium, domicilium NivcUense J8j. Ca- 
PUTii.Monaslerium conditum in vUla Fossens.. 

oiors INDEX SANGTORUM. Mors S. Foillani. Ejus corpus rei-ritur et Fossas 
transfertur 388. ViTA tertia h. FoiLLANi, ea: 

tus, educatio S. Foiilani ejusque fr^trum 391 U 

paTii S.Foillanus ejusquc fratrcs m Ilibcuna, 

■„ scotia et in Anglia evangelium Promulgan . 

:itiacc.nohiiCnobheresbui-g.PietasS.S« 

,e..is Rex Annas occisus a Penda. S. Foillani 

itei- Romanum 392. Caput ih. S. Foillanus pi.u- 

dicat evangelium in Gallia 395. Vita q.abt. 

S FoiLLANi, auciore HiUino, ex apographo 

Bruxellemi 8i)SS. Prologus 395. Cai.ut i. 

S Foillani ortus, patria, educatio. Ejus fi-atres 

Furscus el Ultanus.Matrimonium eoi-um paren- 

tum S Fursei mirabilis nalivitas. Parentes ad 

S Bi-cndanum fuRiunl et Ci-eantur reges. S. Foil- 

lanus et ejus Iratres aulam reHnquunt 39b. Ca- 

i'UTii S FoillaniseccssusinAngliam. RexAn- 

aloi-um oi-ientalium S. Sigeberlus monastcnum 

Gnobheresbui-B a^dificat. S. Sigebcrti monachatus 

398 Caput im. S. Fui-sei itcr in Galham. Initia 

cffinobii I.atiniacensis. Rcx Penda Anglis onenta- 

libusbeUum infei-t. Regis Anna; nex. S. Foillanus 

netit Romam 399. Caput iv. Foillanus a Martino 

papaGalliam peterejubctur. Novitfuturasuafata. 

Annuntiat evangclium in Gallia. Nivellis a S. Ger- 

trudc hospitio excipitur 400. Gaput v. S.Gerti-u- 

dis S Foillano dat villam Fossas. Goenobmm 

Fosscnse. Ejus pi-imus abbas S. IJItanus 402. Ga- 

PUT VI. S. FoiUanus monachos Fossenses it visu- 

rus Transit pcr cuenobium AUimontis. Truoida- 

turcum so.-iispi-opeSonephiam. Ejus occisores 

lElernasdabunt paMias 403. Cai'Ut vn. S.FoilIam 

nex S. Ultano per visum i-cvelatur. Uolor S. Ger- 

trudis S. FoiUaiius inhumatus jacet. Inventio 

ejus corporis405. Caput viii. Ti-anslatio corporis 

S FoiUani Nivellas- Exscquias comitantur Dido 

opiscopus Pictavcnsis ct Grimoaldus majordo- 

mus. Transhitio Fossas. Gloi-ia S. FoiUani in c.c- 

lis UX). ViTA quinta S. Foillani, auctorc Plii- 

linpo dc Uarvcng.ex codice Montensi 8439. 

PROLOGUS408. Caput I. S. FoiUnni i-egium genus. 

Mater cjus ab avo igni adjudicata et miraculo h- 

berala. Iter in Angliam,ltaliam ct Belgium409. 

Caputii. Consuetudo cum S. Gertrude. Monastc- 

rium Fossis creclum cl a S. FoilUmo procuratum. 

ReditusNiveUam 412. Caput m ItcrS. FoiUani 

Fossas. A lalrnnibus ti-u>-idatur. Mii'acula post 

morlcm. Corpus rcpcrlum ut Fossas trnnslalum 

414. Lectionicsde S. Foillano 416. Miracula 

^^^o\u.\s\,auc(ore Hillino.excodicc Montensi 

8439. PnuLOGUS. Caput i. De sanctilate loci in 

quoobiil S. Foillanus. Violatorcs puniti. Sanguis 

sant-ti manvris ebuUil 417. Caputii. Sanationes 

mn-abiies. lienelicia a S. Foillano canonicis Fos- 

sensibus tributa420. Caputiii. Elevatiocorporis 

S. Foillani et miracula tunc edita 4*23. Gaput !V. 

Miracula, intcrvonicnte S. Foillano, patrata. Be- 

ncflcia ab eo coUata 424. Miracula recentiora 

S. FOILLANI 421). GLOHIA POSTUMA S. FOILLANI 

MARTYRis. § I. Oppidi lurnobiitiue Fossensis ori- 
gines et fata 427. § ii. S. Foillani inemoria in 
fastis sacris. Cultus Fossis, in tliojcesibus Lco- 
dicnsi, Cameraccnsi, Tornacensi , Namurcensi 
aliisque locis 429. § iii. Ti-anslationes coi-poiis 
S. Foillani. De statu hodicrno i'eUquiarum 433. 
§ IV Abbatia S. Foillani Rhodiensis 440. §v. Dc 
supplicatiunibuspublicis in S. FoiIIani honorem 
celebratis 441. §vi. Hymni in honorein S. FoiUani 
Fossis etaliis in occlesiis usurpati 442. Supple- 
MENTUM.§ Unica. Ros gostaj et martyrium. Cul- 
tus Leodii et aUbi ^^-'-i G Gcoi-ius. Vide Germanus eremita. 

Gci-ai-dus cpiscopus et confessor Potenti* n 
Italia. CoMMENTAR.us PR^vius. § Unica. Dc ortu 
S. Gerardi. Cultus ei delatus Potentiic,PIaccnti^ 
et in aliis Italix dioecesibus 4G4; cfr. 928 Vi- 
taS.Geraudi, auctore Manfredo. ex codice 
BruxeUemi8926 467. Hymnun S. Gerardi 

HONOHEMOLIMRECITATI 470. HV.MNUS HODIERNI 

oFFicii S. Gerahdi 

Germanus, Rodulphus, Ismius, Ismido Bo- 
nuspar et Gcorius, eremitai in direcesi Anne- 
ciensi inSabaudia. Commentarius pr^vius. ^ i. 
Documenta deS. Germano et sociis. De eorum 
domicilioTalluerii. De temporequo vixei-unt -1. 
S II Initia cuUus S. Gci-mani. Ejus translatio. 
Miss^ei propriUi. Benedictiones incjusbonorem 
usurpatu^24.§in.RestauratiosaceUiS.Germam. 

Eiusreliquiarum inventio. Secunda translatio et 
recognitiones 27. Vita S. Germani, e codicems. 
coenobii Taltueriensis. Gaput unicum. S. Ger- 
mani natales et monacbatus. Ejus domicihum 
Talluerii, mors et translatio 29. Miracula 30. 
DeS. Rodulpiio. § Unica. S. Rodulphi, fi-atris 
S. Gcrmani, cultus et i-eliquiarum translatio 31. 
De Sanctis Ismio et Ismidone. § Unica. SS. Ismii 
et Ismidonis cnltus et reliqui^ 33. De B. Bono- 
p vBi. § Unica. De B. Boniparis reliquiis et cultu. 
DeS.Georio. §Unica. DeS.Georii a;tate et cultu 
34. Supplementum de B. Rodulpho. § Unica. De 
*B Rodulphi reliquiis ct cultu antiquo 918 

Gevmanus, confessor pontifex Capua: in Cam- 
pania. Gommentarius pr/EVius. § i. Gultus S. 
Germani. Civitatis S. Germani initia. De sancti 
cpiscopi reliquiis. Sintne hodie Placentiee 358. 
8 II De S. Germani Vita. Quandonam fuerit epi- 
scopus Capuanus. Ejus legatio Gonstantinopoli- 
tana et mors 262. Vita S. Germani EPiscopr 
cAPUANi, ex codice ms. Casinensi 363 

Gervasius Vide Turibii tres. 
Gonduinus, confessor in Francia. Commenta- 
mus cRiTicus. §1. S. Gonduini cultus. Hospitio 
accipit S. Eustasium. Ejus fiUi, fiUa S. Salaberga 
et affines 367. § ii. S. Gonduini domicilia, egregie 
gesta, aetas 
Guilielmus Virfe Turibii tres. H ]-lerefurthus. VirfeCissa. 

Hieronymiani martyres. Vfrfe Ammonius, et 
Afri CGX.X aut GXX. 

Huna. Vide Gissa. I, J I ida Lewensis, virgo Ordinis Cisterciensis, Ra- 
meyic in Brabantia Belgica. Gommentarius pRvE- 
vius. § I. Incrementa Ecclesi» catholicae sieculo 
XIII- Feminie muIt;o sanctimonia claric in dice- 
ccsi Loodiensi ScEcuIo XIII. B. Ida Lcwensis 100. 
§11. Biogi-aphiB. Idiu Lewensis. Fueritne inter 
eos Hugo Floreffiensis. Cultus ecclesiasticus 
B. Id;o. De ejus revelationibus. De sanctis Belgii 
homonymis 104; cfr. 927. Vita B. Id.e Lewensis, 
c codice Bruxellensi. Prologus 107. Caput i. Pa- 
rentes ct sorores B. Idai. Ejus pueritia et virtutes 

in IN TOMITM XIII OGTOBRIS. in sJECulo 109. Caput n. B. Ida fit monialis Cis- 
terciensis in monasterio de Rameya. Ejus conso- 
lationes et victoriai de diabolo. Scribil hbros 
liturgicos. Ejus spiritus contcmplationis 112. 
Caput 111. B. Idui gratiio extraordinariajet ecsta- 
ses 114. Caputiv. B. Idie ergaproximum cari- 
tas. Ejus pietas in adoranda et suscipienda sacra 
Eucharistia. Ei appavent Deipara et puer Jesus 
IIG. Caput v.B. Idie languores corporis. Dcus 
ei revelat arcana. Ejus ecstases et gaudia spiri- 
tualia 1;20. Caput vi. B. Ida ob nimium gaudium 
spirituale languet. Diabolum, qui eam tentat, 
fugat. Morti proxima Eucharistiam petit. Ejus 
obitus 123. Appendicula pmoR. § Unica. Moni- 
tum De librariis et librorum perscriptionibus m 
monasteriis Orientis et Occidentis. Scriptonum 
apud Benedictinosaliosquemonachos, prceser- 
lim in Belgio. Libri scripti in monialium ccpno- 
biis. De monialibus doctis medii aevi 124 ; cfr. 
927 Appendicula posTERiOR.De psaUerioB.Ma- 

134 

ri^ Virgmis 

Ida monialis BingiEe. WeMargarita. 

Ingaudus, confessor Monasterioli m dicecesi 
Atrebatensi. Commentarius historicus. § Unica. 
S In-audus discipulus S. Salvii. Quonam eevo 
vixeril Ejus reliquiie et cultus 3. Supplemen- 
TUM. § Unica. De Augusta villa in qua S. Ingau- 
dus primo vixit 

Irene. Vide Athanasius. 

Ismius. Vide Germanus eremita. 

Ismido. Vide Germanus eremita. 

Justus. VirfeTuribiitres. Ruinartiu Caputunicum. Cur S. Marcelluscen- 
turio coram judice steterit. Ejusmartyrium2Sl. 
HvMNus S. Marcelli martvris, ex brevinrio 
gothico hi^pano 283. Passio S. Cassiani ex 
Actis sinceris martymm Ritinartii 283 

Margaritaetlda.munialesBingia) in Germania. 
CoMMENTAiuus nisTORicus. | UNICA. BB. Marga- 
ritieet Idie nataies.Hujus matrimonium et utrius- 
que vita monastica. Cultus publici indicia 97 
Maximus, martyr Cumis in Campania relice. 
CoMMENTARius PII.EV1US. § i. S. Maximi cultus 
in locis quibusdam tractus Neapolitani 308. | n. 
S. Miiximi Acta et .\ctorum compendia 310. § iii. 
Utrum Acta S. Maximi Cumani sinccra judic^anda 
sint 313. § IV. Num S.Maximus Cumanus diver- 
susjudicandus sit ab aliis martyribus cjusdem 
nominis 310. § v. l)e S. Maximi Cumani reliquiis. 
Ejus corporis translatio 318. Passio S. Maximi 
MAHTvms, edita a Cassitto ex codice Bovinensi 
simul et edita ex codice Casinensi t:i9 310. 
Appendix. De S. Maximo qui Apameai coli rofer- 

326 

tur 

Monoculus. Vide Petrus. 
Montaldo (de). Vide Paula. N N= T conardus, presbvter. Vide Nicolaus puer. 

Lucanus. martyr in dio^cesi Carnutensi m 
GaUia.CoMMENTARiuscRiTicus. gi.CuUus b. Lu- 
cani Luigniaci, Parisiis et in aliis locis. Lectio- 
nes in brevianis 244. § ii. De S. Lu;;:^"! Actis^ 
martyrio et reliquiis 246 ; ch . 927 

Lucia Bartolini Rucellai, fundatrix coenobii 
S. CatharhKoSenensis 0. P., riorentia3.CoMMEN- 
musHiSTORicus.§i.Scriptores de beata Lucia 
Quod disciputa fuit Savonarola), non obstat 
auominus c..-4Uibus accenseatur 202. § ii- B. Lu- 
ci® etmariti thori separatio- Illius lubores m 
constituendo S.Gatharin^ Scnensis monasteno. 
Hujus cctnobu vices 204. § ni. B. Lucia3 virtutes 
dona spiritualia, morbi, mors, cultus 
Lucilla. Vide Nemesius. 
LucUlus, episcopus confessor Veronse.SvLLoGE 
HiSTomcA. § UNicA. S. Lucmi menUo m Velo 
Qassensi et in Rhythmo Pippmiano. Ljus aetas. 
Interest concUio Sardicensi. Corporis translatm^ 
Memoria in fastis sacris «-^ - ^'i • -'-^ 

Lupercus. Vide Claudius. M JVLarcellus et Cassianus, martyres Tmgi m 
Mauritania. Commentarius pr.evius. § i. Cur 
Actis S. MarceUi Acta S. Cassiani subjungan- 
tm- De S. MarcelU martyrio et Actis. Ubinam 
„,ortem oppetierU 27*. § ... De gente et patna 
S. MarcelU. FuerUnc mantus S. Nona. et patcr 
XUmartvrum. Ejus et S. Cassiani cuUus 278. 
Passio S.MARCELL.,ea; Actis sinceris mariyrum 
Octohris Tomus XIII. ^arcissus. yirfeStachys. 
Natalis, confessor Roma). Comment.vrius ms- 
Tonicus. §UNICA. S. Natalis cultus. Kjus lapsus 
et po-mtentia. De nomine confcssoris. Qu>sn«"^ 
S Natalis Vitam scripserit ^^^ 

Ncmesius, diaconus, et LucUla, martyres Ro- 
m<e. Commentarius pr.ev.us. ^ L SS Neiuesu et 
LuciUai res gestie in Actis S. Stephani nan-ata;. 
Passiolatina et armeniaca. S. Nemesii familia. 
Tempus martyrii 8^21. § ii. SS. Nemesii et Lucil- 
hL- sepuUura et reli.iuiarum translationes. Kpita- 
phium S. Lucin^ in ccemeterio S. SebastKim. 
Quicscatne S. Nemesius Papia.. CuUus822. Pas- 
Mo SS. Nemesii diaconi et Lucill.e, ex Actis 
armeniacis S. Steplmni papie et «'«'-'y''^^- 
Caput unicum. Conversio et martynum 82« 
Nicolaus, p.-esbyter martyr. Mde Mcolaus 

^"Nicolaus puer, Nicolaus ct Leonardus presby- 
teri martyrcsLedesm=e in Hisp.nia. Commenta- 
mus PR.KVIUS. De eorum Actis. Causa martyru. 
CuUus ipsis delatus,et nominatim ^'^«1;"' l'"^);"- 
Miracula ad hujus intcrccssioncm unpetrata 8W. 

PASSIO S. NICOLAI, ALCHAM^E REGIS ^^^^'^^ 

socioBUM MARTvnuM APUD Ledk.smam. auctore 
TToidio Zamorcn.i, ex codice Bruxellens^ 
S<i21. CAPUT UNicuM. Maurorum m n-.pamam 
irruptio. Nicolai conve.-sio et martynum 8oO 
NoUburgis, virgo Coluniu,^ Agrippma., Co>m^. 
TARIUS PR^vius. § I. De Act.s S No thmp 
Eo.-um fontcs. Quandonam conscnpta smt 8J( . 
gTiDe Pipp.no med.oejusque uxore Plcctrude. 
S NoUburg s natales et a^tas. Monastenum Co o- 
r.nm 8-^7 Siu De S. Noitburgis cuUu 
niaeconditum >s6i. % iii- ^^ ^ r-.Jmiipn- 

.i.ecc.e.,aS.KoUbuvg,.Corpo;.^.-i^-- 

CAPt^T t;.N,ct.-... Monastenum 't^^^^C^^ sa ius 
uxore, Colonia; aid.flcatum. S. No,tnu,fc, INDKX SANCTORUM „,cscH,T.a;s. §UNicA. Fueritne S- Non. S^Ma- 
celli cenlunonisuxorel maler XII n>a>'y'™^ 

nius. Ofasus. Vide Turibii tros. P astor. VirfeTuribii trcs. 
Paula dc Montaldo, virgo secumli Oramis mi- 
tigati S. Francisoi,Mantu;.'. GoMMENT.xnius pr.k- 
viu'^ S I Dc cuUu B. Paulxs legitimo pronunt.ato 
a Pio IX 207. §11. GenusB. Paulu.>. Fuontne 
nata Genua., an Mantu^c vel Montaldii niagro 
Mantuano^210; cir.0'27.§iii.DeingressuB. PauUo 
in monastcrium S. Lucia). Origines liujus mo- 
nasterii. Duregula S. Francisci mitigataab Urba- 
no IV ct Eugenio IV 212. Vita B. Paul;c deMon- 

TALDO VmCINIS CLAIUSS^ DE SEGUNDA REGULA 

MiTiGATA, ex Baccando, Waddingo et alns. 
Caput I. B. PauUi; ortus, juventus, ingi-essus m 
monasterium S. Luciic et vocaiio religiosa 2L^. 
Caput II B Paula, tcr ctEnobii abbatissa. Ejus 
fiducia in Duo pus.ta, pictas erga SS. Sacramen- 
tum aliaiquo virtutes 217. Caput m. B. PauUe 
sepuUura et translationcs22t. CAi-UTiv.Miracula 
B. Paula) intervcntu palrata Mantua; et alibi 223^ 
Appendix. Dua; epistolic B. Paulu^ 22o 

Petrus Monoculus, conf. non pont., abbas VIII 
ClaravaUensis. CuMMENTAmus pn.KVius. § l. 
B. Petri cuUus immemorabilis, genus reguim, 
vita monastica ct officia Igniaci et in Valle-Rcgia. 
Pro cardinalatu Alcxandro III commendatur 53; 
cfr 927 § n. De adminislratione spirituali et lem- 
porali B. Pctri facti abbatis Claravallcnsis 55. 
8 iii Visitat monasteriaCicdes abbatis Trmm- 
Fontium.Gompositio litis inter Trium-Fontium et 
Cbeminonis monaijbos 58. § iv. R. Pctri gesta ab 
annu 1181 ad annum 118't. Cardinalis Henncus. 
Abbatia Rakoniensis. VisUatio munasteriorum 
dicKcesis Treccnsis et Normannia.' GO. § v. Iter 
Verononse R. Petri ad Lucium Ill.Judicium do 
conversis Grandimontcnsibus. Monialcs Monas- 
terioli ad centum redact;e. Commcrcium cum 
Sancio I ct R. Tarasia. Epistoljc ignoti temporis. 
Earum ordo 02. § vi. Ucr Spirense B. Pctri. 
Mors. Scpultura.Biograpbi 05. Vita ven. Patws 
DoMNi Petri auuatis Clau^-Vallis, auclove 
Thoma monacho de Radolio, ex codice Tre- 
censi. Epistola AUCTonis. Phologus 68. Caput i. 
B. Petri ortus et monacbatus. Fit abbas Vallis- 
Rogiiu ct Igniaci 70. Caput ii. R. Petri zelus, 
bumiUtus.Couv6r.sio Balduini de Guira. Visioncs 
B. Petri dc eo. Aliae visiones, Occisio R. Gerardi, 
abbaUs ClaravaUcnsis 73. Caput iii. De R. Petri 
clcctionc in abbatem Claravallcnsem.Sanat lugi-o- 
tos. Itcr Veronense. Electio alicujus episcopi. 
B. Petrus fit monoculus. Ejus caritas. Muritur 78. 
Caput iv. Riographi bona fidcs. Laus B. Petri. 
Epistola ad Ilenricum monachum Longi-Pontis 
82. MlH.\CULA et VISIONES R. PETm Igni.\censis, 
ex cod. ms. Tvecenu. Caput i. Fcbricitantes a 
B. Petro adhuc vivente sanali. Item listula et 
vulneribus laborantes. Willelmum occisum in- vocat 85. CAPUT ii. Insidi^ diemonis patefactjc. 
A l.tibus declinatio. .^gri a B. Petro refecti. V^- 
siones. Miracula post mortem 

Pigmenius, conf. pont. cultus Augustoduni in 
Gallia. APPENDix. § Unica. Videtur hujus sancU 
nomen ortum ex distorta mentione S. Benigm 
Divionensis in laterculis bieronymianis JH) Q Ouintinus, martyr Augustse Viromanduorum 
inGalUa. GosiMENTAmusPR.EVius. §i.S.Quintmi 
cuUus. Ejus mentio in fastis sacns 725. § ii. Fas- 
sionum tres classcs. Acta priora forte a teste 
suppari scripta. Authcnticum Vita. S. QumUni. 
A quonam sit compositam, a quonam exaratum 
et ecclesiu. S. Quintmi datum 72G. § m. De tem- 
pore quo S. Quintinus obiit 730. § iv. De loco 
passionis. Utrum Augusta Viromanduorum, de 
qua in Aclis, sita fuerit co loco ubi jacet hodie 
oppidumS. Quintini, an potius ubi nunc vicus 
Vermand. De sede episcopali ibidem erecta 7Ji. 
8 V Dc prima comoris S. Quintini translatione. 
Utrum in oppido S. QuinUn. an in vico Vcrmando 
fuerit humatum737.§vi. Secunda reliquiarum 
inventio. Quo anno contigerit. Memoria in fastis 
sacris 739. § vii. Tertia corporis S. Quintmi 
tran.slalin anno 835. D^ Hugone abbatc S. Quin- 
tini al.isfiue t.-anslalionis testibus 742. § viii. 
Translatio S. Quintini e crypta in navem eccle- 
sia!. Rcliquiarum divisio. Una cum SS.Gass.ani 
et Victorici sacris corporibus coUocantur pone 
altare majus, pra^sente S. Ludovico 745. § ix. 
Normannica bella. Corpus S. Quintini Laudu- 
num, Ginceniacum aliaque in loca ad tempus 
ti-anslatum.Pai'S rcliquiarum per plures provm- 
cias circufnfertur748. § x. Obsidio QuintinopoUs 
anno 1557. GaputS. Quintini Cameracum ab His- 
panis ablatuin et undecim annis post redditum 
752. § XI. Quandonam divisie fuerint S. Quintini 
reliquiu3. Earum fataexeunte sikcuIo xviii. Reco- 
gnitiones annis 1807. ISiOet 1870 facta;; instru- 
menta. Reliquiic Rruxcllas delatuj atque binc 
reductic. Earum priosens status. De capite et 
brachio dextro 755 gxii. De S. Quintini basUica. 
De passionis bistoria in lapide sculpta. Utrum 
sarcophagus bodieque servatus idem sit quem 
reperit S. Eligius. De crypta. Locus in quo 
S. Quintinus primum hu.natus est. Basilicui prio- 
rogativii'. Monastcrium Uisulense 765. § xiil. Pia 
itinera ad S. Quintini scpulcrum. Festa olim et 
nunc celebrari solita. Dies festus S Quintini a 
jejunio immunis 771. § xiv. CuUus S. Quin- 
tini extra Augustam Viromanduorum. Teinpla 
et monasteria ipsi olim in Gallia et in Belgio 
dicata. .'Edes etiamnum ipsi sacra;. Fontes 
S, Qui.ilini 773. g xv. Cultus S. Quintini monu- 
menta mss. Serino pro gratiarum actione. Li- 
bri de miracuUs. Sermo in octavis et de tumu- 
latione Pocmala. Hymni a Santolio compositi. 
lcones 777. Prima passio et inventio S. Quin- 
TiNi, ex codice Parisiensi 52i)'J. Gaput i. 
S, Quintinus Ro.na Ambianum venit. Compre- 
honditur a ll.cliovaro. Miracula. Varii crucialus. 
Martyri caput pru:ciditur 781. Caput ii. Eusebia 
de quicrendo sa.icti Quintini corpore monetur.Id 
miraculo inventum. Visus matromc restitutus 
785. Segunda passio et inventio S. Quintini, ex 
codice raonasieni ylccmc/i. Caput i. S. Quin- 
tinus Romanus Gallias petit. Labores apo- 

stolici IN TOMUM XIII OCTOBRIS. stolici et miracula. A Rictiovaro in vincula con- 
jectus, ab angelo soWitur 787. Gaput ii. Custodcs 
carceris ad Deura conversi. S. Quinlinus omnis 
generis cruciatibus torquetur. Miracula. Sancta 
mors et sepultura 790. Caput iii. EusebiiuRo- 
manje iter in Galliam. Perquisitio et mirabilis 
inventio corporis S. Quintiiii. Ejus sepultura. 
Prodigia 792. Tertia passioet invcntio S. Quin- 
TiNi, ejc Authentico Vitx S. Quintini. Gaput i. 
Sancti Quintini et undecim sociorura iter in Gal- 
lias. In vincula illc conjicitur. Miracula et prje- 
dicatio 794 ; cfr. 928. Gaput ii. Conversio custo- 
dum carceris. S- Quintinus frustra soUicitatur ad 
idololatriam. Horrendi ejus cruciatus. Portenta 
in morte. Corpus aquis obrutum 797. Gaputiii. 
DivinarevelatiodeS. Quintini corpore quierendo. 
RepertcE reliquiic. Miracula ad sepulcrum 799. 
LiBER MIRACUL0RU.M S. QviSTi^i.auctorcanony' 
mo, cxcodice Bntxellcnsi7-i60 collato cum 
Parisiensi 3575. Prologus 801. Gaput i. Prima 
et secunda sacri corporis inventio. Prodigia tum 
edita. Vir quidam a morte creptus 802. Gaput u. 
Peccatores correpti. PcenEc sumptK a furibus et 
ab iis qui S. Quintinum aut homines ipsi devotos 
offendunt 805. Gaputiii. Glaudi sanati. S. Quin- 
tinus templi sui Kdificationem urgeri jubet. 
Morbi et omnia corporis vitia pelluntur. Reli- 
quiarum translatio 808. Miracula S. Quintini 
IN cfENOBio Insulensi patrata, auctorc ejus- 
dem cocnobii monacho, ex codice Yallicetlensi. 
Prologus 812. Gaput i. Reficitur ccclesia S. Quin- 
tini Insulensis. Sanationes mirabiles et a\ia 
prodigia ibi patrata 813. Appendix ad Librum 
miraculorum S. Quintini 815. Sermo in tumula- 
tione sanctorum Martyhum Quintini martyris 
socioRUMQUE Ejus, cx codicc Bruxellcnsi 7460 
816. Supplementum. § Unica. De sociis S. Qum- 
tini. Corporis translatio ^^ R J^obertusde Brugis, abbasClara^vallis in Gal- 
lia. Appendix. Commentarius historicus. § I. 
Sancti Cistercienses in Opere BoUandiano suo die 
omissi. Cur hoc loco de B. Roberto. De ej us cultu , 
ortuet monachatu 91. § ii. B. Robertus abbas 
Dunarum,dein Claraivallis. Ejus obitus 94 

Rodriguez. Vide Alphonsus. 

Rodulphus. Vide Germanus eremita. 

Rucellai. Vide Lucia. 

Rusticianus. Vide Ammonius. 

Rykwera, monialis Prtemonstratensis. Syl- 
LOGE HisTORiCA. §Unica. Cultus parcus. natalis, 
conversioet sanctimonite laus B.Rykwerai 51 S Saturninus, martyr Calaritanus in Sardinia. 
Gommentarius pr^vius. § I. Plures SS. Satur- 
nini anno 303 passi. Acta S. Saturnini Galantam 
296. § II. De antiquissimo cuUu S. Saturnmi." 
Lectiones in ejus honorem. De ejus inventione et 
translatione 300. Passio S. Saturnini CALAm- 
TANi MARTVRis, cx Hbro Joannts Arca de 
sanctis Sardini^. Pb^fatio 303. Caput uni- 
CUM 304. A.LTERA p.\ssio S. Saturnini martyris. 
ex codice ms. curisi archiepiscopalis Calari- 
tanx. Caput unicum. S. Saturninus impellitur ad diis sacrificandum. Martyrium SS. Proti, Ja- 
nuarii et Gaviui. Martyrium ot sepultura S- Sa- 
turnini 306 

Selcucus. Vide Stralonica. 
Serapion, episcopus Antiochenus. Com.wenta- 
Rius HisTORicus. § I. CuUusS. Serapioms. Tem- 
pus ejus ordniationis. Variie de hac rc sententiic. 
Fueritne asceta S. Serapion. Quoanno morluus 
sit 24S. § II. S. Serapionis cerlamen cum Gata- 
phrygibus. Ejus soript.i adversus alios hicreti- 
cos. Persecutio Septimii Severi 251 

Staohy^, AmpUatus, Urbanus ot Narcissus. 
CoMMiiNTARius HisT0R[GU3. §1. Utrum S. An- 
dre-is S. Stachyn episcopum Uyzantu conslitue- 
rit. Commenta pscudo-Dorothci. Ues gestie Am- 
pliati et alioruui 087 ; rlV. 028. § Ii. De cuUu 
SS. Stachyi, AmpU.ito, Urbauo et Narcisso non 
antc ser VIII trihitJ. Mcmoria in fastis sacris 
Grai:orumat tue in Lalinoruni marlyrologiis 094 
Stephanus, episcopus et confessor Calati;e in 
antiquo regno Neapolitano. Commentarius ph^- 
vius. ^ Uniga. S- Slephani cuUus Calatiuj et 
alibi. Ejus natales, educatio et episcopatus. Gon- 
cilium C:ipu;mum anni circiter lUdO. S. Stepiiani 
mors, sepultura, inventio G.Vita S.Stephani, ex 
antiquo breoiario Capnano. Mihacula S. Ste- 
pHANi Galatini, ex ejus 0/ficio in ecclesia Ca- 
latina 10. Hymni oFFicn S. Stephani Calati- 

NI 11. L[TER.E GEHBERTI AHCHIEPISCOPI Cai*uani 

ue S. Stephano creato episcopo Calatino lii 
Stratonica et Selcucus, martyres Cyzici in 
Propontide. Gommentarius pu.evius. § i. De 
Actis syriacis SS. Stratonicie et Seleuci. Eorum 
epitome 893. § II. De tempore martyrii. Fcsta 
quinqucnnalia Maximiani Galcrii imper.-itoris 
895. § la. Dereliquiis SS. Strutuniciu ot Scleuci. 
Gultus ecclesiasticus 898. Passio SS. Strato- 
NICE ET Seleuci, cx Actis martyrum ab Asse- 
mano edilis. Caput i. Persecutio Cyzici saiviens. 
Conversio SS. Stratonica; et Seleuci. Ad cjuran- 
dum Ghristum frustra soUicitantur 899. Gaput 
II. SS. Stratomca et Seleucus ab angelo confor- 
tati. Gruciantur equuleo, virgis, sulphurcct la- 
minis ardentibus. Visilantiir a Cln-isto 90'2. Ca- 
PUT III. Martyres iisdeni aUisque cruciatibus tor- 
quentur. Falsa numina convitiis oncrant 906. 
Caput IV. SS. Mavtyres torquentur equuleo.lons, 
odore cadaverum et igni 909. Gaput v. UUimi 
cruciatus SS. Stratonicie et Selouci. Eorum mors 
et sepuUura 

Synobius. Vide Turibii tres. T abra, martyr. Vide Theonestus. 
Tabral:.. inarlyr. Vide Theonestus. _ 
Tularicanus, episcopus Sodorensis m Scotia. 
Commentarius PR.EVIUS. § Unica. Do episcop.s 
Sodorensibus. S. Talaricani u:tas et cultus 447. 
ViTA S. Talaricani EPiscoPiSoDORENSis, cxbre- 
viario Aberdonensi anni loOit **" 

Tatwinus. Vide Gissa. „ , , ■ ■ 

Thalasms et Bajus, martyres Exoldum in 

Gallia COMMENTARIUS CRITICUS. § L DO &&■ 

Thalas.o et Bajo paucissima «"P^''^""' ^;;-^-: 
menta. Clades civitatis Bituricens.s opfud' 
Exoldumet monasterh B, Maria^. V.rgm.s 35 • 
8 II De trad.tionibus Exoldunens.bus ct Bitun 
c nsibus. De tempore martyrii SS. Thalasu et 
Z Fueritne S. Thalasius senator et post^i 
"*J episcopus INDEX SANCTORUM IN 

de^avensis. De arcMprcsbyteratu S. Daj.. Fue 
n';e monachus. Degenere utrmsque mar.y; s. 
nc nomineS Thalasii353.§ iii. De cultuSS.Tha 
!l:,;Tt naji Exolduni et per totam d.cccesun 
nituricensem Thancredus. Vide Cissa.. 

Thconestus, episcopus ct martyr, et socn Ta- 
brata et Tabra itcm marlyres. Commentarius 
PB^vius. § .. SS. Theonesti et sociorum memo- 
iTi in fastis sacris. Binaoorum Acta335,cli. JJ». 
K n.Demartyri. loco et tempore. Ubinamepi- 
scopus fueritS.Thconestus 340. PAf^^^^S.THEO- 

345. Pass.oS. -ru^or^^sTiexcodiceBruxellenn 

7084 

Thcophilus. yiV/e Calendio. 
ThomasFlorentinus, ex Ordine FF. Mmorum 
Strictioris Observantia^, Rcatc in Italia.CoMMEN- 
TABius rn.EVius. § I. Scriptores Vita3 B.Thoma). 
Rerum Rostarum epitome ex lectiombus II noc- 
turni 8G0. g ii. Dc B Thoma) natalibus. Aggrega- 
tur Fratribus Minoribus Strictioris ObservantiJe. 
Muncra. Provincia S. Angeli. Ejecti Fraticelh. 
Praiclari B.TbomiudiscipuIi 862. § in. B.Tbomae 
itinera in Terram Sanctam et ,4£tbiopiam. Ter 
in vincula conjicitur et redimitur 864. § iv. 
B. Thoniic sepulcrum miraculis celeberrimum. 
Corporis translatio. Progressus ct connrmatio 
cultusSGG. § V. Beneficiaa Deo impetrata, de- 
precanto B Thoma. Prodigia edita ante et post 
confu-mationem cultus. 869. Vita B. Thom.e 
FLORENTiNi,aMc/ore Peiro Marino Morello.ex 
codice ms. Vallivellano. Caput i. B. Thomic 
natales.libidinosa vitaet ad Deumconversio871. 
Caput II. B. Thomas Ordinem Fratrum Mino- 
rum ingrcditur. Ejus vita austera, raptus, perpe- 
tua oratio, abstincntia 874. Caput iii. Pluribus 
provinciis sui Ordinis pra^ficitur. Ejecti Fra- 
ticuUi. Observanti;t propagatio 877. Caput iv. 
B. Thomas pctit HicrusoIyniam,mandante Euge- 
nioIV.Ejus insignis obedientiamiraculocompro- 
bata. Avcs ct bulKue B. Tbomcc parent 879. Ga- 
PUT V. Multorum peccatorum conversio. B. Tbo- 
mae discipuli. Quomodo eos instituerit. Pauper- 
tas miracuUs comprobata 881. Gaput vi. B. 
Tlioniic caritas erga subditos. Fides in Deum. 
Ingeny saxum miraculo transfert 884.Gaput vii. 
B. Thonui! missio in /Ethiopiam. Captivitas. 
Eximia tolerantia) documenta. Liberatio et re- 
ditus Florentiam 885. Caput viii. B. Tbomaj 
commoralio Scarlini, Romiu, .\quilx\ Montc- 
Plano. Ejus niiracula. Reate moritur. Miracula 
post mortem 889. Cabmen dicatum B. Tiiom.e 
Flobkntino aCapelletto 892 

Tbyudgarus, confessor Westervici in Jutia. 
Gommentarius PR^vius. § Unica. Descriptio Ju- TOMUM XIII OGTOBRIS. 
ti^ S Thyudgaripatria.Ejus iter in AngUam, 
tvegiam et mn.am. I^-^^-es apostoU^^^^^^^^^^^^ 
fessio. Cultus 457. Officium S^ Thvudgari ex 
hremrio OUoniensi anni 14 J/ 
Tolobteus. VirfcTuribiitres. 
Torthredus. Vide Cissa. 
Tova. VirfeCissa. 

Turibii Hispani tres, et socii Justus, Pastor, 
Clemens, Gervasius et Guilielmus, s.mulque 
pseudonymi Tolobo^us, Synobius, Euseb.u , 
Eusostomus et Ofasus. Appendix. E^ERmAjw 

CBITIC.\ ' "^ ' ■ u,v V ictoricus. WrfeCIaudius. 
Yigilantius. Vide Ammonius. 
Urbanus. Vide Stacbys. 2enobia, martyr ^gis. Vide Zenob.us. 
Zenobia,oUmin.^thiopiacuIta.VirfcZenobms. 

Zenobius et Zenobia, martyres.^gis in Cihcia. 
Commentarius PR.EVIUS. § I. Ciliciae et ^garum 
origines. Cultus SS-Zenobii et Zenobice 253; cfr. 
927 et seq. § n. Episcopi yEgenses. De medicina 
a S.Zenobio episcopo exercita. Tempus martyru. 
Acta 255. Vita et martyrium sancti martyris 
Zenobii et Zenodi/E soboris ejus, ex codicc Cois- 
linianollO.collato cum codice UOSbibliothe- 
cse Parisiensis,griece et latine. Gaput i. SS.Ze- 
nobii et Zenobiie ortus et educatio. Illius mi- 
racula 259. Caput ii. S. Zenobius ejusque soror 
a prJEside interrogati. Varia suppUcia et mors 
mi.-acuUs illustris. Sepultura 261. Laus SS. Ze- 
Nouii ET Zenobi^, ex Actis sanctorum arme- 
niacis, grsece et latine. Mabtyhium sancti mar- 
TYHis Zenobii et Zenobi-*: sororis ejus, auctore 
S}jmeoneMetaphraste,grteceet latine. Caputi. 
SS. Zenobii et Zenobia; ejus sororis ortus et 
educatio. Exercet ille medicinam 264. Gaput ii. 
SS. Zenobius et Zenobia a pra^side cruciati. Mi- 
racula. Sepultura 267 

Zenobius et Zenobia olim in ^tbiopia culti. 
Commentariuspr-evius270. Certamen et mar- 

TYRIUM SANCTl ET BEATI ZeNOBII EJUSQUE MATRIS 

Zenoble, exanglica interpretatione (juilklmi 
Wright. Gaput unicum. S. Zenobius ejusque 
mater cruciatu et morte affecti. Miracula 271. 
Laus SS. Zenobii et Zenobi^ ex Synaxario 
Mthiopico excerpta 273 ACTA SANCTORUM 

OOTOBX^IS TOMUS DECIMUS TERTIUS DIES yiGESIMA NONA SANCTI QUI DE IV KALENDAS NOVEMBRIS SUPERSUNT S ln.audus,confessorMonas- BB. Ror.randus ^^^^-^J 

^•ter^l indicecesiA.rcba.cnsi. Caubcr.us, cx Ordu.e l-F. 

. roinii Prtcdica.oruin. 

S. S.q*anus, e|«o,H,. Calau- ^ ^^^^^^^^^^^^^ ^^^^ ^.^^^^ 

S.rd;ius,ard,iepisc«pusCa,- «,-.li.,c FF. ,.,.. Fon„juUi i„ luaneiisis- , . „, 

D .h.lnlni^ T^. B \n£velusCiUiolulns,caiH)ni(Mis 

"'',utrSo — ^^^ ■ 

Georius, monacbi 0. S. Bene- msc. 

diCi in Sabaudia. B. Lucia Bar...lini Bucella. cx 

B. AbranMUS,abbas Rostoviensis. Ordine FF. 1>1>. Florcn.... 

B Rvcwera, monialis O.-dinis b. Paula dc M.H..ald.., v..-go «e.- 

c. mcv^ti., Ordinis ..u.i!;:i<i S. 1'."»..- 

Prjemonst.-a.ens.s. t.i OKiim* miu^ 

B Pctrus Monoculus, qui et cisci. 
Igniacensis, abbas Clartrvall.s 

in Gallia. APPENDIX 

BB.Ma.'ga.-itaetlda,p.-io.-issaet 1 pn.-ETERMISSl 

Octohris Tomus XIIL P^ETEm.ssi n m «.los d.es biati. fmmm et in auos dies relati D -^ Petri Eugubini, confcssoris 0,-dtms Ere- 

Jj. 2QoHol,ri. o/acioetmissacelebranUa- 
dales hvjus Ordinis, ex guo, nenipe anno 

eSm «o,.(« «'' '«"'' • • '"'■""'»■•"■■ 
S A bu "us, monachus Hicnsis el po.lea eptseo- 
nutFri^r„-iu- in Thuringia, hae dterecoh- 
Z-nSotieo hnhMlario Camcrarn tjus 
t:f^er^tiliusiraiainOpere^.o^^ 

^^'^r^irn^nari.ris et,utinonn^M 
mant,primi Pampelonensrs episcopi^fcstum 
olim ibi eetchrabatur die 29 octobris (1 . T e- 

BmCeri.' pHmi abbatis Formbacensis rV--«- 

B laXj ^JuniL nrl diem 29 octohns, Buce- 

Zs in Menologio Benedivfino Insce verbzs : 

rmrnaslerio Bavari.e Formpaocns; venera- 

u" P.vn?eriprinu ejusd.m loci abbat.s, vn. 

T^Z^L, camdem bostniter hahuU, Hagelhs 
;-ulcUU.rattnvit, jejnniiseKhausa utnon 

tam carno qnam poUe sohi lectus videretur. 
Crru.t egroKiis virtulibus et ment.s, qua. 
nnanla essont Domnius ab obitu ejus demon- 
.travit, quotidianis deinccps tumulum ejus 
n.iraculis illustrans. Suhjunuil nucehnus 
sese (lesurnpsisse hoc elogium ex \i(a B. 
^Virntonis, Berengeri proximi suceessoris, a 
Gerhoho,prieposito Reischerpergemi. ejus 
^.quali. conscripta. llanc eduU Bernhar- 
dus Pez ad normam ms. codicis Formba- 
censis (3) qui codex omnino concordat cum 
ms.codice Garstensi, a^Jusin nostro mw- 
steo scrvatur apographum ommno since- 
mm. Ex VitaB. \VirHloms,rideturposse 
emi Berengero cuUum puhlicum fuisse dela- 
tum ; nam ad ejus sepulo-um ob mtracula 
C non annua,sed quotidiana ibipatrata, non 
mluit non /icri ad honorandum sanctum vi- 
rwm incredibilispojnili concursus. Sed hunc 
cultum non /uisse ecclesiasticum arbitrati 
sunt monachi Formbacenses, postquam hu- 
jus rei, ineunte sicculo XT7/I, millu^n mdi- 
cium, magna diligcntia adhibita, repere- 
mnt. Itaque, quum non omnino constel 

a> Kalouaariu PamKlonen.i.-» «""^^''""^.^^'V^^^t- " 
(2 Villepas. Flos Sandonn.. m- 41... o<Ut. 1583 San- 

saurus Anccdotorum nov.s.imus. lom. I. 1»'>\"' '"'■ 
397 ct scqc,- Cfr.ibid.. col. 435 ol se.,q. " ^*»^"'^;.^^- 
logium Uened>ctinum. pag. 402. - (5, Ansfuhrhche 
Martvioiogium des lionediktiner.Ordens. pfiy. 4lb._ (6, 

num V, - 17) Monun.enta Boica. tom. 1\ ,Pra;fat. pag. 6. 
- (8) Vollslandigcs Hciligen.Losikon, tom. !. pag. 445?.- c^,,nutsanctumnon posse '««f''" t"''! 

extollentes, q^^ ''''''^^TTXX^iZ^c 
cumnt Quosnonest imitatus Pe-^ius {b),nic 

7amStiphanus Wurthwcin, uU d^plomam 
monasterii Formbacensis congent{'),fi 
^^^To^ZsStadlereJusque^^^^^^^^ 
Rcim (8) aut AdaWertus Muller (9) et so i 
ftoTZenciariiOmnium Sancto^^m qu^ 
Requlam S. Benedicti secuii sunt (10) : /o/ - 
2 ciuia in Necrologio Formbaccnst ad 
diem2Qoctobrispientissimi viri memoria 
recoliiur hisce verbis : Berengerus sancLus 
nostra) consregationis abbas primus anno 
MCVm, pr^ant^IV annis iii).Verum ist^us 
necroiogii, quod non est docmnenlum Utur- 
gicum.,itasnon indicalur, necsctturnum 
Urbani decretum centum anms aniecedat. 
Astidem non est dicendxtm de ^. ^^^rn- 
tone, quem nostri decessores mier 1 rxe>- 
missosdiei 10 martii reiulerunt : nam hmc 
Bercngcri proximo successori cerio certms 
sxculo Xlllcultus sanctorum fuitexhibi- 
tus : clenim in ejus Vita cum nuncupat 
Sanctum Gcrhohus, vir apprime commcn- 

dabilis, 
Henricus de Botlis, episcopus Gehennensis, in 
Ephcmeridibus Cartusianonwi ad diem -9 
octobris, titulo Beati honoraius, celehratur. 
Perperam dicitur a plurihus scriptoribus 
primo fuisse monachus Cartusianus, dein 
episcopus Crebcnnensis, acposiea i^rsus mo- 
nachus Carfusianus{i2).Fuit cnim primo 
monachus benediciinus Basileensis monaste- 
riiS. AlbaniyUti dcmonstraiur ex ipsa bulla 
Ahwnndri IV. hodiedum Gcbennte servata, 
qua cpiscopus hujus ecclesiic anno 12G0 conr 
stituHur. Ibi mansit usquedum mortuus esi 
anno 1207(13).. Voh cideturculiusbeatorum 
ci umquam /uisse delatus. F 

Matlhmns dc Gouros.pm/^f/^O', Societatis Jesu 
Japonicie multos annos prseses, dic'29octo- 
bris anni 1C33 m territorio Fiwimiano, 
post multas wt^umnas pro Christi nomine 
toleraias, inedia aliisque hujus gencris mi- 
seriis vitam /inicit (14). (9) Algemeines Mftrtyiologium, p^g. 5P4. — (10) Kirchen- 

Kalcnder allev Heiligen der Regel des H. Benediktus, 

tom.ll. ,ing. 223. - dli Pcz. tom. 1, pag. lxxxv. - (12) 

Depery, Histoire Hagiologique du diocese de Belley, tom. 

II, pag. 51 ; Galliiiin, Atti de Santi della leale casa di Sa- 

voja. tom. V, pag. 53 ; Massa, Diario de Santi e Beati 

della reale casa di Savoya, tom. II, pag. 102. — il3) 

Rcgeste Gonevois, pag. 227 et seq.— (14) de Guilhermy, 

Menologc de la Comp. de Jesus, Assist. du Poitugal, 

pag. 377. DE rHE VIGESIMA NON.\ OCTOBRlS. D S-ECULO Vll yiomstenoli 
.nd-marc DE S. INGAUDO CONFESSORE 

MONASTERIOLI IN DICECESI ATREBATENSI 
COMMENXARITJS HISTOItlCXJS . 

Uniea. S. Ingaudus discipiilus S. SalNii. Quonnm spvo 
vixeril. Ejus reliquisc et eultus. R. D. B. • Diparlc- 

mcntduPaS' 

de-Calnis. 

B S. Ingaudus 
discipultts S. 
Sahii, • Le Vinieus Inter triginta iria oppida et vicos qusemGal- 
liis nomen Monnsterioli (Monlreuil) obtt- 
nent(i),singiaaritericl memorand^un est 
Quod remotissimis temporibus Bragum nun- 
cupahaiur {2), et nunc a vicinitate maris Mon- 
treuil-sur-mer diciiur, atque ohm in Ambia- 
ncnsi hodie vero in Airebaiensi dia^cesi, 
adeoqueinpartitioneFrctiGaltici^sU^^^^^ 
Prxsentiemmdie agiiur ibidem resiimlas^. 
Salcii episcopi Amhianensis ejusque disctpult 
S In-audi,(/wi f//«/t*r«toIngoaldus,Insaldus, 
vcl ctiam i7«///cc Angaud, Aingauld, Aingault, 
Enoaud, IngaudeO). Quod S. Ingaudus nomen 
accepissc perhibetur quasi in &^ndmm de ocur 
loi-um auriumque sanaiione, hoc indc profec- 
tum est quod.quoiemporeejusmemorialitC' 
ris fuii tradita ,FranciJam pridem ignorabant 
nominum suorum origincm,ui inS.Maglorio, 
quod vocabulwn magnum gloria interpretaban- 
turU) Hujusmodi nominum origo ad exordia 
auasi tinguarum germanicarum pertinet, qui- 
Im hoc commune est.ui P^^^f^^^'^ nominaduo- 
Uis ex vocnhulis, ccrtum setisum habcnttbus, 
comicni. Sinine htec composita ut griece Theo- 
nhilus, anjuxiaposita, ui italice Giansmseppe, 
hujus loci non est inquirerc. Hoc unum ani- 
madrersum ro^umw^, Ingoaldi nominis pno- 
rem radicem esse Ing, id esi, prognatus, et 
allcram radicem m , quemadmodum etiam 
mClodoaKlo, Arnoaldo, Chagnoaldo deprehen^ 
diiur. et qua vetusmt antiquus significari vi- 
detur{5),nisi hanc vocemmacis duccre aWald, 
latinc regnans vel imperans {6).Supervacancum 
C arbitror Monastcrioli-ad-mare faia expUcare, 
ne postMalbranqium{7), Rogcr[S), Harba- 
ville{^) ci Floreniinum Lefils (10) acia agere 

vidcamur. ^ x • « 

2 DcS InQando paucainnoiescv.nt,etmno- 

hisfuissent S. Salvii primo ahhatis, deinAm- 

hianensis cpiscopi Acta servata, ejusmemorta 

verisimiliier csset obliierata. Vnentmperop^ 

poriune lcgimus.-mo siquidemin tempore,rf«m 

S Salviussuampcragrahai visitattoms gratia 

dicrccsim, Vimmacum * aggrediens pagum , et 

rnviUamquam Theudericus famosissimus rex, • ^imiino 
IJrele. AugListam nominc. dcderat, illic rescdit : ibique 
quidam puerulus suic oblatus cst prajsentiie, (lui 
crat surdus, ofTicioque carebat loquelae; cujus os, 
frontem,vuUumque totum cuni oU-i attrectaliimc 
bencdixit:acdeincepsusum loqucndi naturalom 
sine mora percepit : quem demum baptismatis 
lavaci'o purgavit ct Ingavidium felicitcr nomina- 
vit, imbuit illius diviuo uientcui llaniinc, vcrum- 
queefTccitcatbolicum fidc(ll)./VitVt'r hiecverba 
scripioi^is siccuH circitcr X fittuin .sileniium de 
S. Ingaudo in doctmicntis historiris auiiquis. ' 
Eum Augusitc (qux villa eratpagi Vimmaci, 
civiiaiis et diocccseos Amhianensis (12), Ocea- 
num intcr ei flumina Suminam * et Auciam** 
sitij, diem auspicatum essc sat apertc indicat 
S. Salvii hiographus. Sed quis iocm, cui olira 
nuncupaiioAugasta^Mahiitonius{i2,),Hadria' 
nus ValesiusiiA) et Wastelain (15) non ohscure 
dicunt essc ricum adOccanum yiomincX^Hseu 
Aust, intcr osiia /Juminum Auciiff ei Suminie, 
in partiiionc Suminx : qux sententia non esi 
facile rejicienda. Contra monachus benedicti- 
nus Grenier (iQ)puiat esse vicum Oust-Marais 
seu Aouste vicinum vico Xust.Alu arhiiraniur 
Augusiam exiiiisse in Normanyiia, ubi nunc 
esi oppidum Eu (17) ; sed hiec non vidcntur ad- 
miiienda, quum^u e t \oMsic non /uerint tn 
fyaao Vimmaco, sed inpagoCaictcjm vci iai- 
logicnsi civitaiis et dicecescos liothomagen- 
sisiiS). Qua disputatione docemur ipsttm b. in- 
gaudi to^M na/alcm,qunmvis non plane sit 
prn/nratus fuisse verisimititcr Aust. 

huter S. Ingaudus. Kienim nthii hujusmodi ^^^^^ 
dniiqua innuunt documenta histonca ^ed ira- 
ditiofert eum post sanationem S. baivtocomi- 
temperpciuumadhxsissemVndccomcimv^ 
sanctumvirumfuisse.saitcmclcricumacpr^^^^^^ 

monachum. quemadmodum f-;'^' T^ 
illo a^vo omnes clerici ei presbytcri '« '^'«/ «' 
uti erudite osicndit Ruinaricu^ in Dtsseria- 
lonepra^via Operihus S.Gregortt Turonensts. 
Su^icor cumantequam a S. Satvtotn soctum 
cZiZeiur, monasticam primo cgvsse vtiam 
MLsierioii; nam et inier istius loct mon^- (,>nictionnaire unWersel . geographiquo. statistique 
etc tom 111. pag. 536 etseqq., Pans. 1804. -'2- ^Vns 
't^ilA 1788. - .3> Corblet. H=>g.ograph.o^iu d.- 
cesed-Amions. tom. 111. pag. 78 - '4l Aota SS. tom. X 
Vorn.mon und Goschlochtsnan.en. partl. §22 -g^54 

-r6)Pott. Die Pcrsononnamon. p-g. ^^^ ^'^fl'!;' . /t: 
^Uera - 7)Do Morinis. tom. 11. hb. VI.- (8) B.bUoth. 
Hstor delaPicardio et de rA.to.s. pag. 199; Archwes 
SlaPictd^^^^^ de rArtois.tom.n,pag.265otsoqq.- 
,9/Momoru.l hUtor. du Pas ^eCala.s tornMI pag. l^- 
(10) Histoire do Montroml-sur-mer.- (11) Acta SS., tom. ™ 7nfl /i2iGu»''i"ird. Rseai sur le Byfltime 

Januam.pag.706 -{1Z)^"« -r 4,,,, 7« ^ «eq. 

desdivisionstorntonalesdelaGaue. pag 1 > ^ 

,13> Acta SS. 0.-dinis S. ncnod.ot., tom. II. V.ta S^wa^ 

r ■^T M Cfi- Aota SS. tom. I Apr.1. pag- ?3. - 

delaSoino-lnfenoure.lSO 'y^'^, ^ f „,jpi.ac. Scct. 
,18, Wastolain. Dcso.-.pt.on do !a ^'""«""P'' ■ _ 
'viI.art.lIl.pag.«3.0cjOrar.I.agM^^^^^^^^^^^^^ 
tl9) De Monnw. tom. 1. hb. in. cap. , i b ^^^^ R DE S. INGAUDO CONFESSORE. ^ 

4 to« literas inspectuHs notum facimus, 

lcciilu,- Hdyodus comcs Bonomcnsis sicculo IX d"^" ™f ""J primoribus dicti opp.d. vocati 
X:casse LnoUu,n Uonaslcriolensc qu^ajd scabm U.s^ue p^^^^^,^ ^.^^. ^^_^^^^^^.._ 
videtur inlclliycmlum dc ejus ampUicatwne^ et ■•ogat., " c 3^,^^. ep.scop. Am- 

" ■ .t - fn^yi nyjM/^/l St/tlVll CC/l" confeo/-^'^, ei<;w.v co/-p«5 non secus ac co^pus 
B alierius S. Firmini martyris, Ambianensis 
quoque episcopi, a S. Saivio (ranslaiajuerunt. 
m mtingus adversus Coiniium (2) prop«- 
nnai loncje probahiliorem esse senientiam, 
Tua S. Salvius creditur pra^fuisse ecclesta^ 
Ambiancnsi mb initium sueculi VII, quam ;rme;7a7eponeb.ntur nomina, "t ^ ^^nb^ .^^ 
nobis deputato ea Hteris mandarentur. Extract^ 
ossbufinvenimusplu^ instrumenta quomm 
an fqmssimum in cor.o ha.c verba con met t - E 
ns uncaUbus, antc annos octmgentos (oc p om 
circa annum 900), ut nob.s ^-^-^f^^'^^^^^ 

HIC REQUIESCIT CORPUS SANCTI SaLVU LPISCOPI 
" CONrESSOBIS, SIMULQUE SANCTI INGAUOII ON- 

..ssoRis.AUerum,.manuspauo^^^^^^^^^^^^^ Ymbianerm .^.b initium sa^culi VII, quam ^^'^'l^^'^^:"-^: ^efert : tertmm m 

fit opposita, eum scit^cct fuisse eptscopum ^-^^^^^"'^l''^^^^^^^ sic habet : 

r.J.L w.«,c'rn.M.Rationesdesumpsi,ai^ lamma plumbca l>tenb maj ,^,^,^^,„..e Sll OppOSlHiy t"""' " ' , ■ ,■/ 

excuntc codem steculo. Rationes desumpsi, ait 
Stiltinyus (3), non ex sola Vita S. Salvii cujus 
auctor; cum duobus salt.m aut tribus s^l.cuUs post 
S Salvium scripserit, facUe errarepotuU in no- 
lis aliciuut chronulofiicis, sed etiam ex ipsis cata- 
logis episcoporum Ambianensium, in quibus nul- 
lus reperitur, VLTgente ad nuem sa:culo VI msi 
tuncpunatur S. Ilonoratus, quem omma docu- 
meiita vetustiora decessorem S. Salvii faciunt, 
ct co tempore scdissc innuunt. In iisdem rursum 
catalofiispostS. Honoralum locus invenitur Sal- 
vio.Contraiidenicatalupilampk-nisuntsubfinem 

soiculi VII, ut dictis episcopis, (lui nutabili tem- 
pore cathedram tenuisse videntur, locus nuUa 
ratione reperiri possit. Vetum, quamvis Stil- 
iingi senicniia multo sanior mihi videaiur. C^: p^m;:;ruteris majonbus sic habet 
aTno Incahnationis Verbi M.G.XI. indictione 

Illi XI. .UNII TRANSLATUM EST PR.ESENS CORPUS 

sANCTi Salvii episcopi Ambianensis ab epis- 

COPO GODEFmDO IN HOC HONORAmLl VASCULO 

begnante Ludovico Francorum rege anno 

tertio. Quartumotc.(4). i7^„,;^niz et in mvis 

7 .U( poiuisset addere episcopus Feydeau ^^^.^ ^,^^^_ 
capsam SS. Salvii ei Ingaudi sxcuto XV Ois au^s^c.XV 
fuisse renovatam.Primo id praisittit, die 20 
apriiis anni Incarnaiionis 1435. Joannes, soda- 
lis OrdinisFF. Minotwn ct tiiuiaris episcopus 
Rossen^is in Daimatia, Joannis Juvenis, epi- 
scopi Ambianensis, rices gerens : cujus solemr- 
niiaiis ipse testimonium sequens reiiquit : 

TrANSLATIO SANCTORUM SaLVII EPISCOPI, IN- 

iSORIS et Vulflagh item confes- 
suRis. u.u.c.'sispr:Esenteslitterassivepnesens ^ 
pubUcum instrumentum visuris et audituns, 
Johannes,miseratione divina episcopusRosensis, 
vices gerens, quoad infra scripta, reverendi in 
Ghristo patris et domni domni Joannis, Dei gratia 
Ambianensis episcopi, salutem in Domino sempi- 
ternam. De praisentibus fidem indubiam adhi- ti7igi senicnda muao sanwr uunc c«<...*.c., , ^"'"'""""" " v,„ pr Ani item confes- 

faicov tamen me non patmm vex.ari quod gaudi confessoris et Vulflagh item confcs^ 

6\ Saivius dicitur fnisse acccptus regi Theu- soris. Universi 

dericu. IIoc enim si verum csset,rucrei Stii- -.Mi-n.m inst. 

tingi ratiocinium : nam iUe vijc aliuspoiuis- 

set fuis.se quam Thcudericus, rex Neusirise 

ad /incm swcuH VII : quo lcmpore Ambianwn 

fuit pars Neu.^itrix : sed for.san loquiiur bio- 

graplms de Theuderico, Chiidebcrti fiiio, qui 

*,. ^»>,.,.;/i \'TT fittnitiyt} liurnifnf/.in' nhti~ EjtiS reliqui- 
X cx uwi 
capsa in gU- 
am anitts S. mgauuum ex morumuu^ axuuu t n. 
5 Lucniicntiora dc S. Ingaudi reiiquiis super- 
sunt documenta, quva coiiegit Henricus de 
Fcydeau^cpi.tcopusAmbianensis, in litcris da- 
tis, quu}n anno 1702 N.S, Saivii et Ingaudi sacra 
lip.mna, quorum dudum eadem fuere fata, ex 
lignea in argenteam capsam transtuiit. Accipe 
lecior hoc dipioma : 

Hcnricus Feydeau de Rrou miseratione divina 
Ambianensis Episcopus, universis Christi ftdeli- 

(l)Martyrol.SnnctoriimOrdinisS.Benedicti,Obscr\'.,lib. 
11, pag. 4M.-(2) Annalcs Eccles. Fianconnn. tom.IV, nd 
annura G38, paR. 146 ct scq. - Ul) .KqU SS. tom. Vll Sep- 
tcmbm, pag.36ot seqq. Cfr. Corblet, Hagiographie du (Je Monsireoio-supra-iuaic v^iuiin^ --. ^^^^^^^■^-, 
Ambianensis dioecesis, ad requestam et suppli- 
cationem subprioris et conventus ejusdem mo- 
nasterii, abbate absente ac in remotis per tem- 
pora longiora agente, prioreque defuncto, duas 
tbecas antiquas seu duo feretra in cadem ecclesia 
existentia, quorum unum sancti Salvii confes- 
soris atque pontificis, aliud vero beati Vuinagii 
presbyteri et confessoris dicebatur, operuimus, 
et cum illa qua decuit reverentia visitavimus. In 
primo vero duo corpora seu ossa eorum cum 

diocese d'Amiens, tom. UI. pag. 476 et 8eq.— (4) Lestocq, 
Dissertfttion sur la translation du corps de S. Firmin le 
confesseur, eveque dAmiens, pag.231 etseqq. 

quibusdam DIE YIGESIMA NONA OGTOBRIS. . , • ^„ ninno serico, <li- Plures episcopi liossenses cpiscopis Leocliensi- 

versis color.bus et imag.n.bus '"'^^ ° P^™ 8 'ged c.psam , m qua posuil cpiscopx.s Bh,- 

honestis. et pannis l.ne.s ad "^"^""fo ce vino e^ ziniensis SS. Saini et Ingaudi rcliquias, tanUs 
inibique scriptum in plumbo '"^»"' „,.^„,. patronis minus dignam reputarunt monacln 
:„ nP,.£ramenonua\ilt.r.bidemconti.ieDanmi..o. r ^^^^ _._, „^ „,.^„,„,.„„ „„„,„„,,.„, „,.„p,.c(.,-i<h/ 
nora leatorum confessorum Salvii, episcopi Am- 
^nen^ et Ingaudi,quem idem beatus Sa Ivius 
nnns sacro baptismatis fonte purgav.t et I.i- 

dam cm-pus sive ossa ejus cum quodam panno 
"vlrLArcoN.ESson.s. Repc-imus ulte- 

lesideni.a.i i^^anem vcrb. d.v.ni 

Tdt d^m tglont D^i, acsanctorum con^s 
sorum totius curia. ccElestis, vitaque, moribus, 
V tuUbus, mcritis ct miraculis ipsorum confcs- 

nntPm fei-etro prafatutn corpus beati VuH agii AVCTonr 
R. D. B. ab episcopis 
Anibiatxensi- 

b»s. S. Salrii, ac propterea 7ion oiwru^- pepercerHnt 
ut mutto pretiosiorem ei mfficerenl. Ulquccol- 
ligimus ex lHeris a Monasteriolensibus mo- 
nachis ad Amhianenses scabinos anno 1452 
gallice scriptis, vbi aiunt .- 

A remotissimis li-mporibus in noslns ccclosia 
et monastcvio plura sanctorum corpora, in ca- 
psis recondita, servantur : quic inter ossa sancti 
Salvii, oUm episcopi Ambianensis. 3am vero 
capsa lignea m qua h.t. sanct.c requiescunt reU- 
nuLnccauro,nec arpento, nec peinm.spiet.o- 
^isestcircumducta : quod sane mdecorum lsI. 
QuapropterS.Salvii corpus in novam capsam 
Ugneam transferre statunnus : qv.in et eam auro 
et argento. adhibitis partnn nostns st.pemU.s, 
nartim elccmosynis a Monasteriolens.bus dat.s 
iam coopcrive incep.mus. Sed muUnm abest 
Cn opus sit perfectum, vel ut ad pcvnc.end.m. 
Secuniam necessariam babeamus, ms. a vob.s 
amsque viris piis subveniatur. Hac de causa 1 
tnacl um Joannem Dionysunn. qu. has nos ras 
deferat literas, ad vos mittimus rogantc. sup - 
ces nomine et memoria Dei creatons ct b. bahn, 
01 m emscopi An.b.anensis. ut ex vestns op.bus 
ad ejus capsam reUquiarum ornandam. aUqu.d 

''iZdt^is aur^nus e.cipientes scal^ini 
J:::^^orumprec..le^^^^^^ leam seupauiup.'^ .^»....,..-;,- 

fra>u:os (4), rel ctiam plurcs marcas, ait Dea 

U^mretk) ad ornandam capsam; cut aur.fa- 

decim annis nnic oo , ,, eorum 

Ikccam argenteam, '«'f f "'^^ , ^,,-.,,„ (6). 

rcliguU.s, cap.a non ^^'^ ^^^ iJil 
() Ast sanctomim i^atin eiiu^^^ 

intotaGallia, les^u nre.sbyter 

cantibus, venil ./»f^,^^;,,it7,.« «««'«■, 

f -«S S::!srs;t "sXi^s^s:^^^-- ■■■ -- 
•XrS^i:vsZ":Xt^ £=S:«=:^=iri:: Vltima fnla 

relil»'<"^"'* 
S. Ingaiidi 
refcntntw. II, hb. Vl.cav 32 pag. f^ ■ {«^^P^ %^^ „ ,2,FarIatus. 
toired-Abbeville.hbJ^cap 81.r-.,^4^ ^^ ^^ .^ ^^„.^ 

Christiana. lora XI. «^o'. _ ^ ^^ ^^^^^ _ 

Eveques suffragants de U6ge, pais ,4, Corble., Ha,iologie ^^'^'^.^^^Z 'V 
,5, Anti,iu,tea, » ^- '''''',_ ,7) Vics dcsSai„U, ctt., AUCTORE 
R. D. H. Tir S INGAUDO CONFESSORE. 

DE S. I>i-Au ^aS Godefrido.Ambianensi O 

sum/utsse,ei in parva capsa argcnr ^^'P*''.^'" _,i„„entcsimo* vicesimonono Pe ^^^^.^ 

nisi unum S. ^«^^1'^'; ' /j; j_ j)ein sub- miUesimo ^^P^" f "'' sanctorum Salvn et ^^^ !>. Ingaudus 
in iliiecesihus 
Auibiancnsi 
ct Atreba-. 
teifi Si^Tluissc delatum, manifcslum est e^ lltnluod irlco contigU. ^uia, v. ooncardaU 

ZrLd iam circa annum 900 ejus ossa mea- gamii ^ mpoleonem, primum con. 

ImlSjul S. SaUium erani reconchla Pj^ ^"'^ GalLn^,iniU, Monasteno- 

TprointaUua,n pignora sancia haWa vl ^'^-y^i.^s Atrcbalensisfactumerat. 

Ttiam quod in islius ^vi in..lncmento perga- lumP ^^^^^ ^^^^^ 'P"'"P^-f„,t 

ZZ nti ridimus, appellationc sanct, ™/-«- •?««"'« . ..,. „.„ rv /,..«,»,.,«( m nom 

meno. .,„:„r„,,s ,tsnuc adever- a ncMatur: quicullus deinccpsm^ «.dev^ 
ZZLJs^culoXVni,rcssacraspcrtoi^ 

(lalliam, sine inlermissu contxmmtus fmt. 
Nunc quoquc ejus capul, utpoie ius^gne san- 
ctZrpignu.. pubticc ccclesia..ticcque eccpo- 
nitZp,ilercJin anliquis dia:ccscas Ambta- 
nnsis mart,rologiis ejus agilur rnemo'J'^l' 
et in Martyrologio VnirersaltCas Uan^^ 
in altcra ejus cditionc eqmUs de *«'«'-f ' . 
lais (3), necnon in Hagiologio vcn. presbylen 
".'■.•''. . .,; .i;m,r,,lin-cc.itAmbia- aJ^aJiq7<^icecesi .imbianensi fuerit separa- 
Zm^luerunt tamcn pr^sulesccclestasttca 
TlendoS.lr^e-nao,clie20oclobrii,obsttnerec - 
rcosistius diccccseos,scdpotiusju.^seruntut 
,,co.5!S"«« " retineretur, usque E 

anttqua Brevtai t ^f'^.'i,^„p^,Ambia- 
^ti-ni Anlonius dc dalinis, epi^^i^^^i^^^ 
dumJiniotu piiiXconsensunova 

ncnsis,anno 1852 cumj ^^ ^ ^^-^ Z:^,:cZnZHa,iJooio..n.pr.^^^^ ^^Z^^^i^IZn leoHon^ ^. Salvii nensiJuUos annos- ejus fcslum quoianms rxiu 
simplici fuit aclum die 29 ocfohrts, uti apparet 
cr breviario ah cpis-copo Ambianenst,Ludomco 
Gahriele dVrleans dc la Uotte.anno 1740 cdio- 
lllic ad finem, lectionum in honorem S. ^aiiHi 
legiiur : Corpus ejus (S. Salvii) quod honor.fice 
condilum est in ecclesia bcatx Marnc, longo post 

(1, Harbavillo. Momorial histor.du Pas-de-Calais tom. 
U ag 154 ; Rogcr, Avchivosdcla Pieara.e et del Arto. , 
tom I, Fg.i54. - (2)MartyrologcUmvei-8el,img. 93.. ^r^'s"^ :;::;;; ^0.0..« n.c ^.*: 

Sn'us ejus(S. Salvii) quod honoriflce cond.tum 
est n Ecclesia beato, Maria., longo post tempore 
Monstrolium a sancto Geotrulo, Amb.anens, p - 
scopo. translatum est, simul cum S. ngaud, cor- 
pore. .1'?«^ ''i'^ d' S. Ingaudo stilum porn- 
mus. 

_ ,3) Dictionnaire Universel des Saints, etc., ad calcem 
pag.73.-a)Dictionnaire Hagiographrque. tom.ll,col. 

14(34. R. n. B. l)E S. STEPIIANO EPISCOPO ET CONFESSORE 

CALATI.E IN ANTIQUO REGNO NEAPOLITANO COMIHENX-A-RIXJS r» R .^ V I tJ s . 8 Unicn. S. Slophani eultus Calatia, et alibi. Ejus natales, 
(.ducali.. ot (-|.iso(.pa.us. Couciliuu. Capuauuui anni cu-c.ter 
1000. S. Stcphaui uiors, scpuHura, iuvcutio. .^NNU MXXIV. 

Volaliic 1 Ctijazzia, olim Calatia, vernaciilc Cajazzo, 
estantiqua Campaniie citntasin monldms It- 
faiiseregioneSamniium, ad Vuiturnum am- 
nem juxta viam Appiam, a Capua mctropoli 
octo a Nmpoli rero mjinli quatuor 7tutltari- 
Ims distans (1). Esturnata, (//n/ liotla^uhcs (2), 
throno upiscopali, et quidem (si Gcorgio Ih-anmo 
credilnr), ab ipsis Christianic religionis cunabu- 
Us Uidit Boiiamlus, innuens huic sententite non magnam adjungendam esse fidem, sese 
sacra monumenta quihus usus est Braunius 
non lustrasse. Hiec ecclesia muiiasclades aii- 
quando passa esse videtw\uli significai Vghel- 
itis. Mimis quoque fclicia fuere cjus fata 
stecuiis XVniet XIX; nam anno 1741 iniia 
fuit conveniio inler Benedictum XIV ct Caro- 
ixim I V rcgetn Vlrixisque SiciHie, qua sedes cpi- 
scopaiis Caiaiina, (aiiquid simile ei aliis piuH- . V f.,n VI rol 438 - (SiActa lcndius. Orbis sacer et profanus.part. II, Ub. IV. cap. VI, 

Dotis inu3trat.i, Not«. pag. 145. Edit. Neapol. 1726 . Or- ^ DIE VIGESIM.V NONA OGTOBRIS. A hus istws iractv^s ecclesiis accidit), altoH sedi 
unirctur. Qua de re nihit faclum est, nisi quod 
ab anno 1801, episcopo raortuo, sedes fuit ra- 
cans. Dein anno 1818, Vi novos inter Pium VU 
et Ferdinandum Vtritcsquc Sicilix regem ini- 
tse conventionis, ecclesia Calatina cum ecclesia 
Casertina fuit unita {!). Haic unio duravit us- 
que dum, atino 1852, Pius IX dioccesiin Cala- 
iinam a Cascrtina separacif, et ei antiquam 
suam resiituit sedem episcopalem : cui,pra3ter 
urbefh Calatinam .subcsse voluit viginti sepiem 
loca adjacentia, pantm frcquentata (2). 
rf in aliis 2 Fuit olim Calatia antiquum municipium 

Campaniie Ronumum., cujus vices bene mulitc variivque. 

^^t '^h"'' ^""^ ^^^^ "^''*^ ^^ ^^^''^ mo^nia capichat focos 
S^Slep (i- ^„g ^^^^ ^^gj. ^ ^^^. ^^ ^^^^ ^gj-g ^^^^^ ^Q^ . ^^^j^ 

1669 focos 378. Anno 1795 erant incolx ipsius 
oppidi 2921, et pneterea per agros sparsi 233i, 
iia ut omnes simul esseni 5252. Anno 1824 in- 
traoppidi limites degebani35i6 habitatorcs{Z). 
Ex qu^parvo numcro hicolarum manifestum 
videtur Calatiam a pluribus sxculis minus 
fuisse oppidum, quod tamen nunc incrementa 
B capii, ejusque pnssules omni tempore exiguo 
gregi prxfuisse . Hujiiscivitatis gubernaculum 
te^iuerunt duo episcopi, sanctimonia intcreccle- 
siaruniprxsides suixviprxclari : alter sancius 
Ferdinandus, cujus decessores nostri ad diem 
27 Junii commentariis illusirarunt gesia (4) : 
alterS. Stcphanus, ci/Jiis memoria a remotissi- 
■mis iempoi-ibus in dia>ccsi Cahiiina ei aliis 
locis,ad diem 29 octobris, recoliiur.Indicatur 
scilicet in iribus antiquis ecclesite Capuanse 
Kaletulariis: in quorum primo, circa annum 
1300 concinnaio, legiiur ad hanc diem festum 
S. Stephani Gajaziani episcopi (5) : item in bre- 
viario ecclesise Capuanve, anno 1828 edito (6), 
legimus nostro xvo, in aliquibus ecclcsix ar- 
chidioeceseos Capuame, S. Stephani Calatiniad 
eumdem. diem celebrari fesium. Sed, ut par 
erat,multo majorc solemnitateindioicesiCala- 
tina agebatur sancti episcopi natalis : idque 
nobis apcrtum csi ex propriis missa et officio 
in ejus honorem a presbi/ieris Calatinis usur- 
patis, quot^m apographuin ad Bollandum 
misit nosier Anionius Beaiillus. 
<hii,infcr- 3 Jam vero nequaquam dubitat Michael 
tiw', Macera. Monuchus {!) quin natus sit S. Stephanus m 
ticexfjcnte ^^g^ archidioscescos Capuancc, qui Macerata 
^m^^" nuncupatur. Est autcm Maccrata in terra 
Lanei siia : quse terra Lanei nomen habei a 
parvo fluminc Lanco, quod vulgo Lagno et 
latine Ctanius appcilatur, ei a paludd/v^- Sues- 
suianis ad patriee mare fluens, Capuanum 
terriforium ab Aversano sejungit. Bicitur 
et S. Stephanus ortus ex illa gente, quss sx- 
culo XVI nuncupabaiur Menicii/n. Sed ad id 
oste7idendum nuilurn profcrt Michaei Mona- 
chus docutnenium hisioricum, contentus vul- 
gari hujus tractus traditione, nisi quod sub- 
Jungit sequentia verba : Hanc traditiuneni, quum 
archiepist^opus Capuanus Cuisar Cosla, qui in 
hac cathedra ab anao 1573 ad anaum 1602 
se(/i7 (8), etiam ab ore illustrissimi Julii Antonii Sanctorii S. R. E. Cardinalis fqtti,natus anno ^^^''^^ 
1532, obiit 1602) i,9), accepij^set. pro hujus sancli devota niemoria, Laurentium Menicilhun adole- 
scentulum, nunc ccclesiaj cathedralis primice- 
rium, clericum orrtinavit. Et nupcr quum ipse 
primicerius hanc traditionem ct alia monnnuMita 
apud regium concilium NeapoUtanum in Acta 
retulerit, sententia pronunciata est, pentcm Mo- 
nicillam esse S. Stephani gentem. Eadcm tradi- 
tio retinetur a Calatinis. Atquc /iKc scrit/ebat 
Mic/iaei Monac/ius anno 1630(10) . Sed,ni' facilc 
huic rei suffragemur, non s^tadet tantiim docu- 
mentorum vetcrum. ahsciifia, scd i/j.ve mos in 
pluribus civiiatibus Itaiiic oiim usitaius, quo 
populares sancti prtecipuis familiis, nuila ha- 
bita ratione infinmiatis genealogiamm, ad- 
scri/^ebantur. 

4 /*orro quum septcmesset annorumS. Ste- '" schola 
phanus, uii lenimxts in antiquo breviario Ca- ■''* ■'^''ww»*'* 

' ' ■' ' 11 ""ijoris C<i- 

pM«no (11), intra nuiMua Capuamu urbis apud i„„p„uiteris 
ecclesiamDominiSalvatoris aparentihussciiolis vt officio cc- 
fuit traditus, alquc in iis literas omneque eccle- clvsiastico 
siasticum officium didicit. Quatc fuU /loc litcra- ^'''"^"^' 
mim studium colligi potest ex eo quodS.Juanr E 
nesLaudensis,s[vcuiosequente,Eugubiiquoque 
liieris impigram dansoperain, sensus quippe 
dictionum, vires sententiarum, pcncra casusiiue 
mentisarmario recondebat, ct ubi lasi,-iva,impu- 
dica, aniniLu damnosa obviarent, quasi scylhcum 
Ulixcs melos, cruci Christi anm-xus, surda aure 
transibat(l2). Officium vero cccicsiasdcum in 
S. Scriphiro! studio et psalterii exercitio prie- 
sertim erat rcpositum : idque constat cx Vita 
HomanipontificisS. Leo7iisIII,f\ui a parvaicta- 
te in vestiario patriarchii enutritus et educatus, 
omnemque ecclesiasticam disciplinarn spiritua- 
liter eruditus, tam in psalterio, qnanuiue in sa- 
cris divinisque Scriptuvis pollens, subdiaionus 
factus, etc. (13). Hem exVitaS.Pasc/iatis I, qui 
a priminvo aJtatis su;o tempore divino cultui 
maiicipatus.atquc in sacrosancta) ecclesia) patri- 
archio, studiis divimc salulifericquc scripturui 
imbutus, tam in psaltcrio, quamquc m sacris 
paginis novi ac veteris tcstamenti specialitereru- 
ditus... subdiaconus quidem faclus est, etc.(14). 
Nec iantum Romicjuniorcs cterici liac ratione 
instituebantur,sedpertotamIlaliam,acproin 
Calatiie : nam Eugenixis //, anno 820. in con- *" 
cilio Romano (canonc 34^, quum dc (piihns lo- 
cis ad eum essct relatum, non mapistros, ncque 
curam inveniri pro studio litcrarum,pra;cc7)// ui 
idcirco in univevsis episcopiis subjectiscfuc ple- 
bibusetaliislocis,inquibusnt;cessitasoccurrcrit, 
omninocura et diligcntia habeatur, ut magistri 
ut ductores constituantur, qui studia literarum 
libcraiiumque artium, ac sancta habcntes do^t- 
niata,assidue doccanf.quiain hismaximcdivma 
manilvstantur atque dcclarantur mandata (15). 
Quod p> -aiceptum renovans in conciiio Romano 
anni 853, -S. Lco IVaddii : Et si liberalium ar- 
tiumpr.eccptores inplebibus,utassolct,raro m- 
veniunlur, tamcn diviniu scriptura,- magistn ct 
instilutores egcleseastici officii nullatenus dc- 
sint Qucesatis indicantS.Sicvhiimm^quamlo (1) Bullarii Romani continuatio, tom XV, pag. 9 et 57. 
— (2)Cappelletti,De Chicse d'ItaUa. tom. XX, pag. 275; 
Giustiniani. Dizionario geografico del icgno di Napoli, 
tom 111 pap 17.-(3^Dizionariostatisticode paesidelre- 
gno delie Due Sicilie. Napoli 1824, pag. 20. - (4. Acta SS., 
ron. V Jumi, pag. 330, etseqq.- (5) Sanctuanum Capua- 
num, pag. 420. 433. 518. - (6) Pag. 429. - (7) Sanctua- 
rium Capuanum, pag.179.- C8)ltaha8acra, tom. VI, col. '.'.V T>:Jcl VJuiy tymboLdo Ro..i, .iolk...,„o, 
1„1 et seq. Cfr. '>'^'y^ p„„„fi.„li., ton,. II, l.ag. »). 

J^^;;;«J,T.Z r»;l;'it Pag.m - ..5, U.UO, Coll. 

conc.,tom.Vlll, 001.112. ^^^^^^ ,, S. STEPHANO EPISCOPO ET CONEESSORE. AUCTOSB 

R, D. B. stat ahbns, et 
diiin eptsco- 
pus Caiati- 
nt*s consiitu- 
tus est. ^ veni-^-et Capuam acceptusque es- 

[le.iasHcum clidic^^ tlt^^ZZ^rii .iPC et ^''^^^ZlTX^^^^^o ..V^^^^ con- 

menla grammnlicx, Shc, iptu, am p ^^^^^^ Gc-bdo) ='"' "^ ^ „1^1 princeps 

e^ercitium fuisse cdoctum (1) ^.,.„„^ ,,od et.am «" cess^^et P^^^ ^ ._ 

e; Ft scliola ecclesiae &. Sahatoris majoi „„^10 nricventus esset (7) .«»""■ •- . 

constitutmeslobcg,-egmssuasdotsMa^« l^us Pa,idulphum ^ntra mnsem / ^^ D 7i7l,',Vndos (21 ." /nferta (cmpoi-is cpiscopus 
la^uZli^cculMilJii^^^^^^^^ 
roH^apum ab anno 991 «rf 981 mp,-c„iam te- 
^ZlpTZtem) et Ginberlo, archicp.scopo Ca- 
;:nCW.comn.popu,ovelcle.-o«..t.cunc^^^^^ vivis discessisse, '; , „^ pn/^copifm. 

novcmbriumind.ct.oneV ,9»o^^^ 

'"" '^'c!;S:^oZs indictio an- 
ann^ 979- Cc/pttoKt y^* ;„,,„. nlifninilio se- 
„,. ,,„„.eo;«, !•-''— 't:."^*' *^ IJ (/rff l 
hris uovem- mebal inittum f''/^«";X,„,. indict^o E 

st,-a,idoC.e,-bertum non anle annum 970negue brm i j,.,^ indiclionis VII Ro- 

tsannummi fuisse a,-chiepiscopum eoqi^ "jam ve,-o guum dies kalendarum no- 

Tempore kalendas no.emb,-es an,mnJtct,o,us -^^«^./ZioLe^ni Constantinopol,lana 

vilfuissediem\noMmbrisannim. , u.,ip,„larum novembris indiotioneVII 

pZ rf'c.>/ Leo Osticnsis in Ck,-on,co ^^^^^l^tt^M, l^^imu,; cadat in dicm 

ZZ.si (5), Joanncm, ^^^^^^-^^X- f»TS !' a-i m,fiuit,. Step-^anum /^ nis annum pr,etc,;,ullens : post gu,.,n domnus 
Leo bui..s (Cassinen.w) cenubi. ...o.iacbus ... ca- 

d .nc.Vlato quatuorannis etdimidio arcluep.- 
scopatu lunctus,Gerb.rlo .,icbiU.n......sloc. .sl.u» 

n,onacbosuisuccess.on.n.l,u..or.srcl.nu.t.Hmc 

amu,-clC,e,-be,-tumnonanteannum 970 Uipu 
"''' .. . .-,..^ „.,n,,i,mir,;inum.acn,'Oin TZiZZTeet Zcon.titutum est, ut epi- 
TMZlomLis consecrentur; ast anno 
97T cm dominicaliE nolato, "««■'?";»"« 
Sc, w" do,ninica non e,-at. sed sabbatum^ 
TeZ co,^siderandum est ab hac Ifpe non- 
numquam discessum fuisse, el onbnaUones 
numgua,,!. ^ ,.,,,..„, „^ „ii„maliisdiebus, Z: ( * W«m nonanteannum 970 Cap,. numguam ~--;,,„m aliis diebus, 
ZZluissecrea,umarck,episcopum.acp,-.n "^^^^^^: ^,1^ fest,ritatcs essent. Sicu, C anie L tcmpus S. Stephani consccranonem 
Ton fecisse. Prictcrea manifesHun esl Gcrha- 
tum inira menscm aprilem anm 980 et mcnr 
semapriicmanniQSi,hahuissesHCCcssorcmin 

scde Capuana Adenulphum; siquidem mensc 
apriliannim^ojamannoquinioarchiepiscopxis 

erat Capuanus. In exordio enim diplomatxs, 
caius meminit Vghellus, lcgimus : In nonnne 
D^mnu DoiSalvatorisnostri Jesu GlnistL anno 
ab IncaiMKUione Domim 980 fid cst a Natwitate 
Dommi OSSAetquavto anno LantU-nolphi excel- 
lentissimi principis.n.onse aprili,\lV mdict. nec 
non ct qumto anno Domini Adcnolphi, egregu 
archipra.suhs,qui, Dco laveutc, sanct.o Capuamo 
scdis arch.pvicsul consecratus csl (0). Id et con- 
firmatur hinc cx Vita S. NiU, a comvo cor^cn- 
Lta inquairaditur Gerbertus morluus ante t!Z^s:Z::^f^r,tatcsesserd.Sic,u, 
^^emplump-oa-imum^. »^^'empor^ 
'a<ldZamM., S. He,-ibc,;tus, ~ «-"^^^^ ^ 
.copus, sac-atus est d,c nalaU Do,mm anm 
wTli, l^"-» erat fe,-ia II: i,ata,nen u m^-e 
lci ritiscemre p-^cedenti t,u:hoa,-etu,-(ii). 
Tonitaque Zrum est S . Stepbanum cp.scoi^ 
infulasacccpisse sabbalo, guum p,vple, /cs - 
^atcn 0„Um Sa,^cto,-um Populononm- 
nus c^sel fe,-iandum ct acccdendum ad ecctc 
siaslica officia guam in Nalal, Domm, 
' Mi^suLssores,a,-chiepiscop,,fu^^^^^^^ 

Adenulpkus, Ajo. ^'J^-^''^''; ;rn7kus hZ "-"■'^''- 
,„anoa«m098 irUcimt.et Paldulphus. H,c 

Z::g,-egaritCapu.,,^esciturguoannoe^^^^^^^^ 

W,-umsynodum: cui mle,'fuxl S Stepbanus 

Crtinus Yerum, quum Paldulpkus post ;ta, in qua iradUur Gcrhertus ^^o,iu^J^ ^^998«"/. 4»^ crcatus. Jam anno 
Pandulphum principem Capuic; en^usce^ ba. annum ,1) Lnbbo. tom. VIll, col. in. Cfr. Thomassin Disc. dc 
If/g L tl. II. col. 643 et seq.- (2> Michaei Monnchus. 
SanctmriumCapuanum. pag. ISO.- (3. Ibu ..pag. 1.8.- 

tom VI Uk. 635. - i6) Ual.a sacra. tom. N I. col.3a. - 
rActa S . tom. VU Scptembns. pag. 325.- .8, Rerum 
Ulucamm siriptores. tom. U. part. 1. pag. 303 et seq. Cfr. ActaSS.. tom. VllSept.. pag. 326.- (9> Ualiasacra. tom. 
VI col 321. -(10)Cangius.Glossarium.vo/nrf,cf.o;Art 

rum Scriptores. tom. U. part. 1. pag 41. - ^^^ Jtaha ^a 
era. ton,. VI. col. 395. (13) Acta SS., tom. U Martu pag. 
465 4-9. - (14) Ibid.. tom. XU Oct., pag. ^- «^ «f • 
Ma tenc. dc Autiq. eccles. r>tib.. tom. 11. pag. 10 et 27^ DIE VIGESIMA. NONA OGTOBRIS. 9 iH«i circiter 
000. 1008 Chrisli nati Adenulphum successorem 
nactus esset, sequitur synodum post annuin 908 
et ante annum Christi nati 1008 fuisse celehra- 

tam (1). . . 

8 Neque forsan hujus synodi notitia arl po- 
steros pen^enisset, nisi Pakhtlfus in epistola 
synodali exposuifiset , qm pacto S. Stephanus 
coram patrihus de ecclcsifc sute re.ratorilnis 
conquesfus esset. Accipe hujus epistolx frag- 
mentum superstes : AUCTOBS 

R. D. B. accensa lampade. Quare opinarelur quiNis lati- 
tare ibi reliquias, de quibus loquiniur, sacras. 
Excolebant seduli, quando minime deerant exo- 
rata divinm gratiai dona confugientihus illuc. Ti- 
muerunt Calatini ne furto daretur sanctusdesi- 
dcral>ilis, pra;sertim confmihus Gapua;, ct ideo 
<;ic studiosissime absconderunt (3). 

10 Quiesccbant in hoc loco S. Stephani e.n«- « .^^J**""° 
viie, quando die 12 Augusti anni 1507, ccdc- *'"^ 
six Cajacensis episcopus creatits fuit Vincius „,^„ six (Jajacensis episcupi^ t/t«.iw ,. B Natiis anno 
935, vtorilur 
nnno 1023. 
Qiii miracu- 
Us clarusho' 
norifice se- 
pultus fitit dum residerem in aula (majore ecclesiai) Sancta? 
Dei genitricis et virginis MariK, sanctorum- 
que protomartyris Stephani, et Agathai cum 
reliquis coepiscoins suffraganeis nostrai sedis, 
et cum sacerdotihus, ac diaconis, et in circuitu 
nostro astaret agmen reliquorum ordinum eccle- 
siasticorum, ad sanctam synodum celehrandam : 
tunc in conspectu omnium surrexit de subseUio 
Stephanus confrater et episcopus GalatiniC sedis, 
et coepit dicere tam mihi. quam etiam omnibus 
residentihns, atque astantibus : a Scire vos volo, 
Domini, et confratres, quod sedes mea ad nihi- 
lum redacta est ab illis, qui ejus hneredes esse 
permansenmt : » sed cum praedicti confratns 
nostri vox ob infirmitalem et senium, ita tcnuis 
ab ejus ore progrederetur, ut ad aures omnmm 
minus pervenirel, coepit humilitas mea tunc allo- 
qui ut vel ipse sic loquerelur, ut sermo ejus 
clare ad aures omnium pertingeret, vel vocaret 
unum ex suis, qui pro ejus vice, ea, qua; ipse 
dicere non valeret, ediceret. Tunc accersitus est 
Joannes, diaconus su^e sedis, et injunxit ei, ut 
in conspectu omnium ediceret, qua; et qualm 
damna ab invasoribus hfereditatum sustmeret. 
Ad ha)c humilitas mea pra^cepit eidem diacono, 
ut nominat.m ed.ceret qui essent invasores 
quoque laici. Tunc iUe in primis nom.navit Lan- 
donem f.lium Sigenulphi comitis, et Adenulfum 
filium Adenolfi comit.s, et dixit ut .11. invas.s- 
sent curteni S. Cosmai, etc. (2). 

9 Paldulphus e vivis cessit anno Christi nati 
1007 Ei diu supcrviccit S. Stephanus, vilam 
producens ad annum itsque 1023, natus anno 
935. Quando enim anno 979 episcopus factus 
fuit agebatannumquadragcsimum quartum, 
uti legimus in ejus Vita infra edenda, et qua- 
draginta quatuorannos in episcopatu explevit. 
Eo majore sanctitatis fama fntitus est vimns 
et mortuus S. Stephanus, quod per ejus inier- 
venium Deus plura fecit miracula : quoi-um 
nonnuUa infrarecitabimus. Hinc nemo mira- 
hitur S Stephano. statim post siiam mortem, a 
Calatinis permagnos fuisse delatos honores 
Eninn-ero pensitarunt Calatini civcs, quemad' 
modum ex Actis inrentioms osszum S . &^e- 
phani, fact.v anno 1512, excerv^it Michael Mo- 
nachus, ad devotionem recolendam, ut recond.t. 
insius venerabilis corpor.s extaret articulus di- 
eiti manus benedictui, quotannis populo cele- 
britatis su^ die solemni in Missa ostcndendi, nec 
minus osculandi. Custodiebatur inter.m m sa- 
crario sub digitali argenteo modulo. Pro.nde 
sacello cum altari erecto, super pav.mento fer- Sinnmux. vi>: ut refh-t Ugkeltus (4), doctrina 
clm-w!, periliaque lum Gr.vcie, tum Latime 
linguie celebris, thcologus eximins m conclio 
Lateranensi .tub Leow. X, qui eum adolcscen- 
tcm. cardinnlem imtitueral. Hic. nit Mirhael 
Monachw, cum lejiisset in l.ynmo ad maUili- 
num offlcii S. Stepliani (le loco ubi ejus jaccbat 
corpus : Sacrum corpus ejus latol 

In prirsenli tumulo 

Tolum, priDler, proulpalet, 

Digilum in viisculo *• 

Reservalum sicul tlecel, 

Ul pandatur populo. 

de inveniendo, et effodiendo sancto coi-pore ccgi- 
tavit : quare anno 1512, noctis siienUO. cm- 
dam probo sacerdoti, etcorpore quam robust, , 
D Andrea;, sacrista-. majoris ecolcsi:e, hujusnu,d. 
facessit negotium: qui, ope implorata d>v,na 
ianuis occlusis, marra vel lipone assumpt.s, 
non minus rcligiose, quam naviter d.v.t.arum 
excavandarun, satageret : nec mora : jussa ca- 
pessit Andreas presbyter : perg.t tod.ens, dum 
primum sarcophagum ruisset, nov.t 'b' "»"'-« 
quod qua:ritat corpus sanctum : cuju rc, causa 
Ltis domino V.ncio clancule detul.t manem 
"borem. Pncsul vero perculsus d.cto, .n,hx,t 
't"uum, et ne cives id intelligant, lu.t,t,.m 
dissimulat et se reperisse quod e'^^"'^-;'';' ' 
imo ut caut,us ageret, quod Interct suos lam^- 
liares, comitesque in re cc^pta, caput cujusdam 
cadaveris, cum tibia cudcm loco aptar, tcct . at 
mala fama volat in vircs, eo quia ossa ,lla nec 
odo,-em efnabant, neque pontif.c.s '"•«'■' r"|;-- 
ferebant. Exeso cadavere viso. -'7:«=':»"'" ^^' 
ves Tribuni, seu clecti pleh.s V.nc.um ado- 
riuntur probris.minisvc eonquerentesscandalum 
tentasse aboIend,c devotionis popuh. l.ruhu.t 
eni eopus. Quapropter, accersito Hieronymo dc 
rentilihus suo familiarissimo, deinde eanon,co, 
cc^e un i'te ad S. Mariam dc Gratiis apud c,v,- 
"^' " " od aggrediuntur nudis ped,bus, man,- 
^Ts^ppl ibSs. Aras ingressi, coram Virg.r^ 
lach.-ymantes, oratione et jejunio co„Iug,um exo- 

" Tl Non defuit purissima virgo. Rediere do- 
mum ,ntrinsccus aniat,, ut solum usquc ad 
Tqua-mvenas aperirent. Ep.scopus tamen^ n,- .».«■ 
h,Iominush,esitans, coIlect,s sarcnuhs, pra; ato 
H,er"nymo detegit an,n,um, se Romam profcc- 
~Licorpusdesiden.ti— ,,nnoesc^ intulcm it- 
v,-ntu.s nnno crariu suu ■jipi»- o- « . turum nisi uuii»"^"— " . „j 

sacello cum altari erecto, super pav.mento fer- Uirum ,,p,i„,til.s omn.s nostra ad 

rea cancellatura eingente aliquale bustum Ve^"^^ castrum dicecesis nostra., .t.nen confin s 

fabricaverunt e regione ve.-sus illud corpus ho- ^a-m^ C ^^^^^^^^ ^^^.^^^^^ ^, fuga pra3 ru- 

nestiferum, uUis ossibus positis intus; jug.toi ^om (1. Ughem.Italia sacra. tom. M. col. 322 et 44^. - 
<2 iL col 444 - (3) Michael Monachus. Sanctuanum 
(2) lbi<l,.coi. ■•"■ ^ _ 4 u helli, ItaUaaacra, 

Capuanum, pag. loJ ct seqq. \ > •^Hi 

Octobris Tomus XIII. tom VI, col. 451. Cfr. Cappelletti. U cbieee d-ltaUa. 
tom'.XX.pflg.263et270. 

2 more c erset annorum, intra mcBnia ejusdem Capuan.e 
urbis.apud ecclesiam Domini Salvator.s a paren- 
tibus soliolis ti-aditus est. 

2 Lectio II. Hic Dei favente clementia, lite- 
ras onmeque eeclesiasticum off.cium P'^;^ 
consodalibus pa.-vo tempore d.d.c.t . quot.ens 
U,rpsa lcbat. aut logebat. seu vacabat, ccelest.a 
semper cogitabat. Deumque creatorem habcbat, 
cate el trans.tor,apen.tusrespueh,t, et .pse 
ab ineunte a.tate castissimus, suos soc.os cast.- 
at m docebat, et quos male agentes cognosce- 
bat meU.nuis verbiscorrigebaf.omnesd.l.geba , 
et ab om.„bus d.ligehatur. Qui cum tal.a agere , 
ab omni clero ipsiusque loci abbate factus e 
cler.cus, et de gradu .n gradum ad sacerdot,. est 
ductus honorem : et non longo tempore post .n 
eadem ecclesia abbas c o.-dinatus est. 

3 Lectio .11. In qua v.dehcet eccles.a cum 
omnibus, q..os a die nativitatis sua= habu.t, qua^ 
draginta quatuor complev.t annos. Pe, .dem 
tempus. defnncto U.-so Cajaoiens, ep.soopo, a 
Panclulpho d principe, qui tunc Capua. p.-.nc.pa- 
batur filio scilicet pra:nominati Landulph, p. .n- 
oipis,et G.riberto e a.-ohiep.scopo atque omn. po- 
nulo, vel clero, gratia cuncto,-um et 1^"'»' »; 
Stephanus est eloetus et consecratus ep.scopus . 
in quo videlioet episcopatu itcrum al.os quad.a- 
ginta quatuor explevit annos, et obdorm.v.t .n 

Dommo. 

ANNOTATA. 
a Ex hac rita de^umpsit Fen-arius notitiam 
quam de S. Siephano Catalogo Sanctornim 
Ilali^ inseruit. Eam quoque prx ocuhs hahuii 
Bucclinus, qui quopacio S. Stephano in Mcno- 
loqio bcnediciino locum dare potuerit, osten- 
dere pr^termisit. De eo in Annalihus bene- 
diciinis non loquiiur Mabillonius. 

b Landulphus II princeps Capuanus et Be- 
neventanus. Cujus avus Atenulfu.^, quuni esset 
princeps Capuanus. suprernam poiesiaiem in 
principatu Be^ieventano anno 900 nactus est. 
Obiit Landulphus anno circifer 961 (4). 

c Abbas seu rector in Campaniee ecclesiis 

prxpositus erat aliis clericis. De hac re brevi- 

ter diximus in Com meniarioprxmo, num . 5(5). 

d Pandulfus de quo in Comm. prxvio num. 

5 fiiius erat Landuiphi. Obiit anno 981. 

\ Gerbertus fuit archiepiscopus Capuanus; 

de eo in Co^mneniario prsevio, num. 5. 10 

1- r.iin vnro nox properasset, togam, 

":^:,rc;^::;::-pon^n^gerspa.at. 

in aula, quasi dementasset, scse abju,gat . evo 
ato tandem animo, Andrea: Herum verba faat 
.licons : « S,,iritus uh, vult sp,rat : H"- -^'' ';"„ 
denle in mer,d,em hodierno sole, <"'" ^^ 
smnti in sacra a.de, qu.dam A*;"-™™';" s' n- 
genie I.-ortu„atorun,. I,cet q.se W-^";. '» "^^ " 
dit cohortans : Ecoo musca, "onnulte .nqu,t), 
Domine ex parle iUa |nod,..unt, ,iua sa,.ctum cor 
™Tquu= Uis, odorem sp.ra..tos. Porto.Uun, sunt, 
Tp" assoro, oxurge, inferius desce"damus, .n- 
stemusoperi.» Agg.-c<litm-i'^'™n>'''"='"™' An 
dreT" presbyter. P.-.esu, autem V.ncus anx,us 
bea an' invocat Mariam. Inter h.ee en sub n- 
cepto laborc suaven, sentit odorem P csby^er^ 
inSo paululum suffod,ens, ex '^-'"™ ° f ^^^ 
ap,,arotsopuIchrum. Kvest.g.o onin.lm r 'Ct s, 

addom,oi„um op,sco,.i "1"?"" ^^/^^^^^.^^f^ 
episcopus porv,g.I, hacchatus J"l"l;'t'™ ;""7_ 
acclamat fan.iliam : pra:it ^'^"""•""'^' P^" f "^ 
dio lachryn,atnr, induit stolam, "P^--.""" "^'^'^; 
et ei:co corpus boaUss„„i ,,alr,s ,,a ot cunct^ 

B .ntogrum, P'-'''t^'' »"'''"''»*''" P^''"?"rm™um 
diximus. Do„,inusautom Vincus stat,n, ,nanum 
fn an tum pootus oxte,.d,t, cru.:em (erat en,m 

episco,,aI,bus ornamentis indutum ) arr,pu,t, 
quam quo.idio ,.o,>ulo inter sanotas ,-ol,qu, s 
cstenderet. Krat oor,,us statura I-cej-urn. vuUu 
p,-oIixum, pia serie depos,tum, oa,KoI at,s man 
bus Tunc in tuta civitate .nagna facta cst la.t.- 
tia, connuu..t o..,.,os ad osoulandum manus et 
pedes. Vincius ab alto loco conc.onem l,et . 
Lm hahuit, ot oivibus ad propr.a redcun.hu, 
rciog.t ,vl.,,u,as sacras, et in vene.-ab.l. rf.cula 
collocavit, servatis non..ullis fragmont.s .n sa- 
crario. Festum hujus ,nvo..t.onis, sou trausla- 
tionis. celebralur octavo d,ePentecostes.Ha.cde 
inventione fusiori stylo scripsit auotor ,ncertus 
i„i„s lo„,poris, in.,c hrovilcr ,psa "0« e.scr,- 
psi,n..s. ;/«<7e«M.v Michnel Monachus W.Addit 
Unhcllus (2) Vinc.u.,. opisoopu..i ..obile sacel- 
,um in eadcm catl.od,-aIi c,-ox,sse, in quo ossa 
eius,Iom sa.,oti Stophani rolig,ose asservantur, 
ibique ante altare haic legi in marmore : 

Divi Stophani caput ot ossa. Hinc ex- 
Imniata Vinoius Salornitanus tunc 
CalaUnus o,iisooi,us ou„, populi ap- 
plausu, iH,,pito ,'ooondi o„,-avit. An- 
noDom. MCCCCCXII. XXllI. 
Jlaji. 

Hnjiis Inrenlioms feslum eliamnum cele- 
bratw quotannis die oclava Pentecoslis (3). constitutus 
fuit abbas 
ccclesiss do- 
7fiint Salva- 
toris et postca epi- 
scopus Cala- 
tinus. VITA S. STErilANl MmACiiLA s. stepiiani calatini 

desumptn ex ejus 
ofpvio in ecclesia Calalina. ex andquo 
Breviario Capmiuo''. T - . T , 1 »17. Pvi 4QuodamdiecelebratisabipsoResuiYectionis 

S. Stephanus Lkctio I. Temporibu. ipitur ^^";»u '^" '^;^^^^^^^^ j^^^^j^j,^ ^i^sarum solenniis , contigit, ut qui- 
,■« terva La- ,„11 principis Capuana. .ivitaU., l^;'^ qu.aam ^ i , ^^^^^ ^^^^ _^^^ calicem, in quo divina fuerunt per- 

tractata mysteria .tcrgendum acciperet : quo inter 
manus ejusdem Iracto (erat enim calix a vitreus S 

tn terra La- niii principi.- _..j. - 

nei natus et |,omine Joaimes, uxor vero Guiselperta, m loco 

Capu« m.- ^^^^^. ^^..,.^^^ dogentcs, infra UnLMn Campauue 

• b lelluris; quibus erat parvulus lihus nomine Sle- lia sacr Sanctiiarium Cnvuanum. pag. 187 ct seqq.- (2) Ita- 
.cra.tom. VI. col. 445. - .3) Ibid. - ,4) Muraton. Rerum Italicarum Scriptt.. tom. U, ^rt- ^- P^f . f f^^f 
sen - (5) Cfr Sanctuarium Capuanum, pag. ISOetseq. 
^'" * more Calicem vi- 
treum frac- 
tum S. Ste- 
phaiius re- 
petUe inte- 
gruin resti- 

tuit. 

a DIE VIGESIMA NONA OCTOBRIS. 11 Oblationem 

num denti- 
bits, B • Le(/c ti-i- 
bucbont. 

ct panem 
oblatum a 
murum dcn- 
tibus seroa- 
vit. 
c Ilem homi- 
nemacapitis 
dolore sana- 
vit. more illorum lemporum, quo vitveis calicibus 
sacerdotes utcbantur), cumque id sanctum epi- 
scopum non lateret, ad locum accedens, rem casu 
gestam diligenter examinans, jussit partes cali- 
cis exbiberi ; quibus allatis, fudit ad Dominum 
preces, statimque firmus, et integer, ut prius 
erat. Quo miraculo astantes obstupefacti, Deum 
insancto magnificabant, ipsumque majorivene- 
ratione prosequebantur. - 

5Per idem tempuscum sanctus antistes in villa 
quadam, ad dedicandum altare in ecclesia S.Ma- 
ximi, cumsuisseclericiscontulisset,peracto,ut 

decuit, Dei opere, in domo presbyteri, qui eam- 
dem regebat ecclesiam, ad corporis refectionem 
sumendam secessit : ibi igitur morante, canis 
advenit, qui oblatam b, quam minus caute in ec- 
clesia custoditam invenerat. ore portabat. Ad 
trivium igitur illius domus cum pervenisset, de- 
posuit illam in terra -, quam cum resumere totis 
viribus conaretur, et non posset, ululando alios 
canes convocabat, quibus concurrentibus, nec 
iuam tangere, nedum resumere valentibus, ac- 
currit populus: nec segnis beatus Stepbanus ex- 
titit : causa igitur a presbytero audita, qui etiam 
suajnegligentia) fassus est culpam, qusorit obla- 
tam, quai cum ei delata fuisset,nec caninis repe- 
risset dentibus atlrectatam, signat illam, ct 
frangit, circumstantibus resumendam tradidit : 
quomiraculo universis admirantibus, rem hanc 
inauditam sancti viri nieritistribuebat *. 

6 Necdissimilealiudextitit.Cum enim feria 
quinta sanctus Domini confessor divina cele- 
brasset, sanctissimumque Eucbaristiic, tam clero, 
quam populo tradidisset sacramentum, quod de 
formata supererat, ecclesiai custodi magna tutela 
servandum tradidit : qui jussis obtemperans.qua 
potuit adhibita diligentia, decenti tutoque loco 
deposuit : sed oportunitate nocturnae quietis 
nacta , murus adveniunt , parietem penetrant, 
Ihecam rodunt, inveniunt formatam, quam in- 
ventam VL^pentino interitu oppressi, gustare non 
potuerunt : unde formata intacta manente, apud 
iUam mures mortui sunt inventi : quod qui vi- 
derunt et audierunt, Dominum benedicere non 

cessabant. 

7 Postmortem quidam clericus, cum aCapuano 
principe in Apuliam legationis causa missus fuis- 
set ettrium dierum metam incolumis perlecis- 
set', tantam subito capitis incurrit vertigmem, 
ulin amentiam incidere videretur. Quare invo- 
catus Stephanus, ut eum a tali morbo hberaret, 
noctu ei apparuit, factoque super caput ejus 
signo Grucis, omnem capitis languorem effuga- 
vit. Ha;c sufficiat pauca ex pluribus exscripsisse. 

ANNOTATA 

a Calice vitreo utiprohibiti fuere presbj/teri 
in conciUo Triburiensi anni 895 (i) ; sed koc 
concilium utpote pronnciale, ^/«^;"^^'.'''^.^ «^ 
animadrertit Michael Monackus{2), m Italia 
noncontinuofuii rcceptum. 

b Obiata.sa'pi«5 mmitur propane ad saai- 
ncium obiato, seu pro hostia ^^ondum com^^^^^ 
crata; sed aliquando eliam oblatie^uti hoc 
loco.dictiefucrepancs non comecrati.inal-- 
tari tamen benedicti, ut monachis qui hucixa- 
ristiam non acceperant, ante cibum in refecto- 
rio distribuereniur a sacerdote (3). 

(DLabbe coll. eoncil.. tom. IX, col. 451.-.2)Sanctua- c Formata dicebatur sacra Euckaristia ob l> 
formam seu figuram, ut putant Durandus 
aliique, sive ct^cis, sive Ckristi qum ei ini- 
primi solet {4) . E HYMNI OFFICII (5> 

S. STEPllAM CALATINl 

AD VESPERAS * 

Pater almus gcncrosus, 
Et confessor inclytus, 
Charilato spcciosus 
Pudoroque fulgUlus, 
Cum angdis coronalur 
Pretiosus Stcphaiius. 

Piusfuitatipie prudens, 

Humilis, auiiibilis, 

Et in ruundo donec vixil 

Satis vener;d)ilis, 

Qui lerrena sprevit cuQcla 

FactusinefTabilis. 

Fracti cnlicis conjunxit c 
Parles, ul prodigia 
De ipsius gestisdiclanl, 
Eldocethisloria, 
Qu£B nostr» posteritatis 
Stabil in memoria. 

Infinila signa fccit 
Vivens et posl obitum, 
Quto narrare lingua nequit ; 
lugi prece Dominum 
Postulemus ergo rerum 
Salvatorem oranium, 

Ul Q\ sacris confessoris 

Votis, etsuffragiis, 

Nos alisolvat a conuuissis 

Expiator criminis, 

Ul et sanctis gratulemur 

Regnia in sidercis. 

Gloria el honor Deo 
Usquequo altissimo 
Una Palri. Filioque 
Inclyto Paraclito, 
Gui laus est et polestas 
Per immensa siecula. 
Ameo. ANNOTATA- 

,ln Ca/a^morum S.Stephani «/A«;' ^«^^. 
cum BoUando communicavil anno 1638 no^^ 

esse.Jam vero ki txymyu i/ „^„uidmO' 

recitabantur ante steculum ^' -^^Z^ium. 
dum ex iisquie in Commentarto p mvw nu 
2. diximus, facile coUigitur. 
„um.v-OUata.-<4,Ibid..v»Fon.ata.-<5>Exms. 
bibl. reg. Brui. n. 8923. jj^^ Fuii S. Ste- 
phHniis nii- 
raculis prm- 
ctants. F DE S. STEPHANO EPISCOPO ET CONFESSORE. S. Stephn- 
mts, "tjus 
digitttm ho- 
norant <'"Ut- 
tini, daudis aliis- 
que /rr/ri.v 
satiitatem 
restititit. b Hichymnus ryinmum hymni Pange lingua 

intej^S. Slephanimiraeula. 

AD MATUTINUM «• 

range lin[^Uii gloriosi 
Confcssoris spduh 
Prajsulisquc vrt-tiosi 
SlcjilMrii iiiir.icula, 
Cujus patris Kcnerosi 
Voceinur ad pabula. 

Sacrum rorpus ejus btct b 
In prirsenti tumulo 
Toium, priclcr, proul palet, 
Diyilum in vasculo 
Riiscrvalum sicut docet, 
Ut piindatur pnpulo. 

In virlutibus electus, 
Christi priesul Stcpbiinus 
In niiraiulisexpertus, 
Fult;i'l ni!ul<iuiinus 
Douiinoque pnedilcclus 
Confessor sanclissimus. 

CinU(Us grcssum condonavit 
Siilis mirabiUler, 
Mulis puraiii erogavit 
Loquclaiii siniibter 

[Ut] diemones cUugavit 

Sic infallibiUter. 

Cujus prccibus laudemus 
Inliwnniselbiudibus, 
Dcuiii vcruin erogcinus, 
Ut det famulanlibus 
yKtcrnam, ut cxuUemus, 
Vitam in ca^leslibus. 
Aiuen . ANNOTATA D a Hic hmnnus eumchm njlhmum habei ac 
hymnusVni^?,o lingua Breciani Romam. 

hAh<^vomh'rnnf Calatini, uii vidimus supra, 
S Stepbani crurias, ne /urio auferreniur. UndenuncnosterjubilandoccBlus 
Addecuscautiducisatquepatns. ejus 

Oramusmeritisjuvari, 
Ilic et ubique. 

SilsaUisiUi, decusalquevirlus 
Qui super coeU rcsidcns cacumen, 
Totiusmundi macbinam gubcrnat 
Trinus et unus. 

ANNOTATA. 

a mc hymnus ejusdem est rythmi ac hy- 
mlus Iste confes.of Breviaru Romanu 

hUoc miraculum recenseiur supa inter 
S. Stephani «iiVacM^a. Lilerw Gerherli arehkpiscopi 
Capmni de S. Slephano 
creaio episcopo Calatino. ^ 

\iLilera<: cndh.tsGerhcrius,archiepiscopus Gcrbcrtm, 
C^J:XaL facU sese con^iitu^^^^^ «--.o- 
v^h^unmepiscopumCalatznumJnceden,^^^^^^^^^^ l^^ 
lnsuimr.s, propterea rjuod non tani^^od 
S Stephanum attmcnt, sed etiam Calatin^ 
diceceseosswculo Xexeunte limites et dxsciph- 
namecchibent, ea forma qua deinceps, ut ait 
Vghellus (2), usi sunt archieptscopi C^^P^^^'. 
Gerbertus a, saneto^Capuan.esedis, ^rati^ Dei 
arehiepiseopus, fidelibus omnibus orthodoMS 
clero et ordmi ; ct plebi eonsistenti Ca,aci:e 
ecelesiiB per apostolicam instUutionem nostro 
arehiepiscopatui subjecUe, dilectissimis miis ii 
Domino salutem. Probabilibus desidenis nihil 
attulimus tarditatis : Vratrem jam et coepisco- 
pum nostrum Stephanum vobis ordinavimus sa- 
cerdotom ■. cui dedimus in mandatis, ne umquam 
ordinationem pru.'sumat iUicitam, ne bigamum, 
aut (lui virgine non est sociatus uxore, neque 
iUiteratum, vcl in qualibet parte corporis vitia- 
tum aut e^cpo^nitentom, vel curia^, aut cuthbet 
conditioni obnoxium,notatumque. ad sacrum or- 
diiiem permiltat accedere, et si quos hujusmodi p 
forte repererit, non audeat promovere. Atros b h S. Stepbam caurias, ne furio auferreniur ';^^^\^^,^ ccdesiasticos ordmes prcetendentes, 
liujusmodi sacriiega /«^"f «;-«'5«;;;:;;^/;;; ;;,„a ratione suscipiat : quia aliqui eorum Ma- Ad S. Stc- 
phani Sepulcnnn 
mitltorum 
exaudittnlttr 
preces . vissimisptvnis mulctareniur, fume ^^aldefre- 
quentia ostendit nosterJoannesFerrandus{\). 

AD LAUDES a. 

Isto confessor Slephanus bealus 
Ponlifcx noster spcruUiimpie vita? 
Suscipit grandes Uodie triumpUos 
In paradiso. 

Hic pius, prudens, merilisque ciarus, b 
MaUco sanctiv crucis at<pie verbo, 
Staurat aUrili caUcis minuta 
Fnigiuina vigens. 

Ad sacrum cujus veniendo corpus, 
Qiiod tegil pr.Tsens lapidcum sepulcrum, 
Quisquis optala caruit s;dute 
Tcrcipit iUani. nuUa ratione suscipiat : quia ahqui eorum Ma- 
nichiei, aUqui rcbaptizati sa^pius sunt probati. 
Ministerio, atque ornatui ecclesiio, vel quidquid 
aUud est in patrimonio ejusdem, non minueve 
audeat, sed augere. 

l'^ Insuper concessimus ei dicecesim per bas (^atoriK» 
fme^ ab ipso ribo c, qui est juxta Pretamala, et di<£ceseos H- 
quomodo continet ipse totus Cajaei^ comitatus, mites descn- 
cum isUs ecclesUs, quo^ bic subtus declaramus btt ^ 
boc est in Baluniam ecclesia sancti Nazani, et 
ecclesia sancU VitaUani : et sancti Cosmas m 
Vivaru et sanclus Terentianus ad Sorba : san- 
ctus Petrus ad Pile : sanctus Petrus : sanctus 
Angolus ad Palnia : sanctus FeUx et sancta 
Maria in Maliatu : sanctus Donatus in Ceperano : 
sanctus Petrus in Palude : sanctaMariaet sanctus 
Januarius in Marcianisu : sanctus Victor m Per- 
soU ■ sanctus Nazarius in Crispianisi : sancta 
Maria, et sanctus FeUx in Peti : sanctus Petrus ,.■-.. vm n 210 et seq - (2)ltaUaSacra.tom.VI,col.442.MichaelMonachus.p. 571 
(1) Disquisitio ReUquiaria. cap. VIII. p. 2io ei seq. \ ^^ IHE VlGESni\ NONiV OCTOIIUIS. 13 Trreple ■ sanclus Laurent.us, el sanaa 

f „f ^anctus Mau.-us in Alviuianu : sanotus 

^nLlus " Au-lio : sanctus Vitus iu Bage : 

^! A dreas et sanctus Petrus, et sanctus 

v" .ntiu^ et sanctus Andreas, et sanctus ac- 
Vmcent us e ^anc ^^^^.^^ ^^ ^.^^^^ 

sarms ■" Tragun Laurentius ad 

M;!nr t sanc"us Sebastianus in SquiUe, et 

■srtus Secundinus >n Rajanu. et sancta Mana 

', B^niolo et sanctus Angelus n> Poscar . 

■msm 

ecclesiaslicis ordiiubus ad P»-^^^"^*""^ „,„ 

-r;":r ----:.:- 

sanct.0 Marte et ipso r.bo et al.u 1 
, Benerus. cum ipso .Mers.cu , no^st, o . 

--9r£}thrrrerr:i 

''^'"'.nCcumip"in^cu'nostro,aUu 

C eapu ... S.Uce, al u c pu .n r^^^^^_ q ^^^^ ^^.^ 
ib.que """■" f^,;^;,, decernit ipsa Cava, 
Summ., -1'" '^-^ ,™'X capu in ribo : quinta 
unum capu m ^'1 «^' ^' ''j ,^,iesiu3 san- 
petia ibiciue unum latu ja.n laicB 

L. Mariac, aU.. latu 2': '1 ' "r'a La..duUi; 
unum capu in S.l'ce, alm capu c ^^^_ 

et Cici fratris -J"'- 'P^f . ^f "p^,'! Ecclesia. 
dicta s. Mana -"'^- ^^^;^^ 'P^^ ,„p„ terra, 
s. Maria., unum ;=.^P" '""'";,," /, sancto 
•»"^nd'pTm'-unriaUeslter..aSu.,.,..i 
Angeload 1»"^" ,.^(„ ter.-a Landoir. 

et aliu Lup. cler.c, al > ^^ ^^_. 

comitis, unum »P"'V;;i »» peUa a 
p,.anominata -'■-; ^/' , ^„.1 Tureite, 
Centu.-u, ""»'". ^^,„,fu„utn c=,pu in r.bo, 
="'" 'rtu."lat' a u 'caV in via publica. 
qu. dic.tu. lata, a.. f A,.„ellaru, unum 
Octava petia '^J;^',:',^^, tempora- 
latu in monte, al.u '^'""> ^,,,., Landuir, 

liter babet aqua, unum cap 

edit. Pansus, lt>BO. comitis, aliu via antiqua. Nona P^^^'" " ^=^^ 
stanetum, unum latu lerra AudoaUl, ct Mo,,tu 
aliu latu ter,-a f.lii Geremund,, "«um c.,pu 
1 publ,ca, aliu c:,pu terra S,ab,m cle c, et 

tratris ejus. Decima pelia juKta ecclos,a,n su 
nranominata- saucla-. Mavi,u, u„u,n latu terra 
Ser aliu latu terra Landulfl et Au oa^J. 
unum capu in Silico, aUu capu .n mo., e TaU 
Uanue ordine et ratione, ut sub,dcntur a - 
curp scopatus, aut nostr.u abbatuo /,. vel ,p,a- '• 

Uscunque servus nostri a.-cl,.ep.scopatus, h.e- 
redUa?er habuer„,t , aut ,n antea para.^ 
^^Lrint, sive per causationem ^-^-'^ 
nostri nost,-orun,que successorum s nt ,„ po 
testate ■ at nou ded,mus vobis, vestr,squo suc- 

cesso, ibu^ -'="^^''"" ^""" '""^"" '" ™um 
qua,n i.> "ost.-a. nostroru,nque successo.um 

''"IrrSrr™ ecc.es.. .veloHatione..^o^ 
;::m~s:r,u(ed.str.b,.at.Te.a.pau- 

r-';;.::::r',^aSXa;:;u:^f 

i„ PaschaU lest.v.tate et P^utcc^tc 

esse l-ebendum, ex«pus ■ iu.^^^^^^^^_ ^^._ 

„,,e„te Pf™;^ ^^-itis u tcure. llu,c ergo se- 
","' °''?, , nrvc: a servantes devotis animis 
d,s noBt,a; P'^^'-;i ■' inreprehcsibile plac- 
obsequ. vo pc^t . ut . 1 ^^^ per Christum 

dumque hat ^"'^P"'' . , . ,„„ai cum 

t,o, arcl..ep.scopa U D n^, ^ ^^^^^. ^^^^^. 

a,.chiep,scop, m ae a,. , ^^^^ _^^^^^_^ ^^^^^ 

niartyr.s htepHan., .n i Galacti- 

13- ."d.et.one octaba ^^^^^^^,,^, „. ■. 

„.e ^ccles.a. ^^ o,,.^ c " c^^ ^^_^^^^^. 

Ego Leo, Su.a..... se... l ^^„^,,, ca- 

■^C^hS: rs^si. Ego ...,...es, 

,man.c eccks.a ,^g,.,, j.a,.d.nalis, F 

'''•"'^'^insrEgo Vvio 'dus, diaco,.us sa.,cta, 
me subscr.psi. bgo ,, .,...,,„3, euo Petrus, 

^^'■"^"^'^t;::'.^.- -:;:..! mesub. 

"'^^"■^■"^ro Wo subdiaconus n.e subscr.ps.. 
scr.ps.. Ego "»° s. Capuanu. sed.s, 

Benc valetL'. ANNOTATA. 

Stephano ,«»/»''"»'■« P»^;';;,.j„ ^e reditu 
Ms msuper '^''"^^^.^^^V Lihru diu.-,.o (1) ■«- 
vestro). Hnc '""•° ^~^,iss.,.a vc.-ba de- 
serla, s, /orsan t'" l.s.UclasiuspapaVl), 
,MS,pri>n«sususiu!aw^ 

,,.t25 |2,Thlel, EpUlol«Romanorun,Po»- 
VI, pag. 22et^=l" 3,9 
tificmn.tom.l, P»B.'^'^'- ««« AIJCTOBE 

H. D B. DE S. STEPHANO EPISCOPO ET CONFESSORE 

uti ei postea S. ^''.f^Xtni/acius orclinaius 
nurinffos,pro ^»!^"' _^f "f ^"^ ' areao- U Tiuringos,pruH'-'-'»-^--— "...ij arpao- 
fuerat cpiscopus. De ea et memimt S. Urego 

hocloco, tum ex literi^ Hmcma» monenfs 
Tler-um Laudunensem de IJenulpho. eo,-um a 
se ordinato cpixcopo (3). 

b Quod in hoc diplomale prohbetur S. bte 
planuB n^ Afros passim ad ecclesiasticos ord.- 
Lsp™tenae„tesu..a_ration«5»^,«- iuniis fqualuor lemporumj, perspicuum est in 
cLpania ad fnem s^ouli Xannum rncp.sse 
mewe martio : hujus consuetudmis plu, ama- 

MabiltoniusiU) et soriptores Art>s Chronolo- 

^'m /lap/imu. bis in anno confcrisolebat, 
in Paschntc cl Penlecoste, nisi necessitas almd 
su.ade,'et. Idque slalulum eral concitorum te- 
lls. Hanclegem s.culo XI -"^" ^ 
sucludi,tcm ivisse, lirjuet '^'^ <''<=' f^J^^fl 
mhomagensis anni i072. kwculo vco V n 
Cammnix Samnii et Picem ecclcsus, mos 
baptfsmZandiin Apostolorum et martyrum D ^ ;;a.tenaJntes u..a ratione suscipe^,^- ^^^Z^mp^-^^^"^'!-^'-^^"^ 

sJitUer ,tdanliquiora lcmporaperlmei -.nam ^^ ■'■ 9»«^^ « erat%alesce,-e coepil: sed ne 

ut suspicitur And,-eas Th,el, ^■"^''^""■^J'- 'TnMntadZedc,-clur disciplinap,-ohihitum 

lasiJliomanuspontife.r ejusque successo,es f """'!'" f'''''%^^„„, ;. Postea tamen in 

Tetuis... nuom,nus ^Vi^^i ^fro^ -^^^ '^ll^^Zl It^sotemnio^-ibus diebus iap- 

ecc.esiast,coB ordines I'™'enden es ul a . aUone mu^ ecjle^ ^^.,^,^„, ,,, ,,„,p„,, con- 

susciperent, p,'opte,-ea quod, uti refc-t V itlor tstnus aat» . , ,^ rcliquis Pel- 

VuZsis, t^nc Zn pauci vagabantur per nnpe- /^'«'' ' f «| X'i^ U^/) 50.«.«« (15) . 

rium Homanum Af,; qui, c,-uciatuum hmore l,c,a 1 13), Bmtc, tm[W,^ ^^^^^^^^^ Monachus, B victi primo sioerant sesea Vandalis, Afncx 
depredatoribu., denuobaptizari, deinin ahas 
reqiones migrantes, tbi sacros simnpiebani or- 
dines : wim id omnino pugnabat cum canone 
10 Niceno, a Felice papa, proximo Oelam 
decessore.annis 487 ei 488 renorato{4) guo 
in perpetuum a sacris ordinibus rebaptizati 
arcebanlur. 

c Ribus idem cst ac Rivus. 

d ^eii&medioicoosigni/icabatmodum agn. 

e L'di\i pro latero. 

f Capu seu Caput ^nedio xvo smpe sumebaiur 
oro termino qui in capite agri crat (5). 

R Inlersicus. Hujits vocis mcminU Cangms, 
eius significalionem indicare pra^tei^Utens. 
Asi in Supplcmento a monacho Carpeniario 
confccio, cxhibeiur vox iiUersicus quasipro m- 
lersilus posita, id esi ager inierpositus . 

h s.WAW-Adequahicagiiurcsi recioria ec- 
clesiiv S. MariiC ad Peti, qux licet ipsius dice- 
ceseos Calatina^ essei pars, unita tamen erat 
mcnsoi archiepiscopah Capuanx (0). 

i Reditus ecclesianim in quatuor paries, 
prout indicat Gerhertus, distribuendos memo- 
rani Romaniponiifices SS. Simplicius(7). de- 

,. lasius (8), (h^egoriusMagnusm. 

^ k In prfese7iii diptomaie Gerbertus tantum 

duorum ordinum majontm.presbyteraius et 

diaconatus, meminit, sitentio subdiaconaium 

pricteriens, quia, ut bene animadvertii Mi- 

chael Monachus, nonnisi sirculo XI , id est tn 

synodo Bcneventana anni 1087, sacris ordini- 

bns annumerari ccepit ; ila tamen ut hax- di- 

sciplinapaulaiim sieculo XII facta fuerd uni- 

vei\salis , quando Innocentius III eam sua 

aucioritate firmavit (10). 

1 Ex eoquod Calntiiv facicndx essent ordt- 

nationcs^rmi {mariu), quarti [maji), septimi 
[septembris) et mensium decimi {decembris) je- *i« ii3), Diniernn ^i**;, .^"■- ■■ ' , , „ 

^C^ \mi.\.nxy^. ait Michael Monaclms. 

subscr.balep>scopusecclesia:Calactma.ep>sco 
pus ecclesia^ Surana^, alter Aldencus, et aUer E 
L o nuneupatus : dubitatum est mter amicos 
i J am sU ecclesia Calact.na, qua^nam Surana; 
non defuerunt qui intellexerunt eccles.am Ca- 
Uetinam esse eccles.am Cajacensem quas. a 
ralatia quod est nomen antiquum civUatis, La 
"; dcrivetur. Hi certe faUuntur : nam em- 
pore Sancti Stephani civitasd.cebatur Cajaca et 
derivat nomen Cajacc.anus seu Cajacensis ; et si 
sanctusStephanus consecratur episcopus Caja- 
cia. quomodo potest esse vivus aUer ejusdem 
cWUc^is episcopus-? Imo si -nctus Stepbanu 
successit Ursom episcopo Cajacciano, ut babet 
breviarium nostrum, quomodo potest fmgi aUer 
episcopus ejusdem eivUatis iUo ipsotempore? 
imo si fuisset episcopus qui vivens renunciasset 
episcopatui Gajacciano, iUe quidem, cum renun- 
ciasset loeo, etsi non dignitati, potuisset quidem 
diciepiscopus; at dici episcopus Calact.nus id 
estCajaccianus, nuUo modo. Lepimus in Ptolo- 
xneo Calactam m SieiUa, et a Calacta Calactinus 
in Prisciano : an ergo episcopus Caiacta; lUo 
temporecasu apudCapuam morabatur ? Ego U- 
benler credam juxta Ulorum temporum barba- 
ran. latinUatem a Cale deductum esse Calecti- I 
num seu Calactinum.Calesautem est civUas 
Galvorum, ideoque episcopus Calactinus est qui 
dicitur hodie episcopusCaWensis.Juxta eam- 
dem barbaram latinitatem cum litera o m u 
transeat,ut pro sorores.surures sitpronunc.atio: 
non duhito ecclesiam Suranam esse Soranam, id 
est in civitate Sora^. AuctographumbuUa; m ec- 
clesiaGalatinaconservatur(16). Quibus verbxs 
recitaiis,Mii Ughellus: HiecMonacbi specu- 
latio mihi arridet, et Adeh-icus adseribendus 
inter Galvenses episcopos, quemadmodnm Leo 
inter Soranos recensetur (17). (1) Palrologin Mijrnc. toni. LXXXIX. coL 502 - 
(2) Opera S Grceorii. tom. lU. cpist. lib U. eiust. 3. 
col 575. cd.t. Migne. - (3, Openi H.iicnu.n. tom. U. 
co\'271 edit.Migne. - (4) ThieL EpistolK Romanorum 
PonUficum. tom. I, pag. 265. - .5. C.mgias Gto- 
rl.im vo C;.put. - (G) Michacl Monach.is. banctuanum 
Cap.:amuu. pag. 576. - .7) Thiel. Ep.stolce Romano- 
,-u.„ Pontificum. lom. 1. epist. 1 S. S.mphru. p;.g. 
Ut>. - .»?. Ibid.. Lpist. XIV S. Gclasu. pag. 378 - 
^9)Operaorama, tom. III.Epist. lib. IX,irt.g.t>4.col lli>4, edit Migne.-(lf»MichaelMonachus, pag.557. Cfr- Pelh- 
cia Ch.istianEe Ecclesiffi PoUtia. lib. 1. sect. 11. § 3, pag. 
50 et soq. -lU) Dc Rc Diplomatica, hb. U, cap. ?3 num. 
4 pag 17L>. — li:;i A.-tcie vcrifierlcs datea, pag. IV. — 
(13) Christianie Ecclesiw Politia, lib. 1. sect. I.§ U. p»g.24 
et seq - (l-I) DenkwUrdiiikeilen der christ.-kathohschen 
Ki.-che I Band.I Thal, pag. 53et seqq.-(ir)) Bosisio, Di- 
sciplinacirca il .iiinistro. etc. del battesimo solenne. cap 
U, pag. 53 et seq. - (IG) Michael Monachus. pag. 5<9 
et scq. - (t7) Italia sacra, tom. VI, col. 4-14. 

Cardinalis DIE VIGESIMA NONA OCTOBUIS 15 Cardinalis nomen, in muliis Get^ianix el 
ItaUx ecclesiis, medio a-ro canonicis daha- 
Hir{i\. De hac re multa scripsit Ludovtcus 

Nardii2). 

p Dibliothecavii ii erant qmbus mandalum 
erat ecclesiar-um custodire Ubros, vel etiam 

(1, Michael Monachus, pag. 578 ; CanKi"^ Glnssnnum, 
vo Canonicus cardinalis. - ,2) Dei Paroch. Opera. tom. episcopi scribere literas e( alia hujus generts : D 
quod munus postmodum, bibliothecarti sup- 
pressn appellatione, cancellanonim fuit0). 
q Kalendas novenibres indictionc octava von- 
cordnrc cum die 1 nocembris anni 97« ostcn- 
dimus incommentario prtcvio num. 6. 

11. pnfT. 414 et se^q. - ^li M"-h«el Monachus. pag. 5*9 ; 
Cangius, GlosBariuni. v" Bihliothccarius. DE S. EAMO, ARCHIEPKOPO CAMllARlE^^Sl IN ANGLIA COMMEJNXAKXIJS HISTORICtJS. R. D. B ASNO CIBCITKB 
MUV. Unicus. De S. Eadsii eultu. Creatur arehiepiseo,ms Cautua- ^ 
S:; Pctit R<.man. Anneissime uti.ur S. Edward<. .,»..- 
sore. De ejus adjutoribus et anno mort.s. S. Eadsius . 

cst valde on- 
tiqttUS, H raud paucos arcluepiscopos Cantmrienscs 
seu Dorobernenscs sandorum albo act- 
scriptos antiqua ecclcsia Britannica ve- 
neratur: quos wto- S. Eadsius, ato.9 Edsms, 
Edst Edsous, Edgius, Eudsi, Eadsinus. i«» 
Eadsium nuncupabimu.% quia ipscplcrumque 
in diplomalibus hoc nomen sibi tnlmit. 1 un- 
TissiL riri raemoria ad dicm 27 «o ofim ' - 
/„,• in Martyrologio Angltcano (1). uti etin 
Kalendario Lingardi fconfccto c nnssaHbu 
Sariburien.i, Eboraccnsi "' ^»-";.;^^ 
ctiamex Wilsoni Martyrologio ct tapg,aiii 
nZ LcgcndaAngli^), hisce verbis : Eads.nus 
fp" copus et confessor (2). llem in Fcrrara 
CaMTgo Sanctorum qui in MartyrologioUo- 
Tnolnsunt.addtem2,octobr.Jc;rd^: 
In Anelia S. Eadsini episcopi CanluanLnsis^ 
^quofein Chronico Anglo-Suronrco fcr^-^e 
C ViHsmigrasse. Ferrarium sequitur Richa,- 
dul clalonncr, vicarius apostohcus Lundi- 
ncnsl (3).paritcr ad dicm 29 octobrts d.cen..: 
Camuani^lepositio sancti -chiep.scop. E - 
.^.■xxmomO.EumquoquercccnsetRicbmdus 

ZM^intcr beatoset sanctos qu.lempore 
^ti Au.lacis, sanciitatein Anglu, « 
,-unt(4). Vcrum quonam tcmpore S Eads.us 
ZTtu sancto,-um cohonestari ccepertt d.tpcac 
tl est : quum illa pauca monumenta Mg^ 
loaica Angliic. qux supcrsunt, dc S. Eadsio 
ZZt hIc tamenveneratio aremotts tcn. 

cris m Anglia primum anno l"^, <'"'««»' 
lfi05 et 1729 cdilum fuit. putat eum a 
TldLdo confessore. .>« amico.tnt.r^^ 
ctosfuis-^e relatum. Parkcri placita admmt 
aZ[:iZctm6Godroinus(6).eptscopusnco- teric^s Landa,-cn.us, eu^ 'f"''fZZm 
rcctionem adjccit Kichardsomt,^^, Je> tutm 

istius operis curan. -^^^^^^^^^^^^u. . .. ,.»,^.- 
2. Inter anliqnos Anglitc sc, iptoti. ,.„„,.,pi<-rM 

Yitam S. Eadsii, qtti medio sie.culo XI flo, uu ^^^^ ^^^^^ 
]^": man.lavit. EJus tamcn n.m,ncrt^ 

s,'cu!o Xn. Intjulpht^s, abbtts ^'"J^"'^:_ 
Hcnricus Httntenduncwts, Florentius Wx 

t-cculo XIII Roqe,-ius dc Hovetlenc. W ale us 
lcovcnra, Ratlulphus de Dieeio, ahtque 
%^7L,-tonium tn Anglia -'- ~ 
l,tth.u.. Pa,-is.ensis,Joan^ '^ J^"^f; 
n„,-tholomctts Cotlon. Similtter. sst ntlo -w , 
lia, iiiotomt . , fi lianulphus IltiJ- 

Stcvhanu.': Iitrchi,Kitonu.-. 

;„ ,»■„. m. -"''«Xt" iS"»- r 

Analo-Saaromt^m , a plunou^ i 
Scu^n. et cttjt.. ''"ongmus aucU. PO^ 
rFadsii lcmpo>'C.virgrav'.':s'mM.i. ttM sm 
fnX Netmc possumt^t nonmoncre ecto- 

quibusc-caus ff ''"'^LJ^ corom.vit, 

!STC^«Lr:U'-» -'''''•» 
excipias. w»' dempto anno 

;„a. Chcstc-feld '''^'^'''^^"^^^'^^^Catttttal 
qui de succc.stone "^-^J^^Zsc^u (7), ,5, De Antiqmlate BriUnni,.» E.ole,i«,J»^^^^ 

44 el ad (ineni, cJit. lj^-„ ,,,„(.,ion.„., e<W- •'•"'■ - 

Calchedonensi DE S. EABSIO ARCHIEPISCOPO C\NTUAWENSI. AUCTORE 
R. D. B. fuit J^'"'"' 
Cnvlonis re- 

gis capfl- 
lanus. ^^ . , „ 4 U/ outenam fuerint illa sublimiora non 

Calchedonensi s^oulo ^"^- ™' f™:^: ""f: omJlfeZem molo narrant. AUi enimrefe- 

lericis Parhero, Gochvino et Waltero HooHi), "^^TeZlrimo fimse episcopum Wineeslrten- 

^ui singuli breves notHias de S. Eads.o scrrp- runt «»»'P ^^^ ,,,ignatum adsu.eeden- ^Desancti viri natatibus altum apud Insto- 
ricos sitentium.Necmuttoptura de ofPcits, 
gZ anteguam anno 1038 m «-""•/;;-»- 

lum Cantuariensem /»■'. «'«''"^'^■/^^' - 
t:,-uitur tamen ex pluribus anhqm" "" 
1„7;,«, modo utique direrso rem narran- 
litMS, eum capettani regii munus ob''SS^-L^- 
gimus quidcm in diptomate a Kembteo edtto sem, alii ep^scopum designatum -' -^^ *- 
dum B. JEdelnodo,atii <^P^''^'>pumS.m, Ma^ 
Prima sententia omnino respuenda «■''• 9«'"f 
,jus auctores Radutphus de Diccto (14; e 

Bartkotomtv... Cotton (it) "If^I^lTnt 
neolerici Parke,-us(i(i)et Godwmust^il)m en o^ 
Tem manifeste detaps, sint, nonunum stm,U- 
,„„•„, rorsan decepti. .i^P"'»« "-^J^;^ 
Wittet„mm Mat„iesbi,-tensem{i% Th07nam non auteni 
episcopus 
Wintonicn' 
sis. gimus quidcm in diptomate a Kembleo edxto " ^^ ; " ^^ ,„•,„ «^«rf Jiogerium de 

lum regis Cnutonis regin.vque Emmfc /ms.e Rodbu,nc (1 J) P ^.^^^^^ Bunelmen- 

"ZellLm (2), et cont,-a in 'f - ^«^ ' f ^ *S;;,a.„,« Pnrisiensem(22).Etfstum 

Bovedene (3), Radutpln de D.ceio (4), Ranutpln ^'^^-'.^ ^j, j^,i,i, ,,„ Ead.sw non mul- 

nigdenii^) alio,^mque plu,-,um, eumkac f^'^ P^ wincest,'iensium episcopum 

ILitnte apud Ha,-otdum,Cnutomsfil,um, tum aisu epai), ....,_„.„,„„„,..«- fuisse auetum : quilMS mfTrauavi vzdc^tw 
Florendus Wigoynienm {('') cl auctor Cata- 
loai liofrcnsis (7) arcfiicpiscopo^-um Cantua- 
riemium, dieentcs S. Eadsium anno 1038, sci- 
licet regiuinte Haroldo, ex capcUano rcgis 
fachim fuissearchicpiscopum Cantuaricnsem 
n Divcrsam viam iniens BartliolominuR Cot- 
ion(S)scribi( eum fimsc regis Hardecanuti 
capdlanum. Vcrum priores partes diplomati 
sunt concedendte: quum sii documcntum 
commm omninoque sincerum, ahaquc, ut 
notum. cst, mendis chronologicts in rcfercmlis 
sicculi XI gcstis memorabilibus non raro sca- 
teanl Et quidem hocce loco tcmpora Haroldi 
pro Cnut07iis,cjuspairifi, tcmporihns fmsse ac- 
cepta eo magis indubium apparet, quod sccus 
n YM^m^pcrhihcrctur capeltanum rcgis Ct que naetum anno 1032 vel anno 1033 Ewmum 
lu Aticinum, quianno 1047 suam caihcdram 
episcopalcm.nondum descruerat. Hincperspi- 
Zlmcsi S. Eadsium scdem Winccstncnsem 
non occupasse,quippc qui annoim cathcdram 
Cantuariensem, mortuo S. melnodo. et vi- 
vente episcopo Elwino, ascendit, prout posteris 
tradidcr^nt chronologus Anglo-Sa.ronicus , 
FlorentiusWigornicnsis, Hcnricus Huntendur 
nensis aliiquefere omncs scriptorcs. Ex quifms 
dictisiure menio colligimus^. K^dsmm.ne- 
qucante.ncque post annum 1038 ecclesmm 
Wintonicnsemrexisse, ac proin Radutphi et 
Bartholomxi senieniiam non esse msi erro- 

^'Aliudeffaium, S. Eadsium ^mno 1032 a E B. E-'--^'';;''f-^''";'-X'Srr«"m'Ao CnuLc fuiLe designatum, qui statim post 
episcopum adjutorem B-f/''2tZTuZ B. JEdetrwdi mo,-tem eum excipcxt. nonob- sed episco- 
pus designa- 
tus Cantua^ 
riensis circa 
annum 1042. existim-andum videtur B. Eadsium anteep^sco- 
patum,regisCnut07iis,non vcroregis Harotcti, 
capetltc pnefuisse. Mittimus Bartholoma-i 
placiium,utpotc minus crcdibite : nam Har- 
decanutus, posiquam B. jEdelnodo mortuo 
B. Eadsius fuit a biennio .su^ectus, tu7ic tan- 
tum sccplnwi Anglix obtinuit : acproinve- 
rusimile non esi B. Eadsium ejus fuissecapel- 
P lanum. Quod quidcm capcllani officium his 
tcmporibus minus erat spernendum : nam 
rcgis vapcllanus omnem clerum palatii, qui 
certeeral numerosissimiis, subcura t-t disposi- 
tionc sua repubat (10). iVcc cruditos latet hanc 
esse scnteniiam Hincmari loquentis de capel- 
lanis rcgum Francorum sui temporis. Af id 
quor/ue obtinuisse in Angtia, ctinmsxculo XI, 
cotligitur ex Cangii {i\). T/mnassini {i2) ei 
Joscphi CarafJ'a{iS\ preshgicri Romani ,doctis 
disceplationihus dc capeilis rcgiis. Iliec erat 
B. Eadsii condilio, quando ad sublimiora fuii 
vocaius. tonisoptalisresponcleripossetjmpedimentum 
non exiguum fuii superandum. Erat cnim 
Cantuarix m5m receptum, ut nullus ad 
hujus ecclesix infulas recipereiur, nisi prius 
monasiicis disciplinis excultus. Talis non erat 
B Eadsius, ?*/poie hucusque presbyter sxcula- 
ris. Quapropier beatus vir, S. JEdelnodo et 
Cnutonc multumprohantibus, ne cttiguam an- 
sam querelai^m daret, inter monachos Can- ^ 
iuaricnsis coenohii Christi cooptari rogavii 
ei ohtinuit, imitatus B. Odonem, medio sxculo 
X archiepiscopum cjusdem civiiatis. Porro 
B. Odo, preshyter sxcularis, dein episcopus 
Winioniensis, quum esset a rege Eiheistano 
elecius archiepiscopus Cantuariensis , et noltct 
istiuscaihcdrfcprimus diciprxsul, qui insti- 
tuta monasticn non ante seciatus esset, ad 
coenobium Floriacense apud Gallos sese contur- 
lit; undc postquam monachilia accepisset, 
in Angliam rcdiit, et sine ullius invidia, 
primitiali ecclesice Cantuariensi prtefectus , h Livcs of ilio Archbishops of Canterhury, tom. I, pag. 
489 ct soqq. - (2i Codox <liploiii!iticus. toni. IV, p. 37. — 

(3) Chroiiicon. tom. 1. part. 1. pavr. W, edit. Stiibl)s. - 

(4) Opp. Hist. tom. I, Abbrov. Histnric, pag. 183, edit. 
Stubbs - ijji Polyphronon apucl Galp, png. 276.— (6) Mo- 
mmionta Hist. Brilann.. pag. 599. _ (7» Apiid Wharton, 
Aneliasitcra.tom. I. pag. 86, - (8) Hist. Angh»; dc Ar- 
chiep ctc p:ig. 363. odit Luard.- (9) Acta SS. tom. XII 
octob pag. 654 ot seqq. - (in> Hincmarus, Opp. tom. 1. 
emst.adPiocercs. col. 998. odit. Migiie ; Acta SS.. tom. 
Xll octob. pag. 656. - 'H. C:lossiMium Lfltmiti.tis, yo 
Capellanus. - ^2) Diacipline de rEghse, Part. 1, lib. lll. cap. 36. n. 8, coL 1609. — (13) De Capella regis Utiius- 
que Sioili». cap. 1. pag. 16 ; cap. IV, pap. 135.- (14) Apud 
Wharton. tom. II, pag. 683.- (15) Hist. Anglite, pag. 
363. — (16(De Antiq. Britan. Ecclesise. png. 96,- (17) De 
PrfesuUbus Angli», pag. 79. — (18) Gesta Pontif. AngK, 
pag. 172. — (19( Thomas Rodburne apud Wharton, 
tom. 1. pag. 227. Cfr. tom. II, pag, 221. — (20) RogeriuB 
Hovedene, tom. I, ad annum 1032, pag, 89.— (21) Sinieon 
Dunelniensis, De gestisregum Anglite, iipud Twj'sden,tom. 
I, col. 178. — (22) Chronica majora, tom. I, pag. 493. — 
(23) Kemblo, Codcx diplomuticus, num. 1327, anno 1032. 

est - DIE VIGESIMA. NONiV OGTOBRIS. 17 Binc fit "lo- 
nachus p'-o- 
liatitibus 
Cnuloni'Ct li- 
/Edelnodo. \i Vidctur quo- 
que fuisse 
episcopiis 
S. Martini eat (1). Idem ferme prmiiUt B. Eadsius, mo- 
nocfms /actus in cw7iohio Chrisd, xtti colhgi- 
mus ex piuribus diplomaiibusomnino swce- 

ris{2). , ^ , ,. 

Cantuaricnsimn monacho}^m beyievolentia 

crga li. Eadsiuni haudpa}^m pfncttit Cmitoni : 
ciijus rei testimonium exstat charta saxonice 
scripta,qua rex Cnut terram illam, quic Folkes- 
tan dicitui-, concessit ecclesiie Ghristi Cantua- 
riie, quando Eadsinus presbyter suus monachus 
est ihi efTectus ; ea videlicet conventione, 
ut idem Eadsinus monachus habeat terram 
iUam,quamdiu vixerit, proptev obcdienliam qua 
bene regi servivit. Et ipsc non potest eam- 
dem terram donare, nec vcndere, ncc verbis 
foris facere, nec extirpare de eadem ecclesia 
Christi; sed post obitum ejus eat terra in domi- 
nium conventus qui tunc servierit ecclesuo 
Christi, cum sake et socne , et cum omnibus 
rebus qua? prius ad eamdem terram pertinebant ; 
nuoniani barones regis dicebant ei, quia ohm 
eadem tena ecclesiuj Ghristi luit in diebus 
Mhelstani regis, et Odonis arcbiepiscopi, et 
juriejusdem ecclesi^e sublata fueratcum magna 
injustitia. Nunc crgo concedit ipsc hauc terram 
ecclesiu; Ghristi in aninuc sua; a^ternam redem- 
ptionem... Cui diplomati nomen apposueruni 
^lfsige, episcopus WincestriK, /Egehnce, epi- 
scopus Suthsaxonum, .Ehner, abbas S. Augustmi, 
Walnotb, abbas Westmonasterii,^lfwme, abbas 
Novimonasterii.WuUsi, ahbas apud Portesige. 
Non aliud indicium tcmporis datx hujus 
chartte addiiur, nisi : Datum apud Suthnge ad 
Kingestum, die Pentecostcs (.3). Vermm eam post 
annum 1032 non fuisse scriptam, colligimus ex 
eo quod regi testis adfuit JEtfsige, cpi^copus 
Wincestriensis, anno 1032 mortuus{A). Eodem 
iniuitu rex Cnuto B. Eadsio suo presbytero seu 
capellano, monasticam vestem induenti dona- 
vit ierras Apuldre, Werhon, Berwich, Palslre 
eiWichiriceslam, eopacfo utpost ejuset cujus- 
dam Eadwini mortem e.9sent Cantuariensis 
eccksiu^ Christib). Quam donationem ticct 
incharta modo descrihenda annum 103opnx 
se ferat. tamen anno 1032 faciam fuisse refc.-t 
Germsius (6), qui ei anno 1038 P^^Vfa^^^J^ 
qai donum terra^ Folslanx. Ex his igitw 
C diplomatibusfluii B. Eadsium «onpos/ «nnwm 
m^monasiicam viiam .ntsccpisse, vel potms 
ipso anno 1032, 7nodo verum scripserit der- 

^^%'Est et tertiumptaciiumaGuillelmoSom- 
nerm rerum Caniuariensium scriptore, pro- 
latum, cui et alii (8) omnino adh^rentj nempe 
B. Eadsium a B. yEdetnodo creatum fuisseepi- 
scopum Cantuariensis occhsiie S. Mariim 
olim a rege Ethelberto el regma Beriha ^ Au- 
gustmo concess^. Ncc abs^u-de ^d d>tum 
Quoniam Somnerus prm mambus habud 
documentnm antiquum, in quo ^^f o^l'^'' 
,^nl verba .- Anno 1035 Kanutus rex ded t^Ead- 
sino.episcopo SanctilSlartm., quce ecclos.a s.ta 
est eKtra Doroberniam in Oriente. Apuldre, Pal- 
si e et Witrictuam, ad opus eccles.^ Chr.st. Doro- AUCTORK 

R. n. B. E berni<E, libere sicvit Adcsham. Suhjungii afiut! 
scripior Anglus (9) hanc fuisse Cnuionis ro- 
luntatem ut B. j^deinodu.^, tunc xtate pro- 
vecius, egregium aiuvifiarem hahercf, idquc 
sancto seni muttum piacuis.^e ct nnno 103."» 
fuisse factum. Caniuarieivsium episcoporum 
S. Martini origiues cf offlcia i\r ditobus docu- 
mentisnon adeo aniiquis nobis innoicscunt : 
sedy quamvis sint mi sequiorLs, minimc 
sunt spernenda utpote cx multo anfiquio- 
ribu^ fontibus rnide probabiiitcr hnu^fa. 
Priu^ ex Bibiiofheca Cotfoniana, Tib. c. Q, 
eruif ci Juris puhlici fccii Warthonius (10). 
dedifque nomen ERAGMiiSTUM ue Institu- 

TIONE AUCniDlACONATUS CANTU AIUKNSIS . A^ 

tempore, e.rordifur, B. Augustini, primi ur- 
chiepiscopi Gantuariensis, usque ad tempus 
bome memoriic Lanfranci Archirpiscopi, p.-r 
CCCGLXII annos nuUus luit arrhidiacunus in 
civitate vel dioecesi Cantuariensi. Sed a lem- 
pore B. Tlieodori archicpiscopi, qui scxtus crat 
a B. Augustino, usquc ad tcnqms pricdicti Lan- 
franci, fuit in ecclesia S. Martini suhm-hio Can- 
tuariic quidam episcopus. auctoritate VitaUani 
PapiC a S. Thcodoro ordinalus : cpii iii tota civi- 
tate et dioecesi Canluariensi vices archicpiscopi 
gerebat in ordinihus celebrandis. ecL-lcsiis con- 
secranchs ct pucris Lonru-maudis, et aUis omcns 
pontificalibus exequendis ipso absiMitc. U\ew 
etiam episcopus omnimodam jurisdictioncm m 
civitate et diocccsi Cantuariensi, scde plcna,auc- 
toritate archiupiscopi. ipso absL-nte. cl scdc va- 
cante, in tota provincia auctoritate capiluU exer- 
cebat, per 309 annos usque ad tcmpus priedicti 
Lanfranci. Postmodum temporc pra.Hlicti Lan- 
franci archicpiscopi pricdictus episcopus m lata 
dcccssit. Sed idem archiepiscopus aUum sul)- 

sUtuerc non dccrevit Carumvit^. 

8 Posteriusdocumentum, tn quo fata istius 

episcopatus S. Martini, ac protn W. Eadsn 
ofncia,enarranfur, exAnnalibus monachi cu- 
jusdam Roffensis excerpsif dociorJames, anno 
i0"9 mortuus. Cujus codicem ms., nunc Bi- 
bliofhecx Bodicianx Coffonianw (11), « ^e <ie- 
scriptum , mecum humamssnne commumcam 
R p Joscphus Stecenson, olim Musni wi- 
tannicicusfos^nuncSocieiatis nostrie sodalts. 
H7eom.pitnr verb^s : Ep.scopus Sancti Mah- V 
T.NI CANTUAm^. EAtra civUatcm .n parte onen- 
[ucstecclesiabeaUMartnu,ub.scMlcsep.co- 

naUs erat; qu. cpiscopus domi vcl m con..tatu 
Lmper manebat. et viccs a.v.hicp.s.op. q.>. 
4iscur.am Irequentabat. per on..ua gc but 
Monachos.s.bi de ccclcs.a ^^— -^^^^ P^ 
mon-ichusin obscquiumac.-.ipirhat. SolLmn.ta 
"r n sodc mctropoUtana celLl.rahat, sicquc a 
sua rcd.bat. A.vh.diaconatus offlc.um ag.bat u- 
p dericos qui ad a-hiepiscop«m pc^^^^^^^^^ 
eosvero qu. .n terr.s mo.iacho.-um t«.mtpr m 
ecclcsl quem decanum vocant, curabat. cor..- 
pieba "mcndabat. In ips.s suis eccles..s ponen- 

? onebat, dcponendos ^^0^^^^^^^;^^ 
e.p.tu.atcnebat.InsvnocUsM>.ea 

pari ornatu considebant, parii. 


Archb;.hop.otC....torbury »- ■ l'»;^ „„„„„, „;.,. 

_ ,10, Angl.a.»<:ra toio_l,paS- k,.»„ Kodo«ia! Br.t..n- 

Britann. I..g.l.'il. "»•" • ^" ,,, ,c„d,.:i XXVlll, f..l. 131. 
nic^, lo....l,l.ag.35.not..- <ll.Cod,^ usq ue a.l lc.n.por,a No.-man.,orum ;^">^ ' »" . Hadulphus (22), "«'" f ""f „,„„> «nsuto-e 

Scopii pra;sul uUi...us cKl.t.t Gocl«.nus ' .^ eoncc^™» • ''"' f " i„i««t(a- 

:^us 1 co qucm.lam clericu... ^»'" ^* ^ , pnV''.,m«.,9««''P'-«P;; 'S.Xr»' '«'» "' 

X„ Unir.neus ----;;-^, ^ . ^ ^^ -» ^^f':!!lr^r 'i^^^S. ^Cs.us,^ D conum Lanfr,-...eus ord.navit ■. <luoa su .=. .^^^^ .^,^,„,,,., ,„„e(a ■'»"• '^^' g Eads.us, ryut 

r mortem s...m vel;™e.,ter ... oluU A. ^ ^^ " '!^la rpo.,(oto-- «»^- 

%i,copal.,nS. ^^---Iff ;; r.c^«n- '•«'- f ,'■ "ll^f tUnio pa«-« '«'»-* - a ;.M. veicret utp.m anie '^^'^'^^ „onn,si anno 1040 « ^;;^ ^„„,/,,^ 

episcopatum S. Martim "ffJf"^,.,^on- raiw^ esi, nec .'«f '^;!™ „;„„ induendt 

lymelnodisucce..^oremfuUMre^^^^ .„,,^ ""f^S^c^» «<"««« '""' 

derem hoc non ^'-^' '"'"f^ZdZ t"^porc r^cuUatem ""f ''gtcxmn c, .eHOSO .ncunic, 

,u.'!vicari, ob varia adjuncta, eodom ic» P ^^^^^^ ^^^ ^el i038 exeun .^^^ 

-.- "^Z^rtZe^^^ensisl^JVa^^l^^ S^nlpaf:.^- — " ^^^T'^.' , 
Co«n/r/a(5). ^«^-'"^^^^^^frSr/rfL».'* '''''' rtSCanLZ^uln.uennio oe- 
Radulphus de Diccto (8) .«- '^^" . ., chri- cupabai BeMdiclus I A archiepi- t pmo sese ornarc .scccre erai prohd.tum 
iis paui rnncUio Wincesivicnf^i (lo), 

„/, 00 /.ff»(»v- e-r ^^» ^' ^^^^^^ ,,tehraio.Qun. sa- 

^..».coc.».»«'U6.P;-'^«'^-^;:, „a,«/':An3('-.-«'-<'?c. ^°'»P^^ ''' ^-'^^-^X. c/. 

„,,.„. ,.e„es Kn,.rfPcan«/tM et S. hdwaiaus, i. . 

^XlfcoHook (27) AV/es A«*c/«., Ha,.oW« 

rwsio co,.ona .cffia cinc/t /«c^n • Sel 

'd^Z-oido^ T/^:« »^=rL"rr ieo»m«.r'oft.«''/«'''"'''-''"""'^'"""'-'7 : os W- dc Ilarohh in/ra in ^unun. rr^,.^. a, Cfr. Chronico» Anglo-Saxomcm aJ a„n„m 1061 , 

_ ,71 Chronica Mnjova. tom l, l'»b _ 

_U Abbveviationcs CUvon.covuu. on pag. 

24 »d Bmnoncm. episc y»^'^""^";^ '_.i,)Oi)p. toni.l. 
epist. 1 ad WiUoln>un> Uolbon. co .r^3^ 1 P 

e^lst 250 Ml l'"-';f-".>';i';' ^'^f e ,i ;. 24 coK 55. cdU. 
_ a2) Opp. ton.. 11. opi t. la. U. epv ^^ 

edit. Migne.-U-l' L >er u Hoziero. - 

Garnior. D.ss. de pMlu -"■^P'^,,^,^,'"^ . uadulphum de 
,15)Labbe,Conc.ton..IX.co i^'^ - ^; ^yi^^rton, 

Diceto.ar"'^"^^'^'"'^^"'^'""- ''^*^ M „ fi7ft a scqq. -'!") Acta SS. tom. IV 
tom. 11. P^e- .'^'^ ' .'Xs Wisorn.. apud Monuni. 
Maii, pag. 3o5 : F oienUus v h gg. 

Bvi.an. pag. ^^«' ^^Tr^abt U^^ - 18) ^W^^^ 
107 1'19 205, 330, edit. Stubbs, 1»H. v _ 

X , ; 1 lil, 1 nac. i7o.\Vhavton. tom. 1. pag. »/■ 
Malmcsb. ib. I, pag ^^^^^ ^^^2 «Uuiue. - 

;^::^r;::i"^°-'"-p-v"'°"-orcrs::; 

:^S;\Upa,.W._^.a™.o.vnej^u^.v.. 

^. ^ri™;^:'. U^sTt': •/Jbishop. or Canterhury, 

tom. 1. pag. 49L canuio DIE VIGESniA NONA OCTOURIS. 16 A canufo scribuni Maithteus Parisiensis (1) et 
Matthieics Wesimo7}asteriensis{2). ALsitiie me- 
dia fanni 1040, mortuo Harotdo rege)\em\. in 
Angliam ct pratanler ab omnibus susceptus, ub 
Eadsio Canluariensi arcliiepiscopo in regem cst 
consecratus. Qux solcnnia quoque memorani 
Richardus de Cirencestria (\i)aliique scriplo- 
res. Eo mortuo, anno 1042 ejus successor, 
S. Edwardus con/essor, appu/if in Angfiam 
et, non sectts ac ejus dccessores, a B. Eadsio in 
regem inunctus esi. Proceres enim Angliae 
misurunt, ai/ Henricus HunfCHdunensis{4),pi'0 
Edwardo juniore in Normanni.un nuntios et ob- 
sides, mandantes ei quod paucissimos Norman- 
norum secumadduceret,et eum in regem fidelis- 
sime Rtabilirent. Paruit Edwardus ct cum paucis 
venit in Angliam, et electus est in regem ab 
omni populo, et sacratus est ab Eadsi archic- 
piscopo apud Wincestre in dio Pascbiu anni 
sequenlis. Henrico suffragantur Florentius 
Wigorniensis (5) ef Rogerius de Hovedene (6) 
dicenies: Anno MXLIII Eadwardus ab arcbi- 
prassulibus Edsio Dorobernensi, et Alfrico Ebo- 
racensi, aliisque ferme totius Anglia^ prajsulibus, 
^ die Pascha^ III. nunas aprilis. ungitur in regcm 
WintoniJe. Eadem solennia recenset auctor 
Chronici Petrihurgensis {!), addens eaperacia 
fuisse non ianfum archiepiscopis et alns cpi- 
scopis, sed eiiam pra^latis et proceribus regni 
fere cunctis pra^sentibus. In Chromco Ang/o- 
Saxonico legimus : Auno 1042 Eadsigus eum 
(Edwardum) consecravit, et coram omm po- 
pulo recte edocuit, inque ejus utiliUtem et om- 
nis populibene mstruxit (8). Nec prolixms de 
unctione regum Ang/orum disputandum bi 
vero lecior antiquum ritum incoronandis An- 
olimregibus usurpatum lusirare veht adeai 
Roqerium de Hovedene (9) et Maiih^um 
Parisiensem (10), qui descripserunt quibus 
solennibus Richardus I in regem Ang/iai a 
Balduino, archicpiscopo Cnniuaricnsi,juxta 
antiquum ritum,anno 1189, fuerit inuncfus. 
Qua de re plura collegit Lingardus (U). 
sm ndjuto- 11 Inferea B. Eadsius, qui tanfam siiispem 
remadjwuj>t ^Q^gy^^f morbo correptus, nonpotuil quinpri- 
Siweardum, ^.^ ^J. j^Q^niicatus annis, onus priem/afus 
saltem partim in a/ium rcc/inare/. Dwif cmm 
C scriptor ferme coxvus Chronici Anglo-i^axo- 
nici • Anno l044.Hoc anno Eadsigus archiepisco- 
pusdimisit cpiscopatum (suum) propter suam 
corporis infirmitatem, et in episcopatum suum 
consecravit Siwardum, abbatem de Abbadune, 
regis venia et hortatu, atque Godwini com.t.s. 
Earespaucis cognita fuit, donec essct effecta, 
propterea quod putarct archiepiscopus ahum 
quempiam aut impctraturum aut cmpturun.(eum 
. episcopatunO.quihoc minus fidelis cssct ips.que 
minus placeret,si multis n.notesceret(12)^CK/n 
Chronico Angio-Saxonico concordant Henri- 
cus Huntendune^isis (13), a/iique plures (14). Prtvterea annis 1045 ci 104C. ipsi H. Eadsius ^^'"''g^ 
et Siwardus hiijus rei te.^iirnonium relique- 
7ninf, p/uribusS. Edwnrdi dip/omtdibus sub- 
scriptioncm suam s-ubjicientes hiscc rel sum- 
libus verl)is: f Ego Eatsinus Dorobornensis 
ecclesiie archiepiscopus liiuie dimationem eonfir- 
mavi(15). //('/*( ; i Ego Siweardvis aroliiopiscopus 
triumphalcm agiuj crucis tropha:um imic regio 
muneri gaudenter impressi (10). Quaicm rcro 
conditioncm Siwcarda fecerit B. lCadsius, e.r 
dictis scriptorum satis apertum est, qHiimns 
prima spccie i7iter se pugnare vidcnntur. hfc- 
nim Siweardus sese nominat archicpiscopum, 
nu//a tamen significaia sede : at confm F/n- 
rentius Wigorniensis eum vocat Dorobevnen- 
sis archiopiscopi corcpiseopum (17), Wil/clmwi 
Ma/me.-ibiricnsis sm-cessorem designatum (IS), 
interpo/afor Lambcthanus F/orenfii, scriptor 
s<rcuii XII ca-cunfisvei ssecuii XIII ineu7ifis, 
archiepiseopi vices moderantem (19). Maffh:vus 
Pa>'isiensis{20),exscriptusaMaffhiro\Vc.sfnio- 
nasterietisi {2i), vicarium Eadsii, Cantuariensis 
archiepiscopi, a/itquc .unii/i modo. Hi7warbi- 
tror eum non fuisse corcpiscopum quo 7nodo 
sxcu/o V et scquentibus p/u7-es fuisse mcmo- j.; 
7^anfur: qu07iia7n hi, picrumquc dignitatc 
episcopa/i care^ites, pncsulum ccc/csiaiwn, 
etiamoptima sanitaie utcniiiwi, erant adju- 
tores, fcr7)ie ut vicarii gctiC7'alcs cpiscopoi'um 
nostJ-i icvi: confra Siwcardus dignitute cpisco- 
pa/i fuiidccorafus. Nec opinoreutn 7mincrc 
episcopisuffraganciesscfu7ictU7n,sicutiiusfea, 

be//is cruciatoru77i peractis, bcne mutii epi- 
scopi fifida7-cs iufi^iarumscdimn oricnftdHun, 
qui fe>'7)iepcr fotam Europam. in pricc/ariori- 
bus dia-ccsi/ms cpiscopa/ia ope>-abantur CZ-Z): 
nam hi ad /ocum cpiscopi ordinnrii a/iquando 
occupa>idum 7iOn orm/ dcsignnfi. Pofius nnm 
mcns est Siwca>'dum fuisse episcopum adjnfo- 
re>n, episcopo>'um sufr>-aqn>ico>'um m.^^ia^ypn- 
busper decrefumpo,dificium Jus .wcccdcn<U 
prxsuli, soiio ve/ valeiudine labo>'anti lodte^ 
compclit. Non cu>'avimus p/acilum Wa//c>'i 
Hook (2:J) cxistima7dis Siwcardum fuissc cpis- 
copum Vpsale^isemconsco-atxun ; quu77isn'i- 
pforCsa>diquiorcs hac dc >>c siicanf, ei i/cSi- 
weardus qui a Messc>iio{2A) ct Hh}fze/to{2^) 
inier episcopos Upsa/oiscs rccoisefu,; vixo-it ^ 
amxo ii4i,rere sic^mio posf?>. Eadsium.«c prom 
a/ius quam Sii7-eardus A/>bc7uiu7ien.ns fiC7'it. 

12 Ist brcvi tantum tc»^po>'C adjnto.us opcra .-^^^; 
utipoiuit S. Eadsius. Scriptor ouni (Jo^nui 
A7iqlo-Sa,ro>uri ad am7um 1040 re^W ; Hoc... 
anno decessit Siweardus cpiscnpus : ''«'.'««^; 

iionisuum calcu/um «^^»''' ^''^"'^^^^: 
go>-nie7rsis co7Uinuaior{2Q).Nec «^«"^ "^" . 
dimissionis 7-afionem hi v.rt adducunfnts 

infi7-mam Siwcardi '-^''''-^-.^";- "^;!;,V^;^;; 
mus in optima editione anm im Uoontc 
Anglo-Sa^onici, Siwea>'dum hoc co>ist/ium (DChronica majora. tom. I. pag. 513. edit. Uxavd 
_ ,2) FloresHistor. pag. 210. - ,3, Speailum Histor. 
tom. II. pag. 188. - <4) Monun.. H.st.>r. Bntan pag 
75« - ,5, lUd. Chronica. pag. 601. - .Om Lh omca. 
1-03. - (7) Chronica, p. 4«. - ;8. ApuO Monu™ 
BritenD pag. 434. - (9, Chronica. tom. 111. m- » f 
seC- <10' Hist. Anglorum. tom. 11, pag. G el tom. 11 
Tg' 209. ed.t. Mad..en. _ .1 . ■ H.story an^ ant.qu.t.es 
?hfAngo-Saxon Church.tom. "• ''-^ ^"•; I^;f^',f^.,f 
le;f.bid.. nota B, p.g..335._ <'^^ ^>---^j ,-^'';^: 
Cbromcon Anglo-Saxon.cam. pag 435. - M 3 ) i b d . p^g 
759. -(14) Barth. Cotton. Hist. Angl..lil3. de arcb. cic. Ub. 1. pag. 34. ed.t. 1870, - 1 ^_^_ j 

603; Cf.-. pag. «''• -;^^^,*;J jA^.Ha ..cra.tom. l.pag- 
519. cdit. Luard ; Cfi. Wh..no ., t -rhomassin, 

701. - .21. FloreBH.stor pag. 2M. ,^ _ ,,3^ 

Discipl. dc VKghsc tom. ■ '■^' ^;,;^;.^ ^,„. ,, p«p.490. 
Uves of the Archb.Bhops «f Cante bur^ _ 

,24, Scondia ustrata. tom. I. p^P- '• ' 

suscepisse AUCTORE 
R. D, B. Dc quo dis- 
cessu in fiis- 
toricis tibi-is 
errores rcfe- 
runtur. BE S. EADSIO .BCH.EPISCOPO C^NTUAmENSI ^ 

„l.^,-o«e».. aU. incu.-bUem n,orbum nac_ 
tus vivens et volens potcstatedccessit (S. ta 
rs:;s;clr,-,ussecretiorico,,si.,oapu<.^e^m 

et co4itcm ((;odv.i«u,>0 ^?-»^'' ' "' ''' dlum 
dusabhas Abcndoniens,s «"'^«''f""; .f ' ™r 
ille in >psum qui bonorem coutuleral ,ng atus 

am ,!ccess,:i,o v,ctu .nf.rn.um f--'»- ; ^"^ 
designatus suceessor elimina «s est da u que 
ci episcopatus nofcnsis, quo ev,a verecu n 
diain quo detrimcntum eonsolaretur. Tunc rex 
R t";rLm, quem ex monacbo Ge— "- 
Lundonia! tecerat episcopum, a,-cb,cp scopum 

„o„v,t an.p.issimo premio, bona s,b. quon- 

dam in Norma„n,= cxu.ant, a., ipso ,.^peH. a^. e- 
compensans (3). Qvorl placUum 11 dlehm Mal 
^icJ aM Thomas Rudbornc (4), 
fermeejusvei-hae.Tscnbens. , ,,^„. R Hunlendunensis k^o, ^"^-^ n scde Lon. 
Rohertum.poH S. Eadsn "'<>'■ .^^^^^ ^,,ae 

hrevi post cxpulsus:, Stigandum a« 

vLlurMsiorici,«wdoe.c.p^t^^^ . co.«.<. 

sis, anno 1043(17), tum '^"««'"■'""'"''".s ",; 
/■,. ci. ahbaiis S. Augu..tini Cantuart<e {i^)^^^ 
'^^lam dona ab ipso vel accepta « ^ ooHate^ 
liex enim Cnulo bealo viro, quo amcis.nme 
ulebaur plures terras dedit : cujus mu- 

Contra ^«'''^'''ZttZterrL Litleburne, 

• i„m I9n\ nein anno 104» isie 
nibus suis spccalem (20). Uem a 

etiam Eadsinus dcd,t duos cal.ces «''6'=""=°- " 
dcauratos. Dedit etiam centum --»;;j^- "^ ^ 
cationem turris cccles,(B, et u""™ P "''l^™^, 
glossatum, quod cathenatum fu.t ad a. a>e &■ G^e 
gori, (21). Beati viri et tnierventu , esMmt '":^AZ:cZZ,.on. nuita ,des l>ahenda: «on.^ >^.^^^; ^;;^^^ ^„,,„,„ ,,^ 
nampr.ier>jvam 'l-^d'.'" '"r^Cratol^Zo Zick, qnem ahstuterat (22), licet eumanno 
ejusdem ^^^^l!^^''^!"^!:^:':^^'^^ 'jncarltion,s nominic. 1023 .e. Cnuto mo- s«en manifestum est ^Villehnum pro S- 
ZZdo AbbJndonen., alium Siweardum acce- 
Jse Refert enim Florenii^^W,gormensu.(5 
Siwar. .m Dorobcrnensis a,-cbicpiscop, eorep,- 
s:pu:n"e;««..«nn<>-'<'^.EadsiumeA«« 
Abbandoniie tumulatum. Sc,;pio,; ^yjo,- 
n^Ts-atT.-ayninr IIen,-icus lluntendunen- 
sTm ■ iemiarrat auctor CI,romn Angto- 
lfoniciSi,cea,-dum,ahhatemecctemcCh,-^st, Za,Ztionis Dominic^ 1023 «.r Cnuto mo- 

nachis illius ca-nobii dono '^«''■™ /r^> , .„3 ]lftr((«r 
15 Tandem ex hactcn-amigravttb.hMsins, ^ ^^^^. 

exeunte mense octob,-i anni ^-^<^-;^l 

Bominic^ 1054 ,^el 1035, ^^X""" ^TTtobrs 
Dominicie 1053 vel 1054. J3.es 29 ocobris 
^Z^^ fui-^^e indicaiur in o"ro,ue^An^ 
alo-Saxonieo et Pel,-iburgensi. veletm>n m 
tL,-io Caniuariensi (24). In f"» ~ ZZic:^cc:;:^^'^^n,aM,aten.cc^^^^^^ ~» ^-^-^^-.^lptem^^-is^^, a Siiganao, «.l,.,.j..ow,.- -.- «,;„. con- 
cunctopo»( S. Eads,um, «»no IO08 fume con 
sec-atum episcopum noffenscn (7 . qux 
omninocum \y,,let„,i diciis pugnant. Qua 
^!opier existimamus M-illetmum. autjn 
Wo,-em esse ,apsu,„ aut, ui, p/»« ahb 
accidii (8) A"'."»' ''"<■■ '"'''> >nte,-po,aium. Uuie 
^ £1 2m Mur sutlice,-e ad »eoe,;cos 
• X/.er«»t (0) ei Godwi,rum(iO),-efe„endo.^, 
■ i t e„nie.;-o,-em insuos lib.-os „-anstu- 
e,Jnt(ii).^'ecdef,.e,-u,.tsc,-ipto,-es.-ece,Uw.^f 
nrobutlla Wit,e,.„i Malmc..hi,:ens,s ve,-ba 
qui,vu u ,,„..„„ii^on..,rm. emsco- obituai-tis fermrumi.^.^..^"'. -■ "i--- - 

vel etiam 30 oetob,-is(26). Extsttmandum vtde- 
Zr diem V Kal. oc,ob,-is seu Wjf^ 
esse lapsum calami. Anno vcoiOhA re/ 10o5 
um omnis ca,;tis viam es.^e tng,-essum, ex 
diploniaiibus, quihus beaius eptscopus nomen 
Jum apposui,, co!ligtmus.P,-to,-een,manno 
donationem qua.ndam S. Edwa,-dt htsce ve,- 
his app,-obavit : + Ego Eadsius Do.;j.be.-nens s F. 
eecesitc arCicpiscopus cjusdcn {t-d,ca,d,J 
rcgis donum sigillo saucta; crucs subscr,psi(-7) 
duam fo,-mulam aut simiiem seepe usurpavtt. 
^ '. . . ..„«v. t,an,ivifhi,,..mcees- rever,e„„, tn aaj.,io,-em ^.^.^..- , -, ■ 

tum. Ast non a,bil,-or in hanc sententta,, esse 
'lundum. Etenim auclor C ™«'<"^;^ ; 
S«a.o.»iW(12), non.wlmn sc,;b,t b. EaOs,u,n 

decessum cnpessiisse. ..ed.lle '";;«/'■.;' 
sec^,sacFlo,-entiusW,go,-ntens,s(ii).HemtLUS 

J„ _ ,4, Apu<, Wl.a,..o„. .0... . p.B^.^ ' ot s q. 

,58. _a, .bub, P"e. f;.- J"/v°',„,.oSW,num.8. 
rHTm'xV;::l.o'u«num.r;,t.,m.XV,l.anao 

;Sie^\r4,.„m:XVm.n»o,.Snm..^--A- 

r"",:.::."c.cm.omc.;.iL.chrc.dc„sc„,..pud 

~.43?:-.t3f,u". ;;."-'«'■ --'^'^- 5 Kdicamidonauontm /ui«"<- ""---. 

i^ens • + Ego Stigandus aixhiepiscopus donum 
,-eais connrmavi (28). Qi^MWi htec docnmenia 
hisiorica sint quam maxime sincera et cerla, 
autumandum esi primo, S. Eadsium non ante 
annum 1054 necpost annum 1055 ohussc; dem 
in mamfestum errorem esse lapsos Floren. 

p,p. 604 ct606. - (15) lUd., pafi. 750. - (10;. Multh^us 
Pans.,CUronica m.jom ad anaum IOdO pat'. 213. - 
fn, \Vharton. tom. 1. pa?. 4«. - (18> ?'•"""%;■; 
Thorn ai.udTwysdcn, col. 1784. (19) KemUe. Cod.x 
Wrm. tom. VI. num. 1333.- <20) Will. Thorn 
apud T^vysdcn, col. 1784. - .21) Ibid.. col. 2247 col. 
17S4- Thomas of Elmham. Hist. monasteni S. Aug. 
rintua pac. 26, edit. Hardwich. - (22i Monaslicon An- 
g i^rnum^tom. I. pag. 108. - (2.) Kemhle Code. d^lo- 
Lticus. tom. IV. p.g. 21. -(24) Apud Wharton, tomj 
pag 7'.n.-(25) Ibid. 790.- ,26) Ibid., pag. 55--.'2,) Codex 
DiplomaticuB Angliffi.tom. IV. p. 134. - (28) Ib.d., p 136. DIE VIGESIMA NONA OCTOIMUS. 21 /ium Wigorniensem, HenHcum Huntendtc- 
nensem , Maithicum Wesfmonastcricnsetn , 
Rogerium de Hovedcne, Joannem deOxenede 
ei auctorem ^Chronici Pefrihurgensis, qui om- 
nes ejus obitum anno 1050 illigant, fuec eadem 
verba usurpantcs : Anno ML. Eadsius Dorober- 
nensis archiepiscopus obiit. Nec minus a vero 
discedit scriptor Chronici Anglo-Saxonici di- 
cen^.-Anno MXLVII. Hoc ipso anno deccssit 
Eadsius archiepiscopus IV Kalendas novcm- 
bris (1). Istis scriptoribus, certe riris valde 
spcctabilihus, pricferendi sunt ipse S. Eadsius 
et Stigandus diplomata subscribentcs : acproin dicendum est snnctum archiepiscnpum vel H 
anno Incanmtionis 1054 vcl 1055 ad ca'ium 
migrasse. In hoc commenfario historico ne- 
gle.vimus c/fafKni Waltcri Hook signi/icnntis 
D. Eadsiuin cpi.teopH/» fuisse aulicunt. Quod 
si verum fut^iset, non adeo benevotum erga 
eum sese e.rhibuis^tef S. Edwardns, non lau- 
du7n hominum, sed divina' gloriic avidus. 
Erroris nonargueremus Walferum, si scrip- 
sisset B. Eadsium sibi assumpsi.^ise Paulinut}) 
nxioma : Omnibus onniia tactus sum, ut om- 
nes facercm salvos. (1) Monum. Britan., pag. 442. Cfr. Warthon, tom. 11, pag. 79i. B DE SS. GERMANO, RODULPHO 

ISMIO, ISMIDOXE, BOXOPARI ET GEORIO 

EREMITIS IN DICZCESI ANNECIENSI IN SABAUDIA 

\ L Documenta de S. Germano el sociis. Dc corum domicilio 
Talluerii. De tempore quo vixerunt. H. 1). H. S^CULO XI. 

Documenta 
rie S. Gernia- 
no et sociis Dicturi de S. Germano monacho et eremiia 
benediclino aliisque ejusdem condittoms 
sanctis, qui Talluerii (alias Tallueris, Tafie- 
rise Talgurii, vel Tallueri) in Sabaudia, in dta'- 
cesi otim Gcbennensi nunc Anneciemi, sxcuto 
XI vel XII flor^evunt ; non possumus al} 
exordio non recensere monumenta scripta m 
ouibus de hisprtestantissimis viris sermo es . 
Fatendum quidem nobis esi nulla documcnfa 

antiqua de eo.^m ortu. gestis ^^^^P^^^^^^^od 
posteros pervenisse ; qum et supersiifa modo 
, sex disticha m S. Germani honorem condita ex- 
cipias, ante annum 1621 non /uisse con/ccta 
Z eflam in i.s nonnisi obiter de e^us soc 
SS. Rodulpho, Ismio, Ismidone agi. 1 J';"";? '/[^ 
pauca documenta hisforica steculi AU . 
luamvis aliqua emendatione P'"'^^^'"' ^J" 
rehus chronologicis indigeant, nemo prudens, 
quoniam sunt istius loci ^'^'•««'^»^ /^,'^^?!; 
tiones parvi pendet aut spernet. Sunt emm 
breS Vita S. Germani, latine conscnpta 
an„o 1621 velscqucnti : item ejusdem saju^U 
laus Martyrologio HHus loci eodcm tem- 
Teillata,utiefInscnpfio spelunc^ seudo- 
miciUi ittdem S. Germani. Quas omnes scrtp- 

tiones, non secus ac plurium ^P^-^^^^lf^^Zi 
diptomata et nonnulla excopfa tum Chonwz 
Tallucriensis, ium Librt Imum ejusdem 
ccenobii.mecum muni/ice communtcavit vene- 
rabilis presbyier Vineentiu^ Brasier, tunc 
parochus S. Mariw ad Talluerium^ nunc ca- 
nonicusecclesi^cafhedralis Anneciensis ; cu- 
jussolerso/ficium sidefuisset, nonnxsx paur 

a)Charles-AuguBtedeSales,Hist.daB.Franc.deSales, cissima de S. Germano, aliisque istius iractus 
sanctis monachis proferre potuissemus. Hiec 
documenfa, quandojam Co7nmentario nosfro 
de S. Germano /Inem posueramus, ipse ren 
vir Vincentius Brasier Juris pubtici /ccit, iis. 
que aiia nonmdla breviora subjunxit, a nobis 
memoranda. Fuit nobis quoquemngme utili- 
iitafi Vita S. Germani a monacho Taliucriensi 
Cieftejntra annos i627et iG34, gailiccexaruta: 
quam in Bibtiotiicca Reipubticie Gatlicanx 
Parisiis inter codicesmss. num. 11705 S. Ger- 
mani ad Prata servafam , exscribi curuvil, mo- p 
bispelentiijus, diiioenftssimus Pauius Pier- 
iing, Socielafis Jesu presinjfer. Quum eiucu- 
brationcm vcn. vir Vincenfius lirasicr, ad 
cxempiaranobis ei exhiintum, \tfie S. Ger- 
mani, ianquam appendicem, sxdgunxit. Prte- 
fcrea piura minime ncgiigenda invenimus tn 
opusculo de S.Germano anno 1850 Annecn 
cdito a renerahiii viro Pinget, prcsi»jfero, 
tunc adjutore parochi S. Germani ad Tai- 

^"2 " rm.m htec omnia scripfn, ufpofe inter se^ wm. vcc^u. 
consonantia ct ineodem ca-nobio T<dtueriensi 
composita, unam eamdcmque hni>cnt ortgi- 
nemj qwim deciaravit ad caicem laudts S. 
Germani. Mnrtgrologio Tali^ccrtenst insertm, 
Ciaudius Ludovicus Nicoiaus de Quocx,pnoy' 
TZuerien.ns, vir integcMmus ef S Franctsco 
Saiesioprobaiissimusii). Hvc sunt cjus v^ba 
Omehic de S. Germano habentur. ex vctere 
m.nuscr.pto(Iodice qu. asservatur .n pra:senU 
rna^terio; item ex antiquo indulgenUarum 

...I...Vn;De,aRivi.re.ViodeFran.de^S^^^^^^^^ 22 DE SS. GERMjVNO, D AUCTORE 
K. D. B, ttis ronces.arum diplomatc per sanctissimum Domi- 
nurCnium terlium; ct tandcm ex d.vcrs.s 
anTquorL mon.chorum hujusco -nob" roU 
tionc teslunoniu ct tr.dilione^accepi, servav. et 
h ic apposui, de consilio Ucverendiss.morum cp.- 
s oporum pn«dictorum Gebcnnens.s (Sar^ctz 

ad majorem Dei Optimi, V.rgnus Matn. Man.e 
SS. Benedicti ot Germani glor.an. et bonoiom, et 
ad translationis sancti futuram mcmonam. 
Quffi vero dc monastcrio Saviniacensi, cx di- 
versis litteris, fundation.s diplomate : qua. m 
in hoc quam m eo securissime conservantur. 

DOM CLAUDIfS, Ltm. N.COLAUS TALLU.n,ENS.S. 

5>w;/ cjucue .nonackus CletU. se ^ 
nrralionem mutuatum esse ium a nonnulhs 
anliquis codi.bus mss.. quos olrm scnps^un 
alumni quidam omnino grandivvi laUut- 

ad sieculum X VI H exiens abundabatj{i), tum 
abhistoria quam con/ecerunt nonnuUi mcolm 
cuiusdam monaslerii Augusiiniani in Bei- 
Qio ' sed quo loco illud situm fuerit tncenire 
B non potui. Suspwor iamen, quia S. Germanus 
msus est Tallueriensibus Thenis oriundus^ 
fuisse Augustinianos Thenenses, sedem ab 
anno 1617 (2) m hoc oppido hahentes, ad quos 
iJtZs monachi Tatluerienses verisimihter 

dederunl. 
r , -i llxc salis indicant S. Germanum non- 

■■ »/■«'■'"• Vilic mivfum esse. ejusque gesla primilus t> a- 
difwne ad posteros fuisse tra^^missa : qufo 
tradiiio, quamvis in nonnullis rebus forsan 
fuerii minus sincera . non potuit tarnen non 
csse vivax, quum Talluerii, ubi ad ccelummi- 
aravit ejus sacrto ea-nriiv magna rehgione 
sermreniur, ibique Dcus homines, sanctum 
eremifam dcprecaiorem adeuntes , muliis 
iisQue siupendis bene/iciis qunsisine miermis- 
sione cumularef. Jamvero in Vita Mma et m 
encomio Martyrologii Talhieriensis, uf^i eiin 
Vita gaHica S. Germani a Cktfo e.raraia, duo 
C/Jala occurrunt omnino corrigenda. hfenim 
dicnni iHi auciores eum, in Befgio viiani aur 
spicalum, ei grandiorem factum., ab episcopo 
Mechlinicnsi in amicitiam fuisse recepfum : 
C quod quidem absonum est, quum hinc cpisco- 
patwi Mechli}ue7i.sis nonnisi anno 1559 /«eri/ 
consfitutus, illinc S. Germanus s.vculoXI, uii 
infraostendetur,evivis excesscrit. ^ed opi- 
nor hunc errorem ex hocnafum, quod hi 
scripiores, quum in aniiquis documcnfis legc- 
reni S Gei-manum Thenis scu Tirfcmonfii m 
Be/oio ortum fuisse, scircntque illud oppidum 
suoicmpore, idestsiVculoXVII, inlra duecests 
Mechliniensis limiiescomprchendi, perpcram 
artnlraii smii id quoque ohiinuissse, quando 
S Germnnus inter riros rer.mbatur, 7ion at- 
tendenies isio xvo Tirlemoniium dia-cescos 
Leodiensis fuisscparlem. Quapropter Mech- 
liniam loco Leodii scripium fuisse opinor. 
Quo piacito admisso, inietligimus S. Germano 
famifiaritcrusum /uisse episcopum Lcodicn- 
sem ■ nam, ui scribif Gramagus,mcdiotcvo 
Thenx palatio Leodicensi erant auctx, qumta- E RODULPHO, ETC. 

nten iUius iocum indicarcpoiuerit{^).Preeierea 
Tn errorem lapsi sunt Clciius, non secus ac 
aufor ciogn Marfyrologio Taliuer^ens^ zn- 
serfi rcfLnles S. Gcrmanum circa annum 
1000'm Domino obdormiisse : ciux scnleniia 
esi prorsus r^icienda, siquidem sancius vir, 
quemadmodum slalim monstrabitnr, nonnm 
sxculo XI adotcscenie Talluerium vcnirepo- 
iuerii. Sedplura hic esse ohscura ncmo di/fi- 
lebilur. Atiamen si ostenderimus quo tcvo 1 al- 
luericnsc c^enohium cxorsumsif, mamfesfum 
erit quandonam SS. Germ^nus, Rodulpbus, Is- 
mius et Ismido inter viros fuerint, quum itli, 
uli in S. Germani vita aliisque documeniis 
narratur, primi monachi successimue reclo- 
res monaslerii Talluericnsis fuermi. 

A Jam vero mediis his tcnebris duo dtplo- 
mata aniiqua ei omnino sincera, ^^in^e smc 
signipcaiione temporis permcommode data, 
non Ldiocreafrcruni lumen, osienduntq^^^ 
S Germanum ei socios mira annos 993 c W-^ 
Tatlucrii sedem collocasse. Priore diplomaU- 
Rodufpln.., rex Burgundi^, f ^■^'^ _?f.^« ^ 
aUisque monachis Sarimacensibus Tattue- 
rium dono daf {4) s posienorc ^rmcngard^ 
uxor Rodulphi, declarai sese m uttlitaiem /ra- 
trum Tallueriensium ecclesiam consiructio- 
ram esse (5). Ast hcec ipsa monumenia histo- 
rica, perperam iniellecia, causa fue^^ni cu,i 
aliiscriptorcs alio modo dc Tallueriensihus 
orininihusei dc S. Germano cjusque socns opi- 
nati sini. Legenies in priore dipiomale Ro- 
dulphum regem Iterio, Saviniacensi ahbati, 
Tailuerium dcdisse, et in altero, Irmengar- 
dem cjus uxorem coenohium isiius loci bonis 
awa:to,proremedio anima. ScNiOR.ssui Rodul- 
pbi rcgis et pro remedio animie su^, vel ctiam 
sesc id fecissc ex permissione Senioris sui 
Rodulpbi, m crroreschronologicos lapsi sunt 
Existimaruni enim, quum Ires fuerml regcs 
Burgxmdite nomine Roduipho, ain eumM^se 
Roduip/ium I (6), atii Rodulphum 7/7), alii 
demum Rodufphum 111^. Ncgarunl prvm^ 
ei sccundm opinionis faulores agi m istis 
diplomalibus de Rodulpho Uh quum hic 
utpote ullimus,potiusim\ov, quam senior sii 
vocandus : in quas senteniias ire non licet Et 
primo quidem parum nos vcxai vocahulum ] 
senior, quum aiic^jus feminx seniovnonsit 
alius quam ejus dominus seu mantus (J); 
deinquum Trmengardismunussuum iargita 
sii permissione senioris sui Rodulpbi, ac proin 
vivcntis, per consilium Leodegarii Viennens.s 
archiepiscopi, qui hanc caihedram anno 1030 
consccmtii, indxdnum esi Irmcngardem non 
loqui de Rodulpho I aui Rodulpho II, sed de 
Rodulpho III - Horum enim primus /uii rcx 
Burgundiic ab anno 888 ad annum 911, sccun^ 
dusab anno 911 ad annum 937, tertiu'/^^ 
anno 993 ad annum 1032, q«o moriuus est (lU). 
Unde ct sequilur intra annos 993 ei 1032 Tal- 
luerium Saviniacensibu^'^ monachis fmssc do- 
naium, acproinei iunc S. Germanum ci .socios 
hucseconlulisse . „ ,, . 

5 Idem argumentum, nempe Taiiucricnse 
coenobium a Rodufpho III fuisse fundaium. Ex duobus 
diplornatibus constare t)i- 
detur S. Ger- 
manum et S. 
Rodulphuni ,1. ^farteno.Voyi.pe Httenuro, r^VT t ,nm 
PinKct paR. ll.-(8)RMs.Histo,redeT.rlemont tom. 
il u 350t son - <3. Antiquitutes Br.bantue. Thonre. 
paR 39.-(4iBernard.C:ntul.ire.lo Savigny pnp. 317. 
_ (5)lhid.. p.318. - (61 Serrasin, Invent-ure des Chartes doTalloins.apudPhilippe.NoticesurTalloircs pag. 100. 

- a> l'hiUppc, ibid.. m- 8. - (8» R«geste Gcnevoia. 
p-iK 41 _(fi| C.ingius.Glossarium latimtatis. v^» Vnior, 
ecl.t'.Diant. - (10. Art de verifierles dates.piig. G62etscq. 

'''''''''' valide 


BIE VIGESIMA NONA OCTOBRIS. 23 A .alicle con-obo,-at ipsa hi.lo.-ia Talh^cM^ 
Wro anno 806 villa Talgurmm ^" ''/»;« 
Lolhario, rege Lolharinguv,uxor,svtcTh,el 

Zqueillo .r» ecclesia auctx essent (2). ham 
demjam factam cellam nuncx^palamque Tal- 
i rilm Boson, rex Prounein', cujus mate,- 
' .„T TIMberg^ soror, anno 879 domt mona- 
sterio TrenorcensiO). Concedimus, tnqmt,m 
comitatu Genevensi cellam, ,V/ est -«'•-^';<'; 
lum (4), qn^ vocatur Talgena, qua. etmm J.cata 

eTin — sancta, Mari». cum omn.bus 

n egritatibus, cum ecclesiis ibidem asp.cu.nt,- 
bus . Quam largilionem renovat anno Mo 
7ex Franeire Carolus Simplex (5). Hunc >m- 
tatur anno 941 Lndocicus Tra"''""''""!!^^^;^ 
Itaoue, quum Talluerium ah anno 8,9 «< 
annum m, intra quos, uti vidimus, n.«-™ < 
Rodulphus I et Rodulphus 11, ^<'«'"' ^'J'^ 
norciensis fuerit ditio, perspicuum esl dlum 
fundum neuU^m regem Sanmacensbus 
monaehis donasse. Mansisse deinceps vulelu, 
TMuriens^s cella monasterio Trenorcen. 
« Inoxia adsteculumXIadolescens:namnul- 
. .. ■ .,* „j,ct,niuni.. iunc nu AUCTOBE 
R. D. B. illi,q„icanonico lin-at. ciro integernmoet 
Jmssimo, lUlem h.„en,. ««""P ""l,, 

intra annos m>S et 102.. rdlam '■'.''« 
Talluerici-^^es Sannincrns.hus monachis on 

luL. Testaturenim HH-atius (ii) <l',>'oma 

archetm"», nunc deperditum.a .«.■.«</«. 

Julseripsis^ non tantu.n Rodulpkum II, sed 

Ttiam ersororenepotem Ilenricnn U. nnpe- 

47o".m Germani., ah anno 1010 ad W,A ej,cs 

'emortualem (12), acunndisui W';»^. 

gam. Qu<edispulata sane ostemlnnt TaUue 

rium u Riratii placitum admi>:ern, inl'a 

;r:;ioio..M024.Ko</u/p/.o///.N— 

fuisse datum : contra, s, ryeceas, ,nl, aa, os 
1013 et 1030. Qua,-eex his al„.^que ,./.;•-/« 
docu,nent,s ,n/ra recitandis ^' P'.;™";;';^:,;'. 
,h,-onico Tallue,-iensi,s^'c,ao\\in conan 
nato, nonimme,-ito inle,-imusS. Gennanun .t 
nelaioanobilio,-ibuspa,-entibusnalu,n,Pa,,- 

•atum Hus mutafioms apparet resngium. Tunc Ho tunctemporis Hodulphus III, ^cx 

ncTakatis Saciniacensis ij), non potcst Oun^^^^^^^ 

llciii aooai TTT.nenos Ludoinci /ecefai. u ,nunere prioris t Itcrii aboatis savtmuvcu^'-^ w» —" ,-^i 
Sse alms ac Rodulplncs ninepos L,uloe^c 
Transma,-ini ex MathiUh fthaejus) Tallue 
rium ad Saviniaeensemonastemu,n 'ranstuM^ 
Obretitiones, inquit Rodulphus, I^^-^S^"-^' 
° gfnt coni^gis.'. et Burchardi -^^^p.scop 
llgdunensis, .^-".■-■•;,^^^ «";;f' ^: ' 'Z- 
:rT:S™".a;.,«;— su.set 
Tm ecli^lra .n bonorem sanct. Mari a^ et sancU 
Pe.ietsan..«U^«^--j:;;,::;-, ^!:;:'^^:.— .Hcdu,pbu.umio 

Z[:rTgU:::E^.e esteo,-um gesto,-um 

""^Zl jam exsurount plu,-es quwstiones^ ^'^•- 

numam tempore sancti illi vn-t vdam ,„„„ „„„■, „ 

nempe quonam 'emp saviniacen.w m- fermc sc»" 

^"'"■■"' ::; z^^pct: p,-io,-is o.-««'.-, .-«-■■ 

gressi, quot annis '•^..^^^,.f,yint.Ast 
lonam «»- ' -H/; ^ T-umenta sin. 
his qutesilis 9 """ "^[ ,.(.,„on,vio. (ipinamur 
,e,-a, non est ^"eof»^^^ ,,.„,,,,f„„„ ipH 
tamen innxxi J"['Xs'^.elmc.nnm et Uodul- 
Uabillonio p,-obaU-e, f-^''"" ^ „„num 

phum non ante «'/««;" .."f^^r^^^^te .-oop- 
iOS0,inte,-mo,'achosSw^n,ac^ I ^^^^ ^^^^^^_ 

tatos : siqu^fle'^ ^'f'Z'J„nnum ^^,^ /■„;( non ante s«- 
cidum XI 
adolescens 
venisse Tal 
luei'ium 879 et 941 conlulisse ; detn quo pacto «n» «»_ ^^^^„,^ ^^^io X, . et"^l^ „,,,„„„„ ,,,xe. 

r a/ouisiec^it Rodulphus 111, vel eliam DB.GCR ^^^^^ .^^,.,„,, „, Ucnm .,-, 

MAN"r^o;t,.PUO, Ism.o et ^^-^^.-^^^ '•«"'• '*"""'' 7" ^^Zfe^'--'" '» 

Zvin,acensdn.s, ,f "'.f «-^^i ^ «-'^' ^-""^ l^^^^Z^I^^^:^:^'-'-'^ satis ^ 

6 Q«,-6u., ,ntelleet,s, ',7/°' " , ■ |„,i„ia- «<»«'■'""■' '"-'7 n',,„,non^s 6.«m«to 9»o 

facile cncet ^''''«^'•'«'"/^'■^^^toW M/ <^ «- ^''•^^'"' "''''"'nJo-eTZlu.^ien.^es ca^nobo 

'censi, ^'•'":''P''T2",^S ;/«<»< ///- 'J^T' '""t ve eo,Zn anno emo,-tuaU, nM 

nos 1013 et 1030, /-■.tei.ssc ^"""^ , „;. p-xfuc-unt, lel eoru ,„emo,at,s 

:etenteBu,-c,,a,-d.archf>'^^^Z^,,,. 'erti prof^^r^^H^Ztum coUigilur S.^ a,Bouque.,mstorie..do.Gaule -;m^P8 ,„ 

_ 2 Gue;ard.Polypti<,uedIrnjmon^'o- P-' «Canpu.. 
. 45. _ ,3.Bouquet, lom. 'X.Pae "•« _ ,5,,^^., 

.r ^ j; i51 Bouquet. tom. IX. pag. ="• lidenBC., i"'" „ ,.-.3 

^" lo. " J Bernard, Car.ulaire de Sav.gny. p«p. 317. '^ ,„ j„,e., pag. «3 

pag. 594. - 0) »"" '^^j Carlulaire de Sav.Bny. pag. 
^0,^9^ - ao. G 'ua Chri..ia„a. tom. XV, col. 64. - VAUmvcdeTulloircH.lJag 
. , , J.I0S PhiUppe. Not^oc sur 1 Abbayc ^,^_^^ ^ 

m pa..-. ^^ Hb. VUl I"'P^f -^^^. 267 . A.mal h.nK- 
„''SpcrU.scr.ptt.. !<.«.. XI. r-^g .j,, ,vh dc lidenBes.ibid.. wm^ ^^^ DE SS. GERMANO, 

K 0. n. 'e6-c;j^am mrf^ca/. .In/^^M^om cn^7« recerir 
sentw ii (1) ■ D I. S. Gcriiianus . . 

U. S. Rodulplms. . 

111, Isinius .... 

I\ . Isiiiiilo. . . • 

V. Sleplianus. . ■ 

VI. Boriuspfir . . • 

VII. Gulilo seu Vui.Io. 989 
4018 
1041 

1062 
1095 
1118 
1120 coicvi S. Bc>'- 
nai'ili Mcu- 

t/ioiti. Ttillifcvii Guidoni alii priores successeruni, eo usque 
dum anno 1677 Tallueriensis C(£nobn regi- 
men ahhaiibuscommendaiariis condgd (2). 

8 Cui ckronotam forsan favet Rolanduin 
Vioi, biographum, anno 1627, ^\ Bcmardi 
Men(honi,aliosque recentiorcs scriptorcs ^a- 
baudos {^<) cristimasse S. Gurmanum futsse 
maqistrum S. Bernardi Menthoni, qui .ta;- 
cu/o X fioruit in Sabaudia : asl, quominus 
huicplacifo catru/us nosfcr adjicmtur, plura 
impediu7it. Primoenim Hofandi sen(e?ilia 
euin dipfomatibus memorafis apcrtissime 
pugnat: sccundo nihit traditur de famihari 
commercio utriusque prscstantissimi nri aut 
in priore, auf in postcriore Vita S. Bcrnardi, a 
7w.stris dccessorifjHs iltustratis (4) ; iertio affir' 
■mat Cleitus sese, in codicibus mss. Taliue- 
riensis camobii de comuctudinc uinusque 
sanctivirinulium cestigium reperisse : conira 
mutta de S. Gcrmani suscepta mta monastica 
eteremitica inOrdine S. Benedicti. Ta^idem 
ostendit ca7ionicus Brasier (5) nullum S. Ber- 
nardi hiographum Bolando atdiquwrem de 
consuetudi7ie utriusque sancti tocutum csse. 
Qute 07n7xia simul sumpta multum nostram 
sentendam corroborant. 
lauucrn Scd fortc suspicabitur lcclor S. Gemaimm, 

ijrinw vitam qm non sccus ac ejus sociiRcgulam S.Benedic- 
moimsticMm . ^ • ^fj/,.,,, ,ti/cr admi.scrat, eremiticam sequcndo 
dcin ercmu,. .. . .-^^^^^^, /,.y,7,y.,. hencdicfinis caledixi&se. 
rr "" t^dre^Ua se'non habet. Nulto cnim pacio 
nora S. Germani pro/m/o cum priore sua vi- 
vendi norma liugnabaf ; quin potius ci erat 
omnino cong^^a, uti demon^trui S. Pctrus 
. Bamianus (0) verbis S. Be^iedicti, plurimum 
^ laudantishonos 7nonachos c ca-nobiis ad ere- 
mu7n transeu7des. Quod ct tnanifcstum est cx 
stalutisCa7naidulen.sium, qui quamvis Regu- 
lam S. Benedicti scquercn(ur, ta^ncn pturibus 
in locis aiii ^nonastcria, aiii segregatas ccliu- 
las habitarunt {-7). Id quoque apcrlum e.st cx 
mufds sancds ciris ejusdem ordiiiis bcnedic- 
lini, qui, quinsuum i^istitutum descrcrent, ab 
aiiis monachis separati in cetlulis hic itlic ha- 
bi(aru7d. Quos inter recensendi haud pauci 
7nonachiper 7no7iicm Vosagum sparsi, quem- 
admodum lcgimus in Vila S. Pauli Virodu- 
nensis (8), nt S. Madafgisiius monachxts (9) et 
S. Barontu^s7nonachusPistoriensis {iO)-Quibus 
viris l)ei suhjungas S. Cutbcrtum Angto-Sa.ro- 
nem (11) aiiosque bene 7)iuttos quoru^n gesia 
itlustravit BcnedictusOonon{i2). Deinonstrat 

,1, Cl.ro..icon. i»s. Talluoriense, pap. 583. - {2) OtiMa. 
Ch.>stmna. toiu, XVI. col. 486.- (3, l>ingct pp.J>4 ; Bra- 
sier Ktu.le sur S. Gernmin. pag. 21. - (4i Acta bS.. tom. 
U Jumi pac. 1071. - l5, Brasier, pag. 21 ot seq. - Ib) 
OprOmnlt.m. I, Ub. VI. cpist. U col. 303. edU. 
Migne. - a> MitUireUi. Annales CamBldulensiura. tom. RODULPHO. ETC. 

. rnlmetus (13) hos sanclos, modo pa^ur 

£'=:;»"---;— = 

ut qui consensu fralrum m monasteno 

iJJmi ab eo haudquaquam rccedant, msi 

rea nte tot.:: con.reU>on. benovola conces- 

sione a«^> ^ufjiciuni ad significandum S. Ger- 

Tnuide liccntia abbads Savi^uacensis, 

pni, ismii tii i f,,dirita(em S. Rodulpln, 

P^se Scio quidem fesiivnaitfft^ r 

S'.i> S Germani, dic 31 octohns cciebra> i 
«/t".H\L/5«^c/p.c-«;.ar. obstet, ad hunc 
di!n 7^^meL.am in Actis nostris recoien^ 
TaTZe.Sed.quoniameJushis^^^^^^^ 

C07xne.r.a est cum fratris ^^^^"''^ ^?' f ' '^ 
nieriiohiclocumsuuma 7iobis obtmet,qu^ 

;X raiio a nosiris ^--f -'^«-f " e 
ruit usurpata. Sancti rero Ismius e^ Ismido, 
ium diei cuiius 7.umquamhahuissev.dea^ 
iur fuerintqueSaviniaciei Talluern ^^- Gei- 

Onere Boiiandiano commefnoraniw . JSec ^n 
congruum cMsiimamus hic ah obiimone vtnd. 
cZe^. Georium, quum fama sU hunc sanci^.m 
ercmiiamdiu ante Deo famuiaium esse,pri^ 
mo intcr monachos Savi7iiaccnses, et dein in 
eremitorio, ubi postea instUuius A«^'.-P;"7;;«- 
tus nomine S. Georii : qui et prioratui Taliue^ 
rie7isi longissimo tcmpore fuU ob^ioxms. 
Gratum quoquc crU lectori dc B. Bonopart, qui 
primitivorum tnonacho^^m Taliueriensnmi, 
pecuiiarisanciimonia insignium, agmcn claur 
dU, cogniiiotiem hahcre. Af/cmus qiifi~ 
que hoc locQ 
(/(■SS.RoduI- 
pho, laraio. 
Isiiiidone, 
Baiiopari n 
Georio. R 11. Initia cullus S. Genmni. 
Ejus translalio. Missse ei pro- 
pria^. Bonedictionos in ejus 
honorem usurpatse. ^ 

A disputandonumS.Germ.nnsJuremeriio /«.•^•-«^- 
i7Ucr sanctos numcretur, ac proin locuTii m 
Actis Sanctoru7n Botiandianis sibi vindwet, 
abstincndum nohis videtur. Id enm, decesso- 
res 7iostros imUafi, supervaca7xeum existima- 
mus, cum ejus causam a decreiis Irbam V IH 
e vcipicndam esse sa7xc declaraverit ordinarius 
episcopus, ejus cuttum approhans vel sacrum 
corpus tra7isferens : quam declarationemde 
Jurihus episcoporum esse, recognovd Irha- 
7iusVni, uti ostendU Benedictus XIV (14). 
Nobis itaque sufficiat historiam illius cuHus 
moresotitoeJcponere.Jamv&)^o quo icvo cul- 
tus ecclcsiasticus S. Germano detatus cxordia 
cepcrU, nullum documenium sincerum de- 

I lib. IV.pag. 134etsetiq. - tS) ActaSS., tom. 11 Febr. 
nac 169.- (Oi ll)id., tom. VlIMaii, pag. 264.- llO) Ibid., 
tom. III Marti.. pag. 567. - (11) Ibid.. tom. III Martu. 
pag. 03- — (12' ^it» Patrum Occidentis, passim, edit. 
Lugd. 1625. — (13) Commentarius in reguUun S. Benedicti, 
cap. I,pag. 47.-(14}DeCanonizat,etc.libIl,cap.Inum.I. 

monstrai DIE VIGESIMA NONA. OGTOBRIS. 25 B 

(SCKffl sunf; monstrat.Haud vie laiet in specu, beaii viri 
olim domicilio, sculpttim esse eum ah anno 
1014 culfu sanctOi^m fuisse cohoncsiaium . 
Vemm hic iiiulus, prxlcrquam quod docu- 
meniis omnino sinceris supra rccitaiis adver- 
satur, recentior est, utpote ex iniegro liieris 
SieculiXVI, et ccrte post annum 1621, exara- 
ius Inde tamen cottigi poicst ejus auctores 
persua^m sibi habuisscS. Germanum. a remo- 
tissimis iemporihus,inier sayictos fuisse recen- 
situm Hxc enim suni delineaiio et epioram- 
ma, proui a ven. viro Vincentio Brasier 
qxmyn- fidelissime expressa fuei^ni (1). 

n.EC SPELUNCA FIXGET 
SANCTITATE ET MIRACULIS 
CERMANI NATIONE DELGII MONACHI 
BENEDICTINI SAVINIACENSIS ATQUE 
SACEnDOTlS DEINOE 
TALLUEBDM ANNO 980 EiUbDEM l.OCl PRIORIS ANNO 989 
,N DNOnEQmEVlT CIRCA ANNO M ET IN OBATORIO 8EPULTUS 
COLITUB A FIDELIBUS AB ANNO MXIV ET SUD ALTABE 
TRANSLATUS ANNO M 621 
ANNO M AIXTORK 
U. D. H. lo Ex quonam rero documenio accepe- 
rint S Germanum ab anno 1014 in sanclos 
fuisse relatum, prorsus me fugit. Satts qui- 
dem mihi arridct hunc honorem sancto ere- 
mitie swcuto XII Jam fmsse iributum; quum 
Claudius LudocicusNicoiaus Quoexius, prior 
Tallueriensis significare videatur, uti supra 
num. 2, ostendimus, B. Kugenium III ad 
S Gevimxxii cullum ampliandum xndulgentias Ail Doniini laudcm hoc templura slruxil el tedem, 

Ne Chrislo vacuus adforol isle locus, 
Quo vil,ioi niouiichus gcssil qui inilis ul agnus 

Lesus nou iloluit, ledere non voluil. 
Pro cujus volo (hf lector iieclore loto : 

Del libi periieluiun jierpctuus veniam. 

14 Jure meriio suspicatur ven. prcsbyter J"^;;^"""'- 
Brasier ad me lHera.^ scrdfens, hoc epita- 
phium, quandopieniissimus ercmitn nondum 
inler .sancios erat rclaius, fuis.se cotiditum : 
quoiuam in uitimo disticho invitai^tr lector ut 
pro Gevmano a Dco prfai pevr^-luani vcnuim ;. 
Quie oraiio si in graiiam alicujus sancti fundi- 
lur, manifesta cst, uiidocctS. Augusimus{A\ 
inJuria ci ilinia. Avcidit inmcn nonmdlts 
sanctis,uti de SS. \Vali>ertoet Bcrliiiaconju- 
Qihus (5), Norberio (0), vel etiam BB. Ava (7), 
Caroio comile Fiandria-{S) ci Pipino ejtu^ique 
uxore Iduherga (9) iegimus. ineo.-um ammm 
refrigerium, plura Sivcuia postquam culiu 
ecciesiastico erani cohonestali, aut prcces 
fuisse recifata^ aut quoiannis Missam dcfun- 
ctomm ceiebraiam : sed, quemadmodum }>cne E 
animadverterunt nosiri decessorcs, .mffragio- 
7^m ejxtsmodi pro dcfunciis ea cau.m erat 
Quod post iilorum mortem ca^pin fuerant, 
huum nondum ut sancti aut beati coiclmn- 
tur ct deinceps continuaia, quum cwitium 
honoremerantadcpli, qmn de iis sxvpprimcn- 
ciiscogitareiur. Ast ndiU suadci S. Ocrmaun.n 
moriuum eadem faia expertum esse : quae 
credibile esi sex memorala distwha dum set 
vus Dei nondum in sanciorum aiho erai ad- S Germkni cuilum ampliandum indulgentias ^.f contexia fuisse. Quid vero de origt- 
largiium fuisse. Nec ahsurdum esthoc piaci- J^ ^^^^^^. g Gormani, ioci cjus scputiur^, 
tum; eo magis quod Eugenius III creaius ^j,,,,i,siapara^ctaitunu-ociui^ometr^^^^^^^^^^ 
t^r.-. n.r.,n H45. eodevn anno Taiiueriense ...„,, .it. omnino imperrium vulctw . sentiendmn sit, omnino impeynum vuklu, 
Si cnim velc-i popularium t,-aMwm ««cto - 
to essct, a,-bil,-amh,m fo,-ct ha, mca. «to 
ab ipso S. Germano /iime consl,-uctas . f>ecl, 
(ivum hujusmodi opinioncs non ,-a,-0 errori 
flno.i^ Uint,et ad ,-e,n ''''-■'"«- «'"«P^ 
documenta ad pncscns dcsmt, »""'"" "'^";. 
tationem suscipiemus. Attamen novc,;llecto, 
initium ad hoc tempus esse rcfcrcnaum, qmn ^^^,^„^„, ^. G„,„„„i anno H02 e( 1499 adeo 
potius anteajam cxtitisse, rp^mque ponli- ant.quum, ut retustate '•«"«».•;/, 
ficcm tantum intcndisse ei in^remcntum af- '^^^^^„,„ ^„,,,-, (lo). Q»a> »=d,cutx ''«" ' '» ^^ F 
fc,;-c Nec illud nohis indicatur ex aho monu- ^j^^„,„„, ^sl signum beato viro a '"«'"'■■" 
Lnto historico, nempe cpigrammate scx ,nis lcmpo,-,lMS hono,-es sanctoru,,^tu.ssJ.^^ 
distichon quod a se exeodice ms. saieuh X\ 11 ^^^^ Posteriores ejus oi-igines m/, a eipu 
desc,;ptum nobiscum commumcavU venpres- ^^j.^^, pontifex anno 1145, eodem anno Taiiuenense 
coenohium ^b suam fuiiionem suscepd {i). 
Item anno 1147, visitaiui-us Cisierciense, Ua- 
ramllense aiiaque monasteria, in Gaifiamse 
conluiii, et anno\U^, Iransiensper la» 
et Sahaudiam, reversus esi m Italiam{S). Quo 
in iiinere Tailueriense camohium sai verisi- 
miiiter adiit. Sed inde minimc sequifur cuitus 
initium ad icoc tempus esse referendum, quin cut placito 
non obstat 
epitapkium 

* Lcge 
Cen(obio^ • Supple vif' 
lute t;;;:::'Z^;::^B:^e,-:Estenimkisceve,- 

bis conceptum : 

EPITAPHIUM. 

OUOD SEQUITUB EPITAI-HIUM IN VETEBI MANU- 

SCmPTO DE SANCTO VIHO DE. GeBMANO CONSCBIP- 

TUM EX CEH*TALLUEmENSl 

Omne quod estgenitum natura consUtul ipsum 
Un<le fuil redcat principiunique petal. 

Sic Geremanus virlutum munere clarus 
Ipsi in dando polo Iradidit ossa solo, 

Huic dum vila fuit patriam 'replev.t 

Gonfirmando bonos, ore placando reos. 

rl.Brasier pag. 10 et 252. - (2> Ibid.. pag- U3.- 
maud,tom.l.pag.8^.>'^co"=*'"'*=^ .^j^ gS tom. VI 
Sept., pag. 358.- ^^"t^^-,-rr 

Octobris Tomus XUL. CabimuS- ,■ ^-n «flrfiiv monn- Post annum 

i5Sceculis seque,d,bus,uuexvc,b ,,w,m 

chc-um Qvoca-ii el Clelh osle,ul,mus, haud 
taZ de «««S.Germani se,;pt,s mandata 
TeZ,U:sed h.-ec fevme o,nn,a ,-,dentu,pe- 
riisse Ptu,-a tamcn de inc,-c,nent,s,st,us cul- 
Zslculo XVII nobis innotescunt. Tunc emm 
TF^Tneisn. Salcsius, cpiscopu. Gcben,.n. 
sis in oujus dUionc ralluc,;um )'M^'f 
^rcorpus mag,u^ sotcmilate e tc,;-a l.a,.l. 
Huius rei fit occasio ipsum mandatum, a 
Palv Ro,nano pontilicc. S. F,-anc,seo Sale- 
f-odatum, ad meUo,-em frugcn ,-evoca^ 
monaehos Talluericn.,e., qu, "^"^-"j^ 
sed priese,-tim soco,-d,a et prav,s exemp, 

NatalesSS.B»lg... l>ag. "•-'?:/;,.„ 

pag. 259. - ao, Br....r, pag. U4 e< «q^. ^^^^^^^ 26 DE SS. GERMA.no, ..CTOBE ahhatum commerulalarwrum.a ^"''■'«"^^ 

H. n. B defiexerant. Quum Uaque sancius episcopus 

non raro ToHuern rersarclvr. pietaHs causa 

ad S Germani sepukrum precatm^is ali' 

uuanda sese conltdit, ihiquc mayni antmuo-- 

lore animadvertit saceltum ejusque allac 

ferme esse pessvmdata. Hinc prionca^nohn 

TaUueriensis auctor fuii ut ea restaura^ef, 

jyromiflcns .sese Talluerium reversufym aU 

Zcellum alfarcquehenedicenda, rcl eHam ad 

sancfas W. Gc-nt.ani e.rurias e tcrra lcrandas 

Quihns monUis quum ohtemperassetprxori ot- 

lueriensis, iiiuc venit sancfus P^^^^^^rl 

oclohris anni 1021 , simui ac /rafcr cjus ef adu 

lorJoannc.sl'VanciscnsSalesms,ep^scopM 

cedonensis. Ilic posfuuam roganfc .V /^«« 

cisco, ecciesiasticam benedictwncra ^Om H 

aitari impcrtitus esset, '^'^'^^'"Z ^ Z^ 
lemniterlJeooi>fuiif.SruroperactoS.M^^^^ 

oicse.iractacscpuicro..acraossapiehuM^^^^^^^ 

oslendd, noroque in soiio, sertcts "^'«^;; '' ^' 
inciusa,circum saccilum ^psc smuiac f.atu 
cjus,ponfifcali ornatu induti, hurneris gcsta- 
U runf iocanoitquc sub aitari; ita tamen ut quas- 
dam sacras lipsanas scponerct, uti maonUam 
dandam eccicsuc para^ciaii Taiiucnensi c 
dentem pro aliari saceUi, ipso dte ab cjus f. a- 
ireconsccrandoii). Tandem sanctus prtcmi 
coram popufo per duas horas oratwncm de 
gioria sancfo^-um ei priecipue S.German.ra- 
ocit Koifern tHc in cccicsiajiarfcciaii aftcam 
concioncm dc eodem argumento hahuiL Quin- 
imo eximiam pieiaiemcrga ^.O^rmo.nMm ad 
ftnem usquc vific coiuii sanctus episcopus ; 
quippequi pauio anlc ad iimina S Germ.in 
ietatc7n cxiremnm c^rigcrc slatuissct (2). l nv- 
terca poslcro dic sui obdus, Quoea'W pro ejus 
recuperanda salutc, qucm xgroium, non mor- 
iuum. rcputobat, Missam ceiehranti insa- 
ceiio^.Gi-rnvMu, gioria .^plendcns emicud (.*). 
Ipsc Quucj.-ius, officio prioris functus, ohienta 
mperionmi iiccntia, .^ihi anno 1630 ii>dcs ad 
S. Germani comparacd, ihiquc rdam fran^e- 
nd I-y quo usque ad finem siecuii XMU, 
monachus TafiHcricnsis in sacciio sancfi ere- 
mitie cccfesiastica ministcriaohnt {•\)Jiabens 
nomenpriorisS. Germaniad Taliuerium. 
fjuo ejus 10 Quo certias Transiationis mcmoria in- 

transUitiofa- (g,. cccnohU mouachos cl accoias inperpetuum 
'''"^'^ intcmcrata servareiur, de consilio S. Fran- 

cisci Saicsii cjusquc fralris Joannis Francisci, 
episcopi C/udccdoncnsis, uli e.c Cfaudn Quoe- 
di rerhis num. 2 reiatis constat, sequcns cnun- 
ciatio Martyroiogio Taiiucricnsi fuit addda 
ad dicm V kaicndas novcmhrcs. In hoc mo- 
nasterio, commcmoratio S. Gfrmani confessoris 
ct anacboretiu exinni, qui ex illo regali sancti 
MartiniSaviyniuci Lui^.innensis diu^cesis, in <iuo 
ordinem et institutum sanctissimi patns nostn 
lleucdii-ti inpri-ssus a i.rutVssus, directus :id lioc 
TalUuriL-nsu ctrnubunn. per putentissmunn ac 
pium Uudolphum Scniorem Uurtiundiiu. Vieima; 
Arulalunsiunitine rufiom, Saviniaco douatum, ut 
inibi eumdum urdmem et bcnedictinum inslitu- 
tum proliteretur. Atque visis, perepre, locis Terra3 

Sanct;u. ex (luibus pUn-imas illarum, qua) habcn- 
tur in priLsenti cccksia, asportavit reliquias, RODULPHO. ETC. 

tandem ad montem, ex ejus nomine denomina- D 
rm Tocessit seseque contulit, ubi anachoret;ce 
non m nu quam sinctissin.e vixH. ct m Dommo 
obdormhit circa annum miUcs.mum, cu,usque 
nom n, ex co tempore. sic Dcus duers.s mn-acu- 
" tre et cclebre rcddid.t, nt ejus corpu , 
cuod in ecclcsia in eudem monte lUi sancto di- 
cata asservatur, smguUs fere anni d.ebus, et 
nra4rtim feria II Pascha., Pentecostes ac m 
Lto Cunnnemorationis Onmium Sanctorum, 
.nmma cclebritate colatur, cunvenienUbus eo, 
"vcUpionis ct vuti causa, Christi und.que fidc- 

''";■ Qnia antem dies sui ^^^^^^^ ^^^^"^ 
tus babetur, memoria ipsms nataUs bod.emo 
die qui translatioms dies est, in hocce mona- 
ste io agUur, dc mandato et instUuto Reverend. 
D mini iWncisci de Salcs, ep.scopi et prmcip.s 
Gobennensis, vicarii seu visitatoris generahs 
Ueverendi m Cbrisio Patris Domini Franc.c. 
,r\lbon. tutius cungrcpationisSavign.acensi^ac 
bujus conventuaUs prioratus ejusque dcpend- n- 
tiis superioris primarii seu abhatis gencrahs. 
Qui quidcm Revercndissimus episcopus et v.si- ^^ 
Utur una cum fratre ct coadjutore suo Reve- 
rendissimo Domino Joanne Francisco, ep.scopo 
Calcedonense, iUud ipsum sancti Germani cor- 
pus ex sepulcru, in quo minus hononfice, m 
medio pra^dictie ecclcsiu) jaccbat, sublevatum, 
et processionahtcr per eosdcm dominos episco- 
posdeporlatum, .ntus aUare quod, eo die bene- 
dictum et sacratum ac Deo Optimo Maximo, 
sacratissimco virgini Marix^ sanctoquc Germano 
dicatum lu.t,quam dcvotissime et honorificen- 
tissime reposuit, coUocavit el includ. venerari- 
(,ue demandavit ac commendavit. Et ea propter 
de codem sancto Germano et Iranslatione per 
eos facta, in ecclesia munasterii et in qua paro- 
cbiani conveninnt, ad populum concioncm ha- 
buil qumto calendus nove.nbris anno Dommi 
supramiUesimor^cart'H/w/7yioJ vigesimo pr.mo. 
Verhum sexcentcsimo cx errore cst omtssum 
in Marlgroiogio, uii lector faciie animadver- 
tef. Quamproiixam iaudem hic dcscripsimus, 
ut iector summatim 7wlitiam cultus heali Ger- 
mani ad!S. Francisci Saiesii tempora habeat. 
Non possumus tamen quin eum sfatim mo- 
neamus nos supra o.^tendi.^ise num. 1 et S, a 
scriplore dicente sanclum ercmitam circa an- 
num miiiesvmum ohdormirisse in Domino, 
errorcm fuisse adrnissum, cum certocertius 
wvum ciauserit muito post. Item Roduipho 
regi agnomcn Senioris minus rccle fuisse da- 
tum siquidcm hoc verho, desumpto cx dipio- 
maie Irmcngardis, nihii aiiud signifwatur 
pro iemporis viore nisi Roduii>hum fuisse 
ejus marilum : sed hiccjam exposda tuenmt 

iS. Posf soiemnitatem a S. Francisco bale- ™;^;,„„. 
sio peractam, cuitum S. Germani Taiiuerii ^^.,^ 
haud parum crecisse omnino apparct. I nmo 
quidem accoiarum concursus ad ejus sepul- 
crum, pricscrtim fcria II Paschatis, /erm II 
Pcidecostes et in fcsto 00 . Sanctorum , quam 
maxime celeberrimits facius est. Ipse iocus 
prislinx sepuiiuric hcati cremitx honoraria 
Chrisli /idciihus nxdiatenus desiit, et, cum 
super ipsum sarcophagus fuisset confeclics, a iBr.sicr. i.ap. 172 ct seqq. - >?■ De la Riviere. Vie de 

.FriUK-ois do S»lcs. bl). Ul. png. 2W. - .3. lbid.,pag. 2^3; 

lib lV.i)ag.G62;ChaHesAug. do tales. \iedo S. Fraii- 

Vois dc Salcs. tom. U, Ub. l.\, pag. =^^4; lib. X, pag. m, edit. 1857; S. Fran?ois deSidespemt par les reli- 
gieuses de la Visitation, ses contemporaines, pag. 182, 
edit. Paris. - i-i) Brasier, pag. 190 etscqq. 

ne DIE VIGESIMA NONA OCTOBUIS. 27 rehgioscquc „,cc^,i,atibus rakle 

tTfiZZAnlen^a>ainnun,era,custo.^^^^ 

""ZZSTlia, manus,pe.les aliasquc 
menttab,acma , ; ,„„. 

'"'TrtoZeln ".— beneficic-un, iU 
" Z -nZ-un ante omnium oeulos c,-a,rt po- 
'Tltuldolin, monachi Talluc-ienses 
sUa. Addc 5'«'« '^ j^ . ,„„,.,„„, e.-cmilam. 

t^:':;^!^^^ Missa prop,-ia cohone- 
0/iuio cc( nrwcedenfi, in sacello 

/e;va i/ i eniecosu ^ •„„, .Sanc/o- AUCTORB 
B. D. B. • A<Wc con- 
secravi ■oel etiam ohtn„oniln,s fidehum auctas (7). 
Eiusatta,-csolc,„nilc,-conscc,-a,;l,(liejyoi'o- 

brii anni 16-21, Joannes Franciscics Salesius 
cpiscopus CntcMoncn.is, quo dic a sancto 
iusf,-at,-c ,-eliqni>c S. Gcvmam '<■■'•'•" /''^- 
Ln lcat^- Alla,-is conscc-aU hoc d,ploma 
hodieqicc asse,;-aho- : .Vnno Domm. m.l e- 
^mo soxcentesimo visesimo p.-imo et .l.e y.ge- 
^ima octava mensis octob.-is. Ego ,U«..ncs H-an- 
ciscus de Sales, opiscopus Calceac.ens.s et 
corajut<:l- cun, futuva successione op.scop, Gc- 
be.,nensis, • altave ,n bonovem .^^" /" [" 

:-rsr;.xrrc:s:=:-ot. 

soiis m t.o amiiversano conse- 

s;crci:=iSr;;;-";"«; 

cranlihus liceat (0). r.„.nvmi i-MMuro'"'" 

10 bmo iQfa, quum sacellumi^- Ooxm.,m. ,^^_^^^.^ 

TTalt^cm^mal ,-cnocn,;o,t nel eiiam 
,aom.nentu,n, ".,/«-■""»' „'^''*"''„' ,,,,. - ' — 'v:::*r^."/::t:^^ -— :t:; ;.^i«'^7- o.. «... re(«r, j)r.-./HW '«"^» . . ^^-^ ,na,-t,jroloo^o 

inscrihe,-e ««''^' "t ^ ,gro Gencvens., 
S. i?ranct?a"«. iatenMm- "> b vionnensi, 
inquii, ap«a •^"'""■°8-/"„^, ^S. Boncdicti 

,,neti .0'^'-7>;,;;ttus 'm -scus episcopus 
f cuius aua,e tea^us^^ ^^^ „a gloviam, pri- 

~;-rca..«««^(;;)--;:r!: «««-r'»~ :w;^r;v;;w.ra ^,«,.. 
:;c%.^.. -'"/!»'«"t',;:!.3" .';i:^ --*'-> m,!:;:^ mm^:.. /..-»"'■ """.mnc"". FU t" MDCLX,,. (10), -V..,. aliud 
^^^■^^'^^'"'cumcnlum.ethod.epr^ 


c<snohium, sed «.;«■;;' '",,^;/;„,„ /•„,.,.»„«. 
(„e,'tensm inc,'cdd„l,te, '^^^.^Lmlntis ^ 
Quum a t,-iyinta «'"''■;. «'^j'; ''.^'^,, pr,sli- ^ 
essct mise,;;ma '!'""'''"'' ^".,'„3i/a/.i <•//(.'- 

aom,cilium h,d,cn. '» £« f " . ^ =^.=;«ti-=;(::^^ 

nUUU. EjUS .•oli.IU.a.-U.U U.- al,qnold,ehusAnr.c,^^,:l;^^^^,,, 

Z^. Soou....a ..•aus.a.io ot ;-;/::?^?^^ 
rcco£;niliones. 
■ ^.--. p- -r i^^i^^p- - " t' i^ -'- Set!- A: - 

(4, Martyr. Gamcacum. C»^^ ^^^ n, ^. 6. ed.t. M.btio- ,^„(. 

f5.MartyrologeUmversel.pag.78o. «( Pt seq - (2) Brasier, pag- 264 et 

seaq. — (3*lbi«l., pag. ■^»-- 
supplem.pag-i'^'^'^ 28 KE SS. GERMANO, AUCTOBE 

R. D. B. Anno 18^0 
fil invcntio 
rcligttinnon 
S.Geriiiaiii, 

»■»»»1 transl'i B £0 

rr^ihinricii^is nominc Joannes j>«"w 
25jum ''Xacnnnn,, xdpotc accessu di/ficdli- 

==|r=s:;rs5ss 

^tZ os Ladics al,quoiks,ob pccuhana 
adiZlaoircrrisac-ifich^^n ad tc,„p"S P«'- 
«n C-;-/ ;»>c«p< nmndalo obtcnpcraH.n 

,,«a> cullu ecclesiasUcop-n-m-cnl,.,; ,llc dcm 
Zcsulcis alla.-c no,'u,n, in ccclcs,apa,vch,al, 
'^rL.ms c,'cclum 0,-natumquc mayna 
sa»clTvi,-i cffigic, do,nicilio ass,onav,t. Huc 
eZi,^>o,-a'-">>-^a slyli, uti dicunt. gM^ 
dcpo^,ias, c .lo.no pa,-ucciali (posiqua.n » to- 
roC ( aad,t,s tcsi,bus N.colao b,;lon 
Znc Uaplista Pe,rca,-d , pal,-c Ludoc.c 
I^L, at.isquc se^ viris undequaquc p.vbal ■ 
fhnis omnno sincc,-as cssc,-eco,jnoc,ssct),d,e 
^S^lZ anni 1831. „unscu,ulojuMa saccl- 
t%Gcrn..,ni,-a,.s/hTiiuss,i.Q.ubussotcm. 

nZs,post missam magno appa,-al.c .lccania- 
Z,T,cpiscopus, co,-ona .iy,nt, '1""'"0,- pr^ 
lyicroLn ci,-cumdaius, ins,gmpo,npa p,»- 

^"n^ic-ca lempo,-is conjuges de Ossans 
adcs S. Germa..i, leslamenio acqu,s,tas„i- 
coUs se^ ciculo.-um ci,vu„vacc,dnan g,-at,s,. 
"„ „ donu,n t,-ibuc,-uni. Quo factum csu 
Zipa,-ockia, qu^jamdiu m accolm-um ro . 
t.,1 C.V m«,..lalo episcopi AnnecenstsPcl, , 
Joah, licj, postca cp,scopi P„,a,-o,c,is,s 

tm S.Oonn.nn dc..tin.dum alic,-a calko,- 
Zum Tatluc.-icnsiu,n cccles.a pa,-a!c,al,s 
ZZpata S. Gennanus aaT«U«ennm. Noc^ RODULPHO, ETC. 

,arocki. incolenles '''^^JfZ,^^^ 
Pcl.-oJoscpl.om,n^^^^^^^ 

ju,-c posthaunu .cs,'. . 1- i„,i, ^.otis, 

re,-bisplu,'icspcl,c,-.ml.tl,sju^ s 

liccl id.grc ^f»--;X,t •.';..««*-, 

die 20 octob,;s anni 18Ji>, P'''l . 

Lrsul Annccicms, ci ''''/"''Z^fjil'" 
Talhurienscs normullasque conf.atcndai.s 

U^^uUiad.en.,lrigi^c^;i^:^ 

ranonici ^«"'"'"^^J^Zl^aZlL-icnsi 

ad S-Geimani «.".j adjunxcranl 

Vcnc-abili hurc '^^''l'^",, j,Llhoni ct 

magisiraiuslauuuii- , ii, /,ac die sirp- 
mulicres undique advccU f ).;;;; „ ,;,-„, 

maiu donata.Inte» fu%c ' J ^^ 

S Germani ic^nplo coniule7^nt{4). c Sticeltttin S. 
Ueniiani mu- 
tutur iitino 
1836uitfc/f- 
siam novx 
parochiO' ; 
nltcra travs- 
Uitio S. Gei- 
niHni. Germani ic^plo <^oniuccran.yj. 

20 Postperacium hoc pientissimum opus f^J^^^^,.. 

r^Zndum reverentite popularium erga ■„, 

heaiumtimmesset^m^^^^^^^ . ^^i,, ^^^^^„, „^, 

171 /rui" r T iifinncus licfiau, epi- 

scopi.^'' aermani ianium crcvd, et 

Zlt^l^^ZlTZlum e,-emaa,n tam 
%eicncTundiqucco,,co-sum fuii, uip.st,- 
nun tcmplum, angustius faclum, amphatum ^ 
T^-ii, Iciumquc a laic-e ui,-oq,. 'uo^s^a- 
ccllis. Illud solcmni>:s,mo ,;tuDeo et S Bc 

/„;/( ^nncli cremitiii sac,-a ossa. liAiuca, 

hnhcL icmpo.-e animadvc-sum esset 

|Trmanf.nm-'wp.n«- -/<<». na(»-<^»a 

t^lZZes^e ac in,lc cas mimis mundas ap- 

Pei.0 F,-ancisco Poncel, si,o r,ca,:o gencaU 
etcM cathed,-alis a,-chidiacono, noam 
S Germani rcliqn.a.:'m ,-ecogn,t,one,n. Quam 
pe™ffr«P.->"-«^^o-^<^'.P'-«--^"'*"-^-^'-«"''"'° ,1, P.nget vab. < M . .^.^^ ^^ ^,^,. cova.e d'Annocy ; Ping^, pag. ^e, -«^ B™.^, m- 
230 et «eqq. - <■!' II>.<1., P»8. ^•". P-^B' ^'- 
p.B.80;M..paB.241. ^^^,.^ DIE VIGESIMA NONA 0CT0BRI3. 20 A Maria Suchavd , paroclw S. Gcrmfmi ail Tal- 
liurrum,Vincenlio Brasicr.parocho S. Marix 
ad Talluerum, ejusque vicario Alphoth-^o Pa- 
tuel,ei JoanneFranciscoAdam,7nedicinic <loc- 
tore, invenit duo femora : duos radios .- alte- 
ram claviculam ex integro, alteram partim : 
alterum os scapidarc ex integro, alterum 
partim : duos humeros partim, duas tihias 
partim : alterum geniv os ex integro, alterum 
parti^n : octo rertebras : unius surx frag- 
mentum : unam costam : mediam partem 
inferioris maxillx dexteric ; occiput : duo 
ossa parietalia. In eadeni capsa reperii vi- 
carius generalis Petrus Poncet duas costas 
duosqucradiosccerulca fascia coUigata : qnx 
ossa duplicia posita crant loco separato et vi- 
denlur esse sanctorumy licet ignotorum, quum 
nonnisi ossa sanciajuxta sanctorum ossa in 
eadeyn capsa olim reconderentur. Quas pre- 
tiosas exuvias, rursus purgatas, reverentis- 
sime,prout erani antea, locxwit Petrus Poncet 
etjuxtajuris apices recognovit (1). Jam nunc 
in lucem damus brevem S. Germani Viiam, 
quam e codice TaUueriensi canonicus Vin- 
B ceniius Brasier eruit ac nobiscum scripio com- 
municavii, ei anno 1879 fi-ustatim typis 
Annecicnsibus expressit {2). f EX M5S. VITA S. GERllAM 

E CODICE MS. CtENOB!! TALLUERIENSIS. 
GAPUT UNIGUM. 

S. Germani natales et mona- chatUS. EiuS donUCilium Tal- minime posset, jejunus in 
^" lege Domiiii erat ct mit sei 

luerii, mors et translatio. S. Gerraanus cimen 
• supple co 
gnatis 
b V ir igitur Dei Germanus ortum duxit in Bel- 

betgafitmo- ^j^^ ^^ loco cl oppido qui vcl quod dicitur 
"nTacretprZ Monstertius a, ex nobilibus parciuibus, quorum 
TaUuerii, tamen nomina ignoramus. Et futurai sanctitatis 

« a cunabulis dcdit ' istud, quod ubi illico per 

•_^M£p/espe- gg in(,g^ie,,e coepisset sese a....* et a domo elon- 

gabat, et aliquando per tres dies doUtesce- 

bat.Factus grandior ad episcopum Malinencem b, 
ut illi sacra facienti inserviret, aufugiebat, et 
quidquid a parentibus vel episcopo accipiebat 
pauperibus erogabat. Adolescens Lutetiie Pari- 
siorum c una cuni fratre suo Rudolpho, ut litteris 
operam daret, mittitur, et illic commoratur per 
aliquot annos. Sic se litteris sacris dedit ut in 
ore omnium sodalium suorum et admiralione 
esset. Gum autem eodem tcmpore fama sancti- 
tatis abbatis et monachorum monasterii Sylvai- 
gni d, quod est in tcrritorio et episcopatu Lug- 
dunense, ubique purcrobuissct et ad aures ejus 
pervenisset, locum illumadue constituit, et se 
rehgioni S. Benedicti dicaturum unico fratri 
Rudolpho aperit, qui fralrem imitari respondit. 
Itaque hi duo fratres.vendilis quai apud se habe- 
bant.mouasteriumSylvaigniacum petunt, et Deo 
pi-opitio. ab Itlierio c abbate pii adolesccntes in ordinem adscribuntur. In quo ad eam perfoctio- ^^ ^***" 
nem pcrvenerunl. ut ad constructionem coMiobii 
seu priuratus, et ad sociorum regimen dirigatur 
Germanus vir Dei una oum Uudolpho et ceto- 
ris /'. Constructo ccenohio, ledificala ecclesin, ct 
omnia composita* ad haliitationem inonarhorum ' Lt-ji' omni' 
in loco qui dicitur TaUueres, S\lvaigniacuin •»i8 ^ omp"""* 
repetit Germanus. Ab abbate facultdimi ilUis- "* 
triuin orbis torr;e et pnesertim Tltim; Sanct;e 
ecclesiarum perogrc invisere oppetit ct obtinel; 
quibus in itineribus plurima incommoda in me- 
moriam passionis Christi passus est i.'t suslinuit. 
Et in tcstimoniuiu sua- peregrinatiouis plurcs 
reliquias ab Hierusalem in suo ccenobio TaHue- 
riarum asportavil et reliquit, quarum nomina et 
memoriale hoc in parchameno deseribuntur et 
annotautur g. f/ 

2. Gum autem ex inslituti Benedictiui tif'i t't eretui- 

ordine vir Dei Germanus quod veteranis "'<*'"». "'*<='• 

et expertis monachis, ut Deo majore cuin perlec- 
tione famularcntur. luca soUtaria et a munastc- 
riis remota appetere et habitare permittebatur, 
hoc ipsum a superioribus quiusivit et ol)tinuit,et 
usque ad finom exercuit et prestitit //. Nam ^* 

reUcto ccenobio Tallueriarum, monlein, iu quo 
jam invisitur ejus sepulchrum, et occlesia ipsi 
viro Dei dicata, in qua sub altare vcl intra 
ipsummet aiUu-e sita ejus corporis ossa asser- 
vantur et venorantur, conscendit : sibi illic nva- 
torium assurgit, et ad habitationom antrum 
elegit et parat, et quia mons hic non longe a 
suo ccenobio distabat, etsi jam ietate esset pro- 
vectus etseniu confectus, nihiluminus ut divinis 
interesset officiis et sacra peragorct, quotidie a 
matutinis horis usque ad comploturium di-scen- 
dere constituit et ubservavit, et nusquum ante 
solis occasum, nisi in solitudinis suu3 antro, 
cibum quem accenobio illi ministrabant accepit. 
Et si aliquando lempuris injuria dcscondure 

suo oratorio, sicut in 
scmper voluntas ejus, sic 
et in lege ejus mcditabaturdie ac nocte. ita utilli 
fuit B. Mariiu Virginis etSS. Martini Turuiiensis 
et patris nostri Benedicti crebra apparitio ut con- 
solatio. Ibi per quadraginta circiter annos 
habitavit, nullo homiiium consurtio utuns, nisi 
coenobilarum, descendens de monte angelorum 
consolationibus fruens, frequenter pugiias dcmo- K 
num tam visibiles quam invisibilos sustinuit. 
Ventorum impetus, inclemenlias imbriuin, ulgo- 
rcs niviuui et plurus itl gonus labores, non solum 
amore Christi tulerabiliter, sed otiam libonlcr 
desideranter([ue suacipiens, ad locum sui uratu- 
rii vigiliis, jejuniis et orationibus vacans, varias 
corpo^ris agntudinos in se ferens quam patien- 
tissime, in ahis vcro promptissimo sanans, co.-- 
kstem vitam agens. 

3. Ei sui obitus dies a SS. Martinu ot Dene- ,„a,-Uiuijnc. 
dicto revelatur. Et clarus cmnigenis miiaculis, /yi« /.■"»»- 
cum primus omnium Benedictinam religionem '"'«'• 
his in partibus, a monastorioSylvaigniaci, in quo 
ipsam professus ost, allatam plantasset, obiit in 
Domino. anno a^tatis suio centesimu i, et in ora- ^ 

torio k scpultus. Corpus ejus translatum est ab 
Ulustnssimis et revcrL-ndissimis episcopis iM-an- 
cisco.episcopoGebennensi /,et Joa.mL- I-ranc.sco. 
euiscopo Calcedunensi. fratnbus. El pus.tum 
„Uus altare D. O M- B- M. et hu.c ^mcto 
dicatum et sacratum fuit anno 1C21 (dwj 28 oc- 0, Proce. verbal n.s. de la visite des reliques de S. Germain. - l2; Brasier. pag. S79. ^^^^_^^ EX M3S. DE SS. GERMANO, 
30 

Ludovioi Ni<=°l»'''"fP " 'f ' i et n.vc>-endissimi 
v-™r"'"''.u;Xo rMarti„,SyIva,Kniaoi 
dominiFrancscdMlon >. 1 ^^^^.^- 

abbatis, necnon P'-f' !=^' 1":° .^ ,lcpendentiis 
Tallue,-iarum ^^^'.'"r^^ZJ m.ni^tn 
superioris pr,mar„, ct ^»"^'^ ,o,nobii 

gcncralis, et cetc-orum monacboiun 
Tallucricnsis Gcbennensis cl.<Bces,s. 

ANNOTATA. aMonslcrtius,/,oc..-te">^.''"'<'f;'^;«.;:; 
,.;«c«;,.« -«-f-X,-:^;: "Mor^luus 

„J^^c-,,p«^»«.Montistc,,cnsis,Tl,en,s,no,,.M^^^^^^^^^ 

u,n »^ Monsliccs inlevcedit, w,per,o l,h,-a- 
tium « >■ (rihMndum. Qum con- 

" II,. (empore su«m sc-iptionem 
'Z^XfHLMandum non est guin 

"TLuteti,c Parisiorum s^culo XI bene mulios 
Svcn,,, mulala senlentia, schola.n Pa, .- 

„/rf/dL",.«<i'''S'''.«''''''»''''*'''''':'-^'^*"''"? 

cenL ostendil Augustw, Berna,d (4). Clcttus 
«ft 7 B. Germanum */ f,d^^e cele,-a,;um sed 
SL, ,»u//o™m 1«e,'elas hoc ofPco fume 

''T^l:::::n.non,ni>aV0a.anleannumm3, 
naJtnc adhucerat inte,-vU,os Du,-antus : 
nhiil Ucrius nnno cirnler iO-lU {o). 

riP niiihiit in Appendice agendum erit. 
'"''^^sM^^^^.uas secum Hierosolyma 
/....;/ S Germamis, coiubussenoit vmpn 
S X;7;™»/e ;e). Re,e,-,,nt^ Ma,-tine 
■ TC-and (7) peoulia,-i modo ,b, ,u,sse ser- 
tfZPiluta.n V,-uc,s Do„,in.c<e Addrt 
iZr vluum momste,-ii eam s, vera estUa- 
Tt,o, Hie,-osol,j,na Tallue,;um ,u,sse alla- 
lam (8). Videlur mmc dcpe,-dUa. RODULPHO, ETC. 

b PerReQula,nbenedictinamlicilum,uisse " 
1, 1 e, ««y"'"' sut>e,-io>-ibus accepta, 

S. Germano, /•«<■«««« <«»P^ oslendimus m 
eremil,cam susc,pe,e iiiam " ., . ■ ■ ^ 
CV.„„„<.n/<.n<, pr,^vio num 9; eum '^"^^_ 
guad,-aginta annos sc,;b,t aucto^f^J'^ 
nie, Clellus ve,-o t,-igmta quatuor vel tnginta 

'"rAnt a.,at,s sua= ccntcsimo ^norluum esse 
S. Gtrmanum ,.<.A<^W biog,-aphns '«'"-•;-: 
ira Clettus anno nonagesv,no l^j^^-^Xfm^Zi 
gesimo quinto,cum anw> anle, ejus mo, s ei 

"^t::::^suoeremUasstepissime.^ 
tos fuisse, passim legimus m AcUs Sancto 

T;i S FranoiscoSalcsio/ad«m /■«••« S.Gcr- 
^l;t':anTJ:::eme.posuimus^nCommen. 

tarioprienonum. i4. MIRACULA Deprecatore 
S. Germano 
curantur Francisca 
Mermaz cj*«- 
rc aegra, lieux d.nskBclgiquc Ononlalo. ,-»g. » ;f„t -d T,r- 
„„,„sdos V...0, ■'"^ffl" i;>'^,rul";. P»-. Cata- 

i:^r;r;;.is^':J'i"ag.M3otso,.-<3,Hi.t. fuU-isse tum CJ. Ma tpoog .^onachis 

^;x:"h;;s::>«':---'-— 

; 1 ^?, A/s scriptoribus cum po.steris non 
tis::ct,t::Zla.Haudmino,.busb^e^^ 
iiis homines orn^vU be^u. e^^ta^^^ 

i::^!i:sz:^^^'^-r'''- 

z:::coUf^^-^::^::,f:jeoa ....«.- 

i„,p<.(,.«n<i<t. s«n;(aas 9>-aha,po^erunt^^ 

landem omnem suam spem ,n ^. ^^ ™J".°;J; 
poncns, ad ejus sac,-as «««-« „'!^ .,^, ^ m 
%ria n Pcnlecosles «««< ^« «■ S,,„, 
pe,.es,-<n«/<on<^« ~^'- ^^,;^f„'„^3 , „„„, *,-, 

n -o incedere aliaque hujus generis a(je> e 

oue c,-u,-e capta, simul ae ejus pa,-e,Ues equs 
ti^entes, Tallue,:um., S. Germam ope-»^ « 
^ove,-ant,implo,-alu,n ve»e,-unt, jam plures 

ao,.t.niv.deParis,toj^lU.,l,p.^^.-^'^- 
— (8)Brasier, pag-^- (/cnnii- utro- 
que crure 
capta. annos DIE VIGESIMA NONA OCTOBRIS. 31 K annosfruslra usi meclko,tim cura Emisso 
A annosr ^,: ia(i,„unohaculomxa,mce- 

Te^^JTCl m,ran parentcs, fiUam 
aere '"«!•"'. „^„„„ addu,-e>-u»t, hortattque 
Z: JalZmbanUum sui sancli eremil.-e 

Mciter puella: nam ob hacce hora, su,s pop^^ 
CZ slupent,hus, fuU prorsus sana polM- 
Ze sine ullo baculo domum pedihus reie, U ■ 
Lansdquclarnennonnildlclaudicans. 
Tpuetla octennis, orhala aressu, aud.tu el 
llnnuendi a.^inoim,dens adS. GtM-n.anum 

IdZnem m Missa, rekementer clamal. U. l>. B. a ocien- 
urdti ci tibti^^^etdiutinis capitis dohribus fuL^se Uhe- 

ratuin. „, ,:r. ThAui"! Kiusdetsi be- 

9 VilUcx^quidamdivesexpavo^Cia riOnts t,j ^^^^^_ 
anno 1857 adlmcinier xm'Qs^existe^xs. doltoai ,^^^ ^^^^ „,,,. 

gregem morbo i^isanabili mx- ;»/c-;' «" ■ '^«^»» 

cladem si nhomnibu.^ vmris depellerei b. Gu- 

mlus, polUciius est scse e.r .7//. unam ct oblor 

^u.-urn His votis quum factum esset saivs^s^us 

fteUl prom issis villicus. aliud addens non sper- 

nendum doiutm. .... .,„,,, c AHn bcnc 

10 Atquc hfec sunt henef<cm inicruntH b. ^^._ .^, ^^ 
Germani a i)<'o hominibus coUaia. Qmc n/t- „„■„« confc 

,.;. Pi.net ncex hominum memo- mntur. 
rens ven. vir l^myn, /« ea « i:Z!ZiinM^ssa,rehementer ciamat '^^^^^ ^Z^-^^n^^o-^ ^^^^ o,nil,e,r 

i.os.eii,-espassn.spon.ar^^ ^s, -'^ -»'1^";" ,;::;:;: ^ arislum ado,-alu,-a, matrique sum dxext e 
s^tiesse ,-estiMam. Quo hene fico aceepto, 
ToMue O.ru...oo,-atiaseg,t,et do,num 
ZdLs recersaest.ducens asinuni, aiubtuet 
^lfouela peropiimc p,;cdila. Na,;-a,-unl koc 
;rdimm ««• n>« P^noetpiu,-essenes, ^uo- 
^,,™ la,-enles fue,-unt tcstes oculati. 
Xb" "poslp^rl,u-hationem GalUcam s.-c- 

'■'■''""•. , XVIII vir quidam c mcinia parcecx 
«,« „„■ culx >^^J^f,:21J,,.Hirnr,lcndicausapart,m 
tem. naunquam iuuam>.' ,-"^-j" ^ „,,.AIa iii 

mullaalia sancli e,-cm,l^ "■^'''ZaZ^m et 
homincs: quo,-u.m ""» .P"»"/ «, 'Snt 
nuidem vcr Kslatem smgulis fe, „u d,^mu~ 
7iaTexg,-ato ani,no e,-ga suum he.,e/aclo- 

remshZnf'"' iUssam celebra,utam otlc-unl. 

Zndaddit pcr lolam Sahaudiam ,ur,;-ar,, 

Vuntsanclo l-cnda dep,-ecante, dona o.nn,- 

genapopularibu.'< la,-gitum esse. D I ' \ l I I I Vll (/MtLftV"" »- "- * 

/•' L <; Germani scpulcrum posuisset, 

4^ ..,,.-np'yi^ VOCllCralWi (-»'• ■ •-""•" 

rexii- DE S. RODULPllO. 

S Unica. S. U.Klnlpl'', S. (ler- 
nmiii tVa«i-is, euUus ct itIi- 
(juiaruni U-anslatio. 

S Roanlph,.e« Uado.phi«; Ruphi, ^-«3«« «• «°""»'«' Michaela 
Fontana fcns, ndium pro Missu ct^.^- — - » vernacuia sauu "-'»'; -^ ^ Gcrnmni, ejus fra 

fuichacla Fonlana adhuc puelia,^e.i ^r^^^^r^^..^^- C.^<^--^^«;- 

poputari, eum P-^'2,mres annos, m hoc 

^■"T-ansac ^U^ crcniHcam s.,scc. 
muncre transaciot>j t^t»' 6 Uichacia romuni^ ^^...^- ..- vrrrr 

..»«« ante pc,-l..^at,onc,n ^^^^^Zio^nJl e,„,7(e«/*«^ eunrf. "f ^,.';^l"Zlh.a,,dam e,-e,nila,-um '"'«'"^^--■ligni^ contecclis 

=ir==ssrhs: :£lf ^SEsi— = 

06 omni crurum '«^ .^^.f 'j ''j ^^57 ^cn. viro in Biiurigibu\P'^>P\] l ,..^^,i .nbaud), /«'» 

Unedcium notum jec^l^^Z Zoqinia an^ eremit. ^-'^^f '^^^^^^^^ 

adllumenCarumKXc^.u ) ^.^.^^^^, ^^,,,« 6ene/?cmm »om»t rnl^hnura octoginta an- 
Puiget Ladovica ArambomQ^ ocioy 

nosnata, tuncvidua ^ arlc^_ petr^ Battard- 

P.n. Ba. 8 Die iO fehruaru ^--^^^^^^^^^ ,,ripto 

c^f-fio- ^^^i^t^s esi s^sc r><>'\^l^'''^^!^,niibv^vomi- 
nous labo- cermanum ^ceptam.a iCfiemem 

,1) Pmgct. pag. 41 et scq. gines 32 DE SS. GERMANO, erat anii- ,iu;n lilurgicum. nuncgnotum. « l'ono,em 
// Pc-n ecos/cs, mco/enfc^- p«™r/«..c V.eux 
ao„Z.^ote»»«^"' .■«.'/.■/«'■s.«. iVo.v9«09«'^'";;' 

Zl^ce col,oneslari inceperit. lUn^ anlm^- 
',nZ aocumentuM nolum "iP'on^r^ 
nonisecdesi^ S. Ru.lul,.l.i, ahepiscopo Gebcn 

nc^Uic^ auonsliann^ " '^ '«-'«^; '" ^ M 

cwnobii Tallueriensis locum otim habcbal. In 

ZoLlen, scriplo. cujus summanumFran- 

^ Ti°c^SerrazinmonuchusTaltucr,ens,s,anno 

,7.' posteris t,-adid,t. dicchut episcopus .sese 
];Jloco suhlcraneo inrcnissc omn.a ossa 
aicujus viri, qui cutlu sanctorum coko^^ 
rcZ el culus inlcrentu bene multtaJJco 
ln,abenClicia,mpctra,-cnLKpiscop^a^ 
illius sandi nomen non enuncanl, sed indu 
t^^^^Mur illum Mssei- Uuauli.hum. Ncc 
mLs cc-lum csl islo a-M jam anUquum 
Z^cuttum S. no,lulphi, .s/r/»;. ™t .P.« ecclc- 
\Vctpr,o,-atui cjus no.ncn ind,tum e.-« (0). 
/ 1 . "^^rancscus Sc-razin memorat IMlum 
\u.ppliccm Juslo Guerin, cpiscopo Gcl^en.unu 
ZZ 1045 a monachis Tatluc-.en.dn,. ohta- 
IZ.ut tn-c-ct lienediclo Theoplnlo Chec-o . 
tcluepiscopo Ta,-cdas,ens,. anlea monaclo 
Taltucricns,. ossi^cm S. UoJulph. h-anstaUo- 
nem solemnilcr ,mtituc,-e. Qua/acn.ltalccan- 
Tessa. licnediclus dc Chcc-on. d,e 2» oclobr.s 
iPdcm anni 1045, co,-pus bcat, ercmdw ad 
ecclesiam toci Iranstutil. Cujus ceteb,-at,on 
hoc ed,dit documcnlum, quod ven. pre.hy- 
ler VincenUus B,-as,cr sua manu ad ve,-hum 
C dcs-umpsit excodicems.cuililulusan-omcon 
Tallut.i-ieiisu oompondiose couscnptum. 

a ,\.uiio si.lutis millesimo sexcci.tesiiuo qua- 
Zr,Z: a.-a,es..uo .,u.nto, dic vero 29 mens.s ootobris. 
rcrtw: ,lk.st.-issu..us et reverei.aiss.mus ,lom.,.us Uene- 

clictus Theophilus lie Ghev,-on, hactenus li. M. 
Tallueriaruu. monachus et olim prior claust.-alis 
eiusdera monasterii, nunc autem Dei et apostoh- 
ca; sedis Brat.a, archie|,.scopus et eomes Tarcn- 
tas.ensis Sacrique In.perii princeps, sacrum 
li Ho,lul,.l.i cor,,us, <luo,l loupo ten.po.-e .n se- 
pulcro nunus decenter jacuerat, ad instant.am 
K P Domini Romualdi Pignier, pr.elati mona- 
<;ter.i moder..i prioris, ca.terori.mque venerab.- 
lium palrum et religiosorum, numerosa conco- 
niitante li.lelium caterva, ad praisens transtulit 
.iltare quibus quadraginta dies de vera indul- 
sentia iu lorma Eccleshu consucta concessit.et m 
Dominica intra Octavam Ascensionis Domini 
quam anniversariiu solemnitati S. Rodulplu et RODULPHO, ETC. 

ejus translationi .ledicavit. »dstantibusRIV TO, » 
Antonio a Geneva Stamedi. Priore, fe Gu.debo.s 
eiusdem monasterii monacho Or.l.n.s S. Rer- 
nirdi Duo prio.-e conventus S. Dom.n. A..ne- 
cie,','s etquampluribusaliis tam eccles.ast.cs 
qu,™ ikicis viris, magna totius vicimtaUs con^^^^^ 
Hlione ■ sub pontif.catu Dinocenti. Paraph.l.. 
P p X ■impera,.tc Ferd.nando tertio Aust..acoi 
reg.,ant^ Ludovico XIV apud Oallos, Ph.Upp 
autem IV Hispaniarum sceptra tenente, mn 
cisco Portugal.a, Irena ducente ; Carolo Emma 
nu le I Sabaudia= ducatum et Cypr.o.-um coro- 
r,n a.n,.nistrante; post long.am gvat.arum et 
raculorum pru.-fati S. Rodulph. mer.t.s obten- 
rum leriem et hab.tam relationem. In quo..um 
r,dem pra^senteslitteras test.momales .llust..s 
simret reverendissimi Domini arch.ep.scop. 
"bcriptaBn.anuprop.-ia -gi.Mue firrrata , 
ego i>roca..cellarius de mandato ejusdem a.chie 
piscopi scripsi die annoque qu. sup..-.. oraih.u^ ... 

4. Quibus ,-ecitalis Mtcns '"<^"» "^ ho.orcn.t,ea. 
.ubiumiil h!cc vc-ha : In harum 1 tteraram ,. ^..,. „,.,. 
exempa.-. procancellari. ..omen des.de.^tu. e ,.„„.,,„„. 
ocus quo dat.e sunt. Cum tamen >n us lega s.,,,... 
iUustrissimum de Chevro.. ad l^™^'^"^/'';^^ 
S Rodulph, rel.qu.as exportasse, put qu d 
Falcimania. (FaucemagneJ ^"«'"f^J"''"!^: 
Qua^nam ve,-o sit longa i"- •n.raculorum et g. a 

torum se,-ieset "^'"'^ >•'=•»'"""': '^ltlded 
idcm sc-iptor : Pater Dom.nus »' ^, '^ 
mihi antiphonam, respo.isor.um et o.ationeni 
iinee'clesiaS.Rodulphi.-ec,tahantur;qu^ 
sicut ille, ne pc.itus deperirent, exscnps.t, .ta 
et ego eadem raente hic eas scripto rel.nquo. a. Gallia Clms.iana tom. U, col. 108, 183. - .S. Voyagc 
lit. giq..e c„ Fra.co, pag. 113. - (3, No.vago l.l.ora.ro, 
to... 1, pag. n - ,4) Arcl.itecH.ro n.onast.quc, lo.n. 1, ANTIPHON-\.. RoDULPUE Ghristi confessor, 

,ttUSTI,.S PnOLES FLANDBI.^, LUX ET GLOmA 
SaUAUDI.E, NOBILE DECUSFALCIMANl*, GLMMA 
.rCHOnE^AnUM, NOBMA BELIGIOSOnUM SUMM. 
PATHIARCI,.^. RENEDICTI SECTATOU ^^^'^^^^^^^ 
SIME, .I:G«0TANT.UM MEDICE, MIBACULOnUM PA- 
TBr-^oB EX.MIE. AFFLICTOBUM GEMITUS SOLITA 
SUSCIPE CLEMENTIA ET IMPETBATAM NODIS COiLI- 
TUS TU DEFER INDULGENTIAM. 

RESPONSORIUM. Gaude felix terra Falci- 

MANI* QU^ SACBUM B. RODULPHI '^0«™"™'- 
DES THESAURUM. TEB nENEDICTA IN .ETERNUM F 
TEBRA QU* TAM SALUTIFERUM NOBIS PBOTULIT 
FBUCTUM. 

VERSUS. QUAM felix, beoale et inclvtum 
Talluebiense ccenob.um de cu.us agbo tam 

NOmLIS ET PBETIOSUS PRODI.T THESAUHUS..^ 
TER BENEDICTA ETC. GLORIA PATRI ETC. TEB 
BENEDICTA ETC. ORA PRO NOB.S, S. RODULPHE, 
UT DIGNI ETC. 

OR\TIO. DEUS QUI ECCLESIAM TUAM B. RO- 
DULPHI CONFESSOniS TUI VIRTUTUM SPLENDORIBUS 
ILLUSTRAS ET MIUACULORUM CORUSCATIONE 
CLARIFICAS, CONCEDE PROPITIUS UT IN CUJUS 
GLOUIAMUR TRIUMPHIS, PROTEGAMUR AUXILIIS. 

Peu Dominum etc. 

5 Nost,'0«-'VO culh.s S. Rodulphi, o/mce/e. Bo^ie IJce. 
be,; est p,-ope^nodo obsolelus : quod ideo J^^^^^^J^^ 

fcrmc omrti 
callu corct 
Dae 4 et seq. - (5) Notice sur l'eglise abbatiale de 
Celles-Saint-Eusice. - (6) Jules Philippe. Notice histo. 
rique sur Talloires, pag. 163 et seq. ^^^^^ DIE VIGESIMA NONA OGTOBRIS. 33 A accidit, quia prioralus S. Rodulphi, nonsccus 
ac ccejiobium Ta/lueriense, sxc^h XMIl 
exeunte,cxsiinclus fuit sanctique ercmttx reli- 
quise in latcbris absconditx, atque ecclesia 
S Rodulphi m i-uinas dilapsa : ita ut vix ah- 
quid ejus oblirio non inierciperct. Cui misc- 
riie forsan aliquando remedium afferet m- 
ventioea;uviajntm beati viripaulo post annum 
1834 ca.^i facta. Erant in lignea capsa, sigitlo 
inexpUcabili munita, depositic, iisque adjccta 
mcmbrana in pulcerem ferme redacta. Quas 
auctoritate Petri Josephi Rcy, episcopi Annc- 
ciensis,vcnerabilispresbyterVemlle(,parochus 

et archiprcsbyter Favcrgensis, postea canoni- 
cus S Mauritii Annecii, inquisitione adhibita, 
recognovit, et jussit, muttum renitentibus 
loci incolis, insacristiaparochix Scpteniacen- 
sis (Seysthenex) (cujus viculus S. Rodulphi 
prorchu^ ecclesiasticis estpars),rehgiose ser- 
vari, donec quid iis faciendum sil, statuerit 
episcopus {i). DE SAXCTIS ISMIO ET ISMIDOXE 

\ Unica. SS. Ismii et Ismidonis 
cultus ot roliquise. ic/i. , . , Sanctos Ismiura et Ismirtonem fuisse diaco- 
^Zfi nos et monadws Saviniacenses, vel etiam cum 
:l::! SS. Cermano et Uodulpho inckoasse co^nob'um 
Tallueriensc refenmt Clcttus ct MabUlo. 
nius (2). Itcm colligimus cx Catalogo Pnorum 
Tallucriensium S. Israiun> post S. Rodulphum 
huic co^nobio prccfuissc, %^''''°'"'' 
ium esse S. Ismidonem. Hic anno 1078 vet 
anno 1079 e vicis nondum excesserat .- namin 
Tiplomatc incerti anni scribiiur aliquodbo- 
num ac<pdsio.sscsub (ruUIone,ep>scoiMn- 
nensi,qui in hac cathcdra ab aHnoinSid 
1070 ad annum IUO vel 1120 scdd (3) Sb. 
Ismium ct Ismidonem non nisi unum eumdem- 
nue sanctum fuisse sianificarit Carolus Augus- 
tusSalesius (4). Sed hwc opinio non vukh^ 
^ admittcnda,qmapuanat ™« «^»^^" f* " 
C Irusetetiamcum traditwne ecclcua ticaillms 
Toci:CuiinnixuschronographusTallueriens>s, 
infra recilandus, refert suo tempore duo ca- 
pta, quasi essent SS. Israii et Ism.doms, («m- 
fuamreliquias sercar. in axnobw. ^uspu-are 
fuo^ illos monachos. ob nomints smuht.aU- 
ZZ fuissc fralres. Mabillonius afPrmateos, 
^e^W," SS Oennani et Rodulphi i.tsislcntes, 
,0 mullos monachatus annos adnustssev-^ 
Zn e>-emiticam,additque .• loca qu.o s.ngul. 
n luerunt hactenus visuntur, ab alu,uot pno- 
^ u monachis inhabitata : qu.v Iradd.opernt 
ZtZquam sanctos encomiis su.s cetebrant 
e^euntes.eculo XVI Claadius de Gramer, 
p>'^rTallueriensis,postea dign,ssu..us cp.- 
Lpus Gebennensis et S. Francsc. Satesa p, o- 

,, rf^ rocfllis Dizion. di Sardcgno, 

43G et beq. . i^«« ^ Brasier, pap. 

Christ.. tom. XM. cd. m ' / Claude de 

Octobris To7nus XllL a:imus decessor. Quem imitati sunt, prsctet 

Clcttum et Mabillonium, anno 1040 noste> 
Bonifacius Constanlin{b),anno 1059 Carolus 
Augustus Salesius, S. Francisci Satesii 7wpos, 
biographus ct svccessor in sede Gebenyiensi (6) ; 
anno 1009 Nicolaus de llmdeville {!) ; anno 
1759 presbyter Besson (8) et amw 1807 Joannes 
Grillet (9) : quorum tres priorcs scriptores 
addunl eosmuttis miraculisclaruissv,co>^m- 
que sacras ea:uvias tamquam retiquias in tpso 
Talluerien.n prioratH fuisse religiose serva-^ 
tas Suhjicit Mabillonivs utriusque sancti mrt 
memoriam tov in anno luis^e celebralani, primo 
quidcm feria secunda post Pasclia, eadcm U-na 
post Pentecosten, ac ipso kalendavum novem- 
brium die : sed de his festivitafilmsnc verbum 
quidem aut in scriptis monachi Ctelti aut in 
Usibus Taliueriensibus. Ex quihus didis 
colligimus SS. Umium ct Ismidonem, nn/^ ei 
postdecreta Urbaniana, in Tatl^ieoenst ca-no- 
bio inter sanctos fuisse rccen.ntos , neque 
S Franciscum Salesium,qui ibi, mandante 
Paulo V, RomanoPontif>cc,d,sciptinamregu- 
larem dilapsam restituit,et omnia rd.' ordma- 
vit ao) hunc cultum e medio sustulisse. llinc 
tiuit hanc lequipoltentcm l^catificationcm non 
itapridemfuissefactam, celcfiam ulrumquc 
sanctum diaconum. scicnte ct tolcrantc epi- 
scopo loci, honoribussanctorum /«'■r/"^'^f; 
acproinjuremcritopost dccrrfa /';««'«;; 
iisdem dccoratos (U). Quarc senfcn'<a throno. 
graphi TallueriC7isis, modo recifanda, mino- 

ris facienda est. , , »««»; 

■Ijamve,-oa,.,iom% rfe SS. Ism.oen m>- 
done loqucis, diccbat ille annalium so-.pto,: 
Ismiuset Ismido, utrique di.acon,, cum S Ger- 
mano et S. Uodulpho Talhu.rias m.ssi suut anno 
080 ab sa-pe citato Iterio. Ita nostra, trad.t.o,. ^, 
iU q uoriue comme.,tav.ola seu l.helli .nemor.al s 
nls le-i. Unde ortum tra.cri.,t ist. beat. pen.- 
tusi-notum. Ex catalogo priorum hujusce rao^ 
nast«'.. cli-in.«s eos successive munere p.-.o.-um 
?unct fuisse:lsraium nen.pe 10.11, Isra.donera 
v"ro 062 usqueadannum 1095.... K.xeoauod 
lonst-tl traditio..e a nostris taraquan, beat. seu 
,an ah.ti s.nt, iufer.mus eos enit,.,sse v.rtu t- 
bus In autera in v.ta et post.norhMn ,n,.-acub pa- 
t." verint arr,rma,-e non audeo : pubhcun, pu.o cul- 
::i„unauame,se.h.lutumfui.e..,dn.— 

:r:ir,^=;^.:x.^^rearaho- 

,.um capita cun. p.ur.bus .-.— "f «^ ^^, ' 1'. 

ipsis npi>os.tasu.,tp,tac,a necu 
tico monumento comp,-obat,,, „,s, - 
t,.,Hionis,ideonrm.— n^ AUCTORB 
R. D. B. Eorum reli- 
quio! sunt dc- 
pcrditn'. ,1 r7, U Maison de S. FranffOiH dc Sa e^. 
Bra«ier. pnp- l?-- ^' ^ ^ M.moireipourrhi.t. ocde» 

des diociscB de Geneve *lf " ."^" „, ', , t^ de» dopartc 

n,ents du Mont-Blanc ^,V'"^.,,^;rxV t>-P-^^ «^«'^'I'^-- 
40.- (iO* DeU Riv.ere lii. i". F. pap. 41 ct «eqq. 

Charles .X.gu.te de Sak-s, tom. ^^^^ ^^11 ct «oqq. 
_ ai, Benod.XIV. dc C.nom...l'b. n. P^ ^^ .^^ AUCTORE 
B. D. B. DE SS. GERMXNO. 
34 

ipsas rcliqmaspe, ussc-qt ,„^ ,,.„^/,(,0- 

,^en,o,issimis '^XJnTonZtentW^ ecclc- 
r,em, scienhbusel ««" "";' ,„^ ^ijioicns 
Har^m p,;esuhbus ^^^" ^~ «^iL (l). 
Hnccnlatis '■'''''{"^"'"ZZxumx aliquando 
Quod si hujusmodt »«"•'■« ""X„(„/irf iri- 

fidclium ««^-"""^"1! .fr.S«(' ™"- 

Sffin./ofC A V JH « / ismidonis re- 

ncscilurquomodo,SS.J-«^ ..^ 

Uqui^ sfat- '-^^'JfTtandcm ali- 
quando, non sccm «■ J , venerationc DE B. BONOPARl 

Unica. Do B. Ri>nil>i^ns ^^" 
(luiis ot rullu. n liOO ,. .,.„M Yr careunte. Dc isto beato, 0!« 
chronolunus TaUucricms anno 1,38 (3), mmi 

■ ■ . ■ mru^,|ue a.Unuun> 1020«, auod in vita, lionus 
:.«'""''"' Xnev,sa,,otitatiso.lorcmspavscritetquoa 

Tos n . Lu .ui,-acoUs elarescat. Vcrum .st.us 
Lnv.- .a'-o«'""'" f'^'»-*"^ laborant..s, et .ju.dem 

emporeaeeess,ouis i,. eapellam sanet, oanu.s 
naTs .0 opcn illius i„„,loratum ven.unt: atque 

s^Su 1"->'^> Honusparapu.i Deum gra .a 

^;r!'^:;::.-r;Uuvc,.aest«tvu>- 

°C- ;p'an,lo.,ai,....n putant .ilius e.ucres ,a..c.^ 

t^,ri.u..lc.,u. .b..l..mce,.u.tm-,oum tameu .b. 

:: u^ sit' D. J.acobus .10 Lu..aco T.a..uer,arum 

C Zu a""» 1278..1..iS.Joanuiscapc.la.ue.cx,t 

r ^„,.avit. CLetcum eum ab ant.quo hunc lo- 

um t^seriut li.lclcs, ut pcr iutercess.oncm 

berti nouiparis .cbr.lcu curat.oueu.aDcoob - 

nerent, .acu.p.c moao factitent, tam hanc t .1 - 

tfonem non reproba.nus quam lauaamus . c 

ioucm. Si moao nou .luiacu sub scp.ae.,,.... 

,n .0 sea propeseuju.tai.laloca .■equ.csecre 

SuV .!ouusp!.r. Pr^terea in Catatogo Pr,o- 

lum Talluc-iensium ,-cccnsctur sextus, ulest, 

Z,jec,o Stcphano, post B. Ism,donemqu, 

„Je,-e «.0 rungi dcsi.t post ««»»"^ ^ J»; 

Oum-cco,;-igcndus est chronographus Tatluc- 

"v r«.,.ten. B.Bouumparem Talluc,;en. 

;:,:; ;'n-;..«^«- 3«.i« «& ««no lois «^ 

"".rYoi™ 9«Kfem !evo cultus ecclcsiastici ei 
olmi u( s(i"c- ~ J. ,,„/,,.„, Talluc-ii supci-est vestt- 

Z/'" "■'- t^'£^"^'o'^^'VO<-e iae'ultuse.or- 

Zmccpe,-it, nuspia,n exsla,-e iruitcum mde- 

^!;^,'cSSe:"-sLLxXV.Dec?e...eRe,„.- RODULPHO, ETC 

noUs no7i sufficii ossa se7i rhronohao 

e ierra fuisse umquam lemia , "^ Tallue- 
rJirtnXlVa)cdoccinursupplicationespm 

cen(i6u. .p^cop,-.. o'-rf'««'-;,/'';/^ --' ,(:^'. 
.in.^,n'ntus Eienimeum inler samios lui-i^ 

. ';t:'~^n.«-»^-«f-~ E 

Uodu,phum.,Gcoriurn,Ism.uraet l^^^^oncm 

=;::;::?^-^i^'^"£s 

lus Salcsius, nepos, h.ographus ct tcl^ ^«^ 
cessor S F,-ancisci, aiiique sc,:pto,-cs dequi 
, \r,-,-cedenli ^ dc Sanctis Ismio et Ismi- 

TScndcns quoquc, uti modo -*--;.J- 
alacritate B. Bonumparem populares icne 
"1 -J,^ «r Scd mendum es, nos prxscrhm 
Z:^ad dandum ei m nostro Operejcum^ 
intcr Sanctos ct Beatos, qu.a ''''« f^^^^ 
secus «c S. Ge,-ma„us aluque sanct Tallue 
ricn^^es, fui, Sanctus nuncupa,us a ta,olo 
^ugusoqui, utpote lunc a quatuo,-dcc.m an- 
nisordi^>-i^ episcopus loci,ct sac.-oi-uin ca- 
nonnm scientis.n„.us ohsc-rantm.musque de- 
c-eta U,-baniana nupcr lataopt,menovt,,nec 
censendus est ea offendisse. DE S. GEOUIO 

§ llnica. De S. Georii setate et 
eultu. 

Dc sanclo C.eorio scu Jeorio, «/<«. Jorio et ^J^^ 
t^ovs^.popula.-ino.nine S. Jonoz s,fe Jeoue ^„. 

^d!iM nitnc es, parochia S. Gco.-uAnne- ,,„,-, 
cicisium (Saint Jovioz), <ul lacum Annec.cnsem 
in Sabaudia.quinque chiliometr.j ab Annecto 
dissita tandemdiclurisumus. Nullumdocu- 
mcntumejus gesto,-um '^'l ^^os pc-vcntssen^ 
dclur,nisi cpi,aphiit,n, lahellw sanctt v.,-t olim 
insc,-ip,um:quie laheila ad solium ejits relt- 
quiai-um in ipsa ecclesia S. Geo,-ii e,-al suspen- 

,3, Talluerien»e Chronicon ms., pag. 534^- .4. Canoniz 
Ub.U. ca,.. Vll, num.6 etlO. - .5, P.nget, pag. 40 , 
Brasier. pag. 17. ^^ i\ DIE VIGESIMA NONA. OCTOBMS. 35 nnlHra in lalinam conver- monacho,-um Sariniacoisium Talluerinm. 

sa. Illud e Itngua 9«"'^^!" fZTnum non diem ullimum obiis^e el in albo sa,u:lo,-um 

^, excide,-e e "^'"^""''j.JiZZul Z fuisse aUsc-iplum .• siguidem in me,no,-alo 

permisit '■'"•''"''3™^''"' . ™'^1 '1 narenti- diplo„wle anni ci,-ciler 1031 aoilur de ecclesia 

enim sc-ibil : S . .lorms "*'hbus or us pa ent P Adalgaldus ej,^quc 

n;"s^— '^"""-'"-~ /^--^^^-o^-i!--!'"— !;t: 

matrL.b .,..i„„ M-icci--In5: nri- ALCTORE 

R. D. B B r, t ubiin s,lvaMasselli,vulgo Massclaz pu- 
mummundo valeJixit. Postea factus monachus 
rprofessus Ordinis S. Bened.cti m mouaster.o 
S Martini Saviniacensis dicecesis Lugdunens.s, 
Masselh creatus est prior, qui locus, propterea 
auoT n eo duxisset in viis bonis dies suos, ob- 
To m,v,ssetque in Dom.no, dcnceps, d,ctus est 
S Joriuscumantea appeUaretur Massella. Ad- 
dUscnplor : EK archivio monasterh Sav.n.acen- 
^ oi- ve,'ba amicus, mepelenle, desumpsU 
Zcodice ms. bibliolhec^ Tawmcns.s. Hanc 
fjsse U-aditioncm popula,-e„ieteccles,ast,cam 
S-actuspcspicuum esl,nam secus p,-^- 
'^^J.cclesiasHci in ecclesia co,um popuU 

\ CTprxle,-ea cum nullo hislo,;co monu- 

'::j:Iccro P"."-,r'!.^"ri:;: 1':: tim dono dedcrunt. Ponaiuus, inqiiiimt, Deo 
omnipotenti et Sancto Martino Saviniaeensis mo- 
nasterii,et domno Iterio.ejusdem ecclesiiL- abhati, 
etomnium suocessorum ejus potestati.et fratri- 
busqui ineodem monasterio manentet mane- 
bunt, omnes partes quas babemus m ecdesia 
Beat^Mari^cLovaniaci ct beati cEomi in ma- 
CELLO constructa, cum decimis et doUUilio et 
omnibus appenditiis ipsius eccles.ai. el cum ca- 
pelUsquui in eadem parochia suntconstrucU.-^^). 
Neo immerito co,iiicHur in hoc loco eremiias 
plures sacris exercidis gnavam operam de- 
disse, quum ex his cUplomaUs ^■^-^7.'''-— 
tunc temporis in S. Georii parochm plucs 
fuisse capellas, r/««. non ab.urde opmnmu> 
fuisse aut domiciUum aut oratormm alicujus 

non ita p,ndem mla fmicU, cruvinsbeaU e,e 

nut^Jam indea s^c^UoXlVaplu,;husep,sco- 

pisMsse,-ecoa,,itasJ,o,;u,,,,ue.^^n^umd. l. Georii in Macello fil menUo (>)• " f ^;^ P ^ •„,, fc^c scripse,-U .Ik parochus no,^pc- 

Falcor lamen me i-cxa,;. quodm «*'•' 'P ° '^ '"^"J ,,, S,rf id omnino ce,-lum, S.t,-a„.- 

S Geor,us ncimalur prior. Etemm m chplo- '^'^^f^.^;^,, ■ „„,^i, ^julii anni lC18,m pno- 

tatemodoindicaloi!lcp,'io,-oiuss,lent,op,e- '^'s Geo,-ii inspcctione, sac,-a ossa beaU 

postea in ^orat.m tranmutat^, ,u,l p ^^^^^^^^^ f^Z^'-^"^ 

, . "TDe.late beati viri, popula,-ibus Lu.rem^ '-^erZh^^U sac,-a et in ea UUus ossa 

''-'"^^ ;;j!:::!::^:::i:'n::z^intead.e^ -• 

C _ (3> Cangius. Glossanam \^ Capclla. ^:^^ ir>y^-^ DE 36 DE B. ABRAMIO ROSTOVIENSI ACBATE. AUCTOBE 
J.M. DE B. ABRAMIO ROSTOVIENSI ABBATE 

COBEVIENTAItXUS PKiEVTUS. 

, An E,,l.e.noridibi.s oir.gialis insc-iptus sit B. Abramius Ros- 
,ovio..sis. Rostovi«. situs et incote ; eo.-u.n ge.it.ht.. er.-o.-es. 
Traduonntur ad fideni oh.-istia.ia.n . Prio.-u... opisoopo.-u.n et 
prinoipni.i Rostovionsiu.n series. S.ECULO Sll 

meuntc- ^mnn Papchrochms. Ephcmcridibus fjrxcO' 

\ uwsquciisibus illushwidis intenius, ad 

B.Abrammn. V ^^'^^» ^5 octobris pervenissei, hxsii, quippe 

Rostovien- Qui \bramii monachi nomen legerei, cxfcns Q scm,na diem ^^„„,-^„5 kaicndarHs illa die fere ignoii. Hunc 
29 octobns, .^^^ sancium Ecclesite russicce ratus, 

n opus prosecutus cst.donec ad diem 2^ ejus- 
dem mensis alium Abramium, cpiscopali pal- 
lio decoraimn, invenit; quem celcbcrrimum 
eremiiam. csse exisiimacit, a Grxcis hac ipsa 
die, a Laiinis vero die iO martii cidtum. 
Episcopalcm ornafum picioris crrore sancto 
viro affk-tnm fuisscpuiavii. Ai Asscjnanus bis 
eumdcm Abramium a piciore mosquensi mi- 
nvspcrito descriptum fuissc arbiirntur {i). 
Porro cumjamdiei 25 ociobris Acta essent 
cxpticanda, rc melius considcraia, siatim vi- 
sum csi diiifjeniius inquircndam fore in hisio- 
rias Abramiorum rossiacis halendariis eccie- 
siasiicis inscriptorum, totuynque negotiuTn 
rcmitiendum ad diem 20 (t?). Traciare illud 
obiiyitp- m. llcnrico Matajne, qui quod in re 
valdc obscura alii Abramio pnestiierai (3), 
Rosioricnsi quoquc non minus fcticitcr prx- 
stitissct, nodosque omnes quibus hisioria hujus 
monachi implicaiur, facile expedivisset, 7ii, 
quominiis id exsequereiur , morie pnspro- 
pera fuissct impediius. Qui casus vcl eo magis 
deflendus esi, quod cl.vir ad opus sibi proposi- 
tum sesejam accinxerai, ei quidem adeo stre- 
Q nue eoque succcssu ut lingua slavonica doc- 
tus, ipsos fontes slavonicos adire valeret. Id 
iestantur exccrpfa ejus autographa, qute scri- 
bens sub oculis habui, ei ubi nonnulla reperi 
plurimum ad rem meam facieniia adcoque 
minime hic pnviermitfcnda. InteUigo com- 
mentariuniquo\\. Abraiuii RostoricnsisAcla 
erai illusiraturus, ai cvjus ianium pritna 
initia, magna utique sagacitateet eruditione, 
delineatarciiquii. 
commemora- 2 Jam vcro , ob ipsomct exordio in me- 
riinepheme^ f/mm vocat difficultate7n proposUam a Papc- 
'''i!u^r t£t ^''ochio ncca successoribns ejus solutam : cui 
nmliumr hisce verUs respondet : NuUus dubito, ait, die 
25 in Ephcmeridibus gricco-moschis Abramium 
illum Maria; patruum, die vero 29, Abramium, 
Rostoviensem archimandritam, laudari. Et cur 
Ua seniiai, subjicit .- Profecto, inquit, populare 
Kalendarium Russorum, sanctorumque nomina 
qui praicipuo cultu soeculo XVII ineunte orna- bantur, nobis exhibent Ephemerides Papebro- 
chianai. Rostovicnsibus sauctis suum locum non 
denegant ;mensis emm maji die 14,Isidorus salus 
seu stultus propter Christum, diebus lo,23 et ^8, 
Isaias, Leontius et Ignatius, episcopi, novem- 
bris demum die 27. Jacobus episcopus, ibi re- 
pi-aisentantur. Nonne ergo consentaneum eral ^ 
inscribere quoque nomen Abramii Rostoviensis, 
nulli certe fama secundi? Dicebatur enim lUe 
multos Rostoviui incolas Christo adduxisse, tra- 
ditione scilicet vulgi et veterum librorum ita 
ferente. Leontius episcopus Slavorum, Abramms 
vero alienigenarum fmnicK stirpis apostolus 
praidicabatur.PrietereamonastenumKpiphanKe, 
in quo publicte venerationi proponebantur reli- 
quiie Abramii, coeteris antiquius et illustrius 
tiabebatur (4). Quum ergo nuUus reperiri possit 
Al)ramius qui, priuter Abramium eremitam, 
Mariie patruum, et Abramium Rostoviensem, 
Kalendario Russorum populari saecuU XVII in- 
scribatur, ad diem 29oclobris, verisimiUus vide- 
tur Abramium gra^cum loco motum, recentiori 
vero et notiori cognomini sedem reUctam esse. 
Unicam ha;c interpretatio. ditiicultatem habet. 
PaUio enim episcopaU ornatus pingitur Abra- 
mius, qui numquain episcopus fuit. Sed quis in 
pictura vulgari non facile pictoris oscitantiam 
agnosceret '.' Hacienus Matagnius nosier. 

3 Equidem errorem esse in prtedicta tabella qmd Mm^» 
fatcor perlibenter. Nollem iamen piciorem '^'J^^'^' 
culpare, ac si negligcniius egisset. Nec enim 
adco rudis illc aid aliud agctis essc poiuit, ut 
monachum Rosioviensem, quem nuUi certe 
fama secundum esse modo tcgimus, faceret an- 
tisiiicm, et loco cuculli pallio donarei. Ephe- 
mcridum grteco-7noscharum auciorcm fuisse 
hicromonachum Paulum Beryndam, proio- 
Syncefhan hierosofi/mitanum, rirum in lite- 
ris slavicis excolcndis probe nolum. alibi 
fusius declaravi (5). Ciuum igiiur ei piciura 
exprimat cpiscopum, ei inscripiio superposita 
nomen Abramii prteferat, de ipsius inscrip- 
tionis genuiiate dubitare licei. Quid , si loco 
Abramii legcndus foret Arsenius, archiepis- 
copus Serbiie, anno 1266 viia funcius et san- 
ctorum Russoi-um albo adnumeraius a con- 
cifio Mosquensi anni 1549? Arsenii quidem 
memoria solei recoli in fasiis Russorum ad 
diem 28 octobris, quandoque iamen etiam ad 
29 ociobris. Sane hac uliima die memoraiur (1) Kalendaria eccles. univ., tom. V, pag. 319 ct 32-1. 
- t2i Acta SS. tom. XI octobris, pag. 391, E. F. - t3) 
Acta SS. tom. Xll octobris, pag. 759. — d) Vidc mfra num. 32. --(5) Annus ccclesiast., ad 23 januar., in Act. 
SS., tom. XI octobris, pag. 40. 

tum AVCTOBE 
J. M. 07 

DIE VIGESIMA NONA OCTOBniS. 

• n,.nr.hnmm distribuere urbes, id esl^regenda!:. alii Polociam, 

A lum m Man^ali glossato >™"°f "f^^^';™; .ui Rostoviam, alu Belozer.om (3). Hmc pntet 

TcuHXVh anno 1873 a clar. vu-o ^ ~ •„„ «„,„ 304 Hosforiam fids.^e urbcm m^- 

S a«« m ^^««''«" /'i?"™'" T ' ™. ta- cam: namRm-icasnussommfxdtpnnccps. 
XVUg^odacomitcStrogono.vulipa„M^^^ ^ ^^^^ ^^ ^^^^^^.^ ^^, X.™,ry„em -^;; 

/„^«'•«907.01)!««««.«"/"" ''JPJ'^:°'ZnL fluviusKotorosliajungitcumV olga.aquoZZ 
iZ CTprcssum cst anno 1869. ^»f° ' X «■ «Vc,(e. rf,7,ome(r« distnt. Lacr,s islc. nunc 
TanifcslocrrorcdcpingiturmanteUotmuu^. i.,„ ..^^atus liostoviensis , cclo chil,omctros 

Zumtitulus supcvositus disertc ^noneatan P ,^, .,„^,,.„^,„ ,, ;„ ,o„3„„./,„.v. duodc- 

m^cm Serbum pingcndum essc ^^' P " „■,„. Rostovia quidcm condila fuU . proptcrca 

fa Zaciius intc.rta, ornatum Sw,M^^^^^^^ aWmos cratcolonisSlavisnocas.M.ones 

meZariof.9urato.quoin..truclumcstM<no ^„„„V„rf ostium /luvio,-um. qvo suam ch- 

fonum Mosquensc anm 1837, A^ram'°.^f^' ? ^,^,.^,.^^ rcddcrent. Qunrc ercmt ul 

duZctor qucmdam cpiscopum, t"!'"^ ^dHlcat^f^^^rini. ad ostium ^olUoc^No.go- 

Zm^e]sed quem Arscnium cssc salis hquet^ ^ ^„,„^„ „,,, ostium iVfefar,» ; 

c"» hujusmodi fontib^^s numam fdcm ,,,i,Mitcr ad ostmm KolorosH^ 

hdbZ nolim, uti nec Vondu^justomus ct Volgxstatio. qum deinceps m urbcm .laro- 

acklcre argumenlis indc pehtxs Qmd^" slaviccm crevit. HcxHc quidcmpnccslMrosla- 

TlZcmclorilalis hahenl. haurmnt cx Itbcsh- .^ .^^^^ prorincin^ .s-u.e ; at sxcxdo 

Z^i^% synaxariis, menologi.s,mm y« t%ucntibus acleo cocccUebcU Eostov.a cdus 

Mcvangchis aHisque; nam c.r to^c ^;^i,J,,,,,^ditionis,utqu,cslegcsmp^^ 

Znpta ^rttomnia c^u^ '■''P'';'!'-'' " ," ,^^, lari convcnlu ipsa ..tcdu.sset, «*«'"' «**^; 
Zlnhbus iccmographorum aut in Kalendanc contradicente, accipcrcntw. Trcntum 

rZ^l „TJc spectant ad res hag,olog>c-as. « jf,„oaenscm incoUbant maanmam par- 

TcZcMmennonsuntmm,.aliapictorum «^» Mcr,ani,natio barhara, finmc: seu,ut 

^ Zdum cimuratum ahaciue kajus cjcner^s ' ^^^ ^^^_ ,„,.„,,-e.,. ,urp,s, ,nsHm- 

■^ Tnnliauas cnim Irndiliones seclulo con- «« ji^,si,<: plagas aquiloncm ct ortcnlcm vc- 

,cr,pa: anhqua en ,^„ .j„^, „, ZocZ»"''^' -"> '" '•«"«'' fibuscbsHnct^- 

servant.ac sape in 1 p i,.u„de "**,''.,,„,,,/,• ctiam sxculo M.m ipsfl 

.„„,„ cu. 4 Initio -1^''»'7'.^ i^X " . -erro,- Non,lum 'J^^' IZ^^'' 'TFennos Tschu,hosvc proprie 
: origiccs E^cstabat tuncRostovue 'd"'" " „„, ,ed in Occiclcntalcs «''«^ '" . , piolo,mm,s{(,),et 

vico Tsch,^,d,Ln^ eg .uiucidanda : '» '^' 'f^"' ,, .,V,,. «, Z«fe/ino (8). Hod,c,;u Vo- 

S:^;. .o„.e«^...« -.--:;~^^ .> ^"^^^™--''- '-'■"« -- 

Antiqu,s.'<c"„s Russix "" conditus a 

tur Rostov, '^o^^-^^^^X^: slav,cam 
Novgo,-od,cns,busJU'^-^^^^ 

ejus o,;g,nem p,-odU '""",'"• ^,,^ Host, tU 
irivnlu,n '•<"»""' J,""",^,"-;,^,"^ Rostislav 
signifcct --J^-^-^r */««%'- -- ""- 
^■r,es ah eaclem voce slanca XrJi,,,,.,.-, rrt icurie 
nl. j?n.fnriensem,indequc ^mgrasse ad ha- 

V. ^ ,0 w» pars incolebat ,-egioncm mter 
^l"""' vl,„r„ Oham el Kliazmam comp,-e- 
f '":'! ]^^isa"L Mc,-iano,-um nomen 
''''''"")-Xinch,-onicisj<,r,,no,,mcmorelur, 
asicculoXl incmom J . .„,„ 

adhuc_ tamen d,gm>sc^ f:,ZAnut<.ration. ncam. pmiuimj..^.-,- , „; j^o- m ^--- .; ,,„,0 .parum a,sc,-ep,<'.^ " 

,imilitud,nemvoc»m: 9«»^«^" ^,,,,, ^,-^,. >'' ^.''''T^Hna,^m lentium cjusdcm fam,- 

schos a Mosoch de 9"f « ^^^f ^ japheto. et rel,g,one ™;^'^^/„,.„,„,, UorcHensum et 

rint. quin et Slovcxos 'l^^"^''°'ioLm con- /'«..P»'" "Zhuo supe,-stitum , quibus nec 

Rarican a C<esa,-c Augusto. Quan _ yol,aco,nc,naMuc sup ^_ . ^^^^^^^, _^^^^^^,^^ 

graphus cmaq,c,o,- Rostou^^ ,M^^^^^ ^^^^ ^^^_ ^,,,.,„„„,, ^do, assc^^ ^^^^ ^^^^^_.^^_ ;^^.„.,_ „,,», <„Sre.nevsUi, Lectioncs de ^' ^^^^^^:",^. 
,2,Ko,..akov, Meriaotpr,nc,p,Ro^t°v..^S^^ g^^^j,,,,,, 
_ (31 Collect, annal,, tom ,, , b- _ ^^^ ^^ movibna 

,-Empi,e de !<>-■=■ '°7-J;„PGtg,.aph.,lib.ni, cap,5,Cfr, 
Ge,manorum, cap,XL\ . '"' \.„„ Russorum. Mosq. 
ehron,Novgo,od.; Z^^'^"' fS^,;., eap. 109, - <9. H,st, 

1870, tom, 1, pag. 184, , ,Corsakov, oper, c,t,, pag. 

viUBRuss^tom.Lpag.S^i.l-ir,.^ 
:;::;'Me,.ia-et V^^^^^^^y^^^^'^. '"^- 
272. Cl*^t. DE B. ABRAMIO ROSTOVIENSI ABBATE AUCTOBE 
.1. M 38 ,. ,•„,„ saieulo X exeimle Rostomam u 

,■ -0.11 Abramii a-ro, «on eranl nm ma- "<""'"\->flJ^ °a tec pnclermiUunlur Itotw, ac si Meriani habxussenl deo,-um 
Ma-ajd non esl ad .erbum aeeip.endum 
ZpoLus aueloH, ehrisliano more ^nb 
Zuelo. iribuendum. Haud mag.s ofe.nbi- 
ZTsermonem esse de euliu dirmo deo Veles 


rn:;.«;;c. «. de euUu die.no deoVeUs^ ^r^iZ^in^uZl^niea menlio fial (7). 
c,-h.bilo. Hoe enim voeabulo, P''«"7««7 '^t^Zeedil quod Chronieon Nieonis adeo ne- 
,uod non in.nnibus^^usoeeu,-r^ ^Zer ^Ji eon,,elura^u,ejusauelor^^^^ Z^Z%^^fielum,ul^usaue,orpluries 
tseral a Pholio Conslanlinopolilano , anms 
mm, cl 992 episeopos in Russtam fmsse 
missos lieet omnibusnotum sit hune .mpro- 
to n-n,m exeunle s.reulo IX mortem obm^e. 
mnZs Gi.em arekim.andrit.-e, auetor^ 'aLnuL Lneupelur. Poj-ro ostend^ear^ 
Sreznmki Veles esse d.nn.lalem sola.em 
deumquepeeudum.. noniine ,an,um (hversum 

mX.lcoonalos esseputant.p.-.velarescnp- «Vnj^^.P-^^^^jf «,,,,,,, „v.a finem 

,UGK,-ek.lille.-a,-umslavicarummao,s .i3)- '»X;Vx/ "«<«e m Russia has diceeeses . 

, , 7 Jam rcligionis Chrislianx apud Rus.^os s^eul ^'"^'f'''' jj.igradi, Turoviee, Pe- 

^'■" "■""■'•*; %aZio,-es tamen R.mi suo.-um p:..e.p..m 

" imalis.mte.en.pla{4). Res mel^us sueeess. 

q.mm a,.no 988 dux VlacUn..,-us depo Is 

nenlilium e,;-o,-ibus, fidem Ch,:sh puhhee 

irofessus est. eamque unive,-so populo K.o- 

viensi p>-opos,al a„.plectendam(5). Quamv.s 

lunc non lota oens Russorum Ch.-ist.a.ia faeta 

fuc.-it id tamen p,-iestilit pars ad meri- 

diem et occidentem dcocns, et potiss.mum 

er populis 0,-igine «ans eo.istans. At m 

i?wM,a«, 0,-ienlalem et seplenii-ionem rc-stis. reia.ilavi!e, vtaaim.r.x uv ,„,„...-, 
XU Poloeire, .Ju.-ie,ni,Novgo.vch!eet Ros- 
to^Tubi nolandum esl solam Roslov.am 
pe.-line,-e ad R.,.siam orie.Malem, «* <"« °«: 
nibusjaeentihus velad me.-.d.en.., vel adoee^- 
dentem, seilieet in Russia qu^ '''''''^'""'^j^ 
Unde liquet o,-ienlalem Russ.am. qwim ab 
ahnigenis eam tune ineolentib..s roeares 
TsSiensem, maona,,. pa,-tem adhue sechs 
in le„eh,-is et in umb,-a mort.s, exeepta u.be 
Roslovia, tolius .-eoionis <y»«'','" "°""'"' ^; 
pite. Quod ioitur exeunle s^culo XI non ,nve- 
nUur in islis parlibus alia secles episeopahs 'Ru^orieni^tem et seplenl.-ionem v.,-s... ^"^^^^^^^^ridZs^ment^ esse po- 
quem t,-aet.,.m pop.di alienioe..^.. fin...ete, C J^Z^ Z fidem eh.nstianam pe- 
!,.■..„■, i^.„M,nnl., -611010 CI.,nslia..a..0Hnisi test, m eas Posie.iu ,„„„,,,„, yiadi- te^ in eas poste.-ius fidem eh.-.shanam pe- 
ne,ra\se , verisimililer post mo.-tem VI f,- 
r liniquaciuam autem anno 990 aul 992, ut 

eccistimant eh.-onoo.-aphi '-^^'-'f^^^^ZZ 
plaeilis no.-!t.-a «itale palroc.natur Maea.ius, 
■nunc Mosciuensis n.ct,-opol.ta. 

TinA^B.Abrami.co.m~- ~ ^^ 

nulU prxsules et duces Rostovienses. Qua-- '^^.^^^^.„^,-. 
mul(iea7yitncoieua7uvtu.*u,..^^^^-^-^->^--."- /^ , temwa facilius notari possinU auiores. 

Slavi. E,-at -""^ . '^"^r: I^liZ^^ fut: plnZ^indiL tum p,-ineipum in " 

quam reoebant v„: nahone R.css- In horum J« « ? .„ a.TO>c«f< Rostov.a. tum 

Iraliam c,-eeta fuit Roslov.a^ secl^es ep.seopa- ^^"^"^^aem Iraelus episeoporum : 
h.nonsecusaenost,-oa:voTasehkenh..nAs,a ''^'^^^^ZJ^x. qw^^i omni numero per- 
opntrnh Haud me lalet in Chron.co Ntconis atlamen neui.um. ,j p. 

C TpllrilZiie) n..-rari reiioionem eh.-is- feclu.n. p.-opon.m... Quem iruviuin iJ-^i^^-^' ^ _ 

sHrpis, incolchant, religio Christiana nou nisi 
rcanante Jaroslao.S. Vladimiri filicqm re- 
nnum ab anno 1015 ad annum 1054 obtinmt, 
invecta fidt. Quum autem Rostoviaesset hujus 
renionisurbsprtecipua, dicendum videtur ibi 
primo Inmcnemngcllcum reluxisse. Licet au- 
fem jaceret in mediis alienigenay-um terris, 
multi eam incolebant naiione Russi, vclpotms 
Slavi Erat enim colonia Novgorodensis, PRINCIPES TRACTUS ROSTOVIICNSIS. 

Anno 862 adrenit Ruricus, Normanno)-um 
duT. vocantibus Slovenis Krivicensibus et 

Merianis. 

Anno 864 idem Ruricus Rostovix, quxprce- 
cipua Merianoi-um erat sedes.virum nobilem, 
suujn vicariuni priefecit. 

AnnoStQ Russis preeest Olegus. 

<U Cfr. CoUcct. annal.. tom. 1. pag. G4 et 75; ibid.. 
rhronic.Voskresensk..VII, i.ag. 338- - ^^' •" «P^'"* 
periodico min. publ. cducat.. tom XLI, pag. 50 et seq 
^f . Zabelin. oper. cit.. tom. 11. pag 293; >b.d.. not. 
ifii nR.. 512 ct pag. 520; Soloviev. Histon^ Russite. 
«■.SVa t„:. .■; not. 7.. Cstron, BuUo.in do VA- 
d de S Pctersb 1847. tom. IV, numm. 74 ct o, 
nnc 22 -' t3) ArchiV der slaviachen Philologic tom. I. 
:S l-i^ et scq.; idem. Eiuleitung in d.e slavische 
fttUurge chiclte.tom. 1. pag. 100. Cfr. Kostomarov. 
irVestnit Evropy. 1873. feb.. pag. 585. 58. .no W 
lovski;Skazamja oSolomone i Mtovrase, 1872, pag. XIV. EPISCOPI ROSTOVIENSES. 
CHRONOLOGIA JUXT.V AMBROSIUM. 

Amio 992 Theodorus Grsscus, qui eodem, 
anno revertitur inpatriam (9). 

Hilnrion gr^cus , qui pariter revertitur in 
patriam. 

Pogodin. Drevniaja Russk. istorija do Mongol. pemda. 
tom U pig.GST. -(4) Cfr. Annus eccles. Gra^co-Slavi- 
cu".add!c- ^^y^-^^ Act. SS.. tom.XIOct..Solovicv. 
H.stona Russi^. tom. I. pag. 149. altera edit.; Golu- 
binski De conversione Russi» sub Vladmuro, in opere 
noriodico minist. instr. publ, 1877. m. mart., pag. lo7. - 
5) VitaSS. martyrum Horisi et Glebi, edit. a clar. Srez- 
nevskio. Petrop., 1860. pag. 6. - (6) Collect. Annal. 
Rusa., tora. I, pag. 63 el seq. Cfr. Liber graduum 
genealogicorum, pag. 144. 145 et 153. - (7) Oper. cit.. 
tom. 1. pag. 52. - (8t Synopsis. edit. 1680. fol. 78 — 
(9)HistoriahierarchiEerussic8e, tora. I, pag 114. 

Anno DIE VlGESlMiV NONA OGTOBRIS. 30 B Anno 912 moriiur Olegus. Dein sileni an- 
nales de Rosiovia usqiie ad annura 988. 

Anno 988 magnu^ dux Vtadimv-us bapii- 
zaiur. Jaroslao /iiio, ei paulo post Boriso fitio 
Rosioviam regendam commiiiii. Qux proprios 
principes iia hahere cospit. 

Anno 1015 magnus dux Vtadimirus mori- 
iur. Eodcm anno occiduntur ejus fiiii SS. Bo- 
risus et Glebus{i). 

Anno 1016 Jaroslaus succedit suo pairi 
S. Vladijniro. 

Anno 1054 Isiaslaus suo pa'ri Jaroslao 
succedit. Sub ejus et succe.<!.wris regno Rosiocia 
regitur a ducihus Norgorodiensibus. 

Anno 1073 Sriaioslaus, quoque Jaroslai 
filiuSy e.xcipit Jsia.^launi. 

Anno 1076 Vsecolodus, duos Per^aslavise, 
quinius Jaroslai /ilius, Sviatoslao succedii : 
occupai Rosioviam. 

Anno 1093 Sviafostaus Isiaslaides successit 
Vsevolodo ejus nepos. 

Anno 1112 Vtadi/nirus /ilius Vsevoiodi, 
dictus Monomachus, succedit patri suo. Sub 
quoconditur Vladi/tiiria Klazmensis. 

Anno 1125 moriiur Vladimirus Monoma- 
chus. Qui, ah anno prxsertim 1079, quo Ro- 
stovia ipsius domui solemniter addicia fuerai, 
priccipuam cu/*am gesserat hujus urhis; ei 
cum ipse in ea manere non posset, eam per 
/ilios suos administraverat, Mstislaum, anno 
1095, etdein Isiaslaum. Leontius qui moriiur anno 993. 
Anno 1077 Isaias creatur episcopus el mo)i- 
tur anno 1089. AIIITORE 

.1. M. CHRONOLOGIA JUXTA rHILARETUM. 

ylnno 990 Theodonis creaiur episcopus (2). 
Anno 992 Theodorxts secedii Snzdatiani. 
Anno 1023 Theodorus moritur Suzdalidi. 
Hilarion (3). 

Leontins qui non ante annum 1051 fuit epi- 
.tcopus Rosiovie>h<;is. 

Anno 1070 vei 1073 Leontius ohiit, non aur 
temanno 1077, (ut ipse alihi diTeramJ{4). 
Isaias 1077-1089. 

CIinONOLOGlA JU.\TA STROJEV. 

Leoniius exeunie scecido XI (5). 

Isaias ineunie steculo XII. 

Ani/nadveriendum est de A/nh/'osii cata- 
logo, in quo post Isaiam tanquam duhii po- g 
nuntur episcopi Hilarion II, Theoynosiu.^i I, 
Thcodorus II, et tanqua/n cc/ius Isaiiv succes- 
sor, iemporc Vladinnri Monomachi,Eph/'iem ^ 
ab eritdiiis Russis ordinem quide/n hunc pro- 
bari, scd ch/-onoiaxin minoris /ieri. IL Summa c;ostorum B. Ahro- 
mii. Ada. Eorum tclas, lides 
et varise classes. iK^dequam B. Xhramn Kiaic/n definiar/ius, 
oita rr^^sti. ct rcs gc.^tas crplice/nus, tuni adnmh/-aada est 
ca etaposto' cjus vita,tum expendc/idic scriptioncs c.v qui- 
laius, husnohis innoiescii. Naius feriur Abraniius, 

ante susceptum. monachatum vocatHsAbe/-cius, 
C a/-eligiosis parc/Uihus, qui eum liie/'as etpie- 
tatem edocue/^unt. Ve/^um per/ectiorem vitam 
wmulaius, reliquit domu/a paternam, ei, Deo 
inspi/'anie,factus monachus, venii Rosioviam; 
in cujus vicinia celiam sihi posuit ad lacum 
Ne/-o, viiam in Jcjuniis et orationibusageyis. 
Rostouim adhuc iunc te/npo/'is degeha/it mulii 
idolo/^m culiores, in vico Tschudic/isi ado- 
rantes saxeum idoiu?n, Veles dictum. Quam 
impieiatem mmmo dolore affccius pientissi- 
mus Xhvamins de/levii,petiiique i/npense a Deo 
ut opus maligni spiritus dissolveretur ; raius 
sine divino auxilio id /to-i non posse. Qua- 
dam igitur die, dum rem anxius secutn /^e- 
putaret, sedens prope idolum, vidii senem 
quemdam percgrinum ad se accedentem, quse- 
ritque undenam venerii. A quo vicis.n/n ro- 
gatus cur doleai : « Deum, inquit, enixe oro 
ut idoium istucl desiruatw% nec acceptai 

iD ActaSS.,tom.lISept.pag.633 IbW.,tom XI,pap.l84. 
-(2) Vitw S*^. Russ., ad diem 28 jun., pag. 39;Cfr.Chron. 
Nicon., tom I, pag. 105. - (3, Colloq. Orthod., an. 1858, 
pa-' 302Cfr.M.icarius.tom.l,not.25 -^4> Annus ecclcs., 
pag 138 ; Philaretus, Hist. Eccles. Rus8., part. I, pag. 21 , mnt ei p/^eces mete. » — « 5« voti compos 
fieri vis, /'cspondit senex, vade in orientem, 
inquire domum Joannis Theofogi eumque 
co/-a/n i/naginc ejus precarc. » Vidensquc 
Abramium oh iter mag/ium suscipiendum 
mcere/de/n, illico addidit : « Domi/ius iter 
tuu/n b/-eviabii. n - Con.tilium secutus , Abra- 
mius itine/-i se com/nittit, Jamquc /iuviu/n 
Ischniam t/'an.sie/'at, Rostovix vici/tu/n, cum 
occur/-it senex quidam, visu venerahili vul- 
tuquc se/-e/io. Qui, percepta iiincris causa .- 
a Accipc, ait, hunc haculu/n, vade ad idolum 
illudque pe/'cute dicens : In 7ioniine Jesn p 
Ch/isti Joannes Thcologus jinecipit tibi ui 
■/-uas. » His dictis ex oculis .mbductus est. 
Apostoli mandata effecii Abramius cont/-ivii' 
que idohtm.Quo tocosihiS. Joa/i/ies appa/-uit, 
wdi/icavit fe/npiu//ici sac/-um .Ila/ic elia//mum 

vide/'e est a/diquamS. Joannis Evangelistw ec- 
clesia/n tig/ieam, ad /'ipam Isch/iiiv. Item uhi 
slete/'at idolum,exst/-uxit B.Abrainius Epipha- 
niai Domini ecciesiam, eique addidd mofiaste- 
riu/n; quod tdoto/'um cultoz-es igni dest/'ue/-e 
plwies, sed f/'usira conati suni, donec tandem 
B. Abramii patie/Uia ei /nonitis victi, hapiis//io 
suscepto,ch/-istianie /•eiigioni nomen dedenmt. 

10 Priccipuam suam cu/-am inpueris literas ^egnante 
edocendis pomit, haptizatosque in monachos v/;Kim..>. 
totondit. Cresce/Ue monachorum nu/nero, --;^,^^^.,„ 
p/-io/'em ecclesiam ampliacU et lib,-is,iconi- 
hus cxtcaque supetlcctiti inst/-uxit. F/'at/'t- 

et Vit« SS. Russ., ad diem 23 maji, pag. 1C4 ; Kl"cev«k.. 
Vit^SS pag 37;Scr(ziu8nrchimandnU.K.lend.Onent.. 
tom II pag.'288: Cfr. Macarius. H.st^ Eec.es. Ra«. 
tom, l, pag. 16;Golubinsk..opcr. cit.. pag. 37. (.-.^Stro 
jcv. Seriesepiscop. et abbatum Rubb.. pag, 328. ^^ 40 

AUCTORE bm virtulum omnium exemplar .« exhibuit : 
i- M- eam eis labomns, sive in pistnna sve m 
Zim, seeans ligna, aut fralrum e.lwta to- 
Zns.numq^^amseseatiis monadns reputan 
meliorem . Quaproptcr episeopus locannuente 
^Zfn^pe Vladimiro, oreavit illum arclnman- 
dritam.Nec ideo tamenmatorum hominum ,n- 
seetationem effugit Deiservus, Abramms. /.«to 
enim aceusatus, quasi ingentem thesau,-um,a 
se inventum, in u.9us monasteru conve, tisset 
comprehenditur,ctVtadimiriamKlazmensen 

abdueilur, a principe judicandus. At \ a- 
dimincs, cognita viri milissimx mnocentia 
multomajore veneratione et affcetu eum p,o- 
sequi eaepit. Bemum provectam seneclulcm 
adeptics, inpace Ch,-isti obdo,;n,v,t. scputtus- DE B. ABRAMIO ROSTOVIENSI ABBATE. Vitarun^ aucioritas ,sedulo animadvertas opo> - D 
tet, nullum, prxter biograplws. scriptorem, 
non solum tempore iequalem,scd nec sseculo 
XVI antiquiorem, heati Abramii memimsse. 
Quidquid crgo de ipso nomnus, ex ejus vins 
fuit acceptum. Harum scriplionum unicus 
fuisse fons videlur; 7uim fcreper totum mtts 
decursum inter seconcordant, modo crcipias 
loca, qux hahitavit sanctus ahhas. et principes 
quibuscum vcrsatus est. Lugendum autem est 
ActaAnfra edenda, non a coxvo, sed recentiori 
scriptore quisolamoralcmtraditionemducem 
adhibuit,fuisse conscripta. Hinc fictitia pro 
veris,incertaprocertis accepii. Atqueidem 
moneo de Aclis sanotontm episcopomimRosio- 
viemium.Leontii, l^ic. Ignatii, de quibussai- adeptus, inpace Ch,-isti obdo,;nivit. scputus- ™;;-;;,.^ ^^^ docu,ncnta nobis. 

quecst a d.sapulis suis in mon^cr,. a ,. oo - P^^^^^^^^^ iUust,Jtibus. non nisi mi,^o- In trcs clfis- 
scs divufun- 
tur B. Abra- 
mii Vitre, quK dubia- 
sunt fidci diio Habcs hic summam gestorum B Abramii, 
proui in antiquioribus scriptis enarrantur. 
Pneiermiitendum tamen non esi magm prin- 
cims Vladimiri nomen inplurihus codicibus 
Jptimx notte dcsiderari. Pariter iacetur tn 
Prologo et Uenologio Demcirii Rosionensis 
typisedito. Sed legitur in Menologw Uagno 
Macarii, metropoHtx Mosquensis,et inOfficio 
ecclcsiastico, cui verisimiHter prxiuxit , ui in- 
feriusdiceiur. Ai Vladimirinomineveniuni 
duoprincipes, quorum alier via'it sxculo A, 
aiter sivculo XIL Einc fii ut hmc mentio ma- 
gni sit momenti ad defmiendam B. Abramn 

xiaiem. . 

11 Ad tres classes omnino revocandse suni 
ViVajAbramii, quar-um alix sunl mss.^alne 
typis editx. Adprimam dassem spectani e.v 
quarum narraiio in hreve coacta Prologo seu 
Srjnaxario et Menologio inserta est. Sectind.ai 
cla.9sis .^unt iantum quatuor etequc prohxiores. 
Tertia iaiulem ciassis nonnisi unum exem- 
plar exhibei , in codicc nempe Regulx mona- 
sierii Valaamensis. In Viiisprimxclassissile- 
fur de gcMis B. Abramii ante ejus adventum 
in civiiaiem Rostonensem .- videiur aniiquior 
camque commendai oraiionis tenuiias. Inse- 
eundte classis Viiis legitur B. Abramius natus 
Tschuhlomiie, in /mibus Galiichiamsjuvems 
invisisse Novgorodiam, hincjietiisse monaste- 
jium Valaamense, et Imhitu monastico ihidem 
susccpto, rerermm esse Rostoviam .- suiit hcec 
: gesta fusius ei eleganiiori sermone cxposila. 
Tertiie classis biographus non tantum 7^efert 
heatum monachum Tschuhlomia fuisse oriun- 
dum, sed eliam parenies eihnicos hahuisse. 
Addit eum , quum sanitaiem recuperasset,pri- 
moNovgorodiain pctiisse , deinde Valaamum, 
ihique nomen dedisse chrisiianx religioni ac 
monasiicam. induisse vestem, ei tandem re- 
diisse Rosioviam. Ksi hivv ampliftcafio alia- 
}^m Vitamm, .^eu potius exordium, idque 
contracium, Vitse prolixioris, nunc deper- 
ditiii. Quibuspostea clai-uerit gesiis, narraiur 
eodem ferme modo in omnihus codicihus. 
Primam Vitam scriptam fuisse sxculo XIV, 
.vecundam steeuloXVI, tertiam smrulo XVIll, 
opinandum videtur, ut mox dedarahimus. E ct quarum 
nullsE antc B Abramii gesia iilustraniibus, non nisi mino- 
remutilitat^mprxhcnt, valentque iantumad 
m ex probabili conjectura proponendas. JSi- 
hilo melior est tertia B. Abvamii VUa : cujus 
aucior, non dijudicans Ahercmm Tschuhlo- 
ZZUiUuifloruds.'culoXlV,ahK^^^^^^^^^ 
Rostocicnsi, narrai hcnc heaium vu^m bap- 
tizalum fuisse iu monasterio Valaamico sanctis- 
sima. Trinitatis ; sed quum hoc monastenum 
nonanie sccculum XIV condUum fuerit {~\ 
ejuscjue ecclesia sii Salcatori Transflguraio. 
nonautemSanciissimte Trinitati sacra, /uinc 
narrationem fabulosam, ut faietur rpse An-- 
dreas Murariec, qui veram olimputarat (^). 
minoris facimus. . 

13 Jam de tempore quo conscripta sunt 
Acta B Abramii. Contendii Philaretus (4) 

t^terrimam ^^^■^«-■i-"---^-^^"' ^X^ xitZ 

essc steculo XIV posieriorem ; Kiucevski ^^ 

vero (5) eam steculum XV nonexcedere. At 

potius referenda videiur ad stecuium XI V 

exiens : quodsuadci tum meniio magni ducis 

Vladimiriensis, in cujus ditione iunc esset 

Rostovia,principumq^ie minorum quihuscum 

quoiidie venareiur ; tum commemoraiio plu- 

rium monasieriorum Rostovite ; ium ipsa in 

principum ei prtesulum nominibus confusio 

et varietas : qutc ianta esi ui stgnificd xiatem 

a factis ionge disianiejn, et quidem sseculum 

XIV ad finem vergens. Quin eliam opin(yr 

duas paries quihus consiat Vita antiquissima 

a diversis scriptorihus ei diverso tempore 

fuisse confectas; non solum quiaJuxtaposUse 

poiius quam arcte connexte iegenii apparent, 

sed maxime quia inprioreres cvenisse dicun^ 

iurtempore S. Borisiet episcopormn Theodori 

et HUarionis; in aitcra vero tempore quo 

exsiabat Vladimiria Kiazmensis, et habcbat 

Roslociaplura monasicria. Insuper pars prior 

quodam fundamento historico nUUur, conira 

eoprorsus destituta videiur posierior (6). Acta 

secundte classis letaie inferiora sicnt. Vtx 

enim ac ne vix quidem a scripiore stecutt XI V 

dici poiuU B. Abramius Tschuhlomi^ natus a 

parcniibuspiis,abiisqueiniiierarumdocirina 

insiiiutus. Vulgo pulmUur scripia illa Acta 
steculoXVI. Tertiam Viiam non a^Ue annum F nnandum videiur, utmox dedarahtmus. stecuio j^.vi. ^c/^ u». ' """"' ^ . , . 

i2 UtauiemprobesciaturquantasUh^^^m imcomposUamfutsseopinaturPhtla,etus{l), {i> Cfr. Philaretus, Hist. eccles. Kuss., pag. 118; KIu- 
cevski. oper. cit., pag.276; Macarius.Hist. cccles. Rus3., 
tora.lV. pag. 193. — (2) Anibrosius, Hist. hler. russ., 
tom. Ul, piig. 485 ; Philaretus, i^anctorum Russ. Vitii;, ad 
diem 28 junii, pag. 127 et soq. - (3) VilM Sanctoruiii ec- 
cles. Russic«,ad diem 29 octob., pag. 424, odit. 13511. Pe- regrinatio ad saiicta Russi» loca, Petropoli, 1840, pag. 
78 et 135. — (4) Saiict. Russ. Vita, ad diem 29 oct., 
pag. 291. — (5) Klucevski, oper. cit.,pag. 35. — lO) Ibid., 
pag. 30,31 et381. - 0) Vitae Sanct. Russ., loc. cit., 
nota214, 

archtepiscopus DIE VIGESIMA NONA. OCTOBRIS. 41 est Q A. archiepi^copus Tchernigovicnsis, quiainilla 
quxdam evc Uenologio Dcmeivii ef Psalteno 
officiis aucld desumpta leguntur. 
p,i,„a codi- 14 Infer has. quas persecuti sumus, Vr- 
cum class^s (arum ctoe^, prima codicum et numero ct 
prffponenda antiquitate ctetcris prxsiantior est, quamvis 
"' haudpaucsR mendx negUgcntia librariorum 

irrepserint. Ad hayic classem pertinet primo 
codcx musxi Ruyniantsoviani , signalusnum. 
434 qucm puhlicijuris fccit Kostomaroc, nos- 
quc iniegre, latinc redditum.. infra lccto,m 
oculis subjiciemus; dein codex ccclesuv caihe- 
dralis Mosqucnsis, seu Menotogi^im Magnum 
archicpiscopi Macarii.. inmense octobri; licm 
codcx bihlioihccte synodalis num. 550, sxculo 
XV-XVl scripius, uii et alius ssecidi XVI, 
sianaius num.h^h. Quihus adde codicembi- 
bliothecie Volokolamensis, exaratum anno 
1540, Undolscianos tres signatos "^*."'''^,^^^' 
iSOOet 1208, quorum ultimus sseculi XVII; 
et totidem codiccs biblioihecte public^ Pe- 
tropoliianic. quoruni unus sxcidi XMmedii, 
Huc quoquc periinent, tum codecc Solovecen.^is 
. «nm 1634, signatus num. 818 tum Menolo- 
nium Miluiinense scripium ab anno iG46 ad 

1654 et asserratum in bibtiotheca synodah 
Mosqiiensi.QuihusMacariusJiodiernusarchie- 

piscopus Mosqucnsis,addit duos codices .nt^ 
ipsins bibliothccivfnum.39 et m),ahosqucduos 
ea- bihliotheca Acadcmix ecclesiasticx Petro- 
politanx (num.2l0jei Novgoroden^iSophia, 
rnum 503;. Eadem Vita in compendium re- 
dacta hahctur in codicc Musan Rumianlso- 
viani num. 307, stcculi XVI. Hx omnes \itx 
vix discrcpantaVita typis edita tn Projogo 
seuSynaxario et Mcnologio Dem^fruRosio- 
liens!s;in qudms iamen nulia de Tkeodoro 
etmiarioncepiscopis,necdeBoriso et Madt- 
miro fU meniio, licet in plcrisquc codicibus 
mss. occurrat. 
A .f 15 Secundse classis pauci sunt codices ; qiw- 
•::t " Z ^Zn clamu. in e.rce,j.Us. iu.taea.no^ 
ncm factam a Nicotao Kostoma,-ov. codwem 
mus^i Rumiantsoviani ca-aratum anno ilO^, 
Z sionatum num. 156. Alius esl «"«'" 
a^lmi^ ecdesmtic^ Petropohtan^.Maca- 
rio tesle (l); item duo cod^ces s«!cuh XMad 
, XVn. unus in momsterio Sergn fnum. 6olJ. 
^ altcr apudVndolscium (num. 586). Eo^-um m- 
^jZ est: Vita. compend.um a discpuUs ejus 
ridest B. Abramii; conscnpinm. Auctores >lh 
^lLuntur d,scipuU B. Ab-mii gua« «< 
eius disciplina vixissent. sed, ut recte monel 
lasilis Klucevskim. 9'"« inejusdemsanct, 
H/eno opus confectum /«^^ --^' ^^ 
risimiliter circa lempus concilu Mo.qucns,s 
anTm^ in quo cultus novorum thauma- 

k^mensis et Maea,-ii magno ope,; lustortoo 
t:rtume.intcgro,nuUiusfideiessed,:n. 

mus. 111. Quonain tempore vixerit 
B, Abranniis. Varioe senten- 
tiiE. De Vladinnria Klazniensi. AUCTORE 
J. M. ^uonam xvo viiceru u. Aoranims, «(/» v".»<-. j^ Abramii, 
odcni modo narrant.Etenim Macnrius eum ^,,^(1 iHfficU,- 
nrimodeccnnio propagaifc in Rus.^ia religio- cst argumen- 
nis Chrisiiamc, id est anno circiter lOUO, multo tum. 
ante Leontiiet Isaix tempora. vixissc ronten- 
dif : confra Philareius eum Vladimiro Mono- 
macho, qni rcgnavit ab anno 1112 ad an- 
num U25, coxmim fuissc ajjirmaf. hamdem 
senientiam iniens Klucevshi opinatur beaum 
virum inter annos 1073 et 1077 evangelmm 
Rostomtepnvxlicasse. His viris doctis. quibus- 
cum plures alii ferme idem seninmt non 
magnm uiiliiati fuerunt biographi B. Abra- 
mii. siquidem, etiam aniiquion, non docu- 
menia retera, sed tantum tradiiio oralxs 
prxsto fuii ; qux apud Russos, cum iht modo • 
ecclesia caiholica. modo ecclcsia schismatica 
primas tenuerit, minoris est facicnda quam 
in illis regionihus, a quihus reiigio caiholica 
nunquam exulare coacia fuif . Jam tlle anti- 
auior scriptor nullo indicio signtfcat qudms 
episcopis, quibus principibus B. Abramms 
Rostovi^ fioruerit. Scripiores ;■<:'■« "'«-^;^ 
recerdesalii eum a Theodoro.au ahUda- 
rione,episcopisRostoviensibus,isticarchima' 

drifam fuisse consfiiutum refenmt. Pe,h- 
ttetUpruu.peVladinnro,J^^^^^^^ 
oppidoVladimiria Ktazmenn, vixtsse. \e,un 
quum iractum Rosionensem re.rennt duo 
Inncipcs nuncupaii Vladimirus, iempusquo 
ibimLasteriopr^fucrii haud /oc>te staiuz- 
tur. Quare singufic sententiic sunt sedulo e.r- 

pendendije. _ ■-„.„/ n ,\hn- rtrlcqtuini- 

17 Olimsatiscommunisopinioe>at,^.i\^v^ ^.^ ^^^,. .^ 

r^^Mmco^vumfuisse S. Vladimu-i, anno iOi^ ut^ris tUur- 
vita funcii. Ex quonam fonte manavent, dm- g^as, 
naleZn vaeai.Ittud tamcn constat,emortua^ 
ZnB Abramii annum notatum essc rnquodam 
codfcemanuscripio monasterii ah tpsomet Ro- 
'^onAiti; ^^^-'esieAmbM^^^ F 
tur- KoAem^nm mS,tdestanno ChnsitnaU 
iOlOdie20o.tobrissancUeexuvia.ejusB.Ab.a 
mii^recondita. fuerunt prope altare, ad dextram 
Tem et incorrupUo inventa; sunt m d.ebus ma- 
^' duiis Vladiminensis Vsevolodi, aiu Georj.u. 

^louo psatterio commemo,-a,-> ad eum- 
tmanlm et dicm invcn,,onem cor^or. 
B^hramii id absu,-dius est i,uam ut ,efel- 
l"dLc ahud cfTatum ^""-c V^'^^'^ 
'Zcet B. Al>ramU«o<;^«' — X;/«- 
/■".':'"'■• TZ 'ZntTZ^ucto.-itat.s. ut 
""" InmZcn M vindicent; speciat,m 

Z::t:ri::efZ:Ugieiseauteadn,t,e,,da <2)Oper.c,t.,pag^26,notaA W) 
Octohris Tomus Mii- tom III. F6 ■« - '"^ '"'''• suni, AlTTOTtK 
J. M. r,E D. ABRAMIO IVOSTOVIENSI ABBATE. 
42 

itmiluerit.SancsiCcuIoXVIl a7itiqmo> a non i ,'„_„, . ,,^,„, r,yn>t.P.rauam D mni:nam editio prima omnium anni 1025 
Ca^»nw5 /iic .^o/wni dc libris iypis editis) ei 
alia anni 1627 kalendario prorsus carent. 
Quod tamenjam inveniiur in eddioneluo- 
viensi anni 1071, diciturque simillimum sy- 
naTario, Moscua^ anno 1046 ///pis ediio (^). 
etiam in prtcdicia ediiione omnino esse mancam : nam, prxterquam 
qnod Vladimiria Klazmeyisis antiqua essepo- 
iuit comparate ad plures alias istius tracius 
urbes, non reccnsetur intcr urbes ab Olego I 
captas (5), nec ullus scripior ante sccculum 
XII illius meminii{(}). Quibus adde quod in 
Chronico synodaH siccidi XV ejus cxordia ad Zonll\TuXari. IK enim crealionis scriptores dubi.v f,dei Macano sufrrnnan- 
alTcoZ" modoaiannoz:>0&,modo iur(S).Tande>nnotumest t^.n, llad^nnnun I, 
Z anmmo qui annus a schismaticis tum Vladimirum II .^cu Monomachum no- tressuntsrn- 
tentife, qua- 
rum prirm non explicnt 
origines Vla- 
dimiriiv 
Khsmensis. Russis, tulgo Raskolniki dictis, ut omnes no- 
runt, va/de solcnni.^i habeiur. Verum. hocce 
loeo parvi iiiterest, siine annus 1018 an annus 
1010 ; nam ex uiroque compuio teque seque- 
retur B. Abr.imium Jnm cnristianum fuisse, 
quando sacrum baptisma suscepit Vladimirus, 
quod sane concedet ncmo. 

18 Quas incptias HhrarH errorem cTisti- 
mans archiepiscopus Mo.^quensis Macarius^ 
amioGol^anuum G^o3 .'teu annum Christi 1045 
sufficiendum mc opinafur. Ai ncc hac ratione 
tolHiur o/ntris difficuita.^; nisi probeturB. Ahm- 

mius i^evera ftomisse tempore S. Vladiinin ct 
Jnroslai cjus fUii {principis ab an. iOih ad 
1054). //oc rerisimilce.^sc dcfcndit MacamtsiS), 
ea qua pollet et^ulitionc, omncmque tapidem 
morei ui ptanum faciat B. Abramium icmpore 
S. Vladi/niri, condita urf/c Vladimiria, Rosto- 
viam lumine Christiano illustra.9sc. Qiix qui- 
dem opinio aliquatenus concordai cum anti- 
qua Vita .whc// viri, in qua pcrhibetur vicrisse 
tum sub Vladiihiro ejusquc fdio Borif!0,anno 
1015 mortuo, tum .mb episcopo Thcodoro 
vel Hilarionc, vel mb utroque. At hiec solido 
fundamenio carent. Etcnim non in omnibus 
codicibus occurruni hicc episcoporum et prin- 
ctpum 7iomina, et sane ani iquissimo biogra- 
pho Sivcidi XIV, SS. Thcodori, Hilarionis, 
Bori.fi cum B. Abramio consortium , quo- 
niam de illo silet, non videiur innotuisse : qui 
illud multopost primurn mcmorant biogra- 
phi, ex quibus foniih\is hauscrint proponcre 
negtigunt. 

19 Acccdit quod in eadem VHa sermo esi de 
Vladimiria ad Klazmam : quam urbcm sx- 
culo XII ineunte condiiam fuisse Jure propu- 
gnat Philarctus. Sed dissentit Macarius, cxi- 
stimans eam non a Vladimiro Monomacho 
fuisse condiiam. : quia quando anno 117G 
inter Vladimirienses et Rosiovienses dc uiri- 
usque urbis prsistaniia lis orta esi, Vladi- 
mirix Ktazmensis incolse maxime opposue- 
runt suum oppidum a Magno Vladimiro (4) 
sedificaium fuisse : quod argumentum, dd- 

(1) Oper. cit. tom. 1. pap. 170. — (2) Ibid., tom. I, pag. 
175.-i3lOpei'. cit.. tom.l, pag, 157 et not. 331. -i4i CoII. 
annall. Russ., tom. I, pag. 160. — i5> Pogodin, disquisi- 
tiones hist. Russ. spectantes. tom. IV, pag. 270; 1'hila- 
retus, SS. Russ. Vita-, od tliem 20 oct., pap. 2!'4i Bnrsov. 
GeographiaChronici primttvi, p;ig. 4, not. 147, — (lii Cfr. 
Coil. aiinal. Russ., tom. I. pag. 52; Kar.inuin, Hist. imp. 
Ross, tom. I, pag. 220 et not. 4C6. — i7j Ibid., tom. II, 
not. 238. — ',8i Philaretus. Hist, Eccles. Russ.. part. 1, 
pag. 17, num. 42; Cfr. Collect, annal, Russ., tom. IX, 
pag. 64. edit. 1802; Dniitrevski, De initiis Vladimiiije 
Klazmensis, pag. 38. edil. Petropolit. 1802; Fatischev, 
Historia Russite, lib. 111, pag.76 ; MuUer, in priefatione ad mine Magni fuisse auctos (0) . 
20 Secundx scntvntiie patroni. Philare- '^«'cunrfa pro- ius (10), archiepiscopus Tehernigovise, Ka- 
zanski{ii-\,Klucevski (12), Korsakov (13), Ser- 
gius archimandrita (14), M. Tolstoi (io) eic, 
B. Abramii res gcitas illigant sxculo exeunti 
XI et incunii XII ; ita ui bcatus vir inier pa- 
ganosRosfociicdcgerii anno iQ73ct sequenH- ^ 
bus, mortem autem obierit anno 1117. Sic 
PhilarctHs {:\Q),co ynaximc nixus, quod, ut vi- 
dimus, in aniiqua Vita commemoratur Via- 
dimiria Klazmensis, steculo tantum XII con- 
dita. Verum non omnino ftdem facit hoc 
argumenium, quum nomcn Vladimirix vcri- 
similiter antiquissimis Aciis a receniiore 
scriba interpolatum fuerii. Alteram proba- 
iionem petii Philareius ex nominc archi- 
mandriite, quod in priore Vita tribuiiur 
B. Abramio ct ante sxculum XII Russis erat 
ignotum. Kiucevskius, .qui Philareio assen^ 
tii, jure merito parum curat B, Abramium 
a suis biographis cotevum S. Thcodori vel 
S. Hiiarionis episcoporum perhiberi: nam, 
ui ante dixi, hcec ei alia nomina videtiiur 
lcvi manu Vifce antiquiori postea superad- 
diia. Ex variis sanctorum Rosiovicnsium 
Aciis, quss summo siudio ad trutinam re- 
Tocavit, coUigit (17) primo B.Abramium mul- 
tos Rostoviemes Christo lucrifecisse , dein 
S. Lconiium istic episcopum anno 1073. quum^ 
plerique Rosiovix incolx csseni falsorum nu- 
minum cullui addicii, tulissemariyrium, vel 
etiam anno 1077. quando S. Isaias successor 
S. Leoniii creatus e.st, majorem partem ci- 
viumjam vcne religioni nomen dcdisse : cu- 
Jus mutationis raiio plane redditur, si dica- 
tur B. Abr.imius inler annos 1073 ct 1077 
Rosioviensibus dogmaia Christiana expli- 
cuisse. Hanc temporum notationem maxime 
congt^cre cum Vitis Rosioviensium existimat 
Kluccvshius, suamque sententiam eo confir- 
mat quod in elogio quodam ?ns. dicatur B. 
Abramius Leontii imitator. At quisna^n suum 
catculum nihit dabilans Klucevskio adjiciet? Librum graduum genealogicorum, pag. 5. — (9) Karara- 
zin, hist inip. Rossiaci, tom. 111, not. 37, pag. 25. — 
(10) Vitie Sanctorum Russorum, ad dicm 29 oct., tom. IIl, 
pag. 291 et seq.; Hist. EcclesiDe Russic», part. I, pag. 21. 
Cfr. Versinski, Kalendar. Eccles. Orientahs, pag. 172,330 
et377, — ilil Hist. monachatus in Russia, p:ig. 170. — 
(12) Vitte Sanctorum Russ. antiquiores,pag.37. (13) Me- 
ria ct ducatus Rostoviensis, pag. 92. — (14t Oper. cit., 
tora. II, pag. 288. — il5) Opcr. cit., pag. 61 el seq. — 
(IG) Vitae S.nnct. Russ,, tom. Ill, pag. Gl et seq., pag. 295, 
et in append. chronol,, pag. 2 ; tom. II. pag. 104. — 
(17) Vitffi Sanct. Russ., pag. 37. piuscstfidem 
quam prima Idem DIE VIGESIMA 

A Idem /erme opinaiur Goluhimki (1), suspica- 
^MsB. Abi-amium. ab annoiOUad ammm 1089, 
Rosfovix Chrisium noium faciendo operam 
suam posuisse ; scd quum hvjus placiii non 
alia sii causa quam conjectura, ei non est in- 
htercndum . 
et Quam tcr- 21 Terliam senientiam propugnat Karam^ 
tia. zin (2). scilicet B. Abramium vixisse sicculo 

XII exeunte , tempore Andreie Borjoluhski : 
sed hoc ex diciis minus credihile esse recie 
notat Philareius (3). Jam rerosi quispeieret 
qusenam cx trihus expositis senientiis sit sa- 
nior, responderem nullam esse certissimam ; 
sed erudiios Russos, traditinnipopulariuiique 
incerite innixos, heati Abramii annum emor- 
iualem stcculo Xn ineunti illigantes, veriia- 
tem propius arhitvamur esse assccutos. Neque 
plura de hoc difficili argumenio exponenda 
esse existimamus. § IV. Antiquitas eullus B. Ahra- 

^ inii.Conciliuiu Mosquense anni 

1 549. Ofllciuin eeelesiastieuni 

de B. Abraniio. Monasterium 
inquoservanturejusreliquia?, 

Hodierna veneratio 

B.Abramius, ^. khv^m.\wm cultu ccclcsiastico, non inter- 
cujus cultxis 'fQ apud Ros{orienscs,Jam inde antiquitus 
araiquus cst, J cohoncsiaium omnino constat. Ai cave tur indicia cultus quteras in antiqutonbus biai-o- 

rum halendarns .- grxcissant enint, nisipotius 
dicenda sint grxca, paucis cx illusinoribus 
sanctis Slavis locupleiata : fr*jus rei vcri- 
taiem Annus ecclesiasticus quavis pagtna 
demonstrat. Jamvero in Fastis reccntiorihus 
Abramii Rostoviensis nomen passim occurnt , 
ex quo prtescrii7n concilium Mosqucnsc, ha- 
hiium anno 1549, culium ejus omnino onti- 
quwn essesolemniterpronuntiavit, non secus 
ac culfum SS. Olgx, principum Vladimin, 
G Borisi ei Glchi, Anionii et Thcodosii Kiovicn- 
sium, vel etiam aniistiium Rosiovix Leonfn, 
Isaix et Ignaiii. De quo luculenio documenio 
postca dicemus, uti ei de aliis monumenits 
ecclesiasiicis, in quibussigna pcrspicua cultus 
antiqui B. Abramio exhibifi, ohjiciuntur. In- 
tereacxpcndanfur oportef libri hturgici 7nagis 
ohriiquibus B. Abramii nomen inscripfum est. 
Primus est codcx miscellancus num. 367, sx- 
cuUXV,servaiusincelebrimonasterioSS.Tn- 
nitatis 'prope Mosctia^n, coniinciq^te officium 
proprium B. Abramii. Qiwd et in usu fuisse ab 
anno 1*^0, quo repcrium fuit heaii vin cor- 
pus, conjectura suspicari possuinus .- nam m 
hujusmodi adiunciis sanciorum gesia fdeli- 
bus ium in scripio aliquo, tum in hymmssacns 
puhlice decantandis, declarari soleni. Sane 
quv3 narrantur in cjus Vita mirum in modum. 
consentiunt, ui postea ostendeiur, cum Officn 
encomiis. NONA OGTOBRIS. 43 

23 Ah anno 1540, q^io rir Dei in concilio "* ^'!"y ''■ 
Mosquensi novis honoribus auctus/uif, magis ^^^. ^y^ 
claruii cjus nomcn fuilquc procnldutiio in- 
scriptum Tt/pico quod, directorii instar, ad 
ecclesiastica offlcia ordinanda adhihctur. Indc 
facile iransiii cjus mcmoria in reUquos iibros 
liiurgicos, plerumque sytiaxariis auctos, m 
Mcnohgia sanctorumci Prologos, in quibuSy 
nulta adinism inicrtnissionc, scmprr cotiiur. 
His lihris hagiologicis adde nonmdlos alios 
teiaiis remoiiori.<i, ordine chrnnologico dispo- 
sitos.Suntcniia Typicon (staricc lii^iaiv) anno 
iry22confcctum,i7i qico reperitur Kaiendarium 
exhihens eos omncs quos uti sanctos colue- 
runt Russi onte sKCutum XVI, adeoqueetiam 
B. Abramium. Codex hic scrratur in mu.six'o 
Runiianfsoviarw, loculo 446. EJusdcm musaii 
codexnum. Mconfinct Officia omnium sanc 
torvm Russi.v quoruin cuttum legifimuin pro- 
nuntiavit conciliuni Mosquensc anni 1549. Ibi 
(foi. 47) B. Abramius vocatur archimandrita 
et novus Rostovix ihaumafurgus, non secus 
ac in Vita (fol. 338;. llriusquc codicis dos- 
cripfionem dedit Vostokoc. Dein occurrif Ma- 
nualc scu Regida iconographorum vutgo 
Podlinnih dicia, quam cdidUsupra laudaius 
Fiiimonovov. — Eamdcm cifai in suo pric- 
claro opcre Sergius archimandriia^indicaique 
duos alios codices mss. ejusdcm .sivmdi, his 
verhis : M. [enLuum] XVI s. Boloz [erense] 
M[eneum] anni 1558. Omcium. Subohscuram 
hanc annuntiat ioncm declaret velim ipscmet 
auctor; quod quidem cgo frmtra ieidan, 
eiiam indicuto ahhredaiionum ususqui indio 
voluminis adjccfus c^t. Parum aut nihilpro- 
fuii mihi descripiio codicum monasierii Be- 
lozcrensis, nunc Academia; ecclesiasiicie Pe- 
iropolitaniv, a hihtioihecario Rodosski concin- 
nata; quippe qux exordium capiat a codinhus 
Sceculi XVII. - Inler codices ab Vndolscio 
descriptos invenifur Trephologiumnum. iOi, 
continens canoncm in honorem B. Abramii (4). 
Duos atioscanones exhibei codcx42, cxuratus 
pariim sicculo XVI, partim sisculo sequenii. 

24 Ad XVII sicculum pcriinent Typxcon ct^^^cul^ 
anno 1610 iypis Mosquensibus pnmo cxcu- ' ^ 
sum ai)JumSynaxariumpsalteno cum aco- 
luthiis,uivocaiur, in.sertum.,el Moscuivanno V 
iG'^^ cdifumiG), demum Kalendanum Mos- 
quenseannii63d (7). Vbi elogia B. Abramn. 
ad dicm 29 ocfobris. Sed ejusdem memonam 
recoii eiiam dicbus 28 ei 29 scptcmbns, refert 
idcm Sergius archimandriia (8). Ad pnorem 
diem signata cst in kalendano so^cidi XUI 
ms. hibliotheca', ui roraiur, iypograplnc^ 
num 3S2; ad2Qscptembnsvcrom kalcndario 
,ns mtsdem m-i, asservato in hiUiotheca pu- 
hiica Pctropolda^m loculo 81. Uitto, neion- 
giusexcurram, iibros Itturgicos s;cculo X\I1 
ciieriores. Vnum mbjiciam : inplunbus llius 
generisiihris, ad diem 29 octohn.^^aperteai^ 
nuniiari B. Abranui obHum, quasi hac dic i da 
^nctusfuissct.InnonnvlUs adddur mor^ 
ejus anucs, quem 1010 fuisse passim .scnpto- 
t^ affu-maU pi-^-cinen.tc Psaltcm syna^ 

Hsia. Quo et quali ex /-% «-^^-^';,'^^^^^^ 
esi hujus loci inqmrere. Satis stt anno (1) Loc cit.. pag. 40. -(2) Historia imperii Rossiaci. 
tom. I. not. 468; Cfr. pag.182 ; ZabeUn. historia v.tteRus- 

: , ,^„, Ij ,,atr 272. -(3) Hist. Eccles. Ru8s.,part. 

rpag^^rnotoric^, Edit.oanaoi870 Moscu. facta .Mus.oPu.ncoetRu.— 

:!^:?:^::i:s^-"'^opcr.cit..iM. 

(arc I 

I 44 DE B. ABRAMIO ROSTOVIENSI ABBATE. AUCTORE 
J. M. Ma(/nis ho- 
noribus fitf 
aucitis *" 7?«..te B. Abramius pr.t^dicatur non solvm » 

virtutum omnium, p^ ^^se tini ^^„,i,,atur 
eremplor cxinnum, sed etiam nuu 
, / „„0 7?n^/nricnsis, sanationum alia- 

ca-lesti^ glori.-c particeps et asstdum pro hom 
ciruMi.sy 1 VKnte. testiva- E tareannur.mOleo.inPf2n:^ToZt 

Moscute anno 1818, necnvn 

,;;^taZ ct continuitaten. /;'-f-.-f f ^ 1 trLl^liUtum^matc-es ovthodox, r^^« e. 

Cavde et ^ons -U -, HU. Deo^^^^, ^^^^^^^^ 
^^^^'^^^ 

-'iinor:^"n^'=^ 

:::;::^^in.'T....T.>Po.uuusstatujtceie. 

bvari quando nempe qaisque gloria n.crebuerat 
i a et^am nov.ssimos tliaumaturgos m s.m.h 

onorrpristi..i. sa,.ctis volu.t socatos etc 
ZZJsitlescriplor. cjus opus pr,mo typis 
^; 2. fuit a Kluccvski ju,;a e.-cmplar 
expiesstu I c.H,ibelelenchum pioi-um 

toZruIs7Z,uocot,~UtccctcsiaMos- 
ZeZ:^'-M' sauclos: <juo,-um sc,;cm claudU 

Camus Hosloacnsis. posl p,->^ulcs et p,-m- 
:Lliam aliosmonachos. nonuleo qu,a 

r Z, L^rom<! el p,-incipibus coneedendus, 
^ Tro sl^^sJculo Xn ali,monacM 
imaanctitalis e,-a,rt p,-arta,-io,-es. Qu!C ™« 
{Zsll ralde anti.,„«s pulandus est cultus 

•.f Cn dicilu,: cultumincep^sseappccreL 
Ve,-um. etiamsi non ni.u post concdmm Mos- 
n.„«nvc anni i5i0, pcr lolam liussorum ecce ai<, dictis ad singuias pa,icii ^,,.^.. i,«o.<.». 

r:»"7«'--': «-'■- ~rmpS; t,z^i:!:^:, ; «».,., i.a/o «<^-.- -^'-. - -rr conventus, ven.te LKiauuuu,, — -" . 

moriam patris nostri ; hodie namque Abram 
deifer cum angelicis virtut.hus exulta , adsta, s 
throno regis universorum Chnsti Dei, et pro 
^imahus nostris orat. ^ed pr.tcr Un^^^^ 
Abramii, Officmi» cont,net fe,-e lot,us iitx 
"nrfml. <inap,-opte,- '''^-■'l^^l,'^- 

OfpLm al,EcctcsiaRus^. ",Ct ./ «M. 

i^^Mfinc Moscua' anno 1843. 1 1 nunc ^t- '» 

S" ^." «* "'^''■'° "^""'■'^ "^"'^'''" ^ :„] 

Xn^Ulud autemjam antca exstil^se consat 
crcodicibus mss. .,!cculi XV (3). Hanc otus 
Vi^Lnmam, rjuam, ui assolet, eM 
coniaciumci ikos, anobis ex hnouaj^^o- 

nica in lalinam rersamjam '•'■{^.'■'.'''"/ •^,,^^,. ,,,.,-,„ ,„,„. 
CoNT.^ciL.M. Jugun, Chr.st, suscp.ens, cuce c__^_^ ^^^^^ 
que ejus imposita humeris, ^ecutus es eum, ^^^,^^„. 
Abrami In domo autem Dom.n, plantatus, et.lo 
rrt,s,cutl,Uum,etf,i,ostuossicuUcedrumm 

Libano multiplicasti, o v,r sp."tual.u,n des.de 
riorum ! Sed et virga a dilecto d,sc,pulo Joanne 
Theologo grat,ose tibi collata '.lo""" \f/^ 
ccurivisti et in pulverem -1ux,st. Quoc.rca 
mnlws ab eo passus es vexat.ones, ,te,<lUL lon 
gi:"med,as inter privationes et contumehas 
Teressus, et coram regionis dom,natore const,- 
tut, m gnos ab eo consecutus es honores 
m .„ sque miraculis in toto orbe .nclaru.st, (4). 
iKos Abrami, divina sapiens et integer v,t=e, 
,ua hom,nis Ungua laudes tuas d.gne d,cere 
valeaf N,hilon,inus tamen pass,onem uam et 
gesta cantabimus, clam.antes : Gaude, Abram , 
Llestis homo et angelus terrestr.s [^'^'^^•^ 
ritus Sancti hab,taculum ; gaude H". »1^ " -"^^ 
SS Trinitatem agnovisti; gaude, cas Uta s co 
fumnains,d.os,d,emo,.,sdomator;gaudeU.r,s. 

a tener,s unguibus im,latov ; gaude, luce.na u 
cens qu. monachorum turbas Christo addux,st, , 
gaude qui idolo destructo, Chr,sti eccles,am 
excUaLu ; gaude, qui idolorum cultores ,n ado- 
rato es SS TrinUatis commutast, ; gaude, urb,s 
Uo ov,ensis laus, qu,a pr,mum ,bi ccnob.um 
„.tiinisti in quo multos monachos veluti 
S:;lu^:l:;a:pla.,tasti,acSS,Tr,n.taUslaudes 

Tmt^tad singulas partes Officii ,.c..ur 

l.,',. wi.,i1nin ■H.ti.nuC 'KZicaessci calholicaj, B. Abram,us tocum 
^^Z^ios habebal, ac proin cenium saltem 
r«n /a«(e dec-etum V,-banianumann. mi 
ZZecctesiastico fuil honoraius. Qna,-emKc^ 
™s SS Boltandianisjure mc,-ito recensetur. S, 
'-^ . F. ...^^,1^ ^nvtnnisandl in - proponmdas: euoi-diiur a 

faniia ei monachatu : . 

Amaternis pannis Deo oblatus es; cujus amore 
ontrder"uqu,st, et idolum Veles contr,v,s ., 

uirqueexstructispermultosmonachoscong^e^ 

,ast,adlaudandamTnn,t«^^ Bodicmvrix 
ejus Officittm ouKuecc esiasltco ■ui<- "^'^^' "'■—■ -*'- „. „„„»; adlaudimtlam inniiuicu.v^; 

™s SS. Bollandianisjure me,-ito '■ecens''-'^S, gast^ ad U ^^^^^^^,^^ ^^^,^,^^^ ,, venera- 

hj^ tr — ..:*5 =-»i'- -.. . ... — — . 

IrchZandrittc jam commemoratum ubi Ad _ ^ ^^ ^^,.^^^^ ^,^,,^ 

\^ PT nrofesso tractatam inveniet (2). 
'"To HoZ"no tempo,-e in Officio Eccles,a= 

,, KlucevsUl, Vi.. S.u,ctor™ V^'^^ 
r:.fT.S.^3.3V.r-<3— i.o„er.cit..pag. >;:;C.r^s..n.s:Deidesideriocaptus, 
Cbnstum Dom,num secutus es, arrepta cruce 
omnemque humanam sapient,ammort,Hcast,(7). 

20 _ ,4, Mea^um octob., fol. 243. - ,5, Loc . cU fol. 
243 vcrso.- ,6, Ibid., fol. 240. -0, Loc. c.t.. f. 238 vcrso. 

AD DIE VIGESIMA NONA OCTOBRIS. 45 A Ad gloria 1 Vere divinas vitse particeps fuisti, 
quippe qui jejuniiset vigiliis corpus tuum exte- 
nuaverisj exemplar monachorum effectus. Licet 
autem lingua humana id taceat, tamen miracula 
proclamant; urbs vero Rostovia de te glorifica- 
tur conclamans : Est mihi thesaurus inexhau- 
stus (1). 

Luctam Abramii cum idoloi^m cuUorihus 
iterum ac sscpius commemorat hymnogra- 
phus : 

In magnis vesperis, ad gloria. Hodic con- 
venientes in unum, laudemus patrem nostrum, 
qui malignum idolum Veles peremit, urbemque 
Rostoviam balneo Spiritus Sancti renovavit, mi- 

raculis etiamnunc clarus (2). 

In matutino, ad 1'olyeleum : Apostolorum 
EEmulator efTectus es, venerande, ideoque cum 
Theologo colloqui meruisti ; a quo etiam virgam 
accepisti ad confringendum Veles, atque as- 
tutiis ejusdem deletis, idolorum asseclas ad 
Christi fidem adduxisti,.... eosque veluti ce- 
drum Libani multiplicasti precibus tuis, fruc- 
tum centuplum afferentes(3). 
B Ex nocte idololatn;u permuUos homines tra- 
xisti, eosque gratia spiritali per immersionem 
illustrasti (f. 242 verso). 

Rejecerunt imprudentes doctrinam tuam et ad 
Veles simulacrum surdum, mutum sensuque 
destitutum accesserunt; quod ubivirga Theologi 
comminuisti, ad Dei cognitionum eus adduxisti 
(fol. 243). 
ct paganos Similare: priL-cIarum miracuium!... Ueta- 

ad Christi tur Rostovia urbs, veliquias ejus se habere 

fidemaddu- (;;ypj.essus odorifera RostoviaB efdorescit 

Mira sunt arcana tua. Christe Domine, qui talem 
nobis lucei-nam donasti; Abraniium dico, qui 
Velesum pcremit templumque nomini tuo sa- 
crum erexit, in quo nomen tuum glorificatur; 

nos vero, fideles tui, confortamur (fol. 239 

verso). 

Apparuit tibi discipulus (jto'/oyui7xr^;, ob vir- 
ginitatem suam a Christo dilectus, virgamque 
tibi pruibuit qua dtemonem confodisti et eva- 
nescere fecisti... (fol. 244). 

Persecutiones ab idolorum cultoribus cum 
gaudio passus es, sperans retributionem quam 
diligentibus se paravitDeus; quapropter etiam 
r veterem hominem exuens vetusque destruens 
idolum , Rostoviam urbem baptismi gratia 
illuminasti, ibique solis instar miraculis tuis 
clarescens, Rossiacam terram a periculis et a 
barbarorum invasione incolumem servas (fol.244 
verso). 

Adduntur et verba quibus B. Abramiusu^s 
fuisse feriur : 

Idololatras nionebat dicens : « Dura est pa- 
tientia, at l;i;ta retributio; dolores sunt multi- 
plices, sed dulcem pariunt paradisum. b UU igi- 
turVeleso impiissimo relicto, ad te confugerunt 

(fol. 245). 

Diaboli versutas machinationes et nndictam 
discimus ex sequentibus hymnis. Intellexisti 
dajmonem in malluvium tuum fuisse ingressum, 
ut foedum quid commitleret in te ; idcirco cruce 
vasculum operiens, eum succendisti.... (fol. 242 

verso). 

Cruce vivifica combussisti inimicum eoque 
in malluvio occluso, ad laborandum pro fratri- cit. bus ivisti, humilitatis exemplar eis futurus auctore 
(fol. 244 verso). 

Miserrinuis d;emon a te rejectus insidias 
voluit tibi strucre, specieque militis assum- 
pta, comparuit coram pio principe Vladimiro 
tunc regnante, eunique ad irarti in te commovit: 
tu vero et tentatorLMn pepulisti et principem iii 
vera fide confirmasti, majorem laudem adeptus 
ipse(foI. 243). 

30 DeiHum sancti monachi gloria postuma Oloria ejus 
adumbratur: ^''""'""- 

Tropahion : Vitx' claritate etiam post niortem 
resplendens,medelas effundis omnibus ad arcam 
reliquiarum tuam cum fiducia accedentibus 
(fol. 239 verso). 

Gaude, o fax luminosa. qua3 monachorum tur- 
bas Chrislo adduxisli. Gaude, Rostoviic lux et 
Armamentum, animsu-um peccatis laborantium 

purificatio In tui memoriam, nos sanctam 

tuam angclisque etiam venerandam arcam cir- 
cumslanles osculamur amanter.... (fol. 230). 

Coelestium ordinum jemulator, eorumque vitani 
vivens, ipsemet veluti angeUis mortali corpore 
indutus videbaris ; quocirca miraculorum donum 
a Ghristo Domino accepisti, medelas nobis largi- 
tuscopiosas.... (fol. 340 verso). 

Eadem pietatis eximioi sensa brevius ex- 
hihet etogium Menotogio Magno Macarii in- 
sertum .- unde illudin meam gratiaju magna 
beneroleniia depromeredignatus est clar. vir 

Byichhoc. 

Quibus canticis precatoriis laudabo te. o 
venerande? Memoriam tuam beatificantes cele- 
bramus, laudumque coronas tibi offerimus di- 
centes : Gaude, venerabilis Abrami, qui Dei 
omnipotentis coronam adeptus es; gaude.sanctum 
caput,monachorum magisteretexemplar; gaude, 
pater, per quem, a tenebris liberati, luceni aspe- 
ximus. Gaude, venerandi paradisi arbor, qu;o in- 
numeros nobis ramos prutulit,moiiachos,inquam; 
unde etiamnum hi spintualibus doctnnis sjitian 
tur, accipientes remissionem peccatorum.Gaude, 
fidei Christi operarie: gaude, iduli evcrsor, qui 
infidelium corda sancto b;ipUsmo, veiuti terram 
vomere, perarando versasti, in eisque librorum 
sacrorurn et verborum divinorum doctrinam se- 
minasti.qui£salutarispoenitenti;cmanipuIoserat 
productura; sunt enim qui jam in regno ccelesti 
vescuntur cibo nunquam deficiente, cujus etiam 
nos participes tiamus, peccatorum nostrurum poe- 
nitentes, precibus beati Abramii. a Christo di- 
lecti, per Jesum Christum Dominum nostrum(4). 

31* Sed et pluries de seipso toquitur auctor Officii aucior 
Omcii. quin tamen aliquid c^^i possit de (yw.v '9»otus, 
qenereauiconditione. Aitamen suspicor eum 
monachum /uisse rel etiam eumdem ac Grego 
rium Suzdaliensem. Floruii ille circa medium 
sxculum XVI (5) in ^nonasierio Suzdaliensi 
S Euphymii, scripsiique nonnulla Officia Kc- 
clesix Suzdaliensi propria, ei atiud communc 
omnibus, quotquot Ecctesia Russica seprotu- 
^,s5C5/o/7a(M/-.thaumaturgis,u;foca«/«r,novis. 
Sunt autem numero sexaginia unitersu inter 
quos eliam B. Abramius noster. Officium hoc ty- 
pis excusum fuii Grodnic, anno 1786 : an au- 
tem ut in ecclesiis decantaretur . non ommno 
liquet . Cantandum quidem fuii domimca 
"^ , /r,./,,^. .s- l-yim m-oMsc (6), dte (1) Ibid. - '2) Ibid.. fol. 241 verao. - '3) Ibid . fol. 
241 — (4) Menolog. Mncarii, ad 29 octobr.. pag. 2031, 
_*(5) Sergius. in Kalend. orientali, tom. I, pag. 312. pLxima posi festum S. Elix prophetas (6), die 

Klncevski Vitte SS. Russorum nntiquiorca. pag. 286. 
PM,rtus. conspectus Utt. ecc.es.. n. 11«. - ^ berg.us 
archm.uDdr.. in opere cnato, pag. 31^. ^^ 46 AUCTORE 
J. M. B //iB.Abramii 
iiwnasterio 20 juliiagisoliium a Grxcis ssque ac Latims. 
Quidquid sit de Imc mea conjectura, ita de 
seipso loquitur aucior OffJcii supcrius ndducti : 
Indignitatem mcam agnoscens, cum timore 
ad Inudandum te accessi; tu vero, sancte et lau- 
datissime pater Abrami, suscipe laudationem 
istam cum lide tibi oblatam, sicuti vidua; evange- 
licie obolum (fol. 242 verso). 

Ex nocte passionum mcarum educme, sancle, 
et lucem concede inteliectui mco, quo valeam 
ego indignus tenue hoc rudis menlis serlum 
ofTerre in laudem solemnitatis tu;e miracuhs 
clara;, o Chrislifer Abrami (fol. 243). 

Canticum offero tibi, pater dive Abrami, quo 
gesta et miracula tua praMlico tuamque magnitu- 
dinem exalto dicens : licnedicite omnia opera 
Domini Domino (fol. 244). 

J?.r /lis qux hactenus de Offwio B. Abramu 
disseniinnts, perspicuum fit, iilud inter et 
Vita/n intercedere aliquarn veram cognaiio- 
nem. Videtur aulem Officii auctor siib oculis 
/uibiiisse Vitam qux legitur in MagnoMeno- 
logio Macarii: htec enim multoiies ecchibet 
nomen magni ducis Viadimiri, de quo mentio 
/U eiiam in Ofjicio; at siletur in Menologio 
Demeirii Rostoviensis, in Prologo et in Vita 
in/erius danda. 

32 Non poiuii B. Abramius non prsccipue 
coli a cmnobiiis, quum cclebris monasteHi ipse 
conditor fueril . Monasiicam viiam unacum 
fide christiaiia pariter proecssisse in Russia, 
sat manifcstum est. Nam staiim ac Russi, 
suscepto baptismatc, retigioni Christinntc no- 
men dederu7it, apud eos, uii narrat Hilaynon 
melropo/ita Kioncnsis(mi-m4),condiia sunt 
motuistcria.Quin ct ipsapopularis iraditiofert 
Michaelem metropolitam, sancto Vladimiro 
coeevum, in moniis Kioriensis vertice primum 
omnium condidissc monasicriu7n.Verum mo- 
nachaius i^ssici insiitutor fuitAntonius,anno 
1074 7notiuus, uti ct viix c(enobiiicx ibidem 
Theodosius,mo7msterii Cryptensis hegumemis, 

anno 1073 defunctus. Kiovia cseiens urbibus 
Russisc meridionolis ct occidcnialis exempio 
prxivit . Tbi sxcuio XI vita monasiica radices in 
profundum egerat,ramosque adco diffuderat, 
ui scecuio XII monasteria ma.rime fucrint 
prospera. Post cos venit B.Abramius. ^ywiprope 
' Rostoviam, ad lacum Nero, monasterium in- 
staurnxii, hodie adhuc cxisicns et viatori- 
tnts Jaroslavia, seu a sepientrione Rostoviam 
venieniibus etjamjam ingressuris, apparcns 
ad la'vam , In ejus medio , ut assolct apud 
Orientaies, stai ccclesia prxcipua sen major, 
Epiphanise Domini Nostri sacra. in memo- 
riam vicioriic de falso numine Velcs reportatic, 
quod olim hoc eodem loco sieterat. Hodicrnum 
ipdificium exstructum fuiijussu Joannis IV, 
anno ihT:>3, atque, uf cosevi chronographi ver- 
bis utar, sponsie ad instar ornaium, ab eoque 
ditaium iconibus; inter quas memoralu dignse 
sunt tres : FaciesSalvatorisseu Veronica, Odi- 
giti-ia sm Conductrix ei Dormitio B. M. V. factse 
ad normam artis hyzantinse, ideoquc Korsu- 
nensium, seu Chersonensium nominedistinctse. 
33 Jam expiicemMs B. Abramii cuitum in 

sercantur t— ' - n . )i 

jusreliquiiv. Rosioviensi ?jionasteno. Pricier aliare ma- 
jus, habentur i7i ecciesia sacetia S. Abramii 
et S. Joannis Evangelisttc. Duse alise mdi- seroantur e- DE B. ABRAMIO ROSTOVIENSI ABBATE. 

culse, B. M. in iemplum prsesentatsc et I> 
S. Nicolai Myrensis, multo reccntiores, 
positse sunt in monasterio. U. Abramii ca^uvise 
jaceni nunc in arca incooperta, ex auro et 
nrgcnio, positn inicr altarc majus et sacel- 
lum ipsius B. Abramii. Aniea quievenmt in 
ecctesia monasterii db ipso beato monac/w 
cxstructa. uhi anno 1210, regnante Vsevolodo 
III, proncpotcVladimiri Monomachi, repertsc 
sunt integrw; quum e terra fuet^nt, ut fer- 
tur, levaiic. In Psaltcrio cum acoluthiis dici- 
tur corpus inventum fuisse anno 1010. At in 
notiiiis mayiuscripiis monasterii Rosioviensis^ 
legimus corpi(S anno 1010 in scptdcro fuisse 
conditum, ct intactum rcpertum temporc mar 
gni ducis Vsevolodi III (1). Errore quidem 
calami e.rarafus fuif in scripfione monaste- 
rii Kpiphanic7isis annu^ UiO loco anni 1210, 
quum hscc solennia ibi dica^itur pcracia sub 
regn-o Vscvolodi III, qui regiminis hahenas ab 
07X710 1176 ad annum 1212 temiii. Proccime 
arcam asservatur sub operculo vitreopiicolus, 
quem gestasse dicitur B. Abramius. Ad caput 
vero sancii mo7xachi, cx adverso cffmgiiur E 
Joanncs apostolus, B. Abramio tradens virgam 
ad conierendum Veles. Qute sane ssecuh XVI 
antiquior 7ion esi : cumvirgam, qusv ah ipso 
S. Joanne daia pcrhibeiur, abstulerif Joannes 
IVanno 1552. Nunc servaiur Moscuse. Bacu- 
lus autem quem hodic tenet imago Epipha- 
niensis, instructus est senea cruce : qua 
B. Abramium usum fuisse mulii opina7itur. 
Sed eam non adco aiitiquam. esse quisque 
faciie comperiet, inspecta litcrarum forma 
quam ecchibent inscriptiones slavicx eidem 
inciyx. J^ivat addcre imaginesS.Joa^mis evan- 
gelistx ei B Abramii non essepictas, sedsculp- 
tas easque cotuinnis affixas : quse quidem 
disciplina quamvis 7ion oynnino pugnet cum 
Grxcorum et Russoruyn ritibus, minus ta- 
7nen cum iis concordat. Quam paucse siaiuse 
Chrisii ct Sanciorum 7iotse sini apud Russos, 
multuin disputatum fuit in Comm:entario 
prxvio VitscS. Theodosix {2). 

34 Cteter-um in aiiis ecclesiis Rostoviensibus Eodiemus 
hxc pauciora supersunt vesiigia cultus B. ^^'«'^ .^- 
Abramii. Die quidem 29 ociobris, singulis 
annis solennipompa defcrtur ex templo cathe- ^ 
drali Assumptionis i7i monasterium Epi- 
phanise imago B. M. V. perantiqua : quam 
ab Atgpio monacho Kievocryptensi (3) depic- 
iam sseculo XI, ei a Vladimiro Monomacho 
Kiovia allaiam exisiimant Rostovienscs cives. 
Iton in ecciesia paroeciali Ascensionis depic- 
tus cerniiurV». Abramius «na cum aliis Ro- 
siovicMsibus sanciis in grandi imagine tribus 
abhi7\c ssecuiis delineata (4). Similiter in eccle- 
six S. Joannis Evangelisiic muro exteriore 
visiiur imago, uipuiant, S. Joannis B. Abramio 
porrigentis virgam qua simuiacrum Veles 
conterat. Quse ecclesia ex ligno pro more 
russiaco, a h. XhYamio,ut ferunt, consti-ucta 
ad fluvium Ischniam (5), a Rosiovia quinque 
chiiiometris dislat. 

35 Nunc vero ipsa B. Abramii Acta in me- Acta mox 
dium proferenda. Quae multis in locis parum edcnda. 
discrepant a vita tumS. Abercii Hierapoiiiani, 
tu7n S. Joan7iis Novgor'ode7isis. Sed et apud 
Laiinos Grsecosque accidit ut res gestse unius (1) Arabrosius, Hist. hier. Russ., tom.III, pag 64. — 
(2) Acta SS., tom. Vll Maji. pag. 64. - (3) Cf. Ann. eccles. ad diem 17 augusti. — (4) Mich. Tolatoi, in oper. cit., 
pag. 76. — (Dj Loc. cit., pag. 64 et G6. 

sancti DIE VIGES1M\ N0>;A OCTOBUIS. 47 ^f^ nrUrrihercniur. Verum de 
""'■'r" faac^ur Inp,->e^cnti, exhibet sinistra 

^X" : tZ.o,o.la sunt Aeta secunclte 
^^ ■ Jilicet e codice Rumianisoviano 
':^^^.eXsir^^sca,u.aprioreVUa ditrerunl Qw« tamen minoris sunt momenti 
tTAnnoTata inrcmct tcclor. »','^;-- 
lectioncs scriptionis anlm^ssmx. Sjgnfi^^^ 
C A codiccm edUum a Commissione A>Oico- 
aMact a cl. viro BytcUkoo nm lr,l>u 
^Z^Aus Uhl.pubHc^c PelropolUantecot- 
latum R codices mus^i Rumiantsocmm. EX IMPR. MEM(MV YENERABILIS P. N. ABU.UIll 

.HCHIM.NBmT^ EPIPH«..ORUM KOSTOVIE.SiS 

. • fc'i/< itpc XVIh collalo 

E. CO.L Mus.i «-"^-'xrr;^;'/^-"^-''^^ '- 

cheographkce et Irihas alns codd. hthl puN Venerabilis 

Pt miraculiS 
claitts. V. cu/n fntstra 
iiiolum coni- 
minuere co- 
nalus sit, oh- 
Vium hahet 
senem, 

b 

c 

d 

e 

f \/ i.iii^ Pater noster Abramius piorum 

parentumacratfiUus ^)- ^ ohnsti, 

,,ominumaue ^"[^'^' ^tS^^Jnguiculis Deo se 

^^"^ T^t susctp -nachalu, purumque 
obtulera , et susoep ^^^^^^ ^ ^^^^^^ 

habitaculum Spintus ^^ eensuum Ubidim, 

dunore vila> g-^^^f^^,,^^',;, constitutns, v.isset 
Postquam ">«™*°'"'^,^"„i3 ,acrymis eluisset 
vitam angelicam, et P;"""'^^^;/ ^„-,1 auctus, 
sovdes anima:, m.raculovum grafa 

vel msanabUes morbos ™™"^^'y^,^„i,, error; 
2 Exstabat tunc (Rostovi u) 6 '^'°^ ^ b.p. 

nondum enim (omnes) <^ -- ^ ^^ aorabant 

^'^■"^' "''MoTutr ol— viael.cet erant 
lapideum nlolum e . ou hjintante ; 

corda eorum a ^'"^,'"^;^''" .iam Christianos,ac 
,u, Phantasmat,busludel, UamOh ^^_^^ ^^^^ 

fraude pessima adeo t^>™" ^^^;^ igim,.ha3C, 

viam istam transire >"^"=' ^\- ^^^^^^ jicens ; 

venerabiLs Abram.us -f ^^° ^pe^ servum 
„DomineBeusexcese icsp .^^^ 

tuum mibique -';' ,^,„ ^sLum boc idolum 
Sancti tu. concede, ut clolo^^ ^^^ ^^^^^ ^.^^ _^^^ 

destruere valeam g. » ^„,ransiret, magia sua 
: successit. Ne en.m prope se rans. ■ ^^^^^^^^^ 

impediebat 1«""°" '"^„ "^^^^«0 die quodan. 
^bramius anc.p.te »"™°;;"^\,ie veneranda 

sederet mcestus, -^'^.^ "^f ,eatus. Tunc inter 
adsevenientcm. Occm.ite^ ^.^^ 

se consaiutantes -''^^^^Trp.t heatus Abra- 
simul consederunt /,. T»'"^ '^ / ^^ homo, et 
miusita senemallofiu.^aUnlc^ cui respondit 
e qua regione es J.r D^ ; ^.„„^,,1, o,,andus 
senex : «■ Ego, P^'<='^' /T j.^ aliena ; verum 

sum, et advena '".■;''%,,, ir.cum hoc .dolum 
dicmih., P'''^^'^" ^'^eaeasV.Respondit Abra- 
Veles adeo "«'^'"^f f rnuidem et Dominum 

""- -'^' ■■ ' f:ru rer dum .stud .doiunt 
meumorosupplex,ut irtm ^^^^ ^,^,, 

Ve.es <i-'™-'',™rD"us rel meas et ideo 
cere-. non ««"d.v.t Jieus J ^_^^.^. _^g. ^,^^ 

mcestus sedebam.. D.x>t sene ^^^„^^„„p„,„n, 
pater,voti corr.p°^ er • pe . ^^^_^^_^ ^,^„,„„,, 
qua,re in cv.tate ■^desj ^^^.^„^ ,^3,^3 

templumqu.. ^i^^^^^f^^^,, ,apsus, sed res 
in.agine : """"'^^^^^'^.'t i . Dolentevero Abra- 
tib, eKsentent.asuccedet^ ^.^ ^^„^^_ 

„,0 de v.a. lo".f''"^^^' : eontrahet. . 
r Dorainus Deus.ter tuumj r;::tr"tu::">et...eUbrorumab 
eis.nst.tutus,otpietatemedoctus. — ;^.Xum.t.l...P— et^ 

""'"'''"" ^M-,::z"^<^^^-''''>-''''''^''" 

ro sffipe perd.derunt P^^ ' ivisset et lus- 

d.lexerant. »»^1- PostT«an. .rcum ^^^^^^^^^ 

travisset loca ^=" -" .'^'^' ;, .:^„, Magnam; vidit- 
civitatem, """:''';^,X mira;ul,sdaraibi 
""^ """l taes eh m,n,busvivent,busad De, 
quoque rete, a esse n hominum soce- 

nutum; "'»'1°""""!, "'^ "'i'„',olitudine, memor 
tate recedere ">='""X J dicenlis : Fuge ho- 
p,„clari e,oq.n, P™/'f -ocTrca profectus est 

mines ut ^f^'^^™^„„,„a,,i,tqucmonaster,um F 
admagnumlacumLado„a ^^^^^^^ ^^^^^ 

Va,aamicu,n q^^ e no m et hab,ta„t,bus pa- 
iocumesseab urbi re. cons,stere 

,„ra frequens, P':»?''^"'^ f p'',',o cum vidisset 
et votum -"- ';;;P :tne rdinatun,.co^pit 
fratrum «""«'l'"'" ~,o, ut sib. quoq>.e an- 
monaster,o P^-^-'^^ "" "e "ignaretur. Hej^ume- 
g„,cum '« ; :;'";;X e s .ritua.,, ut certio,^ 
nus. pram.ssa prooa pe. purum, ]uss>t 

factus est ^'^'"«['^"^^tabUu angelico. reliquis 
eumtonderi.collatoquehab>u „__ ^,_^ ^^ .^^^ 

f,atr>bus soc.av.t. L^^-^ba u ^^^^ ^^^. ^^^^ 

monachum esse -"f ';';„,„ ,ationiobedientem 
mansioSp>ritusSanct>.carnem ^,^.^.^^^ 

e,T,cere sategit.tum '^-'^J^^Z^^.l^ra ac labo- 
edomando. vtamque sectamlo a ^^^^_ 

res laboribus addendo ="1»f^^;P ^ti^,,, uuris- 
chus evasit,quov,s orfic.orum g nerejC^ ^^^^^^^ 

s>raorum. P''"''»'"^- J!^";;^ Tabores tam pro sua 
annos, raultosque ;"^""'^^\; Q„i eum cernerent 
quam fralrum ''''° ""';'''" ^ ac per omnia pro- 
^ura tam strenue 1*;"" ^^Jj^ ^enerari acho- 
batum, continuo c«Per'^"' ^^"^^ ^,^^ pastorem 48 DE B. XBRAMIO ROSTOVIENSI ABB^TE. accepia 
virga, ido- 
lumdissipat 

h 

l VI P 
Condit Kio- 
nasteriwn, 
aiiprxcst. r, . ,ritur Abramius, plenus Spintu 
,.„, s. Jo- 3 Beatu» f ^"^^j, ,,„edictione, iter ingressus 
muem.a quo sancto. accepta «''"'^ - . jamque tvansi- 

- est h, in,memor l°"g' "'"p^^^ '^bvium l.abu.t 

3rat numen Ischmam '; ^""^ ^,,,,„„ i„ 

virum -«^"'''r- f^Xr promis^a et rotunda 

^•^^"" 1m"'vX que P cJabilem, ac virgam 
conspicuum, vaiacquc f projecit 

manu gestantem. Hu.c a,l pc^e s.VJ ,^^^ 

adoravUque eum b-'-j^''';™";, 'Hespond.t 

.Vhram.us : « Vado qu.L . augustus ; 

Tbeo,ogi.n»Uerum .Mt.^^^ 

. Accpe, senex, "^J^J^^e J „„„,i„e Joan...s 
sus,eas adidolum Y-" V ' "rem nequam conte- 
Theologi pcrcute, et .n P"''^"; " „' ^ _ Eum 
etur. . Quo dicto, Btat.m «v "«^,' ^. ^„,,, 
esse3oan„emTheo>o,um,.o..^.-^^^^„^_ 

Quo loco V J»'»"^" „ ,acram, hod.eque 
eccles.am, "°""; ^ p^slea accepla ep.scop. 

■"':;Lriuoqueexstru..tcongregavU^- 
„achosqu.-nm,^nr.en~;.^^;^^^_ 

patientia beat. vnn ■^"'" ■,^^""p^,Pt,,„am parvuli 

"fp:rr'o"duces Rostovienses magnan, habere 
..ipe™,.: nauciam tum ".onaste.;o, tum eju 
„.i \l,i-amio et caeteris monachis, i.sque sus 
i;t tnd m tas donahant possessiones, et.am 
rls b eorum usus larg^t,. V,dens ,g,tur vene- 

ab 1 s p -opusr monaster.um auger, rebusque 
Lece sa.L abu..dare. cons.l.um cum duc.bns s 

„»r faciend, ex monasterio archimandr.am. 

C nse av.t Tuque venerab.lem Ahram,um con- 

sti^ tque arch.mandritam.Qu. c«pit tunc mag.s 

^rr-^r:er:s:::== 

crucs s,gno esset circnmmumtns. Quondam 
rrsancL more suo in ecclesia Dei sacra cele- r;;jp=v,ri»^-;:-s 

ad lacum, ihidem hab.tav.t Mox ^-P^;^" . 

ad.re eum frequent.us; qu.n et eo 
tiores ac magis pi, »1"«^™' "", ,i,,enter 
domo habitare. Venerah. ' J- ^" "^J ^^^^.^.^. 

..ecip,ehat, d.v.na. ^"'Pl^J^.eretiam solUcitam 
que salutaribus ^rud^ens veljt.am ^^^^^ 

;:i::i::Xa=mu,atusestquapr^er~- 
lorum dono ditatus fu.t, .ta nt ah egro q 

marumanima3S0vaeseluebat. verem resolutum «f • 'X,™ qui ei victoriam 
multummaUabinf.deUbuspaterelur. quodque effi- 
citur arclti- 
7nandrio. (III) ...magnates quidem non inani gloria fo- 
vens.pauperesautemnondesp.c,ens. Diabotus. 
beati viri 
opera cruci- 
atus. DIE VIGESIMA NONA OCTOBUIS. 49 EX 1MPR. A bi-aret consuetisque orationibus ante sanctam 
■^ c"tn.oncm ''ocantatis, vellet K.v.are — 
intravit in malluvium d.abolus, eum ab aqua 
nro" l^iturus. Intellexit vencrabilis spir.tum ma- 
r \^ Htere in vase : cui vencrandam crucem 
Tn sui quo que et,am crucis signo undique 
Zuum, in pl 'res dies coopcrtum reliquU.Urc- 
Lurnuidem dLemonvirtute crucs ,n vase,ex>re 
tren indc non potuit. Sol.-bant porro pr.nc.pes 
enand gratia, quotidie pcrecp.itarc cn.nros; 
unde in urbcm reflenntcs intrabant .n eccles.am 
"mla^Lii ad orandum;et ips.s sanctus bene 
nrecabatur. Venerunt itaque rurs..s p..ncpes 
'^ ..IHmvcner viri, benedictioncm acceplur.. 
TccW Tu tem ut eo t^mpore eiiicia pro tratribus 
fava venerabilis in pistrina. Cons..ever.at ne.npe 
vTr De q uotidie pro fratril^us lal,orare tum l.gna 
rcoqula secando, tum tratrum cil.c.a lavando 
tum aquam portando in coquinam pistnnamve^ 
ro^n!rpri.ic.pum adventu, .vit vencr. v.r .n 
ccUam s, . m, ut illis benediceret. .\..tequam 
Tu :: ^: p/rvcnirct, iam -™t ;" Pnn-pes 

^ ^ ■ i;^c Pt intemoK ilomiiiatLirus, 

""', „te,n in crrogantibus de iis qua. acc.dc- 
jr:ur:t,eo,e.iqmp..eratevas. 

„ibil respondit venerab.h. > , eo ^ 

fausta preceet Pi- ™°";'^ '™ ten.on in 
7 Paulo post 'ranstig , t t B ram magnd 
duce, wu. vir ergo pi-oposuit eis doctr.nam 
(l)Venerab.l.sv.r ergop P ^^„„^„, eos 

sp.ritualem ex sacns ^" P™ '^' ^,,,„t ,,umi- 

„,„ ra,s. T P-X' P°:' J:r:;:;;:d;ccm Vlad,miri., «t in '-^^^^^^:^^ r„tos e.erecrent mi- , 

crimmc in- militem, ad.ensque ™='-""" ^ dicens ■. les ; in servos ^"'.'^™ devitata, diccnte Do- 

.„.u^, »■ _ incep,t grav.ter accusare ve^ner. v,.u , ,^^^^^^^ -"-'^^' "^eXd::, quonian. ,ps. m.seri- 

m.no : a Beat, m,se, ^|,„„, a Deati paupe- 

cordiam ™nsequentur.. E iw ^^ ^j^^ 

rcs, quia ipsorum est ^egnu™ ^*^'"/ ,. ij„,, el 

dixU • « Bcata civ,tas 1"-/ P'" .^^pietate cn.m 
navis a perito Bubcrnatorc du ta. mp _^^^^__^^^ 
urbs d.rip.tur, et nav,. ab nupu P^ ^^^^ 

qu,e van.tas cst, a^u Utur ,„terv,tas nasc.tur 
temnit inter.eres •"^«''^"^P , i,,,em et Dei , 1 n,-/^fp.rrp tibi arcanum 
.Domme -^ • ^^'^^^P^f d ,„i.,ationis di- 
quoddam magnum tu»:que ^^^^^,^^ 

gnum. Est .n J' -"^J^^^^^^^^ „,,. n,agus cum 
monachus qu.dam " ,^,„„,34, po- 

sit, vana v.rtut.s '"^8'"^;^"''" „,( mvcit iUe 
pulumqnc bumil.taus ^P-- -''^^eLr ..cnpe 
„agnum tbesa.,,-um ^^^^^^ ,,^ vere 
vas d.v.t..» plenum, supellectd, 

dignum ; l-'- riZ.Zlv^Me ei, sed et 
i,U, cingulis et cat n.s, n»a^ ^^^^ ^^^^^_ ^^_ 

argentum .a"=«1"y„ius\hcsauri ope et monaste- 
„em ta«7"nil" et c lesiam n.agna.u ^d.f,- 
rium cond,d,t .Uc e ^ig.^ncata. » Qn^- 

'=''^'"'"dr'ru",e:ter'succe,,susest 
bus aud,t,s duK ^^^j^^ ^^^^,^^,„e, 

sanctovjro, et "i-cess, invenerissoncm, 

quicumcomp.ehende,et_ Ub. n ^^^_^^^_ 

ait, ne unum ve,-bun e d,c , ^^_^1^^^_ ^^^ 

que hab.lu ^"P^'';^^ " ^' ^uemadm.dum mo- 
atituendumcoramme I«» q ^^^.^.^^,^^ 

nuerat malus .Ue m. cs s.a. ^^^^^^^^^^ ^,^. 

-:t:r::;^i- iue m..es, qu, 

Oclobris Tomus XIH- miles calumniator, seu v 
bolus. 50 „K B. ABR.VM,0 KOSTOVIENSI ABB.VTE. D « IMPB. nec loqui eum aJ ^7'""n'se'ricorsVom'pi-ehen- 
<>"'• "Z "f "adco 0, "'catu satanas cor ejus. 
"T Xin e 1 ostis inimicifam, min>me 
Videnstalem m se n . ,; g„it Deo pro 

t,„uit bealus vir; <J"'" f,'!"',^^ um p>-elKmde- 

rat.postquam m ""»"\'=1". . , .^nera ripalacus, 
peravil versus Vlad.mu-.am m aUe,. ^P ^^^ ^^_ 

^ccurrens cuulam ^-f^^^J^^,, .andalia ru- 
hebatur, manuque ferebat ">"'"^'" ^i,„m, 

t,a. in eamdem -'"- '';;';t^' f eo,am magno 
sandalia rubra ,ps. "i>^'^ ^'j ™t„„. jussit duK 
dace constUu.t, solo ^'."."^ '"^^^"atorem. Qui 
sistere in adverso ■"''"^"^^^.^"^^vento Ihe- 
,ursus insimulavU «- - ^ '^^^ ,.^i„„, «n- 
sauro, iisdem usus mendacus qu 
tea. Beatus vero, ^^"Vdicens «Pr.ecipio 
pr,.cepit ^P"-"''' "trN^sli Tesu Christi, ut 

, habens bonum hommum r max me 

B ■>-'>- ''-"\::j,;nuSdrutP<;nas des 

ego adversus te .'''" • ''^' t,,^ cudasti. » 

saevitia: qua me m ^^'"P^'^™ ocuUs evanuit- 
Ha3clocutus eont.nuoeKomn um ocu, ^^^_ 

„„, B. A.,ra- 8 CognovU "« ,^^->;'; ^ ^o^^n, se st.antem 
Lum»--., nensque ^™'='^f' "^'"; " , „osset a^quo animo 
»ffc„-,c«« i„ tanto opprobno ut ""'^f. ^''t J„„es qui 
,r».c„.,-.«r. ,,der., l.more affeclus .« • « ^^P ,f„.:,"senem. 

, ei ^ adstabant. InccpU ,g. m '«! '°» iii,,,y. 

; ut sib. ven.am peccaU dare , dmtque y^ 

„ans ■. .<Mea culpa id «^^^;^. fg„osce, 
adductum luisse egc, e^nu mm,s,j^^^^^^ 

pater, -^l-^-^^^^^^^^^eqlT Ubi iratum fecU, 
obcajcavUooi meum, m i 

ac in peccatum hoc ... ux.t^ .^^;" Xltor 1 Be- 

"'""%:;:• ;re?tt°',nim.c.,quodideo 

hom.nibus. maK.me ve.- cum Um n ,b ^_^^^ .^^_^ 

'"^'r^rSrJlsrU^emisso^tamqt. 

v.rum (I) !"""'' ii,,, „,ali passus tmsset, 
sedate loqm, ac - n.h.l ^^._^1^^.^^ ^,^,3 

diem. aa bb E <?c tl) Adsenem autem conversus dixif. «Q"^ 
re r!buamUbi,pater^ » '^"^'' ™™/:t Cb i!tum 

^ -Tdr::;:^»^::::;:^:;^-:^::::;: 

rt tsertra,a 3ud,c.um. , SimUU.- et de a^^^^ 

^h! mn archimandriUfi etlhaumaturgi, et qao- 
S:j::'eofuer,tgU.iac.usd^^ Remisit igitur vener. virum cum insigni ho- 

nenuML i^ pnmnue vixisset ibi- 

noreadmonastenum W- C""^"' laUores 

=-»--^^=rs»i rS5:'=S=":=: 

Dominum, quem a puero a „•„,•( ducem, etab p.o m ^^^, me vero 


— r:treM:t:.'burb~^^^^^^^ 

Su m suam"r::.it laboresque labor.bus adden- 
do :?rtutum exemplar omn.bus ses^exh.b.t^^ DIE VIGESIMA. NONA OCTOBRIS. 51 ANNOTATA. 

. n nur,%. 434 : pii P^rentis. U Vila 
\ fLmre sicculoXVIH confeclaperhMu,- 

li"pse ad fdemadjunctus in cetch.mo- 
Z^ ioVataamensi. Verum huic nan-atwm 
Zlla %les est habenda. - Mcnolog.um ecocu- 
Q«m rfc nareniibus omnino sttct. 

T Tschuhlomia «6 interpolalore recentwre 

s,^JumarbUror potius quam a teste co^^ 

Zranarrante. Ubinam terra,-um natus stt 

rbramius nihil estexquoconjcctareposstmus. 

TeZusic-o quo in tucem editus cst bcalus vu- 

1 empusiu H „,,,„„■ „„w anno cir- 1 Loco numen Ischniam, hnbel Sophiensis 
codex Menotogii Majoris : nuvii largitate.v. u^ 
annotant edito,-cs Com . A rcheogr.- Ftuuolm 
Ischnia dislal a Rostotia quat,iOr ";■"'<? ^^' 
lio,netris : eumque frustra quxswim Dtctwn- 
na,-io Geog,-aphico da.-issimi v„; Se,nenoi. 
m C A.Etnan-aviteibeatusviromniaexor- 

dine; cujus rei causa iter inierit ..i i"'!;'^^ " 
tem,;ium Joannis Thcologi. - P,-0 templo oe- 
cu,;-it scmper aomus scu potius iBdes - 00- 
/noll Theologi, uti no,-unt o,nncs, d^ern^ 
sotet apud 0,-ientates S. Joatmes hvangCsla, 
quamfis et hoe cliam no,nines.pe note^^ 
n. Apud Macarium, in edit. C. A.. tr«« 
temp.uminnom.neJoarmisTheo|og,,,u^« AUCTOHE 

J. M. "«^«■<"-« 1-0 « ^"^^" .f ''"^:, *1";,'^:. r£«a,u7e...m est designa,-i ecctestam ^us 

„robabili conjeclwa constitui potest annoci, „g,„i„einsignitam. , . 

Hte, mO. Obiisse enim mdetur anno 1117 r,o,mne g ^,,„,,,i; «c constan e. 

cite, W^^ _ „...,_ n„„...»on.,un( Ji^^^^% l nomina p,-opria, ubt eadem 

deside,-anlur in lextu a nobis eddo. 

^■^Sfri!:'-PH— tionemepi- 

T""r"ri-»«-.156:EpiscopusHi.arion. 

s' lidem : consil.um iniit Hdarion cum magno 
duce Vladimiro et cum principo Bonso. 

V C 4 riiJ.num.lSO-.l-onumpenerishu- c^t na,-cnthesiinclusum. 

» c C A. c( Pr«;o3«^ «*^»"' ■■ T 
d;P.o;off«.--Tsohudiorummodo^ 

t Ttt'n ilolo d^emon malus hab.tans qu ^- ^^ ^„,^„,„„„3 Vladnnirus. E ^„,K.H. »'»>-«■. „„„,„, d«.tl». 

g. R. num. 1* aflrtii • <"• 

recta docere. ^.^ j^^^pit. 

h. Wcm : et precibus .^^^ ^^^^^^^^^ . 

'■ ^^'™ *'"l 'usadtemplumJoannisTheologi. 
SiautemnonvacUsadtemp ^ ^^^^ ^^g 

j. iter tuum addUum est^J^^ .^^^^ aDm,-ilione V C ^; dux magnus Vladimirus. 

l' R num. 156 loco ille Aa6c( satanas. 

aa. Wcm arirfa : mos, «( senms sU : msidtas 

^"rrc"rduTma.nusVladimirus. ANNO 
MCXXS.VI. 

E numero 

Befitoruni 

Prxmon- 

stratensium 

non mdelur 

excludenda 

B. Rycweva DE B. BYCWEKA 

MONIAU PR^MONSTRATENSI SYLLOOE II I S T O I«I<^ -^ „„ica. Cul,u. prcus, <^^, '■onvc,..o c, \ B. Ludovico ^^^^X7liT£ncto,-um et 

Bcalo,-umO,-dmisf,J^' ^yj „,a 

^onstravimus eaad .a™ ««^ ' ^^^,,,.„, 
XVII pe,-t>nc,-e. Sed [f^ [ celeb,-andis 

S.No,-be,-tidiscmhetsodat^^ ^^,.^.„. 

^i Ordinis « "Cr .■am 9»- ^»""- 
■ .•»«( «.rn Mnc-a^tonc »^« i^euliquenon 

^nmiwanoiJis eccsuryu c,y,L 3C./a hic non «"r^^^ J^jj^^ ,en,per 
"onslrali hono,-e «»/« «;',* '.^pu//,»-». '«« 
/•„/( /,«ii/«; nia.r,me V""f"\Zmse,-il>ehal 

nolitia, medio ''"'^J^Jl sll-abal , et ros« 
JoannesPagvus,aducpe^ ^_.^^_,^^.^ „, AUCTOBE 
V. D.'B. 


D Hiec Saus.my, rc.-Va : H. " '^"" " ij„,„ ,o,.uo 
.onMr..Sau...o!,um>mtlatu MM^^^^^^^ r::^n-™ont,n,,e.epo.,^n..^^^^ 

11-20 • ..U/'/'< crurlilus v.ir MclleLinc cx tonju ^__^^_^^ 
,. /■ «/ T^ Rvoweno noiam faisse 

^- r , L"» P"-«-' ^'"""^ "^2 ab 
, „/,„■ Tacet scilicet duahus lcucis aO 

« Nor.omo (13), u'c/e'Oru^ ;4ym"n./o «on 


4 Voluntnonnuiu v*^; ..^v... -, ■ . i^nr».o«- 

o»»»i m<.w/«'n ab antiqius tradatur uxj^i 

admodumalibimmuimus (i,),vcndS. vo, 
fer « Pr,rmons/,'«/«« incunte anno 1120 
iS,i,llitmiJu ^„/^„0 pi ncuOSUS ''"" Tmi ^Uo vZic icm. dics transivU m Brcn ^^°^^ Znuspotcns ct actuosus 

"r ^^^lnTnTad Natatcs Prtcmonstra- opere «onjnuo ^^,,^^„^,,,^,., „,,,,„,. a 

SfcH^l::;'^' V«» dcr Sterre, «on seeu. '^'X^^^^i \postolici, ,ui ad finem 

aenLeaendam tbcoliscam Joanms Van Cray- ^f '^. ', .„^ x7/ s^eculi, cxcitaUs ulr,usque 

l'nchcl cl in Ephc,ue,-ides 0,-dtms Prxmon- X7 e/ m ,„,Unandas hujus ramuh Mc- 

ZiZ^h Gco,-Qii Lienhart. Falemur ex his '^'^l""" , ,„.,i,ndum Dco vivo et vero, con- 

11 «::W««V.en.n,.Uycwev.,c™.m :,*"«« 1/*'^'-« ''-'-'-'«•«"' ""1" 

an^is antc V,-bani VIII dcc-etum anm 1634, die,u^ f^ninamm cccnobia ; s,c quoque 

ZZ,"p,'bticum et ccclesiasticum, f^^^^^prx- ^""^^^J^ ^,, ,,i^„, ,iros, sed etiam fem^- 

TtZm Sed non cst oUicion, da,ulum P,'X- S.f>J^ ^„^ „,„rf„^ sequcndum non po- 

ZmZ-alenscs, m puhlicc hono,-and.s sms san- na, adu Q„„p,-oplcr , ul loquilur 

elTmt,orc,,,appa,-alumusu,-passe:acprom '" . ' °^„",i„«,„„en«XcumseKuvirilieUam 

Te^Zdcm naiu dijwlicando, ^ndulgenUa ^-."'^^^'llonversionemsuscipiconstitu.tdS ; 

"r:^^ vaJ:Uo^^esPa^u.^s^^^ 1:-d.scstlur.,IoannesVc..C^.^^_ 
Raymund^ _ nes Van Craywmchel aliique , quia^ ZM^^^^^^^icelaiiique; <iuinet mal,-i. '^^^~„nisian^ii22a,lconv.r- 

''''^"^•"^" mluojunclamcumRaymun<lodeClast,-,set «»«;,f,^^„.„, ,,„,,,7, lum Geo,-cj,us L,enhan 

facta dma- y«t//tn>y _ ^^^^^ ^^ohmi sacrum aCCC- SiOniniit.ii ^^ ,,...; n nntm M2i cam- 

tione. mcuojunv.u,,..^:.--.- ^^^ rincmlcni.':set,-adil,iumGeo,-giusL,enhari 

- ZZsiie l,ujus consensu., rclum sac,',m, accc- swncm „ ^,^„„„„,,;,, „»,0 1121 cam- F 

clZeabipsoS.No,-bc,-toannon22.Inqua,.,m «' ;™';f^,. ,,cemoni«;i6usP;^ , e( Kcmcra,.«6., m "■■«;'*«; '','"";.„ ^eV.-s B. Ludocici A,-nstei- 

'i:;^luVe,-omanduo,-um (11), /•'■«i/»;^'»™ «^'(20 7« uxo,-i sute Gudre, non sccus ac 

^ - ■- "-••'.- "nsis episcopi, qui nii y-") ' . ciastris, consensum retin- • Ricamera 
legit Honc- 
rieus. /1 wy M-j'"' ■ -- 

cha,-lx Simonis, Nomomensis . 
auclo,-itatcm s^cam ilU ncoolio ,nle,-posud . Ego 
srmon inquit. Dci gratia Noviomens.s epjsco- 
purn^tunfneri vo.o tam pnescntibus quam fu u- 
ris nuod cotemi.orc quo dommus Norbcrtus, Mi 
admirandcc rcl.gionis, .n Pr.cmonstratum locum 
cum suis ad serviendum Deo sc recepit, quanlam 
nobdis mulier, Rycwcra* nomine, uxor Ray- 

,1, Ad dicm SO octobrls. - (2) Legende vau het orden 
,an rre™o„..roit, to., 11, pag, 6«, <3^PaS.«^ • " 
(41 Marlvroloco UnivCTScl. psg. »88 et iiw. m wm. 
AlSemenl - .6, Mar.yrologo UniverBel, d.ct.onna.re 
r»S.,ints elc pag. lW.-aiD.ct.on.hapol.,Si.pplem. 
t . .5^: - <s;s'an'cn,s Nor.er.ns Canonicorun, Pnen,on- 

n2 du depart. de rAisne, tom. I. pag. 2d7. - (13) Cx RaymJus de Clast,-is, consensum rel,n- 
qZdi mi lho,-i dedit; ita ut ab ca,-um msU- 
Itis e.plicandishicabslim,-eposs,mus. . 

5 iVon ridentur e« momalcs, l,cet a /,a J^^^n^ac 
irihus habitatione et convcsatione omnmo _,^^„,„ ,•„,. 
slm-a,-entu,; in collcgia sinyulana smquc „^. 
^tZvisse, sed, non secus ac r,-al,-es con- 

versel e.c, dcla France. tom, I, pag.716 Pa.-is, an XUI. 

^■^t:^:^::^^^:^:^^^^^ 

^ll A^t^ Ss" tom XI Octobr.s, pag. 1044. - US , De m.ra- 

pt/sneVsCt- S. lbid.,rom, XI OCo...., p. 739 et 
S. Cfr! So.. H.st. desOrd,.es rel.gicu., tom. 11. 
pag. 179 etsoqq.,ed... 1792. ^^^^^.^ DIE VIGESIMA NONA OCTOBIVlS. 53 AVCTORF. 

Y. D. B. aesanaU^ ''-'"^^^aU^^.M. Pa,- 
Umpo,-ahasuU^a^m ^^,^^,,^,_ 

tem itaq^c in OfP 'J .^ ,„„ el l.oras 

c»non,casvelB vug ^,^^,;^,,s, suendo, 

^"^°Ce>ao t"ndo sevv.entesd). IniUo 
nendo, texenuo, > ^.^^^ j„„p,,. DIE VIGESIMA NO^A uuivji:».-..- 

x;:;.,...o»«....*.-;;;;-r:s;i 

pa/-('i«.o», c>y»s "■ Rl'''''"^'"/ .. .„';,™e anno l>al3>t«n> e n>nnit^»» utdx».ones i» tugain 

crueis exstin.isse — »" f " ^, lrnil.ilo>n>nus 
„inist>-an>U esset o-J^;;,^" - ->-'*"' 
,e,.um ^"-"-""/C^ ";„,em vi.iliarun, 
mente versahatu, D>ut>. ^^^^ ^^^^^ ^^ Pr^,nonslralo distanlcm^ "T^Zn BonoUi 
. 9««'.««''f''^'^. e( Protasii oraUonum E ibi claret ccllum SS. G''-'''ZfJj'chiul prirnarium et 1^:.1""'<" " S operihus cumulaU, lenta 

tuv, inquil, Pv^monstrat, '^™^* ^^^^^^ J,„,i„e tibus '=t\^""»" ^7i3.= WVk,/,«.«..<' i» 'S. .Vo'- 
tftis) manibus sanct> ^o be sac o ^^^^ ''=lr'"Z'yan Craii^^inct^cl in kmdala 

TcnJti et Deo consecrata, ta>^t,s b>cv > ^^^,,^^ ^„„„„«5 V «» J^' ^^ Leaenda theoUsca, 

propensior, adeo ui aesolatovum sola- cim\^ 

menprajclicarctuv.inaigviui qu. ^ x,..„„..«trate..sc3, tom. in Acti'' SS. tom. I 
tom. I, col. 389 et seqq. - '3) B tensis.pag. 43S. 
1, col, 392. (4) AiinaksPv«monstrateascs,tom. DE B. PETRO MOSOCILO, CONF. NON VONT. ABBATE vni CLARAVALLENSI «TTTS VK^VlUe. ANNO 
MCLXXXVl I. B. Petri eultus i-^^^^^^f ^^"Z^Snahlu 'Innen- 
et offieia Igniaci et n. \ a le-Re.u 
datur Alexandro pap» l». 

Petri M""'^';" • '■;Cm,e ««,?««« o-^^^^"'- ............ , - 9rcdimur,cuUusnej:y - tamen 

l)»fuii aut plane "«""/^;™; ^^ni de ccnc- 
irr S™- plus icnlum -»'-" ^cc^Ta s.nctus Petvus 

libris sxcul «■/ie«.., in ^a(io«* «'^'•^'"■"T,.S'/e™/oa('S ,- 4»«-' «P^'''' 
HMs sajcu!. peiietur m ope, '*«^""J .(.^ a/?>ci(, pu- 
^■"'^"- Zo,quu,npc,-sor^^j;i2]^^, Romanis 
Uici ouUu^ X ,TJ - nonpos^mus ei m dotio. auclor onmmo ^^^ J^^^^^ 
beatus vir, .^""^"'.^J.^j;, rfc,.,cW6to'- c.r Offi- 
nibus; ^"yf,r mJ., „0 pc(i(/... Non mmo,;e 
cio dimru> de 6. ^^^^-Juniur alii vdusl^s- 
,enc,-alione eurn pos.qu ^^^^.^^„,„ ^st 
simi sc,-iplo,'es. ied, <i .^ „ 120-2 obnl. 
'^incenliu. Belloraccn^^ _^., ,,„ 

libri XXX Specult hisiori titulum 54 

n\- np ciANCTO Petro Clarxvallcnsi, et 

AUCTOBE liulum (1 ■ De SANC1 u r DE B. PETRO MONOCULO, CONF. NON PONT. M adhuc cla,-iusloquilur:^f^i autem, tn- 
™,7, «ecundum carnem nobilis et consangu.neus 
Phuippi (II), reg,s Francio^, qui P™^'l'""^J'7'^^ 
tor erat sanctx- simplicitatis. Smum m Galha 
ch-istiana (6) dicilur e.^ Nangio stirpe nob.l.s ; 
mwd non sine vadc aliquo proponi poiuit 
'cLeniunl aulem inter se ExorduMagmci D ,,7. Pe/r« de yalal.lus ^P^^^/^^f^j ^: g^w,, cA,-»(,«n.^. testimonia. FJemm PkU^p- 
ncquaqua,ae.n. o>n.>t,njUato ^ancto ^^^^ ^ ^^^^^^ ^^. ^ ^ 9 , a fns We in recentioribus ,nar„jroogns 
, / 3,/. «/">,HC ejusmodi Ubr. Ordm^s 
cZerciensis, naspiam apparet nm cu»i san- «^w / genuit ex Berirada, quam anno lOJ-, 
expulsa Berlha uxore legitima, mperduxe- 
rat Florum, qui malrimonium iniit cum fite- 
rede dominii de Nangis in archidicccesi^enO' 
nensi (7); ut, quum B. P^trus na/u.. .i^ opor- 
teat circaannum 1120, facde Flort fdius rue- C«/..c/cH«*, n«.vp«« T"; V ,S>-cl" W(, PAi/,pi„- 1 regis nepos, adeoquc sangutne 
eti aut boati '««*'■ ''-^^"''r^r.fAfnu». L.^x.nufLn./o,.-™ Grosso, LudoucoJuruor, ct in aliisre- 
centioribus, 
constantcr 
sanctus an' 
Ijeatiis np- 
pellatvr. B ;:z:::::t:z:^ete.iguus,cessaceritnum 

"Tsicvenitaddiem 14 -"i"- ^'''''"f„t 
ris(erc«nsi>nno 1017 iJinonc excuso; ilcmque 
dZmdemdicm apud C/ialemotumcum longo 
S emlbeafi. Cum eadem appcltaHon, 
Zi laudant, ad dicm i» maj^, Henr.quez e 
Zcelinus; adeoque m Kalen^larw C.sterc.ens^ 
luL-Wrologio Ordinis Ciste.-c.cns.s quod 
Zno miaucLitale puUica 1-oM^'ur^ 
ad eamdem diem,scd m.>wr.bus hlens . In 
cfaravalle B. Petri abbat.s ; qui vme mnocent.a 
e cor,i,s simplicitate illustrior fuit quam sp en- 
dore sanguims regi., cx quo erat progen.tus 
t:nar^sdeI^:.lloLusitar..c,l^rn^ proximus Ludovico Grosso, Ludomco Jumor 
et Philippo II; quibu^ regnant.bus ipse vix.t. 
Qux sianimadverlisset Amaur.cus Duvati?), 
r,rorecto non scripsisset a monachts inventum 
hoc regium genus (ulpassim alibi),quo majo- 
rem ordini suosplew:loremadderent.Er,'atau- 
tem quum a/fi,-mal ab omnibus Iradi h.sto,'.c,s 
B. Petrum ex Gallia; regum sanguineprocreatum. 
nam non o,nnes sicut Henrique=.us (0) ducem E 
sec.aisu,UExo,-diumMagnum.Na,-ranlcn.rn 

Helinandus. S. Ma,nx de Fr.g^^lo-Monlcmo. 
nachus, cl qui eum secuti su,xt V.ncentms Bcllo- 
vaoensis, Pel,-usde Natalibuset sanetus Anto. 
ni.ius eum sublimitatem generis su. semper 
(quantum potuit) dissimulatione celav.sse : quse 

^^ , rr^, ,7. n^^T^Un .n^iiYitinr ni.^iUrTiata Vidctw nc 
pos fiiisse 
Philipin /. 
regis Fran- 
coruin, et 
Bertratfx. dore suuyu""^ '-p'-» - • Tinrnnhni Cauantum potuil) aissunuiiiL.uii^. ^- ,, 

Be,-na,-dus de B.-ilto L..s.tanus <= Ba.nabas (q«an p ;^^ ^^^^^^ .^ .^^^^^^ ^^^^^^^^ 

de Mo,.tcalbo Hispanus, «'»*° .^;J XTc. sunt Exist.mat Daunou (10) ..a,u^tum.v.,-um 

hislo,-iog,-ap"i. --'"■" .;«f.";iX Ztum cssein castro Marciaco p,-opc Clu.ua- 

lus Man,'ique in An,u.l.bus et ^/^'^«3 "" Zm ■ n,-ople,'ea quodChesnius{li)opinati.s cst 

^"S:; ZcT^u^^C^lgT^- ZSZe^n fJsse Henric. ,ca,.in.isj^^ 
Zr«. ac Scr.or^^^, 

odl.e suo S. Petrus, dictus Monoculus, ex reg.o 
sln-uinc Francorum, abbas VIU Clarx.vallens.s, 
quU^ (alias 18) maji 1180 obiit, De.para= collo- 
quiis aWorumque sanctoru.n assuefactus. H 
%a^te,;nissis ad t,-es itlos d.es ,ne,n.nerunt 
n P,in decesso,-esnost,'i; sed ad p,-xsentcm 
,.elute,;.nt diem, qua eurn obiisse suo loco de- 
Lnst,'abimus. Scd inde exsw-g.t jumma 
Tra^rdi racilitas. quoniam hacd.e20octobr.s 
^ Hen,'i<iu.c-Jus, Buceli,ius et Kalenda,:um C.s- 
' le,'cie,ise celebranl B. Petrum Catalawicnsem, 

Cta,'avallcnsem mo,mchum ct.m Exorcho 

Maotio (2). inp,-ieclarissim.sS. Be,',ia,'di d.s- 

cipL repositu,,.. Sed safis rucril scopulum 

indicasse, ut eum eoitet leclor. 
3 Petrus ut biog,'aphi vcba usu,'pe,n, pa- 

tria' tuit Ytalus, parent.bus secundum sx-cul. 

dign.tatem, (ut dicebatur), excelsis /n Exo,'dw 

aulem Magno, quod Con.-adus abbas Ebe, ba- nen.^isJllo loco in luccm edih;sed,ut ipse 
animadvertit Baunou, hxc opimo minime 
ccrta c^t : quin efiam non dMo eam impro- 
hatum iri omnibus, qui ciiam B Petn, Exor- 
dium Magnum, Helinandum aliosque lege- 
rint, numam hujus germanitatis vestigium 
deprchcndcntes. Rcstat iiaque ni auibiogrO' 
Jum scquamur aut Exordium Magnum.. 
Prior B Pefrum Italum fuisse et gratia litera- 
rum petiisse auditoria GalUcana affirmat : Con- 
radus Eberbacensis eum regi Francorum pro- 
pinquum fuisse, adeoque Nangit naium 
Posierius placet; quoniam Conradus, diuin 
Claravalle versaius,niulio melius doccri potuit 
n Petri genus, quam Thomas dc Radolto, a 
Claravalte (idpote monachus Benedictinus), 
alienus, ei qui faietur seplura asseqmnon po- 
hii.>ise et mpr/mzs B.Petrum sohium fuisse su- 
^' ' _ ,r.v_:«,„M,.o iilinii.p insimet tuisse, ei U/I.JJ' ii"'^-^"-* ^" ' . . 

blime suum genus dissimulare, ul.que .psxmet 
Thoma>.JamdeIgniaco'al..squeejussed.bus. lisny 
4 Igniacum, non procul a Remis. teucas l9^^^^ ^ 

cen.is, ad annum 1192 oon.cr.p^d eg F. n- temPmc nove P^ ,,,hiepiscopo Rcnc.si, y,u..mia. 

corura propinquus tu.sse tradtu, {^) , quod l^-^ "■,,,„ a„t, f-^ndata ruerit, quarta c pos.ea 

lestimonium riocci /ier, n^qu.l 5»«'« ^0«™- <^"^^::Ztlis ria (12). Rcxit eam prius '^'"-- 

dus in Claravalle. ut .psemettestatur (4) mo- A'''^ « «fl™ « / ^ ^^^^ ^^^ ^^^^ . (1. Speculum historiale, Iib. XX\. cap 2S t seqq.. 
edi Nuremberg. 14S3 ; item B.b . mundi t-K V pag. 
uq5 Duac, 1G24. - i^^ D.st. VI, c.p. 10, m BM Ust 

m,'lpag.245.-(3,Dist.U.cap.31.p.g.77._(4)D.s. 

VI caD 10 r.ac. 245. - -5) Dialogi miraculorum. dist.N I. 
lap li: ml C. st.. tom. 11. pag. 170. - .6) Tom. IV. col. Rm - (71 Art de ve.ifier les dates, tom. 1. pag. 572, et 

5lly Dic^^^ geogv.. tom. V. pag. 15. - .8) Hist. Utt. de 

Fran e.' touK XVl'pag. 514. - .9. Fasciculus SS^ Ord>n,s 

C sterc ensis. Ub. II, d.st. 22.pag. 214^- (10) H-t JUt. de 

France. tom. XIV. pag. 620 - (11) H>s . ^- ^-^ .^;;^" 
sais,tom.I.pag.l5i.-(12)GaUiachr.st..tom.I\.col^300 AUCTOnB 

V. D. B. 11. Dc adminislralioiio spi- 
ritiiali el toniporali 15- Potri 
facti abbatis Claravallonsis. 55 

DIE VIGF.SIMA NONA OCTOBRIb. 

K «ter prior Igniacensts constUuius e. . 0»o ''^^ZZTm undccim nomina signU,- 

tunfre cum fungcrctur, vacv.a fuctajU caui ^^^^,.i„,,i^,.,ahlmClararatlcn- 

TnMcccesi Remensi. sedes '^batmt^sValh^ cans ^ ^.^.^ „.„/,( (6) : L.cel 

Rca^gu^e igniac^ filia vitara ^^'^ /^^ Z'L~m. viv P., Igniacensis nbb.s, non 

'"TeUet d,^m«rus cst s^cuto XII Ujnia- 

S« 1159 «.5«e ad annum 1 162, g«o Clara- ^ ^^^^ c/.ronosrapte C/a.o- 

^lunslabbasfacius est. Venit demdc Hugo IJuxj ^^ ^^^ ^^^^ ^^ ^^^, , „ 

11 «o(ta-< m« paucos mcnses Igmacci- ^aue^ J a,mola.mi (7) : Anno Dommi 

««1 Ta,^°nLcre.Luius est Bcrnwdus, ciui ^^«^o^^j 'Jt.p^^^^ fcUend.s novombns, apu.l 

'ZlrTlg-iacensi cathedra -^^ «- I let; martKi.atus est abbas GeraMus C,a. 

: \,J lamen ult,-a annum 1169,9«» 'k' , „ ,^ piu,-a occu,;-uni in 

''^Te':c Ztmaecon^^tai B. Petrum oLM^n --' ^ - ^' ,^0 Domm, 1176, abbas Ato- 

B T::iXc^nsem-. gua.n caikedram ob. ^^ ^^^^ Hen.cus de Cast,-o Marcu^ ^ 

occur,^nl et 9uo,-u„i Posterio _^^^„„„„ '™"'' ,^^01 LvaUis clomnus Henri- 

rnrcS^— ^"'i"^-^''°*'-''^ ^s^trrilb— :;lscopuscanUna.. 

1177, Zepto.. IVon <''''%"^^%^^,aia.'<,e ab- Rem.s ^''"^»'";' J"V ,' „, i novemb,-is, in 

— 'riS^^o Lt.,on,o ptane man. ^r:::^taraca.e^^^^X^;^ 

-.... -'■- ;«&ore. non rcMichat ^^*;^ 1^ Jodam mes- /•«^■^^'^'; '''^^f' 'MnrcZ B Petri rfcc«..or c^ 
culis cm^' T....-,..v;.-_\/m,/2.9 «ionac/iW5 (5) . Uuoaa ^ ^ ^^ ^ ,^^ ^^^ ^^^^.^ Ma/cwco, u. ^^^^ ^ p^_ 

rtwnrfafur 

Alexandro 

pnpw III. D Petvua 
abbns CUtra- 
mllcnsis et 
ucquaquam 
archiepisco- 
pus Tolosfi- 
niis. labo,-es non '•''/^«3'*^/^^^ 5) Quodam mes- fuisset, ^^ZomrcZ'^' Petri decessor ci 

Frigidi-Montis «'""f"^}^^;^'^ f,,tribus ad rtcus de Cast, o ««' "« „„„ „„«,,„ b. Pe- 

sionis tempore, inquU, "je^^t «"^/^f.„ ,^,,„. „00,- <^f' f "?«' ;| '" 78 a,/ hanc sedem ; 

nientes inter fra"^- , I ^j^^.^^^ ^,5^ „,entes -t-' ''^JVun abtas ivit obviam Ulis, 
bUiterprceceUcbat.Tunc au .^ 

et a«-. . Certe — .^e ^tis quid^mul.er 
venitis inter nos. Nonne Den ^^.^.^^^ 

non debet -f V:V^:r u pr^clrior c.ter.s ■. 
de ordine nostro? » Tunc u a p ^^^.^ 

„Ego bene debeo vcnu^e n te ^^o J^ ^ ^,,,„ 
sum mater Domm. Jesu Ch> .st. « ^ ^ .^ l^ ^^^^^^_ 
visitaremessoresmeos, ei quo audito, 

lena, et ista e^t Mar.a X^gypt.a- ^«^^ ^^„,, 
cecidit abbas ^d Pedes e^^ ;^„'^.^ ■„, /^niac! 

amplecti, evanuit. Q«« " . „„„ „(,■(. Oum 
an m Clararatle ac^^J^t P ^^_ ^^^^^^ 

/ejafus >n Gallns «P" .„„. jam pr.dem 

.iH«/,M« '^^f^J^Z ad legaium suum 
Aleocander '^' *" ''^, . „„,i,.ere deberet, qua; 
literas continentes ut n 'lu^ ^^^^ ^^ ^^^^ibus 

persona= de regno 1"^»"'"" ^.^i,^ promoveri. 
UUspossentinRomanamecUes.ami 

(1) GalUa ehrist ,ton,. X cnU 3 ._^ _ ^^^ ^^ 

T,^e 560;Migne, P^^t™'- J''"'„ J.g.D" \rboi8 de Jubain- 
vUle. EtudesBurlo£Abb.Ci5...pe archicptscopalus ^/^''^"^/"^ ^^^^,-, fqufc intcr 
B. Petri litcras '^ff ^^"^ ""! ,; ,.^0^//^ Fran- 
iorum rooantrno^^^ ,,iscopum 

constitui, 'lf^2'icurn decessorem. . 

ivi^m.scdadHenncun ciarxvallis 

, Non 0'nn^^^^'P^f^^^^^^ scvcrio- 

aUas, aliis ^'^^'^^^^f; „ " rcprehen- 
re.n, aliis ejus ^')l'"'Jfl'^ narrat eum in 
deniihus. Thomas denadoo n ^^_ 

.. reapsc fuisse ^^^^X^^^^ «^^^''- 

ruisse.Spcciesautemejus ^./^/«,,« 

erat, ut mulHs loc^s ^l^^[J y^ae-Rcgia mo- 
eratbrems,maceretjamin 

„. 23n -(9>Hi8t.htt.deFrancc. 

eavdin., to- .^P;'^^,,^ ■. CCU. col. 527 et scqq.. tom. 
lSctl9- -(»1'^^'S"^' , ,4ao. 

CC,col.l383ottom.CCl.co.. Tanliloquit^ 
est cjusque 
species non 
oinnibuspla- 
cet* noculus ADCTORE 
V. D. B. T,E B PETRO MONOCULO, CONF. NON PONT. 
, Se, Lia,ur HeUnan.us, .atn.u. ".U— -t— J— apl erisquc 
tajtten mti- 
gni fU pro])- 
ter virtutcs nnitni, conlvao it . vui. i ^ ^^^ habuit, 

nec habere qua^sivit, ut po uum » 

tabit ■ sed apud recte cogitantes mullum;ene 
abise"mrbilisorat...Plurimis,ueeumm^^^^^ 

amor. pauconm h^ eranf de novo abbate 

'VZalfautem Mc guant^u. fueHtin 
JuTiL-orumque Cla,-a,:allenmm (nam t 
XerL-ios expertu, est non paucos), ex 
t:Z Maontcapite XXXI 'fU^^on,^ B mul sed aut una cucuUa et duabus lun.cis, aut 
Ta luniea et duabus eucuUis, etiam n, asper- 
imo fr " re vestiebatur. Botis <,uoque rar.ss.me 
utXtt r F^galitati vero et parsimon.a3 mtan- 
tum operan, dabat, ut, ipsis quoque commun.bus 
c« ™ .me utens, magis qualecumque sus^ 
ntamentum tragiUs corporis qua^rere, quam 
gut .rrUamentis indulgere se comproba et^ 
lemper in corde. freqaenter et m ore habebat s^ 
indi^num, se insufficientem esse, qui tantam 
domur^"4geret; se minus idoneum mmusque 
d sreTum aa quem de universi mund, part.bus 
Jrntlabbitum et tratrum multitudo resp.cere 

'irunde etiamregi Francorum cui propU. ««= ^<^P- 
,uus erat, ^uadam vice dix,sse fer ur . . V^e PETOO viii CLAR.EVAI.L1S ABB.^TE. Postquam quadam vicc dixisse lertu. . « ..--, ,„■, „ 

V, miversalis videlicet sancta ecclesia Ro- quus ei ^ ego tantiUus homuncio, •^,»,,,,^^,^ 

ra a q "t''e; P'™'-'''"- ^"T'''' '" n^uul ^o^^^^^l^ personam, meutis etiam ?J, .„. 

"^^'"* ^ ,......,:„:...,Mvii,lnmnumHenricum, nullam piu. ,_ _i,,inipm domum regen- r«valbs. ::";' icudlni^ascvitdomnumHenricmn 
auontom Clara.vanis abbatem, cum qu.orerent 
^n "i usabbates et fratres Clara^vallenses, qu m 
in locum ejus subrogarent, cito de proximo obtu- 
m se fvagrantissima virtutum suaveolent.a 
domnt Petri, abbatis Tgniacensis, cujus supra 
%lTlI, cap. 27 ei 28)mentionem fec.mus : qui 
hancspecialem gratiam ab hominibus su. tem- 
poris ob nuerat'ut sanctus et bonus, electus 
ermillibus p.-a.dicaretur. Hunc itaque dignum 
dL, orum successorem, octavum Clar.evall.s ab- 
latem u..animo consensu clegerunt d.gnum 
qumn. qu.,pro sua. reverentia humilita.is ad 
Xrem locum ascendens, templi Com.n. qimd 
c..evivis lapidibns a.ur.catur, m.n.ster const.tue 
retur De quo per E.echielem dicitur quon.am 
, to gradibus ascensus ejus ■. boc s,gn,f^=an e 
S m-itu Sancto, quod per g.-adus oeto prmc.pa- 
Uu v.rtutu,n ad octavam ifitern^ beat.lud.n.s 
'srditur.lste De. famulus, eum aute suscep- 
tum re-imen Clar.cvalleusis ecclesue pertectus 
, enaiau iu''icio omnium babitus fuisset; ta- 
^ m^ tainquam prx.terita eonversatio sua nuU.us 
momenl. misset, ad novum ago..em sc.psum ex- 
"ndere coepit ; studens modis omnibus dare voc, 
sul^ voccm virtutis, id est ut qua. ore doceba , 
opere non destrueret; omnia justa et sancta 
factis magis quam verbis ostenderet ; patrum 
lact.s ..lagi I „..,:.,;, ,.„ntinnen.-a:ocu- ,tr,mine mi rex, quoa ego w„l...-- •— p, uy,,.^,.».^ 

dom.ne m. ', V,„ .„rsonam, meutis et.am rcmroreCh- 
nuUam prorsus habens porson™ , ^ 

„, ..ationis inops, tamsublimemdomumu„en 
dam s «s epi : et timeo graviter, ne lorte per .m- 
p^d 2 et insurr.eientiam meam status la- 
rLvallis qui huc usque inviolatus perraans.t, 
abefa t^tur.» Cujus humilitate rex admodum 
delectatus, respoidit ei : « Cur, domine pater, 
tn tantam PusiU.™.m.tatem temetipsum dej.crs 
ut curam animarum, quas Deo auctore regendas 
"leepisti desere.-e velis-? Ne, qua3S0, ita fece- 
•is sed, secundum gratiam tibi a Domino coUa- 
Zn euram dominici ovilis vigilanter exercere 
non negligas. Tu tantum esto abbas mtus, ,n „s 
qu" ad honorcm Dei et ad salutem animarum 
pertinent; ego foris ero abbas, in omnibus quie 
peruiie , 6 „„„,,,,„ snectant. posses- nltinrem locuin asi..k;ii...-...', . nprtnent; ego iuiia^."«.' — ■ -- 

."vi\iriapidibus a.uricatur, minister constitue- Pjt^^^^^^ J ^,^^, vestne spectant, posses- 

retur. De quo per E.echielem dicitur quon,am ^f "J \!^^^,,^, ^,„„^0 et ab omni exact,one U- 

' ■ -— -"« ■■ 1^00 s,gn,ficante s,ones ^^^^^^^^^ ^^^^^ ^^.^^^ ^^. ^^„g„^ ^.„. 

luntate vos quolibct modo inquietare pra3sump- 
serit rciffi animadversionis ultione feriendo. J> 
Purissimam et Deo placitam hujus beati v.n 
in saneta religione conversat.onem man.fest.us F 
indieat gloriosa Ula revelatio, quam supra 
rcan XXVni) expressimus; per quam glor.- 
ficationem Christ. martyris Gerardi, quondam 
C "is abbatis, non solum spirituaUbus ve- 
rum etiam corporalibus oeulis et aur.bus v.dere 

opere non ue.uu.,.., .- -. et audire dignus fuU. Quam vcro eop,osasupornai 

factis magis quam verbis ostenderet ; pat. um e^^a ^^^ .^^. ^^ ^^^^^^^^ ^^^^.^^ ^^ 
quoquepra;cedentiumvest.g.acont.nuep.a,ocu g^ ^^^^^^^^.^ ^^ peccator.bus ,nter- maxitiic oh 
mansuetudi- 
nCin, spii'*- 
tualem »no- 
tiachorum 
curam,aOno 
gatiofwm cf 
humilHntem quoque priuueueiiwu... .^.v.p... . 

rishaberef. pra.cipue sanct.ss.mi patn nost n 

Bernardi, cujus se indignum vicanum juairabat 

9 Gumque co^tL-ris noreret virtutibus, giatia 

tamon mansuctudhus ila decoratus erat. ut in 

babitu, inincessu.in vultu, in locutione ipsuis, 

nihil aliud nisi sanctLe humiUtalis, qua. alt.us in 

corde ipsiusradicaverat, judieia veniterent. De- 

nique, universa lcve don.us administratmne .n ei-atiai auiceuiuc pvi'"— • ■ 

rnemcax pro seeleratis et peccator.bus ,nter- 

cessor exstiterit, m.rab.l.s iUa et vere mcmor.a 

digna Balduini mUitis et sceleratissim. pecca- 

toris in e..tremis conversio manifeste declarat 

*°\'l. Quam conrersionernposl^amna^aoU ^W;^ 

Conradus Eberbacensts ex ep.stola, \ i(.^ quo- l^_^.^ ^^ 

nue inserta, sicpergit : Quod si ante susceptum ^^,, , 

regimen Clarcevallis tam perfectus fu.sse d.gnos- nique, universa lcve don.us adm.n.st.atmne .n leg igniacensis ahbas erat, 

ten.poralibus cena.-ariis et provisor.bus ejusdem ^'^^ ' B^ia,,inum), postquam pastor et rec- 

domus commissa, ipse soli Deo vacare salut.que ^'^' ^,^^.^^^,,, ^omus fieri meruit, de qua, 

animarum intendere proposu.t. ^empe, quo- ^^^^ J^^^^^g uernardus in quodam sermone suo 

tiescumquecxoccupatusessepoterat,.naud.to- ^ .^^^ ^t pvetiosissimos animarum 

^'-;yS-e1rX=™"- ::dd.tuhinguUsann.scoU.gUDeus;n.h.,neme. ., C.io.ic. lib. XLIX, ap. T..ier, BiU. Ciste.., .oa,. VU, pag. .00 et .0.. (2)Ibid,loni.I,pag.76 et seq. 
ritorum DIE VIGESIMA NONA OCTOBWS. 57 Qmntopcre ritorum ilU accrevisse putabimus? Accrevit uti- 
nuo ■ quia priorem religionem suam postenore 
sancti ate muUipUcbus virlutum iuc-remenUs 
cumulavit : sic Martb. inqu.etas n. .en.et.pso 
castiuans occupationes.ut Mari^ quietem per sa- 
cra^ contemplationis stutUum toto mentis com- 
plecterctur allectu; sic subdito. arclam et an- 
austam viam incedere docens, ut legem, quam 
tuis imponebat, primitus banc tenendam esse 
in sua sancta convt-rsatione demoustraret.iVcrywe 
dubhm est quinvirverepmsfnent, rebfjio- 
^, aUniemomsUcarum rirtulum exemplar : 
ZuJopler a Cenfurialoribns Magdeburgen- 
sibus (1) ai3i)e//fl^«rhypocrita insignis, qui co- 
tuit Deum Maosim et se aUorum intercessorem 
fecit: quippe qui Missam pro defu^^is ecle- 
braverii et alia muUa fecerit e.ren,ploS.Be>- 
narrli,qnem iamen Lutherus non potuitnon 
amellare sanctmn . Sed h^c steculo XVJ . 
mincauiem quis inier Protestantes sobrrus 

h xc coi i r icia probat ? , .. ^ _ 

12 Sed ul nd Conradum rereriamur.librum 
claudere noluit, n/..-?3rn^y7..nm co/^.Kr/«/fl 
eoreg.adisciplina^qu.mtempo.^^^^ AICTORE 

V. n. B. '""•";"r' VdiLt Posuiuam, i,Ky,',V (2), Clava ,lla Valhs 
C" p tum et clanssimum abbatem suum S. Bcr- 

nanh,m, post unum et triginta annos ad summ. 
rmpltoris transmisit , alatium... per sanctos 
succcssores ojus. do quorum virtut.bus superu.s 
aCua comprehendimus. sancta. relig.on.s v.gor 
conservatus in eadem eloriosa domo .U.batus 
ravt. sicut intempor.busvenerab,hsacDeo 
dianivr. D. Petri, ejusque successor.s D War- 
SVosteaLin,onensisepiscopidiWna^~ 
irratil nobis probare concessum est. Tes ,s en.m 
nob s est Domi,ms, quia.cum in ClaravaUe d.sc.- 
pUn sclaustral.hus et sacri Ordiu.s observant.,s 
subi t essemus, tantum .bi rehgion.s et grav.- 
atis tantumque puritatis et honestat.s v.d.mus, dominium, ml administrationem dumiaorat 
habef, judicent alii. Audi inferea C^Tsanum 
Heisterbacensem, in disfincfione VI Dialogi 
miraculorum, cvjus capitis XI hic esf tifulus 

et /Cj/?/.S-f3) ; Ql-ANTUM VAI.CEUIT SIMPLICIT.VS 

D. PiiTni, -MsnATis CLAn.KVAi.Lis, .\rrn aovkr- 
s\mos Ejus. Dominus Petrus, abbas Cbara:- 
vallis^monoculus ex iiifirmitate, vir sanctus no- 
mine et re. Petri aposloH imilator rt nUus co- 
lumbEC, eo quod magmo et pur.e fu.-nt simpUa- 
tatis. Cum ipso et fralribus ejus milcs quiaam 
pro quibusdam bonis contendubat. Prccfixus est 
dies, in quo vcl miles cum abbate compnnorot, 
vel coram judice Utem intraret. W-uit ad .Uem 
miles cum amicis suis; venitet abbas, solomo- 
nacho quodam simpUce secum assumpto. Non 
tamen in equis, sed pediles venerunt. Kt cum 
csset abbas venerabiUs pacis et pauporlatis ama- 
tor rerumque tran.cuntium contemptor, coram 
omnibus diccbat mdiU : « Homo cluMstmnus os ; 
si .Uxeris in verbo vcritatis quod bona ista. pr^ 
quibus contcntio est, tna sint ct tna esse dcbeant, 
bene sufficiet mihi tcstimonium timm J) H e, 
magis curans de bonis obtinendis quam .1. vcrbo \. 
veritatis rcsnondil ■. « In v.ritate dico quod mea 
rt;boi;a..Aaquodat^as .™ 

tua tibi ; ego de ca.tcro non ^^'^l^^'-^^^ 
revcrsus est ad aaramvallem. M.b^. ct.am, ad 
uxorem suam quasi victor redicns, cmn c^^^^^ 
ordinemrecitassetquid abbas ^^^^^ 
ipse egissct; iUa, tcrrita ad vcrba tam puia et 
'n siUl-n,respondit:«DoIoseegisticon^^ 
abbatem sanctum : ultio divina nos pun t. M^ 
monasterio bona sua rcstituas, consorlio meo 
r^"b Torritus ille ad Claramvallem venit 
boMs ultro renuntiavit. dc indebita vexatione 

sanct. ^'^^-^^]'''''^^^^^^^ B.Petrum in ^.,.,nmo. 

hi:::^:::^:^^^^ 

til^Malaenimjam monachs eraut fem- ,,, 

Za Reaes, duces, comites, milites, ep.^copi, ,-,„.,..,.< 
"^^^^alZ-atitafe.S.Bern.^^^^ tatis, ^^"-3 r --;. e.ultantes diccrcmus in 

l^^X - ipse.egis,atornoster ^^^le^^^^^^ 

beattimus rater Benedictus, cujus Rcgulam ^» ~^ 

p oli. sumul in carne viveret, et per se .^^^^^^^^ '^S^annonun labore mufaraM ^n^a - 

K Lnt-qed vernantium virtutum frater- layguaiis, ^^ ,^,_^^, ..^torP^ donafiones re- 
non habebanl, sea vi-ebat : ~ch .a«sn:mulatio.b.sa..ctav,ge,,at 

Kc=r;^^^^^B 

decUnare et v.rtut.bus operam r ■ i < ^'-.. laraUal,.^. ""'T;',\-ctcrc. donalionc^ rc- 
lestunonm. /'» f «"^'^ , ^ f.el doposili actione 

reposcce «'"■'",;,.,„(. Cnwiahatur am- 
comcsmtionesp <>'"'''''''\ ,..„,,.g, ««.«scur- 
,„0 D.Potrus,,«^c /|9<^"- ; t''^', anto 
n. et epulonibus iabo,a e 4 Q^P' P^, se transmissum ^»'"""-:": ...^ Et deinde ris et epulon.ous au...... y,^ - . ^ (^, 

censet. ,,,„„ „,,„,,i„,v o,m ordincm a swcula, '&"-",'^- « ^ ^ ,,_,,, ''"if /„ rebus autem temporalibusadminis- 

)^\n^-elaudandusprofcc,o^^^^'^^^^ 
cialcs siU obnoa-ios sercaretat^^^^^^^^ In rcbus ten\r 

pornlibus 

min 

(us, videUcetubah,,uomonas roru.,n _^ ^^^. ^^. Qua in re lauaanau. v' "' y _ . .,( videUcctub auquo "'""■^-- ^,i,,„, luci rei 

cialcs sibi obnooc,ossen-aret.^^to^^^^^^ ,^^^^^^^^ j,,,,,,,,, poi««='- ■ • »^ ,„,„ • * u natr 170.— (4i Tissier, 

^^■:^\^^'^^^^' laU.,.o..CC.co,..3S,eU3 ^ ^^^^^ 

Oi-dia Ord. Lisx., .l"'^*" v r r r Octobris Tomus Xlll. 58 ,E B. PETRO MONOCULO, CONF. NON PONT. D AtCTORE 
V. D. B. parumvtique 
opporium, 
tit direptio 
ncm hono- 
■nim ct litcs 
avertat . B fucile tamen 
cedens. ..enU.vir,utejussu.aUe.et;etsicinver^ 

ret.Quods.loocnUs a. ^^^^.^ ^,.^ f^,,^..„,„ 

nob,sjurase. at- b. ^ ..uumque 

ista mnius i.laLet, inveni „ cu- 

remedium, quod cun. -- - ' X.,^ ,„,„tio- 

,„s i..debilic dL.t,-imentu.n. p,.,'- 

rerum indeinHitas umutavum, dum »lUs m e m 

ra^lon elral AlLanOer Clarav.altens^ mo- 
nLeZ ■ adeoque aliis Hleris (2) B. Petrus «- 
iTlZu ici aratiasagitpro conat.sOrdim 

^obL Balernense, Clar.vvalUs flham 
TdZZi Vesontioncnsi, causam nnccrc,mst 
Zlt-Z,spr,:.cripiioncmciuadraa^^^^^^^^^^^ 

%Zr, <n^oni!nn aclor rem inlonoumducerc 
SoUrnt.morle ponlificis mandnnlis ex- 
t^rZ man-latum .Oderat cerle lUc^ B.Pet.-us 
Zicirca. cum mercalor de fratrAus Cardoci 
quocDca, ■„..,„,;„;,;,„/,.„, si.Ouoniam perambu,a,js, ut f ^«^^2 :.-^^ 
"';'r.tu:;;:ni^enU.,.a,.bateC,a- 
^:::'^^ i- P c:.nobia sua, ,u. in R,.e.nens. 

T-:de:;S':^^-^^ 

Ubnun Miracalommseusexlum 1 <to i. Ber 
a • • eumq^.e, aquis mersum et alujuandtu 
n umZ madida clausum., dein swcum ct 

Zitarfipse nonpoterat. «^™*;' « "*,'^^^ 

/,.WiS c.;( ■ Ad gior.am, mquit{o), leg.s .eterni 
•elp cere c mp^batur, quotiens gioriose al.qu.d 
X "actum a'su„iecto mit.te '"'^tatur. Ea,,r p- 

attesuunu H«./.n»« Hcrbcrtus. quem ia^ 

ZnreperL Herberius in Yepesu catalogo 
abbalmn Superadcnsmm. E C 5 111. Visitat monasteria. Cicdes 
abbatis Trium-FoiUium. Com- 
positio litis inter Trium-Fon- 
tium otCbeminonis monacbos. 

Serf elalias mullasfecit fisitationes ipsemet B. 

. ,Z. Aurca-VaUeetdeCaherio, tnmona- 

m/rl-/maCTr;r«r«/;e»s.-. /iHa dotalafuc.al 
tnirareimaivtaiuin.^^^^" y- . ^' ,,ia ^f himiiio r)ost a monachis occu- 

iUe iu ncgotiationc pecoi-is, quod a tratnbus vcs Mas _^' 'J^ ; / ,^^/^., ,,^ jjugone de Basoches. 
•k emerat ad sum.nam fere trecentorum sob- aaramlleMSisafMis^< J^^.^^^^ uucrempti, 
r-umseassor.cu-cunn-entum;;.lumusu^ 
discraio vestra rem diligenter mauu-at, ct. smc 
rm L connK-rerU quod asscritur, damuum 
nr.odicU N. comnensatione ralionabil. moderctur. 
Etcmm, ut illic loquiiur, non parvus m chan- 
„ . ,....,„. i;».,,- pimi fr:iti!nia; uacis lu- Dum anm 
1181 visitat 
Tns-Fontes, 
Simon Tnona- 
chus occidit 
ahbatcm A- 
lardwn, B. 
Petri ad ah- 
batem Cister- 
ciensem B.retrus.yc- 
cialus aliis 
ahbalibus, 
motuisteria 
lincie Clara- 
valteri.sis vi- 
sitat nut ab 
aliis visitan- 
da curat. mm et sanguinc madentcm ndU. ^^'^"^P^^f^ 

nriodicU N. comneusuuuu. .« - ^um ei 6« J Claramllcnst , ubi hicc 

"^^itn, ut illic loquiXur, non parvus m chan- ^"0.v. m. e th^-^o ^^^^ ^^^^^.^^ 

t.tc profcctus ostenditur. cum fratcrux pac.s lu- l^^l^^^^X^ ,,,,pore visitationis qua, 
crum pccuUartis qu.st.bus -'telertur ^^tblt ^^^^^^^^^ Pe rus aara.vaUens.s , intran 

,f v^.irnrmn illa supcrtora rctuht Ca?s« faciebal anua ____ . ..,^ ^;.-uni abbate quam um peculianis qu^^uuu^ .^..w -. 

17 Posiiiuam illa supcrtora rctulit txsa- 
rius ■ Vir iste beatus, std^junoit, tcmpord^us se- 
niorum uostruvum visitavit m claustro, scUicet 
Heisterhach seu Valle S, Pcfn, tndu^ce,i Co- 
loniensi ; sed ct alia multa /Umfi07us Clara- 
rallcnsts monasteria visitavit, sui ovdimsse- 
cum habens quosdam abbates, finiumas regmnes 

.liEMst IX apudMigne.tom. CCl. col.1404 -(2) 
lbri:*t.Ii;tl.CC,col.i3s^-;|l^^-^'^P; 
Migne. tom. CCl. col. 1390. - ^4, Acta SS . tom. IV Au nnnd Tres-l'ontes, lemijui^ ••■ ■ — - • 

frc"ebat abbas Petrus C,ara>va„ens,s , ... rante 
mant cont,git venerab.lem v.rum a,-b tem 
Mardum a quodam ,,ypocrita monaC.o ,nte,r,c.. 
QuTuTm elperlus sil. tvm eaeritbcalus v,r 
iZad GuLlmum dc Tolosa. qui b>s ol,m 
^^ neii. in dia-ccsi Abrinccmi. abbas, annx> 
ni^cl^ierciensis abbas crealus fuit, atquc ad 

Kusti pag. 330. - (5> Ood. m». s>sc. X»I.;"-- «^ f ' 
?eg B™1 Cfr. M„nriqu.. Ann Cist. ad «n. <.60, .1 
„.1- >6, Migno, Fatrol. lut.na, ton,.CLXXXV,^d. DIE VIGESIMA. NONA OCTOBRIS. 59 A annum 1181 hoc munm rctinuit (1) Perf^f ^; 
Z«T(2). arnavitudine spiritus. et tactus dolo>^ 
V intVmsecus quia dicam vobis, pater, ve\ 
::rfaci ;?net:;o,\mict>onc valicla et miseria 
^"1 u "os autem ex his quce scr>bcntur. a^- 
^mme ct vidcte si est dolor sim.Us s.cu doU^t 
„eus. Obductam namque pr.ctor.t. vu neus 
Scatriccm sc.dit nuper ictus acerb.or : u qu. 
narr c^alia nupcr funera in patris nece defle- 
Cam eadem cogar et nunc in Clara.vall.s un. 
renTo deplorare. Ad majorem vero mearum 
misclarum cumulum, utcrquo quodammodo 
X man"^ ■"«^»^ ^^=""'^"'' cst, utcrque mc 
m-x.scmc peremptus ■. ut gladius dolons hujus 
rcrudcUus orb^atisenis animam pe...— . 
nuo me miserum fcriret comm.nus, et picss.us 
e vic"no"onroderet. Accid.l enim, ante paucos 
L, d ies Z in domo Trium-Fontium, qu.« pr.ma 
est tn miabus nostris. visitationis agcremus o^- 
ficum t ecce, abbas ejusdem loc. sacranum 
ri'p ubi altare beati Bernardi nuper erexe- 
:rt pe ul a cm orationem soUto celcbratu.-us 

eum extepatie rnnrtpm ubi vitce 

tissimus pater .b. --'P^ J^ " Jque post 

"^"'tBcur,:otin« 

«"'"^^•TCrCcuaToratransacta, ab,.t 
exp.raret. Post l.^c un celebrare 

""'~tC— slleris devotione 

non '™"'';. "' „rjot,i. Diu enim pr* tumultu 

"" " r T fconc. nent.um .nonachorum igno- 
lugcnt,um ct concm ^^^ ^^^„^.^,^ 

ratus parricda dcUtut , q ,„„guinum, 

diaU qnoi^'» ^^'!'™° ,iii3 quibusdam conjec- 
postmodum, pro ^' fJ^^J ^ns, reum so 

C turaUbus s.gn.s '^'1 '^"""^.i^^^ quidem qm 
patrati tacinoris confltetur^d.gnu 

Luam conseciuat- ---'^^rnunt patcr op- 
reperit mort,s caosam.u ..inculis; 

«"'^•^''^^^bri— ssirs"ppUcamus.ut 
pro quo vob,s ins deiiberatione cun, 

'""'"'f'';us"i eum j'mniatur pcena. quod 
fratr.bus. taUs .n «"" ^ .^ m„teria. 

sim.lis l"--sumpt,om -leb aU-m .^^ ^^^^_ 

c ad „,o™. 19 Paulo post cum ^' '«^ ^;, roiosa, 

*pu-.c,-« -^P ■;:■ :;^r;i;;erunt, ut, quam- 
parric,dadefln,tocons, ^emoria quoque 

vis non solum P^-^f^"''^' '^^t et dolorem, euro 
eius horrorcm par,ter renove t c ^^^^^ ^^ 

tamenpro major, s^-anda ° '^" ^.^^.^ ^^. 

cap.tulum (S''"''.'-'f„ t„tum .rodo et aqua v,- 
stodia conservar., ?""; '^™" to quod ei tr.bus 

r;r^— "^— --^ -^'^^ 

♦.rr, \I col 516. tom. IV, col. 
(OGallia ChmUana, tom^A . Cistercieasis. tom. ArCTnBE 

V. D B. poterit humanitas erogare. Cavendum est en.m 
et nobis et vobis, ut , oum volumus ne de v..,c„l.s 
nost,-is effupriat. hunc in manibus nostns ami. 
violentia non e.t,nguat : qnn: ^f"'''''"'''" 
onpovlunius commcmlalw. quod Hvgo de^Ba- 
sochiisaliquanto ante Igniaco «»/»3«'-'"'^!!*' 
vero nefanda lm'.c scclem m C,sle,-c,ens,bns 
ascete,nispat,-abant,v-,p,-orcclom,,-,,,nno,ief^ 
si quis humanm imhecillilalis con,l,l,onem 
conside,-et. Passim t,mc m semmo h^c 
Ordine sanctissimi e,-ant monach, : mgeoc^t 
disciplina, fto,-cbat pictas, in '''>'''>'•' f '■'''" ^ 
da,-act pamitcxs. Sed , quomam Cislc-ccma 
cwnobia l,mc pa-nilctialia insliMa cc^seba,^ 
tur,admilicha,Uur facile cliam lac,,w,os,s- 
simiho,nincs, qui jejuniis, abslvicnl„s, d,u- 
tu,;us p,-ecibus, p,;vte,-ita c,;„„,u, ''■^'•ent- 
Hos inter nobilcsmulti.ple,',q^^' '"'"".'' A ' "f 
claudaccs. (iuo,-um i,idolem quanims Ch, m(i 
tnosubdc-cl dicina ,J,-alia, f,e,-i tamcr, non 
'^oZaiquin aliquan,lop,-isli„a ,:ilia ,r,^ar^ 
lur et in supc,-io,-es p,-!ccipue e.,xa,ulescc, cit 
mrcmur ftaque potius lol peccalo,-cs m ,U,s 
a^ceZis ad LZnam pc-ccnissc sanct,mon,- 
Z quamcancsaliquot ,-c.liissea' ,'o,n,um. 
20lnpostc,-io,-ibus illis Ute,;s ad fncm ad- 
d,t B. Petrus : Quod auten. supcragendum est 
negotiis vestris. ecce nos dom, su.nus, r a . ad 
omne subsid.um consolation.s et P-' ■. luand» 
cons,l„ tempus venent coram voh.s. *^6«^m 

H r n S, quispastor paccm infregeritsc.en- 
'"'" . ll tfose co^nversus quidcm Tri,.m-Fon- 
T f^l^TupZlio ,-uslico p,.;,osilus,>n 
" ;, dn Cheminon pr,ma do.ninica puhUcc 
'^'''f hftur c X ipsa in eadem domo hun.. 
verbcrab.tur, et ""-/,..;„„„ ea.,dcm sat.s- 
comedet ; etconversus de ^^^^ Testes 

factionemfac.et 'n.lomo T.mm lon .^^^ 

pacis inita. Hardmnus 'oUF.tr. • ^^ 

Aurca-^all , Hclh ^^^. ^,^, ^,,; 

1180 ; quod es antt i chcmitio- 

ncnsesmonac '''^J°'^^./i.^„,, Chcmino- 

'■'""■ *:-rB Peuu CAic,»», abbalcm m 
«cmmwiiB. let.ub . , ^^,,,^ Q. el 

A,-gona , cum f '<''•' .J~ ,, abbate de 
''''■''; 'I^r^p^S-Atso-sUreiudicio su- 
"*". h abbfte cTa™vall,s haU,to ct a Cistcr- 
per hoc ab abbatc c.ai . , tes se postu- 

ciensi cap.tulo '^°nn,-m to ad-to,^ 
lasse veniam,et ^^^-^'"■^'^^lt.^,, Anno de- 
se voluntati subj.ccbant , ''VP';27sanci,;t pa- 

:u«,1183.c«p.(«f«'»»---^r.W^ 
cem ut Chemmonenscs simpt,ce„ j 

construerent (5). E 

Conciliat p»- 
ce,ni,iter»i„- 
nachns Ti i- 
tim-Fo„tit'"t 
ct Clictinn- 
tiii. CCl.col. 1396. (^> j9^3,t930. 
_l5)Ibid., eodemtom., coi. 

§IV L 00 DE B. PETRO MONOCULO, CONF. NON PONT. AlCTORE 
V P. B- IV. B. Polri g<^^<>' «'' 7")" 
1181 usqueadaniium Il«*. 

Cardinalis Hcnrieus. Al»l>a<K> ^.vVTTkal junii annilncarna- 
/lOKi? 11'*- *'"'* ■,^.„;/ (\\ ad nos venera- 

episcop. nosfo a >pa atm »- ^^,.^„,,pi. 

^"'" ^^feTa^m pe s nis ams aestUnta, iura- 
scopo, sed ^^''^V. „„_.„andatovene- D Cardinalis Henneus. A.M,a.u. ..„ ^^^^^^ p--;;: ^^l^^arr-e: 
Bakoniensis. Visi..u> .non^ ^^^^^^^rZ^r sK.rioru.n diopeesis Treeensis 
ot !S(»rinannia\ 

T , «// nnrmicon aaravalknse (1) •■ rubiiis f^^t f "" ^3 legalioms omcio fungeba- 
tunc in p:u-t.b is ''l»^ ^^- -^ g^^^e eontra- 

,,,, ae oraina Uone P^^^^^^ .^ ^,^.,^ 

eccles.a) a"»'^"""'^ ' „_ . ,,„„rtatis. ut, sicul S:;«";:.- .r::;=^S..-u,uarc,uep,. ^-U:^:: — inmanOatis u.^ 
"""••"■ '•- ;: D t: M^alonem "omine. Alba^nsisa,, em Liujtluncn- ,,.. ct A«.-- -^ j.ji^sus in liurgmidiam tgalus, 

honcnscmdc- ■^*«"^^"*'' ., T ..^....npnsmn et Narbone posuif, 

• LlVftHI" duos 
.ma/^i^ws.m.ssus m .>u.^^..^-^- . ^^ .„,,.m. 
arclnepiscopo., Lugduuensem et ^^^^" ,^^, 
1 /.it ■ .■istrum lia-reticorum , quou \aiii» 

', ;!ra;,'cap,tulu ,„-a.fuit. ot «"- -^^ i-.»- 
curiam rL.v.rlitu,. tcnpore pap^c Luc. i', J «' 

rf ,( 30 lec,ih,r Eskili Vila. quam ad (bem 

'pi^ZZpolnil c-um co ,u>n mullum comnic,- 

rr? ™ lacelur hwicn iUic cjus nomen. 

Susmcor auiem plurimum Hcn.itum eum a vob,s ,n ^"'" -r; e cles^am ordinaret. Ipse 

Iv electus est ; et Be.wdus Gaucclini, epi 
%y,trPnsi<: quiplwesmmossexnOal- f "</;«'«'■: '''O"* "'/7'"'"- '" ^'^L!'"' ' ', Z tTlenouJ.hmre conlc^di posset huc 
^Zc,iL-apudAlhe,-icum.mo,^achum Tn«m- <=l'^-l'\''yj-i:',^^J,, b. Pctri. quod a biog,-a- anno 1080 in synodo A.cnioncs, p.-onunUa^ 
lam. Co^ccuscnim e,-al ch,-onog,-aphus Claa 
vallensis, sc,-ibensdumlaxal .-cs quas ruleal 
autaudi^c-ai.ct qui e,;-a,-c omnino non polmt 
tZranda delosilione a,-chicpiscop, su^9- 
siusm-ovinci^c ccclcsiasticn- ; ncque solus c^ 
Zrlc cui conse,U,anl Tahuhc sepnlc,-o,-u, 
^Zrullensium iS). Quum Owchardus ob- 
rcril mcdio anno 1180. cl anno c,,-cilc, post 
lomines ad Alhas-Manus ad calhed,-ani Lug- 
dmZcm l,-aduclus no,^dum csset, lacilc l,c,'i 
tZaut inlerea aliusctcclus fueril. qu,.quod 
t^ssimo tempo,-c fulpolc ah lla.^co lcgao 
deposilus) sedcm hv.gdunmscmtc,xuc,t. me- 
Zoriam^ii ,-elique,-il nullo,,, (i). t,ed inhis 
"^ Missciliquam ll.P.trus non lcg.lur. 
^ .,.. Co,.t,-a an in ,-ebus Na,-bonens,h,cs cons,- 
li~a,-iusfue,-il,vi,tclur ,,u:vi posse. Cc,-hsn- 
„u.,„., ...... „„,,„ ,n,ippc estP,mliu,nab A,-satio a ca,-d,- 

,„rB. Pctr,.s ..^,,^.,.^ e.raucto,-atum fuisse.el successo- sentattxam 
stiam non 
(ILcissc vidc- 
turB. Petnis 7::Z^Z^ iarnetsi co,npelilo,- ejus. 
C 18 aut sequcM, th,-ono Lugd,,ncnsx 

"' 7Z'nXucel cir qui eont,-a senlcntiam 

^'t;;?':- -/'-'- -'• "^"f-u*: 

nnno l'*^^ ; Bcmardus vero anno 1101 xita 
TZt^. Dein ejus competitor. Joanncs ad- 
^l^Manus, fals.sdenarius <^io^^;^^^^ 
auiwequiuliimos vitm annos t'^Cla.a>a e 
^ Z^LimeencriLantea numqumn cnlpatus. 
''''^'Z^Zomncs Gallim.m episcopor^rn ^.0^^ 

catologos inspexi, inveslifjans ''P'-'>^:-^^^^^ tNo^,is, 
Zm anno im ant m2, cujus electioambi- ^^„,,„,i,„,i- 
r l ndnohililatcmagisclarueritquam ^us de cps- 
gua faent/iuinoM(uau r j ^^^v^rd ; copatuAuUs- 

ririutibus,et qui anno 4204 adhuc ^j^-'^ ^ ,.Ur.m.. 
nequealiuminveni quam Eagonem de Noe 
!S episcopura Antissiodorensem Au^i Ro- 
ZJn Autissiodorensem. sa.pt<n^ d^ 
rjentcm ct co^rum (7) .- Ipsoanno (i^M A^^^^^^ 
smdorenses canonici Gavmundum 0^^^ 
IV abbatem Pontinensem, elegerunt m pia^su iz)vii. vj."" vvni nn" 745.— l3) Apud Honn- 

,p,o., F,.s.;,c,.lu SS. om. l,l..,g. ^^,1,, B.nr„nii. 

t::;;'u?;r,;:o.tv— Hi;,.a!L.„,uedoo.to.. „ « _ ,5, Gallia christ , tom.Vl, mst., col.'16, 

\\\, l-a?. ^*^-, .^,,^ pVi col H70-(G)G:.lliachnst.. 
Mi^iic.Patrolopia.tom.CCl.col. ii/u w _ 

tom IV col. 130 ct 131. et tom. VI. col. oG et d^ 
al Chrnnogr.plua. fol. 87, cttap. D. Bouquet, tom. X^ Hl. 
pag. 250. 

lcm, DIE VIGESIM^ NONA OGTOBRIS. 61 T'',u tX ae .ib>c,ue du,Uus suntaetcuf, 
utvaque Ptofe a ^^^^^_^^^ ^,,^,^^,,, 

::nreui.um termi,tan. At iUic tnnxima 
nequuei i tb ^ssaute, Garmuu.lus mon- 

rT^r ^-Uo te™,natur. £te/jon<.> 
T'Z Garmundi ralmn habuit cardinahs /:„,«. ,„ ;oe,m Zircz. NonnulU -^^° «P" « 

pror^c. diverm. Anno 1780 mo«« "^l 
m fto^ Ouijampridem n ClwaruUe ma>e 
, ■„ i • Zm,Jabant c»m p.^'.'-;-";*" 

^ Xanctoritas putMca. /E'/... P'-- -- AITTOBB 
V. D. B. 

• Zivpz .vf « 

7,iilz. -=p:=:^:^:-- 

--.On..«nn.tt«3^^;-^-,:: ZZcontroversia, qu^ inler fl""'^^. 
Zcis Burdi,jaten.. et S.Se.ey * e W - 

'"''""r""J^rZlla iurbarum., qu^ post 

B HugodeNoenisexthcsamai ^.i,.^a Puriii- 

catioiiem B. M. ^^^^ \il \\\IIl ordina- 

i,,.er. --V"' f '^''; .,,, m\ fuit domnus Uugo epi- fcsis rrrrcH- E e( scribit fl'' rZ^adco mere.atm /.W ^;^-/- ;;, F...';^-^^»~ --^^^^/.pap. 

H«ffO de Noerm.nobit>s.^mo jen ^^.^^^^^ ,„ B»^' «.„„„,„,„,„ Conm- 

Jes potius r-";i"" Zlcclesia. sibi P"'"'^ ^"fl^^^^fPbyter cardinatis, ep. 

eoetorquens P<:"ZZ>%amulta perpetrans dus ah '^'"''' °,hloQuntinus arclneptsco- 

. sr=r;X^i:'c:k^r -^tfeL^r,:^:::^::^ 

::XL::: r:S- V« ^« '- - /~,^n '^t ::«« (^) : Post --- -^r Sncta mater te„.i (7) ™3'J^';. ^" - ,„ iJ, ,„ abbatiain 

dicecesi Vc^''r ■ iZLp^iale Gisel.v. 
Quod in cjus t'''''!'^''° ;f'ZZtur fundatio tvus (17) : Post ^''^'^^■l' ' vestris sancta mater 
victoriam, qua '» '"^' ^"^ J' . u,npUavit, post 
Ecclesia. devicto ^'^f^JU ,,M.c .o. 
explorata- ficle, l.-.l^o '"'f /'80" J „,jestatis 

enituit. """''■'f'"'™,'''!" °u,npl>aute,«. K' post 
tia^ su=e colaphis «^J'^';;^' "'."' ,,„„,„a,n expe- 


s/e». (10) ; 1-^'»' /"" r; „,, .,■„,;( acl ejus abba- 
loco minime «'^'^''"'"J ^Ms lileras, 
tem Innoccntn.s P»f IZ^^ admisernnt. 
depo^naeor^mqrn/alsu^;;^^^ dc Bakoniis 
Medio siecnto A>"; 'K-^odivHie veteri- 

busruinis. (,u '!»'"",; '""^^^f^^^ tribus cluntaxat 

'^'■'"■^- 'f^nuS^i^':^— = columnis 
s,d gi-"'""^^""'^ ,,■:,,, n esti.novum .noUun- 

\Mi ^nl 01 - i2i Ap. Labl)*^, 
,1^ An,pUss. collect • ^^";-l' ^^^Xp^ Bnuquet. tom. Xll. 
BiU. Mss..tom.l.P«g*J"- ■ y,noctobiis.va(r. 196. 
^.tr 100 -'4, Cfr. Act^ SS., tnm. > ^,^.^5 etat,onim,orumno^ ...^^_^^^^_^_,^^^,„, 
vosd.v.naivst.tu.t eos _,^ ^^,^,^,^ 

haotenus s..b »'"'"» ";™"^ulto n.agis uuno 
e„ et in om,ubus pros^ e '^- - .^^, ^, ,„,; vel 
vostra, ,iu.esumus, P'-=''-' '^;„,,t... Specialiter 
turbar, U. aUquo "°" P^;'"^^,^,^,^. vestrum 
autem charissn.u.n. f..U ; ;,„„„,, „bba- 

v,.ro dcvotissin.uui Ulum'. A l ^.„,„. 

,„ o,,usdem loci.ci... "^^^-f^, "vestra, beue- 
logis). ex....lo '-"-'''''^^^^^^li quis autem in 
vulentix ""'''"'^'"^■"""'■^" d v„bis si,.istri s..g- 

-f ier::.r;r ;^,...tas s.b.. et . 
i^z^^f^Sx. 

Cist.,t;>n^-l"P^^-'''- loquentis 02 DE B. PETRO WONOCULO, CONF. NON PONT ■ ■ ,-,icti'i<? redarfiutionibus ob- 
AucTORE loquenlis iniqua %estus reaai^ 

d..mcurct\,- ''",',' ',:,„, Die .iciUcct 8 maji anm IHo 
Tn,-cn,anc„- cita fundus evat S. 1 d, "^; ; . „•, ,,„■ 

auum mirocuUs claiLSCua. j 

ciense capitulwn Alc.vand nmi 11 ct le m 

pi^copi ea qu<ecerta sunt m scpt,. "^d^. ^^^^ 
lis Koc o»«s «' insesy^cipecet Gauf ,(tus 
AlfLonhw abbas. Hteris(3) ab eo pette,-unt 
t^ls a,nbo, ,uoru,n pr,o,- koc ,pso anr. 
emscopus At,-cbatensis dectus fae,-at, anno 
Z^clHco,,sec.-atus.Obtat,,n,ot,ic,ja<,n^ 
si! Gauf,-idus . lite,-asque ded,t «^' «'«"^ 
„ que abbatem (4), ct Vitam. 9»« m MHsJan 
" ' o,.«n ad diem 8 mnji lcg.tu,; oonsenps, 

08 ir,„n 1184 JVo/-»iannja' cosnobia vist- f»!-3farts. m««m>;9." ^f^ ^^^^^, .Hyitos ct dcntcs aUquot B.Serloms p). 
''""1 ': C 'n /tinere monachum abbatwe Uortui- 
^X: Zi^^in ai.cesi Roio.agcnsi, c^r^^ja- 
■■— siigamt,noncuransqnoddlcm^^^^^^^^ 

reais Anglite, amicitia mferetur. G;«'^"^^ 
Zlanimi n.agnitudinem B. P.tri tunt^^.et 
iram .^am in Mortui-Uaris ^nonachos c£u- 
dit Quos ut consolaretur, Utcras ad eo. d^dtt 
Petrus cum hoc initio (6) : Audito surgent^ 
frem.tu tompestatis. quam contra vos et domum 
vestram flatus diabolioa. maUgnital.s exag.tat, 
instamus. qua possumus prece soUic.ta dor- 
r^ientom denuo suscHare Jesum. Hortatur eos 
deinadpatientiam, jubcns eos mHwraprte- 

stolari Lpora. Atqne ^*^'^ -«'-^^^ ^'^!;"!^ 
Perseveret in vobis discipUna ordmis, frater- 
uiUtis amor, sinceritas charitatis : et jam 
nuUa timeatur adversius , ubi nuUa domi- 
natur iniquiUis. Vivat in vobis timor Dei s^e- 
cuUque contemptus, et victa sunt omnia. Nos 
^ quoque, juxta quod ipsi petit.s, ad dommum 
resem aUasque personas nuntios Uterasque d.re- 
ximus ; sperantes quod in proximo vobis pax 
et tranquilUtas oportune subrideat dunamodo 
virga discipUna;, quam geritis, nec decidal his 
flaUbus, necarescat. 

2QPericrunt omnesiilxliterx, prteterunas, 

dafas ad Richardum Toolimum seu Uoi^m, 

Tir- _j_.,.-»,«^,.,-vi o-^ nuihus Ttrobe cA m ^inlacet fideUssimo lestimonio commen- D 

;:;i:t-0.uiac,eino«^ets^tu. 
tum necessitas e?it jur.set sn,cer,tas '«'U»*^"^- 
"eciuit ibi consi.leratio prava qua. reg.s hono- 
"fic nto derogaret. se.l simplex et opportuna 
rovlsio no puritas ord.nis nomenque persona^, 
:„o Ima crescente, vilesceret. ^-^^J^ 
captum se asserit et velut in carcere consftutum, 
vtd ritipse quiddicaf.ne forte hoc mag.s pro 
carcere deputet quod non permitt.tur crcmre 
e ram et perambulare eam, ut vadens loquatur 
adverls fratres suos, et contra ni.os matr.s 
suL ponat scandalum iures ergo vestras van.s 
amodo suggestion,bus obstruentes, ag.te, qua=- 
rmus et%ud dominum regem state pro nob.s ; 
urnon contineat in ira misericordias suas, nec 
hab™at, se judice, reos, quos sincenUs p^bat 
^cuipat. ictionis innox.os. Domum vero Mo - 
tui-Maris consueta pietate resp.ciat, ne et ipsa 
supplici luat, quod ad instar et co.,suetud.- 
nem v,v, maris carnem mortua.n no.. retentat. 
Causa,n saamnum .iceritB. Pet™s^«o»oon- 
stat Sed Richardus, qui anno 1189 pat.t 
Ten,-i,:o II m reg,ium Anglicc et d,.cat,^m E 
mZnni. successit, insignia ^ortuo-Mar, 
beneficia conlulil ; cujus co,-onat,om GuiUcl- 
mus Plolcmxus,Mo,-tui-Ma,-is abbas, mte, - 

fuit (8j. I V. Itci' Veroncnsc B. Pctri ad 
Lucium HI. Judicium de 
conversis Grandimontensibus. 

Moniales Monasterioli ad cen- 
tum redactse. Commcrcium 
cum Sancio 1 ct B. Tarasia. 
Epistolae ignoti tcmporis . 
Earum ordo, 

Anno 1185,s«cepi( D.Petrus iter in Italiam, ^^lll^lve. 
roqatu LuciilUpaptc, ut inVita t,uditur. „,-, y„„„^ 
Ubinuum dicatur: Erat idem papa oetate se- iucm„>va- 
nex, senio gravis, aagritudine taetus qua et ^». m 
postmodum derecit, intelligenda nmt ulUma f;^:^^. 
te,npo,-a rite LucU; et quomam hic die ^o ....... , 

novc,nb,-isannim^ e vivis recc^isit Vconte, 
ubi a medio „iense julio anni 1184 mo,-aba- 
tur (9) Ve,-onam ioe,-it B. Petrus necme est, 
autumno ilUus anni. Eodem anno impli- tensilnts con- 
tcrsis cleri' 
cos autumno wtv^ u.,v.^^. --— - 

z^jii^ri^' """ " ir ^ ri/u<! fuit bcatus cirgravissim.o ncgotio Lr)an- 

dafas adRichardum Toclimum ^eujdo.^^ fln ns^m. quod incrcdibilc in univer- 
. episcopum Wintonienscm exqutbuspob^^ T^U^coLit scandalum. S. Stepha- 
' tnfelligimus quanta fortdudrne mitato.s '^™^^^^^^ 

la- ^..■/^,..,„,.,..y,,.. r.Pnn P.as : SUnt utlQUe dl- nUS «(- ■^'^ "'*•'"•_„._ ,,_, . rn.mnhhrli Scrifnt ad 
episcopum 
Wintonien- 

sem et nd inteiugimus yKu/ni* /"- — - 

alios ui pi'i- ^^^.^ fungeretur. Lege eas ; sunt utique cU- 
cetiramrcrjts J'.- .^ leganfur (7) : Susceptis cum 

^dum regis ammum nuntios et scripta d.r.- 
c^imus ; sperantes, quod si rei gesta^ d.gnover. 
m.ritatcm, serenabitur clementia vuUus e]us, et 
convertet ad misericordiam quod disponebat ad 
iram Vos quoque, ne, ignorata ver.tate, dub.a 
pro certis accipere debeat.s, cred.te pot.us nob.s, 

■ ,1) AcU SS . tom. II Maji, pag- 322. -(2) t^fr Jaffe. Rc- 

^22 (4) Ibid pag. 323 - (5} Galiia christ.ana, tora. Xl, 
col: 546 i .Oi Tiss.or. Bibl. Cist.. tom. lU. pag. 269. nus de Uureto, ordinis institutor , cxLm- 
plo eremitanun Vallis-Vmbroste, Camalduli^ 
alio,-umque Italorum, fratres coni^crsos, qui 
et laici, barbati, ctcintroduxerat ; quomo- 
nachi liberius spiritualibus et dicims officns 
tantummodointenderent, dum rerum tempo- 
ratium administrationcm conversi procura- 
rent jussi semel in mense villicationis suai 
rcddere rationem. Yet^m hi, inteliigentes 

Apud Migne. tom. CCI. col. 1402 - (7) TUaier Bibl. 
cS. t.m'in epist. IX. pag. ^^7 ; M.gne. Patro .to^ 
CCI col 1397 - (8} Galli^i christ , tom. XI. c- 309 et iiU. 
_(9) Cfr Jaffe. Regesta Romaii.Pontif.,pag. MG et seqq- 

^ ' suai^um 03 

DIE VIGESIMA. NONA. OCTOBRIS. 

j ■ } evi nd tei'ce?lt(is moniamra 

""^^'^ f /Jra-e^fur quam in 'e.^pora - '«J^^^^^ ,-, fodiendi^, silva exstuva>ula. 
minus ^^^''^^^^'^ '^,,,, amon GuilielMus de seaemm f ' ^^^^ ^Hf, i-idum sdn m 

Treinhaco, sextus ^' / ^^iparunt , spo- sdentio comp contemptum exenv- 

''"'^ ,i "m (2), cjeciis plus duccnns clert- P^'^sus a ^ ^^ ^^^^^^.^.^^^^ , 

'''^±. »,/A«mc vidclur. „, _„„_„ ,,,■,;„,„ ««<■«»»'««<■»» rmU-cm 'jnosce,et avctore 
V. D. B. ethtijusnego- 
tiijudca: con- ^ «^no^ia ''"^«•'''.'''■'''''' ,"' ^m (4) ?«■■« 5«»" 
«an. a P' "^'^^^,,^^^ excommu.ucafon , «,M«i(«dine oWa. Q,mp,-op'e,% 7««" -"— „ „ ,,«* M^j „l,„,„.i.« «.(»). "•' "';s;, ,,4,- .1 »» .■.■.»»■•'»••- B „, ex .P«'«'« CAXX V ^'^P „,.„„, rf„(„ (5), ''^^'Icc.Cm'- ad eum scripserat San- 
-'«''''!-■ ^rrUra .acroscanones in 0,^^-- ^^^ o.a.ms r^c.n.. — 

auueinu y ,„n, nhbiis loci vcnent, suu^"-" 

™'-'^'^™';':;:"m epevet cons.-uenten>. 
tionem a se >=' "I"-" . J.,.„ ^«.rf «»<'.'«"- 
Uonaslcrmrn f "^,, „i»«m or,mi,.o 

teSCidwm «( ^'^'^'^'^eU^dam, Masseg.-adao. 
^ulgo Mazerad m, * ^"- ;,,.;^„, „,„to „((»n«i( »"0- 
iifl5f(?rium dc 

ohlaturix <i 

S(incioI,rcge 

Lusitaniip; eoHi<;"'.»^.St — X^^-JsJanonesin 
vers. irreverente. -'"^^^ „e<, deeesserat, 
loeum rr.or.s, qu. "«^^f ^^V ^^ t,„^„a,n pr.ori 
'"''■"^^'■?';or:ae,n ;ntentiaconcU.c,entes. 
obedirent, sub ^^^\ ,^ ,,uas eler.e.s, .n 
Assignaverunt t'"''" ^'■; „,„versorum pacif.ee 

Beo servirent ex .tu ^^^ ^^ .,^ p,„. 

6a,»i inj i"teU.gentes meuu ^^^^ ^.^._ 

pviis don..Uus v've.;ent quarn^ ^^ ^^,^„. 

L.ci.««i«^ "'™""T; ho^ orum mandatum 
dimonte,.si Ordme qm ' ' ^^,^,,,,. K ^:SS;:^ nrendicarent^Omnes e .am ^^^ ^;,^, ^^^-^t;" W W «'^^«- -«"" 

lo,rte,.si Ord.ne, qm U^^^^^^^^^^ '°^1ra^'^«« «-*•''' '■'''""""'; VH 

in^pedirent, «'^^-^-^.^-^l^^^^^^^i, ea«»n(C5 sane «'f » ''I '"^ ^^„„6i„,n ja-,» merfio siec-ulo XI 

vunt. Won pa,'»"-»»' '°'''^^L'llcnscm favo- ^olunl hoc ':«'^ou j ^^^^ ^^^ „, j^o. 

^vvvrV (6-^ exsecvilioin maiulata e.L episcopali lapidt, P^'" ,. ,. . (memadmo- 

"=H3r.i:i^r??S= "-"■-^^'"■— -^ l' i\ '/Vnvisi/r, 
ejus AVi.f . n/irfcrtoii fl(( 
centenas re- 
dvcit ; 


nont..ap.Migac.tom. CCXl.c g^ lbid..col. 417. 

Z Ap. Mi.'-.;-; ^,'.^''iX col. 638 el 639. Cfr. ib.d.. 
_ (7) GalUa cbnst , tom. A ri^t Ub. VI, pag. 
f '"/ - <»■ 1""' . ">= =' ,rDc Sousa, H.»<or.a gcaen- \ DE B. PETRO MONOCULO, CONF. NON PONT. V. D B. quaruin tem- 
pm ignora- 
tur out qi>"' 
B, Pctri >">" 
sunl- 04 

./ ;:7/n7;7/.9, pia ef in pnitpcrcs, 
,„<,.,»« '''"""'■',""'" ,'^1°"^ idJtndAl- 


• Founteyn.-i 
abbcy W Hcnncii p ,. j,^ absentia abbatis, 

3;:;:, .f;..;»«";;cr:;.- - »- s-r-««— ■•■»»*■■«■ E=r„";;.=;— ;;„:;:;r- 

librum.stMuuhocwmp ' ''^ a««-uni 
«Jiconfc.stim rcs.gnct. -^f' «^' (,o„,,/,(„/«.v, EPISTOL.E B. PETBO PERPERAM ADSGRIPT..E. Ordo 
novus 

l 

11 

lU Ordo 
vetus 

xm 

XIV 
XV Annus 

1178 
H78 
1179 Inscriptio. 

Convenlus Clnr^vallis ad p«pam AlexaDclram. 

Idein aJ regcm Francorum. 

Idem ad D. G.dorum (Cadurcum), archidiaconum. EPISTOL.E B. PETRO RECTE ADSCRIPT.^. IV 
V 
VI 

vu 

VIU 
IX 
X 
XI 

xu 
xm 

xiv 

XV 

XVI 

xvu 

XVUl 
XIX 1 

u 

XIX 
lU 

XVUl 
V 

VI 

IV 

XVI 

IX 

XYli 

xu 

XI 

VIU 

vu 

X HgOautseq. 
U80 aulseii. 

Posi in^t 

locerlus 
lurcrlus 
1181 
1181 
1183 
locerlus 
1l8i 
1184 
4186 
1186 
Inccrlus 
Incerlus 
Incerlus Ad Alexandrum UI papam. 

Ad eumdem. 

Ad Albanensem et Pr^nestinum episcopos. ^ 

AdcaneelbriumCS.R.f.^lft^r/H- 

Ad r.atoniensem episeopum et abbalem Fordensem. 

^dabbMem Ci^ler.-iensem (Gui/ieimum). 

AdconveulumTriuni-FonUum. 

Ad Vogunlinuni arrhiepiscopuni. 

Ad religiosos m Germania conslilulos. 

Ad Wintoniensem episcopum. 

Ad convenlum Morlui-Maris. 

Ad regem 1'ortugalliiB. 

Ad reginamTharasiara. 

AdSimon H!onlis-Aculi. 

AdahhatemCariloci. 

Ad abhalem de VaUibus 


§ VI. DIE VIGESIMA. NONA. OCTOBRIS. 65 VI. Itcr Spircnsc B. Pctri. 
Mors. ScpuUura. Biographi. B Peiri Vrieter hxc, qum hactenus quaWercumque 

l^B. Ma- ° „, tempus nusptam deprehenderc 

- ^" Z^imus. A Crcsario KcustcrUccnsr (1), scp- 

ItZ uiiquc picntissimo. his vcrUs cnarratur : 

DE Vetbo, aubate Clab,eva.i.,s, cu. in eccle- 

»,A SPmENS. S. MABIA BENED.CT.ONEM PEmT. 

C.U.-. exWit ut qu,.lam ex abbat.bus Ordm.s 
nostri pro negotio 0,Minis ad Henr.cum .mpera- 
to.^m niium Frederici, mitterentur : u.ter quos 
nrE^dpuus vdebatur, tam sanct.tate quam d,gn.- 
Te domnusPetrus monoculus, abbas Cla.-ae- 
' ms Et quia domnus Cisterc,ens,s .n pro- 
p a pei-sona venire non potuit, priorem suum 
nro se misit. Venicntibus eis Sp.ream, cum .n 
^ les a leatoe De. geni.r.c.s, cujus structura 
Ipendee .nagnitudinis est, orassent ; cunc .s 
U ocyus ab orat.onesurgentibus.eteiusdem ecclc- 
sirLdiflcia circumlustrando cons.dcrant.bus, 
^ di us Petrus, cujus cogitat.o ct delectat.o 
C tu.t in .Bdiflciis corruptib,libus, sed .n stru- 
ctura Jerusalem coMestis, in oratione persevera- 
; t Vrndem omn.lms egressis, cum m port, u 
rcolesi.eacanonicishonorif.ce fu.ssent salu a ., 
e cum instant.a multa ad prandium .nv.tat., 
fequisTtum est a quodam abbate, .n cu,,us honore 
ecclesia esset consecrata. Respondent.bus cler.- 
cL An honore Domin.u nostra., . abbas Cla«e- 
Tuis inconsiderate subjunx.t -. « «^^f -f ^^^^ 

^,,.erbump™rCis.rcu-— ;,r 
rrirm-bt.:c:-d"atus%,tabbati..»Do. 
*' ' '.^bba. dicite mihi : unde sciebatis Sp.rense 

:rS.S.».--.'. ..-■'-"2; 

noster suij v,.,,cverba : Omnipotens, sem- 

super "--1==^ '^^;"^'^. ;;', famulo tuo etquid- 
piter..e »™^' "'"'"^, ' "i.u^ aut .auditus mahc 

trus sKpius \ isua^ u. c-.'- 
eamibidemfuissepatronam. ^^f^'^ .^cS^ir^--^ Jllrt \J\J 1 \JUK.i'-" 

M^tifO\ oi,f» AUCTORE 

navd\isrquodtamenveri.'^tniilenonest)(,S),suc- ^ ^^ ^ 
cessorejusPetrusabeatagemtnceDeisemperque 
virgine Maria, ulriusque advocata et patrona, 
visitaretur.Nec defuerc, qui ex hisGtesarii dictis 
conjicerent vixisse Petrum usque ad tempus 
Henrici imperatoris ; qucm patri Friderico non 
succcssisse ante annum 1191 funmo 1190; com- 
pertum est. Quos cx iabulis Claravallensihus 
Manriquius deinde corrigit. Certe ante mov- 
^mB.Petri, qucm anno il8G inta functum 
esse infcrius demonstrabimus, Henricus VI 
imperatornonfmt: neque a Civsarw dictus 
est imperator nisi in antece^sum ■"?»«»^ Af»" 
ram aut vitium nullus evitare potesi hi^to^i- 
cus. Quod vero loco patris Henricus abbat^ 
aliquQt Cistercienses Spiram convocasse tra- 
ditur, neque hoc mirum cuiquam ridcrzpo- 
test in Gestis Trevirorum (A) ad annum 118d 
leqimus : Rex Henricus, fiUus imperatons, Tre- 
vermetinfinitima ejus cum muUUudme grav, 
venit ■ et, inductus quorumdam pravurum con- 
siUo, immunitatem cleri et Ubertatem cwmm 
Infregit. Hoc forte adparte. Rhcnanns .Hn^e^ 
ad seSpiram advocavit Henricus obhntcs Us- E 
ercielses. Ad annum 1 185 referenda quoque 
Zc^nobii Ouensis in Gallecia coopiatto in 
ma^ClL^^^^^ ^raip-ins monastervun 

Benedciinorum,qui, ieste Manrrqmos^r..U 
"batls Clar^^vallis fam. aUect>. aam.scre 
Ci.terciumsabClaravaUe(5). a...«> 1186. 

^%Quodemum annomortuussit \^.J^^^^^^ ^^^ ^^ ^^^_ 
rfuhium nequaquam esi. In Chromco Ua> a- ,^,,_ ^,„, 

™l ' . i! Jrco Ae eo breviter pertr.anseo. 

.,cnp..i!(f/f '«"'«'"" ciar^vallensis abbas, 

ca (7): Eodem »"• ° P'^"^"'' '/''i, j„,„ivit in Chri- 

sto.Co»."'?"''' \' 'Xrtitrolonio Claravallen- 
innotuit ex vetMsto ^^'"'/'"Jfi-^^ ,9 octobris 

''^TZt^^^^mo Catalogo amtum, , 
s,bus(W '■' ^^ " ^^^vus Cla,-.evallis abbas, 
„bi lcgUur (11). "'-'".. ^,„i.„iad,.al.batizavit 
petrus Monoc. lu. ex bba a., ^^^^ ^^^^ ^^^^^_._ . ,„^^ „... 

his»annissex;cu,iu»v.iai, ,.g 

nardi habetur Ob"t quar.f -d.a^^^^^ ^^^^^^ 

Qu,.rto Kalendas "°;7'^!'^^f -,„,;.„,•;„„ ejus 
mortemulta """" ' Kf„,rbaccnsis, sed, vi- 

vente C. Petro, «» "«™ ; laudabiUter diebus 
summatis igitur. '«^'"' ,'J ;t„,o,vit : el qui 
vittesuu=,debitum ""'^'^'^^''", '„;',,„,, elaudens 

a"^''-'''''"'::rii.:ur;mmortai,sv,ta. 

oculos in morto f»™"'' " ^ man,pulos ffiterna- 
dulcissimos l^borum suor.mma P ,^ ^^^^^^^^ 

Uter n.et.t. Vener.abd co P^^ ;,_^^. ^^^„,„„, 1185 perd- 
nen/. tom.n, p»g. "«-f.^^r^^^riV .'Tagusti.-pag' 205 
num.3et4.-.3.AcUSS. joni. ___.^^^6^ R„„,. Vit», 

r.85 c;;T n.Vot.e,,.-l.-.. AP- M'S-- '-■ °''''^'^"' 
'Ociobris ro-niMS A/Ji- .».,« n Nic Carauzato, fol. 
,„,. ,250. - <7. Chronolopa ed ta aN, ^.,^ _ 

S.e.D. Bou^uet, «^'"^xx i . » - '^' """",?";'• 

A„„ale. as... f^^-;.;i^%;':''_ „2, E.ord,ura magnun,, 

ap.Tissier.tom.l,P"g-»»- g tato ADCTOBE 
V. D. B- ,, B. PETUO MONOCULO, CONF. NON PO. ^^^^^^^ ^^ 

"" onditumesf.ubi, Conr«*«, Wf .f «0«.« ('•«'^'«'«•^'«^ 

t.to cu,n co.,.i.no t^ono-J- "" obdor- D Gerardum, 
in celta ubi 
qwevcrant 
SS.BerTiardi 
et M^idchite 
corporn , sc- 
pelitW. ,uam Mff^'^i :Zr Le.r. ^^ 
mirens, V. V. ^<^'', '^^.^^j „rf rerbum de- 

'""'" .f ;l'-- J,:t;». »^?- ^»^""";. 

neque Rodelius cognoMnM. l^,„^, f^l 

sinistram ^"ZZ.mP"^'""''''-'''' """'"1 
Jolrensiparthenonem^ .^^i lus. ut- 

fuit li. Petro, «^9"7"7J^",,a-e,«is, ..i ipsc 
poie Bencdictinu. "' "to « rfB Petrum aperte 
'- I""^"^" '[":.!!:%" iZrefert sescriVere miens et requ.escen», ^"-, ;, ..eddetur, 

diem et gloriam, qu^ tunc sanctu 
teliciter prn;stolatur. ,,;,ii„ctione II, de 

39 D.'..r«( autem supra. d.Un^^ j^^^ 

B. Gerardi sepnUu,a CD ; ^iuia, 

ejus ante tores oratorn Clar^va "'^ ' ,„etorum 

,„«> olim ob rece„t,onenj co, o um s ^^^_^^^^^ 

confessorum liernard. ct ^»^^^ ^ „„. 

fuerat, in ^--«P»^*'" rj;",ri *'« «»'"» 
tato venerab.Uter cund, tum est I (^C ^^^^_ 

stro.subp,-,moarcuju^otmn- _^^^^^.^ 

^-:r,,r^^-;^a..m.sP^^^^^ 

occisns cst ; alter vero, -^'^^J J „„itis in proAte/»r ; ''■'i^"'[l°Jtate provectum tum 

— — -— :; rU.eumpa- -r— riit.. 0^^^-;;- , 

'oculorum, «/ '°««''"'; "^.f v^,; h^cpruna 
satis ass.sterenon lotue a . « ^^ _^^ ^^^^^^^^ 

arfB. Petrum, 9»«''' f .,X^ „ ^c /•«mcy//«™ 

B.Guilielmi, ohm B. ]'!'°'[° i,,editam, 
aein Signia^-^^ncm^-^^rEtegans ta- 
sedolima '1^«»""" ^^ . , „„, et verbis magis 
mennonest, '-1^^";^^';.^liees guam 
abuMlat quam rebus, f"''^ ' ■ ;„,.„s tem- 

kistor>.studio.or:q^^2uUisama^ humilitatis fervent,ss„nu» -"- . u^„„ pa- 

vita sua virtut,bus ^l'-'"' ' "j^^l B.Pctro 
trcnoshaberc„,crea,m,r.Amc,n.De»» 

,equens epUaphium posUum . 

p,,»,S LV< Lics, p«sT»« ""'5 "^"""''"' 
, ,T m.lTO S««a«S ET ti«»s "»"''■ 

::,::: «".."-- «•»»« ""™ 

'Tnn "..s s«. P.ST» »0«"« <^'- 

£.c.ar. /.««c «'«[«-.Sf "— 
ipmm marmoi, sano -> ^ ^ g^-ani Conrndus, 
abbas El>ev 
bacensis.pri- 
■mus laudavit 
B. Petrum , 
deinThomas. 
mo7iachus 
Radoliensis , 
fjui (inte Vi- 
tam B. Gui- 
Uelmi, S. 
Theodorici 
abbatis, sa-i- 
pserat; F ipsum mar,nor. ^^^^^^^^^^m crard kistori. sU.dio.or:Ju^m^-.^^^.^ ^^ 
m-idemperimc mdenU> ■ i ^;^"" " . i^, ^Q^^is nievus est. Kut iixt sm , 

?;i/„iro ^'^f:^^-^::::';;;:;::x:Jzu lat v^or,^ r;re<,«— eumqu. 

nressueccles,a{i). '^^''"^^ [''"■„. i^iennio post 41 Svepe cum ^- ^ ""■":■.„( nuseineosus- 

Lulita ecclesia eam ^■^''"^^'•'"'jl^ tjl et omni tempore maoamt ^''"^''If^t cum 

i„ otfici„am -■'"«'?«"' j:,ri"8:„c/or;7a. pe.it, fiHeliie,- '-^f^^^^Lig.Po^Uis 

paulat.,a fc-e <''>■"'''■ ;!^""des quasincar- Adamoet Walch,-o «^^»"." ^/;„„ cum 

Utica ,-cdema — ' -J^-;« „,„ ,,.. Cst.^.^^fT^^^^^Z.^^^^l^-i- "-'^ «*" 

cc,'em mutavit (b). i lu oilleberto, olimp, '0> ^- .^^- . itemquc cum 

"nent. , ,„,.,,^ sc,-ipsU aut ce,'le bate Boh^ii-iarum e ^^ ^^^g^^^j,^ 

40 P,-imus post "rZ,TcoZ-adus, abbas aliis : passim e,um qmb,<^ /c« 

cottcgU (7) beat' mr, ^tL C„ '<= '""- '»''"'«' '' "' r""" t ™o7b Pet . gesta non 
Ebe,-bace,isis, quum adkuc m Ua, «^- ,,, ,5,,,; ;„ kocpeccat quod B- 1 «r .y 

^nVidC-lt. 1,. .,,_.._„ ,5,lb,d..=oU693.-(6,_Ibid., auc/or accu- 
ratus,sedini- 
rabiliutn J«- 

AHihuncse- 
cutisunt;scd 
Cu-sarius 
Beistcrba- 
censis singu- 
laris inccdit. , r .r,1 Ma.^ pnK.72.-t2)Hennquez,Fasc.SS.Ord. 
Cist..Uba d,st.\U cap 5^^ cfrUlore.Tresor 

1186. cap. Yl. num 8 et t-- '- ^^g^ ^. C.st.. Ub. U. dist. 
de Clauvau. pag- ^W. ^^)^ ^^^^^ ^^^ ,,, CLXXKV.col.l6.0etseqq <5.b.d«^^ 

,,,. n87. - (7) H-f ^^ '"!" '\vrpag. 512 et seqq. 
pag. 364 et seq. - (8) Ib-d. '^^-^^VcoL 1232 etseqq. 
l,9)Dictionnaire do P^^^-f 6'«. onij. ^^.^^ 

-(lOiCfr.Oallia Chnst., tom. VIU. coi. lo 

tom.ix.col. 187. ierciensis DIE VIGESIMA NONA OGTOBRIS. 67 „•/ wrf nonnulla cklraxit, abaque tmmiscmi 
ei'con,ado, C^sario et Hetmando. Manr^que 
Zmdempr^ manibus habuU inter concmnan- 
TAZales Ordinis Cisterciensis, sec non msi 
tTelidil prwcipuas. Helinandus , mo- 
ZL^:^!JcnsisUidi-Mont,siruH^^^^ 
7ello.acensi,quiannoi'^--^d^eMom^^^^^^^^^^ 
num 12U4 Chronica sua perduxit {i), b, eiiani 
TlwL de Radolio tractalum, v.x alm-^ f 
Lo addens; quem (ut aUbi "^''--'^fpZs 

B Petro tradidit, aliunde ac ex Vita et Lxor 

, "'^.frZTeof &;■. prodiU qualiscumue B, 
^ sxculo 42 Anno lou n^terciensihus Chrontcis. 

""" «• ''- oncralis,srcutumseal1irmatpr^^^^^^ 
-"" B "de Natalibus. ^'«.f »''«™. ^^tfre o.^„is 
,. Anioninum^^^ Z^^ Ma^r^m 

interpretor), et ^'''■^"\ / ,. ^it inda- 

-■"■'r rtaruTTlZcnsis. Atibi multa 

Sed puto "»■; f J'];^^ ^ :„t;i„ Fa..cicuto 
conjectura ; ''«.«'/^'"' ?" sdptores utique 
et Manriquiusm ^""«'''^f^J^Xp'-^"';'-'"'- 

V,ta (4); -5"";^^ ;^:;J" ;■ :„., ct in fine 
Bellovacensem, tnuua amj^^^^-i ypces- 

ste d'c20 ''P''^''^'.f"""„orav.t B. Pe- 

descriftc.-c; 0<'2l''' i litc-asrccennat, 

" ^'? ';':i i c.m * «6 alicn.s. m Fasci- 
genu.nas non «"^^ ".,,,.,■ ,„; p,-to anno 
„,/0 sancto.-um .^'""''«"'rLV Coionia; crfift" 
16-23 Bru,rc/fe, ''"l^^^^^cl^Mas Uan- 
est, etde ^''"'''f.T.irZTsatis stepcmentio- 

riquii, pauto ''-» - *S."' Menolocjio ad 
nemfccMUS.Hem.quc.. ^,i,i,ari in 

diem -18 ""'J' P'';:'',.,,^, ordinis Cistcrciensis, 
^t6ro«'Vo,-»».'««"0 "^, „, E,o;.dium 

disi. 11, '^«P-^-- «" ' ,^emp/or«)n Hcnr.ct 

Uaonum; » ^^^^," ,S«« ^"««3^«- 
Orandist. iii-^ &-' ^ AngcH Manrique. Hb. m.disl. l.Laudatur -^J-"- 
c( in AnnalibusCistc-cicnsibusO) quos Bo- 
nilac,u.s Hillprand. abhas S. Ann.v .nBaca- 
ria infcriori. ex Manr.qrdi annaHbus colleg.l 
el qermanice con.^cripsit, quique medto sicculo 
suveriori prodicruntinH.ccm: sednulatn 
lTappa,-clnoca diHgcniia.Daunouconra. m 
notiUade ^. V.X.o, quarn H.sto,:^ l.t<>rar^ 
GallHe (8) in^c-cndam cu,-ai;t, vc,-e .^eduhcs 
}Cl cmamcs m c,;-o,-es aliquotlapsus. D 
A aurici Duml lucuh-aiione chx.mus su- 
ira7).Scquiiu,'jam B. Petri l.ia, aucio,-e 
Thoma monacho RadoHensi. ANNOTATA. 

Auciorprwsenii'^ Commeniarii ad eum scri- »cctob. 
betlumususestViia B. Pct,-i, pro.U « ct. v.ro 
P/» C»'fln«rrf, sccn»rta»'^'3''«'''-'.»' 9 - 
T^Hccm ms. b.bUoihec^, Trecens.s m 
Z Cotleciione M.g.uana iii) P-;- "«/;',; 
0K«m, licet accirata s.b. "'''''■'■']! '"' ^°',i ^ 

iicfe in semi7iario lieceni^h . , ■ • ^^_ 
ecctcsiasiicc.,-um T,-ecer.ru.. PC^^H^^^^^^^^^^ 

nevotam ope,-am <^^P'"^f^^2l„, ipsc 

3nmn«m cum '"''''^'"^^^^'''^.oponimus, ex 

Uno fuissci ""f '''''•;'• '^frST»»'-»™ 
U.S cxcnplaritncs ^^^^nosierCa- 

"7" Tl^x^Z^M^i^^^'^'" (^^'' ""'■'''" 

'aot/:^tquCl,C.tCS^S^SS^'^ 

nostrts ^'^^'^'^^'^"^ " „,.,^„5 Tertiomensmi- 

T-[TraZ^t^-^^^^^^^^^ 

'""') it;,l I B Petri, aclh,.c ciceni.s, m.- 
cenda, alia.n "".;',■„„„,„ „„,.,-aa-oncm, 
racdis ct v.s.on.bus -'^'J ^'^^^^^ ct hacle- „ 

^Tz T't:^^^^^^ '"""■""" 

codicum mss. iiccc „xsa-ipsit an,io 

codicc ^'r^tZceZlgn^^ce^si Fo.-.J. 

''"' ";::'e:-'^ -«oi-/. .1/, 7-"» -'- 

nxonarhus igniaiLit . , iiht,m,prout 

aex T,-eccnsiss.tmag.s - ^^ -jf /.„,' j«„„. 
nobis a ven. v.ro -^'^^^^^^,;. /„,; ,,,.«„/ „»- 

T'''^-!'codlccm ve,'o prio,-em B,;.xcUcn- 
^''"T^^aT Bruxellensem poslc,-iorem t.- 
sem Idera A . " " j^niantur in marg.ne 

'-■'''Ti7:::::^:^oiTms.occu,-,^n': 
irz;'n-«ru'n«o*-- 

aliler pa.-HH sumus. ,101 Cfr Cataloguc Bctieral 
tom, XVI. pag. ^.'^,^'::,^^,i7F cc. tom. H, pag- ^^" ■>' 

lll _ ,11) Patr, lal., """■ ^'^'^^''xuX. pag. 551 et 
'.lla.. .Micl.a»" B.ogr --^jX,,,, ,;bUoth. de la ,., cfr. Fabricius, Bibl. la«»' ..^^' l"'cKr..'prin.. 
'=' "="!:; T,- oar''t pag' 32. ■=-«'■ '"»■ - ',t;''"rro !t2;Cfr.;M;cl.au<i, Blogr -•-;;--,■&. de la 

et4t. toni. U. V>^|- '^ 7, Tom. lU. pag- ' ^V.;'^ 
8,Hisl.UUer.deFrance,tom.M^.P« TRAGTXTUS 68 EX MSE. BE B. PETRO MONOCULO, CONF. NON PONT. 

TRACTATUS DOMNl THOM^ 

MONACHI DE RADOLIO 

DB 

VITA VEN. PATEIS DOMKI PETEI 

ABBATIS CLAR^-VALLIS 

„„h- \U\ cnm duobus codd. 
Ex codke Trcccnsu swcuh XUI, c«"^ 
BruxcUensibus collalo. s EPISTOLA DOMNI THOMJS MONACHl 

IN VlTADOMNl- PETRI ABBATIS' B 

Quare Tho- 

mas , «10»"- 
chtis Rado- 
liensis,B.Te- 
tri Vitam 
scripserit. 
a 
b CLAR/EVALLIS. Prxvii- D ■ .t .miro suo Walchero Longipontis a 

ego autem exemtiia . u;^ ,,t pt liuer s com- 

^enaarem : sed consc.us ™h' "-~\ ,tem 
,,ii, pluteo --3:n.faur;i! domno Petro 
abbatfCla.uxalu ai peccatum m 

"r"l a Cu- vestra. sensuique emenda- 

,„,„Ubus au.^- ea qu.D -un^^^^^_^^ ^^^ 

palato mel ^^^^-J^,, .^emper, hujusmodi 
Deum °'';'™". , ,,~eteorum scriptor.bus 
contemmt «»'"'!;•'' ^ ^^„^ ^,^, „avgar,t.e non 
detralierenonveretm.o ■ , „,,ctum de quo 

suntanteporcosspargendx Mcsanctum q ^ 

scrM.sinu,s noiite d- — ^^^^ 
^::";:utt:l,s^str.invenie„ta,.,uam^« 
rcquiem animabus suis. INCIPIT PROLOGUS OPERIS 
SUBSEQUENTIS. g, B _ 5 Sanctorum A -^ ^1»«% au« i Cum muUifarie multisque modis Ecclesiam 
■ cp f.in.Hvit \Uissimus, nunquam 

wmm 

™o a i" deducta Wterisque comm.ssa declarat. 

rautem tempore quomam »—''^.-'1--. 

t.s retriguit caritasmultorum ril^a/M.AAJ U . 

ex quo .psius quoque ndei tormidamus ecUps.m, 

dX a.siqJdemsuntveritatesamiis hommum 

e defect sanctusrPs«(. XI) : iUe mmu-um qu 
•Inuspratia et tortitudme faciat "prod.gmet 1 
TZl magna in populorAcL yj;,d>catque conn- 
rter-.^pera qu.eego facio in nomine Patns me> 
ipsa testimonium perlubent de rne aoanXJ 
immo potius de fide, per quam Deus decrevit 
salvare credentes in se. . ... „ 

■) Signis et revelatiouibus indigmt primit.va 
Fcdesia, et ea copiose possedit; ca;terum ' ' et pro- 
vec a eodem indiget alimento, ut eadem medi- 
c nTqux contuht sospitatem.conservetcoUatam^ 
ad quod s>gna recentia efncaciora videntur quam 
vetera ut est in medicorum speciebus, >psa ve- 
lu It; parum m plur.bus operar> probantur. Sed 
qurnon est qui facat hoc bonun, non est nec 
usquead unum rP.a/. A'/i/A utUUer agere me 
credo ciuod vn-um virtutis '« et nostro tempore sin- 
oularem, quem vidi, quem agnov,, Petrum ab- 
ba n Cla,lvallis, quoad calamo nostro ner. pote- 
nt a defunctis revccare propono : ut s.cut viven- Anno 1204, 
quum abun- 
datiniquUas, VitamB.Pe- 
tri scribere 
aggrcditur 
Thomas, de 
se dilfidens. (l)GalliaChn.t.,lom.:X,col. 475. ter 1 -^ " T«.era A. erecta B. - ■« VentaUs A. tes DIE VlGESnU NONA OGTOBRIS. 60 1 ciP Posdem ' osdificet et 
K tes -0'««-;;X;res '>^ nd bLtevcrea,mus, 

in te.terna, ita s.t in i excitandam m 

Bcilicet eorum ™''"''"''"" ,v.hocpropos.to me 
eis' 'i-'""'" ""rronlnd t co-Weratiomei, 
plurimum revocare «0"'«™" „, „1 sermo con- 

tempt.bm ^3;^^^, ,,,ussimis reservandara 
argui, qui matev.an. „ ^e ne vir tan- De mercenario qui e""^'*'"^^:"^ 
voluit incendere et per hominem De. m.iab.Uter 

'T mX^o"n eadem abbatia laboravit, et 

n— :v«.stransiatuse.^a 
cum, et de pra^sagio Roberti monach. super 

^"ues^ponsum divinum super eadem re ad mona- 
*:;:.:;'«n;umadoumdemN.co,aumde EX U6S. ^^' ■■ ^^Ttnni Petri super Henrico comite 
De visione Qomm feui »"t"^^ 

'T^^eSnctoquempostobitummamfeste 

^'1;^q^L..roto'^proquo^ora^et.gerin^ 

somno se ab eo verberar. v.deb XM L^ 
Quomodo revelatum est ei quouio.t 

'T^rte^-'^' ^»''»"^ "'''"^ ^'"' 
'^DfvLne -cuiasdam fratris Clar.vaUis qu. 
p™cess.t electionem ^^^^^^;^ aara.vaU.s, et 

^^Be equo eiusdem G.i,ehcn-ti per eumdem Pe- 
t™n>amalocadendiusuU^ea^^^^ 
Quomodo vocavcut eum v v 

honoraverit,XKlV. ^^■,^cov\ et laudabili 

De electione cujusdam episcopi ci, 

"%, eiecturus pr.orem Igniaci cuidam fratr. 

responder.t, ^^^'"j^ . j (orma in equitando, 

Deadventu s^JU^^'""'^, ' „;us" XXVUl. 
etauctorispra3sag.odemo.tegus , 

Be ejus obitu F"^";;;"; f„7^t,„„ defuncto " 

^^^- . ..npsatis-ratiosacujnsdammonachict 

^^ Devisione satis o»"" j 

De patria Petri et sancta eius conversatione, ^Z^^: ^^^^l^^^^^^'^-^ 
nrvllloneeiusantequamingredereturfgnia- - — -^--^^.eret ad^'v.rum De.-» 

que ipse v.d.t, IV. aliquando in vigiUis 

De dolore -'";- ^'•^;^,, Ise Uberatus, V. 
passus est et de ? '° ^'^' " ; e expertus 

De magna De. ''" ''^f ^^^"^T i. "redulos, VI. 
est,elauctor.s.nvect. necont^ abbas VaU.s- 

kS :r;" eil:^---- -^'° ''"^"'" 
pviecessit, Vll. quod ab merti poeLa u.... -^ ^^^.. 

sunt iUius quce novenm, plura m no 

'^^^uTdVaT^^ obitu annis pluribus jam eUp- 
,,d aliorum 4 Unde ^° ^^^" ps^olabar foretne quis 

nee an^iv.. ^Xtldun si entio quam st.lo. 
majorem operam ""P'^™"" . jis mefficausas 

B proemissaseUdens,.mpell.tu^paucaq ^^^^^^ 

vel a bonis v.r.s Je .pso ^^'"'^ J^ „. 

desunt suppleb.t. Qu.n et.am lutu 

-«^"'T"trs'verS.aClnv.num,vel 
in s.milam, aquas ve. i j^;; „15 (liffusa 

araaras .n dulcorem, 6f' ^ ^ ^' .nen de « no- 
(Psal.XLW, convertet. mter.m t 

U quaUcun.que 'a»'---;™ ra.W g™«am^t 
toc legere ^"^"f^f^ /„':"; ooperfsutilitate, 
afleotum rependant, et ^ no 1 p ^^^.^_^ ,^ 

digitos inseramus. 

mClPlUNT CAPITULA OPERIS 
SUBSEQUE^Tlfe^ ExpUciunt capitula. ■* «, J _3Exor3n(luin pro eis A. 
, OmU B.-« Fm^s B.- ^^^.^^. ^,,^^ „^,cri. 

ptionem jjra;m.«>(. 11 n«,« A —^^ Oniit. A. — 
„ ^,,. ^. _ .3 Om.-(. ^^ .- ^^ 'de morte ejus Om^ 

i6 0mi(. A. jtfEumdem flt^rf'' A.- 

a, '* (hnit A- 

dit.A. INCIPIUNT EX MSS. ,, , PKTKO MONOCULO, CO.. ^°^ J ^^^'^^ ,„^,„„ . ,,Us caUe- 
.nPlUNT ' ACTUS BEATl PETRI ^lSr^^ 1.;^— ^ ^n.^^^^ 

^«^'^Et.s clak^valus. ^—: -r=-----' 

"" , „_„ ,.„.,„„ pt amabilem. D C\PUT PBIMUM. 

B Petri ortus et monachatus. FU oiss,m,s ad -enUm.ps.us pv.n .^^.e^^^^^^^^ .^ 
ali.ua qua, testes nob, •10"= ^^^^ ^^^;. 

Istius arpa,-uisse P— ^^ 

p,...m.s.mus, n Gall.a ^^^^^^ ^^^^^^^,^ ,,^ CA.P. 11 

Eo inductus 
cst visume. CAP. 1 

(^. Pctrus. 
Itnlia oyittn- tcculi dignitatcm, ut aicel.atm c^ ^^^^^ ^.,„,sset, %idit " eximia-.Etsedes 1! ^-^••^c: H.;=:::^-ns,gratia,itte.a. 

lat.one eela\it u. ' ,- YEiiiacumvenit^ 

™m petens aud.tor.a Gall-»^^;^^^,.,.,,,, cister- 

Qui locus, nonP™'"' ' ''^."i.piantatio 6. Ibi 
ciensiserat eo 'empor "0^«^ ^P^i, ^^ ^^. ^,,„„. 

,i,a 1-'™"-"?-:^^ r ..elTgionis assun.ps.t. 
rem accensus. h*'»»" '^^j | i.itus pratia. S, 
Nescit tarda moUmma banef ^J ^^^^.^^ ,„,,. 
,uidem ope,;a..te ,n .pso Uo C")^^^^_^^^^„^ ^.^, , 

rit sermo (Ps"l- ,^^Vten,Poramulta. Erat sta- 
.nbre^iaesi-e.plesset "^^^^^^ . .eeedens; 
tura ,nediocr,s, b>en o'^^u ^^^^^^^^ ^^ ,„ 

tenuis corpore, '"^o n.a&.. 1 ^^ ^.^^^ ^., 

vcstitu n,mmm ""S'"'' J= ' jeco.nmun, 

tacileP-tevcommun^..sun.^^_^^^__^^^^ 

etiam«epesA. ■nn>;'^"' i„ji,eretis (uere tem- 
tum sibi '">"» «^,™t m tun.cam vcl ' cucul- 
poribus, pr^etei unam o (empore pra-su- 

;,nauams«pra » ''"- '"J^X d c .ntur nuUo 
mebat. Calcament.. a ul boU ^^^^^^^^^^ ^^ ^^^_ domum venisset, v.o.v . ^i^ut-.Etsedes 
aulaminpredereturputa udm ^e ^^^,^^ 

posita erat .n ea, et sup a ^eaem ^,^; 

?evere„di admodum vultus^>^b.U^-l , ^^ 

,egiam occurreba,, ca..e^h^n b.lcs^^^^^^^^ ^^^ 

petu facto, qn-' ;";5,1""„. „agna auctori- 
domina venerab.l.s, ^^'.' ,„„w,„dismanibus 

tate fugatis. .Uum a, se ^.o''^'"" .,„« et 

etp.odemulcensaUoc^n^—;lu P^^_^^^^_^^ 

securum esse jubebat.Qu 1 ^^^ .^,^ j^„,„„ 

tacilis est conjectu a. ^u'» 1 ^^^^^ „,. 

Ig„.ac., muUer -"'';"; .'^^^^^e^dentur.C.tera in 
gricacodajmoness.gnil.caie^ 

„uncsensu.n pronc,ur.t^ esset Petrus juvenis 

8 Gum ig.tui lecepiu-^ . . uienta ad 

devotissimus. "O" P-''''*";'^^,^:^;" , mento et 

perfectionem =>-'■«"**■ ^^,''Xtse fortitudine 
ttu oculi dccorem mdu, . l^du - ^^^^_ . ^^^^^ 

et P-einx,tv,rtu e rP « ■ ;^^^ >^ ,,^^,^,^„^_ i,em 

in omni tempore,,n o"'""-''-' . provectai 

eonstantissimc perseyeyan. Cu,uM^^ ,^ 1^^_ _^^,^. E CAP. lll 

Quoinodo in 
Itrocinio fuc- 
tus sit sibi 

scmpcr sinn- 

lis. Uauam supra ^oUtum 1^^,' -;- ,,,„0 constantissimc per^e^-^^^-^^^ ,;,„. „,« 

,T.ebat. Calc.ament.. <iu.c Bo • ^ ^t^tis constant,am cun, q eausamque 

umuam .,ec l.vcmis 'f "P°' .' ' F"!" '^^g^uis fra- hoc vetul.t, fe'"'"-'"-'\X •, sedu us sed improbus 

que nec nisi si.npUc.bus utebatu,^ ^^^n^^ t-'^"'' '''^•''l"^? " ■!:' r "et U e, ut erat bcni- 

Lm non solum >^;^^,, aUcujus etiam -P'-'» ° ^ ^,'^:"^; nUiaribus suis vince- 

intererat, ut cum ex "— "i,„.i,tum ^ a psal- gnissimus et ' "' /^''^^ ' i„quit, novicius, 

q„,escendi occas.onemhabueUn ^^. ^^^^^^^^^ ^^^^^^.^ ''^.T''"''*.-, tusTcts bUi ev m,hi visus est 

modia spiritu,n non e axabat. ^^ _^, „,^„,„ ,p„ ,tus _ _^^,^^ „„ tibi virtuti- 
biis eniinet. notevivtavocavi. ..^Minnl virtutibus ct 

' Plures in plmnbus <^^f^^,^„,^„,, sed 
eKcellentium »"» -'"» ^ ,mu i is invenitur. 

^^»^°t'S"'^-^^»^"^^""""r 

Ipsecst, uta.st„no, q" yiUs vuU vider., 

„„aus : Verus. ,nau t, 1- ' .'-_^^,^, ^. ,^„,,,,te, 

"°" '";";;:.. «atistesanctus. Na.n grat,as 
et m,rab,l.te. obt.ncn.u ,; potiss.n.um 

quasdam qu.bus S'o"» '^ "elocm.um. venusta- 
:Lmpavatur.pol.tumsc,lc^ 1^^^^^^^^^ 

te,n person^,>n "egot. s s^''^ ^» ,,„, j^- 

domest.cam euvam Po, a c e^ e^ J ^ 

™nar,, et l=vo.-ab;^. e.„la.g~'^;^,^^ „„ ^,,. 

nec habere quierebat. Cu". nte e ^ 

bus inocuUsDom,n,coru abat,«cn ^^ 

„e.„eret, et quantum p -^ runl^o putaba, batur, respondit : a Gum e-e , ■■■m^ ^^^ 

^"-'^"rt'r:^-~'"-'"^- 

'" '",? " Ltto-«mil.iquodammododomi,.atuv, 

"" '';tduat velu ovem Joseph. Sparsum per 
S^:::raCinter.ntrorsum™lUgiUa..svc> 

S-----t,:=^sr:^ 

beatus quadam ^•'olont.a «a. *■« ^^^^ 

-"rt:;"(S::^p-^-"^"^^^''"' 

Z::::vu;«a.visdesic.ria^^^ 

-""tuK«t;;::::— ,et 

etav,d,tate .n .Ua ■'-te"' l' pjTectus. immotus 
,evum immobilium eo"fo.n"f f^; ^, 

i„ se permanens. o";-™ ^^^ -ta^^s animi, 
mentis, omnesquetu bellas et ternp 

''"""%rrveTat nl~mag^ 
quasque .e .g «" P t^„„uam innata :-;:-?;:==:-- r=:£= .■-»--■- judico. Et l-^aj-P^^;;,;; ,eiu,„ conscientia, 
etea,n mod.s ""'"'^"^■Jj'; , veraciter humi- 

:""^"rEt'°cen: n ; ari:. uti reor. nuUum 

''^''""rrtCranrv^.ulerquampotis- 
per,orem. Nec tame ^^^^^^^^^^^^ g.^,^,^^^ oi et naturah. con.Dcua . „^ 

''°r e, m suavUe?excilabat. Putavit pr.orem, 
pulsans eum suay , ^^^^^.^^^ ^^ L-AP. IT . 

choro donni- 
tans excita- 
tur. habu,t suo tempore velpa-™ «-";;; ^.tis- pulsans eum -avite,- exc- a ■ .^^^ .^ ^^^^^^ 

e,squ,.ectenovua ) ^ _. o,„„. A. - ' O».. A. - '» AffeCo A e< fl. - 

, Vita ad.. A. - ' DevenH B.- ' f-^^,^,- /;° „,,. u Cura A. - " 0„ni. A. „„„„„ 

5 Magis add A el B. — 1^' ^. DIE VIGESIMA NONA OCTOUHIS. 71 DIE \-lGESlMA. INUINA u^iv.u.v.^. 

tio.sset Plensquc sine dubio impar fuit. Natn, sieut m EX M3S. nullun. vWebat.Cumque nu. - ^- ^^^_,^^ ,„. 

et s^pius excilatus exotatorem no 

teUexH div.nam esse ^'^ ^^^^^fj.^.am i^.tur 

ve*sut..a..eos...entem^^^ plerisque sine dubio impar lun,. i-— 
incressu huius operis praimisimus, nec speciosus 
r:p.er;i,,shL,num,nonmvesUtudeaurao 

circumdatus varietate (Psal. ^LIV) neo m 
curr,busetin equis, non -»-'- ^"uH^ ^^s 
erea pluriraa riMC. X; per negot.orum exte, ,o 
rum n lust,-,am, „un de gygant,bus qu. gemun 
rummuu , ' non a,ubulavit ,n magms 

subaquis(-./c''.-^-^'''''"°""" , ^.vYY/J sed 
.. ,_ „,..,,,ii,,,„s suoer se (Pml. C.YAA';. sen hiuvenemsplendidumeldecorum,e.,u..-.^ subaqu.s rJ<>i.-^'-^^ '^."°" ""^""'''"."'v ^ert 

"^o^o^t— sr:st:\bn-.l-t.p.a'n ^ rsc^HpC^, i.-piritu, nec ,n eommo.on. 

morose, ei ni'i" mihi retulu . . ^ ^p.i ;„ sibilo auriw tenuis r^ii "Cy. 

^- -':-";!;,rSar„;l^om.nus et .pse - ■--^■^^^U est ad Helvan^ e, a. CAP- V. 

Ubcratur a 
dolorc capi- 
tis. --:t^i:^..n;.,,ln.m.nuset.pse 

-^td,anoctedon.nicarj^.ps— '^;;^ 

oratorio et ipse cum ■>" ■^^^'gf.aicogitaret. 
vasit et ita vehemens u bo™ jre^^^ J^^^^^^^ 

Ad quod agendun. ' '^^'^ ,„<,,„iem ■. Lau- 
sc moveret, vocem au.l.wt s.c ^^^^ 

d,ns .nvocabo Com.nuQr el ab m ^^^^_ 

„eis salvus ero fP» _ Ai /// « ^^^^.^^^ 
fo,-tatus re.nans, '" choro e* p 

coi-;--^iS 

solemnis est consuetmK> ut om ^^ ^^^^^^^ ^^^ 

commun.cent /■P'°P"^"|" . .ehumil.ter incli- 
-cess.sset et a.1 cor.m 1 an - ^ ^^^ ^^^^^^^.^^ B sicut scriptum est, m sp.rnu, ,.c. ... .^.-. • 

nec in igne, sed ,n s,b,lo aur,e tenu,. /// 19-^ 

J^tL,-aLt,s— J^em^— s, 
^:-Sunn=— Mar. 

bn:r^:^::^^=£— ; 

tenebat t^mperant,am ne , ,n h s e ^^ ^^ 
tcneretur ass.duus, ,nh.s l^^-J^J^^ , ,„<i ,-,. 
amaredebebatessetparvus aut """"^■'^» 
:;^ntpleriquepr.,at,,n™oeUmmh^^ 

rianlur, i„ hoc gau. ent hoc jaa^ 1 .^ 
e^-'""^-!""l:":^r^fn™::ientes,iactu. et in eos qtii 
nonmsi extc- 
riora icsti- 
mant et cu- 

raid. 
h communicent/ Piopteiqu ^^ ^.^^^j._ ^xtuio .^^^^^^^ p^.^^^^,,„le., jactu CAP. VI 
C/ynfirmatur 
ccakstidulce- dolore salvatus est (J. -^^^ ^x 

eo quod supponam P^^ .^^^ ,t.one ■ cun. 
aliquandocum.psoaenostuciia 

--A-',^.u.^taun,,an'a..^.rXn-V 

::;:;;f:!:::ebr:b.pso.a,.qu.du..ua^^ 

jusmodi tentat.on.s se, s^-se ^„„it,. 

Lquit, me tactun. Ple''"'^^'; '^ ^'^^ ^jei cnnem 
t,one, sedmuU,plex«p.n ncntun ^^^ ^^^^^.^^ 

ips,us inr.rm,tatem '' "^;\;;^ ^^^j ,„ eo talem 
proesumpsi nu-rere qu.d fo a_^^^^.^ ^^ ^^^^^^^.^ 

firmitatem fec.sset. "le "» e^ ,„etab,,,s '. 

eorde, erga -'-^»f ^ ^^".,0 ta,e a„<,u.d 

c :r;u:r^^^Br;:^»— 
?::t::;i;r::; — e^ - -- ^-^" 

eum mihi d.xisse. ,,,„ectere nonnuilorum 

12 Hancattcstal,onemadne te ^.^^^ , ^^^_ 

incredulilas,vel,quod peju-st c ^^^^,^ ^__^^^_^^ 

dia me coeg.t, qu. P .' ^"^";;,„ „olunt tantam 
nequeunt, vel per ma ' .am^;^^, j,,^,,,, „oder- 
gratiam h'''.'^"'^^,'; "J ,eatus Jeronimus, ut vina 

nos. 1"»™""";."' f venerantur, juniores con- 
probantcs, antiquos ve"^^ p^„, tantum^? 

Lmnunt. Nunqu.d am,- '^™^^^,.,„,eceptor 
„onneetjun,orum.None^ 1 ^_,^,^. g,„ere et m 
Deus nec 'emporum ^e^ .^^,.,t„rjust,- 

omni tempore qu. ' "f "f xj. Cur igilur ^ isle 
tiam acceptus est ;"' ('V^ ' ^ ^ B,„ grat.am ' 
Deo acceptus,.on 'ue t, efta ^^ ^^^ 

aeceper.tper quam de Deo ^ qua occasio- 
ne invekitur 
Thmnas in 
incredulos. -^^'■t^::-"— ;;;unt,quas,ps. 

roarum, al,.»eascurd ^ rudentia; su;e 

per se cu,.are ''e-jere.' ^'" '' f.P , ^„„, ^t 
et de Dom.no non ^P^^" „„,,t ,„ n,a„,bus 
Deustalesquandoque ^^^^^ ,,pie„tes 

iniraicorum ^''""^"•."V) Iste vero de Deo con- 
in astut,a eorum C'^''* ;^^^\^,i„,, ndis comn,it- 
fidens, inter,ora curan^ exter,o ^^^^ 

'-^'""""Tbu.r^^u 'n "'e..tibus.cumad 

aica,nus quod a""' -O;" ^ ^ i^, i„,uac.. Quod 
riter iUe v.x.sset, tactus e i ,^,^j,^,i,ter 

,tem omcium -m ^'.cnue_^^^^_ ^^^ 

impleret, ,n al'''^'.'^"' ' ■ q,,^^ e us elec- 

defd,abuslgn.ac,,eecuse^ ^^^^^^^^. ^^^^^, 

t,onem vis.o ""^. ''"f^^e.ndelabrum ardens et 

„u, tu„c pru-erat IS'"» °^^ ,,.„^, le, sub,to per 
lucens, ante aitare pos 'um 1^^^ ^^^_^^_^ ^^,^^^„3 

vitream majorem «^"^e , ^ ^,,,, ,.„„(,- 

e='''°'"""^''.^r:v;In',;t,ncerta,sedre,igiosi 

s":;^::::.^-'"— '""■"°- 
:::;:eN,:ho,a,,d,d^r«. ,^^,„^,,,. 

15 Quidam dc "^e ce,,a,,^-^,^^_^ fre,i„enter 
dem habere non PoWj , j„,in>uiante, immo 
excg,sset; celle'--- - ' -'^f „„,e„te, ^t de jure 
qu,busdam ex '-",»=', \7^,,erentc. Hoc igitur ad 
non esse ei -"^»^1 reterre, non poleraU 
abbatem cum ,,le ^e ,^„„e ad eum ..,g,^cJ. 

tuncsiqu,de.n -«">' ^f s^^viens ig.tur s,.v,ens 
cellcrarius non ^'"«'^^^^ ^„ ,ccensus,ad un.am de 
eti"^''»^,f"™""r^access.t,,erensprun CAP. VU 

H. Petvvis /i 
pnorluniac 
ct post visio- 
ncm abbas 
Vallis-Re- 
gis. CAP. vni 

Mcrccnnrio . 

cof/ttanii 

ijrnnfjiam 
VaUis-Re' 
giie inceruie- 

re. quibusdam gratiis, u _ , Et turbalus om.(. ^- X Ad quod agendum. omie. A^ ^e^Jo a"!- ^Non «dd. , _iEt turbalus om.(- ^- 

■ n « — '" Brevi B. 
9 lllo A- — DE B. PETRO MONOCULO, C0^'F. NON PONT. M. MSS- „E B. PET.0 MONOCULO, CO^. . .^^^ ^- „, „ 

^eTare non posset, P™P-;^"™ ."".Je- Jas, tuerat jam ignov.are - '-^^-g^^^^ ,„,ev, et 

proposili contessus est. Cui ^bbas . i„ten-ogat cum s c •"q""^ vellctis, 

nquit, hoc facinus : cras ^-^^^\^,^,,, u, certus sum <I-^^P;— 1 voluntate.Volo 

mariam veni; mercedem t.bi udlo ^^^ hoo non est m vestra po ^.^ ^^ 

" Tc eritqm ad -e tuum interclud -g^^^^^^ ^„„,.„ „t „Uum ^ '^-Jt„i„,,o:vos 

16 Fecit illeute.fuerat '"P'-'^'''""' t,„, „1 nominetis.T.-«NuUum,a ,aU ^ ^^^^^^ 

— . tino, nuilo V^<^i::rV^:^ U ai..as e^H;^;;- ^^^ ^: cu^^^^^^^ consensu 
iiiucr rcsi:. promissum ™l'''-'^'^7" i£.„orare dis.imulans. est IB"'*™'"' "1 ""fetione electus est in abba- 
..-,■... omn.a ign— ^^^^, ^ -r-.u.r.t et audU abs,ue ..iia^ con^.ad.a.o^ ^^^^^^^^ ^^^^ „, 

>'»f:f-:rr -r:" -^cBon..^ cogiU- ^,^» '1";,:::^^.^ functus est omc.o, no- ,rxnom.nato.— .. ^_^^^ ,,_ 
sic ait : .. Vere, frater -' f^ , Conjiciens 
-'-:"-""r?!;;r— foretaudisse, ■>n Fvatin abbatia fralcr «"Sios"» - ; «,„ rwofa- 

nv-centoris functus est off.t.o, no ^^^^ 

quique d.u P^-cen 0'^ ^^,,,, retulit quod eo ^ ^^, 
mine Ni-^h-^laus. H c psc ^^ ^_^ ^^^^^,^ 

tempore quo ^^ f^,' ^,rpr.-stolarentur,idem 
rore,.ttratres,etelect.onemp .^^.^^^ 

-!-■ >'oc "l^"'".;:" r:rov.deret abbatem. ,.emus, Don,.nus «o »- - "^ ^^^^^^ 

ille aliqu.d cum quoJ ™a." ,^j^,,^^^,^^,,„ge. 

insecutushom.nemabeumc .1 ^^^^^^l^_ ,„uicitus xjo, -• 

„iose poUicens se et ce ■■« «0"' ' ^^,„,3^4. ^ .^r hoc negoUo -'^" -^,^,,, ,tbatem. 

rare negotium , re. ecsl-o na, ra ^^^^_^_ eeabatur, ut e.s Hlone.m P'"^ ^^^ 

„oc est primum e ™^~;^,„., ,ed gratia. L. quodam tcmpo.-e Dom . m^^^P ^ ^_^^^^^^_ 

U dum au.em s.m.le « * '^'^'';",„^„„t .fluctum Dei m.n.fesle s.c a.t ■ «J"c'^o^' ' ,„rtcat tacere. 

e... ,. 17 Mc^l^f -^"f;: r;r e d,aerat ■. Trausivit et Ule ostendet ^^^^ v.rum, vere 

/„ VMcRc- i.ominem languidumqUL r ciaravalle, Querc ■< beatum. adn.... uominus 

9'" "--^- per eum locu.n monachus qmdam ^, ^_^^^_^^ .^^^^^^^^_^^ ^^^^.^ p , ^ lltl p ius apostolo- 

r : S: celeber ^^^^^^^^ "-''"•" - ^' "rVJti^^S^^u-t.^t revera, non 
et ipse suasit e' Pc^ -^ " ^^^^^^^_ ^^^^^ p,,,„e,pi Pct,o pc jbus qu. .n 

^^"reo^::^: '-!::?- Pcv >-c sanar, non .olum P-— S^ ."■ eum v,dere. 

d.t, et eo loc. quo ^^te si 

posset;a.lj.c.ens boc ""'''" „„,ieu.r. » 

Pascba v.der,t nunquam am,^m,^^^ ^^^^^^^^ ^^ 

Significans scUeet 'l^od n c convaluit 

i„fra talen. terminum '-" ^^^ '\^V, . ,ed quo- 

^'-"'■""'"^^1;:: u^:c:^:.tumtu.t. 

modo convaluer.t, hact^nu aliquanto 

Z>«m.r.(«rf temporepr.-.fueraU,contig. i_^ ^^^ ^^ ^^^^^^_ 

dt.c(.onc.» al.batem non habcnai . . electionem 

«^ta..W5'^- ^,i^„t ^,i,bates ^«^J'^'^^;;'^^ V r i-itur Domini 
accn^s, . . r^,.itriset abbatis. vu in»-"' 

utpote fa,n.l.aren. a<^ ^uam uominum 

l,at,Igniacun.v.,u^ ,0^^.^_^^^,p3,,,pi. 

ut sib. ;"'P"-' ^.^,f^;",' litaute simul et orante 
remX.^"'"-'^""— '^"' E ^°'"" ":::rc:::sJ::s eii^ .u. eum v.dere. 

domo erant, 'orcnsm ,i^^imx et chn- 

,udire et nosse "'c'-""""'' ^^ ,^„, s.quidem 
.t,an. .■e"*^."'"- ,f ^, ^^„TaL ... sanct.tate 
aliquotanms "^f^^^f , „ora.ne, in cele- 

et iustit a coram Dlo ,n mab 
brrfama,mbonooaovecorammundo. 

ANNOTATA. 
,Vide.IeorigineB.Ve,nCommcntarium 

Prirviuni, nurn.S . Q^^raenlario 

b Hxc pauhspcr aeciaraiu 

Pro.'rio,nu7n.4. calceamcntis 

c Bc ejus cucullis, tunici;^, T,„^rin 

accuratiora ^idc in Comraentano P,^^^o, 

"TDepeduUbus,^«mpri*«««««^»; m. C -— ;-— :-frequ.r.s agno^ S^^^^^g;-^:-- locum .uum, » io,.u,...^.- . ..^ 

non rccordor ^^^^^^'^^JZJ.o,. compos 

""•'^0^;":::^'"-'— ""f 
:sr:;:.^— tur;ip.et.bid^ 

'"toVccersito statim monacho.viacUcetpr..no- 
nwnduraso- 19 .\ccerbuu convenit)ioc modo . 

C.0 .e futu. TninatoRoberto, patei ^.""^^^"'^^,^^ ^^od ex 
rum abba- .. n...,.imnfi. Inauit, Igniacum, cl crLUO i ^^^ tem. ,„„. .« .°«-;j— ir -.00 n«« minatoRobevto, pate, ■=."";""- „^^o quod ex 
.Pergi.nus,inqu^J— ';:,-^,;)„3igi. 
,„e plurm.m., pendeb.t aUD. «. 

,,,^„— .— — -*— ■ ,_,„,..„,„. 

11 41& 720 721,747 etseqq.,"^*— ^'^' ^"^ 

a, Co.n,e.t. in Keg- «• — Pfl-ototr pa^ mV.II^'. -• "■ P^^^ ^^ " ^^^' Pa«0. 

(2) Ibid.. pag. 455 Cfr. Acia oo., DIE YIGESIMA NONA OCTOBRIS. 
.PaucacleVallc-RcgiavideinCommenta- 

'"'^^i^rZXaU^irianirnic.n^^ 

'TinlZn.c.namiiarnr^^^^^^ 
aZo iirciicr U60 acl 1179. 73 rior, sibi se- 
venis, at irt 
alios beni- 
gnus ct con- 
ccrfcrts flis- 
pensationes. CA.PUT SECUNDUM. 

B Potri zolus, Immilitas. Con- 

'versio BaUluini de Guiza. 

Yisiones B. PHri de eo. Ahse 

visiones. Oeeisii) B. Gerard., 

ablmtis Claravallensis. E CAP. XU 

B.Petrasiwi- 
pellit juve- 
nem dcUca- 
(uni ad }M- 
nitentiant. CAP. xiu 
Parcus est 
cibietvidetur 

hehcst TT- ;.itn.- convers3.tione singulari et ardua 

„ Nicholae, uunquain posuisso ad 

conftrmationem '^-^"''IJ xXXIV).m 
-"^^''''•"":"u^-:ni.f/.M7;.Mo- 

dustamenoonst.tuenau ,_,.^ . ^^ 

piaetcl.scretad,so t.ofra ^^^^^ ^^^^, 

Deianima.lverti. .u^uando cum ipso, 

22 Nam cum comeaens i gustan- 

--"'•n!ur":Ufparcitat.sargue- 
miserans ilUus, ipsun (.omederem, msi 

rem : « Immo, .uqu.t, P^^^^'^' eorpori 

n-ooorporiparoe-m. P^^^ ciJet potu et 

,uo, <^l-";:™ rErqrct,am .n ca^teris tem- 
esset et videretui . ''^ ^" ,.„j,se recte oon- 

peraus et i-"^'"^f ";,?:, rappetebat excel- 
[icitur. Q-"'^''" .f^J rtem,>erant,am, qux- 
lentiam ut nc. J'" ''"J'-' J^ tantam hal,et 

quarta i,rter r".""P^!!l,;;'J"es%rat,x gratiosa, 
gvatiam.utsiucpsacxte ^ ^^ ^^^^^^^^^ 

esse non P"'''''"^' • ''r=.ntoitem, id est GiUebe,- 
religiosum virum ^* ^P ^'^'^'^•.ud^vi dioentem 
tum abtotem T^-^^^^^f ^^si^gularitatc mi- 
quodnen,inemv,d,sset ou ^- i^,itatem 

nus male c"""?'^^ ' ■. " ' „perauter et pru- 
suam ''"e"'»'-'*t:' ,,: sque eum int,me ne- 
denter .-opetat, Ucet , ler^q« hebes ; quod ei 
scientibus simplex "'^^^'^f „,, eum loque- 

^'"'''"fT^^ ^^'"^ ' "^™"" 

--;:rs::t..^^;---„,en,.,sa- 

.:L^t:r:Sd:etlo;:er,bussu,sregen- Sed Teverti 
erntprudens 
bonus supc- disque subieotis moderatns et d,sc-retus. Dcu p.c 
cum virum venerab,lem, """-"■"""'^"^ „f;, ' ,. 
et bonestum, ejus cellerarium, »1>1"=''" ° .^ 
nissem, conquerens scilioet quod "^ ""f f "J/ 
abbas ejus religiosus quidem se,l .lurus lo et m 
mium severus pariter et agrestus, respo„d,t 1 
™; mores .U.us, qui vitam, qui "-""^;. JJ^- 
suetud,nem longa socetate et oM'- - ^ ^^^^^ 
bat • « Revcra, inquit, durus est ot seve,us, seu 
sibi' , on aUis. Nam aliis p,us est et m,ser,co s^ 
efin tantu,u ut nos, qu, curam ilUus majo,^m 
habemus et sumus iUius adjutores, aUquot es 
de elu"benign,tate et pat,euUa, „t nob.s v,d<Hu, 

eum s.c et non -^^ ^^» - -^,^,,,^, ,t cari- 

n.us-, ^— ;-; ~^^^ pevEect.onis, 

tatem, qua: lex Dei esi attendens 

nuani nstituui cl ^i"»" .v.,ctimat ' 

uis r.gore,n,l„uc ' "'— ^^ ,„spensatov : tiuod 
vi,.,bus olaborans ut fdels Mt P .^^^^^„,,,, 

tunc assequ, se crcd,t '"'1"^" .^^^^ a vi- 

^uibusdam, li-'."''*^'".„^'\":Ltis Iralrum ao 
<leautur alTerre "'^P^»^^^;, "^e pit ccupeusa- 
pacisacvoUmtarue scvtu.., ' ,.i,„„ ,b 

!u;;:rlt=:r of Pura oouse,ent,a 

cem oolantescamolum glut uuU ^^ ^^,.„. 

,ui decimaut us omno et ^^^_^^ ^^ 

quunf, .lu, .ule. '"'""'" ^,.etioncm non haben- 
melius, malum et m^l^^"^, sunt.nonqua. 
tes, qoodquedetcr,us est,qu. ^,^^,^ ^^,.^ 

jesuChr,sti.qnxre,^ a-^ J;^^,„^„,,el 
gregis e-uba,-e V, oa , , ..^^^^ ^_,^.^^.^„ „i,, 
malitia ips, errantes.et a f,,,!., multa 

tes, muUa lacuut, I»"™. P ""^,,, ^t.a,» r,.a„- 
sed parvum U-uctun, a^e, ™t q ^ ^^^_^,. 

tur de '-« «■=1';^^^ ' ^s utc,,', edoctus, reve- 
coutr,tione Joseph Pet u ^^^^.^ „^„ 

,„ne Spir,tu Sancto '1'^°'' ^^^;";^^^ et qnia 1'eus 
just,f,oabit„r omn.s ^'-"^^^ ^,,,^ et ve,-i- 
ipiritusest, eteosqu, ad .ant m ,_,^^^ ^^ ^.^^.._ 

tate opm-tet ^d"'-»'-",, j^Xto ,i stit.am, nou q..^e 
tatis ardeut,ss,mu..c,nulato ., ^^ ^_ .^.^„ ^^ 

ex lege est «' '""^"^"''.X V ot il-' i"«'us 
neoest.oopiosepo s.deb t^EJ^ et auctoritate 

,lispensat,ones ^uas " ,.;, „on solum v,cto- 
qua,sanctiUatcmse,„cbat, , ^^^^^^^_. ^.^ 

'''""^ ^^^' ' fo,'ass" sed lamen « matena 
,,,grcssionem '°"7"'' ,,,,„.essum ad n,ater,am 
pe„dent,b„s expos.t «-^^"j ^^^^^ ^.yn „a- 

5S'r';:::o^:nh^sc::„lavi..aautemest 

>'To:o;b,m -r- :rp:r;s-- ^uut sanc/1- 

repotiebat in 
opcribus cx- 
tcfnis,scd m 
jiixritin. F CAP. 5UV 
y.irrat con- 
versionejn 
d . Wmit.A--'0^^tA,-^Onut.A. 5t<ecDon A. 10 dens L rentiamexh.bensqualenyu vis.onem 

Tunc domi..us abbas et V^^ f „^, ,„, 
eum vidisse cognoverant qu=,m c J ^^^^^^^^^ 

e,m viderat ™P'*-JJ^^; „ ducunt, quasi 
eum de meJ.o ..i ?,"'•'="' ""'^""cumquc sed.s- 

.e..t, eun. ^ene ab Wcr 1 ^.^^^^^ ^,^ .E B PETRO MONOCULO, CONF. NON PONT. D «onposset.Cumcueeiad^eU.fW--^::; 
ait innrmus : « Nol. me ad^uvare P ^^ ^^_ 

-^^c'mora,pu,satursecum.^J^ub.^.?r"^- 

tantur denuo fratres, Y"""' '^^00^.^ i., 
„um.M.ratinrn;musde .o-et^^^^ 7e rebus secretioribus •o-;;;';;;"; -.Hque mum. Migrat in .rmus a .0, ";;^_^^^^.^„^ ^„, 

,e.it eun. venerab.l.ler alloquuntu. p . ,esiam deportatur imaue ,„03 

-::^unt .,t ordmem — s ou^u^ — e^^ -^dam — ^ -^ j;;-^ ,, '.uoque 

aperire dipnetur. Tiomens . „ ^e vi- deeantarent.convem eum cseteris vado 

iasi ig,.orans quid 'lu-ercU^v - ,^^^_,^__^ ^^ ,,^^,^, ^, er -s;» -^'=,ecto adbuc vigi- 

d,sse in quantum potest ^ «s.mm ^ _^^^^ pausatum. ^""1^"« jaccr ,„,,„„ 

rur"m" — Cien eorum '^ni!l— ™M •":' ^^-n/ Deus me.s, Balduini dc 
Gui:a inter- 
ritorio ■R'-'" 
mensi ; cni 
ipsc in extre- 
mis astilit ct 
vestem "lo- 
nasticam de- 
dit. 
e esseintralrcm luitialuien ^^ 

tat,tum quia .lomno ^^^^^, ^ "^- , .i^e non mi- 
quia tenere d.lipt eum a quo ^^^^^ ^^,3 

26 «l^rat n • ^jr clarus genere, 

virtcmporalibusia.us ,j^,„aem muli 

„us Imbundans peccat.s. [^' '' 'J^^,^ j ^ non 

bat ; res autem domus "O^ ^;^";;^,^,^^ amo- 

ris atTcctu, nuu ^uiu nostris ct 

a au.bus,.bet a,ns «>; -, ^^^^^^^^^ ^^,,^,^„,. 

nobis cnn.bus '"»"'"" ,em decideret, 

^ccid.l autem ut '" '-'^^"ctmque n.oriturum 
tactusxpr.tud.n c ,po i..C l^ su..n. ul ad 
seessecoguoce, t,pu^^ mandatus ; et 

visita..dun. eum \'-""f" ,,j„ ,, ,,ius confes- 

•"^"""rvem;:d,^"-ti=.^-— * 
quodde c.aL.ui s.^culo et liabitum i-el.- 

'^ ^" rC a^c sd^^^^ P— s adducitur / . 
mouastcuum ah ^ nubis susdpi- 

Oecurritur vementi, a aou.. ..,;»,„• liibitu 

T.r:;=""i"°-" ^ 

=E=u;»:"a^,==:: 

"*'",,. „,nr annuo eis ut se recolluccnt. 

"^;SwarcKVratribussupcrmiirmo 

. vi.loruul Visio unius in cubih suo 

hiiec euii . viuci in..ii,ntonuc eo humi- 

tus ante "'"'-"■" ^f:t;.r^r;i;^rimere.,t . 

"'^bHu^^t^ "^"" noctis, Sluod ina. 
mtTaeensi,;ieetoveUetdclectosurgere,sed G DuoruOT fra- 
trum '-" " ■' ,i.P.-e mibi : « Eomine Deus meus, 
et nuas, dice.e m.m_ ,o,.um astr.n- 

qu,d erit 'leV,om,ne - q-n a 

guntvincula Pe'^'^^*'""" ^,^/' J in extremis 
mala' sua oonfessus est ? Qmd quod ^^^^^_ 

p„3nituit? Quid auod 1— ;;^ ^'„,, „ale7 » 
pif> Ubi est nnnc •?;';" ;;;eem audio sie 
rt';-Tw^^tyetau.ilio.»Au- 

',"" lo auod aux.lio indigeret, stati.n ad j, 
diens e.go quou ., , „, „,nsi nenua flectens 

ante singula alta. la - „ pa- 

,uoria babebatur. 0*" evot ",e 'luj^ ,„,i„ebat 
"°"::::o:ImrDr:^>et.-arent.Etl,oc 
SrX— ocuUetsub.tolabormsom- 

"To Moxque ut dorm,re ccepcram quasi gra.uli ^^ -- 
', l°Uo me -ravari; intellexi autem .[uod n,a- ,f„ „,.,.^„,,, 
utus"^ .tus;sset<,u,meopprimebat,c,uiet,am 
Ugnus .pi nitenais ? » 

™r:^S^in;lm,facereinte„doego,. ' 

I^rs nnuit^ Palduinum te posse auferre n„h, 
;' sot,'^gt„',sbab,tu quem suscepit.» «Puto., 
U m°m « No„ue, inquit, jure meus esse debet 
"Ttmni tempore viUe sua. servivit m,l„; qu, m 
^:catissuisusqueinf,ne,„ vit.e --Pe™;-'^» 
Cuie"o; «Nonnego.Verum nonne pecoata sua 
eo" it^sus est, nonne in extremis pcFn,tu,t, et ad 
D „i rioordiam coniugif- Et si c^tera cuma 
tace u«,neseis quia sanguis Cbrist, pro peccato. .- 
buse^ususestin vem.ssicem peccatorum. Per 
ptotm iUum sa.,gu,nem qui de latere do - 
mientis in cruce ma..avil, te co.,,,uro, ma ed.cte, ^ 
ut .„e protinus abscedas et in iUum nullam l,a- 
beas potestatem .».Vudito Ule Christ. sa„gu,.,.s no- 
n!hu vii-tutem adjurationisnon lere.,s,v.ctus et 
rl'sus absccssit! Ego autem exbUa.-atus quas, 
r victoria, in vocem jubilation.s et «o, 
eordis exultatione erumpens, « Tt DLt.M lau 
r «^!; ,. eantare c.pi. Cantavi autem o,.„„endo 
usdue ad ,llum locum ubi dictur ; « Tlt Rex glo- 
Tr, m.T,.. » ubi a somuo evigila„s et ord.„em 
"r„";intue„sclariori,i„Deilaudemet 

llo.^i-,m totum hy„..,um persolvi. Et cum ,llum 
t:mluci,^orei,aberem-.™;-. 

sptUAVI, NON C0NFUNDABIN;ETEI<NUM»- .010 

ogium eaiit et -1 "-tutiuas pulsatur. Va o ad 
vi.ilias, non in.men.or voc.s qua= m.h. d.xe.at 
B^ldu,num ind,gere aux,l.o. Oral.onem tota 
nocte dirigo ad Deun. pro eo. , ,„. 

30 D.e jam facto, Iratr.bus congregat.s n capv ^ p,. 

tulun, iniungo eis pro detuncto usque ad tiice- ^,.,^^ ^^^r,- 
r L sine intermissione offer,-e bost,am ,,us. ct <P« 
~.^:" ^- et ipse facere quod aUis h. ,.-».- 
tungebam; id est trigintadiebus immolare pro eo. *« ^?, ^,,, 

brat. Per DIE VIGESIMA. NONA OCTOr.RIS. 75 omnibus oratur P™ J;°' f P,' ,Jitens mibi 

'^"::::ru;"intcoAp^^^^^^^ bctet.eumaeacno...... . - . 

geie auxuio, t v ^^^,^^,^ nostra signa ■„ ,„nnre suo, relLp.on.s liabitu ra. ejus, et quamdiu incertum tuer>t utrum d.U- 
natu a ege a„ odio l.abcatur, inter med.os ho- 
stes sin co„tradict,onc potest securus ...cede.e. 
If^ero deciaratum Tuor.t .uod rex eum od.o ba- EX MSS. rr:::^^r= .-^0 ^«™"° -^'^^ 

t Zo^ne ut quadan, ^^^^^^^^^Zn jud.cis -P- - -^";^^';;;;;;; p„..at Deo, ex 

^'^' "T "re1"e.^ - d monaster.um. appa- tia ^^^^^^^^Z acc.p.t ct deb.tum 

potu.. Cumque ove, te e ^^^^ ^^^^^.^^, ^^^^ ^„„ '^„^1,:' Z.e ad novissimum quadran- ^igna m.Ut,=e Cbr.sti secum baimcrit, st,gn.a a 
efu" portans in corpore suo, reUi.,on,s babm. 
indutus nui est tunica Salvator.s, bost.um suo- 
"um cu;eos potes, penetrarc -curus, .,ec uUam 
v,abet in eum diabolus potestatem ■. 'dl.u.. .S' o 
r* nuid de eo Dominusvclit. Si aute,., voluntas 
-Usupcr.U.r,tenodataetp™...s.^n. 9 
Videt eum in 
parasceve 
ndhuc indi- 
gentcin suf' 
fragiis. 

h 

D potu,. C"-;i;;-;:>;; ; ;„u,io tr.stior q«am 
::l,r;urdtc;readi3veUetsulmetuisse 

'Tr::^n, tricenario .oiut. « ab 

T, L,^ in lesia secunda lectio legeretuv, ,n- 

-.t^s vidi duos bomines vestitos purpura, spc- 

sp,c,cns vid.duos advidendum, ve- 

■^tr"— li:.S:rr ante me u. 
cebant , cumqu epntnv.^runteum mihi ;rntumut:pecoatorirc..gio.,isbab,tuset,am 

inipsomortisassumptusart,culo.» a.wh!/""". 

,.- ,„, hnnr vidit venerab,Us annas . „.„„ndo 
34 ^,s,oncm l'»"^ J^'^ scrup,dum nobis i„„/,.„,„,„.- 

^::::;:;:^:eamv,d,t^E.^cettestimo,^^p. 

credibilia tacta s.nt ";'"' '/^^,;'' "^' utestatione 
,„iondcsceni<u-b*ea^ U^-^^^^^^^^^^_ 

connrmo-. n.s, ve,a ^^^'^"^ .}.^^^ ,„^ ^adat et nitin ilHiiii =111552= Alii mori- 
bundo impO' 
nit habifum. et intelHgit 
quam utile 
hoc sit. '^"'''iraiJrre et" ireum ofterunt. Et boc facto, 
eum ad altare et -i vero Balduinus qm 

visionon »"'P=';;,\. f f | ^ iUa et in rcUquum 
toties aPP-"™' "t;; .teiiens ergo ad me 
nunquam m,b. ^PP;'" ,,uju,modi visio Ugu- 
ipsum et cons.dcra, s q,ml mj ,^,^,,„^j, 

raret, ,nteU«i '^."«'l^P^^^^tsr onciUatun,; 

^^*='" "utem V steTqua erat indutus, ad- 
per n,gram ="^t'"" "'„,;„ peccatorum atque 

lile viaerim seitis. diximus more- 

«^-^^'tt^^^lT^fcSs^usadse 

retur, m.les qu"»'''" '" . ,, nuem cum ego ve- 

visitandum me "'^"'>.»"; ,^ \'','^ , ,, ^elius con- 
„issem,coniess,onee,usaudn .1 ^^ ^^ 

superesse ere-lebam^ W ^ ^_^.^ j„. 
negis, domum quam am no^ ^^ .^^^._ 

„nisu,cv.c,.,,u, .a^. J .^^^^^^ Cumquc ea 
tur ; ego ^utem .cvetm „ ^^_^.^^,.^ 

noctelecto,ace,em -hu mibi : « Quid putas 
i„t,.a me e qua . ^^^^.^^^^ ^^„,„ „3. 

proder.t mU.t. st. 'c . ^.^^.^ voluntar.us 

sumps.f! ,nu«lfc=;;.; habuisset tcn.pus 

quam .nv.tus. b. emm ^,^_^.^^^^ p^_^,^^^,^ 

rtr:u"'p"-d.m.s.tquamsuaeumdi. 

"'irCnUmecun.cogi.-m^^^ 

dicentcm-. « ^»''"";,,^ tJ „ aU.tu O.x.inis ' 
quod in .sto et 'u ^"oUba qu. ^ ^^^^^^^_^^ ^^^ ,,.^. 

Cisterciens.s mo.. u., , eo senten- 

bolus potestatem doncc ^aU^ue. ^ ^__^ . ^^^^^^^^. 

tta.. ^"'"">;„-';':., rd" ebat, s.m.Utudine 
posse esseveiumquou famulum 

U .animum sub.n U-tc^ S^_^- ,,„„„,,, .acbium =c:^-i— rr:s: 
3S::;=="o"=^ 

habet certe sincer.tatem ^^^^^^J^ „„„ fui 

teposita relatio .„ '"a""; ^nT sed copiam vi- 
eontentus scriptura-, te '"o^'°. ^^^ ^ .^e, 
,ent.ssimu,Ua^rcsU,d.^>-;-^„,_,,,„„„,e. 
sed,utitad.cam,lu.tnect ^^,,^^^ 

„,Uus quas h.c P"";;^.^; "miUtcBaldu.no ad 

suadebamut 'i'^»'';"' '"\ ';,,,et. Qu.d multa? 
„eammil.ia.diIicat.onem naru c U^^^^ ^^,^__^^_ 

Victus demum ""P^^^^-^^^^^^^Xs s.c .-espoud.t •. 
„i„us et a..e?a Uon bu^ upe^^^_^_^^ ^^ ^^^^^^ ^ 

aDicamqu.dqua^r.tu „3^„antcr omn.a 

— iT^,^-"'— -^'--'""- 
™^;Cr "campan..^ nU,.s CAP. XV 

itan Thomas 
sua teslitno- 
nio. illius 30 Hc„r.cus,come^^--^,.,,,,,,„,e„io "^r^ 
Thcobald.cu,us mcrn ™ ^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^ ^^^ ^^__^.^^__^ 

continctur '" ^'"' ;;'.,, ,,,.0 ,e Duminum prc- «m.v™. 

•ilinuandc servum ""^' "' .'"°. :„tercessurus pi-o C„mp'mm. 
. r„l,.h.-avitU.e m.3sasu.tcrce..u, 1 „„„„„ 

caretur.Celcb.aM ,^_^^„, col.ec- _^^„,^„, 

eo; eM''etoquc m stcr _^^^.^^^^^ _^__„,^j^^^_ 

tamdicturus ad '"""f ,,e„tcm,signumcru- 
abscntcmcomitemv.d tprx c,,^^^,^ b^^^^^^ ^^. 

cishabcntcm "'X^fi 'p,-oponunt. Nond„m ta- 
Jerosolymam P™ '" ''' P,e,',us est, sibi s,gnum 
n,en, ul comes PO^^'" PJ ^,,^ ^ „„,ta.,. Huctua- 

™m iudubitantcr f"-"»;;'';;;; „u.lo vir beatus. 
37 sedcbat a";i"»,f";"u:'da... "■='"■.-■''■"=- 

!^:;e^::-;::tumpc^-a2^^ 
^"''^--'^::^::^:^:::- — 

AbsoWil eum, pia.misso / 

r.M'. xvil 
ItiteUiyit 
mfftutnn 
))iomic/ili»i ff''«. 


-^ ^. — 5 Vestiraentis A <r' S- Religiunis A. . Quododt'' A. verbo 76 

.. Mss. „rbo : <and,ge. obsolutione.. Q-^am cle senion- 

bus cui nomen Jctannes,quo etmm '=f-'™^ ' 

dkUci non pi-ocul sedebat ab ipsoet pr.rmissum 

b 'm auinit. Data opportunitatc oausam s ; 

monis illius indagans ', aud.v.t ab eo « ^upu 

",,uit vigilanti mihi so„s,bd.tcr appa,u,l, et 

emgalt,s an adhuc Dominum nost,-um v.de^ 

n.„lesto, ct, ut ipse putabat, purgator.o lue,at 

^^'^S:dnimi,.umnonsolun,^aver,,metlonga 

vii est ,m.e ducit ad vita.n (iMlh. l iiA «' ^" 
;;:i:;c„Ln„„ibonietpr.celle„tis,l..usnaUn^, 

.a,namnonnisipur^^s.„-PC^^^;;;;^- 
ni.-e, testante .psa V.ta et aice.tc . 
corde, „uo„ia„, ,psi Deum v,debunt «'^! '• \/.; 
Ouis i"itur gloriabitur,nundumsebabuecoi 
^:i:^Irut'„ig.or,atur,,„.K.m,„og^— . 
a cst i„ vcritate qux- no„ ment.tur, non in op, 
^.:,:;a.i.ll,tet,al,,t„r.Su„te,dm,W- 

B quibus n,e„t,t„r .,„qu,tas s,b,, f ""'■ ' ^^'^X- 
„.„tcs l,ei „,isericordiam secu„du,„ s„„m v olun 
tatem cum.„isericordia Dei iustit,.am cjus non 
^aT :.t, r cr n,ultas tr,buh,t,o„es, boc est pm^ 
r.Lne .oportcat „os intra,.e in regnum Dc. r. ^ 
XVW. Non .g.tur qui .nanus suas nnserunt d DE B. PETRO MONOCULO, CONF. .NON PONT. 

ctorem.Alicuirorsitansom„ium.nanev,eb^ D qiiia justitia 
j)ri spvera 
,st. ^;«a;P,.«..XXX/;tast.,i:,ntCb.„nsd..^^^ cAi'. xvni 
.■E[irotttm in 
visione pc- 
tientiam do- 
cet. :r,u;n,;;^"t-idcturbabcrcal.au.d„o„ 
;"iiMcdm,croris.K.crc.tat,sauten.pcream 
?eddet pacat.ss.m„„, fructum ... bac v,taju.t, ,x 
cttnttura gloria^. Non murmurent ^e asi«"t * 
itineris scd attcndanl fratrcn pra.latum, qu, 
totu.'naetarduaco„vcrsatione,bicnn.acorpor. 

pass"one tanquam aurum in fornace p„rgat„s, t 
~nt„„, ,g„c exami„atus,„cc s.c ta„.e„ pc - 
fcctus .„vcnt,.scsl. Ig.luretian. sib. non male 
co. sci. pr^.^"nn=tioni Irenum ti.uoris ,„,po,.a„t. 
etr,"mt .-ta.assuas dcmitt.,„t. Opus est s,- 
'ufde, .onuo l,n,a: labore, nt materialibus .ab 
an ma rebus et lantasiis rerun, ab^-asis, ,.,c„.or,a 
; i t ,cat, ratio nil videat, voluutas n.l d.l.gat 
wra=tcr Dcu.n, .,„i cst .ne.uori.e for.na or.g.nabs 
l^ ., ct iucitainentum est 

\\i\ mcorporca ,ai.ou.s, ci, i"^' 
gneum vuluut.V.s, sumnmm bonu.n, beatum bo- 
fu, b.atilU.um buuum bominis ^ His brev.ter 
^ !uctis ad excitationcm quorumdam dormieutmm, 
•1(1 nropositum rodcamus. 

3U m structura exilia ^ non minus quam ma- 
gna aliquoties necessaria cumprubantur ■ igi- 
lur Ponam bic aliquod parvum, quod et s. nullam 
de utilita.e ^ratinm. pro brevitate tamen v.mam 
promerebitur. Kst nnln Irat.r. vobis quem sermo 
prdusens allo.iuitur non ii-nutus.llic ab adolescen- 
tia usque ad senectutem morbis multiplicibus 
l-atigatus, longum prol>atur traxissemartyrmm. 
\Uquando corporis ejus incommoda eo usque 
crcVL-runt ut deftcere putaretur. Scripsi ad vn-um 
Dei adbuc in carnc maneutem, ut manum mter- 
cessionis porrigeret. Ea nocte qua orabat pro 
xgruto. visum est ei quod nudus staret coram 
homineDei et ab ipso durissime vapularet Mi- 
rabatur contra se insolitam sevcritutem lUms, 
sed miranti sua conscientia rcspondebat ; a Deus 
est nui te verberat.)) Vivit usque bodie, nagellum 
patient.us ierc.s, cujus Dcum interpretatur au- :^,:d=ruUusetvis.omsisUu^— 
susmeut hoc scribcrem provocavn. Jam Ulud 
quod subjician. ipse milu retuUt vvr beatu.^ 

40. E.-at .n quadam eccles.a et m ora one sua 
conntebatur Dom.no. Apparuerunt ^^^^ 
sanctorum Bernardi etMalacb.^' m ^-^^^^^^^^ 
ipsos saa.n oratio.iem et mtent.onem direxit. 
Tunc unus eorum d.x.t ei : « Tu er.-l'»-^ Cl^; 
vx-vaUis .Disparue.-u.it iUi et terr.tus ip.e re 
;:;::^!rTerr.tus,inquam,quiasicu^^ 
cum gen.itu tatebatur, nunqnam hoc fe yo u.s^ 
set ■ et tamen dubita.-e non poterat supei hoc 

al^s^^lur.^^lUsGeroldus.v.rbon^tus^^^^ 
tis grati.s deccatus, Ign.acumdeven.t.Liat tu c 
Uciquidammonachus.m.uo— . uMu- 
dns i.itcr apostolos, salan mter Dei fiUos, liu^o 
a V socbiil : hic oftenderatOrdinem m g^^^^^^^^ 
bus muUum excessibus,et abbas P>-' ^ -^^^ 
eum in regnlari vindicta^ P^actns .gUm t.mpu. 
; o.-tunum quo suam ulcisceretur ^^^^ 
nisagitatus in.qu.s, dirmn v.rus ^ub pectore 
vers-.ns apud se de iUius nece tractabat. Cum 
"tusroesset,dieuno,sedebatinvest.buo 

^us innrmorum irater quidam veUg.osus et hu- 
m.Us, Hav.no nomine, natione %"^e"^'«- "^J' 
s ut ipse mihi conressus est , vidU man.feste 
dua bo,.r.b.Us Vo.-m. personas et quas esse d^- 
^ones dub.tare non pote.-at n.gred. <lomum ^ 
lam. Eo ten.po.-e sateUes iUe satame, Hugo pi^ 
dictus,cum fratribus ..gris corpore,mente jacebat 

^"iTMedia nocte surrexit abbas ad confitendum 
Dom.no et nocturnis vigiUis interlu.t Necess.tate 
p scente in dorm.tormm conventua e pen-ex. ■ 
Ub. Hugo in ins.diis positus ut mterf.ceret mno- 
cemtem rP.va/. -XJ, fer.-o ad fac.nus pr^parato, 
i^unUetaUter vuUievavit.Vixit usque m d.em 
srquc.tem n. Circa vesperum positis coram .pso 
irau-ibus dixit: « Dirige me, Domine, m ver.tate 
ua t doce me,'.iuia tu es Deus Salvator meus et 
e sustinui tota die (Psal. XXIVJ. « Et cum hoc 
dixisset, obdormivil i.i Don.ino ; et ul credimus 
^.arlvr ins.g.ns ca-los pet.vit sangume lau.^a u - 
Cuju; corpus de more compos.tum abbas Petrus 
usque ClarnmvaUem dcduxit o, ..mUum metuens 
ne quod aud.erat .mpleretur ; « Tu er.s abbas 
ClarasvaUis. d Sed sortitus est sortem min.ster.i 
huius quidam Henricus, vir potens in opere et 
.ermo.ie; quo post modicum in episcopum car- 
dinalem assumpto p, sedes iUa vacabat et iterum 
traclabatur de electione abbaUs. CAP. XIX 
Monc.tur iji 
oisionc se af?- 
batem ClariC' 
vallis fMvL' 
rum esse. 
m CAP. XX 
If/niaci, Hu' 
ijo de Baso- 
chiis, correp- 
tinncm non 
fercns. E occidit B.Ge- 
rarUum, ab- 
batcmClara:- 
vtillis : cui 
succcdit Sen- 
ricusa Mar- 
cinco. 

n ANNOTATA. 

u Fusniacum, Ordinis Cisterciensis de linea 
Clavievallis in dioecesi Laudunensi monaste- 
Zm, inchoaium fuii anno 1121. Gtlleherius^ 
aniea prior Clarmcallis et Boheriai^m ahba.% 
anno 1186 Fu.miacensis ahhas creatus dict- 
tur (1); ita ut hoc loco per anticipaiionem 
Fusniacensis ahhas appelletur. 

b Epistolx tawen heati viri non sunt minus 
latinx cjuam coivvorum-, literar^m latinai^m 
cogniiione celehrioi^m. 
c Eadcm hisioria ex monachi, mi eam . ln,un.ens B. - ^ Opus-honnnis o.nit B- ^ 0«.. A puit ad^. A ct B. 
_ . Onut A. - ^ OmU A. ^ ^ P.-hctus A. - ■ n- ^^^ ^^^^^ ^^^^ ^ ^^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^ ^^^^^ ^^^^^^ DIE VIGESIMA NONA OGTOBRIS. 77 


ipsa noclo dofunctus illo domno .htati Potto a- 
tulal.unc.u. ap,,a,-u,t, ostondens o, coj- - ^ 
pu,-gatura a lepra, qua se ol.m conU,n„.atura 
?uisso insinuabat. P.votoroa in fac.o '!«■"- PP'^ 
ruit immons. cujusdam vnU.oris pomtus obduota 
c"t."K:cujuss.n.tasroco.,saoloturaosto.u,e- AICTOBE 

V. n. B. "^^^No^mensi. Guiclo, rratcr Sageloms ^-\^^^^ ,,, ^4.//, Mayno cliciiur: In 

w^ MiHiaco tuvt abhaserat. . gapcto die Parasceves. 

e M ™""'^ 9««' ^■™'""''' ^^"''"'' '"'""; iYsembrunum ..» Isombrunum «0« uder. 

BaTduni;, dom,nus castri, quod, in terr.tor.o %,,„,io luiino mcdii 0.H, co,UenU oc^^c^^^ 

Rpmcnsi itum, Guiza nuncupatur, cura oss t ^ ^j,^, ,,^^,, ,„^ p„„„, 9«'"« «"' 

f ,™ b lli osu ot stronuus armis, postpos.to ta^s. H ^^^^ Adcluna u. Olossa. o 

rore D . "ulta mala quoti.lio porpotrabat, ^P^-«..„, ^ j^^,,,„„, „,; ,„i,.,n.., «^cnl 
limore ue , „„„,;,„„ p„,„.,.isnuc simibbus (,.mp« mce,-ta .»e( .so,-s ammx. De q«a opi 
""r^^^fll^wTNativitaUsvcnmlnca,- ■ «/r«nn«m 1109 3«e..«m /■«"■^•!'«' ^»»» 
hundilcciumrocari,e^^^^^^^^^^ lrnp.nm.s Haooa. ^^^^. ,,,.todi^ a E / ..;/.,■/ rlicam de usurpata %natitna 

m«;(is discordiis, hellis ei p, 

''iZ^aliter^-eftHurBalduinicor.e,-^^ 

ELdioMaono;sedta,,ano^c^^^^^^^^^ 

sier aut MiiPic legamj , , ,■„ ,.e/i.,.enfto 

-^--r=orr:^^^ ccMis monachus, sedV- ^;' ,^„„„„i„iis 

^■«-'•"«':f'::r^°: — ,oo„tra 

'1"'"°'" Tl^e^uTom 0,^linis ub.que va«abatur, 
(„,.mam ot h""''"'^'™ ^ „ etsx.cularlbus ,.e- 
froquenta„scur.asp.,ic, ,m .^ ^_,^_,. 

got,is seipsura ™P"'>'="''-' '"r;!^^,.,.,,.» quam 
Lnvorsatione sua ^'^'^^^Z.. aou.nus 
".onacbum c'-^^- -^^i^^^^^^^^ justitia. et 

Go.-ardus, abbas Ua.a.va.L ^ n.et, 

ord.nis --''"''-"^f "rr„„, ; s , ux babe- 
ablatis oi ta,n oqu.s qu n om i^. 

bat, venerab.U v.ro do. > o Potr . 

lp,umcommis.t^Uenusnd.^ J^^^^^^^_^__^^ 

aist..ictione '^ocrc.tus om. ^^^ ._^^..^^^ 

licentia decsa. ?-"";;> ^^^ "^a quam pertinc- 
Basochio,-um >"' .^X^'Jnen ducens a 

Basii.cis ; quod /"^«''«"^,; "^^;,;» ,;,, a«oo/,»s, 
erat.EodernJje^^;:Z'::lisi. S. Stepi^ni F mum Igniaoi hosp.tand. «'^^ » ^^^ ^,,,, quod '«^, «»«" "\ ^;.',„,,,,„, ,to,«o .S«»t<>«e«s« 

1„ Cbr.st. amoro ut oum >>^ ° ^^^^ ,^,u„,.sorat. <,"«!«"> ^'^'^; ^.;,'rf„,,, ,J«;, «6< I«n.ucun, por o- 
ricordi^, quod pet.batur ..., ...,n -(T.Treso.-doClair- tom. 1. pag. 49 et scqq^ ^.^^ _ , 3,.^,.^ num.4884.- 
lX,col.88ctstqq.-^^>-"^ ,*n ,t7n -(TjTresordeClair- 
.e,Bouq.,et,tom.XlU,pag ^8 ;«•,,, p,,, „, eap^ 27 

sicul DE B. PETRO MONOCULO, CONF. NON PONT. ES HSS. 78 

„ «^-.f^ rpverentia susceptus fuerat ; 

ins '™ iam domnu. abbas Petrus adfu.t, e . 
■^ tns ma,-tvrem Christi in sanguine suo volu- 
" , h, vn os s su.piriis internum cordis pro- 

moerens valde supLi^ ^ ^^.^^^^ 

'"^' ""'rmTm>n ner,us ner, permis,sset. 

Dominus '"^ f^J^ii.t.onibus a3.stuaret, repu- 

B Cumque dive,s,s ">-' ^„„ acdd,sset, 

^„s ne forte pro - pe- » s^^^^_^^^^ ^^_._ 

vidit >-P- <= f^;'^,,P ,j,„tem; eum quoque 
„araun> a '1'^^;^^ J™ „^, j,„num Gerardum, a 
de cujus "°;jf ^^^ ,^, ,„ab,U clar,tatis glor,a 
sin,str,3 : "l™^1"^ '"!;„„„ ohstunefactus, dum D CAPUT TERTIUM. 

De B. Pclri cloctiono in abbalcm 
Claravallcnscni. Sanat sesjro- 
tos. Itcr Veroncnsc. Elcctio 
aIicnjnscpiscoi)i.B.Pctrusfit 

inonoeulus. Ejus caritas. Mo- 

ritur. E EratinOaravaUepriorc^st^jsCi.,^, ^^.^^^ 

:!:::i^::s,rtt;^,:c:g:o:censetop^,sL,2^: 

simani&.ti.o .:„=m fimiliars amicus, soUi- tris cujus- 

sei,icetutun,cuse,usafom,U ^^^,^^,^^ ^^„^ 4,.^,,^ 

^::;,:^''^'^:^^---"-::^::^ ?xr^: 

rU,busanimun,ej^eU,— mp,.s^ 

nat. Ccetuumtaus cbristum Domi- 

"^m:a;:;,i ■tdtors.lnasteriioccurrebamus 
ram Videlamus eum non babentem specem 

,e cuius -- --;^,;;;;;urc,ar,tat,s g,or,a neque deeorem, ^l^^^^^^^^ 
,inistr,s : "^™;^ ^":-:, ™ obstupefactus, dum rem, aspectu -"'«^-P"" f^^^' ^„^„„3 Jesus 
refu,gentes.Quo,umv>si^_^^^_^^^ j^^_,„^,.^„^. ^„,^.„„„„ qu,n ipse essei 

altonitus If^^';;^; .,„ „„rtuum ,uges eum, Cristus.» „onfevenset comparans suo ..ci »•>""■■- 

^,- ransitoria mors, in perennitatem bLaU. 44 na. ^ j,|iud poterat interpre- ^^^^^^, „ft- 

•;.i„i..i— a„i-.».i"<f'», 

.■ «io ot ifrpclionum reddens mel- 

,nuperisPetr.Christusapparuit; et qui tians 
rmabi corpus hum.litat.s nostr^ conliguratum 
toimauuouitJ .-.3/p;i,7 mj trans orma- 

:::c;i::i:sr:ui^i^^,-^^; 

Si;:'m1>«^,etbabituinventusut.pse 

''^.''f r mrtertus i"itur hac visione factus animo- 
.„„..„„-.-, apparentcs dixerunt quoa 4» 1.1,, , j petrum ex nomine convo- ^,, „(. «^ 

rToS::^.^: ™^^:^- " -^- -— — t^r^ fo,t ,.00.^. 

d^t:- .< CP..C.PO A«-, < 'c^- ~o;.Suus,interco„versosconversans. ~.:i-v,susest,ta.om.o^,or.^ 

*"' • "': mc ui H,s dietis, tam jocunda visio 
accpere mcru,t. xanta vero Iffititia 

et secur tas ue i- _^^^.^.^ mcruerat, 

corde ej"^;^1- „^;;j'jasi mortuum piangcn- 
succes., , ul uonja q ^^^^ omni m»roris et 

' Xeut ubUo 't!,nquam ndeUss.mum inter^ 
aubietatis , .^„t,„ Dei m,sencord,ara 

UdDenuuiii p..-,,,,,!,. auondam priore Cla- 

rms:prs:^;^' —"-"'-: 

S„r;u::a>raalSa„,s;cuisanctiBe,. 

"et kalachias apparentes d,xerunt quod 

c! rdus abbas, pr.decessor ,ps,us, qucm rat r 

....„ ,.,...r^niinnem recularem in eo CAP. XXH 

B.Petrus.gw . , finnitatis A ct B - ^ Nostr. A .t B.^ * Tr.n.formav.t - oost™ omU. A e. i^. 
i Advenisae A. - ' Infinnitatis A e( /J. 
a, A,- D. Bouquet.Recueiletc..tom.SX.pag.740. Et DIE VIGESIMA NONA OGTOBRIS. 79 entus, a 
ri sannt 
Uebcrtum „rcontra jura amicitia; eum in necess.tate > e- 
" , Neces.itatem suam non mendaeium .Ue 
'"Tndft ^r-iuod sanctus abbas respond.t : 

ctorum susceptusest.,Il.se veio 

in .«blmntate sermoms^on '" P ^^^^^^^.^^, 

''"'"='"" Tv^mlS " -"t^^e et pertectiono 
S:n"r:;::"niUuarumrerumeise«mp,a 

rajvalhsmiase >. ciebertus equo msi- 

p-Sii^— ^:n=n* 

fendebatadlap des p ^^^^^^^^^ ^^^^^ 

culumres.denu Pa.usau ^^^^^^^ 

ped.bus f-1"- ;\f;;„';';, e eo animali ute- 
Gilleberto, argue.bat ^um q ^^ .^ j^_^.,_ 

retuv, unde rnmam damnun i _^^ 

"•"« P°T'whU eTn;' esttsi^osns, proptcr 
"*■ f tm i n "um amplector. C.terum s, 
">"? .uiti^. et vultis mihi prodesse, rogate 
""'" "'t, n hoc vitio amplius non laboret. » - 
Dom.num fj^l^^^^^^ „u..dendu. sunt pot.us 
""'"r:dT^,d.."'Numiuid enimde bobus cura 

"'' ""; , vob s .n^ium laciat.. Usus est et > po- 
eorruat ut ™ ^f ^^^yit, stabili ..an. lu,t .Ue 
'''; Tt c "u potius quam Petri mer,t,s ascr,- 
pede. Et no '-»^"' P ,, . .„^, Fusniacum transla- CAP. XX„, 

raducum 
(iilleberti 
cqmifnsanal 
b vpsti quiabeoP<e- 

49 E\hilaratustamenexadventu,ps,us Nt „„^„„„„, ei 
bus pretiosis ovnatus, sedens in tr.bunaU, ca.- £„,,„,;, 
r^ium circumstante coron.C^n.s ej^^ .j^.c^. 

0^X0 . evera coram Chr.sto,.,ui in iUo s.g,.,s 
Srtibus apparebat, hum.lians -, o.nn.a sua 
confessus est ei, ac dc sacrat.ss.ma ma. u .ps.us 
co n"p- missas celebrantis Euchar.sUan. san- 
otam recepit ; habitum <luoquc C.sterc.ens.s Or- 
r;:™leLt'assumere,sedv.rDo,nn..^uonm. 

,lem nescio, sed sane sano cons.l.o lici. non 
pe m s Locum ciuoque in ' quo nbbatan.su. 

^„„ -^lt Thoma.t vtn- 

"^ 50 Romana^ Curia= detrahiturqu od mag..atum „,^,„ „,,,„„ 
hcfesTm-ab.l,tersuscipe.-eetopessoleate. um- «_. 

fessa verum esse quod eth.cus ait potta . Vmusargentumcstauro.virtuUbusaurui.. 

[Eorat. Ep. i, '. ^■'i- 

in conspectu ejus vacuus Petrus ^^'^ 
,i,egri:iaminvenit,no,,em.e n^u.u^s 

paupe.iobtuiu u FeliKPetrus qm 

Ordin.s a=d.flca. a ecU - ,^^ 

™":^:":^^^mr:saureos,„ousuis 
!;;;;b:;::::i'pcrium.Eei.et^;>~ 

""J':7 '^:ZlZ:P^ apponam, unde ta- ,;--„, 

51 Po-^Usqu.W.n 1 ^^j;,„^„,i I„C,all,x _^____^^^_,^_ 

men •^Snum al qu.d a ^^^,^^^ ^^,^^ ^^^ _^_. ^^, ,^„. 

'r'^;;:::^^^ >^^'onc pontincisS.Pra.se.. --';;^„ 
dissent.o supe. ^,,^^..,., ^„„,„.0- ,_^„. ,„ P^''^- "^V , 'f' , CiUehertus, Fusniacum transla- y— ■ je,ti,nc pont,l,c.stf. .-.--- , ^,^,^. 

batur. slaUm ut ^".' ^^^" ; ,ijan. cx ejus '1'^'^'^""" ' T n„,„anus in qucn, clcric, compro- „^,„,.„,„ ,^. 

tus, equun, et Doev,as ''«^«^'"f '> ;,„„„ su- evat card,nal,s I^"™"" ^ „t qucn, ,.o....na- ,tote .»«- 

l,eUatribuse.,uuma^a^ ub,,uo^^_^^^^ ut miserunt d;K,se, opo,.,,.^, ^^ ^^^^^^^^^^_ loci fratribus e<iuun. a---; ^ ^^^,,,^it „t 
C^rtcr:™rLri:^-eraa.no„aste- 

Acci,ur Vc- tionem .ps.us, et -lu.a l ^^^^^ ^^^ 

rcnamaLu- faceve nis. e^^*^* '^"f .™" „tur ,icut cy..namo- 
cio„ain: etiam sib, mutuo •■'"-^^^; ^ ^;;;,,.^^ dedit, et 
-""^"r,-::Tc. Stsuav^taten, odovis 
TV vvn- et hic odov se longc lateque d,t- 
f ,'"'; ef supcv omnia .nontana. nou soU.m 
{uderat, et ^"P°' ,^,,„n>vci;iouum divulgaban- 
Franccscd c ^tcu ^^^^^ ^^^^^ ^^^^^ 

turomu.avcrbah.tc,ete.at ^, vi- 

et Pluvin.i -•■ut p.M^a m m^^^ ^^_^^^^_^ ^^. 
deb,mtqueeumcum Baud.o 1 ^_,^^,,„^ ,; 

, et fam.Uarcm .ps.us. ^^"'''''JJ,,,,, eum 

fama tam fe''"^ verm tu quant^ p ^^^_^ ^^^^^.^_ 

satisostend.t, dum au • .^ ,.,t,onem illam 

sra.r;.::/-";—"-' 

.NolusB.-^Eo ^^^.fl^,„eratum om.r. B. - 
s Remuneratum A . q"»" erat cavd,nalis t^--"- ^ ^^t ^^en, ,.o..u..a- ZZc::. 

S'imr:u;:::n;;«.. ,c— -: -t * 
-"^."^r^:::o=::"----"-''-'r 

aiter, '^o.um, '.o^' impensius, vcUcntquc 

deretur, I' " ^ ^.^^^aretur sanctus abbas; quas, 

P'"'""""" "bi ,u?et san.or. conscie..tia pron.u- 
eum V'o\'M^^-J^^ ,i„ p,,^i„i,s. 

vere.U,q..e.. tanU-^J vento agiuta, non 

set. Non erat .Ue h^.u „^0 : ideo se- 

hominibus placeve ^"^ *^'jttr.tatem vespo,.- 

dens, a,t . » I» auo, i,ii q„on,am 

'"""'^r;CsQuh:,".oco,,rus,,,o,.suntet 

^ , Saiiicnltahu- 

sed nun gcnorosu. .'" '^' ' „, -. galis est si comprobato. 

,ecesse nuu est '-"-;; .^^^^^rnuatur aucto- 
scripturaloquaturmateuan nec^^H ^^^^^^^^^^ 

rem. Intuor. 1';'^*^ "J . \.^,denter siquidem 
quatuorongmalesvirtutts.P Omtt. A. . 1 propter Deum omit. D. .8 Nobilia A- in ,n B. PETRO MONOCULO, CONF. NON PONT. ES MSS. DE B. PETRO MUINU^— — „ .,. ipsum mente exoe- 

quia neute. ^onu u t aUe ^^ ^^ ^^^^ ^«'''^ '^l .^^^ "^ d.cil : Kl cum s.mpUc.bus D CAP. XXVI 

B. Peti-us 
amissioneni 
oculiin Val 
le-Regia quianeute.-l)omis luu. ^^^- ^^; iustitinm non 

a.sconditincc^cle..o^q^^.- ^^^ 

Deidixit (P^ol. AA\U; -3^^^^^^ ^^ .^trnm 
et dum odmm quovumdam occune^e e P 
ofTenderem vevodicendonon i^u.it 

fuit el in seipso 

. . TotuslerosMquorolun.lus. 

,onorea,deru„tver,>oej^.etn-i;^-;:- 
cubuil; non ex hoo ■"" ^Jf.f^H traxit, et ex 
m<Erorem, aliter ^«»l'<'" ''".""''" cordisoslen- 
hoc t.mr.ranti,.m et ^^^^ ^^,^e 

in tanto vivo lantas, ui - i 1^, cum 

vivtutes, tam lovi »-niquc rag^ a. Rv ^^^^^^^_ 

="-*-rS^i^;-;"":: 

nos'arl)itriimuregisse. .j^ jjgnis 

53 V.rtutesquirtemlm.,u.N. Pl'^^'' ^ =^^^ 

LevMidissimavexabat,r^ Cuj.. ^^ 

ooulis.ladissoU.t.utl.qu ^^^ ^^^^^_ 

jenueret, -'-f ^»;^ ."uum tunc bcatum 
quens, v.rum Dti cx " t^ tantuJ 

Monoculum efficerot. 0°""=^^;^^, ,, jnd.o.i 
tentationis immanUas <='""; excruciaus, 

^:nyribussano.acanilEocles,a: 

N„„murmurres„.»,,non.iuerimoni.., 

Sed corde tncilo u.ens bene consca 
Conscrvi., iinlicnl.am. ( AP. XXVI. 

Non vuU eli- 
i/ere priorem 
Ji/niaci nisi 
jiost niultuni 
cuni Deo 
comnncr- 
ciuni. yaticiUer ct 

mansuetc 

siifl'ert. r, ita vir iste, sicut aguus mansuotissimus 
.o;^rZtesinevoceV-a,.;n.ossu^^ 

('i^^a/. AAAWJV. 1 ,.,,...isse ut al. aUero 

"""'":,rp::::^^:— •^™''"'"^^"- 
:::^:r:::rroorporissui.r— maus.^ 

,or.s, ardore '^-•'f'' ^ f;, ^^s, ^^e.^s e.s, non debat,adquemperse,.su,,.o=.. , ^^ ,ebatur 
poris labores al„ v,x ^^^'^'^ „„Vuc.bus 
,„ ,110 Scr.ptura qua, <! "^ ■ " ,„tum lue- 

sermooinatio Dc, (I>,-o,^- IW. C"' T ^^^ 

ritramil,a,-is,cumexplur,bus,tamenexe q 

subjiciam apparebit. T„niaoi tratres 

5i Cum adbuo abbas ^ss-^t gmao ^ 

.liquando pr,o,..m non "^^''f- j^^^:,, dila- 
dilTer,.et oonstituere.sen,or qu.dam c. ^^^ 

tion,s inqu,rens, ab ipso audmt . » ^uP 
Dominum rogare "'"^.'^'■^.^°' "f^^.fe^^nior unum 
responsum accipio.. ^°>"""^ 'l -'' " vult boo 

.-"~ t^-^tis^i— -- •-' 
^:r:'<;^ UMJ;:ei:^cisteloquebatu.^ 

S::m\.cu't bomo lcn-t"-" "^^,':; ^s 
ryia-or/. .VA-A7I/;, N.m.ru.u s,cu > « '«^,,^,, 
Dom.no montem ascend.t, s.c ,ste „ n a .>o 
n.ontis sed mcntis culm.ne stet, , u ■ morc^- 
clem multorum Do,n„,um oonsulebal. sod mo, 
paucorum Dominum audiebat. 

50 Sed rcgredi.ntes ad Claramvallen^ d ca 
n>us quod |.aulo autc obitum suum.v, De, Pclru 
eo trabcnt,bus eu,n domest.c.s "080"-.^^^ 
venit ' Ex hoo ct vcnientcm v,d, et abeuntem 
Cus,pse.^deduxi/,.lntuebar«n- 

nus reverenter, non mmus aiTectuoso q 
:n.clum. Intuebar eum et oocurrebat ma -u 
:,n..,. memoria, quem Severus Sup.c.u^ o,^- 
tnr iUe nob.l.s, Jescribit in veste b,sp,da, m 
^Ut;e::ulo;all.oc,rcumtcctum,as,no^nn.- 

adlo gestatum. Conformis >ste «'^rt''' ^^ 
e ;" a;mulator expressus equo paulo majo.e 
S o«t,"batur.Ferebat et,am ad mstar "ra " 
t,ca. nuerorum peditum scapulana, capa peii 
^a rvetusta vLt.tus, rust.c, P-.-- «"-- 
s,us quam abbatis .mag..iem pr,...le.ebat. b.a 
:tr:aipsestaturapusillus,oorporete,,u.s 

pxesus .ionlasc.visse..sibus sed qu.etus , et 
ermslcUbus mit.gat.s. cog.tat.one suspen- 
su etvelut absens pra..sentibus, ut non homo 
^^deretur sed sp.r.tus. Talcn eum tuno v.d , ta- 
lem notav., talein cred.d., propter quod et looa 
t..s sum et talem eum descnps,. 

57 .,lur cun. de rebus var.is coUoquentes per 
agger m publ.cum . pergercn.us, pulv.s antece- 
d!n mm vest.gns excitatus et vento ab oppos,to 
nante repercussus nobis molest,am ,ngeroba 
":: aii 'deum : a Anteeedamus ,.,r.cedenle u 
m.oceUam hujus pulveris evadamus. » - <t bi 
nrtanbulos, nquft, pr.ecedamus, erunt ,ps, ,n 
pi,Lamuuio 1 reversura est in caput 

t," suun. proxnnum molestare „ E,.ubu,, 

E:^i==e=:^=- 

i::m «n:onospulv,spungere,ve,>tus 
V xa,e oessabat. Igitur e, compat,ens, eju que 
Iihnum ex an.mo meo .netiens, cum .pse n™ 
nalientia speoiali passionem corpor.s superaret, 
L nUs quod reprehenderat .Ue oons.Uum 
r,' . Lat! est via qu.o nos ducit : jungamur 
soci,s lateraUter, U. .U.s ,Ua=s.s -s quoque . Ij 
crimus a pulvere, spiritu ct tempestate. » Annu,t cAP xxvm 
Qumn Renxos 
ioisset et cum 
biograpkore- 
diret, 
h noluit aliis 
prifire, «e 
illis moles- 
tiam expUfl- 
vere crearci. . . n„u, A - ' Om>f. A. - * Sic adcl. A. 
, 0„ut.A.--J ^»';- f L ,in„„o-contomnenso»M(. B. 

_ 8 Eo temiiore morabatur m ccenouiu & .. , M n Fo tempore morabar in coenobio 

sancliNicasu. Add. A.-'Om.(. A- 

lUe DIE VIGESIMA NONA OGTOBRIS. 81 CAP. XXIX 

loriendi ca- 
,idiis corri- 
>itur vwi-bo 
Igtiiaci; B ultirmsacra- 
vicnta acci' 
pit etpientis 
sitne mori- 
tur. iUe, et sic ambulanles, deque rebus varns ut 
prccmisimuscoUoquentes, magnam partem diei 
consumps.mus. Et cum me ratio ad reditum m- 
vitaret, jamjamque separand. essemus, tactus 
dolore cordis intrinsecus cttrahens ab imo sus- 
piria dixi : « Siccine separat nos amaramors H 
Nechocdixitanquam ' prescius luturum. ex hoc 
tamen futura pncdixi. Nam post non multum 
temporisintervallum transiitiUe de hoc mundo 
ad mundi conditorem. De cujus transitu qua^no- 
bistestatisuntqui fuerunt ^ breviter dicam et 
sic narrationem istam concludam. 

58 I^^itur Pctrus, cum aUquot annis Clarccval- 

■ lensU^us pra^fuisset, egressus a GlaravaUe sui 

■ Ordinis secum quosdam habens abbates, fmiti- 
• mas reg.ones perambulans, graviter innrman et 

viribus corporiscoepit' destitui.Gumque, ipso sx- 
lente. eegritudo penculum immmens loqueie ur, 
accessit ad eum GiUebertus k supranonunatus, 
qui semper erat soUicitus super eo, etenim ipsum 
tenerc- diUgebat, dixitque ei : « Uomine, quan- 
tum ex habitadine tua perpendo, in prox.mo est 
utrccedat.sanobis.)> Ad hoc iUe respond.t : 
a Hoc puto et spero ; nam in hoc anno muUas 
nreces efTudi ad Dominum ut me hberarot de 
rpove mortis hu3us r/fo,H. m;. « in^^^^^^^ 
mo bus augcbatur, morhidus angebatur . V.x ta- 
men et cum labore usque Fusniacum venere. Ibi 
visum est fratr.bus quod inungi deberet, et a su- 
periorica^naculo ubi mansionem acceperat, m 
inferio.-em domum, quo fieri posset hoc compe- 
tentius, eum deportare volebant. 

59 Illeveroqui nuUo unquam labore, nuUo 
dolore victus fuerat, nec foret ipsa morte vin- 
cendus, fatiscentes artus spiritm serv.re coegit 
Su rrex t, descendit, inunctus est, rod..t, e tota 
.n e u4ue ad vesperam s.c pcrmansU ; et cum 
:Srco-pletlMumdecantassent GiUeher- 

C more lideUs amici, propms assistebat am.co 
a qu^ nimirum paulo post separandus foi-et, 
qure m supremo spintu jam pos.tusessev.de- 
1 ur Hoc ratus abbas de ValceUis L qm et .pse 
cum cxteris propter astabat,in h.ec verba proru- 
r Tqu a' im'us fratres : homo iste recedU a 
nobls .Quod audiens vir Domin., clevata ma- 
ru'nnuiteisnonsetuncsed in crast... m.gra- 
., - f,".tres i"itur intenm s.luerunt, at uie 
lrox'i -'u^ibus suum Domino t.a„sHum 
C coZondabat. Tenebras rumpente dUucuo, ad 
pTum f"at,-es conveniunt, quibus ipse conatu quo 
noterat Dei dilectionem inculeabat : et cum ad 
iTmTL posset, orave tamen Dom.num non 

ce sabat. l^i^^ ^'^"' P''-''^"'"' °' """ r n 

toat ita placide et qu.ete in ipsa «■at.one n 
niulhitur Domino, emisit spintum ad Do- 
qua ^""^ *^*;;^^"i;„„ . 'et ,d q,em alium perge- 
rXe%u'u-LiadDe. immo ad Dom.ni; 
snl um cum quo illi inhxrendo tuerat unus sp.- 
rC aTlquemmulta et magna mer.ta eum ele- 

r::::^"^^vtt— -*"-'- 

^^rrquo^.on.ef-ritomnismaUUa.in 

auo quanta luerit innocentia, testatus est, n.e 
quo 1»^"' ,, i„e superius et sa=pms no- 

mti: « q eWs cum a.iis coabbatibus confes- 
rnem audWit». et qui ejus absque contess.one, EX MSS. prius confes- 
SUS pluribus 
abbatibiis 
omnia prcca- 
ta, ab initio 
monasticievi' 
ta. utDeoaitPsalmista, sessionem et resurrectio- 
nem noverat. Testatus est ergo quod pro omni- 
bus ofTensis quas confessus in suo nne fuerat, et 
quas in omni vita sua post inchoatum monacha- 
tumcontraxerat,utejusverbisutar, plus quam 
Misei-eremciDcusctPater Noster cuivis pcen.- 
tentinondeberotinjungi. Quod si votere p.-o- 
verbio. « Pares parihus faciUime congrcgantur et 
simiUasimiUbusnaturaUtercoaptanturB,indubi- 

tanterconcludereUcet, quod verum estqu.a Pe- 
trus ' hic pauper et modicus coelum d.ves mgre- 
ditur n, et quorum est vitam imitatus et mores, 
sanctis et angeUs sociatur. Scd jam spir.tu d.gne 
pro meritis coUocato, corporis exequias prose- 

nuamur. 

61 Quidam de fratribus unum de dentibus ejus 

proponebatextrahere, pro thcsauro ^c^l'^^^ e* 
leUquiis iUum servare desidcrans; ex hoc sefa- 
cile facturum pr;esumebat quod os apertum de- 
functus habebat. Accedens ig.tur ut p.um furtum 
patraret, os clausum et sic obstructum repperit 
ut proposUum implere non posset. Nota um est 
abaUquibus, etquasi pro miraculo hah.tum ego 
autcm ut pra^sumpUve judicem, hoc arb.t or 
nuod smgularem humiUtatem, quam vivus ha- 
re?at. etiam defunctus servat,at. Lotu- e^^^^^^^^^^ 
corpusculum, quod ctiam exan.menun ho.ro m 
.ed gratiam possidebat. feretroque .mpo.Uum, 
icet sepuUurlm Igniaci in --taU sua hum. - 
tate volmsset, tamcn usque C aramvaU m dela 
tum est Fratres autem, ut audiv.mus. ub. sanc 
turue.^ rdus primo positus fuerat, .b. propter 
Ira iam meritorum. et qu.a justi erat monumen- 
^m posueruntPctrum o .- nimirumconsona,Ue 
nuonLlam testlmonio, quibus .stc v.sus est non 
Srmer.t.qaam.Ue. Nam, quod paced.xe- 
r m al iter sentientium, iUc quidem excelsus n 
vero glori.e (Eccli. XL VUh homo magn. con- 
lil i currusl rael et aur.ga ejus (IV Reg. XIW, 
crdoctusin -gnoe.loram Prof^rcns 

thesaurosuonovaetve^J^^^^A^ 

rtelabvum ut luceret omnibus qu. .n domo Ue 

TrMatW VI. s.cut lampas limp.d.ss.ma 
sunt (^M" '', Yto^^e lateque d.ffudit '«; iste au- 
luc.ssua;radioslon„^.a 1 succensus, 

tem,utbrev.terd.can,quas. carb ^^^^ ^^._ 

"' ""r:i" ' "rardo is n' n minus habuit. 
''^eotoTob.:;;Lev.or,sbom.n.sctsepuUu- 

avgumentop obatume ^.^^_^ f,eque..tare 

'^"!T:t""H f g tviM<lam tentatione pu.satus 
:: pt cat, nS.s ,r,' titus, ejus cons,.ium et au- 
:l^rnag,tabat...— vcrhum.nnpe. 

S"secr^r;::nlad,,.umven,sset, 
' ^ r.bside su,e redemptionis perdito,de sua 
liberat.one pene Oespua • „!„;. 

ventem alloquebatur ^' •'« ^"' '""; ^^^ ? „„„ 

divina^ pietatis P"'^'^*'^^' ' ,_^^ „uodab omn. 
Petrus apparu.t, ^^^^^^^^.^ Z.v^i- Ev- 
tentatione sua salvatus es.et CAP. XXX 
Frustra tcn- 
(at monachti\ 
i>wi-tui tloi- 
tem extra- 
hcre. E C\P. XXXI 

Monachwi 
prior libcrii- 
tus a tcntn- 

tione carnrs. 

secundum H- 

pdri priedi- 

ctiwicm. 
P * Omi(.B.-'Deum.Arf-B- 

Octobris Tomus XIII- 


BE B. PETRO MONOCULO, CONF. NON PONT. ETt MS^. ■„» Pt au.si somnium quod viderat et 
gi.ans ille et T"»'' ' , ,„„5 spons.onis exi- 
,„d,crat repuw,,. n h - P ,i,,,„ersona 

torsolutusetjustisormocompletus. 
ANNOTATA. 

^fri^t::::;:^-;'-*^ 

b Qav.m D. Petius aw / ems(km 

r^.anis aWas faclus f'^P^^^^^^„,, al- 
ascclcriiGiUeMrlusMc,^'^^^^^^^ 
bas Boheriarumanlc " «^ "P« ;. „^;,„, b,/,c- 

,/„,.„« /•«;.«. «n«o 11 J- j7;.,^/„„„„ 1141 
/,7i. ./. /m.« C'«'-;;;^^ -^;., ! f,%„rf, ,,e„«io 

P Quum LticiusIU pauio pu^ 

minationem 9"«''""-""l,^,„ „rocHldubio 
est Romanos PO''"'"'';'^'^^^ „,,„ ca,- 

een«.v ''«^ '^2<»m'«n-o nnas aut altcras m- 
p««;«;«, «^''.'^'^'''1'' , ;,:i Te«cs.' Q»o' mi- Jl/cWOTSi, Clwaialhs m uvj 
B Pclri ilcc ■non rideatur /wsse pei 
L«:' secl Tkomas, Hcnns lunc vcrsatus (3), 

r^Z^^,oUmstrataaRomanis. 

rsrsr "; "i« **■ 

w,m Lcclimrem, mfesto S. ««'"" ., 

s,-, TuronilMS in ecclcsm b.Maiimi recua 

cfuSX^ 
5„V; «>on«sicrtor«m ffcnus demde p wratus 

dicti swnf. E CAP. S^^"" C.\PUT QUARTUM. 

Biograplu bona ftdes. Laus 
B. Pelri. Epistola ad Henri- 
ciim monaeluun Longi-Pon- 

lis. 

Completus est et sermo iste qui 1-^^^""^ ^^ ^„„„.. ,ui 
^to i to habitus est ; completus cst, n,quam, sed ^^.^^ ^^. 
justo i^ lu jjg yrijjne de ,.„, v„am B. 

„on plen.u», ^""'^"anlveUIebuerantcxeoutus. c»*^--. 
ipsoestquxdicipotcrani\e.uLui ^, j,j, 

Nam sicut in prooemio pr.=mis.mus, sauctus is e P ^^^^^_ 

abbat^ sancLi Theodorici, qui unus tuit ct pn us 
eorum qui vitam scr.pserc sanct. Bcrnardi, cum 
nr™nissa mibi dicercntur, non ca scnbcrc pro^ 
pia.ini»^a c,nnicitus indagare ; jam :rr '::,:rir '; = rri; «.. — — ■ - - ■— • '- ■■ 

veritatis (2j. 

1 ^o- i9^ Tissier Bibl. Cist.,tom. IH, 111 /.ni 17=) — (5) De ecclesiffl 
- '4) Galln Chmt.ana. tom. 111. col.Ho. w 
ritibus.toiii.l.pag-2'i^t^75. ^^ DIE VIGKSIM\ NONA OCTOBRIS. ^^ 

-. ^.,rr,.nrl3 vel alirTuatcnus sericordiic supplicatur. ita constantcr crerlo nuod 
^ ad qua> vel penUus P^ f-^^^^^ /^;^,*^;^ ,,n,,am ei slne obtentu ejus misericord.n sup- 

^:::^:^:^:^^^:;^ P-at. ; et . non plenum in eis qu. o.,.s, 

et insipienlibus debitor sum, epistolam hic po- 
nam quam ipsi, dum adlinc viverct et essel ab- 
bas Glaru.vallis,porrexi. ut ipsa sit et contra 
incredulos apologia.etoperis praisentis epilogus, 
et in ea iudicii mei super 00 pra^sentis et pr.eterm 

.... f\ ;.^<n.i ifritiif *;;iliita- ES HSS. eiin ea juLUL.iiiii>^' -j"!'^' — i 

indifferenlia cognoscatur. Pr.umissa igitur saluta 

tione, loquens et scribens ad ipsum sic dixi : 

,vn. 64 aEgosumThomas, gcrmanus PhiUppi, unus 

^Vip^to- scilicet de duobus IVatrilmsUadulii & quos dUigore 

lom quo»i solebatis, cum adhuc Igniaccnsi ecclesuc Vesira 

oiim dedcmt ^^^^^^^^^y^^ pra3essel, et iVatros iUius loci de vestra 

t^i£T Pra3sentia l^tarentur,qui nunc absentiam vestram 

la^idibusiic 1 __,_^ „, „„onin niii.l ronferret pra;- 

iiam. nunquam ei sme uuiemu cju^ im--.. 

plicatis ; et si non plenum in eis quai exigitis, 
tainen ad'aliquod commodum eorum pro quibus 
rogatis. Et omnino justum est ut vos supra cu:te- 
ros exaudiat in vestris precibus, cum supra cxte- 
ros noslri temporis quos novimns enm in suis 
mandatis audiatis^ I) 

60 Congregemus in unum ea qua. pr.emissa «-^^^-^f;;; 
sunt. et velut suh uno solis radio. non solum me- ^^^^^^^^^^^ ^ 
mori, sod vigili qaoque cogitatione pensemus. petrum. 
Glaudamus hoc opusculum el ci mctam fi'3M»les. 
non tantum prohabiliter, scd etiam necossario 
concludamus qund P^-U-us servus Ghnsti fuit 
verissimus. Imitemur eum, et si virluUs mntar 
Uone non possumus eum sequi, debiUe veneratio- 
nis et dilectionis conUngamus affectu. Gredamus 
in Ghristum et diUgamus ipsum m quem ipse 
crediditet quem ipse dUoxit, et quem -hUgens 
sanctus fuit. et sanctus existens virtutes pr.cmis- 
sas et multas alias pr-etrrmi==sas patravit. Greda- 
mus, inquam, in Ghristum, sed nde quai per 
dilectinnem operatur, ut ita credentes m ipsum, 
post vitam temporalem, vitam qu e in Ghnsto est, L 
immo qua) Ghristo ' est et ad quam Pctrus prooes- 
sit, nanciscamur aJternam*. ^^.^ 

67'^ Magistro Honrico monacho ^ Long.pontis c ejus oratio- 
nes postu- 
Inns. tantograviusferunt, quanto quid conferret pra^- 
sentia ipsius absentia3 experimento didicerunt. 
Sed ut demagno MarUno legitur, cujus, ut se- 
cundum conscicntiam loquar, vos estis imitator 
invictus, nohis estis ablatus, iUis de GlaravaUe a 
Deo estis donatus ; si tainen Clarcevallenses in 
hoc Dei munere Dei gratiam recognoscunt, si non 
respiciunt in vanitates et insanias falsas,si uon 
„ secundum faciem sed justum judicium judicare 
noverint. Quid igitur de vobis ii.si judioeut vule- 

rint; epo constanter '^^«'^™' ''^^;!"";"";;;,'; '"' 67'^ Magistro Honrico inonacho ' Lonf,MpuMu^ . ^^ 

habens ab omuibus recte J^f ^^^"^;^^;' ^"'^'',,f;.. f,,ter Thomas de Uadolio ^' saUitcm. E. opuscu ,,, Hc«W- 
cumque vos non adm.ratur et d ligit d ^! -^^ ^,„erabiUs Petri ahhatisGlara.valUs .-.o.. .,«««- 

pitur profecto non parum ' ct errat, aut ce. . quod^e ^^^^^^ ^^,^^^^^^ ^^^ ^^^^^_ 

^.stranivu-tutc,n.mtve.m.pstus. rrpe.s calco locatam, tum, ut ve^is ..^^ 

utar quiaadiTOteriamrcinon sat.»altnu.l, tum 
fiuiaa.lnlationis notam gerit, viventi .l.recta : e% 
nuo etiam maligni et invidi oceasionem repe- 
riunt aetrahendi. Credo muUum majornm ac pei 
hoc vestro jud.cio, sed crcdo aliqmd et mco ;. unde 
sine vestr, jnd.ci, prx-jndicio pra=sumo d.cere^ 
« Non m,h, ita videtnr. » Cumennn y„-nm ,llura 
virtutis dignu.n laude intendernn lauda,'e ct 
epistola laudes ojns epilogando contineat, ad re. 
materiam induhitanter pertine.-e | ,-obatu, . Sed 
na^vum adula.io.us v.venti porrecla p,-xtend, , 
a ' simd, adulatores dicentnr ma(m. v,r, .[u, lau- 
des magnorun, vi,-orun, ipsis viventibus descr,p- 
serunt CK qmhus nominalim, ut .•ehquos 
sle" «.'Sulpiclus Severus et abhas sanct, Theo- 
dorici Willehnns historias laudesriue scapserunt, 

ipl s adhuc v,vent,hus, • ...agni Mart,n, vestr^que ,, 
Be nardi. Nec ilU pro lautlihus suis eva.,.,cr.,nt 
fn c"ntatn.nibns suis, nuornm nim,run. eral glo- 
ria ™n laus humana licct vera, sed ver.tat.s 
sliZ.nm et hona conscictia : ncc ist. den.em 
n Utimucrunt auominus ea scr.be.-e„ , ..nde 

. I .,. . ,.t h.,milcs a.dificare spe.-abant. 
se Ueo place.e et hum ., „,.i.,,,u., et p.-u- cmiw im- 

placere sneb.im, sea ui ,^^^ ^^^ 

revelem consdmm. ct ^cia ' ^^^^^ ; . ,.^,„, vfSiraui \ 11 Luii-i" "— - ■ -- ' ,, - 

turam ignorat. Habuerint illi dc Claravalle .n 
* his pa.rihus gloriosa carisraata, ... voh.s nempe, 
'si dissi.nulare nolunt, habent, quod quanto ra- 
rius invenitur tanto carh.s approhaturve.-a.et 
Ch,-istianajvi,-tutis exemplar; cujus perlecta ein- 
,fes et veritas suhstantialis non est m n.agn.s et 
S, libus hnius mu,.di, nec in eis rebus qua. 
"" ecundu,n secuU jnd.cum gloriosa, sed ,n 
fide firma, in caritate ignea, in hum.Utate pro- 
tandnn re,-um visibilium contemptu e cont.- 
nJ^,t ; n inv.s.bilium a.nore et expcr.ent.a. Ha3 
sun V str.« et vera. diviti.a. ; has magn.l.ce poss,- 
derHarum conscientia, alia in qu.bus aU. ex- 
c innt. quod fort.us est facere quam hab re 
co tcmnitis. Hiec igitnr fratres vestn v.dean , e 
si ™lu."t gloriari, in Domino glorientur ; habent 
prxLte,°s hancexcellenti,-eglor.am, quod ha- 
hent in Dei rehns hominem singnlarcm. 

65 Sed h.ec dicta sint hactenus, qua= qu.dem 
nanc^ osse no,. riuhito pro materhu dignitate, sod 
pauc.aes..c 5.i„„„i„,.i hn.nilitaU vest.^;c 

protundiss.mai et sin^uiaii 
multa esse multumqne o.terosa non dub.to. Cxte 
rum ut ad sanctam Paulam scrib.t sa..ctus Ihe- 
rum, a ,„-.oeonia, eliams. vo- 

rom.nus, nequc L.n..su i 
luero adjuratus neque vcslras lau.les t.aceie 
possum. Jan, nunc p.-ostratus pedibus Vestra= 
CcUtatis et ipsos p.o amplexu et summa devo- 

sUe ta.ito Dei servo ego tantus peccator audc- 

r « et" ^c ^^0 n.ax..na d.lectm,. 
auam er-a vos hahcmus retribuUonem reddat,s^ 
utTo nobis non,.naU.n al.quando commu..em 
In tl, sed vestrum propriu.n, Dcum exorct.s , 
rcdeiderahiliamihisuntsup^aurm.ct. Lum-.sicut enim Deo nunquam sme spe mi 

-„,* A — aConclusio opcnsa(/('. -'1. — , __ u giKini A. ■ 84 EX USS. DE B. PETRO MONOCULO, CONF. NON PONT. 

ANNOTATA. proprie loquar, humiliationem, forsitan .gnora- 
bant vel minus attendebant int.mnm clantatem 
Hanc eorum oculis ingerebam, et hcet ex d.r cto 
loquens ad illum, ex obliquo magis illos atten- 
(lebam. a Maurini (1) s^> ondis habucmnimfam 
B Guiliehni, olim abbatis S. Theodorict 0?- 
dinis S. Benedidi, in dicvcesi Remenst, dem rwn curans 
linguas invt- 
thrum. riam cogitavi ; linguas in.m.corum »1"»— '^^"^; ^«f^ ^, ■„„„„„■,•, vHa funclus esi et cotnmen- 
ctans opuscii- 
lum Hugoni 
ea>a.bbati 
Longi-Pon- 
tis. bcre voluissem, penitus m.bi fuerat, cum loqui 
nesciam, reticendum, et item eas s. penitus pa- 
care voluero, non epistola sola sed prorsus omn.a 
delenda sunt, quia et invidi omnia carpere parati 
sunt, et benivolis ei-uditis sane et judicare gnans 
ex a.-t.bus omnia vel plura merito ^ complace- 
bunt.Ideocumexceptione,uttestaturprocem.um, 

quod scripsi scripsi ut le?entes sust.nei*ent mo- 
cUcum quiainsipientia-.me.e, etinterim co.itenti 
nostris ineptiis, pra^stolarentur qui matenam 
inepte tractatam aptius retractarent. 

70 Hiec notate dilitienter, carissime, et ut vel 
mihicredatis, vel forsitan fo.-tius evincat.s, quia 
sanctio non solum legalis est. sed et.am evange- anno 1140 S. Bcrnardi adhuc vtventts, sed 
omnino inscii, scripsit prirnam Vittepariem, 
quarn. alii dein prosecuti sunt. _ 

b De hoc dicscesis Meldensis monasierio 
xidedida inCommentario Pra^vio. num.AO 
Distabat Radolium ab Igniaco quinquaginfa 
circiter chiliometris. „. , , _ 

c Scripserai hanc vitam ad Walchc^m 
seu Galcherum de Ochies, abbatem Longi- 
Poniis, ut ex cpisfola Vitie pr^missa liquet. 
Henricus, ejusdem monasferii monachus 
censuras aliquot rescripsit : ad quas his lifer is 

Thomas respondit. 
d Quatuor Hngonesad hoc tempus abbafes 

fuerant Lmigi-PonfisCZ): Hugo I seu de Fi- E sanctio non solum legalis est. sed et.a.n evange- /'^'''■""^^;;;^;/,; .^^^.^..a anno 1132, ei offi- Correxit ca 
quic dixcrat 
de avidiiate 
citri.T Roma- 
na>. debet omne verbum fMatfh. XVJIIJ, videat 
opusculum nostrum domnus Hugo ex-abbas 
vester d, qui hujusmodi littt-rarum usum liabens 
de ipso judicare callebit. Qui cum filii matris suie 
pugnarent contra eum, dum ced^^re nescit, egres- 
sus abiit postvcstigia gregum nostrorum : nunc 
autem,utaudio, quasi quodam posthminio per 
aliam viam regressus est in regionera suam. Si- 
quidem iUud egit mentis raagnitud.ne, .stud mo- 
destia ; il)i robustus, hic modestus, utrobique 
justus.Sed parco, ne iterum judicer adulari. 

71 IUud autem in opusculo nostro, in quo Ro- 
manLeCu.-.a3detvahi videbalur^quia non est tu- 
tum in eos scribcre qui possunt proscnbe.-e, de- 
lendum vel, ut vobis videtur, vertendum esse 
consentio, quod et ipsum feci e. Si quis amore 
sancti duntaxat libuUuhmi ti-anscnbcre voluent, 
utinam lianc scnbero non omittat up.stulam, ut 
ex ea satisfiat lcgentibus ; et quod agit et inten- 
dit priomissus libro ' p.'ologus hoc repetat m.ssus 
vobis, ut sic dicam, ^ postlogus. 

Explicit t.-actatus Domni Thomaj, monacbi* de 
: Radoho, devitavenerabllis patris domni Petri ^ 
abbatisCIa.vuvallis. ' /" Om it . A.~ ^ Pi-ffimissus Ubro om. A . — ^ Hic add. A . tuus Huf/o II dcQuassd sedit ah anno 1168, 
deinHwio III Trecensis,dictus de Juvcncourt, 
d demum Hugo IV de S. Quintrno; cu. suc- 
cesserunf Adam I d Galcherus de Ochies. Sed 
mh^m in modum difficile cst suos singutts 
adscribere annos. Ufer autem ex dnobus po- 
sferioribus Hugonibus hoc loco ex-abbas appel- 
Idvr diffieile dictu cst. Valde commune tum 
erat inter Cisiercienses, ut abbaics sponte offi- 
cio ccdercnt, wajorem quieiem optantes. Sed 
iltc Hugo fugere potius quam cedere a suis 
monachis coactus fuit. 
e Vide annotafum f ad caput UL 
f Li codice ms.A, quem acceperuni decesso- 
resno.^fri rd ab Isaaco Vossio, vd ab Ale.ran- 
dro Mandcrschcifdt, legifur nota quam, abso- 
lufa B Petri dta, addidit librarius, hisenun- 
iiatam verbis : Humili omnes sancti viri Vitam 
legentes prece deposco. ut inertissimi scnptons 
inertiam excusare, litteras juvare, mendasque 
quas reppererint emendare, a^ternai mercedis 
prospectu, in orationibus sute intercessionis 
illius meminisse dignentur; quatinus beato Petro 
intercedente, cum ipso mereantur perf.-ui v.ta 
perpeti ■ pnustante Domino nostro Jesu Chnsto, 
qui cum Patre et Spiritu Sancto vivit, regnat in 
siecula s^culorum. Amen. Qui ha^c scrips.t cum 
Christoviverepossit. 

_ * OoiitA.- ^Monoculi add. A. - ^Amenadd. A. ,1) GalUa Christ.. tom. IX.col. 187. - (2) Galha Christ.. tom. IX, col.474 et seqq. MIRACULA DIE VTGESIMA NONA OCTOBRIS. 85 EX BdSS. MIRACULA ET VISIONES B. PETRI IGMACEASIS 

SEQUENTIA 
a VYVM B. PETRI A QUODAM SANCTI VIRI DILECTORE a ADDITA SUNT 

Ex codice ms. Trecensi sieculi XIII collalo cutn codice 

Bruxellensi. H. Petrus, 
quem Deus 
solatiir ct co- 
lurU princi- 
pes. CAPUT PRIMUM 

Febricifantes a B. Petro adhuc 
vivente sanati. Iteni fistula et 
vulneribus laboranles. Wil- 
lelmum occisum invocat, 

Q)uOD BEATUS PeTRUS NOVITER FACTUS ABBAS 
VOCEM AUDIVIT CONSOLATORIAM- DomnUS Tho- 

mas de Radolio de B. Petru, venerabili Cla- 
rievallis abbate, multa fideliter ac Vdevote de- 
scripsit, sed plurima pr;cterivit: de quibus aliqua, 
qute a viris fidelibus narrari audivi, moneor ^ 
annotare. Itaque vir beatus de priore Igniacensi 
in abbatem Vallisregis, electione regulari et 
obedientia compellente, translatus, ad injunctum 
sibi orficium invitus et trepidus accedebat, 
cumque de suis viribus omniiio diffidens graviter 
angeretur, hinc regiminis animarum arduitatum, 
inde principum sa^cularium feritatem conside- 
rans, divina? consolationis audivit dicentem vo- 
cem sibi : « Ne timeas, Ego ante te ibo, et glo- 
riosos terrte humiliabo.-» Hanc benignam pro- 
missionem suam tanta evidentia Dominus adim- 
plevit, ut in omnibus miro modo ilU prtevius et 
adjutor extiterit, summos quoque' principes sub- 
jectos * ei fecerit, ac dcvotos. Imperator Frede- 
b ricus b, vir potens et magnanimus, ingenti eum 

venerabatur affectu. Si quaiido pariter convenis- 
sent, viro sancto protinus accurrebat, et ambobus 
brachiis sibimet astringens hominemDei, capam 
quoque propriis manibus auferebat invito. Rex 
c etiam Prancorum Ludovicus c in tantum servum 

Dei dilexisse probatur, ut quandocumque in 
ipsius venisset praisentiam, regio fastu deposito, 
assurgere ac genuilectere solitus esset, fossamque 
deperditi oculi devotissime deosculari. Nec dis- 
pari humditate seu devotione filius comitis 
d Theobaldi, Wilhelmus, d Remorum archiepisco- 

pus, virum Dei amplectebatur ; cui si forte m 
itinere occurrisset, obviam descendebat venienti, 
scUicet ut sedendo liberius grato sancti colloquio 
frueretur. 

e rnorbo rc- 2. QUALITER A FEBRIBUS LIBERATUS SIT. Cum 

creatur. dje quadam sic pariter loquerentur, intimatum 

est archiepiscopo abbatem febribus cruciari; cui 
protinus pra;cipit in infirmitorium ire, quara 
celeriter ad primum nostri Ordinis coenobium 
pervenisset. Inclinavit sanctus jubenti, et circa / sextam superveniens, indilatc quod jussum fue- 
rat adimplevit, in infirmitorium introivit. Impleta 
obedientia reverenter inolinans, confcstim festi- 
nus exiit, nolam refectorii quiejam pulsari cce- 
perat, de manu prioris accipiens, cum conventu 
comedit. In crastino Missam celebrans, audivit 
vocem dicentem : a Vis sanari ? n Respondenti : 
d Volo a subjunctum est : « Ora Ueum et sanabe- 
ris.DOravitetpromissam mox uhtinuitsanitatem. 

3 QUOD ALIORUM INFIRMITATES l'ORTAB.VT. In Jpsius /)Cnc- 

corde viri sancti mira erat infirinitatis aliencO ficio conm- 
cumpassio, mira copia pietati.'^. Imitator devotus 
piissimi Kedemptoris nostri, de quo legitur : 
« vere langores nostros ipse tulit, et dolorcs no- 
stros ipse portavit, » aliquotiens, ut levamen 
aliis conferretur% sponte voluit infirmari,afebri- 
citantibus interdum febres accipiens, quas ple- 
rumque uno die aut biduo sentiebat. 

4 De duobus gonversis apud Ghaiidum " A FE- duo conversi 

BRIBUS LiBER.^Tis P.Iu quadam grangia Signiaci/* 

quic Ghaudium appiiUatur, duo adolescentes 

conversi tehribus angcbantur, Godefridus et 

Samuei. Ingresso in domum illani viro sancto 

abhatc Igniaci \ frater GodclVidus ut sui misure- 

retur orahat. Quem vir Dei, continuo manu illi 

cum benedictione Domini porrccta clementer, 

hilariter, absque mora optatu; restituit sospi- 

tati. Samuel, hoc audito, procedens similiter 

subvenire sihi anxius postulahat. Gui sanctus : 

aQuiesce, frater,. non tihi expedit ut saneris ; pa- 

tere libens verber Dei, ut corporis a^gritudo tibi 

ad animie sit salutem. » Quo minime quiescente, 

et^^aliisquoqueconversis qui undiqueconlluehant 

nimia petentibus instantia, ut qucinadmodum 

Godefrido, sic et Samueli vir beatus misericordi- 

ter subveniret, ait : « Quoniam me monente non 

quiescitis,menolente precibus importunis quate- 

nus hic a fehribus liberetur unanimiter exoratis^ 

ecce, quodcupitis adimplebo : modo quid inde 

proveniat, agnoscetis. » Sic Samuel, viro Dei ma- 

num sibi cum benedictione Domini porrigente, 

corpore, non corde sanatus, a collegio converso- 

rum, numquam postea rediturus, abscessit. Sic 

omnia actaesse mihi retulit ipse, de quo agitur, 

Godcfridus, qui optimus fuit Signiaci carpenta- 

rius, homo sine querela laudahilis et honestus. 

Id tJmen eodem modo ab alio '« prius audieram. 

Nec mirum a pluribus enarrari undeplurescon- 

tigitadmirari ; scilicet a beato viro non solum 

tanta facilitate febres ab aliis amoveri, sed etiam 

immobili veritate absconditam Samueiis m corde 

malitiam projvideri. I Et 5 — ' Moveor B. — ^ Quosque B. — * Subditos B. 
- 5 Confenet B. - ^ Chaudium fi. - '^ IgniaceDsi B. - 8 Omit. B. - " Quatenus-exoratis. omit. B. - '" Factum 
ada.B. p^ DE n. PETUO MONOCULO, CONF. NON PONT. "' tcM ...i Sig^iaJum monachus quidam, 
£, Z: cJ,!:menlJontius,vehon,entic.pit..g— ^ 

c^piL .c.„- vcxabatur. Qui dum >"""='".'"' "'''";"! .trum 
'•"■ n!v Jormirc, nec quiescere smeretur, Signiacum 

vcn^nt vii-; Dci, qui tuuc I.niaccnsibus pra.s.. 
" mo estiam c ua diu fuerat vexatus expo- 
'^«0 mira Dei virtus ! Continuo sacr.e manus 
Imus tactu per operationem Sancti Sp.ntus, 

..Ptatum adeplus cst solamen pariter et levamen surrexisse., - — . 

.,_, 'V^ ™T;- ^ J:SX:=s^: ^ -:d;md:n,regre.enset,.etumr^^ 
S™"^'^- r"::trmr:::exabatur ut.uie^.e ^^r^wr l^::^-^ ^ce.derat, i,.,ui.. 
♦ Z,c^emorbo " .,^^t et pariter documbeiites ejub gamUi quom-) _^ ^^^^ ^ ^.^ pt redditus sospitati sur- 

et clamure' quietis benefido Pn^-^^^^^f. 
.,. vi,-^inctus accedens, vulnus ob mtoluran 
SXS»:;tectum,invito.Uo,deters.t,genu. 

fleSt orationem ludit, benedicUonem contuUt, 
S •dmnvulnusetro=t.dumosculat..^Ure,_- 
,ita U^atura, infirmum de d.vma confiae.e c e 
::i;X et's«perna3sub.aium m.ser.co,-a.a= suppUciter invocaro commonuit. Res mu.i 
suin"'^"-^ . . ..,.: f^*^n a„fna t. hovror pr:;^::lusdevotisinsistens,Inar„-- 

Uspitum tunc ad qoemdam """''*"" '^"J, 

bat IUd,.lphu,n nom,ne, <,u. cum P'''»^ ''> ^^^" ° 

sacerdolio fu,.geret..r, Sigmacens.u.n colleg,o 

S;:!:^erat,u^ne..es.culariab3ecto^.^P™PO- 

.,o,orisvehement,aprot,nus^mon nrn^ .^. 
Tn rKustrum remeans, a Lon\Libu «lu. 

et 
..im in^enti atimn-auom.-, .» - 

Mt. tui iiiL. . ^ ^ ^i auderem, sed 

(Tpre sum paratus ei iteL.uen. . 
!.!nctus n.onocuIus hae nocte tertm mihi a.tmt. 
: V VLm vuhieri meo adhibuit. et scin no- 

^^ ci.Milsibi iussum fuerat, silentei 
:i;::S!^t::;^u:raicidisse,aud.enteme, 
abseessu. u^ .;^*,„„ p«t nnrmanus Post 

sunoUciter invocaro euiinuu..^ - - 

oseulum viri sancti, foetor aufus.t, borror =ibnt, oe hoctaUter acc.u..... .«^ etoir quidam 
mortifero n.-n maanifice beni;dix.it. . 

9 Z sAuco S..NATO Aderaut apud S,gn.a- 
cum domnus Rogerus, episcopus Laudunens.. g, 
cumaom ^^ ,inmi,iu3 Uosetens,s. -:„),™ cum domnus ^^«-- ^f -X^^^T^s^tens.: 
„„,n....u,. et tra^^.e,^,^ "^^::;, ,,„,„. inim.co. ut tr^,:i;^.-"=. ;ener,s ini,..U.o. ut 
r .tdentihus et accensis ira duohns e ser^ 
vientihus iUorum pauper.onbus, altei alterum 
mu rone impeteret et vaUde in ven tre percus- 
Tum otalder vulneraret. Continuo dom,nm-um 
;" ocepto percussorcapitnr, alligaU.r, oecden u 
^ . . niM-eussns iu iulirmitonum hosp,t„ 
::;r;e^^-™oHtu-etnuUatenuseva^ 
aeiaiuh, ^^ slrenitu vr beatus, qui 

Xt-C^hllrl^^^t^-aPtivo^upplieat 
ut Ipi^copi et dom,ni Roselens.s nuser.co, U. 
V 'u.:.,;,- Oui Ucet vene,-atioui ab omnibus 
ba ,1 ■ U^" tvatur tamen hx.c ejus suppUcatio, 
";mpariatimpuuitas.sisce.usj.,nev. 

dcns, U,m immane, districla ult.o "O'. - uatm 
Fras ratus h. hac parte, sanctus pet.t ut v.nct. 
o:^mkratur.^siom,upotentisv„.«- 
mci sdus saucio conteratur, a viucuUb ab.olu- 
us Uhe. l.scede,-e perm.ttatur. Hoc tanto c.t.us 

t'^-::C:e,r^ ^e omnipotentla Salvatons 
orl^sumens. adsauciun, ingred,lur, vulnen» an 
'Jtlocm." et hened,cit. et orat attent.us, et d,v.- .spilal.S. „vjGED\T rURTIM RAPTOS. E.c hmniU- 

10 Q™'^.«<'™'-;^"Jf3"fl;°e^ wrtutihus, non ta- <,«»-'-*■- 
'"Tr:::;!^" am^ '^"at ::. magn.s et ,n,rab,U- "r.' 
r ; . s Uus in parvis etmirah.Ubusinfra 
e i "u aliqnotiens raptos furU.n sotulares se- 
cti^h^s unx.sse dicatur. \n quo saue opere Uoet 
™nimo ,^.. n.inimum dedit hu.nilitat.s exern- L ■ 
mnuiuu ..-.iniini'; SL'd maximis vn'is con- 

p,um,.n quo -^^^^..n^s. Magnus erat 
K''T,:4,t n" "esciat, de duo fertur quod 
"'" , n.:iss;.smaiUam,ministri sui calo.a- 
r d™tetdeterser.t.Qu,dno,,habet^,u- 

r^rnta^uldeu^.s.veiae^^^ 

X-s.. -om,,esquiinsuocomitatuera,.t 
^^Xejussit,etdescendensdeequoeu,.n.- 
achat oravit, et faeta oratione, voce .ntelhg.bd. 
dKit ■' rvaiu.-o te per Deum ut me fest.nato de 
n ,'tuo cm-tinces . Ad hanc vocem, q„. mor- 
: ,, fu^^at . ixit : « Transiens per locum istum 
r::::^'sumalatron,hus,mundustamen^ 
peccat.s multis quibus hom.nes sa^cuU hujus Canto B. ... -, n 5 np — libento, omit. B. 

^ anl..te B. - ^ Omi. D. - * Cmu debita o.M. B. - Do impUcan DIE YIGESIMA NONA. OGTORRIS. 87 A implicari solent. Unde deductus ab angelis ante 
tribunal Christi, ibidem post pevactam mea^ pur- 
gationis pa?nitentiam, qua; in brevi fmietur, 
sortitus sum vitam itternam. » Ad h;cc abbas He- 
bili voce ait : « Ora pro me frater. » Et ille : « Tu 
orabis pro me et ego pro te.» Deinile abbas com- 
mendans animam cjus Domino, ascendit equum, 
sicque ad suos regressus,quai fecerat et audierat 
sub silentio texit; qui, dum hrec agerentur, lati- 
tantes sub arbore omnia cognoveraiit. Ab illa 
die abbas hominem illum in letania saiictorum, 
quam privatim dicebat, antc Domiiium C.erar- 
ji dum, qui in domo Ignyacensi pro justitia /i fuit 

occisus, consuete invocabat. Sed post ali.[uan- 
tum temporis, dum consuetam invocationem fa- 
ceret, audivit vocem dicentem sibi : « Pone Ge- 
rardum ante Willelmum. sNomen autem hominis 
sic erat. ANNOTATA. AucTORE tiDilcctoriUe V>. Pctri fidt mo^mchus Signia- 

R. D. B. censis, uti facile colligitw' ex mnn. 15 fmjus 
scripfionis. Profifctur sese rimas explevisse 
qux in narrafiom Thomx de Rarhlio occur- 
runt. Nec videhir ipsc ■ prtelu.risse ancfori 
Exordii Magni. Hoc opus idem fuisse ac 
lihrum De Viris illiisfribus Ordinis Cisfer' 
ciensis, iestatus est Carolus a Bentzerat. mo- 
nachus Aurese-Vallis : qui hanc lucuhrafio- 
nem diligenfer confnlif cum Ea-ordio Magno, 
qucmque Papehrochivs, ecc testimoriio Ale- 
xandri Wiltheim , deditum esse dirit historix 
Ordinis Cisferciensis. Hsec ecc schedulis deccs- 
somm nosirorum . 

b. NonestcurmiremurB. Petrum swpe oh- 

viwn fnissc impcralorl Frederieo, a/ias (Eno- 

barho, quippe qui non potuerit non crehro ver- 

sari in vicinia abbatiie Claravallensis, posi- 

qunm. seeundis nuptiis comitatum Burgundne 

suie ditioniadjecii : nam, nt tradUur inSige- 

berti Auctario AftUgemensi, relicta uxore sua. 

rquasi ipsi essei cognata), anno 115G duxit 

Beatricem, filiam unicam et heredem comit.s 

Burgundionum, Reinaldi nominc (1). Studmn 

B Petrum, quodmemorat anonymus scripfory 

eximiam dcdit signifcationem Fredericus, 

quum, data uitro citroquc fidc, accepif snh sua 

^ proieciione Ordinem Cisterciensem. Cujusrei 

diploma,confectuminierannos 1179 ei iiSQ, 

inscriptumquc cartulario ClaravaUcnsi, pu- 

hUci juri^ fccit cruditus vir H. D'^\'-hotsde 

JubainviUe (2). Quod, cunx planc spectei 11. Pe- 

trum Monoi-idum ejusque Viiam iUustrei, hic 

descnhcndum duccimus: 

Fredericus, Dei gratia Romanorum impeia- 
tor et semper augustus. universis homin.bus et 
fuk.libus suis gratiam suam et omne bonum. 
Universitati vestre notum efficimus quod.vomen- 
libus ad nos vonerahilibus personis Cistercien- 
si. Ordinis, videl.cet Petro. Glarevalhs, et Bei- 
nardo. PellevalUs abbatibus, cum ah.s rel.g.os.s 
confratribussuis. ab eisdem nostre salutis cura- 
^ vimus obtinfre ut. presentis vite term.no con- 
summato. plenarium nobis officium per omnes 

,,,Perlz. ^Ion.hist.Germ.,tom. ^1. P«&- 403; Cfr- domos ejusdem Ordinis persolvatur, sicut pi*o 
abhate uno facere consueverunt. Quoniani ergo 
universilati pi-enuminati Oi'dinis spceiali dilec- 
tione deincpps et devocione astringimur. omnia 
loca et possessiones ipsorum in protectione iios- 
tra ct defensionc accepimus, manda.UeR vohis el 
firmiter precipientcs, quatinus bonori ct paci 
ejusdem Oi'dinis providere curetis. et distrieUim 
faciatis eis justiciam cum ad vos accesserint, 
scientes gratum nobis futurum quicquid boni eis 
diligentia vestre sollicitiidinisattributum. Si quis 
autem predicto Ordi.ii calumpniam seu violen- 
tiam attentaret inferi'e, vel inlalas minus dili- 
genter corrigere. pro ccrte sciret, quod oppros- 
sionem illorum, tanqnam fratrum ct amicorum 
nostrorum, imperialis majestas, prout essel de- 
bitum vindicaret. 

Quwna))} fucrint in ejii.wwdi adjunctis mu- 
tuajura et officia principum et motmsterio- 
rum, in aUo opere explanavit auctor Commen- 
tarii{S). 

c Rex Ludovicus Vn dicfw^ junior, qia pnrt- 
ter B. Pctrum mulfum amatiat, rcgnum Gnl- 
liie, ah a7ino 1137 ad 1180 tenuit (4). ^ 

d Fuit Wilhelmus archiepiscoptta Remen- 
sis ah anno iili^ad ir.n{^). 

e Gbaudium. cuj%iR antiquas appeUationes 

e.rpUcnnt Thcop/iilus Bonfiot cf .F.mUius 

Socard {G),hodie nomen hahcf Chaudrey.^cr^ 

que inpartitione Alhie (Aube). 

f Grangias monasticas aiio loco descripsi- 

mus (7). 

g Rogencs, episeopus Laudunensis conse- 
cratus anno 1175. morfuus esi anno 1201 (8). 

h Gerardus occisuspro justitia a B. Petro ut 
martyr privatim fuit honorntus. Vhiduonni- 
madvertendas^mi,sciUcct Gerardum ut omr- 
tyrcm hnhitum fuisse, quia injustam necem. 
cumpietale ofnit. Quo pncio viri Chri.^tmm 
injuste occisi inter martyres compularndur 
infra ostendemus in Commeniario PrfenoVi- 
tUi S. Foiliani. Dein a B. Pefro discrimen dis- 
tinctissimum fuit posilum inter cuitum pn- 
vaimn et puhUcum servis Dei exhibiium. CAPUT SECUNDUM. 

InsidiiC (laMiKuiis palofadio. f 
A IKibus docliiialio. I^^?x\ a 
B, Po(i'o rofecli. Visiones. 
Miracida posl inorlein. 

1-Tabuit idem abbas consuetudinem visitarc Videt dmrm- 
Srangias suas sine equo cui insideret. tam ^^^J^^^. 
iDse quam fi-atres qui cum comilabantuv , ei- ^. „„„^,„, 
L familiarius adha;rebant. Hic auadam <l.e 
redien» ab ba. visitationc , stetit ante portam 

gnvaci , levansaue oeulos suos vidit Et uopcm a a 

nigln-imum, visu horribilem. supcr fast.pum 
porta; residentem. Cui ait : « Qu.d h.c afr.s 
tapudcns-; , Et dxmon : .Fratrem qucmd.am ex- 

specto qu. est in dorm.tor.o co,.vc.-surum. . H.s 

topogr. de rAiilje. i>«g- U- - ; ' ' -^ , ,.,- 
390.-l8jGall.Chrisl..lon..IX.col.5J.. 

auditis, B et monachis 
in ccenacuh 
Cibos porri' 
gerUci- 88 
Ex Mss. aiuUtis, abbas portam intravit, et, intermissa 
oratione, divertit in dormitorium conversorum ; 
stansque latenter in superiori gradu dormitoni. 
vidit quemdam conversum per singulospene lec- 
tos discurrentem, et ab iUis caligas, aut tun.cam, 
aut aliuJ aliquid furtum suMrahcntem. Quo per 
moram aliquam considerato, abbas, qm prms 
latuorat, in palam venit, eique manu annuit ut ad 
seveniret. Gonversus autom, viso abbate perter- 
ritu'^ us-iuo ad portam monasterii eum sccutus 
e«t Tuncprimumabbasconversum sic alloqm- 
tur ■ « Videsnc, frater, cum qui super portam 
sedet'> P Kt iUe :" « Nequaquam. » Oravit ergo 
paterutDominusdannonem eum videre permit- 
teret. Et facta oratione, conversus Ethiopcm te- 
terrimum vidit super portam stantem.Tum pa- 
ter ■ « Frater, hic est qui exspectabat te, ut cum 
latrocinio te hac nocte faceret reverti ad sajcu- 
lum id cst, ad hujus sajculi mortiferam volup- 
latein. « Quo audito, conversus ad pedes abbatis 
corruit, reatussui veniampostulans cum gemitu 
et contritione cordis. Abbas vero misericordia 
motus supereum.offensam condonavit, admo- 
nens ne tam iniqua^ et mortifera; tentationi 
amplius consentiret. Ad hoc dLumon convitia 
multa intorsitin patrem, et improperans mona- 
sterio conrususabcessit. 

i;j Alio tempore idem pater,a visitatione rediens 
^rangiarum, horaqua fratres veficiebant, mona- 
sterium ingressus est. Qui primo orationem con- 
summans, cum fratribus qui secum pedites vene- 
rant solus in claustra divertit, levansquc oculos 
adostium refectorii, vidit quemdam juvenem m 
veste candidaper rcfectorium celerrime discur- 
rentem Super quo vehementi admiratione per- 
cussus, ostium intravit extra consuetudmem et 
fratrum aspectibus se pra.-scntavit; cumque sta- 
ret inostio,consideravitprajfatum juvenemsin- 
gulorum mensas visibmtem , ferebatque quasi 
scutellam pergrandem, diversa et delicatissima 
fercula continentem. Hjec omnia cum omni sol- 
licitudine comedentibus offerebat pro desideno 
sin-ulorum, et ante eorum facies qui ejus sugge- 
stio^ni consentiehant, diutius stabat, eorumque 
mensas qui ejus figmenta respuebant, dato saltu, 
pertransibat, seu si qu.s nudis pedibus vivos car- 
bones attigisset. Venerabilis autem pater, illum 
vocansin auditorium monachorum, dixit, nulla 
-^ benedictione pra-missa : a Quis es et quis t.bi 
" contulit hanc potestatem, ut fratrum refectormm 
libure mgrediens, eis qua3 non licet mm.strare 
prj.sumeres ? « Et iHe : « Quid ad te de ingressu 
meo pcrtinet aut egressu? Nonne scis qu.a po- 
testas a sunimo abbate est? Licent.atus ab eo, sce- 
pius ingredior ecclesiam , claustrum, dormito- 
rium rerectorium,et,exceptauna tantummodo, 
om.iesalias orficinas frequento, et pro oportuni- 
Uteearum, sicuti in pr.esenti cenns, malorum 
iiihabitantibus impovtunitatem infero des.deno- 
rum Nam una ofHcina mihi oneri est et contvana, 
et si quando eam ingredior. sine dilatione, veUm 
nolim, iratus et confusus expellor. » Tunc abbas : 
eQuoiestomcinacujustibi interdicitur mgres- 
sus -f » Et ille : a Ha;c vocatur capitulum, in quo 
«uper his quu^ fratribus suggevo, aut privata, aut 
coinmuni confcssione. omnes capiunt emenda- 
tiunen.. » Hisdictis dispavuit, et pater pro tanta 
revelatione Dominum adoravit. 

14 Nec pra:tereundum quod ' placitationes. Deo DE B. PETRO MONOGULO, CONF. NON PONT. 

displicentes.viroquoqueDeidisplicuerint, quod ^ 
ex subjecto probatur exemplo. Sicut pnor.s E Dcpellit (i 
inonacho B. Petrus li- 
tes decliiuit. Igniacensis relaUone didici, comes Robertus 
de Urana possessionem magnam Igmacensibus 
auferre volebat. Die pra;fixa, multorum stipatus 
agmine socioi'um, adventum Igniacens.um ex- 
spectabat.et^ abbatem quoque cum aliis coabbati- 
bus adventurum, et p.-o tanto negotio aliquot se- . 
cum juvisperitos et causidicos adducturum puta- 
bat • et ecce, vir Dei pedes ingrediens, comitem 
salutavit. Comes, quod solus ot pedes venerat 
vehementer admirans, respondit : « Et ego 
vos domine, salutarem, nisi me meosque libe- 
ros'exheredare velletis. » Cui sanctus : « Non 
nostvic professionis, nec nostri est Ordinis ut 
inluriam vobis vcl alii cuilibet inferamus. Si ves- 
tra est possessio quam clamatis, reUncte eam ; 
si vero Igniacensis coenobii est, cavete ne nos 
iniuste vexando, Dei, qui domus nostra^ pvo- 
tectov est,adversum vos Mracundiam provoce- 
tis »Hocdicto, silenter abcessit. Abeunte illo, 
dictum est comiU a sociis et amicis : « AUtcr non 
contendct ; alios adversus vos causid.cos non 
pvoducet; sed quia magni apud Deum menU est, 
cavete ne adversumvos iram Dei, sicut pr^emo- 
nuit, excitetis.» Compunctus comes .Uico pro- 
secutus euntem, et sancto humiliter incUnatus, 
ait ■ « Oratc pro me, obsecro, reverende patev, 
querelam onmem in pace dimitto et * possessio- 
nem vestram liberam vob.s veddo, nec inde am- 
plius vos vexabo. » 

15 De monacho igniacensi a gravi infir- 
MiTATE LiBERATO. Cum viv sauctus. jam trans- ^^^y^j-„,„„, 
latus ab Igniaco.ClarifivaUipr^esset.apudSignia- ^,.^rn, 
cumadolescens quidam monachus, viro sancto 
notus. ab eo eUamgratiaspeciaU dilectus.ecgntu- 
dine gravissima tenebatur. A planta pedis usque 
ad verticemnon erat in eo sanitas; cor ejus, guttur, 
cerebrum et timpus utrumque tanU pulsus ve- 
hemenUa vexabatur. ut manus cujusl.betsocii, 
et -^uper vestes exterius cordi suppos.ta paUentis, 
ev.denter interioris motus violenUa moveretuv; 
ambuiaures Unnitu assiduo gravabantur; brachia. 
crura pedes et vitalia miri horvore fvigons an- 
gebantuv. Interdum vent.'e igni secretius appli- 
cato gutta^ sudoris ubertim vi caloris a capite 
fundehantur, horridum tamen frigus ab intev.o- 
ribusminimepeUebatur.Inguem utrumquetanta; 
cruciaUonis acevbitas obsidebat, ut difficile cum 
ingcnti molestia gradevetur. Naturalis defectu 
caloris cibi sumptionem non digestio, sed cor- 
rupUo sequebatur; unde fiebat ut monacho se co- 
vam aliis commovente. ne inaniter conquen 
putaretur. indigesti sonus cibi palam ab omn.bus 
audiretur. sicut in utre semipleno aqua^ sonitus 
velliquoris cujusUbet interius latent.s auditur. 
Lcgeve,meditari, cantare vel alia disciplina^ regu- 
laris exercitia sustinere nequibat, capitc muIU- 
Dlici etnimium diuturno dolore gvavato; sensu 
penitus et memovia pvivavi Umebat; adeo vexa- 
batur et in tantum defecerat. ut icsUmavetur aut 
continuo moriturus. aut inutiUs in perpetuo lan- 
guorepevmansuvus.Virbeatus.perpatremvene- 
vabilem.tuncabbatemlgniaci.domnumGerardum 
qui e Signiaco violenter assumptus ei successe- 
rat de tanta dilecU sui eegvitudme vumove audito. 
eique succuvveve postulatus. apud miram omni- 
potentis medici pietatem jugi pro lUo sollicitudine 
intervenit. Obstupenda divinae virtutis opevaUo ! . Qu« li. - > Omil. B.-^M add. B. - * 0>nit. B. DIF, VIGKSIMA NONA OCTOUUIS. 80 B et sanat ulcc 
ra. 
b K Oomniemcacioi- medicamine mise?.cora.a bul- 
vatoris ! Viri sancti precibus acquiescons. ca.le- 
stisme.licustam elT.cax confecit anUdotum. u 
devotx oralion.s et plaj subvent.on.s cmcacian. 
indilate scnserit adolcscens. mirab.Uter absqiic 
mora contra spcm et opinioncm ho.n.numcon- 
valescens. Postea vir beatus ad 0.-dinis nefiot.a 
nroficiscens.obviam sib. misso apud Vallem.vjj.s 
nncd.cto adolescenti manus imposuit, orat.onem 
fudit, in iUius nomine et vi.-tute qu. v.v.ficat 
mortuos. cceptum levaminis beuefic.um cunfir- 
mavit Sic monacbus qui penitus defecisse noc 
posse a.npUus evadere putabatur, sanct. v.r. pre- 

cibus ope.-ante Chr.sti miscricordia. roboratus; 
nui antea vigiUis interesse. jeju.uu-e. lect.on.s o 
med.tationis studium sustinore nequ.bat. post 
hxcper an.^os t.-.g.uta et amplius, prascipuo in 
nra^dictis et .n om..i discipliu.e .-cgulans exor- 
c.tio.ampliorem quam ante cegritud.nen. habuc- 
'at obt.nmt lacuUatem. H.c est mo..achus fio 
nui testimonium perh.bet do hiis.ot sc.-.ps.t ha,c. 
Pt scimus quia verum est testimonium ojus ; qu. 
c sanct.'v.r. orat.on.bus te.nporale subs.d.um 
se adeptum gratulatur. sic humiU deprocatur .u- 
s ant.r, ut ejusdom mer.t.s et ...tercess.one ^^ 
petu.0 pa.-t.cip.um requiei m.soncord.te. ad.- 
nwci a Domino mereatur. Amen. 
^16 D. MONAcno Dc VALC.ELL.S. Erat apud 
^■.l.eUas adolescens quidam, P-fessiuno .nona- 
.,ms el ' levita h omcio, nom.uo N.cuK.us , 

"""'r, ttbveMat l,omini miserandu, sanetum 
omnes ^'^^^^;^'^ ,,, ju,., hmnilitas! N,lul 

p,.ec.bnsl ul.a. c«l ^,^. ,,^ ,„,j_ 

?""T oseuttm-que » tam pedes <,uam e...tera 
10,-Bil, "^''"'■''"''^" „3et infn-mitas. Quo laeto, 
i:::XrorrCavHuU.e,.um,ut,,evesU- 
itd pLiieLii- 3 (.Qi.noreremansisset. 

r'".ttrviXret ™de,,s, Ro,e..us, 
"" m V-.led ens.s, medo Fusniaeeusis mo- 

tnm csl "^"■'■f ";'• „^„,, Q„adam d.e, dum viv 
B. rot,.o .-.. " ^'"°„ Inlito attenlius vacaret orationi, 
„,.■„„.,„,»- Dei anle «l'»T^, o';^;;' ',ue venerab.les perso- 
,..,., ...... v,det in subl.me du s - ^^^^_ 

„,3, ep.=«,pa'^™ ^ "',,,0 vehementer opta,.et, 
'''■ T Z u eo™m est adm,.tus cansort,o. 
repente,..ptus, eo. jUaj persona; 

Post panlulum ■'» - f^^' [„ "„< in nullo dis- 
uniriquodammodov.detontu^^^ ^^^^ ^^_^^.^ 

r"™:^r"^ic:^a^rituum,ubitantaest 
dicens . « wat,,... o 

uniotnum. » ^...^iens aliqua.ido pater vene- 
18 AL1.\ visio. Trans.en 4 ^ ^,.^ 

,.„bil,s per loeum '^-'^'^^^^Ztl^V^ ora,.e 
prospeKitbasiUcamet„g^ as,n^^_^^_P^^^^.^_ 

""""'"'= ."dit :Lt , ,: nterea qui comitab.an- 
::r:;r:^-.eemmt.n.ra.,nem^^^ 
"T ;rTremrtioner.re.rossus.o,.as nX M98- ulii. tum beatis' 
sima Viyr/o cinaronlur.accossit .nonachus ramiliaas.dicens 
iUumta.-dassenimis.nccmodicumfluxissed.eiet 

potuisse se magua.n partom iUucris cxpUcu.sso, 
postromo moram loi.g.ssui.:uu lu.sso omu.bu^ Uj- 
diosam. Dein percunclatus causam, rogalubn.ve 
ue se colaverit riuiofiu .m. Tunc vero cuput mcl.- 
nans, ut e.-at vorocund.ss..nas : « Ucata. luqu.t, 
Maria mihi astilit mecumquo locv.ta ot bono.l.c- 
tioncm dodit. Ob quau^ nimirum causam gavisus 
sum gaud.o mayno vul.le.« lloc Petnis de Perona 
n.onachus a beati v.ri capellano audisse se por- 

hihot, . „„ winm ct momchus 

19 Vliv visio. Adhuc Ign.aci abhas. tpiodam ^,^,..^^,,,,^.. 

ten.porc dum itor agoret. <:ontigit ul approp.n- 

quarot Fus..iaco. cumquc jam propo po,-tau. .uu- 

nasteriiessot. insoauit ei iUco vox d^'^^'»^'^ ' « ^ ' 
tra et a.n.,.am unam Deo commonda.T. U.g. cd.. n. 

ind.lato in .nfirm.tur.mn ,uonachovumpcn-eMt, 
Donatum. ValUsclara. c monachum, in eM.vm. 
a-onte.i. .nvonit ; cnjus contess,o..e audvta 
bU.de pav.dum cunsolatus ahsolv.t. Sequcn . 
e noctun..s astaus v.g.liis. .ntor suum ot 
o is stallun. vonorand. vuUus et ba utus cou- 
r..t porsonan., gonua cebro neotenlem o 
ma..usadaUa.-esupplic.te.-c.tc..donU-m loc 
^u,utuons.a..d.vitoa.,.do.nporsunamsib.d,- 
n « Orato pro annna .Ua. ut div.ua p.etas e. 
ocun" conforat quc... suis d.h.ctorihus pr.epava- 
^":^i:amn.un.t,.slotanian,p..t.i,usu.choau^ ^^ 

Paulo post iterun. ...gra .es \du 10. ^ ^^^^ 

qu.d N,duat ci a , . ^1. l)elu„cto apudl.us- 

20 l)t;coNVF.Rso '•^'«'■"'.'^ ' ^^„,„e,.atu.n est, 
,,,eumvirosa.Kto,corpusolus^nU^^^^^^_^.^^^ 

etadlocumcu.d,g.,ep,.Uuc,..Ut. ^^_^.^_^^.^ 

--<""";::; r'^m:.iu-^U.^- var.,s 

viscerav.no lota ''""'•■. ,.|eiiter cstserva- 
p,.o(uturam,d.v.s.,man,U,^l. . ^^^^_^^_^^,_,. 

lan,. Hoc vino POta" ' ^^^ . '^' ,t?„,e, a r.cuu,., 
ejusdem eo.>versus, Uo > -^ ^^^ ,„,. 

dolore, quo K".v-:'"^, ^ f eontinuo liberatam. 

,Ui,viri sanoU «e P ' ;^"= ^ lo.nento opta- e. "—""• 

''''' ^";Xt^^^i^em Uobertus, Alnen- ^'— ' 
t.im meru.t .ec.pe.e .o . ,^„^1, con- 

3isnovit,us,quemP^-- ;^^^,„^i,„„a 
ventu ?«vam.ne do nu^ ^.«eulosau.gr.tudine 
Fusn.acumeon e, a,J.H ^^^^^_^^^^^^. ,„^ j,,,,,. 
angebatar, cuU u c . ,„„,ii,.i, cui nec 

s.ma, ^«-.""'^^'^^lam.ne aUqun valebat 
fer,.o, nee '«"••■• "'■'^,X„ H,c cum nuUalenus 
levamen '^"^'^^^'^ Z p.--.olaret U.teri- V.mi"i qw 
11. p.^tri tfi*- 
ccrnlutaaunt 
samt conocr- SH'I' „ , . narrftlur omir. B. 

,^ ,, „ ^. Omit.B. -^Osculatcr^.- A- 
1 Omit. B. — ^ vTTT 

Oclohris Tomus ^i^^- 12 tibus 90 

„ ..- t,hu,s indicare splendorem, dixit ei ^ Nosti frater 
nuante molestia crucieris et quod tibi liumana 
^ pos"° mdustria subveniri; vino itaque quo 
beati Petri Clarxvallensis abbat.s viscera oU 

:::'un., auod penes n,e -'^». '-^-^;^ ^ 
tuum lavari, et omnipoteutis medici Dei tcmui 
t"a t uppliciter .nvocari.» Gratias egit langu^- 
dus exhiberi sib, vinum prom.ssum poposci 
;::;:;;.. etaWinamisericordiaJ»le.amuU DE B. PETRO MONOCULO. CONF. NON PONT. talis dominioi, post nooturnos, ^^^'-"l^ll^^l^^ 
, AiiDAMUS » expleto, et evangelioalectione per 
eZoSt;:* devote imentus.duoe Sancto Spn-.ta 
de or torio eKi,t, et' ,n claustrum ven.ens ante oa- 
pitulumtransiitefcopiosumlumen,ntusaspeMt. 

Ibisanolorum multitudinem rcs.dentem et Dom, 
num capitulo pravsidentom oonspex,t. A quo le- 
,-ter aooersitus, hum,l,tato debita, cum metu et 
reverentia ingred.tur. Acoedens prop,us v d ue 

. 11 ^„m rrlnrin Pl. llO- D Zn. ^ et d,vina misericord,a ndelis famu , -^™ '-^, c„.„,.,„„ eum gloria ct ho- 
- -'".. r-'- -"^--^rCuH:^- ^rLct,s n,art,r.b«s aggregatum Sim, er Benttts vir 
cetiior fit dc 
gloriaGcrol- 
di abbatis, B ipsumque vi- 
dct morlyri 
biis aggrerja 
iutn. :::.™m':3::d:;;maet,ntegramobt,nuitsan,- 

"oTv.s,o ,>K DO.«NO GcuOLDO. Interfocto apud 
I.;iaoumdomnoGeroldo,venerab,UCla,-.evalle.^s, 

rbate tantus e,-at viri sanct, luctus, tanta ma,s- 
itt;m,nco,,solab,lot.d,um,utneca,,,mum 

ab anxietate amar,tud,u,s ■•evooare, et nec s*. 
paroere, nec aliis saltem posset et de .^ e a - 
sine ,lirf,cu\U,te ni.nia respondere. S,c affl,ao 
Pator m,ser,oordiarum et Deus tol.us consolat.o- 
nis optatum miserioord,.e saa. solatium he,„g..us 
iniund,t. et mce,-orem in gaudium -™""' "'^ 
„.:c revelatio ,n ,tinere Clara.vall,s laola est dum 
vir sanotus Clara.vallensesp,-osequeretu, co.pus 
marlyris ad locum cui d,gne pra.fuerat doleru 
"es Hao revelatioue anVctus aoerb,tudo repelU- 
tur gemitusconquiescit, sedantur susp,r,a, cor- 
dis'tranquillitas et oris se,-enitas reparatur, vul- 
us h,la,'or, se.-,no alacr.or et respons.o parat.m 
eis ingeritur.Virbeatus. a studio .nqu„-end, nou 
deslstentibus. qu,d v,dor,t. quid sib, de do„,m 
Gerold, gloria rovelatum tuerit, co„r,ter, compel- 

■ '""3 V.s.o DE EADE.M BE. Visioni huic alia oom- 
• naeuter visio sociatur, quam vir Dei de eadom 

■ ^^p tea v,dissc narratur ' . Itaque dum= raptusab 
rg.daco Cla,-.evallens.bus pra^s.deret, utr.usque 
sUincut,onem nominis evidenter d,gn,s ,n se 
moribus exprimebat; digne siquidem Clar.vaU.s 
dioi poterat, qui oorde hum, ,s, "t»^;^' "^; 
qua,nvisg.-adu sublimior. in eadem n,h,lommus 
SumiliUtis oonstantia permanebat. Ign^^cus au- 
tem dioitur, quasi ig...s aooeusus, ve igms acu- 

,s,aut,gnisetaous. Quod nomen dU s,md.ter 
aptisshne oongruebat, qui, secundum duas .gms 
propriet.,tes, fervo,-em scilicet ac splendorem, 
fervidus caritate, spendidus actione, ncgl.gon- 
tium segnitiem et teporem, non in felle amar,- 
C tudinis,sedinspiritu mansuetudin,s a,-guebat. 
Tali vacans studio,quotidiead ca-,lestem patr.am, 
r.Kosursum dcsiderio, ferebatur.Sed oarms clau- 
suse,-gastulo, sustiuero exilii pra..sent,s a;rum- 
nam corpore cogebatar. Sic alTectus, nocte na- ^r^tiTmartyribusaggregatum.Similitu- 
videro jubotur sanotum Bernardum ,n beaUtu- 
d, : m.rab.li, beatorum oonfessoru,n et v,ro,-um 
apostolioo,-um coUegio socatum. V.s.one tam 
mTr u-a vir Domin, jocundatur, dulo,ss,ma Do- 
Ti i t sanctorum pra^senUa siout in ommbus 
div tiis deleotatur, n,aximo de ostensa s,b, bea 
Ge,-lMiet sanct. Uon.ard, gloria magn.fic „ 
Somino gratulatur K Interea missa so emn ' 
oantabatur, donec oantore ,nchoante . <c Sanctus, 

Sa,Ktus, slnotus, Dominus Dous Sabaoth,» su- 
wXos\av,roDeivisio,etdisparu,tqu,cun 

multo sanotorum coctu ei apparuerat. Sanctus 
Dominus, Deus Sabaoth. E ..i.Y.vor.ir.i. 

a Ethiopis rocahulo.medio sxi-o, diabolus ali- 

naando siynilicabalur, uli praisenii loco, quia 

diaMm non secus ac JEihiopcs nigrt coloris 

esseverhibebanlur. 

b Levita dicebatur medio lem diaeonus (1). 

c Vallis-Clanc momsterium, silum ubi nunc 

c,t ricus Vauolerc-ot-la-VaUcio-Fo..lon m par- 

HtiL .l.o»a.(.Msne), «n«o 1134 ^nchoatum 

'"d Tabul^ ligneic sonitu excitabantur mona- 
chi ut adnmnerentur vel monachumquem- 
dam esse in extremis, vet veniendum esse ad 
capilulum,etaliahujusmodH?). Smules ta- 
bxL hodieque in ofpdo divino Parascevcs 

Bominiadhibentur. p,.„.„m 

e HuicGerardo s«wm aw«:«"i, B. PeUum, 
sepulturai socium dederunt ClaravaUenses 
monaehi. Prieter epitaphia mConimenta,io 
„r:ci-io indicata, hoc aliud protulei-untSam- 
marthani fratres (4) et post eos novisstmie 
GalliX Christian^ scriptores : Sub hac oellula 
lapidea jacent D. Gerardus martyr eg,-eg.us, 
sextus Cla,-a.vall,s abbas, otD. Petrus. ootavas. 
miraculis clarus ■. oujus vita in volamine beat, 
Bu-nardihabetur(5). AUCTORE 

R. D. B. F . - »,-.,«..■/ n — « Vir Doniini Pcti-us 

. Vsioni-nar,'«turomi(. /(. — \"".. „.„ 

add. D - -' Om„. B. - ' 0.„.l. B. - '■ Magn.ficc - gra- 

,„ CangiuB. V. Lc...a, e-Ht. Didol. - (!) G»lli» 
Ch is, tom X. col 633;Ma,ton. Dict,on loWr. d„ 
Sp td^ -Alsn . - ^:» Cangius.v. T,.l,uta - >4,Galhu tul:itui- omU. D. - ^ Solemnis B. Christ.. tom. IV. pag. 257.-(5> Gallia Christ.. tom. IV, 
col. 101. s^J^S^^ DE DIE YIGF.SIMA NONA OCTOBRIS. A.PPBNDIX. 01 i> ANNOMCLVn. 
pluressancti 
abbatis Cla- 
ramllemis. DE B. EOBEKTO DE BEUGIS 

ABBATE CLAR^VALLIS IN GALLIA 
COMTVIKTVTjVRnJS HTSTORICXJS. 

1. Saneli Cistercionsos in Opeiv Bollandiauo sno ilio oinissi. 
Cur hoc loco de B. Uoberlo. De ejus cuKu, ortu, et nionachatu. AVCTORE 
H. D. B. H; xniegro srecu- 
loantedecre- 
tum Urba- 
nianum. ucusquc rcf! gestx B. Petri Monoculi, abb/i- 
fis Clararallensis, dispufafie fuerunt. 17- 

derit lcctoreicultum ecclcsiasfirum ufique 

esciguum.sedomriino lcgitim.Hin,ptnra s;cculn 
fuissc cirhibifum. Vetmm mulfi alii et abhates 
ct monachi Clararallenses non minore venera- 
r, tione honesfati, in nostro Opcrc, quo dic in 
Cisierciensibus catalogis sanctorum et meno- 
logiis inscribuntur,a nostris decessoribus fue- 
runi praHermissi. Quod silcnfium idco fennc- 
runf. quod, quum lcgitimi cuitus 7um nm du- 
bias, idi sxpe fassimnt, signi/kafiones prie 
manibus haherent, iis in Opere Bollandiano 
locum inter sanctos dare non sibi fas essc con- 
sfimarunt. Nos his viris prudentissimis feli^ 
ciores, documentum grarissimum-, iis,uti vi- 
deturjgnofum nacfi sumus:exquo omnino 
manifcstum esi B. Roberto. aliisque Clararal- 
lcnsihus, culium auihcaforumaut sanctorum 
ulfra siccuium anfc Vrbanianum dccrefum 
anni 1634 fuisse delatum. Quod documentum 
seu Compendium Sanciorum Ordinis Cistcr- 
ciensis, editum anno Udi,Dirione in Gallia.a 
prseclarissinio viro Joanne Cirey, ahbate tis- 
tcrciensi,etnuperaclar.Guignard,haudpau- 

cos illius Ordinis sanctos exhihet . Hic caialo- 
Qus quanta cura fuerit insfmcfus, dcmonsirat 
ipsum pr.Tloquium ; Brevis quorundam sane- 
torum ac beatorum enumeratio, «i^ Ctretjus.cx 
amplissimo eorum numero qui, sub hujus sacn 
r CistercieusisOrtlinis habitu et observantia Altis- 
simopurefamulando,obprobatamvitesanctimo- 

jiiam preclaramque et evidentem miraculorum 
ostensionemJeUcitercumeoregnarecredunlur; 

a Ubro qui Exordium Cistercii dicitur, a Vita et 
operibus beati Bernardi . a multis sanctorum 
historiis et iractatibus, et ab nostris itineran.s m 
diversa Ordinis monasteria per varias mundi re- 
eiones lustrando et reformando confect.s. ex- 
tracta. Quorum hi quos Dominus per sancte ma- 
tris Ecclesie determinalionem in sanctorum 
catbalogo conscribi et elevari voluit, merito 
sancli, alii vero beati proprie d.cuntur ; licet 
quandoque unum pro aUo ponatur. 

2 Quibus pricmissis, Joannes Circ^jus pne- 
cipuos abbatiai-um Cisferciensis ct Ponftma- 
censis sanctos recitat; dein ClararaHcnnum 
sanctomrm scriem proponit hisce rerbis ; in 
Clara^aUe abbates : preUbatus Rernardus cx 
Cistercio dircctus. Robkrtl-s kx Dums. Gaufri- 
dus fideUs olim Bernardi notarius. Pontius ex 

(1). Martyrol. Adoms, pag. 710.-(?) Monuments prinu- Grandisilva. Gerardus etiam martyr ex Fossa 
Nova. Putrus Monoculus. IkMiricus postea cardi- 
naUs. Monachi : Gerhardus prefatus beati Ber- 
nardi «iermanus cellai-arius. Huhertus prior. Go- 
defridus postea Lingoncnsis episcopus. Silvanus. 
Bernardus postmodum papa Eupenius III. et alu 
plures. (^'(0// si hocce loco omiftit duos afios ^^ 
abbates Cfararaffcnses, Ijeafos Fasfreduui ct 
Conraditm, quos inier monachos camobn Cis- 
tcrcie»sis numcraf, hwc cansa esf, quod ibi po- 
sfea ad infufas ablmfiaics inducndas fuerunt 
electi. Deinpergifaliaruni abbafiarum Cisfcr- 
ciensium reccnsere sattctos. Ai Joannes Ci- 
i-egus in Compendio non ianium suam, sed 
etiam aliorum sentc.nfiam,uti ex pricloquio 
manifesfum esf, e.rprc.mt ; idque pnvscrfim 
patet ex eo quod idem fermc catalogus, iisdem 
pferumque adhUntis rcr/jis. inreniiur in c.v- 
tremo MissatiCisterciemi Parisiis anno 152G 
impresso. Etenim quum libri titurgici apud 
Cistercicnscs multosquc atios monachos, non 
7iisi ex aucfortfate capifufi generaiis Ordinis 
typis edantur, sequitur supradictum cafalo- 
gum voluntate tofiusOrdinis itli Missali fuisse 
\mnexum. Afque inde hunc indiceni tratis- 
tulcrunt in Chronicon Cisterciense Minms, 
in Fascicufum sanctorum Cisferciensium Hen- 
riquezius, ac lingua Hispanica anno 1002 m 
Chronicon Ordinis Cistercicnsis Barnabas de 
Montalro. Qunm Circyi Compendmm San- 
ctorum ct Catalofjus Missalis Cistcraensis p 
anni 152G, ufique wonumcnia hagtologtca 
minime spcrnenda, inlegro siCimio dcrretts 
Urhunianis anni 1034 antiquiora stnt, omnes 
sancti in iis cxhihiti.ccclesiasiico cuttuquo ab 
iUoxm ad nosira tempora fuerunt decorati, 
ctiamnum feqitime coluniur. 

Tncc offlcit eorumnomina,modoS. Uer- cuftuM"^o 
nardum excipias, in duohus anftquis.iimts ^^^^^^ 
Ordinis Cisterciensis docxtmentis hagtologtcis 
privfcrmitti, sciiicct in Kalendano Cister- 
ciensia Georgioa^et Phiiippo Gutgnard{2) 
edito, ac in Martyrofogto Cstmrdtno-Ctst^e,^ 
ciensi paritera Philippo Guignard cxcuso (3) .; 
nm liber a martyrologto Vsuardino steculi 
XV, in gratiamCisterciensis pueitans mona- 
sferii Camerw prope Bruxetfas, des^^^^^P^o.rtx 
dtscrepat. Ktcnim itlo tevo apud C^ster;c^ 
ses in more fuif posifum, uf ne mtmman 
quidem pristim. disciplin^ henedtcttme,p>^ 
sertim L rchus lifurgicis^mutationem infer- 

Ufsdela R.glo Cisterc. p. m-.3) ibid.. p.303 «Ucqq. AUCTORB 

R. D. B. APPF.NDIX DE B. ROBERTO DE BRUGIS. 

mcrnorabilis cursus ^/?icrem ml cuUum alicu- » 
jus, numquam expressc a sede nposlolica 
'canonizati aui bcaii/icad, cxcipiendum a lege 
isiic hta. Scd huic quoquc incommodo remc- 
dhon ndhihuit idem UrbanusyiU, dedarans 
aano 1634 co nominc intellif;! tempus ccntum 
aunorum metam excedens. Vcrum etiam post 
uirumque Urbani decrelum., quum ilhus nulh 
interpreles quibus pergrandcm fidem om- 
o,es haberent, priesto csscnt, dccessores noslri, 
vtmte aliis toj-iorc^ atiis severiorcs . singu- R Dc plerisfjiic 
jirudcns si- 
Initium in 
Aeiis SS. 02 

7'ent : vdetiam qvam paucissimos sui Ordinis 
monadws cultu quancumque ccclestasiw-o e.r- 
iolierent,ne rerercrdia erfja sancios dcirimcn- 
iumpaicretur{i).IIinc in ^^^''"/^^ ^«^*;":;^^;;''' 
d mart>p-ologio, de quibus modo, S. RoOC; lo, 
Cistcrcicnsium fundaiorc. ejusque pro.rwus 
^cccssoribus .S\S. Alberico ei Siephano ornis- 
sis, solius S. Bcrnardi memoriam cdcbra^ 
,mnt. Animadrertat ct lcctor aniiquum dlad 
Martyrotooium. Vsuardino-Cisicrc^ensc a^l 
annum usquc lG89fl& iUins Ordinis monachis 
f,nssc adhilnium C^yaucium quidem nonnuiits 
celcbribus sondis :quamris jam tuncjut ex 
Cistcrciensibus Kalendario Uissali anm 1487 
prnnnisso, ct prxscrtim Brcnario anno lOto 
Parisiis e.rcuso, perspicuum esi), hturQia liiic 
multum essetmniaia.Cirei/um dMissalc anni 
1520 secuti .««»/ anno 1G30 Henriqitczms in 
Mcnotogio Ci.^lcrciensi, danno 1631 in hasci- 
culo Sanct07mm Ordinis Cistercien.^^is, anno 
1656 Bncdiuus in Mcnologio Benedu-tino , 
anno 1683 nercdia iu Vitis Sandorum ctBca- 
torum OrdinisS. Bcncdidi,anno 1687 A;mr- 
dv^ Van Hove in KalcndarioCisterciensi,et 
amio 1689 iotus Ordo Cisterciensis, ac ciiam 
monasterium, ut vidctur, Villariense in Mar- 

ti/rohgio suo. 

' 4 Qui scriptorcs, diam post decreta brba- 
niana annorum 1625 d iau, Dd .^ervos,in 
Compcndio Cireyi d in Caialogo Missat,sanni 
1526 reccn^iios, tanquam sandos aut bcatos m 
suis menotogiis cdebrarcminimcduhitarunt, 
rati eos inter e.rceptos ab ipsopontifice nnmc. 
yandos. Hos tamcn sequi non ausi sunt deces- 
soresnoslri, nec plurihus concm in OpcrcBot- 
landiano tocum darc : maximc quod Ctregi 
Cornpendium Hs crat incompcrtum . d qua 
audoriiatc Cataiogus essd instructusignora- 
runt (3) Qnam prudcntiam nemo factle cufpa- 
hii Qui corum conditioncm ante d post Ir- 
baniVin dccreta inidtexerit. Kam exponens 
Papcbrochius nosicr aii (4) ; Denretum {l rlmm 
Vlll dc cttltu Sandorum ediium anno 162)) 
pra-sentis Owv\^(Bo}inndiani) qM^^\ regula est 
ad aeauiendum quorumnam ut Sanctouum ac 
BEvroRVi.M Acta debeant in eo locum habere : ne- 
(tue id lanlum, sud .4iam scutum contra quenmo- 
nias quascumquc de nin>io vel rij^ore vel lax.tate 
: in faciendo delcctu. Hinc Rosweido (qui ammi 
auceps totis annis octodecim, pcrf/^/ Papebro- 
chius apud se non potuit plene statuere, exor- 
surusnc esset opus.f/wo ddeMt, admiitendo vd 
pru-tcrmitlendo sandos mullos,incrcdibitem 
.esibiinddiam panturum), dccrctum Irha- 
nianum anni i&magnopere placuit. Procul 
dubio aclum crat de Actis Sanctotntm, nec- 
dum inchoalis, nisi suo dccrcto succw-ris.^et 
Urbanus papa. Successit Rosweido, moriuo 
anno Hj-^^Kprimum Bollandus, qui ccrtusde lc- 
gilimo cidiu eorum quos duodccim vd irede- 
cimssecuta agnovissent Sanctos. ambiguus ta- 
men fuil circa non paucos viros letatis mediic, 
sanclimonia daros. Nec opportunum arhitra- 
balur opcri manum admovere, quamdiu non 
habcretur de/initum. quodnam esset censen- 
dumjuxla Urbani VJIl mentcm temporis im- 

(1, Bcne<l. XIV, De Beatif. itc.Hb. 1, cap. XIII, nuni. 
17 — <2> M:.it.vrol. Cistcrc. anni iOfO. PriefiU.o. - 
,3)'Acla SS.. tom.lll Fobr.. pag. 52. - ,4) IbiaMTopy- 
l«um Maji. pars II. pag. 171' ct scq. - (5. Acta bS.. tom. 
IV Aiic pag ^54. — CG) Fasciculus Sanctorum, tom. 
11 pr.g '470 ct scqri. - 0) Trcsor dc Clairvaus, pag. E lari iicdaUquando nimia, modcstiautendum 

existimarunt. Alposiea^ciun Bencdu-ius XIV 

Urbanianum dccrdum egrcgiis commentariu 

aud.S'sd d Bollandianorum, in Adis Sando- 

■rum iltustrandis diiigcnliam prudeniiamque 

laudibusnon vulgaribas cxtutisset, rela c.r- 

plicucrunt.Quare si quando de Uaramilen- 

sibus aliisque Cisicrcicnsis Ordinis .mnctis ad 

suos dies omissi^, singillalim agcndt occa.no 

idonca occurrd, oblaiam arriptemus. ht qi.it- 

rfemB. Roberti, sccundi abbatis Claravallcn- 

sis,unius e.c Hs, Ada in prxsenttarum iltu- 

slrare omnino opportunum viddur, quum 

non secus ac B. Pdrus Monocuius in Ctara- 

vaile pedum abbatiale icnucrit.Certc plurcs 

alii, eadem dignilate in codem monastcrio 

aacti, uli hcali Gaufridus, dein abbas AlHe- 

cumbx;Faslredu.s, poslea abbas CistcrciensiS; 

Conradus, postea E. R. Cardinatis, a decesso- 

ribus nosiris immcrito prcdermissi fuerunl : 

dprimo aspedu non secusac B. Robortus pos/ 

B Pdrum Monoculum hocce tomo laudandi 

vidcntur. Scd rcs non ila se habd- Quxmi enim 

die sute mortis non essent ahbates Clarxcaltis, 

non hic, sed alibi in Opcre nostro locum sibi 

vindicanl. . „ ^ . 

5 Debcaio Rohcrto ptura eaque egregia no- f/B. Robcr_ 
bis supersunt documenta prider Ciregi com- ^^^_^^^^^ ^^^ 
pcndium d caialogum Missalis annt 152G .- cumcnia. 
quonim alia Ci.^terciensia, atia autcmBu- 
ncnsia Priecipua Cisiercicnsia sunt Exor- 
dium Magnum d Liher scpulcrorum : quibus 
Hcnriqi<ezius, Manriquc aliiquc, ad fastos 
B. Roberti aliorumque scripto mandandos,plu- 
rimum usi sunt. Quam mulium caleat Exor- 
dium Magnumju^-ta Ignatii de Ybcrorecen- 
sioncm. Pampdunse anno 1621, d Rixhemii 
annoi^t\.cditum, vd in nostro Opere {^) atque y 
diamin hoc tomoplurieso.slcn.uim fuit.Li- 
ber vero sepulerorum ab Hcnriquczio (0) d cl. 
riro Carolo halore (7) lypis editus, testc Carolo 
dc Visch{S),parteatiqua,(non ultra annum 
circiiermV,B. (iaufrido, S. Bcrnardi no- 
tario, tribuitur ; ita ut inscria ibi laus B. Ro- 
bcrti. anno 1157 moriui, ejus essd opus. Docu- 
menta Duncnsia monadii Duncnses Joannes 
Brando, .Egidius dc Roga d Adnanus de 
But, annis 1428, 1478 d 1488 viia funcli, col- 
leqerunt,prni manibus habcnics sui monasterii 
codiccs mss. nmu^ depcrditos, d Exordiwm 
Cisierciense ; iia iamcn ut duobus posterio- 
rihus Brando praduxerit. Quos scriptores 
prxconiis exluierunt Carolus de Visch (9) 
Feti.r Gocihals {\0), Emiiius G achd {ii) , et 
d. vir baro Kervyn de Lettenhove{V2). Royas 

185 et seqq.- .81 Bibl, scriptt. Cist.. pag. 121 -(9i Com- 
pcndium Chronol. abbatia. .lc Danis, p.g. 83; B.blioth 
Scrintt. Cisterc. pag:. 5,8, ITG.- (10) Lcct. rclat. U hist. 
dcs scienccs ct dcs lett ,tom.IV. paR. 3C..- .li)BuIl de la 
Comm. d'Hist. de Belgiquc. serie I. lom. III. pag- 101.- 
[12) Chroniq. des Religieux des Duncs, Introd., p.l ct seqq^ DIE \IGESIM\ NONA OCTOBRIS. 

drc^SchoUi, Franco/urli a>wo 1030 B.il^ 
tkronn-on Flanclri.a ^^~/ «^/^" 
1419, induslria canonici J. J- De ^met. 93 

7 Hic Robevtus. ait Bxdzitis, fuit Flander, pa- 
tria llnigensis. atque elianiS. Bc;-«rirr/» copna- 
tusrr.Mlilectus(3V-S.v/ hor hco. pro Roherlo^- 
Bernardi nrpote, BHfzimn. cui ndh.rrent lien- B. Robortvis, 
naliii nrugis 
I-'lantlroru»\ nrinium anno 1839 . rfem anno 1864 /*/p'.^ 

,.rprm«. fi'-«>''^«"'> Chronodromum ea^^ 

parte, sciUcet seriem rerum ab ^nno m4 

Id annum 1414. coniinualaM ad annnm 88 

a Ro>/a el Bulzio, anno 1870 prolulU ha,o 

Knrun. de Lettenhove. Nec plura ille edidit, 

uuum non nisi illustrandi regnum ducnm 

Burqundicorum provincia siU csset voncre- 

,nui Er attera Brandoniani Chronodronu 

' ,.._ ,■-.,,.;<. ^»7i//^i facta. loca ad Colittir dic 
29 ap ilis- Cistercienseset aaranmeyisc.s. .-1.^'^....^ ^-^:,^ 
,^is (OV Jlenrique:^ius (7), Sandcrus (8), \ ts- 
chius (9) aliifiue eum /-«mc patria et gente 
ae Bvugis. rct nrupcuseni. /7r/.'o ut his verbis 
,,atate so/um et slirpcm siffnificcnt.Rc qmdem 
rera mauifestum est e^ documentts cotem. 
heaium virum Bruqis Flandrorum tnlucem 
o" «m fuisse, ibique floruisse mcd^o^vo 
famliam nomine de Brrcgis. quii'in paro- 
%^AerseeteinviciniaTMt.aru.o^^ "nta E.e altcra Brandoniam Chronodrom^ '^^^^ZymUcnuiLHincqm^iucaluiuando 
parle, nondum juris pMci facta. loca ad '^"^'beVu.s Robovtvs fannt.a Gruutln^.cn 

n ii„i,„,.t„m sr,cclantia excerpemus. ; ,,„^ .,.„ , „„■„,,,,„ rhmcultate non caret. 11 narie, nuitu,u., ,.,/"■. - , 

B Robertum spcoiantia excerpemus. 

6 Supcrracanewm arhilramur de eultu ec 
clesiaslico B. Robcrti disputarc. quandoqu,- 
dcnjL supra controi-crsiam deCompend.o 
CirJ^ et Catalooo Missalis anni 1526 «•■.-t,- 
iuentes,ostendinm^picntissimumrimmah.,s- 
le plurcs monachos, in ClararaHe scpulios 
ure mn-itoque sanctis annumcraruUaquc sa- 
Zl"t siqnifcarcqua dic m kalcndarnse me- 
noZil&s sancia mcmoria colatw Vencm 
'^Mcndio Cireyi, necin Cntaloqo ms- 
"'' . . r-^r, -n n^v^^vtn nliisnucOrdinisUS' fh (irmUhuusen. icnini . .1* ^^v ^ .v.-j-- 
t Cbeatus nobovtvs famii,a Gruutln,:,.en 
natusimQuod eHatun, difpcdtate non ca,-ct^ 
Fienm nuli,„n ,ll,us vest,g„^m apud sc,-,p- 
,orsZ,tiquio,-es aui Ch,ra,-ailenses a.d D,c- 
"enlsai,pa,-ct. Vtique in Lib,-o sepulc.-o,-,u 
Ch,-am c„siu,n (11) l>catus ,-tr «unc^cpai , 
Domnus Rob.rtus de Urugis -.inali^s autcn l,,.- 
t^Znobii docncntis dc cjus ortus,.m^an^ 
ilenlium. Vc,'um anne.rue,ntne B. Oauf i- 
«r«'«s "0"»'" locutioncm de Urug,. «^ B- 
n ,u.rtum a suis homon,i,nis, pula Rohc,-to 
Uoutnuin u .,..,„;.m domas mona- E nolonis C1US sancin in,^'"", '■ n„l,r.rtum a ■'<uts noricnuii,,..,, , 

necfn Compcndio Ci,-eyi, nec in Caialof,oM,s- ^,'"- .^™ ,„. „ ,,, ,j^,acm domus mona- 

alilannil52n,^.^o^.no.aliisqucO,-cl,n,sOs_ ^J'2cc.;u,t 'tdinicc non ausrm :ScH.d 
tercicnns san.His. .■ullus du!s ass.gnaiur. ked clo.a' ..^,^,,, ,,, p,,o„a. Alanum 

„Z,die "9 ap,-ilis sancius abhas cx hac ,;la cCi tum <!.«, u / __^ ^^ ^,„„,„.„„,„, „om „u,n 
l7Zlum',niq,-n,-crii, hunc dicm cisac,;^m 
terunt Ilc.-iquc.us, Buccli,,us. K.m «, 

mva,-dus Van Hovc. Ua,-l!,,-olog,un C^te,- 
lc a,,,,o 16S0 Mahitlonii et Casteltani abo- 

cien.icannow.J- „„ u„,.i„rnlooium ^mricnsc ms..Sigismun.l,.s dc Mhcrt.s cte- 
]^U^Z,iologi Bc..cdici„u aui Cislcrc^,se. 
Ho imitatuscH Haissius in Aucianoad Na- 
llc Sanctorum Bclgii Molani, B.Robcrtum 
die^taprilis proH.ca lau,lai,onc celch,-ans^ 
onnnnU'^ bcalwn. utiel Sande,-..^ .nHa- 
ZZico 'Fla,ul,;co. ci p.-^sc,-t,m ,n tomo 
VimoFlandrix Illust,'ui!C, lum ei,am Fran. 
^ ; ^cius Dc Ram in sua edit.onc ,a- 
^m Sancton,m Butlc,-i; Saussagus P^r,<'>^^ 
^Zdem dicm in suo Mari,j,-oiog'o GalUcano 
eunniL"i .r^n^nrfo sancto ao- ccrtum cst. ''««f "^^" '„,„.o„.„, „omina,-i 

suns ttL., unberto oninandum vide- 

rZaZn,X^^o. Jgi.lius de Roya. 
T; ;^ l/Z ".' ^^o,u,chi Dunenses. o,-igi- 
Ad,;a,ius '^"'t^!' ',.„„,,„,■„„■ inquisiio,-es. 
''''';:::Z^:i^SunlcmcntLnef,cta^ 
mdlndt nal, , r,oi,ertum monachum de 

eum "'«'^"'•P;/'"'^,,Lt' ■ TpciusinChro- 
Brupis : qu,h,.s et .«<fl' "^;' / rf ,c,;pto- 

"''■" ''7'":;:": „ ^' ^mU,-c B.Roberti 

rum antiquioi um ae ruj ,/ 

siientium. cum e "«>"" ^^^^,r,o . Atque 

huK nost^x ^,.,,:^tor doctus,nobiscox- 

pondus exeo ^'-'l' yf^^Zthumn ad tru- pondus ex eo quoa .^c. '/^7: "; , ^^„ „rf tru- 
L non nicd,oc,;tcrproou;^n ^^^^_ .Annusvcrom,^^-^'^.^^ „,,, „/, beati monacln '-^^f' « ^ !„^, ,anus fuse 
,„Coro„icaaelOrdc„.eCU.er,to„UU«>..V^^;^ 

z^j:::rY^:^ri:'-^^^^ 

_(6)Annal<.sFlandn,»,l.b. V pae ^^ g^gensibu. 
ae los Padro_s de D;-;„<;^/„„:,t Ch^onol. abbat.^doDu- P''"-'^'"''"'''.^ ZZoH onachUncic- 
nolnum Uai auuu ^i^^ritcr H31 ; idque 

-".^^*"":f;':::o::;x:::«^J-7^""^'» 

:tL:?"i.;^--^--::'-z::::r 
:^:r:;:s-^^;— 

rhrrtnvkp van Vlaendcren (cdit. 

289; Oe Ran.. V.rs . es SS^de " ' ,„, rf,« bom- 

edit BruxeUes; Do M^fp^^^J^o ^-10^/.. to.n. II. pag- 

,2,. _ ,ti, Lalore. Tr-r «1« ^^^ 

a2. Al"^'' ^l^'-^^'"''^S'rhes «nr Loui« de Brugcs. pag. ivvxQ fircitc,- 

naclius Clo- 
ravallcn.iis \PPENI)1K L)E B. RORERTO DE BRUGIS. 94 

.„CT0K. ,ePe.-o«a, 'hosau.ario ecclesie S Q«int^>^, 
R- D. B. ■ ciaravalle sac.-e rel.g.on.s hab.tu.n sus.e 

Z!^Z'-oi" !'■ Robertum, S. Bcrnardus ncn 
7bZle dicit eos cnncs (eranl numero U- 
tZ mis moniti^ oUenrperantes, ,nonast,- 
Z^veZ, in aaravnlle induturos:Cu, p,en- 
T^i^olnHlio assensas faissc B. Robertum, 
Ca,fridum de Perona, Alanumcle UsuUs 
Rnrun, de Tcruania (2) aliosciue soaos ante vi.wummultitudoco„nucrecccpitre^summoD 

in habitu Saviniacensi gest.e.is "^ '■:''^- ;^. ,.„^,„„,; ^ 

r,m .■eferanl Cislercienses, qm ^^"\^'P°' .,u„Uur ab. 
'ZalLm monaslc-ii ''■; f -^' ^X^f: ^ »-■ 
'tercicasis, inter sanctosaut heato *^ «, rfmj. 
numeranl (5). Tradit Carolus * J «^' ^" ^^ 
„„», Fulconcm, monachum Moi ,n,au.n. 
Z!::tBcnedicl,,nlra.tuBi^^^^ 
sensu sui abbaHs anno 127 .cc co ^^^ S|;==S£ ==Bx=:£ISS ^, ^M^ot annos rilan, n,onaslican,^ 

rZ. LnoJi^^se e.ristimandus s,t sanctus 

^7f rin7^Uenis. in kanc modum ratioc,- 

:r : ve sfo eius (Boberli) rr.cesscr,t septe.ur. , 

:".-"";.... sa.,cto Leo,l.. permanente 

nardus eas partes pe.-agraver.t. ^unc ,teV.. Ro 
^Z,oelecto,-ecloremonaste,-ndoDan,s. 

§ 11. B. Robertus abbas Duna- 
runi, dein Claranallis. Ejus 
obitus. B. Roberlus 
mo..a!iteru 
de Dunis II' 
Flandria, „, f, ," . 1,58 .««.i"» "i*".»» ■"'™""« 1"; 

;;zr,-.,,.™™;,»'"-r^^^^ 

Tunc domus iUa a Ligeno fundata m ^o^" ' 

^i.Mtnr vctus monastcnum, prmio anno 
":!. ;r nl ai pfimus in eodcm loco ab.a- 
^av ad locumquo nuuc est monastermm d - 
tizavu, ao '" 1 nntem omma faota 

votissime cst translata. H., c autem 
sunt anno Dominica, Incarnat.om» MCXXVUl 
domnus Fulco monasterium de Dun.s Cla a. 
v!ms in capitulo i.i manus li. Bernard. abbat.s, 
:" "p^U^lnill. v.rg.nis, Ord.ni C,sterc.e.,s. 
vA-.t Pt f^idem incorporatumest. Ipse l uico 
S\um umen" Cisterdensis Ord.nis, ib.dem 
mt ir omcio p..«lat.on.s ';^^^^<^;^:^^ 

-rr:;::t=r;;::s:^::n~-^ 

de iTrugis ormndum, virum sanctitat.s ex,m..e 
abbalena in Dunis, no.ms apr.l.s; qu, p.^.nus 
c"ensis Ord.n.s eidem ">°naster,o de Dums 
ibbas diB.w et laudab.liter pr.efu.t ann,s \V, 
usque ad'obitum S. Bernard,, et post sancUss. 
mum patrem Clar,evall.s abbas succedens, V an- 
nis trenue adm.n.strav.t. B,-andoni consonant 
Zebe,'ti a„-onic, continuat,o \alceUc,ms(«), 
jXus inCkron,coS.Bertiniif>),Ro,ja 0, 
Bufius (11). Anon,jmus Bla,id,n,ens,s (12) 

inveni,-c po,un u^,.^..--.j ■•- o,.,.,-;,;? ^aidiuUi Muisis{i3)plu>-esqaealnqiioscaai 

kemenierc^cle,-enLQu.fataplu,-,b,.^^^^^^^^ ff'^ J„,ll,ek (H). Tanta d,lect,one 
Brando, paucioribus yEg,d,us '' ff'''^ b Robertum S. Be,;,a,-dus p,-oscculus e,-at, ul 
Rul-ius commemoi-ai-xmt^ B,-andon,s, qiappe B. t^°"^"-"' , , „,, e„„j aede,;l ep,slo- 

'^^rU aUis ant,quioris, rerum oestarum ejus ^^t^^/^^nor^^, "' ^^^^'^"^ ''''■ 
se,-fem profe,-i„,us secuncum exempa de Muan ^^^. ^,^,.,.^,., Sutz,us, se- 

oriplam e. codice Peir^Lammen cu,c^^Co, ^^^ ,„^,essus P™" Ft,™. ce^- 

brans sern,onem ad clerum ^«"^f^ "^^" te 
nit n„nas apr,lis, annoDom,n, 1138, p,,£teut(iue 
^n^clD-ensibus Robertu.n (16). r,> al,ade 
R Roberto i,i a„-onicoabmum Dunc,is,nm. 
TXTil-e Ad,-ianus Bui in pr,o,-e Sup- 
plemcnlo- "B Robertus po.st annos circiler, ut videlu,; 
tfptemClcn-amlle t,-ansactos.aS^Berna,-dom 
X^driam , Reoulam CistcrcnscnjM^ 
Ln„n,lici-: SaiHOniacensibus in coenobiO cte 
ZisMt«n..mis^.usfuit^Mo,rasler,um 

^ZZuao millia,-io a Fu,-nis, Du.rkc-kam 
iXret Neopo,-l,wi. co,^sl,-uetum, nomen ac- 
cept e rocabuio flandrico duynen, 7«« .««« 
Zntosa et a,-cnosa lilto,-a, qu,bus mcd,s^ 
TumLt. Quo loco munus abbaUs noni;clct,'r 
IZsel noberto a,-duum,quum Ciste,-cie,x- 
'^^umetSa.igniacensium dl.ciplince paj~um 
Z- e dLeparent. vel etiam monack, Du- 
^ZJ^m,-i piluissimi (quol fuer,nl nusp,am 
TSUcpotuil Buts,usj ka,^c mutat^onem ve- m'nill07,mry.//Br«nrfo(4),tnFlaudnaL.germs 
nuidam sanctitale lamosus, haud procul a nobis, 
loco ubi nunc monasteriu.n de Dunis situm cst, 
versus mare ad plagam orientalem, sedit annis 
X\I co-p.tque construere domum ibidem ; ad 
quem in eodem habitaculo delitentem plunma <i)Tn-.sorde CIain-..ux. imp.sm. - (2i Cfr. Hennquez, 
^ ■ f«,» 11 n.c 480.-13) Annales Cisterc, 

tom. I.anno il3l.oai..U. P'b- '^^'^- _ 

^ 1 - et«eaq.— (6) Compendium Chro- 

Gcrn,a„..Sc,.i„tt.,t.„,.Vl. 1-ag. 459. Ct,-. Opp. S. Be,- VIII Q..„nl pol 1247. - (9) Apud Bouquot. 

r^:~;K^^a^-^.^i;^%^:- 

fL IVAuff v:>^. 1G9 et scq.-a5)0pp. S.Pein.iidi, 
tom. lIS, cdit.Migne.'-(16) Chroo.ca .bbatum 
monasterii de Dunis, pag. 6. 

Ecc B DIE VIGESIMA NONX OCTOURIS. 
. .«„/. liExdictisomninomanireshmiestnionaste- 

Z7o^esi. ,u nanensis origincs antiriuiores U^'--^J-^-^^ 
rnehunulesraissc.Serlsnbabbatibus\mevXo 

ct Ulesbaldo coramque mccessoribiis, tanta ce- 
miincrementaM sivculo sequentipneclarwn 
(ocum inter Flandrire monastcria obtineret. 
Adquemprosperum rerum exitum haiidpa- 
rum conluleruni S. Milo, episcopus Terua- 
nensis rheodoricus de Alsaiia, cotnes hlan- 
drin' ejusquc uxor Sibyit%midta benecokniui 
a principio erga Dunenses monachos «si. 
ma vimc quum Claravallensem Regulam sus- 
cenere Nec pofuere soda/es Dunenses non 
sanctimonia darcscere {i), siquidem eorum 
dbbas B. Roberlus, omm^us erat monaslwa- 
rum virtutum exemplar, ci in rebus majoris 
momeniiS.Bcrnardi comHiis parcbai. Cujus 
mmmsi observantite specimm reperdur in 
ZZola quam sanctus abbas Claracatlens.. 
scripsit ad B. Robertum, qui eum quomodo ti- 
ronem indocilcm iractarei rooarat.H^ec sanch 
Bernardi cpistola, documentum uiilissimum 
ca^nobiorum moderatoribusjegi potest insan- 
cldocioHs operibus.a ^iMlonu. edd^ 
Eam conscripfam A«-«o circUer anno 1139 
Ltanf UabUlonius (2). Nec dubiumest qum 
^^Mi.spluribus ati^s S. Bcruard. mond. 
obtempcrard,qua.' ipsi pctenU sancfus abbas 
Clararadcnsi./ dedcrit , pr^scmm quando 
anno 1146 Gcrmaniam ct Flandrmm pcrag> a- 
^it ■ de quo itinere eruditc scripscruntbollan- 
dianus JoanncsPiniusiS) et eminentisstmus 
cardinalis Pitra (4). ^^ko v ner- 

!*> Morfuo, die 20 augusti anm 1153, ^. mi 
'^»^«"'' ^ „.,!/,. siicccssit B. Uubertus af}bas Clarcecat- 
'cifrlZ l^t%erunt Manriquius (0), Bcnr^que- 
" ^lflr)etMir.us (8). sendi ^^;'-^^J^^ 
crorum Claramtlensium, mon^chos ad eum 
Hocndum marjnnpere incitalos /^'-^^-^^ 
S Bernardo morti pro.rimo; scd f'-f.P^' 
lusit scriptor E.ordii ^-O^a :u^Uud^n 
leoimus : Success^it bcat.ssiino Patn B.rna.ao 
n e"in.i..e Glar^valleusis ca.nob.i donnnus 
UoberU s abbas monasterii de Dun.s in !■ Unulra . 

no,-e,nb,-is m mmoUHjm C,sle,-cu',mbus col- 

, w/7,-/»? B Jdesbaduni. Bcatns u./y 
rXu n n i». ao in ,nonaste,-io de Du„. 

Zstt TltCa.Hnali. mulHs<p.e a,iis .... 
l.Z"a,-is vestcn C,ste,-cie,isern »,//»'( (H)- 95 AUCTOBE 

R. D. B. ft, sanctimo- I*: inClararalle eminuerit, accipimus ecr auctore 
Exordii Marjni. Impetravit a Deo ut .■l«; 
dreas Virdmicnsisarchidiacoyius. qui cum aio 
quodam clerico Claracallcnsh mmastwic di.s- 
cipiimcjugnmacceperaUat dc mUiorc reli^ 
gione suscipienda scrio cogitabat. m sanctis 
suispropo^dis perseccraret. 

13 Fertur qnoque in somno a duobusjuvcni- ... -..-^- 

bus a.9pcclu pulchcrrimis de transilu in caJum "-« ^"" ^ • 

cuiu.sdam picntissimiFratris /"Kto monitus, 

e/tabuUe strepitu excitafus. accurrissc cum 

cicfcrisFratribus ad monachum Kgrotantem, 

eumque morientcm Dco conwmulasse. Sub- 

jungit auctor Exord^i Magni : Beat.u .taque 

mcmoriui domnus Uoberlus, socu.ulus Glani- 

vallis abbas, cum talentum sibi creditum m u- 

cra auimarum f.aeliter, i.rudenter, ac bum.hter 

expculissct, in gaudium Domiu. inl.-oductuscst, 

sauctissimi pr.cdocessoris sui el si no.. par me- 

rit.s. tamcn beatitudiui cunjuuctus ; ut sunnl 

cum eo f^audcat iu cad.s. cujus ... tam rcl.g.osa 

cougregationc dignus successor csse meruc.-a 

in terris. Beliquia^ corporis cjus cond.ta- sunt 

in mo.mmcuto quod cu.istructum cst .n muro 

Clara-vallis propc ostium ecclesiu) : ub. ct al.. 

pc-fecli et ve.-e di?ni Dco monachi rcqvnescu.it. 

Modoparumdirersonarraf bcati Robcrti /e- 

licem exitum yionfalcus {i2), cujus rcrba !a- 

tinc reddidd Hcnriquczius (13) : Orabat Douu- 

„umassidu.squep.-ccibusetlacrymisprecabatm 

quatenussi ejus vita saluti anunaru.n nou essel 
nocessaria, eum a miserus hujus s.ecuh er.peret. 
Exaudivit cum Dom.nus, et cum e. abbal.a 
Igniacensi,nbibeatum Pet.-um Monoi^ulum di- 
v!na pr.cmonitus revclat.one. iu abbatcm clcBe- 
va Cla.-amvallcm revcrsus, Deo vacaret ; ibi- 
lem febrc correptus, decidit in lectum. ct paulo 
poTt spiritum Deo rcdd.d.t; el eujus .nc . 
aum i." human.s agcrct, et poslquam ca.ia.ho 
associatus fuit, crebra nuracula Dom.nus opc.an 

't «»^B.Bobcrti.L.&ro..puAv-..»m»j- ^ .n.n 
sLmiU),pluriesmcmoracunus;r^ 
fhu-imus hu^ intcgram ,r/<vr^ .- ^ub sccum o 
a "u lapiaco in eodem clauslro sunl ossa plur.um 
n„um .n priori capitulo sepultarum, lu-o 
fl us quo<l nuuc exstat, dorm.torii et nov. cap - 
auiatione,t.-ansla.a;uametpn^ 
no.n ,.um sh.gulorum iusculptas .bulcn. lap.d - 
Miaen. lcctor inveniet. Medium autem lo- 
:mS Fee-n-tio.-e.ndominusUobert.. 

rB.a!.ts.seou.ulus ahbas Gla.-evalleus.s, obtu.et. 
Ou- um niustri vi.-o domino Ga.dr.do de Pcrona 
^ ■. o..-lpsie sancti (luMitini, .n hac Gla- 

''"ir ".^' ^^ oX halM.un, .uscepU. Cum 
:::^^J^:^iumaeDu„is,qu.,a,„on.ch. 

J.H hibitus sfj „01, „osti-i 0,-.l„„s, ed,l,«n 
: ^a mlllime p.-oaceret, t.a.m„maue hoato 

,n„arlo l„isset,tuncsa„etus Be,-„a,,U.s .■um- 
d „ domin„,„ nohertum ,hidem -■•""^"t abh - 
?nm l„f,-a vero pauces an„os totum idem mo- 
ntt;;,u,nediJtumet.oe.,pleU,tumest,pcs- S. P*'--''^*'^':^!'^; opp. S. Bc.nl.rdi. edU. Mig.e. 
7 ''\mrc;i 247 "o; a'Li. Cist.. tom. II, ad a.num 
tom.\m.<^^ol_l^*' F.SCICU1., tom. 1. pag- 1'^- " 

1153, pag. 2^^^. 7J'' _ 98_^9, ExordiuraMagnum, 

(?) Chronicon Cisterc, pag. JO- VV1 ^„« 124 cdit Rixhemii; AcUSS.. tom. 

lVAug..p-g- ■*25. 3<r^ ,^.,^„tinuatioVaIccllcn. 

tom. II ad annum U53 . b R. ^,,„ _ 

... apud l'ert. «-"'"-f; f^,; ,vnu.. pi-»^^ «t 195. 
ai.UberSepuIc. .nT esor e L ^^^ ^^^ ^^.^ 

„,121 Coronica de ^"'^^f'^' 7''' ' ^.^t I pag. 183. - 
.602, - .13. r-'a«c.culus ^-f;; "-Hrnri'^^ 
j4, Trcsor dc ClairvnuT. pag- 201 , Hcnr ) 

ll_lib.ll. D.st.4i. pag. 4,6. gessionibusque 06 APPENDIX DE B. ROBERTO DE BUUGIS. AirCTOBE 

R. D. B. se.sionibusquc ditotum, et in ea benecUcl.onc 
nreventum.cujus ei.lem loco usque hodie gratta 
Ter V "at. Hunc .giturvirum veuerabilem san- 
etTsstmus pater nostev lieruardus, ante paucus 
, s suo feUcssuBe n>igrationis, presen .bus 
:::fratribus,nons,nemu,tare— ~ 

nersone ejus, suum eligi munu.t et cunsulu. 
pe.so..c j trans.tum cjus 

successorem. Ipsum cbo v"-'- „_i„,.„nus 

dominus Godefridus, Lingonens.s ep.s.opus, 
fu^dam prior Ciarcvall.s, abbatem nom...ayt^ 

rurDom.,ms toto te.npore sui reg.m.n.s mt, 
etforis,nonsolummsuaCla..avale,sc m 

niiabus ejus lantam pacem contul.t, ut lcl.c.s 
ma illa tempora viderentur. T^^ansac t.s aut m 

tribus an..is et dimidio, cura d.e sanctala.a 

s ce "s n".dis pcdibus incessisset, vehementeraue 
rigorc am.c;us fuisset, ad vigiUas seauent 

ihbathi tam gravi feb,-e corrcptus est, „t iion 
,rLuUat%ot,,e,-.texstallosuuf,-atrum 

man,bus in inhrmitorium deportan. Ub. eadem 
febr paucis diebus veKatus, in confess.oue pura 
thumH jugiter pcrscvevans, „on s.ue magno 
p ancL totius cong.egat.onis, III Kal. ma„ ,n Do- 
mhm requievit, ^cilicct d!e 20 apnhs anni llo7 
S" pW »"■ vcrbi^, »'odo n'lalis. collw';"^ 
B. Robertum » alio loco de prmcrpw ^^ 
scpullum:uiina,n rmvii ncsctiur (,S.-yScpul 
cLn quod dcin ohtimdt. icquc acBB. Sm 
rHvmhcrtux. ctc, descripsc-unt Durand cl 
M«*»H "■;>/«.'= atiiH.c (2). B. Robcrto suc^ 
ccZtnscdcn. 'amt:atcn^ Clara.allcnsc,n B^ 
Z redus primus abbas Caml>ronenm m 

ir/c;/( rtCCwtoB. Roberti. 

1 ».«« sanctis sua suWciat 'Jor.a-nm^ 
■ ■ J,uumesteosalie,mlaudceMlerc.Quarca 

Vale,-iu.An- culumnon suum adjud,ca,ite. ^t'"'''" ' f ' 

".-- Valc-ius (3) : Scrmonem el^^g-l-"™-^ '^ ^^" 

i„ anniversaria die depos.t.on.s S. De.nard. 

nuem Dunenses religiosi hod.eque legunt. A( 

Zw lucnh-alionem exami,.ans V«o/».«(4 , B Ei pci-pcran 
2iancgyri- 10 Antequam huic Co,nmenta,-io histo,-icodc ^ *»-.. 
B nobcto /;»« impo»/'»'-- l'00 n,wmadden- 
dum a,-bi,or, :ediu,n ,ic,npe Dwicxsnmi, 
t^s C^clnsibus inst.tulis bcatasMas ap- 
fZ,ne lapidcm qaidem super lapulem rna- 
tle. EtcL Calcnista. anno ^^^^^'J^^^ 
Ubus mo,xaslc-ium Dunase ,'jni fu , oquc 
vlta,-unl, ipsosquc ,nonach„s huc ,Uuc ,C,-tc- 
Z" in iujam: hisupcr illius late,-es d.rutos 
a allum locum Bcpu^.-dus Ca,np,nans anno 
msadccit, nepaulatim a,-e,us '"«''""^^fr 
wlircntu,; cl ut ad nomm ccenobiumiedi- 
%::Lradhibc,-entu,.QuodU,,,,encons,,^ 

a7c:t:::nistar,jHo,la,ulico,-umnm^^^^^ 
landos, intra oppidi B,-u.jen.s.s " «^ ''"".^/ 
10'^7 t,w.stulit{lO).Ex qua scde,s,eculoX\ 11 
Lu,Ue, Respubtica Gatlicana ^^onac}mDu- 
ncisesexpulil.ExslincU ,nonasteru Du.,ien 
.sis.x'des Franciscus Bousscn, episcopus B,u- 

yensis, coneedentibus ■^enatup'>P'''Zbii nt 
hensi el proba,Uc ultimo lUius c.cnobu mo 
"Zomolaode liooee,-e,ri,-oi,deyerr,mo^ 
in se,nina,iu,n dioicesanum anno 1833 con E 

oiensium seriem, quos S. Sedes abUhus Or^h ,,.^„,, ^,„. 
„is alumnisut,-iusque scxus in "'"'S'~- ''"" 
,.„,./ indidsit (12). Mcise ja,xua,;o : i. (n«^ 
nus- S. Alhc-icus! S. AmcdaiusjS. Gca, 

«/ /ratcr S. Be,;,a,-di Claramllcns.s. Fc- 
tZaiio .. S. GuiUel„.uS! S. Hu.nbehna; S. 
B^ Zius in Ca,ne,-ap,-ope Bruxellas: Ma,- 
Uo 's! yEl,-ed..s ; S. P.'t,-..s .ic Ca.st,-o,,oroj 

S Ge,-a,;lus, abbas Cta,;.callcis.s: S Ste- 
%ZsOba-inc.sis; S. ^-«''»"»»f« ^^f/ ^' 
S Rainmndus. Ap,-iU ■■ «■ H^^dO! B. Ida Lo- 
„,nZ,sis ; S. Stcphanus, abhas C.stc-c.ens,s ; 
S F,':,c/a Placentina; S. Robc,-tus,p,;,nus 
MM,-ciensis. Majo : S. Petrus Ta,-c,,ta- 
fensis. Junio :SS. Be,-na,-dus,Ua,:aet G™- 
tia, ma,-t,ires; S. RobcHus Anylus ; S.Alcj ^' -— rri^rrrr;^:^ — '^™'--^!-r- 'j^;:zs:. c rit esse eaitiueni yi*w'»^ * -u 

cckTo (5) et Jac„busMe,-lonus,pos opcraS. 
BcZ,-di,Gaufrc,lo.qu.n-lo Cta.-^calhs abbati 
f«X quo,-umvcstigiapostea .ned.t.one 
ZrZs Bc^nardi seculus cst Mab.llo- 
,Z7)-A' ^nanifestum est hujus sermoms 
Z^habitus fuit anno decimo post .nortcm S. 
Zma,ZsL anno 1103 (7), a,.cto,-em non 
1 « B Robertuu., q..ippe anno Uol mo,- 
iuum Q«» si attcdisset Vischius, non man- 
^Zanceps sitne sc,-mo itle B. Robcrt. «n at- 
, f.rdiiissetque o,-ationis pa,ieg.j,'icte S. 
T 'TnMo pacto bealum mo,rachum 
"^tiX^Q-ods. insua B.bl.otheca 
'^Z:^>nCisterciensium ei locumnon ne- 
oaTua e.jit tum quia, p,-^ter Valcnum 
A«», Sa,ule,-usi.«) cum, utpote v.rum 
doaum inter scripto,-es Brugenses e,-ud,t.o,.e 
ttZnLeracit, ium quia constat iUum v,.-um 
fuisse doctissimum ct qua;da,n et.am aha scp- 
c^^setertur licet tituli ad „os „o„ perve„er,„t. 
mo^Z^ue Vischu re,-ba fc-me ad Utcnm 
f,7crSsit'joan:es F,-anciscus Foppens i9). 

(9i Vovaee htterane, loni. i, i^-e- „ la-j __ 

(21 \oyagt Fasciculus. tom, I, pag- 183. - 

:^r— rSoa, ..---■ -^-- Z-acatlensis. Septen.b,; : ^■^''ff^^l 
dicta monialis Cistc^cens.s^ Octob. : S^ Ma 
linus^ S Mawitius; S. Hed.c.g.s ;S. Bc 
'::^usCatconius. Novcrdj,-i : B Eugcuu , 
TU Rom. pont. Deccnb,; : S. ^ah.a,ius 
ILch. sunt sancH Cistc-cienses .n l.tu,-g.a 
ca Mica eeleb,-aU. Scd ejusdem 0,-d.n.s 
mlahi\:ncUcuttutegit.,,.o,ticct^^^^^ 
.olemni honestantur : quorum ,-es gesUctn 
Zosh^^Opc-e vel fuc^unt illustratx vel .tlu- 
standTsu,rt. Nec pr^tc^eundi sodalcs san- 
imonia^nsignes de quibus Hc.,;quezu,, 
mZus, B.-itto. Montalvus. Man,;qu.us alu- 
a,e : q^» tamquam side,-a in Ecciesia Dc 
Ztsei: Qua,e non potc^it lecto,; q.un 
'otd^Zm Cistcciensem dicat gentera sa,.ctam. ,. ,f,:,< eol 576. - (81 De Bi-ugcnslbus 

e<lit. M'eae.- 7. ft.<l crt. ^^^^.^^^ 

1074. - tif ) l';- ,iij_Kcrsten, journalhiston- 

terc, Venetiis, 1795, jj£ DIE ViaESlM.V NONA OGTODRIS. 97 EXTREMO 

SJECULO XII 

BB. Wa et 
Margarita de 
Bohenfels, 
quai-um 
prior nupse- 
rat comiii 
Spanhcimen- 

si. DE BB. MARGAKITA ET IDA 

MONIAUBUS BINGI^ IN GERMANIA 

S Unica. BB. Margari,a> o, W^ na,ales. H..jv.s ma,r.monuun ct ,.,.„ 
^ ulriusque vi,a .nonas.iea. Cul,us pul.he. ...d.e.a. 

In Ilama Rhenana, qnx R'>cno cl^aka 
flun, inm-s cinciitur, ct ^oguntmmal P 
tentrionem, Wormatiam ad occidentem 
aJbacivitates celelres continct, jacet cu 

\Znahens incolas, nominc "^f ^f-'' J, 
' ,;„, exsurgebat cadmm, (lictum Hohcn 
tl^wZim erat ct alleram cstcllumcle 
nohc,,fcU, in linibus Rhenanis, de quo solo n 
fos um se,-mo e,-it. Non multum d,stabata 
lTcoZbac,.,q,u inproclici mont,s nKnn^aJ. 
lonnc-sbc-g, a mcridie, sHum ^» « ".^J, 
mlle Qunm jam a,Uiqu,lus caslellum /ue, c 
IrorJs cU,-ulum, et ,'ecjio ipsi obnoxm m 
Zicnam ditioncm cesscut. nomen Hohc^fds 
Zi ,-upi adhccsit (2). Quo lamen »'»*/»/«' 
casi,-i facilius intclligatu,; subj,cmus Ulm 

mcrlD radi>s ci,'cumdaia. Mcdw s^culo XII E 


AmcHHEiM-BaL Am£f> DakN£MF£LS 
\HmHFELS Goumiv 
XL.RoSEirHAL i^Trr/iS3£fiS mrlomplures, ce,-te B. Margar.ta d B^ Wa. Rhenanis,admonlcmDonnersberg,numnm^ 
rhmaftas de Hohmfcls : quciim mitia ,,Jt,t 

«r— 1221(3). 7//- «.<,«n>.iaa.w;"-; 

lilicm comitisde Hohc.nfels. ct u.vorc„ hbc- 

la,;t, Spanheimcisis. conlcnditquc pot„cs ,„.- 

Zn csse c Godcfido I, comitc cle Spanhcm. 

Cujus cum esset fiHa unica, P':'?^'" ''" "- 

patnr so,-or H. Margarite, «.« fo.san ,stud 

Zncn tamquam so,'or spi,-itual,s cons^aUa 

sit. Vcncm h^c Lc,,mann, plc,,-,l, ^'^ '^^^ 

c.„e opiualur sc,-iplor Wcdcnbach (;')■ "^ " 

'^Udcn scUcUa. licct f» «f»"'"»;/;:'; 

lumquam fuc-int com itcs ,lc ^''''''l^^j^^^l 

ibi rice,-unt clomini seu d,J,xast,c dcll,l, ,./< ■-. 

Occur,-u,xl ciim ibidem sa-cnlo XUplu,es 

\ o-, ad 1 101 , P',ilifiPU^ ' dcHohmfels, , otc, , 
rT.,1 Wc,-,,c,'ill de Bola,rdcn : ab anno 

"n.^t"-~:^:B.Mar- 

J Z^ igit,o- Lchmannus ,-em nn- 
^i::clZZr:inona,m-amuraT,.the- 

f^scxU^^^f^-^^!:!zrii--'"' 

comitic,eSpa,,,u^''-J^2Z^,.,,„,„l,,f;.. 

„oc asce,e,:o P"";^"^^Z"^ A"""'- 

trtcs,c,d chcn u »? ^,. ,,„„,,(„, «nno 
l,.cvibus esse hceat. "-'^''"^. „„, „,,(,„,„■. 
1008 in comitatu ^P»''''"'''"" ubmac,isU- 
,Uam mona..licam «»^«^^; ! f^. ;Utc 
rioB.Juttce, ?"««" /„";.l'^^, " 36. Mo,-Ua 

anno il48 cum decem <^^^'^^. ^t munas- 
ad Bingos transiv.t S. JiiKttrju 


DE BB. MAKG.\RITA F.T IDA. AtlCTORE 

V D li. vilam moims- 
tiram pro^cs- 
Xff sititl. ct 
mortmc ad 
fincm sirculi 
KII. B Vtrinstme 
laudes ccle- 
bravil Tri- 
ihcmitfS , "» 
Clironicis 
Sjianltcimcn- 
si rl Hirsau- 
f/iensi- (18 

teriuin in monle ad Naham fluvium juxla 
l™ orl S. Rupert. ducs et confessor.s, qua- 
hoTaMoguntta mUUariis germanicts. .ed,- 
TmXo.' monasterium S. Rupert. prope 
mnn ",««/ Mons S. Rupert> dictum csl. In Mud 
"fr/m S. Bencdicti indua:it pia fundn"^^- 
TK:rstat adhuc Bingium opP^dum adco^. 
flLntes Rheni et Nah., a Di-uso ^"^'^^^^ 
'nitum, adeociueaLatimsnolumdcvndc^^ 
PinKuia Pnigwia, Pinse, almque nommit}US 
'rU/,0 ^B,ngen. *./ p,:scns oppidumn- 
tum non esteodem omnino loco quo ic(«. (2), 
Zinpro^imo sepulcrcto Romano u e^ 
7e,ectis Hiulis urnisquc funebri^^ c^at^^ 
Quamremdisputatam invemct '«•""»''*" 
cl. viriRiltcr (4). Q^^^riAonge ma^inapais 
oppidanorum, qui usque ad annum 1 .97 capi 
tulo Mogunlinoparucrunt, eaiholicinntpu 
stitit asceterium adannum usque lb3>, quam 
t!lm e.c,remo s.culo XVplane — '^^;; 
lit Sed poslquam illo anno, per bettum tiice 
narium.a Jilite Sueco denuo dirutum fur, 
translatum est Eibingam ,ubi usque ad conve, - 
sionem rei^min Gallia et in Germama per- 
severavi,(5). Edidi, non itapridcm ejus di- 
l,ia,a Wcidenbach (6). Ibidem sub d,va= 
t (Igardis magisterio , diu pnor.ssa; g^^t 
olT,dirm B. Margareta. Quum itaquc S.Hdd 
awdis usc,ue adannumino vixerit{r), ali- 
Zan inde notam habcnus quo B. Marganta, 
Vnpora constituamus. B. U..nuper a^nsso 
Inarito, Bingiam quoque se contulit ann^ im 
aul sequenti. ibiquesanCissime deinceps ^ xit^ 
Quo autcm anno amhte soro,-es a vita rccessc- 
rint.plane incompertum es,. Arturus.^iMo. 
msterio in G!/neca.'o. ad diem 19 martn e, ad 
diem 29 octobris. vult B. Margar.tam floi-uisse 
anno circUer 1109, partim nUens Perraru>,in 
Nova topon,-aphia. v Spanhemmm. ked hiec 
rcltion! non indigent. Alii B. Idam «,mo 
J-,o ,„ortuam essestatuunl.eam haud dijucli- 
cmUcs a B. Jutta, S. EHsabeth.-e Thurvigiae 
pedisequa : sed de hac confimone redihdser- 
' Arero non multum aberrabit qui sanctis- 
simarum fcminarum mortcm ad extr-emum 
sieealum XII retule,-it. 

4 Beatarum sororum ter memimt Tiithc- 
,m„. Spanheimcnsis et dein HcUpolcnsis 
abbas In Chronico Spanheimensi. ad annum 
1189. /la-c tradU (8) : Hoc anno Ida, comitissa 
de Sponhe.m , monialis facta est in ccenobm 
S Runerti apud Bingas, m.rabili v.s.one s.b, 
facta coelitus inducta ; ubi, in sancta conversa- 
tione arctissimaque pa.nitentia vivens ommbu 
castimoni.-e et sanctilatis exemp ar f""- Sorm 
ejus fuit virgo illa sanctissima Marga,-etha dt 
Hobenfels, in eodem oa;nobio pnor,ssa mu It,s 
ann,s ; qua= miracul,s ch,vu,sse ,n vta perh,be- 
tur et festum commemorat,on,s ejus ,n IV calen- 
Uas' novembris perag.tur. In Chromco autcm 
Hirsaugicnsi (9), ad annum iiW, ht«calm, 
sed similia .- Anno Henrici, abb.at.s Hirsau- 
niensii U. U». eomitissa de Spanhcm, mon,a- 
fis facta est Ordin.s nostri, in cccnobio mont,s 

5 R,.pe.ti, apud Dingen ; in quo deinceps om- D n.bus diebus vitae sua; veligiosiss,me conve.sata 
e t n oration,bus ac med.tation.bus d,v,na,-um 
Sc,.i, tu,^rum, continua humiUtateel obed,ent,a, 
nu s cunda. Ejus soror fuit Margaretha, vn^o 
sa,ctissima5 conversationis; qua, pr,or.ssa= ofr,- 
ctum n ultis annis in eodem monaster.o strenue 
gesTit, et miracuUs clara tandem m,grav,t d 
Dominum. Gujus d,es commemoral,on,s estus IV 
calendas novembris , quando tra,is,v,t e v,ta, 
perag.tur. Animadvertent proculdulno lcco- 
Zadventum B. Idu.. in Chronico Spanhci- 
mensi anno 1189 statui. m Husaugicm (»( 
7in annaHbus). anno sequenti. llcr annus 
lae,nZ.quiscle/iniverU?Emin,fo,;asseqm 

ZTcTTi-ihemium mortem S. HUdcgardis ad 

l,um refei-re.quum tamen sanCissima 
annum 118U js^CTve, /» 
rirao anno 1179 mortua si, (10). Ua ut cn o 
Zqraphus uno atiquando anno pr^ecurral 
adcoZe verisimilius esse B. Idam Binguiinse 
Zllsse anno 1189. Non rcpugno. Scd ad 
Triihemiumredeainus. 

Vln annatibus i,aque m,'saugiensibus{ii) 
,1 clonico Majo,-i, illa omniapaulo ube,-ius 
cllica, ad annum 1190 : Eodem anno, co- 
S sa de Spanhcm. nomine Ida, mar,to suo 
com te Ehcrhardo vita defuneto, cum esset .nu- 
irerCh, sto devotissima, eleemosyms et sancl.s 
«; ,^u a pueril,bus annis semper intenta, con- 
:fd ans instabilem bujus vit=e brev,tate,n ,am 
alege viri soluta, o.nnem hujus mund,van.tatem 
" o Dei amore deseruit; et i„g,-essa monaster,um 
d,vi Ruperti apud B^ngios, sancta) conversat,o- 
nis hab.tum accepit. Qu^ vivens demde m 
magno rigo,-e, ment,s orat,onibus, jejunns, v,gi- 
Uis et lection,bus d,vinarum Ser.pturarun, fero 
semper intenta, casteris exemplar totius sanct,- 
t S et virtuus evas,t. Claru,t ,n eodem ccenob.o 
tuno temporis Margaretha, soror ejus. x.igo 
sancUssima, qua, sub diva. H.ldegard.s mag.s- 
eHo d u Priorissa, gessit orf.cium, eratque .n 
oli mentis pur.tate Deo castiss.me co.,juncta 
pTr"e"ider,u,n amor,s, et multis eo,^scav,t m,- 
raculis Ob ejus d.lectionem et mutuam char,- 
Uem memoiata eom.t.ssa intrav.t .dem c,^.,o- 
b,unT secum inferens illi, pro sustentat.one 
moni^hum, non parvam hujus mund, subs tan- 
tiam. Amba; ist« Domino dileeta, sorores bl,a= 
fueruntTheodorici. ccniUs de Hohenlels. amh.^o 
Christo ndehter in summa viUo sanct,mon,a se - I 
vierunt usque ad mortem; amb.= lam m vita 
nuam post obUum mir.aoulis clarueru,it. Quarum 
Ida senior a.tate, plena bonis operibus, tandem 
ah hao luce trans.vit VI kalendas n.arU., seu che 
24 feb,-ua,-ii, Margaretha vero, jun.or, IV ka- 
lendas noven.br,s, seu die 29 oc,ob,;s. ,n Do- 
minoquiev,t. Cujussaorun, oaput ,„ monaster,o 
nuondam meo Spanheimensi conUnetur quod 
ego precibus multis olim a Guda mag,st,.a ob- 

""e ff.-rc capitis iranslatio, quie insignc cultus 
publici testimonium est, facta fucrU oportet 
inter annos 1483 C 1506, quo tcmpoi-is spatio 
Spanhcmii abbas fuU Trithemius{i2),scupo- 
llsintcr annum 1494, quo Bingicns, monas- 
terio p,-!efccta fuU magist,-a Guda kpccht, et ct in nnnnli- 
bna Hirsnu- 
yiriisihns, 
uhi R.lilarfic 
21 ffhrunrii, 
B. Mar^-aiita 
dic 29 octo- 
bris, 7nortute 
esse tradun- 
tur. Imlicin nit- 
tus publiii 
andfiuiora- (1) Act:.SS.. t. VSept., ex Trith Chron.Spanh.. p^ 634 

(SVW .gnev. Beschr. des Gr. H. Hessen, tom. II. pap. 12. 
Ime age bingcns. zur zeit ricr Romcrherrschaf . m : 
iahrh''-.erlcsVefeins von f -^h"- 1-/^ ^^fJ;'!: 
lande. XVl, pag. 1 ad 21 ; cfr. X\ II. pag. 218 et seqq. (5>Gama Christ.. tom. V.col. 654. - '^) ^^egcsta B m 
liensia -m Acta SS.. tom. VSepten,bus. P^'g-^67fiet 
I r- (8, Opp.. part. II. pag. 258. edit. tOOl . - '.9> lUd 
;:,. 159 - .10^ Act. SS.. tom. V S^pt-br.s pag 676^ 
_ (11) Tom. 1, pag. 4S0 et 481. ed.t. S Galh. 1690. 
(i2)GamaCbrist..tom.V.col.C40et041. ^^^^^^^^ Dir. VIGESIM\ NON.V OCTOBRIS 00 A anmim 1501 quo mortcm ohiit (1), ut lcgimm 
in epitnphio, parieti iiiscripto ; quod, ab Ilel- 
ivichio edittnn, Intine sic rrddimu^ : 

Hic jacet sanctimonialis Guda Specbt ile Bo- 
wenhcini, pr.oposita et prima reformatrix cceno- 
bii; lau.labiliter pr.i-luit per decem annos in 
muUis variisque tribulatioiiibus, in quibus bea- 
tuni ^itu^ finem nacta est auno MGGGCG et I (2). 
Vcrisimiflimc anno ante Gudie obitum iertio, 
IranMwn fuit sacrum m/H/m. MaviinritiE, 
qinon ridelicet anno 1498 tumba S. Hyiaegar- 
(lis virginis in monte S. Ruperti cum maxima 
reverentia fuit apcrta. in pr.esentia totius con- 
ventus ibidem, et aliorum ad hoc ordnialorum ; 
quorum unus fuit Johannes Trithemius abbas 
noster qni precibus obtinuit ejusdem sancta; 
virginisbracbium a magistra Oi^/a et convcntu, 
CTuibus multa bona fecerat in tempore tnbula- 
tionumearum. Has vero sacras reliquias cum 
aliis in quamdum tabulam fecit includi (3). Dein 
festumcommemorationis, seu diem festum c^m- 
memorationis B. Margarite initio s.-eculi XVI In coenobioBingensi, depositio sancta^ I(Uc,comi- 
tissiu dc Spanheim et sanctimonialis. Quant me- 
moriam ad diem 19 martii scripsit, et in notis 
hcatam fcminam anno 1252 mortuam di.vit, 
quod cam non discrecit,ut primus rile ani- 
madrertil Mcnardns (7). a S. Jtdta^pcdiscfjua 
S. Elisabethiv, luvoris laudyravii Thurimjo- 
rum, quemadmoduM supra monui. Utinim- 
que errorem imprudens ndmiserat Ferrarius 
in calalogo generali sanctorum ; scd, qnod 
mireris, Artums a Monasterio, qui Mcmn^ 
dum legerat, et ipse erravit, opinatusW. Idam 
eamdem essc acJntlam.sororcm Mcginhardi. 
comitis Spanheimensis, quni cum S. liddc- 
gardein montc S. Dinbodi vixit ct dtmidio 
sieculo antiquior cst. Verumtamen, quum 
nonnisi anno iGOO annalcs IIirsnugienscs,cx 
QuibusinnotuitB.ldiimdie 24 fcbruaru vda 

functam csse, editi sint, hinc factum est ut 
e.vemploWionis,MenologiBcncdu-tm.anriuc 

fastonim sacrorum scriptores. puta Memu^ 
dus Fcrrarius, Artunis, Hucberus et de 
Heredia,quinetGeienius (8), cam ad dicm 
i9 martii referrenl : ex qua dic dccesso.'Cs AVCTOnB 

V. 11. n. B meuiuitii.n.'"i^ ■'. .-"■o . . 

mr.augiensi perlUbet i^l-^^lTrMem^u.Qu^ 9 »«' » pf,_^,^,.„„,„;, ,am ad pr^sentem '" 
«,■/», <,ualitercumque e,-pl,centur ah^ul c« - a „ngianns. in In.loria mo- 

iusmMiciin<liciumsunt.K^h.sUm .n ^ ta dem, ^^^^.^^^^^^^ ^.^,, „_ j.arganu ad auatn post obitum mii-aculis claruisse tradit 

similiter Trilhemius, ante iisdem rerlns )«»s 

de S Hitdroardc (4) : atque hccc quoque dicta 

ostendunl utriusque patrocinium pod mortem 

fni^se imploratum. Nemo itaque dubitet qum 

B Margarita et B. Ida, centum annts ante 

Vrbani VIII dccreta, puhlice inler sanclos 

numcratx fuerint. Yenmtamen, ut i. JM- 

TeZdis corpus non nisi betlo Iricenarw e 

Za levatl fui.se dicitur etEd>m^ nastica, m.cntionem fecit B. MargarU.e ad 
Z, -Mris; sed Wion (9), qu: ponc cnut. 
correa-it crrorem. ad dicrn «"y«"'""'' - " 
bens : In monasterio Si.anheunens,, n.. al s 
S. Margarita; priorissa. . sorons sanet,e M, 
comitiss=c Spnnheimensis ct sanctimomah. I.m- 
r it eadcmque fcre rcpetierunt Ferrarms 
^rdus, Arlu,-us. de llc,-cd,a et nnpe, 
LcZc,-us Sed ah his quoquc c,;-or non at,cst 
, , 1 Mar^arita Spanhemii momatis num- 
quum B. "»',." i. „i„ro,-tusestcr,-o,-. :Z Z^f^^^e d,citur et E,hin,an^ '^:^%-^:,aBino,..lU^^co,-tusester^,. 

trZlatum (5), sic quoque in pr,st,na sua quam f ^„^„. „„ ,, ,o„„ d„a,, 

IZZelicta fuissevidcrtur ossa amha,-um ?»";';,J.:,',.„„., „,,,,„, e.rstitit. S, nmquam 
Trorum,etnetuncquidemmatap.lquam Ulriusqiic 
nominti hi 
mnrtf;rolo- 
tjiis ct meno .S Jluperli Bingense tcmplum a mddtbus 

Suecisviolatumetvastatumest. 
7 Imcriplane fuerint umquam m. l^^yt 

Mar/a Un «orJna menologiis ts.iardin. 

^. nt^e^^si ct Spanheimensi, quis de.mrerd 

misctmeno- -""'y^' '^n.^Uum libri liturgici in tu- 

Ijiis.U m <l"rV Z^^"", ' rique pe,-ie,-int? 

,li,im,n'c«<l', mullibus protesta,ilicis P""' ' .' , 

<, „ca,.;„a ^,.„Mus Wionprimus(quen,no,,,,)ann,'n 

S. Elis.l,c. ,i^,.uQ,m^addiemlOma,-ln.l,isve,b,s(,0) . 

thw ct a ma- 

f/istrn S. Hil- 

"^:'-"'- a, Gall. Chns,., ..V, «''''^^■f^i^^^t^llli^i:: 'Cnhi e:Z:i,bas e.stitit. Si u,„quam 
BB d^ Margarit^e «.mm« «^"•'.'/'•«'«f»'' 
l^u^i l^^rJnda cide,-cntu,;sc,;b, posse^ ad 

^rB.lt.,eHohenfelscom,t.^-..m,u,- 

,is vi,ln.u et sanctimomahs ; et add,em - 
oi,./» : Bingia, in Gcrmama na,^,s ^ M^^ 

rita. de Hohenfels. pnonsso; el b. linacfc 

discipulaj. F j „ ,408 -(4i Cliro".Hirsaug...n'l ■">■>'«"; 

-"---r;.ys'-'Mr;^^o^--- 

.r„Ugnumvite.pnrslI.pae.3->l- 
I»K 100 DE B. IDA. LEWENSI VIRGINE. D AUCTOBE] 
R. D. B. DE B. IDA LEWENSI VIRGINE 

OUDINIS CISTERCIENSIS 

RAMEY^ IN BRABANTIA BELGICA 

COM3IEINTAKIXTS PKvEVIXJS. 

^ ,. ,„o,.™on,n 0,0,0.1. oall.olic. s«ou,o Xl,l. Fou.te mnte 
sanolimonia obrx in diofoosi Lood.ons, sa^oulo \ll,. B. Ida 
Lcweiisis. POST MEDIVM 

SJEC. xin. 
Sirculo XIII 
ningna ccpit 
incremcnta 
ncclcsia ca- 
tholica, prtcsertim m 
diiecesi Leo- 
tticnsi ; BoUnndiani Operis lccloribu^ nolum est sfe- 
cv/o Xin stupenda cepisse incren^enia, 
inier Europxas gentes, religionem Uiri- 
siimunn. Hoc cnim xvo, precterquam (jitod 
Borussi. Livoni, Esthoni, Curlandt, ahique 
nopuliseptentrionalesadfidem adjuncii suni. 
Horuerunt sancti Fclix dc Valois et Joanncs 
dc Matha, Ordinis SS. Trinitatis insiiiu- 
tores; S. Alberius pairi^rcha Hierosobjmita^ 
nus CarnicHtarmn legifer j SS. Donnmcus et 
Franciscus Assisias, Fratrum Prwdicatorum 
et Minorum patrcs ; S. Antoniusde Padua ; 
SS Raymundus de Pegnafort et Peirus ^ola- 
scus Ordinis Hedcmpiionis Capiivoruni fun- 
datores; SS.FcrdinandusMonis CasicUteqne, 
et S. Ludovicits, GalliLV, regcs;SS. Thomas 
AauimsctBonavcntura.Quibusjungendisunt 

mulii alii sancii,quorum plurcs ecclcsias rexe- 
runt,pfuresnwnasieria vel viroi^^n vel femx- 
narum inchoaruni, plures alio pacio mulium 
profuerunt reichristianx.Verum, hcei et per 
ioium Belgium nonpauci viri omm virtutum 
genere claruerint, ct Ordines momsticos mi^ 
rum in modum pro^norerint (1). dia-cesis 
tamen lcodiensis pns reliquis (qvemadmo- 
dnm eu-Jocobo dc Viiriaco,canonicoregulart, 
riostea episcopo Acconcnsi, dein. episcopo Tu- 
\cuiano et U. E. Cardinali, colligimus), mul- 
C \os homines,sed prmertim feminassanch-- 
monia insigncs edidii. In Prologo emm \itt2 
S Marin.>Ogniacensis scriptor ille, alloqucns 
Fulconcm,episcopum Tolosanum, tunctem- 
noris ah Alhigensibus c tractu Tolosano eripxd- 
^m ei indiocccsiLeodicnsiprof>ginn scri- 
hit ut lcgitur in codice ms. Hoyensi (2 : 

2 Scis etenim, Pater sancte. Pastor Tholosanc, 
imo totius ecclesioi Christi in diebus nostns co- 
lumna furlitudinis, (ad te enim mihi sermo est, 
auo pn.-cipiente ct de ncgligentia me arguen- 
te pra=sens opusculum ausus sum attenlare), 
nJ^^ti inquam. cum venires ad partes nostras, 
quod iam l.bi visum est esse quasi in terra pro- 
mis^^ionis. Te enim narrante audivi, quod reU- 
quera'^ .Egvptum in parlibus tuis et. transiens 
ner desertum, terram promissionis m partibus 
Leodii invenisti. Cum enimin partibus tuis, mul- 
tos de partibus nostris cruce signatos, contra (A l- 
higenses) hiEreticos fide ferventes, in tribulat.one miram patientiam habentes, m openbus m se- 
ricordi^ abundantes, cognovisscs ; imo (sicut 
mihidixisti) quasdammuUeres mag.s pro uno 
veniali lugentes, quam homines m partibus tuis ^ 
pro mille mortalibus, m.rareris; vemensad pai- 
les nostras, sicut aud.visti, s.c vidisti, .mo 
plusquan.audivisti; ita ut vix posses credere, 
nim fide oculata per expericntiam cognovisses. 
Yidisti enim (et gav.sus es), in hortis l.l.o- 
rum Dom.ni, multas sanctarum virg.num m 
divers.s locis catervas, f[u.c, spret.s pro Ghnsto 
canialibus illecebris, contemptisque amore re- 
ani ccclestis hujus mundi divitiis, in pauper- 
late ethumiUtate Sponso coelesti adhx-rentes, 
laborcmanuum tenuem victum quu:!rebant, licet 
parentes earum muUis divitiis abundarent. Ipso) 
tamen obUviscentes populum suum et domum pa- 
tris sui, malebant angustias paupcrtatis sustinei-e 
quammale acquisitis divitiis abundare, vel mter 
pomposos saxulares cum periculo remanere. 
Vidisti (et gav.sus es) sanctas ct Deo serv.entes 
matronas, quanto et zelo juvencnlarum pudi- 
citiam conservarent, et eas in honesto propos.to, 
ut solum coelestem Sponsum desidera.-ent, salu- 
taribus monitis instruerent. Ips* etiam v.du^e 
in iejuniis et oraUonibus, in vigiliis et labore 
manuum, et lacrymis et obsecrationibus. Dom..io 
servientes, sicut maritis suis prius placcre nite- ^ 
bantur in canie. ita, imo amplius, Sponso ccn- 
lesti placere studebant in spiritu ; Irequenter 
ad memoriam revocantes... quod sanctic viduoj 
quiE sanctorum necessitatibus commumcant, 
quoD pedes pauperum lavant, qu^u hosp.taU- 
tatem sectantur , qu:e operibus miscr.cord.a^ 
insistunt, fructum sexagesimum promerentur. 
Vid.sti (et gav.suses) sanctas et.am muUeres, 
in matrimonio Domino devote scrvientes, f.Uos 
suos in Umore Dei e.-udie,Ues, honest.s nup- 
tias et thorum immaculatum custodicntes, ad 
tempus orationi vacantes, et post in .dipsum 
cum timore Dei revcrtentes, ne tentarentur a 
satana. MulUc tamen ex consensu mantorum a 
UciUs amplexibus abstinentes, ciLa.bem et vere 
angelicam vitam ducentes, tanto major. corona 
dignic sunt, quanto in igne pos.ta; non arserunt. 

3 VidisUeUametmiratus es, imo valdc con- «6' ".t/^^' *- 
testatus, quosdam impudicos et toUus reUgio.i.s -«^^'^,,.. 
in.micos homines, pnedictarum muUerum reU- ^^^^^ (1, Snict HeUigeenroemweerdigepersooncningcheel 
Nederland. tom. II, pag- 235. - (2) Catalogue dcs mss. de rUnivei-site de Liegc, num. 232. Cfr. ActaSS., tom. 
IV Junii, piig. C3G. 

* gionem DIE VIGESIMA NONA OCTOCRIS 101 B et maccimc 
monialesvir- 
tutibus cla- 
ruerunt. aionem maliliose intamantes, ct canina rabie 

aclteserint, invastatione Leoaicns.s ciYtaHs 
sa scomp rtum cst. Qu. cnim ad ecdesu^ 
con ugere non potorant, m Huvium sese pro„c.e- 

— ^r':r— rt,rr^;;™ 

::":; se al a>-:.t m flumine, duo e. hostibus 

-::™:-L-ntLon^.nam^>«pos, 

columba inter ^'=«'P ";'. ','^^": prosiUvU uUer 
submerg. c,uam »"™\P ^^;^; '^uentis merge- 

::r;Sur^;:;r;::.erunt,mavero 

;:rg'rarm Dei, sine damno corpons et an.m., 

tamquam ad porlum ''^''^' '°lZs Ordini^, 

magis />•««»""'■'" ,^'°o,.,Tim-,9 raHomM''"»» 
c«,-a«. dimllendayud^^^^^^^nj .^^^^ 

,uum ardor '''"P^^Z^^.ulia., <,uam 

regularcm, scrlicet ^f^l,,^, .nrisliano ful- 
temporis '«-5-» , ", , ,, ,„„,.• ,ur,m AIICTOBE 

U. D. B. c „ Crescite et muUipUcamini, et impletc domum.. 
Fundabantur ccenobia, a^d.ncabantur monaste- 
ria replebantur claustra, confluebant v.rp.nes, 
currebant vidua. et muiieres conjugata. de ,.o..- 
sensu mavito.-um suorum, carnale .natr.momum 
in spiriluale commutabant. F.k aliis mo..aster..s 

mo.,iales mutato habilu ad U-uctum md.or.s ^ .tx 

et arctioris vite advolabant. Matron.c nob.cs ct 

po ntes .n s^culo, reUctis ha-.-editat,bus lerre- 

„is et immens.s possessionibus, pr...eUgebant 

ibiectx esse in do,no Don,i„i, magisqnam l,ab,- 

'a r n ubernacuUspeccato.-um. lUustr.s pros,.- 

pi.^ virgines oblat:. .natrimonia conlemnen.es, 

V l\ctis .ngenu.s parc.t.bus et bland.c.Us sx- 
: :;el,t,^,proiectisornamcntisetv.sUbuspre- 

tiosis Cbristo sponso virginum jungebautu. ,u 
na . a-UUe et hum.Utate ; et vit e dunor.s aspe- 

V t- te D mino devotissime servientes, U.mpora es 

dWitl" et fallaces delicias pro sp.r.tuaUUus 

T u:ici"::?>^"i- o^'>- --^i'' ""- 
£^-r=r:t=:9 

m JIocMaaam prope Tr^jectum-ad-Mo- 

::::„r:v^:U""t rt::^':^- 

,uam iilus et violis ^^n^^^ "™ 
ctiset devotis v,rg„„b>.s *"' "' L.liorum et 
amab.l.s provincia, ^-";;";;"; ^^ ^'td.mus, 
pa..ad.sus deUt.arum qu^^^^^^^^^^^ 
et in veritate >=''™l>e,unu . s tui l ^.^.^^^ 

in pa,.t,bus ,ll,s, ''"'";" ,tueser,o.i,,holo- 
sed, prompto ""'"". f;;'';;^,, ,„avitalis sese 

^c:^^~:.::;::::^Bo,mno,reg..u,n 
*r:r— omatum ;;;--'-;- ■:; 

propter amorem Dom,.,. "°^'" , ^ '„^3, ,,,euU 
U.anqu.lla devotione ^0""" -'--'- ■^^^,,^^ 
pereuntis evadentes ■ncend »."<)» ^^^_, ,^_^ 
Lderis confugerent, ut csset c ^^^^^ ^^ 

'-'^^^'"[^■er.i:::::^—"-^'"'^ "'•'"'- 
::::x::::«)«^-"»«"""^°^"""""""" 

'-''nn. inler .anctas femina^ pr-imumlocum //--, « ,, 

' i^Zaria Oadacensis.cujus viHutes. "„ , , 

ohnmnlB.UanaUJ ^^^^ ^,.^,,„„ „„ 

„„■ ridunus. ante el posi y ^^.^^_^^^^^.. ^^^,^,,,-,,,,,, pluriurn aU- 
minii cniitne- 
rantw twmi- 
na. B. Wlii. in Ordine 5 Posnuam ff"^J^flu iUe scriptor (1). 
viri tunorau e '^"^^^^,,,, esemplo ex- 
sap.enter attendent ^;,..^^,„,,„ ,p,„. cu- 

perti, l»""'/''"' ; cmihus Ordinissui fem,nas 
stodes custod.re, ,n ''°;'';.';.^ j,,,everunt : mult,- jj„..uindem u^orem «■^-/;,,,„,,,. ,, rit.> 
Uariam de (^"'.'■'°J'inJu,i.rpriorissa de 
sanctimoma ^'^'"""•^^,^^',!^ ,lobe,-mont. 
^,,„th. J^^f-i^riolcnla monialis 
Aqnes momalis Salsmue, j{,„„e,/a, 

Muiri^- ^^'■'^■;^,:::Xlo^ moniuHs 
Mariamonuds "'''^'^'"^,„,„„i,;« Aqu.na;. 
S«/.«n»-. Syft'''" 'l'..^i'fel'a:areth. Vda .«■ 
S,thiHa soror Be''':",'^'' ^,,,,„,i„a !.e.ru. 
Cisa Namurc. ^''''''''^''..lisabelha de Ora ■ia 305 et seq. Edit. Uuacena rutcaux in Nedcrlanat. p. l-»6 
MacghdencloostersvanCsteaux 

et Beq([. rio, DE B. IDA LEWENSI VIRGINE. AUCTOBE 
R. D. B. nala LeiriE 
in Brabantia 
lielgica. B 1'j2 

vio Grimdota virgo Nivellensis, Elisahefha 
Wan^ia monialis Aquiria'-, Bcrtha Marbcsia 
ahhatissa in agro Namurcensi, Dieciela tirgo 
Nivcttcnsis. haheita HoienMssocmS.Julzame, 
Eli^atictha Spatljecam, Himmana ahtjatissa 
Satsiniie, Oda inclusa invatle S. Lamhcrli, 
Oditin maler Joannis AbhatuU, Idaxnduain 
Valte S. Lamberti, Sapicnfia, magisira B. Ju- 
tiame Corncticnsis, mulWque alia' : quas tnter 
B Ula Lewensis moniatis, cujus in prxsen- 
(iarum nohis ittustrandasuntAcia,incipiendo 
ab cjas domiciiiis. 

8 J)uo aniiqum diceceseos Leodiensis toca 
incoiuit V>.U:\,attcrum.Lcumn, unde oriunda 
erat ct uhi vitam iraduj-it usque dum veslcm 
wonasticam induii; alicrum, ccenobium, dc 
liamcya, ubi in moniatcs Cisicrcienses coo- 
pfafa omnigenis viriuiihus claruii ct tandeni 
pientissime obdormivit in Domino. De prwre 
toco cujus historia copiosc scripta /uit , 
hreviter loquemur ; deposieriorc, utpotc anti- 
qmssimo Bctgii parthemne, nunc exstincio et 
drtcto rel ctiam .mnctimoniicn. Idxpalxstra, 
adhihilis documenfisptcrumqueincdilis, lon- 
giorem sermonem insiituemus.Jam vcro e mo- 
mimcHtis historicis omnino sinccris, ostendit 
eruditus vir Car. Piot urhem quam nostro ivvo 
gallice L6au. fiandrice Leeuw seu Zoulc-Loeuw 
nuncupomus, /lahuissenomensxcidis XI, XU 
ei Xin Villaui Lewam. Leuvam, Lewam, Lewe 
vel Lewes atiave similia; saicutis XIV, XV ei 
XVI Leeuw ret Lceuwen. Addit nominaiio- 
ncm Zoute-Leeuw inde a ssecuto XVI fuisse 
usurpatam (1). X» codice im. Vitx R. Wae 
Lewensis, tcgimu^ Lewes.w/ sotehat non solum 
swcuto XI scd ct XlV.Porro jacet Lcwa, qui, 
ut ea- nomine conjici potest, otim trajcctus 
erat, in Brabaniix Bctgicic parte Limhurgico 
iraciui fnitima, fuilque ad annuni usque 1559 
aniiquai Leodiensis di<ccescos parochia ; quo 
iempore intcr di<£ce.m Mechliniensis ambi- 
tum conii?ieri cwpii. Exordiii Lewse catde sunt 
obscura. Ejits quidem primo fU mentio in 
Viia S. Landoatdi, cujus biographus, inter an- 
nosOT2 ci mnscrihcn^', iitud oppidum Villam 
Lewam appellat {2). Sa^cuto vcro XII adhuc 
dithnis crai Leodiensis, quemadmodam- ex 
numismaic, ad S. Lamherti epi^copi Leodien- 
- sis cffigiem Lcicxcuso, consiat. Sed. si Gra- 
^ mayo (3) habcnda est fidcs, ex quo Godefridas 
Barbaius, Loiharingix dux, anno 1140 e vnns 
rapius, Lewam temiit, ducaius Brabanine fait 
pars{4).Pru'terea inier commuuitatus reccnsita 
fuit Leiva anno 1213. qua leiaie ibi dcgchat 
B.\dii,etcJusadmini.slrotio\i\nco{}<\!iyem')con- 
credila, eo iamenpacto ut Thenensi viltico, in 
cujuspotestaie crat Lewa,pareret. Qui rerum 
status, non raro nmiatus, iandema repuhlica 
Gallicana, sxado XVIII excunte, prorsus ex- 
siinctu^s fuit. Tunc numerahai circiter 1130 
iyicolas, nunc vero circiter 1650. De ejus anti- 
quis institutis, cum vir cl. Carotus Piot ea eru- 
diteexplicuerit, loqui omittimus. Attamen in 
memoriam tcctoris rcvocahimus Lcwis, a re- 
moiis temporihus usque ad perturbationem JD E Gatlicam steculi XVIII exetmtis, fformssc 
capitulmn canonicorum stecularium, qmbus 
licitum erat mairimonium inire. ^''^lf '^' 
stituium paritcr viguit in ecclesta B. M. Vir- 
ginis Thenis in Brabantia (5). 

Jamde ^nonasterio deRameya, quod in 
Brahantix Wattonicie parochta Jauchctcttc 
propc Gclcloniam*Jacehat, ct propier hahitatio- 
ncm plurium sanctarum virginum, quas inter 
B. Ula Lewensis, multam laudem adeptum est. _ 
Tres hahuerunt sedes ^nonialcs dc Ramcya : 
primam in loco ignoto, secundam in KcrciiC- 
hem * imopc Thenas,ei tertiam in Ramcya. Id- 
quc mamfcsium est ex B. hbv Nivcltcisis, mo- 
nialis quoque cosnobii de Hame>/a, aniuiuts- 
sima Viia ms.otim Bottandianicnunc regim 
Braxctiensis hit>liottic<-.e. Srilicci in ea cap. II 
iegitur: Cum esset (Ida Nivellensis) aunorum 
sedecim, vnluclicenssuis, intravitquorUlam mo- 
nastcnumOrainis Cistc-rciensis quoLl Kebkeui^m 
(licebatur. Quo in loco pusiUus adhuc erat con- 
ventusmonialinm. quae, nELiCTO situ altebius 
LOCi quem primitus a.l hal.itanaum elegcranl, ad 
hunc locum se et sua transtulerunt : ct tmtio 
cnpitis III : Eodem itaque anno quo pr.cdictum 
intravit clauslrum. moaiaU-s adjutorio roborala^ 
cujusdam viri potentis. GerarJi nomme, migra- 
runt a lo"0 illo, quoniam quidem aridus erat, et 
pergentes ad aliu.m locum juxta rivum quem- 
rtam, monasterium constituerunt sibi , qnod, 
quia vivgulto ramoso consitum erat, Ramevam 
nuncupaverunt. 

10 Dc cocnobio vero Kcrclielicmcnsi pauca 
ad nos pervcnerunt. KJus auctor, uii Mi- 
n-CMsCG). Cornetias Van Gestel {!) et Gra- 
mage (8) refcrunt, dicendas est Florentius, 
abbas hcnedictini monasterii Indcnsis prope 
Aquis<jranum : qnod valde verisimile est, 
quum hoc monasterium mutias easque ma- 
mwi possessiones in Ilnsbaniahabcrct, ct ad 
fincm usqae sicculi XVIII, ecclcsiie Kerchehe- 
mensis faerit patronus. Atius scriptor ano- 
nymus exordia ca^nobii Kerchchcmensis ad 
annum 1212 t^efert, sub ocutis sine dubio ha- 
bcns aniiqua documenia historica,nunc forsan 
dcperdiia (9). Certe aniiquissimum est m07iu- 
mentum hucusque ineditum , diptoma quo 
Hugo de Peiraponte, episcopus Leodiensis, 
anno 1214 monialcs Kerc/iehemenses caram- 
que bona sah saa proteciione suscepii ; quod 
diploma,prout a nobis ex autographo descrip- 
tum fuii (10), accipe lector : 

Hugo, Uei gratia Leodiensis episcopus, uni- 
versis praisentem paginam inspecturis aiternam 
in Bomino salutcm.Noverintlam pra;sentesquam 
luturi quod sorores de Kerkehem, Cisterciensis 
Ordinis. cum omnibus quu^juste possident, sub 
protectione beatce Mari^e sanctique Lamber- 
ti et nostra suscipimus ; cunctis qui eisdem 
^anctimoniaUbus intuitu divin^ retributionis 
subvenerint, orationes nostraj dicecesis commu- 
nicantes. Sub pcena etiam excommunicationis 
prohibemus ne quis eas injuste vexare prassu- 
mat. Et ut prjidicta in pace et quiete conserven- 
tur, prJEsentem paginam sigilli nostri muni- c( 7nnnialis 
RrimcyeJisis , 
Citjus como- 
bii sodatcs 
primo xn loco 
i(/nolo, 

* Jodoigno. 

* Ki rlthom. dcin in 
Kercitchcii', (1) Notice sur la ville Ae Leau, pag. 7. - (2) Acta SS., 
tom.llI Mart.. pag. 39. - (3) Antiquit..tes Bi-ab.nt.a>. 
pag. 4.1.Cfr. P.ot, pap. ll.-(4) Ibid., m- «^. " >5) Mou- 
laert,Notre-D;>mo-:m-Lac A Tirlcmont, pag. 9 et 3J. - 
^6) Diplomata Belgico. tom. 1. pag. «S ; cfr. pag. 203. - 
C7) HiBtoria archiepiscopatus Mechlin.. tom. I, Decaii. Thenensis, pag. 284, «fdit. Haga-Comitana). — (8) Anti- 
quit. Brabantife. B.gus Nivcll.. p«g. 48. - l9) Ibid. Ar- 
chives du Rovaume. Registre (ie l^t Riimee, A. 24. — 
(10, Archives du Royaume de Belgique, Charlner dc la 
Ramce. 

mine DIE VlGESIMiV NONA OCTOBRIS. 
incarnati 103 ct tandem in 
Hinncya sc- 
ilcm habuc- 
ritni. mine roboramus. Datum anno Yerbi 

MGCXIllI. 

+ LOCUS sigilli. , , , 

AtQue hcec de ccenohio Kerchehcmensi 
JuTlcuntc stcculo XVIII adkac vcsUg.a 
confimcichaniur (l). 

VbvcH lcmpore in hoc loco manscrnnt 
monialcs, el cx co. uli ndimus q»"»-"-/!"'- 
dem av,dus erat, migrare coaet^ruerunl.vel 
ctiam domicilium rju.-ererc m «««'.''y«, ^«« 
ah Hehride.abbalissa monasleru ,\uellinsts. 
ei Gerardo. loci loparcha. dcduclic ctprmhis 
aucli^ fucrunl (2). Jdquc accidissc ,pso anno 
auo B Ida Nivdlensis in albo momahu m Kc c- 
lehcmcnsium adscripla fuil.supra cuIuvms, \UCTORE 

K. D. B. libcrtalesetimmunitatcsOvdinivestroconcessas, 
necnon dccimas, curtes, domos, possessiones et 
aliabona vestra, sicut ea omnia justc et pacifice 
possidctis, vobis et per vos monasterio vestro 
auctoritute apostolica conftrmamus et pricsentis 
scripti patrocinio communimus. NuUi crno om- 
ninohominumliceatlianc paginam nostni) pro- 
lcctionis etconftrmatiouis infringere, vol ei ausu 
temerario contraire.Si quis autem hoc alten- 
tare pra;sumpsent, uuiignationem omnipotentis 
DeietbeatorumPetriet PauU apostolorum cjus 
sc noverit incursurum. Datum Latci-am \l 
kalendas aprilis puntiticatus nostri anno tertio. 

f Locus sigiUi. ,^ 

i.3 piHycscaiiRomaniponhfices{h\quem ^.^^^^ .,. quoBJdamveacmisiriuiuun...^^-^^^-^ ■ piures atii Homaniponiincv^.w.^i^^"'- ^yj^^i^,. 

kchemensium adscripta fmt supia '^fj'''' ^^i,,^^aam cx autographis diplomatihus ah ,,,^„^ ^,-,,., 

hunc vero annum f^dsse 1216 evtdens estcx aamo ,^ . ^ ^^^^^^^^^.^^ ^.^.^^^ ,,„.,„.,.,„- 

.r A ,..„ .,;,..io..r heatic fcminx \ita.', cap. cis clatis '^^aiq ^,n,u,ste.rii de Ua- larcm ^ B Multis grn- 
tiis carum 
ccenclfiutii a hunc vero anna'iv /.- 

/ns rcrbis cjusdcni bcatie feminx Uta^, cap. 
XXXIV • Anno igitur Incarnatiouis Donun. 

MCCXXXII venerabilis Ida. expletis in Ordu.e 
Cisterciensi XVI ann.s et IX mensibus... . anno 
"su. XXXII, mense IX^ III kJus decen. 
bris mortalem exuit tunicam. Momattum Koc- 
kehemensium, in Bcnncyam transeunt^um, 
IfnTliumprohavit Florcniiusabhas Indens. 
nui nec dcstiiit optime dc nsmererz ^cujusji 
tcsiis cstscquensdiploma,tpsoanno t.ansla- 

'^^JlnrtUDeigratiaabbasIndensiset 
totus conventus ejusdcn. loci, tam pr^sent.bus 
quam futuris scriptum .stud '-I--»^'^^^ ; " ,; 
Kim facimus, quod Gerardus de Comtche 
rW?.-/^; d cunam quam tenebat a nob.s m 
cen u e feodo, de consensu nostro, sanct.mon.a- 
libus de Rameia contulit .u eU.mosynam. Nos 
'.rdocimam de novo sarto qu^ ad nos specta- 
ba d P s^cssione pr.^d.ctarum sanctimon.abum 
pro anLdicta decima, tam u. cuUuns quam m 
ammaUbus, de consiUo bommum nostrorum. 
commutavinus, excepto censu de pra.d.cto sarto 
nrrnieute. Ut autem hoc firmum et mconvnl- 
Cv m.neatin perpetuum, sigiUo nosiro capi- 
:u:rti.n:uiLusacroJ.— 
.nuoIucarnation.s onnm..y^VK^^ 

12 Tricnnio post, id est aic a f u 
.019 Honorius III Romanus ponti}c.r, ca.no- 
huundc Rameya sub beati Petn et snb sua pro- 
binmatn.u.i'^^j nho.^tnfp.s ac im- admodum ex auioyrupm.^ .*-./'^v, - (,.wm «isci- 

eis dalis, hodicque sercalis in labulanonjo ,.um..rj. 

Bruxcllensi. comgimus, """"'»'•■■'■";'.-. tr^.^t 
mcm privilcgia aut jura aua:erunl velluiU 
„m(. Vcrum,quami-is hujus monasleru mo- 
7ales s^pius nobUu.n famiharum cserU 
mx.pauca tamen de iis trachderunl sc. ,po- 
resanliriui.NMIominus inbrem A<yM mo- 
Z^ chronico («), s.culi XVI uuUo gcd- h 
lice conscHplo, legimus discphnam monas- 
Ham lunclcmporis mullum essc passam 
Itrimcnt,. aique ut -^onialcspr.tmamvd^ 
sanclimoniam admillerent. Muc «««« ;«" * 
ccnobio Marticnsi Dommarmn (Mu.U.c-Il.,- 
^Z^vnissc qualuor moniales ettres soro- 
^TcVversas Eodem sa-culo. schcct an o 
\r~c, Zn Pius IV novas dioecescs creasscl. 
"^MMclelle aeproineliam Rame.a 
"^f^nlea in di.cesi I^eodicns, jacu.-a. 

tcrritorium (jetdonLnsc, \(«- i 

'^'" r S.V/-V (7) yEdes tandcm.postquam 
rcsia de ^'''i' V'^.^.. ,,,,„. „^,.,im.soloadui' 

fuc- ,, «>aruponlifc,svc,^W: ^^, ,, .ororibus «'"-'" fti^m^m ;""'- 

Honorius ep.scopus sc.vus so. ^_^^^^^,^^^ p„p,,,-acea . qmm ^^^^,^,^,^ a,quitat.s quam o do ex.^t x ^^^.^^^_ 

soUicitudmem olficu "^^^^' ^ .,^ i3,,„,ino 1,, ...v,-- - , 

«,#//(» summam piio'cs 
cha,-ln pap,„-acca: qmm su y^^^_^_ 

(et /■'"-"- "'?"" '(8)^" addLlum r,dc- 
accipcre '■^"»^''X' f ' '^^e satis magnam. 

iUi^.U^fmem pommus 'cloentc , „li-..-um .■at.onab.litc.- poss.- < iln ! ; '° . ' ,„„„«■/« ba,-o,„s Lc l{o,J (1 ). 
nua.umi., »)iO,yi(l<')C"^'/"'^ ,.' vrrrr ineuntii. vc-lia : 

„ostraprotectionc suscp.n.ns.Sp.uaUte. Uccueil de. den.ons ' ' . /" ,8„„, _ ,9, Hrcc» DE l^. 1U:V LEWENSI VIRGINE. ArCTORE 

R. D. B. 104 

,«, . =ivp amplituclincm spectes, 
Ua facile --"™^.'/ ™ romrnenaabUc. Lo.us 
-•^ f ""!;: tolns usibusconvenienti. Mai- 

„ildlnisialiqua,-udcrasupersunl. 11. Bioeropl.i B. Ute Lewon- 
s-m An fucril intor eos Hugo 
Florofiiensis? Cultus eoele- V « „na pum beatJE laoc ^ 

n;" r't-c" ' 00 - Hugone vi.ie.ur 
Lebbensis....tiua: ei J" .iMdacio de 

sis (8), tum BB. .«'^ / ' /v<,n-«( 

Lewensis .- f/«»»"» ^T. Jlanctw fen.i- Florofiiensis? iAiims o.o.- -^^^^ ""'r^^r^LrZ^mtmnsW. 

sinstious B. lch.. Do d'- re- S^^^S^^^rr^ ^-^^^ 

...ationibus. De ali.s sanet.s .. -- C^., -.^;^^^^^^^^ 

.;, ,,o,r.. ,,irMu ^anctrtaUP^ph<^^' ^^^.^^.^^^ '"•^'?'"! *"'^"^;r ""« «/««> ^^«'«^ x>um, 


„,igraverat ct ^"'^''\'->,i, Quod Hqucl 
°"f '^' plwoSt to No^rint ,g.t«r omues 

" ;'■' M et fd ouonnnnotitiam pr.csens opus 
Uegenntetadq 0, _.^,^^„,,.„ ;,„,to 

-::,^^.lso,ummnumer^.s^deUam 
:r?:;f d^autdetractorvaieatincon- 

(jUoJ ""'"'^ '" TESIANTIU.M QmDE.M -^UCTO- 

DKTiNENTUR.nev j priesens Zm^cupint vi lantarmnvirtutun^mem- 
ra Znjam pcriret; scd m «^■««■'9» (^-^ 
Zs nildl hujus generis. Dem Ilnyo in 1 « 

LL io,'«m Vt'«r»m scriptores,nedurn ,w- 

-"-'^;',^;-"S'^r^r'«:«^- ^":;.rrnJ;id::-r aer. adu,atoresbomi- ^J^^^^^p^XZ.r^tor VU. «■ Id. Le- 
«:„„c,« ««epem;;, ™'r "'f ^J^l^f " t^ ''" ' ^r... .^ .„,ato d>rcrs. te,n- JtfirffMS O ,",»■;« ffo/c.„«'K«i .. ..( pertempo,-um 
acMem omnia p,-xtcr liosu-cuhanum seu 
Z^Hnu,n, nunc BiVHot>,ec. ms.,.OU^ 
Bruxcllcsis, ct Iloicnse, nunc BMiotlctc 
ZssLcodiensisacaclemi^, .cl pe,.ere .el kuc 
illuc diftpersa suntio). . 

10 Ye,-um quis beat.v Idoe Lewens.s nta n 
iD vt/<w' H , „p,,<iniciiu7n. „ ,o««e mr«m yites «0« r«»«o chrcrsts te,n- 
Zibus fuissc cxa,-atas. !ied non ^a sc rs 
Zhcl Et 'luidem si Mi,-^^s Yita,n B. Idx 
N!:lllLiJ.Cuam eidemilH -■';P'-' «' ^ 
buit inspcrissd diHgenttus. vel ex ca sola 
^LseUntclhgc-e B, Idam L-vensem a«»o 
1230 nondum fuisse mo,-tua,n. Na,n m\ itaB. 
Idie m-cllcnsis, anno 1'232 i« Baincya mor 
■"'"-""..; ,_.„„.„, ,.,,.,.i„m. nieniissima- F iUuc dispe,-sa suniyo). . Tda; Nicccnsis, anno ,:^~ >'.■ ^ ■.' . 

10 Ye,-um quis beahc Idoe Lewens.s nta n -y , „,;„,,,„„ piurium pienhssima- 

Jriplismandlit, non adco est pe,-sptcu^^ «a. e ^^^ ^^ j ^.. .^^. ^„,„ ,„„,,„ rfaJsod annu,n 1227 ait (6) •.V.tam et n.e- 
: ,a Ivettx- proUxe et eleganter conscr.ps t 
H„.o Floreffiensis canonicus. Idem quoque \ .- 
t' m D Ida. Nivellensis, virginis Ord.n.s C.ste - 
densisinUamoiaB..a,,anti=c .nonaster.o, erud.te 
dercripsit... llabeo ut.-a,n<iue V.tam manuscr.p- 

,1, Ou.linus, Cmnme,>tarlu. de Scriptoribu. ecclcBia- 

„U„.hcca Bc„ica M-, 1-t. ,pa._ t;;/ „ . ^tOrdlL 
„icon 0...1inis C.slcroicns.s, pag. -"•<«" BibUothique 
P.™onst,.atcnsi, Ch,-on,con pag. .l.-lj' B.b^U^^is 
,lcs Mss, dc rUnivc,B„6 de L.cgc, "'^-^^:^- ™,r'' 
Pra)n,onsl,-alonBisChromcon,paE.l'l.- (7) B,bl,oU,cca "■« :'»:• :^;''-- ««-'■f r.:!;: 

«a;n«r B. Idara Lewensem no,uh,n c tcna 

.nngrassc. quando B. Id^_ ^'''"Zjoc 
fail coniposita, ac p,-oin cjus gcsta post loc 
{empus, nempe annum 1232. fuisse scrtpto 

Ecclcsi:,s,ica.pa,. 2^7, _ ,8. ACa SS„ ton^l —, 
pag.8fl4,- .O, BibUothrca Bclg,ca pag. 397, chtu. 

Histoire littoraire de laFrance, tom. XMII. pag. b/. 

mandata DIE VIGESIMA. NONA OCTOBRIS. ior. fuinse Hugo- 
Mm rioref- , \n<:t annitm i2i(y disciphnnm tistc) 

'•'.Ti" /"S« '■■< •'""" "■ "T 

annuuii-i^^c/^'^'\ ,ir,,niciln nwviales 

ridetur in pnmas ^^'^^^.1™:,,,,;^,. ,,, A,UCTOBE 
U. D. B. B videlur in primas »^""; ";';,-. ,^ordio,ut 

auCto.-\dXLi.ia.t ^,/«;,7„/«/7rtifO 1216 

Lewensrm, nonnmp ejus: moniali- 

a»nis 7nehora '■'^''' ;" "' " j^,„ „,.e, ,<( /<v- 
.„v;„.«n.«.::«»-fjr ,;,/,„„,„„ tom- 

p„, m Zfanniaccipienclum esse videlur- 
ginla saltem ann,sa^ , ^^.^^ ^,^^,,^^. 

Atciuc aclco \^l\,^^„„poiuilconscribi. 
militer ante annum -«»" ,^, ,,„anibus Imbe- 
QuinetscrrptionewcpaMl^ ^,,,;,,„^ 

Jca/ap«';"i<-'/'"'"^'l° ,„i,cienlibus notis 
ipse biographus EUm"U I ,.^^, 

e,r^icis.^ta ^l^^^^^Zur, appareat a 

mortcB. '■•"9""'J?".',/acilead annum 
cfHurissc ; c,uo ''""'JZ ab cdita Vita 

consanpta «'•f'" „,„,„( ,;,,„„ scmo ™«- 
I,e,oc,«.s. .P° ■'■'',X;, «sc K«SO Florcljpcnsis. 
fectura r^/''f' ", ^t" .«S ™»"'«'«-^y • "'■"- 

^-'-'»»\^'::::t *^:i-««.''--''t' 

„( ^^^J^^'']f;Xntoeogitationum ctvcrbo- 
concipi possit ex tantoc J ^csirjssc. 

r^rn arti/icio laudm f^^^J^-^.c^ius (1). 

r^onitaauc ^'"'•:':;'.ccpitsentcnt,an, ejus 
rivo adhuc M,ro^opc,ceP ^..,^„, 

stare ^r"'" f-sab anonXo ^nonacho Cister- 
B. ia« i"":'''"/.''* ZZini ; non improba- 
ciensi litcr,s f^^tl^Habct cnim rir;,,- 
Uli ductus l'2'X,cistcrciensiumist,us 

nis ^'-T^fZduT^nums referens rmo- 
>evi '"•'^'''''\TaZ",nmmodi dinnn, op- 
nes, ecstases. «'^^-^' ' ""' „ Yita olct ser,pto- 
rationisclotes. ^«'^ .'^ ^,- „„ g„arun,.ut prior cditio racta cst anno 1518 c( «»« « 1^30 
ac ».'0/rt Phcs centum ann,s Lrban, Hii 

rum aut bcatorum cirorum el mut,ena, B,a 

SS-^j;;-===;:;^£|:- 

iaHS«,.c«s,-.^, S. /.«,«/0«"'"-«, ^^:.- ,'■ L , 
Forc^to. S. Odrada. S. Vicm """','"'''*''; 

« ,3H-;« »««« '"""»•'"'■ ^"''",ri,K 2c 
c/«.i, ..C,7.VC( inter mustcorcs ^^-^^ 

.'■™^^--'^'-''-'^:r^r^'^m'"- 

partis '"■"'^^"' J^S-r tyi'/'"' """i"'. 

c«p,(c ,-«f/.'S "'•«"«• '''" ,:Jic,,,i s,vc,di 
.Uccdit ciuod in cod,ee r^J^^Zius est 
XV lk..ta "'''''■''P'''''';.„^ "*;';« dandun,. 

20 Dies .'ius festus nunc j^^m ,sV ^.^^^^ 

29 octobris; sed quomnm " ]'^;" „, „„,„, 
,,„,,c„tis ncm le,,itur «^ ^ « Z an,sti- 
abicrit. '■«'■"""'", .'^■'':f^.',^„' ,;;•„,, ,.o«.0« 

(„C,.</0 CJUS '""/«•jT, ,;;;',„,•"/'"'"»'■'■' "»' 

„,cnologiis antc annun ^■^■'■^ „^,. 

,larium ^"l'nantu:enscMnu^' . .^,. ^,,,,,,,^^ 
,„e. tcnporis .«^f '— : ;„„ ,„„„■; c.,-.-- 

cdi(««. «"«". ^'^^.' ■;,'",',/ ic,cc,..,i.9, «.<( «"- 

s(i„.o («««■" «" '"•„«('««'«"■"' """ '■'"''■ 
„,cn non "Pr""Xn^riopc,-anti.,uo Co.ni- 

latus >'""'"'■'■?•"/.• "';;!(:,) lcgitur K. W^» 
j,gictio Du ^^<!" '»;t;, «.^.v'.7"C""' """ 
nomc». <iu,n n dtcs ""^rcicns Mi,-n-i "'"" 
occu,-,;t in Ch,-on,co C- "' ^^^^^,aUHs 

1614. ubi ''9"f"fZloatplaneo,nisso 

riic ««("'. ^^>-,i„ri^te,-cicnsi.ci,„idM,- 

"^^«■^'''".^"'"t»^ «"""'«^o'^'^"'- 

,.,«<., 0,/.7."''""'f^""'';,,, ■„.„;,. m ad dicm 
^i,epubt,c«tis. ac /cncm '^'^'''^.;;. .^„„,„.,, , „:cl 
29 octobris lojitu, ,■ ^,.^^,,,, ,,c,.ip. 

NiveUensis loco Le^^'-",' J,,.,.,,,,,,,,;,, non,«. 

gcnuine ad d,cm 11/ "^^ "'",.„ j,^i,„s «</ "'- 
ilubitarc unciuam P"'" ;!''';,.„ ,,,-,,, ri„csi,na 

'""■'■«'" ■r'"'/!';^ ^Z >d,nis Cistcr.-ic.,- 
„ona octob,;s a!,s ca, c,a ^^^^ ^la d,e 

sissanctisctbcnt,s,^^^fl „„, cst. s, 

c„uncic,i-U ; f"P'''r'd\-atc,lcs San,-to,;",' 
Haissius. in •>"'■"";" «,l^Laci anno Kfid, V B. Wse, cujus 
corpus fuJt 
etcvatum. Ifoissius. in -t" " fXo i««« «»"» T- 
Bclg,i Motan,. tm^ ^' r,clcia,;cm tc^cns hc,- 
„o„ Ci.^tc,-e,en^n'y l Ham racuam apud 
lcnda,-iun,.adcociucc^'J^^ „„.„„, ;„„c 

jlf./«,.,<n. """ "'""'Z^,,„n a ma,-t,J,-ol"'J"< 
riarn. SciUcct J;'",^"; ,.„,,, cclcb,-cs,'l,'0- 
usu ,-cccptum f"^^^t,„.,consignc.,-e itstlcm 

,^,mdics '''.'^•■<''XT;^m an,-l'n;.m ejusdcrn 
diebus. ciucbus " •','"l,,.io,.^,m.n«tal,.^''.'la- 

nominis. scd «'" '^ "^;' „„si,-o totics actu,, 
tur.Quocccn,tut "'"''"/.„, l„„non!/>ms. 
%c,;tadc..s.tcr.,d'^-^;j;Zsisdiciide 
Quum ilaquc «• ""' 

_ ,4) CViro- ,» liotheca Scnptl. Cislejc 1 B bris Odobris Tomus Xm- AICTOBE 

R n: B: yo octobris. DE B ID.^. LEWENSI VIRGINE. 

sius ad cumdcm dien,. m Auctaro "^tf^f^ ^»« « ^ ^/ aem Scarbecanam. moma- 

Natalcs.^.U-^ Lewcnsis clog.um '<:^^^^l leZeJuclcm ca;Li. cultu sanctorum ^h.dem 

riquezius contra in Calalogo sanctanwi C« ''^Jf . q^,_^ ,^„, ^d B. Idam mvellen- 

Jciensium.post '^^^-'^'''''^JX^' slmToHuam anno 1231, sa.U nonpotue- 

nnno 1630 edito. necnon "' *('-'»f °»'%^"'';. ,.„„, . siquidcm S. Bonifacius anno 1265 (6) 

ciensi cjusdem anni et in Kalendano Sancta "«^ / „.^ (^) ^„„o 1250 omms carnxs 

rum acBcatarum Ordinis Cistcrc,en..san»^ Mngr Lsunt. Sententia rero Uanmue- 

1633 hiliis Cistcrciipr^'t\^o.Mvrmums utus ^r^^.^ ,„„„■„„ ,,„/,ft,7i., tamen non 

est. Non potuit ingens Hcnr.quez,, opus.e-r sn ry « .^^^ ^^^^^ ^^^^.^^^,.^ „^ sclgio 

mia dulgentia concinnatum -on pr^^ala -^ f fj^ilaniemis, monialis C^terc^ens^s 

21 Atque lunc factum v.detur ut 7»' /-«^ ™ fj" ,,^„,,„ ,■„ /„■, partibus haud fuerU 

renerin D. Id=e Lewensis nomen conslanter '««9"^ , ,;, Qaufredus ad aliam 

s r'.tv:,.5='|%=;,;- r =its:: ;r';r:,.sv : ;=™;-,. 

1089 minorihus literis Chcrlein M''^'^^ '* « PnUhcn^', B. Thom^ FlorentmM -'."'««- 
gio Bencdictino anm 1714, ^« ^i' .^°/;^^^^ Zhonsi Rodrigucz. quiiisdcm clonisd^unrs '-'". 
L. ««o</ 'n Brabant^no rnonastcnoUllan^^ Alpjw^^^ ^^^^ . V^ ^^^^ ^^^^^ ^_^,^^^.^„,,, „,„„,. 

Po,vo a scriploribus myslicis visio supcrna- ^ 
luralis describilur cujusdam rc, a Veo pe- 
ZLi ratione homini ccchihd^, ^nlmtus. 
Zod si fit h.rc cisio pcr oculos. cheUur corpo- 
rea scu apparitio. Imaginaria vero. si res in 
phantasia exhibelur per spectcs compostlas 
lal recens infusas. et^ ^»«(- .^.«^r! »'„t n ;rr ■ ■or^--'» -^-'■""^ ^™'-^'""" 

fuZridetur. etguod in nostro mus^o nunc 

'^Zur; Sujismnndus ^'"--'^^^n^aZ 
dc Sanctis.BcatisacServis Dci Ordins Usicr 
t»S « »0 1712 Montcregali «hto. H.s ct 

?t;'S;-r r: J't>^-'^ fuisseaUir-.ojn^^opu^^e'^^;^^^ .... seposita omni P>^"!^"^.r'lSL fXCtlllfi' SIV' 

ni!o XIII. i::tr:.Zn'aadd:.irnns. E. guibus 
n6«s q«o,5 ^»P' ,, l,li,um 

n'':L ^ i^ "n lanlum in elevatione 

„-a perscrc-assc. Qu.' d,cta cultus B. 

IdTLice^'."- dclati histor-iam cxhiberd. 

' ..HU-US.JUC oslendirrms B. Ulam ie»-en- 

ro;,7K.'.n;m<s. /s««' «Vca annum 1230 /fo- 
S 0P'.'«a.r .V/r.r„.. (2) : cui non asscrdd 
UaZiqucsius (3) cxistimar,s eam anno 1200 
nZum obiisse. Nos quidem cam swculo 
Xm am sencscente . non rer-o scqucnh. c 
ferr-a ctiscessisse a,-bilrumur. prvptc-ea qrwd 
C Znsolum ejus VUa soriptoremUt^usempo- 
ris prodit. sed p,-^'sc.-l,m qma "' "" 
pallogr-aphica insiyrves illam c<,r„dem scrj- 
tionerr. sxculo XJII exa,-atam aulumanl : 
rrV«'VI3. WamLewen.cm,f/"«,«' anle an- 
nZ 1200 ritam posuisse non ridcatur-. hoc 
anno vel al,qna„lo postea in ccelum m,a,-as- 
"e De beata puella non aliud documentum 
'antiquumsuper-esseappar-ct. ni for-sarr exci- 
niascpislolam dc laucHhus 0,-chms Cister-cien- 
sis. quam Cavfrrch.s. rnonachus I mr-ierrsis 
ad quamdam Idam Ci.^le,r'ensem monurlem 
,c,-ipsil. S.rspicatur Man,-iques,us (4) hanc 
monialcm fuissc D. Idam Lewensem : contra 
Bc,-r.a,-dus dc B.-itlo (5). ry«i '«'"" ep.stolam. 
Lrmtanice r-edditam. juris publ,c. fecl op,- 
naturB. Idam Mvcllcnsem.Cer-lo cr;-al B,;t- 
tus nmn in ca epistota refcr-t Gaufr-cdus B. res scposiia omni phantasia , sine jKjwa, 
soli mcnli osiendiiur. Rapius vero seu ecsases 
suni, cum ille, qui tolia patiiur, subtto ac 
nua-^i violenter sensuum exiernorum usu prt~ 
Ltur. Rapius aln a mysiicis scnptoribus 
visi07iibus imaginariis ivquiparantur : aii, 
priorihus perfcctiores , homincm sensibus 
nuoque iniernis privani, ei adeo cum Deo 
lniorisrinculojung^cnt,ui illum rn mm 
quasi transformeni. De ignolarum auie^nie- 
rum rcvelaiionibus veris,quis nimirum Deum 
habcnl auctorem, addemus eas a falsis hoc 
m;vscrtim indicio discerni , quod qui ns 
fruuniur, eas minimc cupiant, ct in chris- 
iianis rirtuiibus, humiliiaie ac ohedicntia 
nnrs-ertim, omnino scse cj:erceant (8). 
"^tltmvero num co.vorcas,aut tmagrna- --- 
ria^i aui inieUeciuaics visioncs habuertt B. 
Ida \iictucst difficile, quum ex ejus Viiavix 
uilum nobis suppcditetur argumentum, unde 
id dijudiceiur. Ast si quis in dubium revoca- 
rei beatic p^ieilx visiones, respondcremics id 
unum, ab illis abesse maculas qum ut faisiia- 
tis signa a mysiicis scripioribus habentur. 
Siddungimus senteniiam , imo plemmque 
verba, collegai nosiri, nunc pie in Domino 
defuncti, de B. Hermanni Josephi rerciatw- 
nibus disserentis, qux eiiam de beata Ida va- 
lent Primo, non secus ac beaius Hermannus, 
B Ida Lewensis toiam fcre viiam in statu egit 
ecstatico, plurimorum arcanoru^n conscia. 
Secundo status iile ecsiaticus talis esi ui es his 
tcrrenis animus omnino abripiatur ad ccele- 
siia et inier ea versetur co fere modo quo re- 
liqui mortales inter terrestria : quod magnum Falsitaiisar- 
gwnequextnt. .1) Vicdespersonnes ilU.strcs et saintes delOrdrede 
Ci enux - .2^-h.onicon Cislcrc. pag. 211.-0. Annales 
C^Terciens s. ton.. IV. ad annum U3i. pag. 423 -- 
.^fib d - 5 Ch.onica de Cister. pag, 016 el seq..ed>t. 
n. _ 6/acU SS..tom.IlFebr..pag. U9 et seq.- ,7. Ibid.. tom. 11 Junii, pag. 476 et seq. - - '« Cfr. Scara- 
meUi. H Diiettorio Mistico. trat. III. pag. IOd et seq 
Lt IV pag. 232; Acta SS., tom. VII Oct., pag. 51 et 
seq. ; Amort, de Revelationibus etc. regul» tutie, part. I. 
cap.25'Jetseq. ^^^ DIE VIGESIMA NON\ OCTOBRIS. 107 EX M89. I A Dei dcmwm es.e .egarit nemo. Terlio d^- 
ec^^taticoi-um animi illo modo «^'■™"«»' "' 
cS"v/*»«, non desiituuntnr phanlas,tc hbe,- 
tae ita u multa sil» imar/inari qucant eaque 
stuideantur videre et audire. qua-c.rterms 
tnuludiunt. ncque videni. Atque h^cact,o 
qul numana «(, non autem passro rf.n"», 
fycile intelligiiur locum in ea e«e mult,s e- 
Z,ts. Adioque cvm ipso Papclroclno (1) 
e Ledicto XIV (2) in recelationib,<s.r,s,o- 
nibus al„sque id genus,-ebus.substant,a d.s- 
Tnuendacst a circumstantiis. F,cr, emm 
ToCut per gratiam divinam mcns bumam 
S«;«W er sublecctur ct rebus supernatu- 
TaMe: rr^agnopere inb.,-cat ^,n .mcn 

immliaturne naturales suas ">cse.xse,ai 
etp,-o p,:-conceptis opinionibus. des,dc,;,s 
'LUu^affectibu. plura cogiiet'^^ ^ 
nnam ei dirinitus co,nn,un,ceni,,r (3). 1 l,"a 
Z^Z t. lcgaic-uditissimum Eusebn Amor- 
tiZus 'l! Revelaiionib,iS. r,s,on,buselap. 
lrUonib„s pricatis. rel ct,a,n H. PffPP 
TsS T,;n,late (4) disputationem dc d,nn 
lisLib„s, ,-ecelat,onib.,s. ro<^<f^J^^ 

./.,■ r^hiHes et prxserhni in \ila 6. 
C." xptanl, 1« argumcntun, es- 
Jeresix t^P Xpnue tamen poivimus de ea 

sent ^'-^ J^^^^ sermonem. 

re non instuuere u>t. ^^ ^ ^^ 

c,.li. .» v,o f"7 XPXvensem, aliam B. Idam, 

Belg.o pr^te, B. ^^^l'^^^^„^,anctimonia ct mira- 

agnom,nc ^"f2'Xejiame,ja illustrassc.de 

culis rr,onastc,;umdeKanj rccolebatur 

guatoties rf'^'»"'!,''. "'^ir H di»' Acta, si 
llimdic ll/^^7*;"j;^^ " publici r,ent. 
Deus det.innosiro Ope,c ,?« " ^' ^ ; ;o 

lis ege,-unt deccs^^'''' ''"^' ' „^ cuita fuit 

Gandavi. Q'"'^-^ ","':, .-iauam et S. Ger- 
gam. B. PiPP'"\^""Tel jamZbe, lecto,; 
Ldis m^^^''-^''^^Z^iZdu,n codicem 
B. id=c Lcwcns,s ^'^"^•'^^u.nsem sicculi 
„.,. Ros,ocidianum ^'''/ifll^ i^.odicnsi 

siecul, XV: lociqu ^ ^^atio si non est 

^arginc '""""'"' „,^.te/«,o.r(...s( don.men- 
omnibus »»«J'!^" S „.on«ae« pueila- 
lum cg,-eg,um d,sc,p n .^ ^^^^^^ 

,^m Cisterciens,um.qua-jevoj^ ^^^^^_ 

sancti,noni,etaudem„n>m m«|0 . ,^^^^^_ 

'""'• "fr^Tia^nm.ot>,eca Dussel- 
diate suhditn'. -'-•^*'" . ■ xV m quo recen- 

moniaks de Rameya (5). VITA B. m lEWENSiS 

e codice Bntxelloisi collalo 
cum Leodiensi. PROLOGUS a. I^c B. Ififp 
Lcwoiisis /«- 
ti'ont virtu- 
Irs.cjvs jri-t- 
hilur Vttn. * iimator 

• prodncim- 
tur • potu<"iit etfis iNCIPIT PBCOCUS ,N V.T.^ nOM.N.K >» "^ "",';2 
i^WES, SANCT,MON,M..S IN BAM.nA. A"- "'^ 

veritatis eloquio,nerao lucernam accen. .1 ut ,.o- 
nateam sub modio, sed super canclcl..brum, u 
luceat omnibus qui m Jomo sunl. W«i;"- "'';;^ 
dubium cst quin Immanatm- • hommum. a quo 
e"« Vo ct per quem intellectus et n.enset rat>o 
; ducu„tur'.,etsunl,etrermanent;m,momse 

'cxsuperaus omnem sensum, ul.-,byssus et ons t 

nelagus et tot,us initiura v..tion>s; recuset pe, - 

„ aUquomodo consential abscou.l, u,n,na- 

•,; vel silentii tenebris sepelir,, qux radu, o- 

-rrxr:::::retinv,tusetpav,aus 

TElLt i«Uur potestas am,c,t.., den^,t 
vio.entiacaritatisam..s,usm^,aa.,^_^_ 

cioae.l,gnant,.quem J'"' "' P^™, ,j\t ,,iiciat 
subterfugere ^.'"P"'"":^^.^";';: '^rovocet ap- 
«uclilus »»^'i™"""' '''''•"'Ss nuam materia, 

,uam commendant ac u m b,l . ^^^^^^ ^^^^ 

tas ""*'>';„:>;;„:, r^^ua.quam f..ma..lee.a- 
virtutum etmmumet ^' ' • syonbeatis- 

„at,o popularis; <I->" "acntes - S ,_^ ^_^^^^^ 

simam P™"-"-"™"' . ' ,rr ine dub.o oleum 
unguentorum -".°"""., . " ^.f^ „„.c beatissima. 
effusum nomen^l-- 1'^' ^ Uetdi..cre cum p,-o- 
de quanunc ^S""^'J^^ ^^^^iva fructifera indomo 
pbeta •. .< Ego autem s.cut o, ^ternun, ,» 

Doraini,sperav. "' ""^^";°;'' ^."".^ab^tnr .irca 
S,,d quura h- n- •-; - teru,t, dura adbuc 

'"""".''"d.nsc d "audibus ipsius qnoad nunc 
vive,.et, ad,p,s.,, OL ,. Uomin, roe- 

conticeutes; qu> «''""^ . ''^^X us et brav,un, 

cursus emer.t, '""'"'' "''..eicgantiam, flores 
in>am nec >ned>ocrem ge, n cs elc ^^^^^^._ 

prcetendunt aureos, «^'""^O^^^^^,,, ,e„,latibus 
L. barmo„,ara ^0-™-;];=;,:,,,, eo.orumque 
dCibutam, per '^ J"^^ ^ tull.ana : „o„ cst 
^r^^^l^^^^^^t^tl^orumnora^u^busfuno. Quotl si i<l 
opU!! intdt'1 
contiitet •'»'- 
rabilia. Ueost • lcfjr i»art» canoD.SS..lib.lU.cap.ult.. -l-^^^^^^^'^^^^ DE B. IDA LEWENSI VIRGINE. EX MSS. nooeiiiit otn- 
jies nihil 
prxter veri- 108 

sc conferat, et ad opes qaas habere "on pra.vale^ 
nra.sumptuose porrigat manum stultam, sed 
nuum metiri se que.nquc decet proprusque ju- 
vari viribus.ne nostraportio reponaturcum .Ib^ 
arrogantibus qui dixerunt : a Linguam nostra.n 
inagnificabimus, el labia nost.-aa .lob.s sunt ,.) 
infi-a gvri nostri circuitus babenas ingeniob ca- 
pacitatis proprix paupertate praiCOgnila,qual.ter. 
cumque ducimus; sod ut quod verum est a- 
teamur, insurficientissime, secundum quod no- 
bilitas eximia, mirabilis et excellens exarando) 

maleriai postularet. ■ » ^t id 

3 Noverint igitur om.ies qui legerint, et aa 
quorum notitiam pr^sens opus devenent, quod, 
teste Dei f.Iio Jh.su Ghristo, ncc motus ar.-ogan- 
tia, nec siticns aut avidus '^-e"^^'^'--^^^;" 
aut fdateria dilala.-e pra:sumps,t. Om.tt.mus 
nuas non solum innumerabUes, sed et.am mex- 
tU.gu.biles constat esse, cum tot tanto.-um es- 
tiumfuerint testimoniis sublimata^ quod nuUus 
invidusaut dctractor valeat in contrarmm obla- 
trarc ■ tesUantium quidem auctoritas, ipsorum- 
que vita laudabilis a nobis jure merito plur.mum 
fuernnt commendandLC : sed quum .psorum 
plunmi carnis crgastulo, compedc corpons, in 
hac adhuc valle miseria. detinentur, ne v.deamm 
fieri adulatorcs hominum super ipsorum laudi- 
bus, quoad prxscns : 

Sl;it rnlis in porlu, styt pes sub li.nine, currus 
Lor.i relr;icl;i rigcnl. prcss^ loqueU silet. 

His ergo habitis, invocemus iUam beatam 
virgincm, quu. v.rgo vu-gm..m, quic splendor 
luminum, quifi vei-tex culminum , qu;c salus 
hominum et est et dicitur. affectuosius exoran- 
tcs ul hoc opus, quod nos ofrernnus .ps.us be- 
nignissimaj majestati, non recusct cius beni- 
nn.tas pio nulu dirigere. sed amor.s del.c.as 
Jbcsu Ghrist. nobis scribentibus et ardorcs i.i- 
tolerabiles beatijc virginis memorandm. (luibus 
ebmguit in carne nnlitans, tanquan. matcr tolms 
prali.L- p.-opiuct gratiam et favorem, .ila fe hc. 
virgine de qua loqui proponimus cum v.rgm.bus 
cateris adjuvantc. ipsoquc pr.cstante Jbcsu 
Cbristo, qui cun. Pat.-e et Spir.tu Sancto viv.t ct 
rcgnat Deus per omnia sa^cula siuculorum. 
Amen. Explicit prologus. ANNOTATA. a Tituhs Prohf/i in Leodicnsi codice nis. 
est • lucipitVila beataivi.*ginis Yd^. Afl fmem 
in eodem codice mn legitur, uti in Bnurel- 
fensi, Kxplicit prologus. 

b Anif>mihrrtef (ector hunc prologum esse 
intellectudiflici/limum a rcrbis:sed cum gi-an- 
.likHp.is magnatum dictaminibus, uf^qaC ad : 
OmiUimus quas non solum innumerabUes. Con- 
ira, eumrlem prolofjum lcgenti in codice ms. 
Leo(licnsi,stfiiim apparebit in codice Bruxet- 
lensi qucm edidimus, aliquol sententias ab 
incomidcrato tibrario fuisse trajectas Qua- 
nropterut mens biographi apcriatur, hic sub- 
iunninms cofUcis Lcodiensis ipsissima verba ; 
Sed cum g.-andiloquis mapnatum dictami- 
nibus toto cantetur in orbe laus et nob.litas 
cxterorum, qui coronas de manu Domini merue- 
vunt accipere, rcportantes dccus et brav.um 
cursus emei-iti triumphale; quorum stU. nec 
imam,necmediocrem gerenteselegantiam, Hores nr.;tendunt aureos, f.stuUsque vcnus at. rheto- D 
ricis,harmoniambomericam.lcporumlcnitat.bu3 

delibutam, parte nuUa dcsipiunt colorumque 
varietatibus virgulta redolcnt tulUa..a : non est 
nost.vc nuUitatis ut tantorum nomin.bus iur.ose 
se conferat, ct ad opes quas habcre non pra:valet 
pra^sumptuose porrigat manum stultam. Sed 
quum mctiri se quemque decet. propn.sque 
hivari viribus, ne nostra portio reponatur cum 
iUis arrogantibus qui dixerunt:« Linguas nostras 
mapnif.cabimus et labia nostra a nob.s su.U j) ; 
infn. gyri nostri circuitus habenas mgen.oh, 
capacitatis propriu. paupertate p,vecognita quaU- 
tercumque ducimus (quod verum est latcamur) 
insufficicntissime, secu.Klum quod nobU.tasexi- 
mia, mirabilis et excellens exaranda^ matena^ 

nostularet. ^ , 

Novcrint igitur omnes qui legennt et ad quo- 
rum notitiam pnesens opus devencr.t, quod, 
teste Dei f.Uo Ibesu Gbristo, nec motus arrogan- 
tia nec sitiens aut avidus magnificare fimbnas 
aut pbilateria dilatare, pra^sumpsit noster am- 
mus pra^sens opus arripere : scd amicorun. plu- 
rimis et inexpugnabiUbus petitionibus acquies- ^ 
cens,caritaUsque vinculo coarctatus, necvolens 
nec valcns obviare, Ucet invitus et pav.dus 
acquievH. Excuset igitur potestas am.cit.a^, de- 
fendatviolcntiacaritatis amorsibus inv.d.is et a 
judiciodedignanU, quem diuUus pavide qua,ren- 
tem subterfugere compulerunt. Delectet et alli- 
ciat auditus audientium, lcgcntiumque provocet 
appetitus, non tam vcrhorum lcnitas quam mate- 
ria.bonitas,vitaque virginis felicissimrB; quam 
commendant actus mirab.les, quam honestas 
amab.Us, quam laudanda matur.tas, quam v,rtu- 
tum et morum graUa, quam famai declamat.o 
nopularis; quam videntcs fiUceSyon beaUssnnam 
praidicaverunt et cucurrerunt in odore unguen- 
torum suorum, quum sine dubio oleum efVusum 
nomen ejus. Fuit bcec beaUssima, de qua nunc 
aeitur qu^e posset dicere cum propheta : « Ego 
autcn' sicut oliva fructifera in domo Dom.m : 
.ne.-avi in miserico.-dia Dei in xternum. » Sed 
quum ha.c nostra scr.es tota versabitur circa 
laudes ejus et graUam quam meruit, dum adhuc 
viveret, adipisci, de laudibus ipsius quoad nunc 
conticentes omittimus. Quasnonsolum mnume- 
rabile- sed etiam inextinguibUes constat esse : 
cum tot et tantorum testium fuerint test.moniis 

sublimatai.... 

Ct Acta B IdJE uno conspeciu videat lcctoi , 
veteres titnlos Vitoi omnes simul pr^ponimus 
in ipso finidem operc suo quemque capiiulo 
pricmissos : 1 De laude Leodiensis dicecesis et unde sit 

nata virgo Yda. 

2 De laude Gilberli, patris Ydi.:, et de conver- 
sione sororis suic Katerince. 

3 De laude et pueriUa virginis Yda;, 

4 De moribus Ydte adbuc in sa^culo conver- 

santis. . . 

5 De fcrvore compassionis .ps.us. 

6.De conversione ipsius et prima consolatione 

spiritus. 

7 De tentationibus et de pat,enUa et ad^ei- 

sitaUbus ejus. 

8 De labore et patientia et augmentatione gia- 

^'VDTinteUigcntia ipsius et augmento jocun- 

ditaUs. 

10 D3 nimietate gaudU ipsius. ^^ i DIE VIGESIMA NON.V OCTOBRIS. 100 11 ue dilectione virginis erga in-oximos et 
"•■;^^^™rN:iaUetcogn.Uonep™senti. 

conipassione ipsius. 

14 De subt.Utate et cognitione spinU.s ejus. 

15 De fi-equenti raptu ipsius. 
10 Do inteUigentiaipsius et consolalionis spu.- 

lualis abunUantia. , . 

17 De visione ad obitum infn-mantis ct ob.tu 

ipsius virginis. vero Domino dilectu virginis Gilbcrtus plun- -^ . ^ ^^^^_ 
mum venerab.lis, bonestus, Vm^cn.^^^ ^,,., 
muUaque valetudino len.puraU su l.c.ontu pu. 
ditus, islam. de .lua nunc loquunur ab uxore 
sua Yda.lbovosusceper.t mavit.U. duU-.e p.gnus 

foedus amabile, delecUbilo vinculum, vm. etno- 
KEUuh .1... , n„„t;„it i.T tur (lUOd r=;;:r:ins.contigiti..«..,- • tlcesi streti Spi itu. illustratu,n. lalluccs n,un, , glo- 

ri ^' ne,n v,tan. b.itia.n, s. ^^'^^^ , 

ceret clausio,,, </,sul, l,ab,U, Cistorcons um et 
rt^ervant,is eo,-u,n.lem, -rva,u,-,a,n l^at, «u 

-ro:^^s,r-r^-:^^^^^^ 

quo dieta IvaiLiui.i i ,.p(ri recum pev 

,„,,„„. 0, « B. ida.. Ei»^ :=?xS'sr^±:zz 

...*_, — .,.„1/^ . ^ ii.rnalWibus, domi manons, vi>i.i'- 

i,.sa3Culonons.eculantei ^^ ^^'^^^^^^ „,„ 

pluvimos sibi catena ^^ ^-^^^^/^^g.oria va- ,. 

minima. scivot P<^^-"^'^^';; ;^'^*,',„tia dapsUi "' 
d.antes,rerumque ten^PoraUumamu.n^ 1 

non mediocviter ^ "'-''''"' ^'"^^.Ttisloca vcl 
virgini placuit quod parcntoU d.Mtvs 

gloriam fvequentavet. pueritia et viHutos in Sivculo. 

, , di TNr.PlT VITA DOMIN.GVn.G DICT^ DE LEWES, 

(iaudeat dx- iNCiPiT mta ^,.,i,,.a». De laude Leo- 

ccccis Leo- SANCT.MONIAL.S >^^;;^";^;' ^^^, ^,^^, vinGO 
,6c«s.-^-,9«0'^ DIKNSIS DKECESIS • ETUNDE SIl ^A 

,„,r. .««^ /J- Y^l Gaudoat ig.tuv ta.di decons decore decovata 

,e. nata est J ^.^;";,., ^ vtovas praminens etlaudab.Us Leo- f,equentavet. vnr F.-atorKO ■""" " r"'" 

B. uia Le- f^^'^ '"^^' '';'7''%' =^3 dominio volu.t l)om..ius ^ „^,,, ...o^ ET PUE.uTiAvmG.NisYo-E.E.alL gc. ,,,,, ,^„„„ „,,. 

i.iptmis civitas a, cujub uuiiii. , ;i^™ 7UELALul. t-i ■^■^ „t„riim in s\ineriic\e tutwnfieni-n' 

tbicere cUtionis iUam sanctam, ,llam "".■■-l"';.™' h,ec memovabilis p,a v,rg„ -^^ ,i, ^„„,1 ',„,.„,/ WCHBIS, 

* (lecst 

a 

• et add. ' vonust"*^'' ti'mii'>r«li» I)eo cara. * deest ,e„,ete.traneampn, soo— ^_^_^^^^^,,, 
l,at, .livitiashom.ro. -^ 
a.Ucias tanto "^" ™ ^' et,-.luo.l oumia re- 
pntav,tutste,co,a,,u ^. ^.^^. 

Lua m»'-''^ '7 "" ;;:: \^scia, Pluri- 
cumfusa ro.Uebatu b^cuv. u^^ ^^^^^__^^ ^_.^^^^_ ,, 

mum-iuocoustans sUb _^^._^^_,^^^^^„ 

a.leo m,rab,l,lei «ere ' ^^,^^ „,atu,-,las 

asserere nM,rum .«nv • ^^^ ^_^^^,„ ^„,,,. 
stabilisaue,no.lost,a,..,an 

tuta,n. • idcirco 
** voluepit liO DF> U. lUA LEWENSI VIRGINE. EX M8S. 

• ropperebat 

Uteraturam 

• /c(/e Pater, 
tU ia cod, »'s- 
Leod. 

f 

• doceretur 

• sentiret 
»• impleret- 
que- laudem 

• piiBUbntia 

• add. omni- 
bus anic annos 
moribus via- 
tttra. 

• jam 

• vel • tnmultibu! • deest • forma • leite adeo ut 
_ sustincret 

• niivntlana ■ ■.«.om ante scholarum oslia , qucc 
serata reppenerat , quitiL 

l TLv • v.ro laudandu: virgm.s, tam 
"" i,u s cap us pronostico, gaudens et lu- 
l": : no eonse' t,ens bonis oporibos qna. 

--^^™™r::.7d::^:""f^"™: 

— ■:r:«^^:ot'saperetd.de,ns. 
, ,.et. ardentius, impleretnr « devot,us laude 

lU n.Lc nrueveniens aitatis ter- 

; fu.nens,nolebat aliquatenusnec»et,a,n ,n tal - 
lus edToeri. vit,orun,que aceensus m,n„Be qua,- 

'■ Wrrem '«r ', cessus solitarios seeretius 
s;ccuU remo er , genibus, o,-at,on, de- 

';-fa"tc';— col^pus lr,c,cns, v,rgarum 
a r or^ vrber,bus • discipUnis, indelusam a 
sJ u seservabat: sicque per cxere,t,um subl - 
sxcuio se^ intuentibus, se gere- 

;rv:;:t™m'cnirtutis..rmam.etspeculum 
etexcmplar. ut nunquam pctulant,.c sa^cular,. ,n 
sevultu elcultupra^ferens notam vel s,gnum 

---rn::^:.amir:t::i=e- 

::rrr;^en;:ir,s ,ncreme,.tum mu. 
■eres moderni tcmporis sibi des,derant et an- 
a, t ardenUus apt.tar,-, quandoquc v,tupe ,a 
s^ tinent et eam dur,us diligentes mundaUa 
nur pur.cs inereparent. Sed n,h,lom,nus 
^^.go V, pectoris lor.cata, cuncta pra.ter.cns aure 
surda, nihil appret,ans ventosa, fr.vola mun- 
drormn pat.entcr sustinuit.vallo.nexpugnab.U 
punTat s e' innoeent.a. cireumsepta.nce unqua,n 
vamtlt,bus acquiescens, honestaUs custos ct 
van,wuu -1 , g „ candid,s gressus suos conveniebat d.r.g. s. .te quod 
fnccperat perfeeisset. Quod ut v. . ,.o d s AUa 
Jhcsu Ch.-ist., tamquam ver.e ceUa '^^^1^'^^'"'^; 
tamquam lacus misericordia^, tamquam nvus et 
eb™U t Pietatis, dilect, su, dedccus non n.od.ec 
; av.ter sust.nens, ardent.que me.,te eomp n 

errant.um stultit.a. P™-'-"»™'"' "^^" ! ' Inor L 
fixa gladio, vulnerata non -ed.oen ter a.nor, 
iaculis compassionis laqueo suffoeata lacr, 
^r ,; imb,'bus eniuens, ,ter quod arr.puerat 
^™ doloris incendio p,-a=term,s,t, neque quo 
proposuerat curav,t postea perve„,re, s d fest - 
nantius figens pedem, domum quam e.Uus est 

"l2 0Uudab,lispuritas,olaudandabenig,.itas^ In »-,»,,„»,_ .ratiosa sanctitas suavis innocenUx.qu e si. suos ^.^^^ 
: m.t et instruit possessores! Quantum lervorem 
pou. ardor.s et incend,. generare ! Quantum 
no luminisrad,umprogencr.'.repotu,t ,ncxt,n- 
!uMis ha;c luecrna! Quantum potest ,r,-,gar, 
't. iv .ulent.asieei co.-dis tanto d.luvio nec areaj 
du lc tois, tanta exuberanUa ,nell,aua. p,etat,s ! 
Sed ,u"cicam'?Quibus verb.s possunt cd.sscr. 

vUtu'tum n...-ab.l.a, qu. ^-"^^'^^""'^^XZ ^^ 

oredulci virgine radiabant? Nonne vntul.s spe 

c. um >onnc lucerna gratix h, nonne lampas /, 

ad,a'ns diei posscf? '^"T "T" cXm 
vocari poterat sol, luna, lue,le,v ^l'^'^'^ . ,„iu, 
triclinium Deitatis-.'Nonne v.t.s» 1-" -• P»^"^^ .^„,„, ,^, 
spe* oedrusconstantiaj?Nonnepudor.sl.banus, J l^ 

au oliva tructifera, seu malum pun.cum car.- ^^^. 
tatis virtutc congrua propr.etat.bus s.ngulo- 
rum! poterat mer.to et non .mproprie nom.nan 
prorsus ita? 

ANNOTATA. 

a Saiculo XIII dicecesim et urbam Leodien- 
sesmagnam sanclimonim famamjurc mcnlo 
adeplas essc oslendimus in Commenlarw prm- 
vio num. 1 elscqq. , , 

b De oppido Lewcs vide Commcntarmm 

^''cAdeoT^Zagal'"^ «'■«' "'<"''° ^^" ^' ^""'"' 
,.^^t^e!mart,ris cullus per ardnuam 
TeodJscmd^occcs^,n,ut nulU sanotojnodo 
B Mariam mrginem ecccipias, lot alla,,aet 
tt,c.aiMdemesscntdic^aJu.an^^ 'van^tibus acquiescens, honestaUs custos IZc.Uu''^ suumpondusaccipite.polypUc^ 
Ipecula, maluris vestibus et ,.epUs g cand.d s P P .^ Uodiensis, a ven. m,-o Ca- 

speuu.a, i„„nnntnm necessilas ami'i^ B. Ida, ab 
una suarum 
sororuni re- 
pulsa, frc- 
quciifot DC' 
ghinas et iri~ 
clusas. 

•mundialium • beguinas utcbatm, et hoc solummodo quantum nccessitas 
aut utditas aliqua postulabal. 

11 DE FEBVOR.C C0.V.....SS.0N-IS ips.us. Qua^dan^ 
verode sororibus virginis, ea qu,e mund. sunt 
sectans et appetens, graviter sust.nens dulc.s 
Cmodestiam, qu.a d.ssimilis tam corde quam 
et eorpore sib. foret, crga ipsam frequent.us ad 
ci euii.v. _,.,...., :„,:„.,„„» cnfip.tatemcru- ^anliqu,e diceccsis Leodiensis, a ven. mro Ca- 
rolo de Ridder edilo. 

d In codice ,ns. Leodiensi uUquc omMMur 
Inen Ka.er.na,. ^-odquidcmplu,-,esoc,^rn^ 
incodiccms.B,-uxellensi.JamveroCatha,ma, 

;" t Lewensis so,-o,; sese claust.-al, subj.- 
ci^ns clausionl, sub hab.tu Cisterc.ens.um et Ydai moaesuani, 4"i'* "'■'- -- ■ cien?, clausioni, suu uaui^» - — 

et eorpore sib. foret, crga ipsam frequent,us ad ^'«^;/ eorumdem, solcmnitcrprolcssa cst 

',acu,.d,ammovebatur,,psiusquesoc,etatemcru "^^^ ,,„, ,, „■..« v,tam ^n. 

bescens, nolebat quoquam pergere cum sorore «^ « « cisle,-cicnsium . Frequcnles qu,dem 

verecundaquodvirgonobd.sor..atumundaUun otu^a ^^^^ .^ ^.^^^^. ^^^^^^^^, . 

non splenderet. Sed pra.dulc.s et amanda p.a -^^'^ ,,aem cranl ccclesi. m opprdo 

virgo de istis omnibus parum curans, ajd.ficar. cu- '^'"'^J J.,„„ „6 oppido Lcwensi paucis 

pilns, frequentabat cura laudab.U tam rec usas A J^^^, qu^ suashabcrcnt inclusas, uU 

,1 beahinas i* Quadam die v.rgo laudabd.s, teucis ai_i:>"u, ^ ^ ^ _„,_,.„ ^,^ ^Milihusalits- 

qua.n u b ..noHpret. sorore sua • pesli? nua... begn.nas j - . Mu"""— — - -" 
cum ad locum quemdam aecederct, sorore sua 
comite, contigit quod orfic.um expresse d.a- 
bohcum, inferni tiroc.nium theatrumque luxu- 
rit testis'.lla volubUis chorearum, de qu.bus 
dic(um est pcr prophetam : a I„ crcuitu impn 
ambulant, » in quodam loco fleret per quem ex ms Ub,-o SancU T,-udonis de redMusahts- 
quehujusmodi collige,-c est (1). De mon,al,bu 
lcJs p,-oUxius in hoc lomo d'Otu,-,^mus 
i„ Commenta,-io.p,-vcvio vitm B. Do,-othex tn- 

clltStB • 

e Literalis scientia; schola (2), irf e5i schola m ,9, ranpiua vbis Literalis et Literatoria. 
tl> Biblioth6qued« Uegc, num. IbO. - i.2) Cangiua, qua AVCTOTIE 

R. D. B DIE VIGESIMA NON\ OCTOBRIS. '" 

i ,■ ,.nr>: ,Ii,cehanl Hanc scholam non 0:1 liqmdum. Pvla,-em eas, poslquam he- 

A qua pwmh Uge, e disceoam ^^,^^^ ^.^^^. ^^,^^.^^^ ,.,^ „„„,„ conrencnud, 

habuisse ridentu,- beghm^ ' " 'Vwm-ia-rfe paulalim desiisse, vel polius in eumdem cce- 

,ricisNa.a,-cm,u-c .''« "' ,'f '''*^~/^. Lm ™m bcqhinis cicali G,-ycken ab A.-noldo 

VWa,-io in B'-«*''"/;«'i'<^^^„«^^/,: , ;',,:^ van Schiccn cjusque «.ro,-. Ch,-i..U„a /uisse 

ranii.nunc '"^^•"""''^ ''f^^^Z^^nf cong.-egaias. Quod factum suspico,- quia , 

„ heghms ^7';"";'''« '''''"^ "^ X^^nv- «'« riculUh-ycken . scpa,-at>c alin' ah aliis cice- 

inlo,-matam (1). Ibnlcm <■ " '« ■7';^,/7,. ,,„,, ,a,-um caslimonia non pa,-u,„ pc-uiila. 

quent,ss.ma e,-a. m '^-J^^"^ ^ ^ ^^ ; , „,„;, la hujus conjectu,->c cat,o est quod M- 
simx puellie, uti B. Beai,uT. m "yP "' . , ■,/;,/««, s,mi!c in oppido 

..cholasticis a magistcs a,-lmm Uhc-ahum ^^^^l/j;;;,^/.,;,,^, i',,„„, /,.,,,■,,■,,,„,,,.,. ,.,-,(9). 

instiluebantm-(ZY i^.unte !ctate Hnnc a,molationemp,-ol,-aximusutsit insup- 

iArs scribemh. in quani ah mcunle ntate . ,,i,,,,tationis. quamnos- 

incubuit B. Ula, ei poslmodum magnam p,->e- P«"'™ '^'^"^^^,.,,^, „, ^ ,„■„,■, ,,iidU lo,n. V 

,„ut ut,matem , quum agg,-cgata est m num- 'j-^f^f^:^^ ;'.;'„, selgii. 
,.um moniaHum de Rameya. Has en,m haud ^;'°"™',«° ^^^,J^ quemadnwdum ex 
.rncdioc,-i alac-ilate e:csc,ibend.s hh,;sope- J^^^'^^,^".^, iZ,„„is deteCis, ma- 
,„m de,li.^se, oslculemusm Appemhcula Plli^;^'lch,-istia,uadCh,islumc 
p,-io,-epost^. U..Vitam.Hicla,„ens,gn>fi- " ^ f '^p^^/j^; adhibue.^nt p,;.se,-tim 

L-eveUm.. nullam «>'ff.»'.--':' /2t"a«i 'eTfigZbihlicas, qua,.m S. Paulus rel 
Uc, t,-ibuendam esse, quasi mter sodales aut eas j j ^.^^.,^„„^ ,,.„,;i„o, 

coieras ,-a,-is ,ne,-ilis ecccelle,-cl Resnon.ta fj^mZcLrant. Ye,-um multo Un^gius 

se kahet. Olim sciUcet "-"«|'-;XtVr- pro^^ssisLt plu,-es ..a-iplores ecclesiastici, ,., 

n,uhe,;h,<s. maxzme '"O» «''*«;■ ^'^.'f; '^■'^ l pr^cipue S. U,'ego,ius ^fagnu.s; qu. ,„^shce 
B arandisludium. quam rulgo c, edatu, (3 . J^i-J.^,,, a,-bo,-es, planlas, fto,-es ahaque 

, Pepium -«/.p'""'-'"""::;?,::":jrji S™-"- ^/«'"■"'" p-""'"'-'^ '■« ■«"■'•" '"■'"■ 

el c!Cte,'W muheres divino cultui dicatie suo ^^j^ ^^^ j^^^,^ ^^^^^^ ^^^^^^^ ^.^ ^^,.„ ^^_ 

mentogcreha„t{4). dio levo manibus multum cei-sarentur, plures 

h De /hninis Belgii in^lusis vule annota- fj.^^';>^^^^,..^ ^„.,.p,„,,, fq^, i„,er S. Be,- 

tionem superiorem d. na,-dusi„-tcscrlim.i,de,w>'Musoclogmtasex 

i Anie mimtm 1231 jam e,-a„t /-<•"« hcgiu- . '-f^^^^ ca,dica Canlico,-um) imilnti .«<„(. 

„ie .. idque constat ex Vila ms.B. Beat,;c,s ^^^. |,^^^,^,^,.,^,_ canonicus S. Vicl,„-is Pa- 

Nazwethanx. quie a pat,-e sico Barlholomwo - ^ ^ ,,.,.,,,■„„,,, ,,_^.„j „ujsticas coUegerxmt: 

beghinis Lcccnsibus c-udienda fu,l co,ic,-e- ■ , ■ ^ ^, „,, ,,„,„. ,.,„.„.,.„, pc-ti- 

dila. etpostca ,„o„,alis Vallis-Flo,;d:e facta " l"\^,^, J„,^„„., biog,'aphus, p,-oul c.r l,oc 

abbatisso! suie mandalo in Bm„eyc„s, ca-no- ■^ ^^.^^^^ ^^^ ^^ Uqummliu duhita- 

bio sc,-ibe,uh a,-lem di,licit, uhi B.hla IS , a- 1 J^^^^ ^^^^^. ,,,„,,,.,j,„,,, ,■„ j,,„,a, r„o,u„hs 

lensi, anno 1232 ^'f"'''''-^''''"'!"'^^,,^ Vi,a contentas. explicwcnus. Et qui,lcm ul 
usa(5). De beghi,nsLewem,buspost s. c^, ^.^^^ ^„; p,.opens, e,-a,„us. 

Xm ,„ag„vm ridenlur /,alnusse ■^f""''' '^';^f,„„ „„„d nost,-o wro in bene nudhs 

.,,,ij„o,-ci nisi quod in PohjpHoMs dtceeeos r^^2!laUcgo,'icis, cel etiam in ado,-nan. 
Leodiensis anni 1558 ,nc,„oralur <;"'.""'"- ^:,,,./,.,,.,.., ,„„.,■,,, f,equenter exprununtu,-^ 

,ia (<i). Ner ,ne qnidcm latet leg, v SMu ,hs .,„„,ari,nus, ,,,mm lu,jus,„od, 

le,„pLh beg/,inagii Le,cens,s, f<l»odj'';[- %i„,,alionrs non sahs ,-cs /„sto,;cas spee- 

tremum siceulum XVIU. Jussu.Joseph, I ep ..^,, ■,, ,. Mica,-e sc,;pto,-cs qu, .n 

Ge,;„aniw impc-ato,-is, fml ™«A;''"';"' f' '" Z.um sensu apc-iendo ope,-am s-uam p.««- 

a,-c/,irio ,-egio B,-u.reUens, servatur),begu- e« „„„,,„„„,, /,„„.,. loco s,ib oa,hs /la- p 

nas qu^e in (Wgc/ien, riculo pa,'Oc/u.c Heelen run(. ^ _^^^ ^_.,.,.^,„,. ,, xllqu,. 

G oppido Le,censi adjaccd.s. ;'<■.'/'*«"' '"^ ^Z'' S. G,-ego,-U Magni lucuh,-uho,uhus 
uLn eamdemque domum, ad earum usum ainm ^ ^^^.^^^,^,„ ^ 

ZA,-r,Mdo ran Schicn cjusque ,uro,-e Ch,,- •"'l,^;,,,,»,, solis, L.n... Lucil.,-,, S.der.s 
tinraccon.ntodata„>, anno 1242 '^o„rerus^: ^^ ^^,^ ,,^,__,^^_ ,„„., ,,^„ oi.vu . 
ea..que ineunte anno 1578, su,s ,ed,bn ,g u .« ^ ,^,..„„_ ,.„ p,.„,,,„„ Cap.tc, ad 

fer,-oque vastatis, Leu-a,„ -'^'■-; , !^'; '"„ "^' ,^clolle,ulas m,-tutes, biog,'aphus .:qu,- 
LnicilU mutatione ag,t quoque ^-P^"^ ^„,.„, (lo). 
H,ic/iel (7), refe,-ens tamen ad an,n„n i.j,o / 
InZag ec-sionem. Qu«^ na,;-aUo nonpa- 
! lJ,/l,;,.atur e.c co quod i.,/, »- Lewen- 

qlunaram Lewensium quibuscum B. Ida egit. 

,q, Carlubire de rAM.ay'^ dc Saint TmrKl, 

,., Oi0lio..,ue ao,„. ,.0. .^nus^U, a B^.H. -e.^ -^,- -,,_ V^ ™ a ... 

...M ,y ibid — ■3» Cfi. Pii'. Ihcs. An., i. I. i'''B- r.re"<'rianuiii. *'ol. .«11,4»', ><- _, ^vvvill 

-X^. t^o... - ^ -■ -, ,;:-e:: .. ^. S^v -..--;, -rsSn^l^^^^S 1V2 DE B. 1D\ LEWENSI VIHGINE. D EX MSS. CXPUT U B Ma fit monlalis Cistorcicnsis 
'i,^ nit»nastcri(> ilc Ranicva. 
Eius consolationcs ct victoria^ 
(le diaholo. Scribit libros h- 
turi^icos. Ejus spiritus con- 
tcniplationis. B. Idft trc- 
deciw ann s 
wiia P "'0- 
7iialis Cistcr- 
ccnsisinmo- 
nastcrio dc 
Rametfa, 

* Raniciani • habilitatis 

• citteiisquc 

a 

*add. non 
b 

• add, Jhe- 

8U3 

• add. eam duloissima l>,a v.rgo »'='"1 "''^ proeurante 

pat,, suo GiUeberto qu. jnm u .- P^._^.^ 
rat, n-a.U.n,cc.,K^u- ■;-;"; ^^^^^^^^„, 

""""'P^'"" ."."". «peditius mililare, gra- 
■■^f"r": uUnoc^'i"S.rossa.Ib,auelongo 

tulauteraUoam ^, ^ paupertate 

tempoi-e bcat, "^'; ''•"'. ^^, fl.„,jter observavit, 
cordisetcorporis, ^^^'"^^J^Ze.s et habi- 

^.ri;^^™e;ibusre,ulansm,m,a.,mundum 
:;;:„, ^..no,.iasup.avi.«ead^ 

J'^™'^^"^^'T,.;ro^rnocte,vigiUsp.- virginis mentem pacif,cans , !oMl'm<^, 
;^,tusanimi.ueconstant,^a-n,^^|^ 

buerat diu, non minimam spiruaiLn . 
largiens. au-mentavlt. pvticntiv et 

AnvEnsiTATiBUs E.US. Perpendens ig.tm lUe 
cognitor omnium quam prudens quai. magna 
ni^ns, quam fortis, quam ^ro^^^ 
riiscrota quam patiens, quam saluis,quam n 
:;mr";.;ifb,.e^tma)orem.™cUn^re.^ 

agrun, P-'---''-'''",,';:"; ,= „tTo b ,s fortius 
pugnatoris hom„,un ost s^ex.t ^^.^ _^^_^ 

et profund.us « ''^' ■^^" ^, ,,^,,„ti pen,lus 
postulaverat a d,lcao quoa i 

^„,.,aretur.hostisi|lc,^-.u^;-^^^^^. 

gravioribus eo,.po..alium verberum, ' ^^ver- 
etvehemcuius apertis et asperr,m,s .psam ver 

"^;:^:L:f^r!;lcompletoriumomosetmodus 
oI'::Vauoddebeantsopor^r.Iu,ev.s 

etcorpora reparar,, l™^'?-'".;^; t,h,ribus 
C,.eauentius noct,bas plur„n,s d, s verne 

r -,.,,,nf sed vii-go recolens qui.i bcatusM. 
': suff ; tentationem et ea^tera, armis jus- 
qui suni-i fipfensata lorica fidei, bo- 

cl.peum lap.ens ^^^^^^^ ^.^^. /11 (^OIM »»>w/- 

tis modis im- 
pctum facit 
diabolus, 
* deest sed. fjus pa- 

tientin victus 

c earnem, da.mo.ua -l^ " ^ , „^iti»B a, sicut clipeum rap,e,.s , v„ , — - ' '^„4, i^,;. 

i~.;;tXdb:^q^-''°^'-^'""'^'"- ■""'■*"'";tr^^ S^- «-«»- 

tinorum6psalle,ctoffic,u,na- „ ^ ^^^^___,_lj^ ^^ ^^,^,,,,t. t^um e mm 

et,ntus»ad\ocans, n,a _^^^ ^^^^^ etintus»advocans, "-■";;•, ^,^.,„ „„am etiam 
foramen, sponsam -^" ^"^;^" p„pi„ans pocula 
secretius "^"^"'' "''^, '"*^ta„tamque inundan- 

paradys,, tantum " ""''^ ^^,^ "L^juleedinis ei 
tiam jocund,tat,s sp utus d; . 

n,eduU,tas „,t.mau^, ut co ,^^^^,^.^ ^_^ 

quid haberet '" ;^^'" j.^^J^Quippe fluminis im- 
manifest,ss.m,s oqu eU.r. y j^„,,,„aculum .erberum "^«c- -^^^ ;; connuctuum' 

'"::T'hn.n*irsus\inere, frequenter postu- 
r P,,d,".ttiam,Christum sibi turrim ,.efug„, 
lans EuUioiibuaiu, . . rn.^iAbaf sicque 

cistellumque * munmi.n.s *• fac.ehai, b 4 "conflictuura * castellum 
**in minimis quid haberet '"'^;;-™ ^^ippe numinis im- n,irabiUus est, ^^» -^^ ^-^us et aVexa- 
manifest,ss,m,s ''^1.''^"^", ,-.''',,', tabernaculum temporis spaUo cessabat a ;"=' ^ 

petus c.v.taten, ^D. UeUfi. t umt^^^^^^^^^ ^^_ ^^^^,,„, --"^. '"^^^ir m^l^isset a Do- xbique tto- 
vitio tfaudio 
pcrfuivlitiir. 

• lcgc piEeli- 
bans 

• voluit 

• /c^ecorrep- 

ta 

• c(s\\add. 

• add. Bic ^r::;r:t«u--"->--"^^- 

dicator. ^.,nulins quam delec- 

"°''""!::;::^"^n«'e.nqaamtunc 

tab,Utor v;'-8"^;^ ; V^^^ ,„,c,ans appet,tum,ex. 
perceperat,sp,. u.su,p ^^^.^^^,, 

,,ectala P'- '''=;'^p,,^„, d memclm. staduit, 
succcndensetexaspe,an 

studensque valu,t * " °f^;^,^^.,.,P „tiebat ar- 

hujus •"'>-'''■":,:? :;:tor,oposset ad • gaud.a 
'*^"''"^;:crsenmaCrsd.lectiovirg.,,eum 
^^^^r^> »t ignem purga,oriun,, 
■:r.sc.ptalaq^o,c^-— -an- 

r::.; r:^;t::r'"::u ;::::„ tardareuu.r. 

' ,.,r Donuno loqueretur, secreUor,bus - ■ *■ tim^hit mirabiliter ne per 

;;-:— ^:==;i— : 

— ::s;::.:--^'"-^-"^ 

"";VseM:^',gitur .nimicus humani generis 
„,:;r;sseqaaquamve.uUarelic.n^v^^ 

■- " ^"'t;:: dt"':u Pllnta; ■ Perpendeus 
ab amor,s du cedme PP^^^ ^^ opprobr,am, 
certius s,bi per o mn,a coUucta- 

virg,ni «•or-.am,_deeus t me u^^ ^^^^^^^^^^ • rfees' in perpe- -^ ,e.-venire^confususetvict.ssimus,-P-enire 

tiombus P^^^^""\'w,,ius lentare virgincm, 
minauam audens ulieiius • deesf »»«•• ""rlf* .iU ™,™«r.. ..,.,• ;■"- ToTi» .' i"'l Ki. ii.»»... "«'"• 

jobaiiei.^" Hnlofernis detruncans solUcita, '«'■'"="''',.;;,;„ acontraheretex ter 
qu,d i"»"^'^'":"' '"' "r^^retur a Deo fund.tus 

cere coipo.ai. u f obstaculis • pi'ai- 


BIE YIGESIMA NON.\ OCTOCRIS. un B. Ida scri- 
bit ccclesia: 
libros ■■ 18 DE LABOnlCET rATIENTI.V ET AL-GMENTA- 

TiONE GRAT...E ..■sics. Postciuam aulcm virgo 
dulcis se novit a certomine, <,uoa diu ^^^"^^ 
liberatam, a,i Rachelis delicias post Lya- tu. p.tu 
„°emsem.U.iUtus transterens, ascens.ov,es in 
corde suo disposuit, et se supra se suble^ans 
sumptis amoris pennulis, volatu desidern, con- 
iemplativis tract.bus sublimata, coelestium ar- 
cani penetrans, quasi v.rgula fu.ni ex aroma ,- 
busnvrrUcoet turis et omn.s pulverts P'Sn>™ta- 
: , ,;u-oductaceUa vinaria cumdilecto, de ,bula 
cojlesti nectare, corde norigoro, mente meU.flua, 
lacteo spiritu, caritatem in se prome,-.,.t ord,- 
nari Vacans ergo dulcis Yda soU Deo, ducens ,n 
d consuetudinem omni die dominica Cbr,st, 
corpus recipere, de virtute ^" ^^'^'^"' ^!°^ 
diens, in«scripturis occupans sensus exte„us 
clrporales, studiose Ubros ecclesice scr.bens e, 
corr Jensquemdam Ubrum ferialem /-^.on m,n.- 
mum^ in quo leguntur in Matut,n,s lect,ones, et 
plures alios conscripsitdil,genl,us. 
,. „„ 19 Ou,d4uam spaUi temporis abirevacuuni non 

:rr»*. pe m,ttens,iaboristemporelaborabatp,usc.,e^^^^^ 

divinir im- .-. *..«»,.rihn<. sfinclis orationibus ocuipata, 

pendit con- 
templaiioni, ducens suspiria, lacrimarum inundans nvulum, 
dilectum alloqucns ndudalitor. erucUxvit verbum 
mollinuum. diccnsiU^ : aScitis. o boneUomuu-. 
quo.1 ad vos non audeam accedere, sed ad me 
benepotcstis venire. » Quibus dictis. patcr mi- 
sencordi;c, qm astat posl parietem. mspicien^ 
per cancellos. respiciens per fencstras, ddeetam 
suam visitans, ipsius desiderium implevit Ecsti- 
nantius, amorose. Nequo soUunmodo v.ce illa 
sponsam carissimam placuil Domino v...tarc. 
sed qualibetdicdominica dulc.tcr cl d.vmUus 
ipsam perannum mte^rum visiUvit. conferendo 
plenarie saporcm el dulcedincm quam pnus con- 
suevcrat habuisse. cum corpus Donum susce- 
pisset. Quo la:ta bencficio, ver.us in teu omco 
dulcis virgo composuit, qui laUno eloMu.o t.ans- 
feruntui- in hunc modum : EX MSS. » deest 
e 
f PocuU quro trMluDt gontc. Cl.risti bo.u const.uU ; 
Sed melion. salis sunl luco Hua. d,a Oeu* .psc. * (leest amsquetemporibus sanctis orationibus occupata, 
se duTcto placentem host,am ofTerebal : quan- 
oque V ta=meritis eontemplativo spir.tu asccnde- 
bTs,.bUm,or, ta.,to s.bi et p.-oxim,s .n ommbus 
hum Uor om^ibus • descendebat. Erat qu„lem 
V- "o laudab,lis utilis aliis, s,bi prudens et Deo 
p lactla vultu duU-is, devuta spiritu s.cque su, 
?ere am nescia, quod, cum ascenderet ad a - 
Ure, anctam Eucbar,st,an, Pe-eptora ,m n- 

cua -.m meduUa tritici, vinoque quod Uet,l,cat 

^ l^ninis debriatam, videlicet uvae sangutne 

me'ra " mo, V ad cUorum de p.-esbyterio dua. 

™s"en "m reducere mon.ales. Cout.g.tqueper- 

n?^ ies quod, oblita eonsuetudinis ass.gnata^ 
non Wberet id calicem quem propinat custos 

eccesi. ^:^i-^Z;^:C^ ^. -^,z:;:^j:au,n^.s ««».«»'.-. homtes. s:,!, prmfectihospitum cwa.c a"^«'- 
iZnc probawnem canUidalorum v,t>e mo- 
n:::ic:.inpleris.,,e,le,.cn,iru.,^a^^^^ 
duo^ occicpassc mctses lcoimus.Sed no« «O' 

^rxrs»» .«,..-'. -7«; 


ut propter 
Cistercieri' rtque sententia generalis inter ipsas, ut 
qX"mque non redirent «^dinate de aUan. ^^^^^^^^ ^^ ,on.^c—;^^ —^- .^am apud , 

":=.r:is==r^„i jt.;:r; -2'^ b-: 

^as consue. !^,^.:„erent, scientes se sui non esse pectons,boc 
tudines in ^"^*'"^"^^"'' bonum obedienticoquaUc-umque an- 
.^n^cnda casu proptei bonurn op observabant.O dira pro- 
Eucharistia gustia datam sentent.am obs^^^^ Oausteradis- 

P^nasdet. ^ijentia ! improba "^^^"^"'^ alHipis 

Sedeamcon- . dum sic amanUum pectora \ex.i% r 

^"^«'^ Ir^ich " nulU languori miserans, nulhs mola 

Christus. et ^^"^.f ' "" ^.^it.bus emoUita! Qu,d Ubi 

det amant.bus.? ^^^,^\^ ^^.a inllicta 
ergo virgo P-;»^"* "!,'"-'' Qrdini, teneretur, 
sentent.a ri..<l-^,»t mnn nu'am sp.ritu, T^I^Xf^^-J^rta nunc cUcere sotcmus. 

recipiens,/;.,-..»^»"";^;»'-^^,,,,,,,;,,;». 

suet,cdinis hujus •''=». «»».f^.;,„ ^. paulaide 
Dequareagemusmfrain 

Montaldo. ^mctimoniales in 

e Qu.n.uiaem^^ ZstUu,;ic.s el 

ferialis 7«-«™"!- L':.S< /«'•"""" Lm secretis orat.on.bus ad dilectum p cum secretis oration 

,,Ma..e„c,De=ntiy.is^^^^-;:;;^-,'^-^ 

Octobris Tomus XIU. Sf,ercic„nc' Co„s,.e.ud,n«, c • \^^^^,,. U2c, 

,e„e. De Ri>il.u. «''""'^''"X;! a InUa.ia v" ftri".»".' 
,,„. - (41 GloManum ,»«">«' 

Didot. 

jj fer,ale DE B. IDA LEWENSI VIRGINE. GX USS. 114 

feriale contineiis officia fenay^m, de quo Car- 

pcnfaniis (i)- 

g Calix quem propinahat cusfos seu sa- 
crista eccksite non Christi sanguinem, sed 
vinuyn continebaf (2). Sanguis enim Clinsh a 
ffiacono c/abaiui hihcndus. Venim in Capitulo 
generaH iotius Ordinis Cistcrciensis anm 12G1 
statutum fucrnt : Cum ex percoptione sanguniis 
Domini quem post sanctam communionem m 
calice solent accipere personaj Ordinis pericula 
gravia jam evenerint et possint evenire in poste- 
rum graviora. oniinat Capitulum generale quod 
monarbi conversi et moniales Ordinis, exceptis 
ministris altaris, ad calicem more solito non ac- 
cedant(^). Hinc sequiiur Ordinem Cistercien- 
sem, admisisse ayino 12G1 ianquam legem, 
disciplinam sxculo XIII passim usurpatam, 
dandi taniurn sub %ma specie corpus Domini 
non conficieniihus Eucharisiiam (4). V>. Idam 
hibisse caticem sanguinis Dominici non legi- 
«i«5 in ejus Vita. B CJVPUT III 

B. hhv gratite extraordinari» et 
ecstases. 

B. Ida divi- XDeintelligentiaipsiusetaugmentojocun- 
nitMsdocetur ^^.^.^^13. Cumque virgo Uudabilis, efnata Sancto 
christiana g -^.j^y ^um persona quadam coUoquium de 
*"^'''^"'' rebusJpintalibusiniisset, disseruil excellentis- 
sime de modis et ordinibus quibus lumen inac- 
cessibile Deitatis se transfundit ad angelos. et 
quod mirabilius est, de iUa ineffabili Trinitatis 
unitate dixit mirabilissima ; quin et alia plurima 
declaravit. qua^ propter altitudinem excellentis 
materite subtiUtatisque mirabilis,a persona cum 
qua virgo prienobilis loquebatur nihil potuerunt 
intelli^i, nec sic in aliquo detineri. Quod adver- 
tenset^cogitans in se ipsa, verens ne auditonbus 
occasionem traderet aut signum aliquod a^sti- 
mandi quod aliquotiens tracta esset spiritualiter 
in sublimi, statim ilectens eloquium ad ea qucE 
mirificffidulcedinisbumanltas Jhesu Christi pne- 
tcndit intuentibus cordis acumine non velato, 
• add Jhesu sermones ab infantia» ducens et dirigens ascen- Cbristi gaudioquc 

perfunditur 

ccelesti, 

* add. post 

• deest dendo per ordinem, tam gradatim quam smgu- 
laritt-r distincte laudans smgula, collaudando, 
plurima protulit, qua^ nelegentibus aut audien- 
tibus generarent fastidium, hoc in libro consulte 
pra:termisimus annotari. 

o2 Non multum vero temporis • iUud beneli- 
cium, pra^ter* quod ei fecit Dominus visitando, 
sicuti jam superius est prajtactum, fecit ei et 
aliud non minimum laudabile, nec dignum pc- 
nitusreticeri.Quolibetnamque sabbato dediebus 
dominicis inslanter accedentibus,quoddam infun- 
dens gaudium prorsus inaistimabile, et sine du- 
bio nou bumanum, sponsam Christus sibi caris- 
simam jocunditatis nectare dulciter et medulhtus 

• odd.redde- adeo mirabil.ter dcbriabat, ut corpus ejus * iHa 
rct dulcis jocunditas non minime fatigatum. Diebus 

• diebuBque jj^j^inicis tota die fere frequentius ipsam tanta 

tranquilUtasadeoquemirabiliter perfundebat, ut 

(1, Glossarium eic, V> Fcriale. - (2) Cons.Cist.. cnp. 
LMU pag.l55etseqq.- (3) Nomnsticon Cisterc. p. 144. 
- u/Binterim. Denkw. der Chris^Kathohschen ki.cbe. nequaquam plenarie posset verbis mortalium D 
explicari Post h^ec autem, in anno altero, ad 
augmentum pr^faU gaudii, vh-gini contigit ut 
sexta feria post Nonam pauIuUim gaudmm prx- 
dictum semper accideret inchoari, sicutatota* *decst 
sexta feria per totum sabbatum hEtabunda, sem- 
per die dominica subsequenti tranqudUtatem 
pemtus, tam spiritus quam corporis, tere toto 
dieispatiosuscperet inauditam, sicquePater* -^- 'n.sc- 
corporalis figmentum * cognitor, parcensm.se- •' ^d.» ^. 
ricorditev dilectce corpori, intus alebat spuMtum 
supernis aromatibvis, ipsum bonis interionbus 
refocillans, ut suimet omnino ncscius onus* « boaus 
molis corporeaj non sentiret. 

'^S Quadam die virgo laudabilis sedebat soU- ct cxtasi ra- 
tar~ia quodam loco unde co^Iorum* d.lccte** pote- i^-J--^.^^ 
rat intueri, nec tamen vas curabat cernere, nis. ^.,^^^.^^^ 
quia latens intcrius quiescebat thesaurus .Ue 
nobiUs, quem tota fortitudine cordis et corporis, 
tenerrime diligebat. Dumque iUic delectabiUter 
resideret, ecce quicdam de momaUbus illuc ad- 
veniens mo.-e claustralium s.gnavit virgmi,signis 
rei convenientibus, ut ad fenestram citius pro- 
peraret Videns illa se * vix** proe magmtud.ne • se.l 
tractus mentis placentior.bus curis tunc tempor.s **add. mtel- 
dedicatui. surgens nolente spiritu non obedire ^'ff^" 
voluifmoniali, fructum obedientix d.scretiE «nolmt 
pra3ferens spiritualis, etiam nec modicu), dulce- 
dinisvoluptati. mi.-um vinculum obed.ent.a! 
delPCtaUo corporis*languidi! Quamm.rabiUter ^ pectons 
conU-adictorie rem eamdem contend.lis adipisc. ! 
Videns autem moniaUs iUa, qu^ venerat, ipsam, 
apertis oculis, immotis palpebris, mir.fice sp.n- 
tuaUter residentem, cor Ulius percipiens confor- 
tatum, stupefacta non modice mirabatur ; virgo 
vero dulcissima * Yda, sicut ei signatum fuerat, 
perveniens ad fenestram, illuc* diutius cum si- 
lentioresidens,tandem quidem* locutaest t.more 
conscienti^ paceque proximi conservanda. Quo 
facto satis lucide decla.'avit quanti sit ponder.s 
spii-ituaUbus, Dei dulcedine degustata, confesUm 
adse regredi,dequerebusforinsecis posseloqui. 

•^A DE NIMIETATE GAUDII IPSIUS. Semel equi- Ad nimium 

dem accidU, ut eo tempore quo more soUto gau- gaudium^^ 
diorum ingluvie vexabatur, ut prui mtolerant.a ^^^^^ 3 ,^^ 
jam dicti gaudii necdum mori nec diu vivere eumitEucha- 
videretur : quid ab ipsa tunc agi potuit, quod ristiam .■ 
erat hoc consilium requirendum, quid poterat 
remedii procurari? Tandem sanum consilium 
idoneumque piuriraum felici virgini datum fu.t, 
scilicet ut reciperet corpus Christi. Qao audito, 
virgo laudabilis, nolens effectum* animi nec suum • affectum 
desidenum declarari. vocibus aUioribus : « "Wat 
sal mi Got n exclamavU, reUgionis pretium et 
desiderium sanctiB mentis volens iis ■ vocibus 
occultari. Tandem sano fi-eta consilio, suum re- 
cepit dulcius Redempturem, confestimque tran- 
quiIIitatemmaximamtammenUs»etcoi-porisest »add. quam 
adepta el sic idcm moribus * et medicus comple- * morbus 
vit evidentius in dilccta quod olim dixerat per 
prophetam : a Ego occidam et ego vive.-e faciam, 
pe.-cuUametegosanabo.))Sedquid*estquodita * add. hoc 

feceril dulcis virgo? Numquid Demn contranum 
sibi ipsi nitebatur enicerC? Numquid gaudia res- 
puens a dilecto coUata dulcius, ut furtius eum 
confunderet, ipsum interius invocavit? Absit, 
absit. VocavH siquidem ipsum interius, non ut 
esset sibi contrarius, non ut gaudia toUeret, sed 

IV bund ni theil. pag. 509; Bencdictus XIV, De sacrlficio 
Missie iib. H, cap. 22; Zaccaria, BibUotheca Rituahs, 
tom.lil.pag.CXCVUetseqq. 

Ul * add. felis 
*Ulic 

* queedam DIE VIGESIMA. NONA OCTOBmS. 115 • sedarentur ut mentis insaniam et tumultus impatienti^, 
quam fervoris incendium et amoris acerbi as, 
lov^ prorsus impatiens. compellabat ardentms 
ebullire, per expressam ejus priesentiam seda- 
rent* dilectuuque languon miserans, nequaquam 
metam gaudiis vellet imponere. sed mensuram tertia, fronte lajta, facic hilari, momalem turba- 
tam adiens, divina: magnitudinem bonitatis laj- 
tabunde maRnincans. ipsi jocundius intmiavit 
quoniam baic infirmitas non esset ad interitum; 
nam jactuva verteretur ad commodum, et casus 
nebilis ad salutem ; pertulcrat enim ille mistTi- EX USS. qm tfimen 
aliadic rrfi- 
ci non potcst. 
• quod 
a .tam gaudiis vellet imponere, sed men.ur.™ ^* ' ,;^"^^^ "^"J^^j/.^^.^iutate sp.ritus in peoca- 

25 Ali.. vioe contigit ut ^ in f-';^-^™;; ^i m d cuiere -, vuin.mque pro i.ono susti- 
.» n^.iini^maan ssolemnitatibus, quoioia li& ih^< ui* muliiis et • primam 

• (leest 

• piievaluit 

» quod 

» laboruiitis 

B 

Terrc»').^ f'- 
bosfiistniii- 

c 
d 

• (KW.missas 

• lege muni- 
mine 

• fragrans 
*• ardoribus *add. et 

f . 

• add. qui- 

bUB 

• cceli 

» fiislidieiis 

• deest 
*» inire 
•*• mensam 

• adti. cum mos est Ordims magnis solemnitatibus, quo tota 
congregatio sanctam erat Eucbaristiam a recep- 
tu a mentis ardor dla.n allUgeret pt.B des.deno 
susdpiendicorpus Cbristi Jhesu, sustmensque 
hoc desiderium usque ad Primam, ammum ab 
l,ora Laudum & repnmens. ulterius expectare 
non pr.ovalens, illud habere voluit fes tnante , 
velleque suum super hoc fieri prx-parantms u t^ 
lavit Ad Prima' corpus Domini sacerdos secum 
Xbt ipsum volens ei tribuere, sed arn.cta p- 
desiderio ardoris vehementia, quasi exta.un pa 
tiens fere mort. contermma, perficere non va- 
ui • quod optarat. Tamen ne proxim. turba- 
entur nitebatur adeo fortUer revocare v.gorem 
corporis, qno * laborantius - facies pr^ labons 
angSa' videretur tota nigrediue c.rcumlund., 
sacerdosque nibil efficiens, secum sac am Ei^- 
charistiam, ad ecclesiam rediens, sicut attulerat, 

"^tLmtat.buscv.roqu.busmosexigU 
ciuas*c/ m Ordine celebrari, primis orai-e potei at, 
sed in secund.s minune. fervoris indic.b.h, car. 

'usqut minin..* v.nculata.Die quadam m refeo- 
! nn^t susceptam Eucbaristiam. ad mensam 

S CDL,nagrans.odor 
■sJr^tu oblitasui pemtus statusque sui nescm, 

spintu, o.n J^ ^ eructuans,loquens 

Tt ut-t" ^^^^^^^^ 

'; d conventus mteU.gens m.rabatur non m.- 
nime (luodMn refectono loqueretui /. Cunct.s 
"v TosoiemnUatibus etetiam diebus ans.com 
™micaverat sponsa Chnsti. del.buta Chr.st. 
Sbari.Uefertaspir.uspa^paM=.sn. 

rfr;^i^^ss:mef^~«.cum cors reiuni uupuaitui uw..v.»vs. ^i- 

tis ipsam decidure •, ruinamquc pro i.ono susti- 
nens, ipsam in m.lms resarch-et. His aud.tis et 
hissimilihus.monialismodotristissima, purgaUi 

mentis facie.tersoque netus nubilo, spe resumpta 
tristitiam pcnitus expulit, rccLpilqui: solamma 
mediante subsidio dulcis Ydaj. • dispositor 

• desidem ANNOTATA. 

a Amd Cistercienses iotus c(etus regularis 
inmagnis..olcmnitntibusEucMristi^^^^^^ 
assidcre deUtmt. Taits noncrat o^^lOl^t^o d^^ 
hus dominicis. Etenim legin,usinhb>oton- 
suctudinum : In die Nativitat.s Dommi, Ccena^. 
Pasch;«, Pentecostes, debent IVatres pacem su- 
meve et communicare, omni occas.one remota. 
n.rforte abbas aliquem proh.buerU. Omn.bus £ 
vcro dom.mc.s dicbus commun.cet qu, poU.er. . 
Sacerdotes tamen, qui per sept.manan. ca ant. 
si die dominico non cantant, m eorum ..t po- 

estate commun.care vel non. Cetens vcro d.e- 
hus aui forte dominica non conmum.ca^ent. 

po a^ communicare si volucr.t (1), tx qu^bus 

noc locopa.a^ ^l-;:^^^^^ 

^^^L^cta erat, incipiente luce ^n mo- 
'»n^tprii'i erant dicends {S). . . 

" c so imnitas non idcm ac feslmta., s,gmfi- 

^^"";Xw;t:mc;!^dLgendum,ita 

^°'T" e4epto quod psalmi ot ant.phona. vcl 
,gatur . ^^^^P ° ^^"i,„;,rtinentes,d.cantur(4). 

f r"fe d r^ "/.M .( solemnUates hoc » namque » lege enu- 
tritiB 

• desipiat 
Cuidnm ■nio- 
niali impe- 
trat animi 
quietem. 

* ejusdem • dee&t 

• denudavit nardus Lasmenn^ r,„,tirilales rero ad 

alia nnnuspr<capaa Ji ^^^^^ sionibasaUnu>ue.^." -^^^^j.„„.S,i„ 

quid ecoles a ! »^'°^ J „,^,(„1 et orare 
"r ; ^r d^la t C •mas et pax ment.s. . 

"'"', m il.tur . tam dulcibus ferculis adeo- 

Quid mu-um ig.tur s t. „„3„„ esset et 

^ue spiritual.bus '^""t""; ;J".,„^etur apostolus 

,„.a, gustato spunt.., ^^^ „,^„, . „o- '-'-";;^ ^^ ^ "lemnitatis .0. earnde.. 

:r™=r r--rd:= ;sr:^&- ......st.v.tates. 

sem.tam v.rtutis d'==«^™ ^;^"'^^, ebatur ; st.mu- solemnitates (8)- . „^„ „,,; .Matis do- 

animum, ad mort.s V^'^^^ ^^ntls • cor- d. M.^x- ™^, ^ '«^'.^^, ,,,,6,„,„. apud 
lante mentis angustta cum d _^^^. ^, ^^^^ ""'''"r;,,^ Cassianus et Pallad.us. 

=-^5S::r=-^ == ^ -^^ ""^"" '''"" 

p 492;Ub.lI.cap.lV,pi»- e 1-16 DE B. IDA LEW Bs ^.ss. Quamlonam apvd monachos tnvalueritusus 
miw quotidie solemniter decantandi . Cister- 
cienses quidcm, rcUgiosissimi omnmm bene- 
dictime rcgulx obscrvalores, ab ipsis Ordinis 
pnmordiis, Missam quotidic dccaniamnt , ut 
patctccc co>wn LibroUsuum {i).Apud cos dux 
canebantur Missie in fe.<!tis Nativitaiis, Cir- 
cumcisionis,Epiphanix etAscensionisDom mt . 
m Paschafc ac Pentecosie cl tribus dicbus 
sequentihus. licm in omnibus solcmniiaiibus 
beatfeMarix Virginis,apostolo>^m, S. Bcne- 
dicti etmultorum aliorinn sanctorum {2).Ila- 
que in uno ca- his fcsii.^- B. Ida ecstasim hic 
commemoratam eccpcrta esi- , 

e Verba teuionica Wi here min harte eUipsis 
esse videntur et signiticare Qnomodo^-Domim, 

cor meum" !. ,■ j „ 

f Causa mirationis de qua inprxsenii hmc 
erat, quod apud Cisiercienses loqui tn refec- 
iorio scverissimc erat prohibiium. In Insti- 
iutis enim Capituli generatis Ordinis Cister- 
ciensis, cap. LXXIX tc g itur : Omni tempore 
secundum Regulic pra^ceptum decet monachum 
silentio studere, sed maxime nocturnis horis et 

B ad mensam Qui vero aliter fecerit, m ipsa 

refectione a vino abstineat. Quod si vinum non 
habuerit, uno pulmento, si duo habuent, 
careat (3). C.VPUT IV. 

B. Idt^ erga proxiniuni caritas. 
Ejus piotas in adoranda et 
suscipicnda sacra Eucharis- 
tia. Ei apparent Deipara el 
puer Jcsus. H. Ida quam- 
darn monia- 
lem a vitio 
liberat. 
* contni 
« ascaria • tenuari 
Alius vitium 
denudat. 

• quoddam 

• deprehendi volensque • noniali De dilectione viBGiNis ERGA * pnoxmos 
ET QUiBUSDAM MiKACULis. Erat qusidam mo- 
nialisineadem abbalia» quodam detenta vitio. 
Quiu accedens ad virginem imploravit ejus 
auxilium, ut ei non respueret suis oratiom- 
bus subvenire. Virgo vero laudabilis, petitio- 
nem humilem non cum fastu suscipicns, ipsi 
dedit consilium tam ulile quam honestum, 
videlicet quod corpus Domini quadam die reci- 
peret. ipsique diceret confidenter quod ad ejus 
subsidium a sorore Yda mitteretur. Illa vero lau- 
dandjfi virginis freta consilio, recepit corpus 
Domini, percepitque quod Dominus voluit vera- 
citer vilium per meritum dilectte virginis ter- 

minari *. 

29 Erat autem et qua^dam alia monialis, in eo- 
dem coenobio, qua; * vitium habens absconditum, 
prorsus latens intrinsecus, et quod numquam 
posset ab homine comprehendi ». Ad quam acce- 
dens dulciter cum lenitatis spiritu dulcis Yda 
denudavit, certissime per voluntatem Domini, 
quod ipsa tali vitio laboraret. Quod monialis 
audiens, volens* quod repeteret adhuc verba 
quibus esset de vero certior, sponte respondit 
durius, dicens ita : « Vidistis vos visiones? » 
Post haic virgo mansuetissima moniaIi*cer- 
tissime declaravit quod per Deum solummodo ENSI VIRGIXE. 

veritatem rei cognoverat; et adjungens ultcrias D 

dKit ei -. a Scio quod Dominus etiam super 

vos propter hoc vitium sit iratus, donaque plu- 

rima dignitatis non inr.ma^ specialemque gra- 

tiain vos amiserilis propter iUud. Quod si non 

curaverilis cmcndari, scialis sine dubio quod, 

permittente Domino, super vos graviter punie- 

lur. )) Accidit etiam quod in sanct.s suis Deus 
mirabilis cuidam persona^ languida;, per lauda- 
bilem virginem, languoris solvit vincula, resti- 
tuilquc languidam samtati. Unde v.rgo valde 
proUciens, in seipsa spiritum forUtudnns viri- 
liler accipiens, per lu.c n.agis solhcte semper 
ad gradumconscendcrestuduitv.rtutum meritis 

altiorem. _ ^..^un.lihili^^ ^i'^" "'^ **e- 

30 Aliavicecontigitquodvn-goprcelaudabilis, J.^^^^^^^^ 

cuidam de monialibus significans signorumgebU- ^,,^^,^^^.;^^.^. 
bus alVectus desiderium quod habebat recipiendi „ awinitus 
corpus Uedemptons, addidU etiam quod hoc nd,u.atur. 
voiebat fieri taii modo quod a nuUa de car^tens 
nosceretur. Monialis vero dilect^* virgini suum dulce 
spondens auxilium, pacificavit super hoc cor 
iU.us. Post hoc vero notificans sacerdoti qui.mdam 

de monialibus velle recipere Salvatorem, se dUi- 
gentius ad ejus adjutorium pra^parabat. Post I^ 
ha^c quu^dam persona veniens intimavit id ad 
quod vcnerat moniali, videlicet ut ad quoddam 
negotium monialis quam citius properaret. 
Statimque * vero dicta jam siepius monialis corde > statim 
dolens, turbato spirUu, festinantius adi.t p.-.oris- 
sam abbatia), postulans diligcntius soU.citeque 
suppl.cans licentiam sib. dareremanendi. Quid 
ei ix)stuIatio, quid suppl.care proluit? Nequif •nequmt 
quod optaverat impetrare. Tnstis ei-go vuUuque 
turbida fecit quod potuit, m.tiusque petens auxi- 
lium afrectuosospiritusoUic.terogavitDom.nus» deest 
Dnminum, cujusdulcis benignitas nullo term.no 
clauditur, ut pcr merita virginis cui se promise- 
rat adjutricem, occasionem miUeret qua posset 
ad auKilium quod promiserat virgini remanere. 
Gonfestim inundantia tanta de coelo descend.t • •cec.dit 
pluviarum. ut ad- dictum negotium, si vellet 
etiam, posset nuUatenus perrexisse. Sicque 
remanens gaudenter, detenta violentia pluvia- 
rum,rediensadecclesianijuvUdilectamvirgmem, 
quousque corpus Domini, quodexpectabat, vn-go 
dulcissima dulciter recepisset. Post ad locura 
idoncum ipsam ducens. egressa fest.nantms, 
ostiumque serans ecclesiije, non imprudens ^ 
deseruit dilecUm solitaiiamcum dUecto,priedic- 
tique negotii non oblita, nacta tempus idoneum, 
ad ipsam festinantius properavit. Quid igitur 
dicent increduli, numquid Helyae spiritum dulci 
sponsu3 concesserat dulcis sponsus, pcr cujus 
meritum languorem i-epulit et coilestes aperuit 
cataractas,repentemittens pluviam.cum ctfilum 
anteapurumconsistei-etetserenum? Quadam dic, 

31 Uuadam die vi.-go laudabil.s *,Dei piena ^,,,^.^^.^,,, £„. 
dulcedine, nacta locum idoneum ut pace spiritus ^/^aristia, m 
fruei-etuv, iUic sedit pacilice. Dumque sio solitaria ccstasim ra- 
rcsideret. qua.dam de mon.aUbus huc accessit, ^'^»r-,^.j.^ 
quuirens ab ea dulciter si nifirma vel debUis 
virgo foret. lUa vero gaudium spiritus hUan 
facie dulcius indicans, jocunde mi.-abUiter sic- 
que • respondit : « Ha3c gi'atia quam ego habeo 
me non debUitat. » Sicque dicens, inundantia 
graliie priepedita, non poluit ulterius quidquam 
loqui. Messionis in tempore quandoque coiUigit 
quod conventus ad segetes coUigendas abbatiam 'GlC (i) Martene, De Antiquismonachorum Ritibus.lib. II. 
cai). IV, pag. i47.- (2) Consuetudines Cisteiciensium, cap. LX, apud Guignai-d, pag. 158. - t3) Ibid., pag. 274. 

exierat DIE VIGESIMA NONA OGTOBRIS. 15.7 privata. * deest *deest *deesi exierat «, sed virgo domi remanens. corpus 
Cbristi studiose recipere desiderans, miplere 
desiderium procuravit. Quoe cum accederet ad al- 
tare, recepto Ghristi corpore.stare diu non potuit, 
sed procidens supino corpure super terram,diu ta- 
litcr jacuit. Quam quisquam assistentium erigcre 
non audebat.Sacerdositaque remgcstamintuens. 
accedens personaliter ad oslium ecclesia:, per- 
sonam quamdam citiusaccersiens. rogavit eam 
dulcius ut sic jaccnti virgini subveniret. Quaj ac- 
cedens ad virginem, ipsam jacentem erigens, ni- 
tebatur in quantum poterat ut ipsam possct 
ponerein aedendo,vertcnsque tamquam mortuam 
. /Musan.-huc et illuc,* omniuo poterat non plicare. 
;i ^ Gumque illuc* diutius jacuisset, translata postea 
Mllio super lectum, usque post Non^ spatium sic 

dormivit. 
Uemcum 32 Quadam die dominica, sanctam Eucharis- 

fortuito sa- ^j^^^ rccipere desiderans. usque ad Missam uUi- 
cra commu- ^^^^^^ ^.^^ p^^^j^ terniinum, sed decepta fuit quam 
nione essct .^^^^^ expectando : contigit etenim quod 

conventustotus,egrediensadquoddamu.dificmm, 
quodnuper factum tucrat, ad Missam loco per- 
geret celebrandam, nec habebant consuetudmem 
quod iUic corpus Domini * reciperent momales. 
Sentiens igitur virgo laudabilis sedeceptam, do- 
luitplurimum,cuidamquemonialisisnav,ttaliter 

nuod ex signis cognovit munialis certius, quod 
pia virgo gravius anxietate pectoris angeretur, 
rogavitque v.rgo meUinua monialem ut .psani 
nondesereret. Quoconcesso.s.muladecc les.am 

accedentes a.dificium, iUam Missam devot.us 
audierunt. Sed dilector animarum post M.ssam 
dulcUervisitansdilectam *, ipsamde se replev.t 
ca3l.tus. adeo mirabiUter quod ad locum c«-nob.i 
nou potuit de faciU i-emeare, correptamque dul- 
ced.ne debnatamque spuntu,.ariter .nter med^^^^^^ 
dum rediret oportuit diut.us remanere. Gumque 
illic virgo dulcissima sic jaceret tracta ment.s 
ab * exusim, faciem mirabiliter habens ommno 
rubeam et pr.claram, persona qua^dam mt.™ 
eam * videre sitiens. monialem soc.am vi gu.s 
dulcus peti.t. promittensque duo P-»t.na beat^ 
Vi.-ginis b,^h ipsa quod pet.erat .mpelrav.t , denu- 
dansque faciem virgims monialis. ipsam ostcidit 
rargms personu. Ubentissime intuenU. Quu con- 
specta persona. placuit, ad.f.cataque quamplun- 
C mum non minime laudav.t faciem sanct.ta U 
Po.t hxc v.rgo sese recipiens, statuque soU to 
jam recepto, redi.t ad ca.nobium -^-^ ^"^ 
moniali. Deinde feria tertia pust pra^d.aa n do 
minicam ipsam rogavit dulciter moma Us ut 
rpus^om.ni vellet reciperc. Cui respond. m.- 
S^ime pia virgo : « Bene mihi suUiciunt bona 
q^r^au Donunus dom.nica die propmavit.> 
An-.rlim d.e virgo jocundior apparens suhtu. lo- 
^u ba;:- cum mo^uaUbus ^e puero Ihc.u nato. 
6uam benigne interrogans qux-dam de moma- 
Ubus requifiv.t utru.n ei nasci vel pat.Dom.num 
ma3 ;-rpret.i vidc.etur-? Cui virgo respondens 
,7 L dixit ■« Si natus Dominus non fuisset, 
m.t.us, .tadix.t ■"-' , natus 

mori nequaquam putu...et seU ^^J 
fuerat, mortis pat. suppUc.u.n OP^^^^J^J : ^ 

Quotiens virgo nobiUs seu '^^^'^ ^^'\'J^^^^ 
3uxtaehorumsacei^tmntra.sn.a^^ 

c ^■:^^:it:;;o;;;i^^^^ 

nnt,-ms.cu.. pallida. n.otum sequens -"''\;:'";, 

citanU in uo- ^,^^^ pn^SENTI.^» DEI ET CONTEM.LATIONE VIR 

taliDomim ^" preUosa margarita summ. reg.s. in ad- 
'''-'' vLnTu Domlnico. stoundum sUUum tempons EX USS. •ad ' ipsam veris amantibus desi.lerabilem, ardenti deside- 
rio, fervore inelTabili, devotione penitus v.x cre- 
denda, movebalur, dusiderans ut aliquam novi- 
tatem perlinentem ad gaudia NaUvitatis Dun.inu; 
vcllete. dilcetus nobilisdecaGlesli dulcediiie pro- 
pinare ; nec hoc pra^sumptio seu curiusitas insU- 
gabat. sed amons impetuositas, cor ejus vuUie- 
rans et transfigens. Deus vero, (pii montes homi- 
num intuetur, amica; desidcrium non dedignans. 
ipsi libenter contulit quod optavit; accedente 
namque jam tempore solemnitaU prox.ma d.e 
dominicaqua^prieced.t, adventus ultmia^nalale' 
Domin.,Deusd.lectam virginem tantis del.cus 
spiritualibus adimplevit ut videretur meUus • 
morbo febricitantium laborare. Pr.orissa vero 
coenobii solamen et auxilium ministrans •, ddi- 
genUus ipsamin.re compulit cellam infirmiton.e. 
34 Qua3 lecto posita virgo dulcis, correpta vehe- 
mentius amoris lebribus continuis et acutis, 
amore languitamoris fiIia,aniorem sitiens, amore 
debria, amorisa^stuansdulci patibulo.amons la- 
queo sufTocari ». Sicque delectab.liter agon.za.is, 
sollemn.latis gaudium expectavit; post noctem 
vero med.am. eo scilicet temporc quo M.ssain 
p,-imam contigit celebrari *, ecce cum magnu 
lumine apparu.t jacenU virgini qu^edam persona 
subito mirabdis». speciosa inefTabUiter, excel- 
le.itissime,reverenter gesta..s in uln.s puerum 
totius pulcritudinis et venustaUs.lampaderad.an- 
em, de quo verba moiunua. verba cond. ta 
nec are dixif : a Ecce d.lectus f.lius meus. st. 
hac in hora natus fuit. Quo carms donum n hd 
habens. hunc tibi et conventm die couteram 
hodierna. . Viditque v.rgo nobiUs m lunune 
divino undique confuso • qu^dam n.ysteiia lu- 
n tatis. Pat. en.que FiUo pr.esent.aliter coh.eren- 
tem cujus verba suscepit audiens non mv.te. 
v"go vero gerens memuriam canUtivo spintu 
de quibusdam personis, qucerere .,u.dnam .11. 
cont ngeret huc in articulo sese solUc.ta.is, p.'-- 
en Duminu. requis.vU; sed de '1- -n*.pe- 
ciahssime requisivit a Dom...u sUid.o. . G- 
Dominus pr.ucepit dulcius, quod .11. d^ qiUK 

Z^T^^c^es.. cantaretur Agnus De.^ 
Pos h^c sanctam Euchar.stiam a noctarna M.ssa 
relt.s. ulter.us pra. des.der.o sustmere no 
potei-at, m.rans et.am plurimum quod tam d.u 
^rPorha::';^temv.s.onem,videbaturIau- 

da^Jv^.iniquud^ataclar^s...s^eo^ 
remansisset.quod_totusmunus — nattili ' verius 

• luonstrans 
e 

npparet I)ci- 
pura cum 
puero Jesti- » let/e sufln- 

c;aW 

E 

* celebrare » iiiirabilitcr 
add. nobilis • ndd. oi • circumfusn ' quodiim Postca dc 
prxscntia 
J)ci in aUitfi septies clarior , si hique ertif 

in medioae.-iscorpusejUspro ccria, 

> : • clanori * cibario 
c „i„i descenden tP xs»t ' ^^^^^^_^ .uper hoo 

"::r:;:s".-^enan>.,uecit.us,n-; 
acceptanit-b . •^■j „„..,. cnlito sacerdote 

aoque vevotard.us qu^m^or-^^^^^^^^ ^^^^^^^ 
cc.nobii /* sic jubente ut pruo 

hujus rei. Pul-^"r; norabant cxter.. 
vero errorem son.tus. ^" "^ '"^"^^^ ^^^,^ gra- 

detegebat secretius --•^^^■.^^'^^e.erat., quod 
t,am adeo generaUte.Mll.Ddmn ^^^ ^^^^ 

ub.cumque penitu se hab ret ^^^.^ ^^^^^ 

senUam cognoscebat A quaria ^^^^^^^ ' attentantcp o viilentc 
** dcest 

* deilit 118 DE b: id.\ lewensi virgine. talia • flrf(/. toU 

• deest 
•* deesf ocl etiam 

utrvmritcab 

adstantihus 

recipcretur 

Eucluiristia , 

ecstases pati- 

tur, 

•et 

• Ooraini ' rairabilis * nondum • quBe Amplexan- 
duin dat Dei- 
para puerv.m 
Jesum B.ld»; 

* visitatione 

* dulci -ut 

» amplcxans 

«• dulci »add. lEetum 
*>in 

• exoptabat • ndd. his Pascha toU» ilb hebdomada et etiam smiiliter 
.ubsequenti usque dum canitur: « Quasi modoge- 
niti» infantes. *• )> tanta plena dulcedme, tantis 
referta gaudiis la-tabatur.quod amittebat pemtus 
ciborum corporalium appelitum. 

36 Cognovit eliam pia virgo in qnibusdam per- 
sonis timidis, quod in ipsis, recepto Christi cor- 
nore, divinitas ineffabiliter Ixtaretur; m ahis 
simditer vidit Deum descendcre, vcluti non spon- 
tanc\im scd * invite, et ubicumque adcrat, hcec 
etsimiliacognoscebal. Quasdamvcro acccrientes 
ad corpus Christi • extra semitam salutis^rci- 
piens et cognoscons, vidit cuidam accidere quod, 
quandocorpus Domini in ore suo habuit. an-elus 
alTuit priest-ntiaUter,qui re-em suum sustuht ab 
oretanti muueris nihil diffno. Quadam dievirgo 
laudabilis •, recepto Christi .-orpore, mentis ex- 
Usim patiens. exccssu rapta spiritus, permansit 
fere taliter tota die; postque cum aliquantulum, 
necdum tamen plenarie, rediisset, cum ad cellam 
infirmitorii transferretur, cellam ad quam trans- 
lata fuerat non cognovit. Quiedam autem de mo- 
niahbus.condescendentesdulciter nccessitati cor- 
poris optabant quod comederet. Cumque cibum 
apponerent coram ipsa, non • ad se reversa pe- 
nitus. apposita cibaria nec agnoscere potuit nec 
gustare. Cumque ori ejus apponerent buccellam 
carnium, ilUc steUt cibus appositus ipsaque pcni- 
tus non pcrccpit. Qua-dam vero persona, pluri- 
mum spiriUlis, hic assistens, hortabatur sollicite 
ut ipsam frui sinerent quiete et tvanquilliter tlor- 
mitione spiritus inchoata. Cumque dimitterent 
ipsam pacificcbuccellam carnium in ore reUnens, 
ohdormivit iterum jocundo nectare debriata. Cum 
autem die crastina virgo mirabilis ad statum 
prisUnum redisset, ea quce dicta fuerant a persona 
spiritali narravit diligentius monialis. Quod • 
audiens virgo dulcissima dixit ei ; « Veritatem 
ipsa dixit. Nocuisset mihi quam plurimum si 
non iterum taliterdormissem. » Contigit etiam 
de ipsasujpius ut in ore tenens cibaria somnis 
spirituaUbus obdormiret. 

37 Dli VISIONE • IX MATUTINIS ET HUMILITATE 

KT coMPASSioNU iPSius. Eidem accidit dilecta; • 
virgini , quod cum quadam solemnitate beata^ 
Virginis matuUnis omciis intcresset, dccus coeli, 
regina virginum, angelorum Ia:titia, mirabilis et 
mirabiUter ei apparuit omnino inter caeteras vigi- 
lanti g, gerens in ulnis puerum excellenter pul- 
cerrimum, ornatum excellentius, picturatum et 
nobilem llore totius decoris et decoris, queraut 
patrem et» fdium. ut fratrem dilectissimum am- 
plectans^et habihtans, dilectu3»*virgini pnusen- 
tavit venerabiUter et henigne. Quid tunc potuit 
agere'? Numquid pigra vel negligens refutavit 
suscipere rem oblatam? Absit, absit. Immogau- 
dens et hilaris, amans amantem, sponsa spon- 
sum, lieta • suscepit dulciter in meduIUs intrin- 
secis cordis sui; tota namque vi * desiderii cordis 
et corporis ipsum ardentius et vehementius 
exportabat •. GonUgit etiam hoc in arUculo, quod 
ad ipsam pertmuit ut cantaret secundum ordinem 
versumsuum.Quid tunc agere potuit, lacerto- 
rum amplexibus illigatum sic tenens puerum, 
quem praj ceeteris omnibus diligebat?Cogitansque 
secum interius, hiesitavit diu quid faceret. dicens 
ita ■ ttSi tenuero puerum sic inter brachia, ver- 
sum-iue sic cantavero, statutum Ordinis non ser- 
vabo quia cuculla; h manicas • in arliculis sta- 
tutaiubentOrdinisdecIinari. » Cumque tempus 
versum expostulans jam instaret, bonitatis Dei circumfulta fiducia tali •. protuUt conf.denter . 
« Couitetisdevobis, Domine, quia cantans per- 
fruar ordine. y> Cumque versum, uldebmt, ince- 
pisset, collo pucr adhiurens virginis, dlam secum 
firm.ter vinciens, se cum .Ila UgavU finn.us bra- 
ch.olorum* vmculis excellenter pnedu c.bus c 
amandis. Ipsa vero versum quem .nchoaverat 
multo melius sol.to percantav.t. Postoa rcsKlens 
secm.dum ordinem. rcponens super gremmm 
puerum venerab.Iem, consolationes quam plun- 
mas hic ab ipso i-ecepit dulcite r et devute. 

38 Cum quandoque virgo jam sa.pius .nen.ora- 
ta cum • ahquibus de Dei m.rabUibus mirabd.tcr 
aisserensloqueretur, assu.nons qu.nque Uteras 
videlicetarfmon, superillasm.rab.lite. 

de Deocomp.-ehe.idit, Trinitaten. per m deno- 
tans, De.taten, per d ct miranda per cu.teras 
exponendo. Cum oppressa morbo non m..nmo 
ja eret quodan. tempore lecto <^--^^\XT o 
manu rosulam, dicens * ita : . Siou h^c ro 
sula • ad menon « pe.-ti.iet, s.c ad me non 
nert.nuit bonum quod mihi Domi..us propma- 
vit, >> d.cens quod taUa loquebatur de v.sitatio- 
.Ums illius temporis . quo vis.tator cord.ura 
ipsam quaque dominica visiUrat. S.cque servans 
il, ommbus hum.Utat.s sp.ritum, nunqu m m 
magnisamhulans. sequebaU.r hum.hte. ser- 
vientis in • omn.bus** voluutatem, I.cetque 
nns.sset • ciborum corporis appeUtum ser 
vienU • nunquam contrana , quando ubana 
porngebat, suscipiebat dulciter, licet sp.ritu 
respuens et invita. Sicque suam subiciens pem- 
tus et omnimode suis infer.oribus voluntatem, 
bumUitaUs inf.ma studebat posse consequ., hu- 
S omuibus, dulcis operibus. dolentibus com- 
patiens, tota virtute spiritus imm.nebat. 
^ 39 Unde conUg.t fieri quod, cum qu^dam 
personaindigcis, ut consolat.onibus P^f^^l^^- 
cio fulciretur, cum laudanda v.rg.ne col loquens 
sratussu. gravedinem miserab.hter .n .casset 
vir-o plena dulcedine, bonis coelesUbus non 
avaV pe.-sona3 spiritum refociHans, voce dulc- 
loqua dixit ei ; « Si bona al.qua unquam fec, 
eeo • vobis omnino confero universa, vestra- 
quemalaomnia mihi detis, et ea m.hi pen.tus 
dimittaUs, tali videlicet pactione , quod vos 
deca.'tero virtutis semitam et nov.tatem sp.ri- 
tus vitL^^que rectitudinem sequamm. solhc.te, 
sicque sp.r.tu fideli de ca^tero permanere stu- 
deatis !> Illa vero promittens firm.ter quod 
postulaverat, ipsam d.lectam virg.nem ca^teras- 
nuequas nominaverat • .-eligiosius conversan, 
solerter et soUicite frequentavit, plunmumque 
profecit postea moniUone congrua dulcis \d^. brachiorum • add, 8uum Qa/e mirabi' 
iitcr de Dcn 
dissercbat 

* coram 

• mirHbilia * disit 

* add. nunc 
•* dcest *add. iu om- 
nibus 

* deest 
** deest 
*** add. pe- 
nitus 

* amisiBset 

* add, tamen 
» affectu et erga altos 
valde erat 
inisericors. • deest F 

• noverat ANNOTATA. 

a Quo tempore B. Ida Lewensi<! in Rameya 
vicrit, ibi, ui e.r cjus Vita manifesium est, non 
vinuit inclusio : secus non exiisset ad eoUi- 
qendam messem. Neque eam a mona.Hern ex- 
ordio u^rpaverant moniales Rameyemes : 
nam legitur in Vita B. Id^ Nivellensis, qum 
anno 1216 quemadmodum in Commentario 
prB^vio num.ii vidimus, primo in Kerckhom, 
deininJiameya rcgulam Cisterciensem profi' 
teri c(£perat, accidisse imminente mess.on.s 
tempore, quod pars conventus de Rameya per- 
rexit cum priorissa ejusdem loci ad grangiam 

quEe Kerkehem dicebatur, causa metendi Iruges, 

et> DIE VIGESIMA. NONA OCTOnRIS. 

A et soror Ida (Niveflcnsis) cum eis. Cumquc iUic 

demorarentui- pl usquam octo diebus (1) . . . Postea 

nuidem inclusioperpetua omnibus monialibus 

Cisterciensibus a Capiiulo Generoli anni 12o6 

prtcscripla fuit, prs-terquam quod ahbatissa 

veletiam celleraria, comiiihus duabus mo- 

nialibus,proptermonosterii bonum aut propter 

alias inevitabiles causas e c(enohii septis exire 

possent {2).Addehaturtamen in Constitutio- 

ne hanc legem non spcctare monasteria qux 

ante annum^ 1221 reguhm. Cisterciensem sus- 

ceperant, quale erai Bameyensc.Vcrum, hccl 
'per dccreialcm circa annum imjusserit Bo- 
nifacius VIII, ut nbique moniaies hobcrcnt in 
jiosterum inclusionem, affrmat tamen Petms 
Impcns, auctor ms. Chronici Bethlecm (3),?ho- 
nastcria Belgica monialiu^n, ineunte swculo 
XV nulla vel admodum pauca incUisionem ob- 
servasse. Qua de re exstat Processus Inclusio- 
nisdomus B. Marix Viridis-ValUs, qui ser- 
mtur in bihliotheca rcgia Bni.rellensi loculo 
16585 Patet autem B. Idam a nulla Ordi- 
nis regula discessisse non servando inclusio- 

nem. ,. , , 

B b i)c Psalierio, ut hic locus exphcetur,plm a 
dicenda sunt quam paiiatur Annotati ratio- 
Quapropter ad fnem Vit.v B. Id^, nohis placi- 
tum est Appendiculam mhjicere de Psaltcrto 
B. Marix Virginis. 

c Ciborium crai altaris tegimen seu um- 
hraculum, quaiuor columnis iisque prteaitis 
fultum,et in fastigatam formam educium 
adeo ut iotum tegeret altare.Ciboria ahqnando 
erani ditissima, cx marmore argcnioque con- 
fecta etpretiosissimis gemmisornata.\erum 
hujus generis cihoria ubique fere citra montes 
inde^eiudinem abierant. Nunc autem ciborn 
nomen datur ciholo seupyxidi in qua servaitir 
EuchaHstia, quia quemadmodum ciborium 
olim appellahatur altaris tegimen, itaciholum 
erat ei est S. Eucharistise tegimen. Cibolum 
ssepius habehat columhte formam, eratqxic ex 
auro et suspensum super altare : in Burs- 
feldensium tamen ei Casalinorum monasie- 
riis Benediciinis S. Eucharistia servabaiur 

extra altare (4). 

d Gaudia Nativitatis Domim^am a s^c^lo Ui 

magni/icc in Ecclesia agebaniur. Verumtunc 

C tcmporis chrisiioni non pauci, admissa nuper 119 fcstis arcrlereniur Christiani. Idem factv.m 
suspicamur apud omnes Germanos{7), Da- 
«os(8), SiiccosiQ). Gothos (10), Angh-So.ro- 
nes (11), atiosque populos .fcptentrionales (12).- 
quoniam-, excunte mense deccmbri et ineunte 
mense jonuario, notalitia Chri.^ti cclchrohont 
omnimodis detectalionibus vehcmenicr indid- 
gendo. Quamvis multie exhis gentihus a Ro- 
mana ecchsia dcflexerint. opparaie tamen 
aguni, vei nostro i\ivo, ferias nafoles Chri.^ti. 
Adde quodinplurihus Germanix academiis, 
ctiam arolholicis, mos est nt rcctorc.s, poucis 
antc htec festa diehus, mogistros ct .<^cholares 
adrocent, eosqtte, ut Jesu in siohulo nati me- 
moriam. pia puroque mcnle rccolant, plurihus 
verhis adhorlcntur. In cotholicis rero eccle- 
siis quanta solemniiole ogcreniur Christiim- 
taUiia, cxposuit Edraundus Mariene (13). 
eQ,e\\a.\x\^\vni\\.iin\inOrdinisS.Bcnedictimo- 

nasteriis diversas, inier se contingeyiics, man- 
siones, inflrmis adapiatas, complectchalHr, 
eratque sicpius omnino ah atiis officinis cceno- 
hii separata \\A). Apud Cisierciemcs vero cum 
quisinfirmus in infrmitorium recipiebatur, 
nonnullic peculiares leges.haud paru/m seve- ^ 
ne, ei .^ervandic erojit {i^). Bcncdiclinorum 
pricsertim Cisterciensium valciudinaria de- 
scripsit Albertus Lenoir (16). 

fSacerdos crenobii idem erat ac capettanus 
coenobii. Qui hoc munere in monialimn Ctsfer- 
ciensium ccenobiis functuri erant. posl e.rplc- 
tumnovitiatusannnm, in ahhatissx manibus 
professioncm emiticbant hiscc verbis ; Pro- 
mitto vobis obedientiam de bono u.que ad mor- 
tem. Quum Ramey!f,uti ex Vita B Idic li- 
quet lcx de duabus Missis canfandis obser- 
mretur, manifesium e.H phtres ihi fmss$ 

prcsbyteros. ^ . . ^ 

a Auqustinus Wichmans Rameyam inter 
sacras Brahantite ledes Dciparte graiiores 
numerare non dubitavd, propfcrca^ quod \i. 
Ida Lercensis ct B. Ula Nivellensis (requentcr 
B.MariEe Virginis alloquiisinRameya (rm- 

tseeranf{il). 

h Cuculla fuit primo vestis mowxchorum 
orientalium : quam adhihucM monachz 
occidenfalcs antiquiores, ac dein fannlne om- 
nesBcnedictinx.Ast non videtur ejus (orna 
fuisse uhique cadcm, quemadmodum constat 
'^,. /....„.,. T?,i..'„y,di Marienc, qm in AUCTORE 

R. D. B. icmpori^ cn, L^^^"""' -— r- -■ i-r' rli^im-tatio^ie Edmundi Mariene, qm m 

religione cathoHca^ satumatm ex partc cee- ^J f^"^ ^, ^, .entcniiis colligcnchs 

hrarc pergcbant, rltus cthn.cos c^m »- ^^fiTZpZm laboris (18). Apud Cistcr- 

nis miscenics. Medio ^'^^^^'^''^"^^^ c^^eTcL^^^^^ 

rantia. Qx^are, S. '^-^-~;.^^^^^^^^^ ^Zc^adbra^hli longiiudinem,cl da taix M) Vita ms B M^ NWcllensis, p.g. 25. Bibliotli. regia 
(1) \ ta ms. u Thiers. C otiire des reh- 

Apra,s pag • .^-^-; n.et\eq.;Ub. IV. c.p. 1. 

' tx, pI seo Unii • Arohilecture monustiquc. tom. I. 
pag.542elseq.,Lcnon. ^^ 

pag. 199 et seqq., ^^^^^^^^^^- V.Sermo 
pag. 255 ct scn. -'^^^^^^^j^^^ ,/ Uem, alius scriptor. 

forsan S. C.sanus AreUens ^^^^^^^. 
CoUection de di-e.t.reh.Uv^U H.tou^d. ^^^_ 

IX, pag. 206 et seqq., pag- ^^■^ ^^ ^^^^" , ,.n-r nnno — (7) Haltiup, Cnlendsnum mc<]ii 
cil.,col.U97etl500.- (7) Ha t , Loccenios. 

»vi Germanicum. p^>fr 140-^81 H^ul 

Trfctatus do st,t„ Relig.onis .t ^'^V^f^^^J:^, 
Saxonia etc, Di-s. H, l'«|,; j" " i,™, de antiquis 

monachoi-um nt.bus, l.l>. IU. «p. ''VJ- ^ Denclicti. 
,14, Martene, Con.men.arms .n R'^8" ^ ^,„^, cister- 
cap. XXXVl, pag. ^'^;'/''^-,- ^' ,a, Architccture 
cienscs. eap XCIl. pag. 202^' 1- <_',,„ Brab.ntia 
„,onasliquc. ton,. II, pap^ 389 "^JJ ,^„ con.menta- 
rri^::n— ca,L,pa..O..- 

a9)lbid.,pag.700etscq. 

CA.PUT V. 120 DE B. IDA LEWENSl VIRGINE. ES N^^ CAPUT V. n. Idir laniiuores corporis. Deus 
ei revelal arcana.Ejuseestases 
e1 gaudia spirilualia. B. Uu,tricn- 

«10 legrolti, 

crga S. Eu- 

charistiam 

fuii (tcvotis- 

sinia. 

•> denotando 

• acule 

• Dcum 

• quemquain 

- add. in 
« timere De subtilitatl: et cogsitiune spiritus ejus. 
Virco quidem. omnino JeLliia sancUlaU. qua- 
dam (lie de Deo mirabilia comprehond.t, no- 
minis sui Utteras donominando- pery namque, 
qua> literaest acuta, acuUatem ; pcr d Deum; 
per a desi^nabat amorem.Undc Yda quasi Deum 
acute» amaiis ab etymologia noniinis potest Ipsi arcanc 
»fuit *nd(J. aliquid 9 disit ^'^niin - Pro 

» adfi. pUi- 

lies 

ap?rii Dcus dici Sic semper meditansea qu;o Dei sunt, stu- 
dio^e se circumspiciens, ne defectum quemque 
incurreretpernegligentiam,tribusannis se pne- 
buifexemplarpatienti.^ sed nequaquam ulte- 
rius vivere • placuit elanguenti. Cumque diem 
dominicam ad diem sui obitus aecedere diutius 
exoptasset, utrumquedesidenum complevit pius 
Dominus. Ipsam enim in anno tertio,quadam die 
dominica. de corporis ergastulo liberavit. Qua;, 
dum adviveret, Ubentcr. quando poterat, corpus 
recipiens Salvatoris, toto ferediei spatio tracta 
incnti^ dulcedine, contemplative remanens mo- 
vabatur. Quando vero non poterat illud recipere. 
monitione ca)teras excitabat. Quarum qua-dam 
auxiUis oraUonum virginis confidentes,acceden- 
ies ad allare, cum corpus Domini recepissent, 
conlra carnem et vitia diemonumque nequ.tias 
<;c sentiebant fieri fortiores. 
■ 41 Quadam die virgo laudabiUs, manens non 
minime Uctabunda, parum tenenssilentmm, ah- 
quantulum temporis ita tecit*. Postha^c eloqu.o 
nihil Pigro protuUt taUa cuidam person(E prae- 
sentiaUter assistenU : « Postquam vos hucadve- 
nistis mutatus est status vcstcr : nequaquam 
etenim taUs cst.s quaiem vos fieri simulatis. » 
Mutatus equidem erat .status ejus in meUus : 
monstrabat enim se iratam plurimum, nec irx- ta- 
n.en raUqu.d]nunctemporis sentiebat. Quadam- 
aue die postea, iHa persona eadem a laudabiU 
viroine requisivit:«Die iUa qua vobiscumloeuta 
sum videbamini debiUs, nec posse vosde fa- 
ciii sustinere. Quid vobis conU?it? b Ait illa : 
„ Eui propter vos spiritu confortata. » Persona 
nuidem iterum qusrens a virgine, dicens * ita : 
« Quando vester spiritus raptus est, quomodo 
vobis est illa hora? » Dixit virgo : « Non dormio 
modotam sa^pius quam solebam. Rogavi nam- 
que Dominum ut ha.c a medormiUo toUeretur. 
Quum autem • ad me reversa sum, bona quoD 
babuinon possera aliquatenus explicare. )> Ei- 
dom eUam postea declaiavit quod quodam loco 
fuerat ad orandum, in quo posset nullatenus 
il>sam vidisse oculo corporali. Gum • eadem per- 
sona • cum tribulationibus fuisset al.quan- 
lulum onerata, rogavit diligenUus : quie se sen- 
sileius subsidio semper prompUssime Iiberan. 
4-i Erat quasdam persona aUa, qua^. dum ad- 
huc" etate juvenis, corporis pulcritudine, divitia- 
rumcopia mundialique gloria pra^ muUis radians, 
mundipossetdeliciisquamplurimumabundasse, 
fortiter saculum et sa^cularia dereUnquens, se 
Deo servient.bus sociavit. Qme cum cognosce- 
vctpra; multis excellenUus tam corpore quam 
spintu dulcem Ydam, quadam die a virgme re- quisivitdiUgonte.-:«Vidistismcanteaunquam.^. D 
QU.C moderato spintu aliquantulum subticens *su^.en. 
qua^renti protinus non respondit. lUa autem ^u.do. 
rnslans,acutiussci.'edcsiderans hoc sccre um, 
respondere cogit* virgincm ad qu.csita, pluri- .coegu 
mumque mota sollicitudine pietat.s, dixit ei . 
« Vidi vos alias ubi nemo vos cernerc potuisset, 
nisi quemqunm huc vellet Dominus perduxisse.» 
AUa vice verius illud scire desiderans.denudavit 
adpurum peuitus dilect.o virgini suum velle, 
virgoqueIa.-g.us secretum quod quxsierat ei fi- 
deliter revelavit. lUa vero cognoscens et inteUi- 
.ens absque nebula dubii, quod fuisset virgo 
U^dabiUs^rapta mentis in extasi*ad .UasinelTa- ^ext.sm. 
biles paradysi deiicias, et ilUc ejus spm tum spi- 
ntMi lumine coniemplata, multum mde tuUt .o- 
at.um Nec est mirum • : rumores eten.m dul- */.,« humo- 
e Tt' sapkhssimos, meUifluos, * delectab.les, -^^^^ 
hauserat ejus animus, pi^elibans et P'-^^apiens 
ex rivulo lontis dulced.nem et spei gaudium ex 

^""43 Die quadam. cum v.rgo nobilis ex more SumcntemS. 
siblsoUto—Eucharistiam recep.sset. se ™^^ 
secludens»insoUtariumquemdamlocumremo- ^^^^^^^ ^,.^ 
°^ , ■. __ ., t.i...iiiiiiiin *_ a I.- .nij_ seeiuuciio !••-'>' — ■ * .1 

tum ab homiiiibus, domibus nuu termuium , . „j,„„,, ^^^ 

tu,.ba,um tum«U>bus ^^^-^^^^X^^l ^^ 

diutius, conlemplat,vo pecto,-e suax >t^te™ ^' '" ,„„, 

tus anima^nue delicas ebrietate sobria degustan 

do • poftaque solatio quod cptarat.sese rec,p,ens 

ad ca.nob.um ,-ed„t, vultum la-tum et h,laren, 

radiantem ccelesti lampade div,noque cceUtus 

Kaudio decoratum. pr^tendens intuentibus, de- 

clarabat evidentissime jocunditate corpor,s, in 

quanta plenitudine gaudiorum ,psius anima per- 

Lnsisset. Contigit quidem aUas quod ad ,psam 

Tccederet persona qu.edam cogn,ta, v,rg,n,sque 

rnsortium et frequent,am d^ligens. Qua. cum ad 

i:v.cem loquerentur,proposuere P-'^-».- ^ . ,„, 

Eucharistiam quadam hora i-ec.pere.Quod cum 

vir-o laudabilissima dulcis Yda cognov.sset, per- 

lon^e dulcius sic respondit : a Si Dom.num meum 

rccepero, noverit.s quod sco ver.u.s quod p,o 

vobis .psi non potero supphcare. . Ha.c .g.tur 

personaaudiensdicentital.a s,crespond,t « Ex 

quo equidem ita est,malo,magisque co..sulo.cre- 

doque modis omn,bus plus valere, quod vos pro 

me rogetis Dominum, quem et ipsa rec.p.am .p- 

rumaue • vos per tempus aliquantulum d.lTcra- 'aM. rec 

:rXt cum accederet ad altare.,qua3 sic locuta pere^_ .^^^ 

fuerat.corpusque* Domini recep.sset, nov.tvera- ,^^„„,^„3 

citcrquod obUnuerat per preces v.rg.,.,s ,llud 

quodLptaveratobtinere.neohocqmdem • la- ;«^<'. vrg 

'"44 Cognovif certius qu,dquid ei contigerat.co- 0>fJ^-%^^_ 
anoscens etiam quibus , quantis et quahbus turba- ^,^ ^„, 
Uonum motibus tam spiritus quamcorpor,s antea „„,,. cont^gc- 
uerat oner.ata. Cognovit etiam. et hoc- sa.p,us.' ^ 
sign.s, modis et vcrbis» plurimis, quando.quam- /-^ 
diu qualiter Deus spiritum persona; v.s.tabat, „ .^^iu, 
ed;mqueperpluriesnoUr.cabattaliafam,l.ar,ter . „„. e. 
e d"vole; postulavit autem a v.rgine persona n.od,., 
eadem supenus memorata ut ei d,ceret cum 
superlignum cecid.t, si senser.t .n cap.te la^s.o- 
Jm Ad ha3c v.rgo respondit dulcius, quod ad 
horam iHam non doluit, nec sensit penitus casum 
illum sed, aliquantotempore postelapso, liBS.o- 
n rncapite sensit gravitatem. Non mirentur qu. 
aud.unt. Non est euim mirab,le. Cum cn,.n co 
refertum gaudiis tant.s et tal.bus.ex parte qua Ubct 
et modis omnibus ffistuans et exuberans, ex plen,- 
tudine mentis duloedinem amoris, g^iJlJ":^"; DIE VIGESIMA NONA OCTOBUIS. 121 A delicias ebulUat et eructet.qua parte pectons, qua 
celU cerebri, quo seusus cUmate, se dolons ab- 
it sinlhium in-erere poluit* aut misccre? 
*,,ntuMit smin - j^^^,.^„ „.,„,s. Nocte qua- 

^;;r:::;- ^am p st comp.etoriun. qu.dan. de monia- 
'Z^nuur libu. pnelationis culmine subUmata, rogav.t 
«<"^"' caram virginem ut acquiesceret quidquam cibi 

nevcipere, ut aUquantulum viros et mcmbra 
corporis possent ck aUmonia recreari a. Quu: cum piens, ipsam delectabiUter et amabiUter confor- 
tavit. Qux-dam autcm de moniaUbus, qu:e m 
ecclcsia pnesens erat, voccs el pemitus ipsius au- 
diens, ad ipsam citius properavit ; sed invenit 
eam silenlium jam tenentcm. Cumque ipsam en- 
gere niteretur, pernian.Mis qnasi vacua omni 
vitaH spiritu, et tamquam moles curporis inuldis 
et inepta, a luctante pro mhilo nequivil ahqua- 
tenus removeri. Quod cum perciperet monialis. EX MSS. 


• ccloi-itate 

• sitientis 

• triicta 

• motilius osculo sed ibi remanens in ejus utero non descen- 
dif plena enim l)ei dulcedine.plcn.ssima calest. 
lerculo terrena fe.-cula nequivit cape.-e,sed ad 
mentis dulced.nem, celeritutem • spiritus s.- 
tie.is • et avidi coelorum CL-lsitudinem contem- 
plari! amori non recalcitrans, amoris cincta • vm- 
culo, carUativis moribus* revolavit. Gumque dua. 
de .noniaUbus, ut jaceret suavms, vestes eju de- 
traherent, Ucet illam converterent huc et. uc 
ma.iensprorsus ut mo.-tua,su.que mh.l sent ens. 
aurde se fieret non cognovit. Cumque loqu. 
: binde potuit, Jamque sui comPos et con^c.a mo- 
. memoralffi -^y, aW,t .uperius nom.nata^ • : « S. jam dt me 
n r ntur homhies, vere non est nntab.le, nec 
niircniui Mirm- • ete"0 plur mum super 

*ad(i. emm etiani ipsa m.ror. M.roi ete^oi 

?n .fTib Ubus et n.irabilibus inauditis. qua^, d. 

eamrcircot. veluti moitua.cuiu /, redderetur. De qua alia veutimoriua.Lu.uw...^-.-- ^ rpdderetur, 

de refect.r.0 ut^g^arum ^^^^ 

ipsamanens m oMas.. ru gL f 

T et hoo ei .equentius eo..t.ngebat. D.e c,ua- 
^^■.^^^^^^U.^oaeun.reeeptoeo.porelh^ 

ru=n--'--— :s:" 

,U.e dule.ter jaeuit, ^"P':"-"^,^ '!'; ^^ „rqu.eiu.n 

*'-'^^-^i':::::':er::!'"nu:!s:!;;^t:ne.aut 

de moniaUbus <i^ceaenb f habetur vidit non brevi spatio ipsam vullu m.rabih con- 

templantem. 

48 Vir<'0 veroiamdictasxpiusdulc.s\dape.-- . 

p,uLr:ruaebatUereioeaeonven,entU suspi- £~ 

ranti ut clausa soUtudine, altius et ardentius ^^^^.^ 

otrerret sponso gemitus et singultus ammi que- 

rulos, et animai suspiria vehe.nentis, seque pos- 

set Uberiussinecujusquam scandalo agita.-e,seu 

ducere secundum desideria cordis su.. Acc.dit 

aUasquodYdam pra^dulcissimam, ment.s dulcor. 

deditam,qu.3damde moniaUbus oarilat.s sermo- 

n.bus increparet. quod ad custodis caUcerr. c 

virj^o dulcis et clementissima non bib.sset. Qu^ 

dulcis aud.ens sic respondit : « Cum la^t.tur m >nl. . 

me Trinitas a Ue.tas in mente jubilat. .t spn-.tus 

meus unus eir.c.tur cum dilecto, ^^^^^^'^^'^' 

tiam,soror dulc.ssima, quomodo credit.. quod 

possem caUcem a custode susc.pe.-e seu gus- 

are-' « AUum etiam aUud d.x.t e. nu.ab.U, 

q od et e. contingebat •, sed P-.ter ampU c 

LeUectus provide d.gnum dux.mus non sc .ben- 

dum. mtcrWvit et.am a i-dabd. v.rg^^^^^^^^^^ 

n.aUs de qua nunc loquimur qu.e compa.at.o seu 

ulsU unio cum sp.r.tu Dei et v.rgm.s, cum 

^^^.U..geretcommiscer..Cmv.rgL^^^^ 

dabiUscIen.nteretcha«--i^^^^^^ 

ttt"d.ceret:InDeononap^^^^^ 

„,od.c.tas creatur^ comparar. non pra^xalet ex 

celsa; .nagnitadi.U ^'■^^^^"';,_„„^.soi^^tionis B. Ida muUn 

^" 'irr::::- c:;^::r:„o.,iaus -— 

rr^^:;n.ve.ssett.eta.„.ne..nn conli^c.- tionis -^P^'^^— pen.tus in>portune, aut al,a v- ™« ■- ^ ^^^ ,,^, ,p,riens , *omit. • omtt. cap,-eas eervosque ^^"^P-^^^I^J^-^^ j „sque 

-n:i;sr— :'--'-- "r' 

'^ «,"l :' aa al,u.n leeu.n i.loneu,„ perdu- 

somno excU...., au __ susiinens 

""."rt r:' ul! c.u,e a tanto ,«^.,^1^ .audio, 
quod a '»" '"^^ '^ ,J,,^t ita citius revoeata, 
a re tam • deleetab.l, ue. ^.j^eeribus 

in loco novo P.e;''— • ^.^, \" 'J,, ^t pemitus 
dueens susp.v...,^;l^-;;'-^_^^ ,^„„^„,,. i„t,ens itT ^tatimrei:iuLi'-i'-i""i— • . , 

,,.ero::uv.r,.nemut.bi^eUet^-^^^^F 

pondit: «NoNUiu^q , T)ie quadam cum 

virgo nob,l,», De' P"-" ,t ^r.uere me- 

sui.net eompos esset, .psa.n i ^^_,_ 

„o,ata ja.„ s.op.us .„on.a ■» quoi e^^^ 

poris seu "--^^^' .J^; , .^," ^eddidit in hune 
vc-o h.ee »"<'''=''\''^P;"'""„anisbu.cellamin 
,„odum -. « Quomodo cred. .s pa. b __ ._ en..ttebat ineessab...ter -"'■; --^^^^^„^^0- modum : « '^'^'""^—r-^ \^,i eap.lU.s ...i- 
i,iturbenig.,uset— .---;;^,„_,^,,,^,,, eorpu. propr,um .nt.on;.,^ ^^^^^^^^^ „^„^. 

is vehemeiUiam ll „„,.:„,, pins antius- eorpa.propr.un> ..-..^-.^^. ^^^^^^.^ „,,„. 

ris vei.e,..e.... -■■ . ejus anyus- "imus pra; """.\ , ef> » Regavit etiam 

d,leeta neb,lis angebatu ul "S >^^^^^^^^^ ^,„„3 sub.ngred, prxvalerct^ ^^^^^^^^^ ^^^ ^. 
"«.W. fe.Te tiaB«nonsust.neus,.p»a. m m ^^^.^^.^ ^^^^^ Alio laincn 
die rtirsifi congratulans, ^lule.a ea P n gauU - ^^ ^^^^^^,^„„ "!"^;^" Jllia traeti seu rapt, _ _^_^_ __^,^_ ingratulans, uu.o... . ~ 
47 Al,a d,e ^''"S'^'1"":^^;;^ n du am tr,t,ei, 
„..,™.„„ -*>"- "'^,:;:^r:"«^-:,seauensetser. 
adsorcL.- sanetam t-uehar st am ,^ cumexleris hitrans ee- 
r:„o,,poiuii. vans ord,ne,ii aa ^'- '' u„tibusaliis ipsa 

clesiamposthoram P''""'"'"'^"" .^.^ neb,l.eee- 
nonexi,t,sedib,,-e.na„ens,-.,nv2;^ ^^^^^^ ^^ quandoqueeroeeahoeinstatu. - .-^^_,^^j. 

sceundu.n ■rr....tat.s .mgnal a tra ^^ .„*,hab™t 

sunt, colorem • pall^;;;" . ^,^;;„,„_ ,„, „ 

e.tasim h"""""":;" -'e„„ eadem ,non,al,s 
,ubeum eo.-equun u . . ^- ^^ p,.^,j^„j,. 
eumduleiv.rg.uode llome ^ ^^ ^^^^^ 
m sae.-a,ne..to, v.del.^et ue ,- ^ ^^ iu ore nectareus consolatoi spu' 122 DE B. IDA LEWENSI VIRGINE. • quffirens 
d • partes 

• Insuperque 

sentio ntii explicat 
mdniali. 

• heec 

• residebat fortiorura • add, animEe B •ad noctis tempore Nativitatem Domini pra^cedentis. 1> 
lectiones intelUgens do bcati tractatibus Au-u- 
stini loquentis mirabiUlcr de mirabiUbus Tniu- 
tuti^ tantis repcntegaudiis, exiostuante spintu, 
fuit "insius anima doUbula, quod pene timuit ne 
sonsum perderet, et pr.e mirabiU cordis la:UUa 
semet amittens penitus insanirot. Erubescant 
leclores tepidi qui tot s;i3pe magnaUa scriptura- 
rum legunt. scrutantur. ruminant, cumque lecta 
transierint, ad instar vasis fcetidi, retinere viK 
priovalent nec odorem. Pcrpluries virgim con- 
tigit quod • por aUquoUeiis ab exccssu menUs et 
extasi fuisset noviter revocata. pr.etendebat msi- 
picpUbus»oculos adeo spiritales ut vidcrentur 
verius • quadam coelesti lanipade raausque mu-i- 
ficis radiantes *. E Aliqttando 
nihil cibi po- 
test sumere, * add. acce- 
deret et gnudio 

spirituoli 

modo abtin- 

dtct, modo ca- 

ret. 

* unde cum 

hv!C cuidam reret • quanto tempore permaneat forma panis d 
substaiUiaUbus c verbis jam fmitis, dixit virpo 
laudabiUs : « Quamlo Deum recipio, brevis spaUo 
lemporis ipsum animam sentio subeuntem, nec 
iran^latum ad mentem • corporis per cibi li- 
mites lemporaUs. Insuper senUoque • ccrtms 
quod et vera Immanitas et periecta divmitas 
mentem meam inhabitent, seque meo spu-itui 
dulcius conferant et transfundant. » 

50 \sseruit quam plurics et • eadem momalis 
quod aliquotiens, cum caraj virgini jungeretur eo 
in tempore quo mentis ettasim subiisset, per 
virtutem ipsius virginis, cui reddebat • proxima, 
confort^ta fuit muUotiens divino consolamine, 
contra viUa forUor^.mundum spcrnens vmUus et 
bonorum amantior sic effccta. Interrogavit vir- 
ginem haic eadem monialis, quomodo potest fien 
quod Uetetur corpus cum anima cum ipsa prin- 
cipaUter transfuudatur la^tiUa spirit.Mi. Ait vir- 
go ■ « Cum anima sit hospes • corporis et amoris 
tanU confmio ipsi tam dulcius conjungatur ; 
cum amma tota medulUtus dulcedine divmi 
gaudii sine mensuraj termino debnetur, quid 
mirum est si corpus sentiat quod sentit spiri- 
lusetpras UeUUa dilecU hospitis graluletur? >» 
Dicebatur de virgine quod iiabebat coTisuetudi- 
nemquod,si cum ea aUquis loqueretur super 
illis in quibus fuerat mens ejus in * extasim evo- 
cata, continendo silenUum quam ciUus mutare- 
tur CumaU.iuoUensmoniaHs superius memorata 
de mirabilibusTrinitaUscum virgine laudabilis- 
sima loqueretur, a casu contigit quod unum 
diceret, unde virgo commota dulcius ipsam 
ammonuit ut sileret, quin et ipsa pace mirabili 
duice silenUum tenens, diutius hausit mentaliter 
miram dulcedinem ex auditis. 

51 Cum ab illa moniaU rogaretur attentius die 
quadam, ut reparando provide debiUtatem cor- 
poris, cibum veliet recipere, humiUtate pra:via 
non praesumens respuere quod rogabat, acquievit 
parum comedere. receptisque cibariis, obdormire 
non potuit fere per totum spatium nocUs qusE 
fuit posteasubsecuta. Sicque virgini contigit quod 
quie prodesse credidit obluerunt. Gum vcro quo- 
dam tempore soUemnitas • Ascensionis Domini, 
jocunda spiritu, jubilans pectore, cordis ot cor- 
poris adeo gaudium oructabat.quod prii; mu-abili 
cordis la-titia nibil omnino potuit manducare. In 
nocle vero celebri festivitate proxima probavit 
; tentans quinquies si posset aliquatenus aliquid 
cibi sumere, sed nec pro totisnisibus se vincere 
prdivaluit, nisi parum. 

52 Cum equidem contingeret quod subtracta 

fuissct gratia dilccUjc virgini, qua visiUverat eam 

diuUusquaquedominieadivina bonit^s, conster- 

nata humiUtor pra;Umorediu mansitpavidi spiri- 

tus et trementis : unde cuidamhLec*de monialibus 

designasset. rcddidit viigini monialisquod vole- 

bat conditor cordium ipsius patientiam sic proba- 

ri. Cuivirgo pro verborum eloquiis utens signis/" 

sic respondit : a Si super hoc non sum cul- 

pabiUs, novit Deus quod istam gratiam non 

muUuin cupio possidere. » Nec tiimcnhocdixit 

despiciens.sed Ordinis staluta psitiens cum ca;te- 

ris sequi frequenUus et posse melius tolerare. 

Gumquodam tompore divina; plenitudinis nimie- 

tate languida quodam jaceret lectulo, cujusdam 

in Regalam S. Bened.cti, cap. 43, pag. 584.- t3, Consue- pag. 881 etseqq. ^^^^^ ^^ add. cum • inspicicnti- 
lius 

* omil. 
•fulminantes ANNOTATA. . 

a In institutis mohosticis diligenier erat cau- 
tumnequis exira refcdorium, etprxsertmi 
post Compleiorium, aut cibum aut potum. su- 
mcrei.DicioCompletorio.dehebant omnes ire 
cuhiium (1), uti svpra r^oiavimns pag . 113. 

b Graiixposi rcfectionem non in solo refe- 
ciorio Deo referehantur a monachis religio- 
sai^mS. Benedicii familianwu.^ed refectorio 
excunieseas incipiehant et in ecclcsia comple- 
hani (2). Riius, if^quc valde solemnis, qucm ob- 
servabantCisiercicnsesMescribiturparieprima 

Usuutn hvjus Ordinis (3). 
c De custodis calice dictum fwt pag. 114. 
d Forma panis eamdem hahet significaiionem 

ac specics pauis. 

e Verba substantialia nuncupantur verba con- 
secrationis, propterca quod ea dicens sacerdos 
sithstaniiam pUnis trayismutat in substantiam 

Christ i . 

f Quoniam. silentii lex apud monachos orien- 
tales erat quam maxime severa, et tamen non 
poterani quin inter se aiiquando necessario 
communicarent, signorum usum a remotissi- 
mis iemporibus adhihuerunt. Kadcm disci- 
plinapassim apud omnes occidentales mona- 
chos modoCartusianos excipias, viguiijvti 
ostendit Edmundus Martene, qui suis lihris 
de monachorum riiibus inseruit signorum h- 
icraiuram henc longam, in monasierio Ciu- 
niacensi us^irpatam (4). 

g In omnibus Ordinibus religiosis per legcs 
monasiicas omnes juhcniur servare, idi dici- 
mus, vitam communem, quod, ea ablatajacile 
enervatur coetuum religiosorum disciplma.Ex 
hacprxter voluntaiem oh iongas suas cxtases 
frequenier exempta fuit &ca(a Ida. &J^ blE VIGESIMA NONA OGTOBRIS. 123 EX MSS. CAPllT VI. 

B. l(ia ob nimium gnudium spi- 

' ntualclaniSuel.Diaboluiu.qui 

eamlonlal^'uiial.M(»rtiproxi- 

nia Eucbaristiam potit. Ejus 

obitus. B. Idn, cujtts 
intima prie 

luce ^i'»"""" 
pntescunt, 
» infirmitatis flecu». ■ 

• perspicaci- 

ter B • a(/rf.utqufe 
gestant in>' 
trorsus pec- 
tora, 
ob nimia 
gaudia lan- 
guct. 

* (leest 
» Occst 

* add. non • omit. Apparent ip- 
si dccmoncs. De V.^IONE AU OUITL-M 1NFIR51ANTIS * ET 

ODiTUs.f s V.RO.N.S. Aluiuando contig.t v.rg.n. 
rod e ." '»'"'="»'"'" '^^P^'^"'' orubescerof, .ps. 
„0 vcraciusviJebatur quod ean. tanta cla- 
"itr o.nni pavtc transfuderat. quod adco P r- 
Tptua claritate prx.ni.nia vi.lerctur, quod ab .^- 
Xsecis^inspic.ent.bus possent .ps.us .nt.ma 
"prosp.cac.ter., non obstante par.e.e cor 
. Rpf vero istius consocios compellabat 

tis quod, si sic nerei, ,„-, ■„,. innouidi ! 

-o r«.-vi(li I teneritas spiinus lanpuiui 
amoris feniai . u llh r premis 

deat, vel aud.re. ^^^^. j^^^,,;, 

cedinis autgratio, lar^ uo -*■ ^^,^ 0euni 

,ectat.on.s.gn^u...— ^-^P^^„^_,,,, 

ei Do"'""™' Xer et eTpresse. Sed cnm ipsum 
pevet pra=sent.aMe et c P ^^^^^^^ _^_^^, ^„. 

susceperat, habcns " j^, p,.jncipaliter 

qnam uUeriusrenu.reba un nm p J^ 

-^^^^^^rr t; a^^C-Vms pro.- 

maxmiatiuiibaiui. ih >,.„HM»insiuspectore, 

non valebat V'^' "'"'''; f ^^„^ vchement.am 

autem '^-'P«."^"^,;„:,^, ;s ustinebat , ta.Uis 
gaudicrum v.rgo laudabi ^^^^_. 

— ''"":tu?r— :'rSv.,^otortis 

gerens '» ^ "»;' ™, ,,dians, virtutu... ...u...- 

spir.tu, v.go.e '"^""^ respuit, ..ec m 

minibusloricata,om...o 1.SU.. P ^^^^^.^^^^ 

possct nul.ate..us alnju m — ^^^^^^ 

U„de semel -'" ^"^^^ ^a ';o„templan,lo pr.li- 
suumevolasset adcceuc , ^^^^^^,,^ ad 

ipsa.n s.c "^PO^;^^ ^ i„,j ,,,.aua,.tulum ; sta- 
psam,,ue tactu c.U tcU ^^^1^_^^^ ^^^^^^^,^^.^^ • igitur • poterat 

• nequitius 

• add. et 
rcscravit quos, «'(/«- 
vante Dcipa- 
ra, fugat. ' hominera .psamque t^'^^^^ ^^;^;^;;;;:, ,,etum, e.clamav.t 
lim ipsa Pea-.pum. rem ^^^^^ ^^^^^^^^^ 

mirabilissimevocdgtavi.um i virgo laudabilis cuidam persona; languidK non 
parum, innrmitatum graviter vincuhs caleiia- 
Uu, pr.usentialiler assideret, succrescenle moini 
grave.iine, personani contigit ad mortis term^ 
num , quee mordet umnia. propinquare. l.um 
autem •adesset proxima dulcis Yda, vidit prx- 
senlijiliter da.mones hic assistere, qui horrore 
terrihili ut terrore horribiU litigantes pro anima, 
aiiudicabant miseram, instanter et cruddilei re- 
pugnantcs misericordia3 . proferentes adversus 
trepidam quidqui l poteranf in ipsa de muli ge- 
nere reperin, aecusautes incessabihter, et ipsam 
sibi nequius-vendicantes. Hisauditis, v.vgo per- 
tcrnta, Irem.us totis visceribus, pietatis aculeo 
^.mulkntcpectusroredulccdiuiscompa.^. 
intime referlum •exuberans, tutmsque mi..n 
co d^^ vas et cellam, ad succursumilUusamm e 
tunc temporis indigcntis auxiUo, sacns oratiom- 
bus res^rvavit • meduUitus et devole, rogavitquc 
?reme. te spiritu , compuncto pectore, meutc 
prXis solUcita, quod bemguus et pa^t^^^^ 
misericordia^ Ihesus Chnstus ab - - '- ^^'^'^ 
nericulo veUet pruisentem ammam hbe.a.c. 
^^;;;lumnmtisprecibusparteWchte^^^^ 
resistendo dx^monibus pr.cscnl.ahtcv asMslen 

omnishumam geneii. , Manam 
--«XXetdevote^..H^^^^^ 

rm:;x:n:Cn:r:^m:.,iavit.Fuit 

t.um,adsalutem.p .^ coa.ljutr.K et 

'""^"' ':'"„;« u.naUquot,ens cuidam viro 
conservare. Unde '""" ^^ ^^jam secret.us 

,eUgioso Pl"'-""""', 7';:^ ^lln. aliis rogarct 
,.etul.sset, cum et .Ue ^^'^!^;';^,,,,,,,,, tajus^ 
virginem ^a auu. s.b dixet t ^^^^^_ ^^_ 

mme, sed vaUlc '' ,„„ ct cella cerUus 

":i::strru;r;:^v.r,o..ob.iisbum.- 

Utatis operc nu.,cupa... ^^ ^,^^_ 

57'^u'"'='.'":7t.;u .m:ct.s.t.e.,scorde 

„um P'-"- f ;,. ,:,'lm carnis carce.-em re- 
dulc. ^^"^"'P'^.'^'-, P' tu, ,,uandaraaccers.e..sde 
li„.,ueret 'P'*'"^ ' '". i;;,^,^ a„ecU corpus rece- 
mon.aUbus, d..,t .lU . «L.u' _^^^^^^ 

pe..o, velare 'acem nostro ^^^.^ ^^^ 

^•''^•"r:';Sr-uC.ue..sadterram. 
cun. velassct ':"-','-"',■''';,, ^„,„0 , vullum ejus 

p-""''"^::;;:f^m::;:rsir,tuaiespiur,- 

prosp,c,ensx.d.t 'P="^^ „„ cnitus re.no- 

mum P^lP^"'-^^''"! '"."rtempo alem subicns 

veri. in J"^ vero '^'^J^l^ ^t no,. levis 

ob,tum. l.cct P'-"';»:^^^. : ,..acriter,tan.,n, 

"'"^"-'PT'7^0 n ni..i.ncpiav.rgode. 

„oc in arucalo •^ '^^ j,, ,.eculo, laborav.t 

seru.t. scd devota \'""; ^ ,,^„„ .avil ; siciue 

aevot,or etdevot.ss.ma t.^.^n^.. ^^^^^^^,,^^. 

bonu.n qu^^.'"f;^^;.:a:rtu.n in melius, f.ne 
que lemporis jam pi^"" sancto. • consona • omit. 
F Prxnota dte 

obitus,pie 

moritur. * o»iit. 124 DE B. 1D.\ LEWENSI VIRGINE. re. aliquid • secundo sancto •, nne laudabili, fine dulci, fine peroptimo 

consummavit. 
Ejusviriutes 58 Quis igitur, quibus cloquiis hanc Christi 
nemo poterit niilitem, hoc vitio speculum, hunc fontem lumi- 
(ligne Uiuda- ^^.^^ ^^^^ clegautius ut sumcerc di'beat collau- 
dabit? Gui virtutum tota congeries, cui redun- 
dans pelagus gratia;, cui decus et decor omnium 
qua! possunt quempiam ornare spirilum, adeo 
se largissime transfuderunt, utnon vivat quid- 
quam laudabilc cui non possit ejus nobilitus 
comparari. Potest enim tot mirabilibus virgo 
pra^radians, hortus irriguus &, terra friictifcra, 
vas admirabile, solaris niQius, lucerna gratiaj, 
palma, cedrus, oliva, hyssopus, rosx plantatio, 
aroma, balsamum, viola, lilium et quidqiud 
aliud» gestat dulcedinis, virtutum exigentia, no- 
minari. Gujus excellentissimo tam virtutis quam 
meriti priKConiali titulo citra sunicientiam effe- 
rendo. cum ba:'C nostra modicitas longo minus 
sulficiat, afligentes anchoram littore, contrahen- 
tes lora vehiculi, pede metam propositam atte- 
rentes, lingua silet, stilus eripitur, stat nostra 
faselus, cessant verba. cadunt carbasa, cedit cor- 
pus*. Gontingentes igitur** terminum inchoatio 
materiiB operisque propositi, supplicantes non 
B minime rogamus diligentius audientium gra- 
tiam, utes bentvolentia caritatis modicum quid 
• sustineant festinant ♦ nostra^ insipientia;. nec tradentes 
examini seu librali judicio priEsens opus, pau- 
pertate dictaminis faslidiant materiic bonitatem; 
sed quidquid melius in istis sapiunt, proferant 
amabilius et coUaudent nobiscum virginem quie, 
laudari meritis operum non indigna, meruit ex 
•omif. operibus oblinerevivendo gratiam, et« decedens 

ctElorum gloriam adipisci. In qua regnans, de- 
lectabilius circumdata varietatibus meritorum, 
munditia: florida liliis, in amoris mersa diluvio, 
amantium gaudens deliciis, et optatis fruensam- 
plexibus, cum dilecto * vivet ** per sitcula sa^- 
culorum. Amen *. D • opus 
••ergo • Christo 
»»vi\it 

* add. Expli- 
cit vita bea- 
t£e Ydffi. ANyOTATA. 
a Horas B. MarUe Virginis in Ecclesiajam 
sxculo VIII uswpalas /uisse ostenderc cona- 
tur cardinalis Botm (1) .■ qiias alii aucfores pu- 
tant a S. Peiro Damiano fuisse primo propo- 
sitas, xclsaliem multnmpropagaias{2).Id cer- 
tum esi, eas swculo Xllpluribus in locis fuisse 
usiiaias (3), qimm ab Urbano II in concilto 
Claromoniano anni 1C95 (4) mirum in modum 
fuerini commcndafx. Quanam rationc sseculo 
XIII a monachis Camalduknsihus dicerenfur, 
cxponit Miftarelli (5). In Belgio vero, quo xvo 
vivebai B. Ida Lewensis. adeo raro rcciiaban- 
tw\ uf Beipara cuidam fcminx maximc pa- 
trocifiarefur , quemadmodum refert biogra- 
pfius B. Idic, quia quofidie suassolrebai Iioras. 
b Locutiones mysticie quas biographus hoc 
capite ad B. Idai tiriuics uberius demon- 
strandasadhibei, scilicet hortus irriguus, terra 
fructifera, vas admirabile, lucerna, cedrus, oli- 
va hyssopus, rosa; plantatio, aroma, balsamum, 
viola, lilium ccrpticaniur a Cornelio a Lapi- 
de {G),Garnero (7), Huyone aS. Viciorc{8), 
S. Gregorio Magno (9) ei S. Bernardo (10). 

(I) ne divina Psdmodia, cnp. XII, § 2.- t2) Cfr. Labbe, 
Concilia. tom. X, rnl. 617; Acta SS.. tom 111 Febr., pap. 
422 — '3> Cfr. Mabilloniu';, Prief. m S^culum V Benedic- 
tinum. pars II. num.117.- (4) Labbc.ConciUa, tnm. X coL 
517. _ (5) Annales Camaldulenses, tom. VI, app., col. 71 
et Beq — (6) In Isaiam, c;ip. 58. — 0) Gregorianum. lib. 
VI, col. 239;lib. \VI, col.450, Hb. XIV, col.421 ct seq., lib. APPENDICULA PlllOU. 

Unica. MoniUiin. De librariis 
et libroruni perscri|)lionil)us 
in monasleriis Orientis et Oc- 
cidontis. Sci'iptoriuni apud 
Benedictinos aliosque mona- 
elios, pnvserliin iii Belgio. 
Libri scripti in nionialinni 
coenobiis. De monialibus doc- 
tis inedii aevi. J-Janc disserlalionem de librorum perscriptionibns 
el sludiishtcrarum in monasteriis prcxserlim femina- 
rum, anno 1870 scripseramus, non ignnri hoc argu- E 
menlum a plurilius erudilis viris, infra imlicandis, 
in transcursu fuisse prfcslriclum. Verum anno 1877 
in lucem prodiil de medii xvi bibliolhecis eruditissi- 
mum opus, rura U. P. Caroli Cdiier, presliyteri So- 
cietJifis Jesu, concinnalum : in quo ille cl. vir modo 
hic, modo illic ferc onmia c;ipil;., qu.-D dispulanda 
suscepcramus, vel allingit vel explical. Quibus per- 
spectis, iiobis aliqunndo in mento fuillucubrationem 
noslram in tencbris relinquere, ne acta agere vel in 
alicnum opus irc videremur. Ast quominus hoc con- 
silium ad eneclum adduceremus plura nos dehorta- 
banlur. lit primo quidem in fniem alium qu.im nos 
animum egregius auctor inlcndil. Ipsc enim sibi pro- 
posuit m:mifestum facere bibliothecarum medii wvi 
viros lum ecclesiaslicos, tum monaslicos, fuisse auc- 
tores : quod sladium magna laudaab eo lustralum 
fuisse oemo negabil. Contra nos ostendere conamur a 
monachis studium suum in exscriheudis iiliris, qu.isi 
religiosie profcssionis csset propriiim, jaiu primis tem- 
poribusruissecollocalum.aliis relinquenlcsprovinciam 
fusius explanandi (|ua diligenlia huic legi monnsti- 
ca; fucril oblenipcr.ilum. Aller, el quidcm pra?cipuus, 
huius noslra) dissertalionis finis est demonslrare mo- 
niales, prajsertim Belgicas, monachorum vestigiis 
institisse, non lanlnm iu libris ecclesiaslicis perpul- 
ehre describendis, sed etiam in colendis lileris et 
juveuibus utrius(|ue sexus hberaHter cducandis. Ac- 
cedil, ul hanc noslram disputationem proferamus,tum 
consiiiumvirorum prudentum. lum exemplum sodalis 
prislinaj Socielalis .lesu, Francisci-Xaverii Zaccaria ; 
qui, quamvis decessor noster Stiltingus anno 1757 
prolixam disceptationem de S. Liberii cnmmenlilio 
lapsu lypis expressisset(11}, non eruhuit de eodem 
argumenlo commentarium, jam pridem confeclum, 
annis 17o7(12)et 1762 (13) juris publici facere. Qua- 
proplcr el nos nostram dispotationcm, quo slilo ante 
novem annos fuit composila, prelo subjicimus. F IX, col. 334. — (8) Opp., tom. I, col. G34; tom. III, col.016. 
915, 164, edit. Migno. — i% Opem, tom. V, cxpo.?. sup. 
Cantic, col. 479.— (10) Opera, tom. V. Vitis mystica, col. 
C67,c<iit. Migne. - (It) Act;. SS.. tom. VI Septembris. 
pag. 598.— (12f Apud pctavium, Opus de Theologicis 
dotrmatibus, tom. H, p-irt. Il.edit. Vcneta .inni 1757. — 
(13) Thesaurus tlieolog., lom. U. pag. 5!^0. g,.icntalcs DIE \1GESIM\ NONA OGTOIiRTS. 

aU ejus hiographus, suh S. Uilariom maoi- 

' ri taldnas Leioenses didicis^e,ctposica, ^V^^f " "^..^^. .^^.i, ^,,u Nicephori. ex 

Z^ft^^orualis facta, stud.ose Ubros ^^Z^^T.n.^^^^^^^ 
g^um ^''.^^ ..dpiiamcorrexisseqwrti- AUCTOBE 
R. D. H. ',1 Ubrum^erialem non minimum. m .luo 
.rm.tutinis lectiones... Plurcs alios 

^'^' n.i\ aUiacrm^ Quidquam spatii tempo- 
X^^^^oa perm.ttens. labons tem- 
^ , . hni nlus cceteris. aliis temponbus san- 

r— '-"^-«"«'''^*"'""'"'- 

:7u:CZlnl i.ommilus etpr.se'-t.aZ_ 


cdampric- 
ctariores, diaicerunt (3). -^t- ^""^ r^cQ/anwsm opercrfe 

■ e>s rcferretu,- ^''''-""Xr.tico merace,ejvs 
Epiphaniusdemonacl,oIux,e co ^^^^^_ 

dem pentus fuit (^■""''.J „,pcrsam, tamen 

nii Vita. quam. '"'!,' ,^f;jp«^,,..oc/<t.,.s (7) •■ 
satantiqua,ncsseal^^^^^^^^^^^ ^,,,.^ ,,,. Hi- 

Lucianus a''"'"'"''"". ' '-s,,,- elegantis libra- 

rii artem t'^"'^';'^*, f "" "u m decem monachos 
Lucianusautemhabeb tse um ^^^^^^^^ ^^ .,^ 

sibi victuni pai.ibant W ^^^ ^^^^.^^ 3,^1 
(a(». d.aeonus iabm .^ . ^^ „3 „ 

pulchre scr>bere (9) • ^ ' ^,^ i,.pip/,a»u<s, «( 
erat recte scnbeic (,!")■ '^ 

qco (2) S. Hie- 

ronvn.> Opera omn>a, lom. 1. «» cdit.M.gne. 

rl oannisCln^y».OP»™>'™^^,fMrebal. lci^»- " 
!!.'r4 Cssiani Opera, p.g. «■ '^'^-^ ,t latine, pag- i™ 
,5, s. Ephvem Oi-'»' ^'"l";! Epiphani.Opera, to.n. 
aseq., e,lit. R'""";/;„f ns, edit. Migne.- ("o Ac a SS 
U, lib. II, ha^res.s 47, col. 1. Epiphann Oper.n, cJ. . 

tom. m MaJ'. P^S- ^';,TMd col.r^.-»"» '"^■■<'°'- 
Mignc, =01. ™ ct 3 . -^ ^^l^f;^,^ ss., tom. IU Maj., pag. 
94. -(ll)Ihi<i.,eol.34. ^"f libu^ i,-ihuilur. Adde ve,-oa ""«.»'™"; J" 

tasZn' s^cLlo V in 0,-iente p,-olHent.t^ 
"w,oTcclcsiasticos exsoribe,-e : Thcodosmsju- 
nL u aula sua imperialis, inqu,t. re nul a a 
r-:sT.n>o d,ffe,ret, sedulo enrav.t^Mane c n 

^" W acmt^ Ua' scnptorum ejus ad itoc us„ue 
scnpsit,ac muua v ..^.uorum vi superiora: 

tempus sunt ^«f ^^f ^f -if "X ","ni. aur.is um- 

/,„• dc monachis libraitis »'-ienns- i,„ccddc«- 

""3 Monacki ocdderdales eamdnjc^n^^^ ^^^^^^ 

,alcs ime,-nnt '^-«; «^^ ^ ^ '"^Z, co- 
inexscrihcxdis hb,-is po^^ncm 
l,U S. Ma,-tinus Tnro„ens^u '^^^ 
sterio ars, exceptis ^"'P ^J ^^^^^ tputabatur ; 
tar : cui tamen oper. ""' ° -*";, ^^,ge,Uius, 
n,ajores orationi «'^•*.'>"* \ \;,;„„.„1 scrip- 
monachus et postea «P«™P' » 7^5''. ,ve«ue ab 

i.^^^^^^^^;^z^::,qj.post 

hoc trannle 'Ccc''^" , .^"1 munia mnnachu„i 
gestumconsulatu,nal,avcm«^^^^^^^ 

'„,,„. mc«.»*oJ;- ,1^ ,„„ ratior^e 

ca.il "'/r;,*; ■;c)t,L,..P'-o''«' dubu, 
scribendi smt ''"" ^7'' . „<; i„,sig„e,n ddi- 
in oculis S. .^'•'^''««'"■«"."ri^s 'ehcnenter 
gentiam '""'^^'^"";'^"Zsa,-ie„s,s(a) 
excitahat.utnan-aMh^^^^^^^^^ 

et S. H'-^''""."';"'^, f „„ r ( so-ibere prxr-.pue 
esse monachorum opus ' ^^^^^^^^ ^^,^^^,.„ ., 
pingat dig>to qm '«' ' ™ ' .° J„e„ valel, legere. 
scr>bere,.Iuodestp>^c. uum P ^^^^^,.,^ ^.,,0,, T 
E,i„sde,n fud ^^" "g"'^,*,»^'"- "'«■''"'""i 

.nonachos »'f'f *„„„„«;,„■,■ ,»ci/««.^ "'»- 
''■'''"' '"Tl^^ocii'"'-''''-'^''''''-"''''- 

'^'::^:-^"k:i:-:S:s^^^^^^^^^ 

,„,„« ^'^'■'''^""; . ^' : , ;«amin>m>cam au,ma= 
tur enim ot.";"atcm ^«; « .„ t„i„,s nnnus 
ntare -.et, «i «/^" ' ",^^.j i o,atio,-.es open 

manuum de^otum -I&,rnr,55-er:r- 
;So;::^-.^--'v-i.:s:^,tv-«,ea,t. 

- "'• "'"^TA^.a sl:, tonf. IH «-"• ^»^- "' ,,.i 
Brockie. — t-'"' 120 APPENDIX AD VITAM C ID.-E VIRGINIS. B AucTOBE nui ad hoc crant idonei, et a doctoribus edita, ex 
^- ^- ^- schedis ad inundum redi?el)ant. Alii scnptos 
codices artificiuse conglutinabant, corrigebant 
alii, rubro niinio ca^teri exornabant. NuUius ma- 
nus' huic sancto deerat oTicio, gaudehant se om- 
nes participes haberi studiorum, qua^ in exposi- 
tionibus Scripturarum gerebantur (1). Sic ecenil 
utpcrOrc/itiisS. Bencdicii monnsteria, etiam 
remotissi/nis temporibus, tania, quam omnes 
mirati sunt, niss. codicutn copia exsiiierit (2). 
Nequealiler Fuldenses monachi, pricsertim 
tempore S. Sturtnii, primi abbatis, cjusque 
proximo/mm successorum, egeruni, uii et 
Burs/cldenses, auniacenses, et alii henc multi 
Ordinis Benediciini rami : in qaibus quo- 
tiescumque instaurata fuit disciplina mo- 
nastica, ioiies tamquam egregium adminicu- 
lum adhibitum fuit iiterarum et scientiarum 
siudium. Cui sententix non mediocre affundit 
lumen controecrsia destudiis monasticis Ma- 
hilloniam intcr ei ai)batem de Rance, postea 
in compendium et ordinem ab Edmundo 
Martene redacta{3); ncc non iaudes quibus 
extoiiuntur viri hujus Ordinis, de Ecctesia 
opiime meriti, quaics B.Lanfrancus{4), Joan- 
nes Stabulensis (5), Jacobns de Wraiisiavia (6) 
atiiquc, eo quod libros impigre descripseruni. 
Verum ut lihrorum scripiio accurate rcligio- 
seque ftcret, crai in monasteriis ceila scrip- 
torium nuncupaia, eaque scriptoribus desti- 
nata. Quod insiitutnm noiis persequiiurAIcui' 
nus (7) rersihus, ct posiea riguit apud Cister- 
cienses, canonicos sancii Vicioris Parisienses 
ct passim. Neque duhium csi quin in muiiis 
Beigii monasteriis fucrint hujusmodi scripio- 
ria. Eienim ostendunt monachus Ricet aliique 
cclcbrdms scholis daruisse, steculo VIII, mona- 
steria Elnonense, S. Beriini, Stabulense, Lob- 
biense, ecclesiam cat/wdralem Trajectinam 
nd Rhenum (8) .• hanc laudem iierum steculo 
IX merui.tse referunt ccenobium Stabulense, 
cvjus restigiis tunc temporis moiuisierium 
Malbodienseinsiiiit {Q)\ iiem siecuio Xmona- 
sieria Biandiniense Gandari, Gcmblaccnse ei 
Broniense,Epternacense,Lobbiense,Siabutense 
et S. Beriini ; quibus addctidx s^uni ecciesite 
calhcdraies Camcracensis ei Leodiensis {iO). 
Sed siccuio XI muito plura mona^ieria ei 
C ecclesitc caihedrales iiieris scholisque spicndcs- 
cere contcndei-unt : nam Rivetus,prxter mo- 
nasteria S.Bcrtini, Epternacensc, Lohbiense, 
enumerai Affiighemiense in Brahaniia, S. 
Hubcrti in Arduenna Siira, S. Law^eniii 
Leodii, S. Jacohi iicm Leodii, non secus ac 
ecclesias cathedraies Leodiensem, Ultrajec- tl) Trithemii Opera, De viris illuetribus Ordinis S. Be- 
nedicti. lib. I, cap. C. pag. 21. Cfr. De laude scnpto.-um. 
pa" 742 ''(lit. Busei, anni 1G05. - (2, Mabilloiiius, Traite 
deRetmiesmonast., tom. I, cap. VI, pag 53 etseriq., edit. 
Paiis; 1692 ; Browerus. Antiquit . Fuldonses, lib. 1, cap \I. 
DHC 46etseqq. - yi) Coramentarius in Regulam S. Be- 
nedieti, cap. 48. pag- 6^7. ~ .4) Acta SS.. tom. VI Maji 
pa". Slfi- — <5) ReitTenberg. Ann.de la Bibl. roy., tom. 1, 
pap! XLIX. — (G) Pez, Thes. Anee., tom. I. pag- IV. — 
1 Canfrius Glossarium. ad \ocGsscriptQres et scriptorium^ 
edit Didot. - iS, Hist. litteraire de Francc, tom. IV, pag. 
i7-VoB Lobbcs, son Abb;iye et son chapitre. tom, II, 
cap XVll p.ig.75etscqq.;DcIapIanc,AbbesdeS.Bertm, 
tom I pag. XIII et seqq ; tom. II, Append., pag 514 et 
seqq - i9. Hist litt..tom. IV.pig-gSO. Ibid.. tom. V. pag. 
&4 _tift, lbid..tnm.Vl. pag. 30 etseqq.,p«g- 40 et scqq.- 
(li) Ibid., tom. VII. pag. 17 ct seqq.. pag. «4 et seqq, - 
(12, Hcrimann..De restaur.abb S.Marlini, ppud d Achc-ry, 
VK^il t 11, eol. 900, 912, 913.-(13) Acta SS.,tom. 111 Oct., tinametCameracenscm,vei etiam ecclesiam D 
collegiatam S. Barihoiomxi Leodii (11), et 
ahbaiiam S. Mariini Tornacensis, cujus scri- 
ptores m-ultum iaudai Herimannus hujus c<s- 
nobii privpositus (12). 

5 Siccuio XII surrexemnt duo rcgularium necnon Car- 
0,r/ines, quinon iantum sa7U-iimonia,sed et 'j''/;^^^'^ 
doctrina in Ecclesia ciaruerunt, Carlusiam el ^^^^^^^^^^, 
Pnemonstratenses. Et primo quidcm Cartw- 
siani, mcmorcs pricccpiorum S.Bninonis (13), 
hicc reiulerunt in Consueiudines a Guigone, 
quinio Cariusix priore, coilectas .- Omnes pene 
quos suscipimus, si fieri potest, scribcre docc- 

mus Quot enim libros scribimus, tot nobis 

veritatis prdecones facere videmur, sperantes a 
Domino mercedem pro omnibus qui per eos 
vel ab errore correcti fuerint, vel in catholica 
veritate profecerint {iA^MierGuigo, in libro de 
E,r.erciiio celiie, vcrborum prioris Guigoms 
procui duhio memor, frairem Cartusianum 
sic ailoquitur .- Hoc auLem essc dubct specia- 
liter opus tuum,...libris exscribondis operam 
diligenter impendas (15). Quie opinio, scihcet 
monasteria quaiicumque modo iihris augere, 
habendum esse pro magno henefcio eis pne' ^ 
stito. adeo mcidcsoccuparerat medio xvo, ui 
in ccenobiis Normannia' Lyrcnsi ct Beccensi 
per quadragesimam prcces fundercniur pro 
fidelibus qui Ubros fi^cerint et dederint isiis abha- 
tiis [iG). Ostcndii Thomas Kcmpensis Floren- 
iium siccuio XlVmagna coniulisse offcta cxe- 
noino Windeshemiensi, eo quod ibi, uipole 
recior, rerbo et exempio ^nultum- artcm 
scrihcndi promovcrit (17j. Idcm Thomas 
inDoctrinali Juvenum animos addensjuve- 
nibus sui coenobii, quibus exscribcndorum 
libroi^m cura erai commissa, dicebat pro 
librariis, viia functis, Deum oraturos esse 
eos quicxeorumlihrofnim lectionepcrcepturi 
esscnt emoiumenium (18). Pnrmonsiratcnscs 
vero canonici ab exordio sui instiiuii, quum 
essent viri valde iiterati, omnem morerunt ia- 
pidem ut libros cgregios sibi compararent,et in 
suis monasieriis mulios scripiores haberent. 
Et quidem in nostro Beigio pric atus ciarue- 
7-unt ahbaiiic Parcensis prope Loranium (19) 
ei Bonne-Spei in Hannonia (20), riie imiiatie 
ccenobia TornacenseS. Mariini {2i), Andagi- 
nenseseu S. II uhcrti {22), Gembiaccnse {23), p 
LeodienseS. Laureniii {24) aliaque{2^), quo- 
rum codices mss. sxculorum X, XI, XII, 
XIII, pcr totwnorbem icn-arum spectabiies ^ 
usque ad supremi sieculi XVIII ciades rcii- 
giose fueruni serraii. 
G Sed inler iiiasbihiiothecasmediiievi pau- ^^J^^f^^^ 

. ■-. , iHonnciii 
pag G20 - (14; Masson, Annales Cartus., tom. l, hb. i, 
cai..'28. pag.(;2.-(15iApudMigne.tom CLlII.col883 
_iir.,Martene,Deantiq. Monach ritibus, lib III.cnpXI, 
nag 351 —(17) Opera Thomte Krmpensis. Vita Floren- 
lii cap. 14. pag. 943. edit. Duacena 1625.- (18, Ibid., pag. 
71)2 et seqq. — (19, Libertus dt- Pape, Summa chronolo- 
gica ecclesiie Paichensis. pag. 4G3, RaymaeUcrs, Rechcr- 
ches histonques sur l'ancienne abbaye de Parc, pag. U, 
44 46, 43.- (20, Rivet, tom. IX, pag. 126 et seqq. Maghe, 
Chronicon ecclcsJEe B. Maiire Ronje-Spei. p^ig. 18 — <21) 
Chronica Tornacensis, apud De Smet. Corpus Chronicorum 
Flandrife, tom. II. pag. 555 et seq. - (22) Cantatoiium 
S. Huberti, apud Reiirenbcrg. Monumonts pour servii-a 
1 Hist. de Namur, Hainaut,Lu.Kembouig, tom.VII, Introd., 
pig CXI pag. 237, 24G. Robaulx. Chroniquc de S. Hubert 
ou Cantatorium, pag. 2 et scq., pag. 224, 231 ; Bethmann. 
Bibliotheques de Belgique, dans le Messager des scien- 
ces histor. de Belgique, annee 1843. pag, 134. — (-^-i) 
Bethraann. ibid., pag. 141. - (24) Ibid. - (25) Ibid. 

ciores DIE VIGKSIMA NONA OCTOBRIS. I'i7 d atii 
Belijx; sandi Martini. Scribit cmm in Chromcis Lt 
Muisis sa'culo XIV : Habebat dictus Ivat.r \ in- 
ceniin^ fBelhvacensis, scriptor erudilmimus, 
Quamvis stvpius minus prudens) a domino rege 
% Ludorico) auclorilatcm viaencU libranas 
nregnoFranciae. Et coutigit quod venit in no- 
siro monastcrio sancli Martmi dictus Irater, et 
anerta est e. Ulu-aria, et vid.t omnia sicut sutc 
p acita fuit voluntati ; unde audivi a pra.decesso- 
vibus nostns antiquis et vivenUbus tunc tem- 
poris qnod dictus frater dixerat quod in nuUo 
monasterio cujuseumque Ordinis invenerat tam 
bonos libros et suffic.entes. tam bona et ve.a 
ori-.nalia. moral.a, et antiquas h.stonas si.u 
::;nerat in nostra Uberar.a et multum ba^^^^^^ 
no^^trum monasterium commendatum (1). iJmc 
eTZtum est ut sa^culo X Gerhertus, postea 
tJv ter IL exemplaria helc,ica exioUere non 
"^Zritlnsce rerhis -^^^^^-^^^ 
comparo, et sicut Roma= dudum ac ^" «»- P^/ 
tibus Italiai. in Gci-mania quoque et Bulg ca, 
lcHpto es auctorumque exempUu-.a muit.tu. me 
nummorum redemi (2) . Adde <l-odPoU^^ 
B concilii Tridcntini ad recognoscenda^ dinnas 
ZZturas Biblnssacrisduorummonasteno- 
'::fZoicor^rn,Parcer..^setL^^^^^^^^ 

iVerum luyculum est- ex innumcns us- 

' pTosiJmis codicibus mss. m.n^mam 

Zrtem ad «o^trn.m usquc !Cm,m fuisse 

TJJr^tit"s: rnnllosque bcllis, retuMatc ^n. 

oTndil monastcriorum, rd eliam 'yl^eftCa^ 

; „-,,^i,/; XVI ci Reipiiblicx uaui' scribcndos codices adhihitos, midtis in locisad ^J^^^^^^.. 
id munus, sxculo VIII, pucrorum opera futt 
umrpaia : qux consuetudo. qumn puero^^nn 
minor esset accuratio. prohibet Carolus Ua- 
gnus quominus in posterum serceiur. Ue- 
nim in CapUu/ari Aquisgranensi anuind, 
can LXXII (7), seu in Primo Libro Uipauln' 
Zmejusdern anni, cap. LXVIII (S), posi- 
Quam monachis magnam seduHfatem in ttbris 
liturgicis comparand^s pr^cepit ^^^V^f^^^ 
Et pueros vestros non s.mte eos (libios) \el 
le^endo vel scribendo corrumpere. Et si opus est 
e^^ngelium, vd psalter.un. et .nissale scr.bere, 
perfeeue ^tatis homines scribant cum omnM - 
i.eat.a Monachis quoque culpam admdUn- 
\Cssubinde.np.naminjunctaru^tper^^^^^^ 

tio alicngus libri vel part,^, quum sit opu 
ZluumVndequidamrraterMcalcemlibn 

TseeLati, kunc pro coronide subjecrt ver- 

'";Ustel.ber,apcenasummodolib^^ 
OcZrunt autem plura hujus generts ecrem- 
plTAtque h^c documenta satis demonstrnn 
descrihcndorum libroi^m artcm furse hn^ 
■ Z n^ro Inborem maxime monasticum. 
gissinio XI inooiem u - , monia- fcminw, pr^ 

U Monnchis non disswnles ruc' »"'/""'; ^ Ecclesi 
/r. aliXQue pientissima' /1-»uh;iS qutppc f'^ 
Z^naeccLi. .tate in codicihus erscrd>en- 
JLroricihusefahorarinf : neque hanc ope- yUa, mis Ecclesiic 
sxculis, et 
piystcain An- item pueri impendere niicuuin"' , •"■- 
7*", mZtkecam Bdgicam manuscri- ^^^'"■''^'^^^J.^ncla^ abbatiss^ ca-no- 

^ ImiMeS. pcrlustrarunt, antiqm hbri ^J^m ut sdn l^bros ccclesiasticosexarare 
puas bibltotnecas p accurata htc- abbatissam < ^j,,e solaminc Ubroi'um, 

,psa «f'"'";""*' ,„,o^,j quos de belgicis cum /'";"' /°",i „, i,o„orem et revcren- 
viclcndi sunt (^°'>"'''"'"". J„,,orarunt Beth- sancl. Petn »P°'^''^'\' "" „ „„te oculos carna- 
mmecisms.n^n.^,^:;^^, .„ t.am sanaarum ScnpU^run, ^^_^^^ ^^^^_ ^^. ^^^ ir':^-:^::M^t^-,asoc..h.^..— . 

pag.133 et seqq- - t*'! ,7H«i.iaut et Ae Luxembourg. 
Lfprovinces de ^^^^^ f/;; Ch^l.que de Phihppe 
tom.Mll.Introd.pag-XVetseqq. vvl Annuaire delaBiblioth. 
Royalo. nnnee 18-10 pag. IX etseqj ,S.Balu.ius, Capi- 

lect,oCa«cil.. ^^f"' ^ "•'. tom' 1. col. 237. cdit. P.ris. 
tularia regum F.nnco.u - , om. . ^^^^^ ^^^ ^jj,^ ^^^^^^^ 
ir.77.- .0. Haeftcnm. D.sq >u.t.^^^_^^^^ ^..^^ Sanctorum. 
111, Disq.H,pa&- 8»'- ,i,ActaSanctorum,tom. 

Mensis Dcoembei-. P^g. J'-- 
I, Januaiii, pog- "'^^- rogo. 12S 

E£ Mss. j.o„o Eoban prcsbyterum destino. Fac ergo , 
soror carissima, Ue hac petitione nostra, sicut 
beiiipnitas tua dc cunctis precibus meis semper 
solebat, ut et bic opera tua, ad gloriam coelestis 
patris/aureis literis lulgeant (1). Q«aw arUm 
ah Anglicis 'nwniaHhus cloctie /uisse viden- 
ct in Genna- tio' moniafes GcrmaniiV. nw. B 10 In hac regione, si ex moniali Wesso- 
hrimensi argumentum chiccre licct,arsscri- 
hendi iibros in camohiis puellarihus fuit usi- 
tatissima. Quic cle Dicinudi, indefcssa istius 
camohii sanctimoniali, narrat auctor anony- 
mm a Bemardo Pezio (2) e^rscriptus, cum 
lectore communico. ut incredihilis lahoris a 
sacris virginihus huic rei impensi specimen 

hahcat. 

Diemudis, ait, sanctimonialis virgo olim hujus 
nostri monasterii Wessobrunn dcvotissima. Fuit 
enim monasterium nostrum oUm duplex vel m 
duo divisum, monachorum scilicet et nionia- 
lium. Locus monachorum fuit ubi nunc est : 
monialium vero eo loco ubi nunc est ecclesia 
parochialis. Fuit ha:c virgo arte scribendi pen- 
tissima. Licel enim nullum inveniatur compo- 
suis-^e opus, seripsit tamen manu propria multa 
volumina cbaructere optimo et legibili. tam ad 
cultum divinum, quam ad bibliothecam publi- 
cam monasteni pertinentia, quie quodam ind.ce 
a se scripto in qnodam Plenario notantur. Nam 
in eodem indice notantur sequentes libri ad 
divinum cultum pertinentes : 

Liber Missalis cum Graduali etSequentns. 
Liber alius Missalis cum Graduali et Sequen- 
tiis qui datus est episcopo Treverensi. 

LiberMissalis alius cum Epistolis, Evangehis, 
Gradunli et Sequentiis. 

Liber ilissalis alius cum Epistohs et Evange- 
liis per totum annum, et Graduali et Sequentiis 
et baptisteriointegro. 

Ilem liberMissalis cum Epistolis etEvangehis. 
LibL-r OfTicialis. 

Liber alius Omciahs cum Baptisteno, qui da- 
tus est episcopo Augustensi. 
Liber cum Evangeliis et Lectionibus. 
Liber cum Evangeliis. 
Liber cum Epistulis. 

Pra^dicta volumina scripsit, ut dictum est, ad 
ornatum et utilitatem divini cultus. Sequentibus 
vero bibliuthecam ornavit, de quibus lantum ea 
. leac hoc § adhuc in nostra bibliotheca habentur, qu^e hic* 
^ si^nata sunt. Nam reliqua aut incendio mo- 
nast^erii, quod, ut fevtur, bis conflagravil , aut 
negligentia et ignavia sequentium monachorum, 
perierunt et amissa sunt. Notantur enim in pne- 
lato indice libri sequentes ad bibliothecam per- 
tinenWs : 

Bibliotheca * in II. voluminibus, qua3 dala est 

pro pro^dio in Pisinberch. 

Bibliotbeca in III. voluminibus. 

Moralia S. Gregorii in VI. voluminibus, de 
quibus primum ettertium perierunt. 

Gregorius ad Regaredum. 

Gregorius super Ezechielem et qutedam alia I. 

volum- , , 

Sermones et Homiliaj antiquorum doctorum 

III. volum. 

Origenes super Vetus Testamentum. 
Origenes super Cantica Canticornm. 
Augustinus.super Psaltenum III. volum. • id est sacra 
Biblia APPENDIK AD VITAM B. ID.E VIRGINIS. 

Augustinus super Evangelium Johannis et pri- D 
mamEpistolam ejusdem II. volum. Primum non 

habetur. 

EpistoIuiAugustini num. lAKV. 

Tractatus Augustini de Verbis Domini, de Ser- 
mone Domini in Monte, de opere monachorum, 
etagone Christiano, de adorando Deo, de proles- 
sione viduitatis, de bono conjugali, de virgmi- 

tate. 

Epistolai sancti Hicronymi num. CLXIV. 

Tripartita Historia Cassiotlori. 

Ecclesiastica Historia Eusebii. 

L.Sermones S. Augustini. Vita S. Silvestn. 
Hieronymus contra Vigilantium. Idem de conso- 
latione mortuorum. VitaS. Blasii. Vita S. Johan- 
nis Elemosynarii. . . 

Paschasius de Corpore et Sangume Dommi. 
Conllictus Lanfranci cuntra Berengarium. Passio 
S Dionvsii. VitaS. Adriani Papio etc 

Hieronymus de Hebraicis Qmestionibus et 
multa alia HKrunwni ctaliorum auctorum opus- 

cula. 

Libri Conlessionum S. Augustini. 

Canones. 

Glossa per A. B. C. composita. E 

11 Hiucsunt volumina a pr.ufata ancilla Dei „,.ti puUhrc 
Diemudepropnamanuuxaratain luudem Dei et scribcndi 
SS. apostolorumPetri etPauli.patronorum Imjus 'l^-j^^;,^^ 
monastcrii. Quo autem tempore tloruent, nus- ^q,.;^,^,-,,^ 
quaminvenire potui.cum in omnibus vulumini- 
bus ex humilitate, ut pie creditur, tam nomen 
proprium, quam tempus quo ea hnierit, ponere 
neglexit. , -!//(?;• sc/7>/o/-, concinnator catalogi 
abbatum Wessohrunensium, posfquam memi- 
nii Wulphitdis, reccnsct iihros quos scripsit et 
S. Pelro tradidit Diemuot ancillaDei. Diemudis 
virgo, ait, Deo devota ac monacha Regulani S. 
Benedicti in monasterio S. Putri Wessespranensi 
proiessa, ad commendatissimaj vita^ sua^ memo- 
riam laudabilem, ipsa ancilla Dei devotissima 
inlra scriptos libros manusuapropna iideliter ac 
ornatissime scripsit, ae accuratissime cmenda- 
tos S. Petroobtulit dcvotequetradidit.Z)('i/i5-«?J- 
jungii scriptorsyllabum iibrorum a Diemudc 
cxaratorum,qualem dedii ano7iymus, addttis 
Matutinali in II voluminibus, Lectionariol, .\u- 
guslinocontra dilhnitiones Ivolum.. Enchiridio, 
Hieronymude laudibus Virginitatis,Ghrysostomo 
de lapsu etc. I volum., Plenario I et Libro Pro- ^ 
phetarum. Sciendum est, addit, cunctis Christi 
fidelibus, in sacrisi-eligionibus constitutis, quod 
tempore Gregorii Papx' VII, qui coepit annu sa- 
lutis MLXXIII, claruit inter cteteras sacras vir- 
gines Dyemuet, virgo et monialis S. Petri in 
WVssinsprun, qu;e fuit exaratrix pra.-dictorum 
librorum. Obiit autem hujc venerabilis Dei fa- 
mula lll kal. aprilis, de suis non immerilo labo- 
ribus commendanda, landLm hic in loco suiE 
professionis, ibidemque sepulta in capella B. V. 
Mariae annexa capitulo, et nominalur vulgariter 
a Das Alt-Munster.n Extant adhuc epistohe sua- 
ves valde in monasteno Beromca, quod vulgan- 
ter nunc dicitur Perenried, per ipsam ad Herlu- 
cam virginem sanctam missiu, et ilerum ipsius 
Herlucie vice versa transmissiu, quibussemutuo 
recrearunt exhortationibus charitativis, in Do- 
mino exbortando se confortantes. Addit Pezius, 
cjui suis oculis etegunlissimos Diemudis codi- 
ces, plerosque aclhuc twic superstiies as- lll Epist. S.Bonif.. ep. 19, pag. 52, edit. GUles.-CZ) The- saurus Anecd., tom. I, Disscrt. Isagog., pag. XX et seqq. 

pexil, DIE VIGESIMA 

r „,,„•,. n-ivi ad occasum solis condila fu.sse, 
sot,>ntan.,,naN.ac. _^ ^^^,,^ 

nZumoniali^ Hohenburciem,^. qu^ Ho, lum 
Trri^Zm in oppugnatione A,-<jento,-alcn^i 
'i 187 % "■ Ifumptnn,, sun„na inc„.t,.a 

ZmoncelebrcL: ma..ime c.r ,juo c-uchtu. 
vrA'c.ra'"'c,- Lenohle (1) ea,n ta,n acou,-aU 
ZJiuit U in ipsa No,;cegia. qute ohm ab 
'lC^trlLslu,ncncMnumaccepe 

tfn,onia'c. in lib,-is ecclesia.lic.s cUgan^- 
deo,-i'jen<lis studium suun, posue,-uni »/«' 
S rf c«o. nosier Con,-ad«s JanmnOus (2) 
• rlZc in P,-anensi eccle.^^ia met,-oprMana 

TVU PatLun, 'iie,-is capitalilus belle 

cxaraLn, cui sub fincn insc.-ipta e,-ant l,.-c 

"" ''VC;:ZX:^raines.-el,giosiM 

•■» ^""■'' "' ^ li^n^aexemplum. monialium usi sunt 

uu,«erco,o- S. J^"'"^"ll„ !ano,ncus P,;c„,onst,-aien- 

'^ moldMin Frisia. Hic. a.>jutus a 

T , Vuidrne be„e mv"os lib,-os Uiu,'yi- 
fralresuoAMone.oui ,^ ., j hoc 

[as mss. incunte ^^'^^^^^^Lis. non 
operis, utnn,;-aiur '« f ™f,^^°i^,,,,„m fcrvide 

'™ ,1,. , atem in Jminco sexu cbsc-vans, 

^:r:;;'r^:.aessomcite.n...c^ 

testamenti lI s.nou . . Aurrustini super 

joannemet bca . C. ^^,^i,„,u sunt s>.c„lo 

Jtcs ^"'^'^^.^'^^J^ZnMur-ian.n- 
C ;»W. litu,-'J,c,s ':'^2g\„,„p,a,-ihus, gnam 
sium.tamquam a,em^ ^,, .^, ^^^gUgant 

dHigentiss„nc «" "'; ^^^atc S. Micl.aelis 
addit ,.Ne to-'<'f ' ■'^*^^, i„ ^uibus suntaliqua 
ae Muria,.o G-i-' -";v';;,:|, ,t .nax.mc .nfra 

miniamaKna faaa ''"'"' jj,,,o5tes, etsecun- 
octavas nesu.Tect.on.s et Pentcc ^^^ 

J„ «/,:« '■P'"''f'.f2n B -Joannes Donnm- 
publicijur,s /i"^"'^; „,.,, o,-n«ndi lib,-os 
Ls meminii »«""«'''/,„%„ cu,-a ipsius 
pe,-ila,'U,n casquei^g^'^ 'Z: ^imitem opcn, 
iucuh,-atio,^espe,-sc,'banl^-- „^^ 

,irginu,n ^''''"Zi! nmhus domo Ge,- 
sieculo Xni '-■<^f''^'lSlbatissa,n ui suum 

239 - C2) Act. SS t. VUun . V^^;^'^^^ 55.. ton. U 
Sac. ant. mon,. t. I. I'^.^^^, ,1 Camald..tom. ^l. 

p.,. 217. Venet^ eccles.^ »^^^^";^';.i. ,,. U, pag. 58. - 
L %, Poz. Tbesaurus anec. tom. 

OctobrisTomusXlil- 129 

NONA OGTOBRIS. 

. » AUCTORE 

sm»i consuetudinibus legibiliter scnbatui ^^^ ^ ^ 

diligenter emenUetur ab aliquibus soronbus 
aaho.-opusidoneis(OV //<-»' /to-un/ monm/e^ 
Rcailindis el Irunnyardis : quanim pnor 
manu ma ea-aravit Irimberli . ahbatis ti 
Bnbcberqa, E.rplamiionem tibrorum .luai' 
cum, posterior cjusdcm monachi hctplanntio- 
nem librt liuih (7). Memorcdur quoquc in 
MonvmcntorumMallersiorfcnsmmpriefulio- 

ne (8) qwedam monialis ccenobii Eultmfjani, 
Leukardis, de gente Seotiea, ^7'«'^«^;''/"^ "^' 
rum.patri^'suiv, grceca', foim,' ci ihcot.e^ 
gnara.qua>queplures ma «^^^^/^^" 
lembrL e.raraeit.Muliarura ^'l^->-^^^^ 
nialium iibri pr^scrtna tdurgun '-^^^ 
cis Gcrmaniu^ servantur : hos ^^J^^^n T- 
superrarancmn esi, quum c.r dietisplancdc 
ZnsiraiumsUamouMusM^^^^^^^^^ 
j,ros describerdihus egregmm <^f "- 'T ' 
,a,holica- f^nsscpr^esiitum. f ^' ^ f^^^^^^^^^^^ 
quin apud oUas genies momales ^odeM^^^^ 
optimLerita^fuerintdcep.scop^s.p^^^^^^ 

etmonasteriisium '^"'«'-''S''"';/^;';^f "1 ! „.,..». .-. 
13 Ecr scrihendi artejam laudem ^fc W^ 

Sc::.'-evopsain.o.um.l^i;™,;>;- 
psaltcr.um We"an,us .p^- st>U, tc 

„„asnne '^-^^Z^l - - 'oco L. 
quidem un.versa ''■^^'^'"'" '" . .,„ti,in,a.-garitis 
,.,cent.a et v.brant.a '^'"^^'J, (9) : 

/e„ (10) ^' "■"• P"f^". ,^:,disci Ren,ldis 
adeai. Sanciarum re,'0 ', ','< ^^ _ 

(,6„.v , al.as rnultas .^^^ ^g„ 

conspic^a.., «""»"", ''"^'Id.oselibros ec- 

desia' scr,ps.sse /^" «' :' ,;„„,,;,„„7„«, Fto- ^ 

,/rf«.-V«//^s-<"i.V« ./^«'^ ^ " „.,„„, ,■„ 

ca//.ft««/, «' '«' ^«'" f"' ^X.-u>n hucp,-ope- 
,noniale.s c"ion.mmonasj,o ^^^^^^^ 

,a,-cnt ,. «r/« g,-atu, »■ ;«';^ „;„;, f /„,.•</«.- 
1-231 monial,s p,;mo P«'"l , ^.,„„. ,■„ 
Vallis, poslea ««''"^ J": ,,,„ p„,,/r/„",». «' 
Belgio. Qua- V'C«'^'"Z^'wilUel,nus dc 

Mcchlima, t« F'0- ''''..„,;, abbatiss» post 

Urociniu,,,, '••o"^'"o; , ;■;; „, quo.ldan.ejus- 
mod.cumtempor.s.nte alh,n ^^^^^^^^,^,j„,„. 

,e„.Ord.nisn.™a.-^n.U.^^^^^^^ 

ubi «■'■'"""" ."^"fi.bris sux ..ecessari,s eccle- , XI Gcsta ai'<-hicpisc. 
,7, Pert.. Monum . Scriptt. 7-,;„;„,,„ia Boica. tom. 

VV pap. 249. - <9> A*-;* ^^^ '.^ annee 1^58, P^P- * «^ 
r/lO, Me^snpcr «l- -'J,";; "f 1 miro. pag- 3. et seqq. 
seqq. - '1^> L^^""^ f"l^ do Bvu.clle.. num. 4401. 
!! U2) Bibl. royale dcs n,«s. do b ^^ ^.^^^,. 130 APPENDIX AD VITAM B. ID.E VIRGINMS. AucTOB^ rafur cjns paivcm Bartholomwum inmiif,- 
R- ^- ^- cnndocwnobio Sazarcthnno abswnpsisse sea> menses, addiiv.rqx,e : Elapsis autcm praGcI.clis 
sexmensibus. in quibusml opus novi monasteni 
iyrawi conseribLndis libris jugiter vacabat, cum 
duabus sororibus, Chrislina scilicet ut SibiUa... 
(iMr7?>( .9c/c7(//a»i. /i. Bcatrix iu ca-mjhnnn .V/- 
::fl,r//-fl«»;», a se Lyrie inchoatimi, intviit, 
uii coiliqitur ex aitcro Inogrnpho Corscndon- 
cano anni 1470, du-cntc iihros picnt,ssu>uv 
moniaiis pcr myitnm tcmpus isHus parthc- 
nonisfuissc ornamcnUnn : Diilicerat ennn in 
fEtate juvenili scnbendi artem: unde. et nsque 
hodie nitueutibus patet, ecclesiam de Nazareth 
libros muUos muuu scribendo. adornavit (1). 
Libros puichernmc scribend, d,sapl,nam, 
eiiam postquam. typographa proiata /»'i 
moniales Beigii , uti et multi alu . seduio 
coluei^nt. Quas inter eminuere sxcido A 
Elisaheth Wytcns, Margarita Haes, hhsaheh 
Viicghe, Cath,n-ina Van Gitiscghcm, monialcs 
Bru'ceiiens,s conrentus Augusdniam, cw no- 
menPortacaHi velJcricho {2), Itcm Barbara 
^ Boons. Ijcqhina B.^vgcnsis. Pantcr sa-cufo 
\VI Joanna Van dcnBroucke. momaiis con- 
ventvs AiosianiB. Mariic Amiunt,aio\ »on 
^enis ac Maria Smcycrs et Maria ^un 1 etc- 
qhcm ijcjhinic (3). Atque de his satis . Aec 
uiius, qui antiquam historiam Bcig,cam pr,- 
■mis lah,-is attit/erit, monialium hi'Jus t,-actns 
impigram indvsfriam. demirahitu>\qusc oltm, 
ulinunc, inpropaganda gloria Dei indefessic 
suminaope ciahoraruni. 

14 Licci inter artem .'<criptoriam cldoctri- 
ToIecZ nam abstrus,orcm ingens intcrccdat diseri- 
„> exordio, ,nen, piurima tamen utrique sunt communia, 
rtoctrina cx- ^^f faciHus ob uno studio iranseatur ad aitC' 
cHlt^ foe- ^ ^^^^^j ■,,(„ f,pf>^.ic apparcat. Ad Iiocut 

'■""'■ mulieres operam snam in descrihendis iibns 

seduio ponerent, vaiebat piurimum haud pau^ 
cas iyiter eas inveniri quibvs discipiinx d,ffici- 
liores ct magis arcame palcrent : qua^ crudt- 
to feminx prohe intciiigchant quantam utiii- 
taiem rei chrisfioniv nffcrre?it. iiirros calhoh- 
cos muidpiicantes. De doctis iiiis mul,cnijus 
'piurima eccstant testimonia. Legimus sciiicei 
non paucas feminas scholas scient,arum 
etiam altio>^m adiisse, et Origenis pr^icciw- 
G nibus et caicchesibus, quamvis valde enuf,- 
tis frcquentcs adfuisse (4); in^.per S. Hic.-o- 
nymum, <iu^n imprudentcr ei ^ncons,dera^ 
aqerct^ad SS. Marceiiam, Pauiam, Eusio- 
chium Fabioiam oiiasque maironas epistolas 
dedisse suhi,m,on ph,iosoph.aet ihcoiogta 
insiqnes (5). DoctB^ etiam fueruni sanctaMela- 
niaivnioriQ),ct Thomais qux sanciai Feijro- 
niJ marty.-is concinnacit ActaiD^m^e ac 
S Peipetua qux suam sociorumque scr,psit 
Pa.^sioncm (8). Claruit swculo VI Kfpis picn- 
tissima fenuna, qu^ dicta fuit aiiquandolicet 
forsan minus recte, Boetii uxor, ^i^^V]^!]^!^' 
nos in honorem SS. Petri et Pauit condidii (0). 
Quarum vestigiis insiite.-uni pru^sertim mulisi mon,aics; ui Baudonina , qu^ S. Radegun- D 
disscripsit Vitam; ubi et leg,mus iwnc san- 
cfam reqinam qvasidiu nocivque,piisicciio- 
n,bvs racassem Jtcm S. PusiicvJa, ai>im- 

tissaAreiatcnsis,vi fcrt cjus fcrmc coicvus 

inographus, intra pauca tcmpornm spatia I sal- 

„,osunm.s (iiUicorat et omnes scnpturas divi- 

nas memorit. r retiuebat. ObiH sancia nrgo 

(jrandieva (//-uo oa'J(,li). pm^dpuc i» 

l.-> Nuspiam magis (orsan imaluii iica p i.^^ 
rum studurm quam apud momaics Angio- 
Sa^on,cassu^culi VH cl VllL Quas inter non 
tostremum obt,nei iocnn lUlda, monaslern 
^r^Lshaicns,s circa annum. 604 abbonssa. 
Adco erai ,n sacris titeris docia, ut Beda, 
samtce fem.m^ preces non ..pcrnenda, csse 
cxistimans, ad cjus usum ExposU.onom m Ha- 
bacuc concinnarerit. Hn^c dii,gentia auctori- 
bus S. Aidhcimo, primu,n abbate Maimesbu- 
ricnsi. dein episcopo Schireimrncns,, ef^. 
Bonifaao. monacho Fxoniensi, postea archie- 
piscopo Moguniino, incrcdibiiia ccpii mcre. 
mcnta. Sancfus eaim Aidhdmus cum Hilde- 
Hfha ahimiissa, ejusque monialibus^Jusima e 
Culberga . Osijurqa. A idgida . Svhoiasiica Hid- 
burqa aiiisquc aliquando habuit cpistohu^m 
comn,ercivm:adquas,earumprivdwa7istite- 

ras h.n'cgraviarcrhascripsif:i^i^^ cUuIum ad 
pont.ficale proficiscens conciliabulum. Iraternis 
LKlal.um catcrvis comitatus, alm.tat.s vestr^ 
scripta me:e mediocritati allata satis libcnter 
su.cipiens, erectis ad .elhera pahnis. imme.isas 
Cbristopro sospitate vestra g.-atulabundus nn- 
pendere e.-atcs curavi; quo stylo non solum 
eccles.astica promissoru.n vulorun. lcndera. qua3 
fida pollicitationc spopondistis, ubertim clarue- 
runf ve.'um rtiam mellin..a divinarum studia 
Scripturarum safzac.ss.ma sernionum ser.e pa- 
tuerunt. Cumque singulos epistolarum textus 
recitans,p-niicibus pupillarum obtutibus specu- 
larer, atque nalurab quadam, ut mihi .ns.tum 
fertur latentium rernm curiositate contempla- 
rer uberrmianique ve.-borum facund.am ac v.r- 
nhialemm-ba.utat.s desertitml.nem masnopere 
adm.rarcr; c, inquam, .nenab.l. gratula ur 
tripudio .Ue super. rcgnator olympi, et rector 
ccKl. cum tahter cathol.cas Christi vernaculas. 
immo adoptivas regencrantis g.-atnc ni.as, ex 
tecundo eccksiasticie conceptionis utero. spiri- F 
tual.s verbi s.n..ne progemtas, per maternam 
viderit sollic.tud.nemd.vmis dogmatibus eru- 
diri ac velutsapacespymnosopb.stassubper.- 
tissimo quodan. agonotbeta palu..stric.s d.sc.pU- 
uis et gvmnicis artibus in gymnas.o exercen(12). 

10 Fademc/iarismata,uti modo rnnueba- etinGcrm- 

rnus u'mutatus est S. Bonifacius, quum ad- ma, 

uclnAngiiamonasticam agebai ntam : nam 

oclucc non iantum monacfu, sed et momaies 

.,ag.narum trauscur.-e,Ues seriem ut enarrai 

ejus b,ographus, prcsbyicr Wiilibaidus.^^^^^-i^ 

instante' scrut.nio .nh.serc, et sacra...entorum 

arcana, mvster.orumque abd.ta jugiter nied.ta- 

banlur (13). Posiea in Germaniam ad annun- <1, Bihl. dcs mss dc B.uxelles. code^ 858.- <2. B.bho- 
theque de Van Hulthem. toni. VI. mss^ l^, '»^' ■>«• " 
3) TTnalc s de la Societe dl-^.nulation de Brug-s o.n IV 
0, 255. Cfr. Biographie de. hommes rem.rquab o> de la 
'FLreOccidental.Moa.. II. pag. 125 «^t seq Bu lebns 
de lAcadem.e royale debelg.quc, tom X\ . V^ri.^V^Z^ 
87. Cfr. Dc Smet, Memo.ies. tom. II. P^^" J^"- 
<4, Eusebius. Hist. Eccl.. lib. VI. num. 8. pag. 439. cd.t. Laemmer, - (5) Opera Omnia. tom 1. col 3.4 rt seqq 

edit. Migno. Cfr- Acta SS.. tom. I J^'""«"'- J^S-/ ^- 
,6)Sunus. VitffSS.,Mens.sDecembei-.pag.3<9-a)Aaa 

SS. tom. V Jumi. pag- -4 et seqq.- .8) Ibid tom. I Ma^ 
tii p 633 -(9il';.trol.lat.. Migne. t. LXIH. col.537. 
;VActaSS..LmAug..p.78.-.inIb.d..t. .^.g.P^ 

659 - (12) S. Aldhelmi Opcra. epist. de Laud. \ i.t,.. P 1 
etse,.,ea,t.G.„es._>n,Ac.SS..t„„,.U.n,.,^P^«^ DIE VIGESIM.V NON.V OaTOBRlS 131 tum etiam liondnm rcHqioHcn Chri^tinnam ciron nnnum_ 

Zlbur<,n (1), CnnaijO' (^ alm<,,<e Angha. 

r;n«'/»,;^«« .-.>-■ -""- ^".■nm liler.con- 
tlat Epixloli»: ^iuns ultro citroqne non mlco 
rarn^Lnnt. linffua Intino, MHo M^.noso 

Ml'<iphL Otlonus- refcrt, ptnrc. co- An<lha 
iXrn'<'ni<.ra arcc.xicU '<nonncl,os el monm- 
t, scUna vcra imbuto.. iCW.-.;n»».mW.- 
ChuniWUetniia c.jusB.raU.aii, val.lc c.n.d t, m 
libevali scicntia. inTl.ur,u,=on,m,vpM,neu,n- 
itituetantur magistra. ; Chunit.-n.l n, lia.oa- 
riamdcst,nataest(3). P.a''.v-.-';^^^'»^^^^^ 
,eu Leohjilhnm cx An<jlia .■vocnul p, «■Ut- 
■l^e monitcrioBischoirsheimcns,, u ,, no i-- 
vulus ancina..u,n Dci nu.nerus collcctus cs , 
ouv ad excnpUnn bcata, .nasist.-.e cCBlcst.» 
2S^;pUn,ostulliisinstituebantur,ct,n a,,uun 

doct,'na ejus „rof,eicba„t, ut plares ex , l,s r« - 
modu,n ,iiag,str.c f,c,.e„t al,a,-„m . ,ta nuUa, 
aut et,am rara ,n illis regiombus csscnt u,ona 
:t^l.minar„m, nua> non ."-'P"'-';'"' ^^^ 
R maaistcria dcsi.lcrarent, Lioha ,^,;'o lcct on,s 
"^ sud t',ta .„l,gentiaincnbuit,utn,s,o,-at,on. 
vaea t aut aUment., vel son.no eorpnscnlum 
,::4,nun,.,„amd,vinapag,na,ie — 
eius abscedcret, Nam cu.n al, ,ps.s nla.,t,a ru 

Tcs amcnti cod^ccs sagac, mente P- -^- ; 
a.vinapr.ceptan.mo™.— ab..ed^ 

perfectionis adjecit (4). tiactenui> i 

" w umsen^o,;h„s, harharo conscrip. 
stt{5).htan'ma<H,- . , e^niinanwi 

arUmn ^'"■r ^^ ^ZT^isL (6). Q,<^ 
C monasterus P'^'^'^'"^^ Jnaste,;umGan- 

pcrccrunt ut soclales / ^^^ ^^^^_ AHTORS 
U. D. B. archidi(eceH Coloniensi, de qua idem Zieget- 
hauevus (7). Uaic picnfi^sima rirgn shlo .wfis 
eleqnniiVHam S. Adelhddi^^primn; \ ihcmsis 
fdJjnlissiV.circa anmim iQ30 con^tcripsit, po- 
steaamajonlMsnostrit in Oprrr Bothndinno 
e(/i(nm{S) Sunt fjuoqun nianoria dirpue Ce- 
cilia ('/ Ad(da, iiuilMmi Conquesioris fili!e{Q). 
Priorfuit moniati'^ ef pnsfro nhhnii^sn Cado^ 
mcnsis nioyiasteriiSS. Triniinlis. Dociior fad 
Affrla.comitissaMeldensium^Car-notensiumet 

Ble-^cn.mun^poi^tm moniaUs Mnrcininci Ordi- 
nisCluniacensis, in AxKJusiodruwnsi diwccsi : 
ipsa dua^ pro iuitione monacfKn-um. Majoris- 
Monnsicrii scripsit epi^tota.>i, ah Kdmundo 
Mfirtenc edilas (10). Pnvier has henedictinas 
moninlcs scriptisinclntas, memornndx sunt 
S Kfi^nhcfhn Schdnauf/iensif! nf)hatissa, qute 
anno 1109 rV;///(in; N- Ilildeqnrdis. ahbafissa 
in monteS. Ruperii prope Binqinm, qu:r n- 
ffnn posnit anno 1178 (12) ; Hc.loissa, abhaJissa 
Pfiractili in flifeecsi Trecensi, quie mortua est 
anno Ufi^ (13). Hem Relindisel Ilcrradis^ste- 
cutoXIl, moyiasierii Hohenhurffensis S. mx- 
lur in Al^-aiia ahhfiii.^sfC (14). et sxculo XIII 
SS Gerirudis et Mcchiildis sovorcs, fd>haiissm \ 
RodcrsfIorffen^(^'^ in duj^cesi Halfn^rstadicn- 
si (15); Malhildis. aliha{is.m Fontts-KbraUh, 
et Anqelucia. moniafis (^jusdcni monaslern. 
Mittoplures alias ejusdcm S. Benedidi Ordt- 
nis moniales, literis itidem claras, quarum 
Zieocfhaucnts anl gesfa hrcdtcr narraf aut 
nominaianiumrecensct{\G)- 

19 In Bcloio quoquc non defuisse ynoninies 
flocirina erudiias, ecc Vita B. Id=p. Leu^n^is 
cotliqimus.qun: cum quo.lam t.^mpore divina^ 
plenUudinis nimietatc lanfiuid.. qno.lam jarcret 
le<-tuIo,ruiusdam noctis temporeNat.v.tateuiDo- 
,^in. pn.codenlis.lectiones mtellifxens de beaU 
tractatibus Augustini. loquentis nnrabd.ter de 
mirabilibus Trinitatis ; tantis repente i^avu ns. 
e.a-stuante spiritu, fuit ipsius anima dehbuta, 
quod pene timuit ne sensum pe.-deret et p.-.T m.- 
rabil. cordis Uetitia semet -^-^^''^^^i 
.aniret. Pariter B. Beatricr, prtorissa ecenohn 
Na.arefhani Lyr. in ^^^^io . <locU.n^non 
ndnari eminuisse ndelur ; namlefjimus in 
(^^uVvitams.Jamsionificata:Kin^y^^^^ 
omnii qun proncientib.is .n buius mU> v.am 
: ! :uta.a comprobautur. Sn-iptura Sa^^^^^^^^ 
issimum locum obtineat.utpotequM. t.ndenUum 
^rZiam pri,na sun conductu f.delu.n. gressus 

pellit, el nuas. pro n^"> J ^/ ^^ J^,,„ut -. id- 

:-ri,;:i=-= ~~- nec non in 
Belgio. 


ivilhanlurquccja^^-"^-- .,..:.^ ^tiam in 

quimtdtoptuyaaeno. ur,,.t,.(ula,soror 

18 Neciueprmtereundn ^'';' /f l! .^;^, V, ,,, 
'"^''""'' S. Wolphelmi, sanctimonialis \ duen^is, 

_,10, Theeiminis Anccdotorum, 
..Kpist.»S.Bo„l.^,.a,.l,.^.--:-: r:tp^^:^f^:^ 

.5) Act.SS. Febr.am, to.u.lI. I V ^ ■ ^^. cf. seq. - (t^^ ^^^'j I'''^ ^^^" 

Pcrt... Sc-rH.t .t- IV. P- ^f '^^^^g^'^-;',; H.stou-e litlera.re. ■ &WS, 

tom. I Feb.u;.rii, pag. 714 ,,0,The6au.n.sAnccdotor".n. aliot fcmiiCJ' 
(loctT. i32 APPENDIX. AD VITAM xvrTnnE i^,,^doctrim ct sdenfia tlli^Mra>^ni. Adeai 

R. ^- B- aintlcm lcctor, quiharum moniahum nomina 

Tcccnsere volJrit , scriptores BibUothecarum 

Ordinum relioio.<ifirum : hos inter iieorgiuni 

Lienhart, maynis eMtcntem taudibu-'^ pien- 

lissimam rirgincm Chrislinam, monmlem 

Prxmonstratensem in Wieters diivceseos Mo- 

nuntime, fjuiv scnpsil L.V.rum HeveUUionum (1); 

adeat Cosmam de Villiers, enumerantem sep- 

tuaninta moniatcs Carmctitanas scrn^tts non 

ignobitcs (2); adcat Jacobum Echard eiJaco- 

bum Quetif, quadraginla quaiuor mouudmm 

Ordinis Fratrum Pr^^dicatorum i^^!''';^ 
brantcsi:i).JoannesaS.Aniomo.mBdMnca 

omnium Ordinum S. Francisct, mutlo pt^u^ 
rnoniales scripiis suis ciaras signi/uat ,al^ 
Hteras A B C proferens nomina trignta 
unum (4). In Bctgio mulias (emrnas doci. na 
et c^ditione speciabites clarmsse ab omabu 
noium est. Nonnullarum ^neniiojiem /au 
Joannes Franciscus Foppens i^).Scd hic m- 
nimepr^termitiendum esi CaroU ^cribantU- 
stimonium, qui.ubi qumrit cur ^'^^_H^P^ 
nia^ ad conservnndum Bclgium nultipa.cat 
^ sumptuiauilabori, respondet Belgium omm- 
nenis dicitiisprsestare, ejusque incolas inter 
omnes mundi gentes e.rccllere industria, doc- 
irina, atiisque ingcnii dotdms, et tandem ad- 
dii • In urbeAntverpia incolas videb.s l.n?u;uu.n 
Tjeix-cnnarum, etiam dive.'sa.-um, ita pe.-.tos, ut 
in alienone quam mate.-no .d.c.iate versat.ores 
.int addubites; et uon raro, etiam mul.e.-es, 
nuinque d.versis l.ntiuls loquantur ; paucos quo- 
que Uer.as, qu. non suUem b.nas ternasv-e 
calleant (0). Scd huic laudi non esi immo,an- 
^ " ^juum nosierscopus in pr^senit sd de 
soiis Lnaldms scrihcndt perdis aut doctrina 
excuttis sermonem- hahere. 
^- ^oin nPrimis auicmitlis temponbus non .sm- 
:::!:^^: glL at.juot momaHum taus erat Imguam 
latinam inielHgerc. Priusquam ennn in Lu- 
ropa tatina tinguic. quas neotaiinas appetlare 
solem us, ceriam /isamque indue.^nt formam, 
et regutarum quasi jugum subiei-unt, solam 
linQuam lalinam docebaniur pueri mscholis; 
dehi quum iibri rarioresessentjam virtquam 
mulieres, qui ad cantum choraiem ad..-iricti 
erant,non singuli ex suis codicibus, .sedme- 
G nioriterreciiabantpsalmoshymnosqne, adjuli 
aliaumulo commum libro. Quapropier non 
niinima noviiiatus pars in exercenda memo- 
ria consumebaiur: a qua exercUatione Im- 
nux laiinse siudium alienum non erai Ua 
uiqeneraiimomnesracitlima fju^>que laiine 
scripta perciperent. Verum postquam novoi 
linLe/ueruni constituia-. prisca latmane- 
nliqi ca-pU. Non periU tamen omnmo eimrn 
inter moniaies tnigu^ laiime intelligeniiald 
nuidem Aniomus Rivctusin/erendum putat, 
tum ex eo quod Baidricus Dotens.s, Marbodus 
Redonensis, Hiidebertus Ce7wmanensi.% Go- 
defridusVindocincnsis, S. Bernardus, Petrus 
AUiardus,PetrusVenerabilis, Petrus Cetlen- 
sisaiiique cpisiolas acl sanclimomales, irac- 

,„ Spiritus Littc-nnus Korl.ertinus p^g- 597 et seqq.- 
.? Wuiothcca Cn,melit.na. tom. U , pfig- lOiO . - 
t Sc^ptore^ Ordinis Frat.un. pra..l.catorum, tom. U. 

P^- Kf • ■ llnnn 1732 - (5) liiblioth^ ca RclKic^.pag. 
gas bclioru;, imtia, prog..s.us etc, pag. 33 et seq. ed.t. B. IT).« VIRGINIS. 

tah,s de ycbusmoralihusel poemala Ungua D 
tZae.araia.a,.aru..compon.-en^^^^^^^^^ 
lum eiiam qood moniaieK ofliemm ecciwaiu 
Z"P>d\iine canlaUnl, M medda.. 
Jebrnt; ct qnod sacram Scnplnram. !>S. 
TatLet aiiorum. ld.-os p,os prn-at.,n aut 

omnes simul latine legerent ^„„,,,^i,a, „, ,,„,« vd 

■>■> .Uiquando tnmen e.rtra pne.s nonnuuas ^J^^^^.^^^_ 

mnniales cgressas essc nemo miralntvr. m ^„„„„,.„,„. 
\.Zcr^..olimbibiiotheca.-Sc,,cfllar,ens>s. 

nune\Z,acen.isnam. 17142, leguntur cano- 

Z^alicmse,r„ob,i, cnjus nomcn pr^er- 

'",ttdar linguam laiinam lenmsse el aeil- 

cei ,,,inuspn,-eJoc,aas, qmn et cum 

/ ■«■ loci. suis magisi,-is, de poe.^eos pama 

Z^n«^nqu.,ut ridelurrct,a,sseH^ 

brenpostHen,-icim,mpcra^!-^"^X-^ 
moi-tem , qiiie anno WOb coniigu V I- 
carmin^ condebant moniales. sua a,-tead sub- 
ZTnZ animas m pu,-gato,-io dctcntas usa. 

Si mL enim monachus vel monacha e vxta 
'2rabat.obituseo,-un, monaste,-iis tum ,n,-o- 

■Z t,n„rc„,inarumqmbusc,w,p,-ccnmso- 
"n^i,itafue,-at, mmtiabatur lilerts laiinis. E 

fel^ m'l(8),r«P«n.,«m latce, et ,nic,-dum 
™ ™ ^ dabal,: E.rstant el hodie hn^usmod. 

"e^pLiones. qua,-n,„ hnud paucas colleg,t 
Z^Vr Leopoldns Delisle : ha,-um unanunc 
Tugiia .nb,bliotl,erx. ms. domim Asld,u,;. 

aisim-ata.spcctalndElisabethamSeomnch 

abbntissam pa,'t,,rnonis Fo.^esUn, p,-ope Urv. 
L/ta, Eiisahet,,^. obitum quadmngenhs c, ci- 
lcrco^nobiis. ccclesiis vi,'isquep,-imart,s nun- 
iaritetp-o ea p,-eces i„,pet,-amt .Joannes 
U^ni^Xuekic inter diemO sep^^^^^^^^ 
a„m 1458 et dic,„ Sj,dn anm 14o0 (0). lan 
dZ Anion,ns R.vet nonnulin,-um feminarum 
2trinap,->.stantium. qute e.lra c^-ob^'^ 
septa vixenmt. nornina ,'cc,tat: qmnimoaffr- 
nCads^culum XIV usque nullas m Galh.s 
fcminas , exceptis Sororibus con,-ers,s ms 
iZZiatin.' notitiam aliquatcnus ,,aberent, 
Tprotlssionem mona..t,cam fuisse adm^s- 
sas (ioiHoc indeprofectum esse a,^b,trorq,^ 
. onialesofficium ecclesiastinm, ,-cc,ia,d. Sed 
h^cZ immo,-ari non licet. Attamen ,gno- 
Zi Mre nolo B. Beatrici. <,uamp,n,^ F 
,auda,-imus. C„,-istu,„ Do,ninum latn.oser- 
monc dij-isse: « F.fdus ineamus, pactum panga 
Is ufde ca,tero non dividamur, sed ve.-actet- "tl^ru::ereacoi,igimusmon,ales,e...quod B^ 
,„d,ebant medio >evo lite,-a,Mm 'cholas oA ^^,,^,^^ 
ouas disciplinas pra-sc-tim sac-as addvcend 
cmsa puihc elinm nobilium domo,-um aoce- 
'aZnUap^l '^os popula,-es <'oci,-m..U,u^ 
cse assccutas. Similis cwa puella,-u„,^jam 

incunte s^culo Va,l,,ibita "^t -■ n<^""\"21- 
„,,mus. inst,^uens L:ctnm. n"d'-ona,„ ,o, a 
nZ cui in votis e,-at Pauinm /,holn,n Cr,- 
Mmo.-dn.s quam pe,-fectiss,me mfor- 

marl(qu^ «">/»'"'^'« ^'' ™"' '":'■" ''T7c 
^Z!u>%g,»fcat quam moleste et nnpc-fecte 

Vn imMit.clal.e,., ton,. II. p.g 57, ed.t 18 8. -,8, R 
vet,HiBto,re l,tte,.a„.e <le la Jrance, tom 'X, pag- l^ 
Cfrlcngiu. «d voces «,..</,-« et /'-- "•f;™'",' 
Haeftenus, Monas.ice I.,.<,u,s...ones '^- J"'; '" ^i 
disq. 4, pag. 793. - "Jl Koulcaux <le.s ilorta, pag. 
passim. - .10) H,st. litt , tom. IX, pag. "l- ^^^^^ DIE VIGESIMA NONA OGTOBIUS. 133 inrgimhus Deo saauu omonencla 

hxcommamu ootero*.' Nuli erf^o su- '^' ^'''f ^'^* i..,, ,„.,, T.',„iesbrau.lum nutnla, ;Ci^- habeantcustodem unan. do sen.or.bus AUCTOBE 
R. D. B. biieonu^ 4 veRtienscum Sa- 

" n In .ntcr virgi.mm choras, jarare non 

cessus, ei nauuu oaren 't»'^ 

nfficit Paidam vi.r nalaui Deo a pa^ 

' tnoai(H,>i'aj(^' ^'"^''^ r..ulu/n C^) mriter 

et iMadelberla a S -l""'^ j,,,„edicta el Cieei- 
itf„«6orft>««(4);^'«'.f ';';'''^"^;^;2o K,,-».si<i-, « 

S. Arneibecj" "^ f«^"^°J^Z,o Valeneeni,, 

ea,^m l"oa'-op!'''-^^^ Aldetrademet Ma- 
,„„cta.^ nrg,nes '•^''"^^rUs ut oWatas degi^- 
.eWerUun ,« '- -- f^^ r«;c,» n«» /«-- 
,e.. «am eo- s,.np'o' '''""^ est.Prieterea 
earum condHwnem P^ P^^^liis Nicellensi et 
ncsciiar num Mo vevo "» <^«^ »f;., ,,^„„,„ ^c».- ;: t m.o oi^lata. apn,i Font.^brau.ium nutnU 
.,.,.i,.nie litteris sufflcienter imbuta (13). iiio 
;^ : ' 4-' UoM.-Corn.iu prope Leod.urn 

■ect.busrespomiebat,..tactum est "> b'-^';^" 

rr li, ^<^ . to' X// /!«*»/.- -A'W Hiidebe. 
tcZLnensisim moniales «>.■-"';;- 
u«/«m. Andegaeemis. non secus ac schola E 
'T:^amus Uno Arg.dcoli ^pej^ 

«- '-'rl^^Ae^m^^ofatiXZ 

nn iethlceni transtuiU, viris litteratura et 
^'' r fccl stici scientia clans corto prefo 
cantus eccie. „ecessaria cloctrma 

imbmcuraviHii). J" „1 hene mullie Zsc.iur num iHo ^eo "^;^^ ^^^„,a hene- pal^stra »'^"?'^;™' ^ ^^;, ^ X,^ taniua. re- 

Mall>odien.i, uh. '-"'■"^r^ZlZiritw (8). mus, „u,a «"'"'P'^^ Zmta ^ni seeuta,. 

dielinaO). ?"<="« "'''" t ,„ ,„ nullo ea^no- cemere '/^V ^;^" ^ ,X,,-.,. „,/,»«»,/« iu- ■;- ""7"""- 
Tandem noeimus t>. «"'''»'." , /o),(«« 25 Q,,o,/ .'/ '""3'« '."'."'' .,.„;,, ,aucaii. "" /"""■»- 

e/i«», « s««,./"'""'«'''<"'-' ^ , ' ,„, s,,„ i„s(,-«c- Equtdem C«, o/«s ^««f T: „„;„,„, ,noniales 
aennemibuspueUas ac muhc, '1;^^ ,epta do- 804 prohibel l^onu^^^^^Zo eas huie 
tnisscu.usicrdatiomsgraUa^^^P^^^^^._ ^,,^^..^.„,, , r^erummj^'^^^^,^^ „^.,„„„;, 

^.,/,e« /«,.v.- '''''";::« •,-itL Bo«"«. «■ 'l' "P''-""; TZ, ;X Onnnno prolnbemus 

, „,«»,■« '»/■'''■'«';'■•; ,™,t,, «,«'■"'« «•'•''« ■^*^' ,r' „ "utum 1 unu, aut nepotem, vel pa- 

Adclheidis. adbaUssa 1 ''' f '•'„;, ^ ,,nrtam ut nullus "'="^'^"'"" '''"". ^^,, ,,„,|lar,m. a,l uu- 

„„„,„» 1015,.,.st,tu,t, -» -^' ; .;; ,,„. ,.outem --'; -,X" :^ unat -. nec .iu,s,,uam 

,.e„gionem et -'>°'-' ' ^ ^ ^ ,C cum fre- tr.endum -;-™;7 ',,,,, p,..,.p„,m 0*//- 

per [nerunt summa cu,a u oin ,,„„,, suscpere a,ni cat (K ^^^^ ^^,.,,„,„,. , ^^ 

qua^stiunculas, s, 1»='/"' '^ ' '„,„^ ',,iam materne s^cndo ^'-J ''°i,,.„nnu.s. episcopusSanio- 

445.-a.'^'Opp..Epi^t.l.b.u P ^^,_j34 et seq<i. 1 ....1 877 ainul Mignr. Cfi'. 

AauSS.ton,.U.opt. P;;^«3^ \;^^^l M,,t.. pa.. 
p(^ 71tot .eqq. - >2) "^' ^'^ 1044. _ ,4. Ibid.. tom. Ul 

Sept., pag. 103; Ao . ^^•/ ^^ ,oO. - C^' l»»''*- T'' 
(5) Acla SS.. tom. lU A^E-- 1' ? gp. ijelp... ton.. 

ill M.vt.. p.g. 385 et soq -^^,,,., de oblat. 

- ao, Ibia.. tom. U Pa.^- - ^^,, p,„tev.ua. l.b. 
Fcbr.. P''g- '1** ^^ ' nni^v,;;:;:t,s:-.-...A--.,t„.. 

IV Augusti,pag- 850. 7n({J07'eS 1 APPENDIK AD VITAM B. ID/E VIRGINIS. AUCTORE 
R. D. B. B 134 

nmjores emnf q-uom pvendi (juof! moniales 
C(vnohii Obazinensix edvcandos suscipiehant : 
nam, his. vH i» Viia S Sfephani Ohazinensis 
legitur. in septifi itti"-'' uinna^ferii pnellaris 
non nisi ad annum !ft'ie.vfatis qnin(i(ni com- 
morari ticebal : (lein fransibanf ad adjacens 
monasferium ririle (1). Eanuleni ferniedisci- 
plinam ohfimdsse in cpnotjio pue/tari Ctari- 
Fonfi': prope Aretimnrn in ducatu Luxemtmr- 
gensi e.r tiljris mss. ccrtnm est. llHus con- 
suetudinis occurrunf qno(p'.e resiigia et m 
Oermania et in Potonia.yarraiquidem Thiet- 
marus. epi.^copus Mersctmrgermf^, annonatus 
976, .se in monasterio pncllari Qncdlinhvrgcnsi 
in Sa.ronia, apud pafrissui malcr/eram Em- 
nildam, primo UUcris brnL- adhuc instructum 
fuisse (2). Item in chronico Polonorum, Id). U 
ad annum 1091 legimvs : ZbipiHrus a Wla..h- 
slavo dnce de concnluna prosenitus, ni Craco- 
viensi civitate adultus jam atatc litt^ris datus 
fuit. eumqno noverca sua iu Saxoniam doccndum 
monastirio monialium transmandavit (3). Hu 
jusmodi institutum in nonnutlis Cisfercien- 
^ium cirnobiis pueltaribns inralui.^.^e indu- 
bium videtur, ex eo quod in quodam totms 
Ordinis capifuto sfainhnn fnil... Nec puen m 
claustris monialium aliquatenus erudiantnr (4). 
Qux prohibifio r-ursus esrprimitur in Libello 
anni 1310 antiquanim (le/!nifionum Orduns 
Cisterciensis, hisce rerhis ;Nec pueri in claustro 
monialium erudirivel enutriri aliquatenus per- 
mittantur (5)- Hanc vero tegem creMbde est 
ideo fuisse latam, quod illo ^ro jurenibus 
mafcuHspic Hberaliterqt^e educandi^ abundc 
provi.non eraf.Quain re Ci^fe.rcienst Ordim 
veri.s'imiliter easdem ob rationesa-^semd anno 
1053 B Martinus II E prior Camaltfuienns. 
w-tccipien^' :Nec pueri in claustris monialmm 
doceantur. ncc puellic nisi novitio. ad probat.o- 
nem receplic (6). 

APPEXDICULA 

DE PSALTERIO B. MARLE YIRGIXIS. D Psalterium 
B. Marisc 
Virginis L ^ocu.^ de P.saHerio B. Maritc Virginis, qui 
num 32 Vifx B. Idx legitur, mjs pl"nwum 
occupard. Quum enim, ut eor Commenfario 
prtevio inteUi(jere fuit, de.mit certx mamfe- 
sfwque notx quihus tcmpus rific B-Id,p dclmia- 
tur sperarimus ali(juamdiu e.r indicato dtius 
pietalis usu nos signum ali(juod accepturos 
esse quo statuereturposf r/w.r tempora cerfo m- 
xerit. Verum spes nos frustrata est : quum, re 
stucHose examinata,aperium.nohis sit Psal- 
ierium B. Marix Vircjini.^jam fnis.^e usw-pa- 
tum fp'-ando B. Ida adhuc erat junior, (luin 
consHfui possit quo ievo e3:or(Hum. ceperd. 
Huic tamen negoiio ali(iuid Inmwis afferre 
possumus, scilicei demonstrare hoc pielatts 
offxciumnonessQ irihuendum sancto Bonacen- 
turm uUplures confendunf , sed ^nuliis anms 
anicquam Hbros ca^pd conscrihere egrerjius doctor fuisse adhihiium.-ac proin sanctum 
virum . (nmm vis atiquod psailerium B. M. V. 
concinnard, non fuisse omnium pnmum 
iiUus pietafis auctorem seu in.chonforeni ; 
nam circumferunfur Psalteria Mariana ptu- 
ra, qitibus Imic dumta.raf communia sunt, 
quod .%imUHudine.m quamdam hahcnf cuni 
di.drihidione divini officii in horas canom- 
cas, et celchrant laudcs B. Mariic Virginis .- 
reliqua fere om^iia inter .w discrepant.Ex hac 
disnidatione qjioque .sequi videtur . Psalte- 
rium B. M. V. de quo in eo loco, Rosariutn 
B M. V. non fuisse, nec id nomen svccuto XIII 
incunfe in Bclgio hahui.^.^ie. Recensuit Bene- 
dictus a Cavalesio .^eu BonelU nonmdla hujus 
ge7ieris .scripta (7). Scd ahest piurimum ut 
nilnldesit illius eiencho : nam si in veteres 
li}>ros precum. maceime vcrnacula lingua 
scriptos, incidas, frequenicr occurrunt ihi 
Ofjicia Dciparix; titulo P.saifern B. Marnv Vir- 
ginis notata. Inde et apparet hanc pietatem 
o'im fuisseu.'idatissimam. 

2 Jam vero (luo cwcdcr anno, (juo loco quo ■;^;,;;;;;^;,^,^ 
aucfore Psaiterium B. Mariss Vtrginis /ueril ^.natum, 
primo usurpatum, hucnsque non fuif osten- 
sum, nec faciie osfendelur. AnfKiui.^-^imum, 
certo anno signatum, monumentum m quo 
nomen Psailerii B. Marix Virginis occurrat, 
Cquod quidem co(jn.orerimJest diplonia Gan, 
(larenscquo ftanno 1227 donatio quiedam 
hcfjhinagioS. Elisafjethce a Joanne Aied-andrt 
fiiio. Hic dicit heghinas promisisse sese pro 
ip.sius ct uxoris anima in (He annirersarw, oh 
hencfcium acceptum, dicturos mc Psaltenum 
B Mariu^ Virginis (8). Haud scio tamen an hoc 
dipIomasiti7iterpoiatum:in eo emm bcghi- 
nanium Gandavense nuncupatur S. EUsabeth, 
quamrisha^c heata vidua anno 1231 mortua 
fuerd, et posl quadrienniuni inler sanctos re- 
iaia (9) : id omiitam sententiam Frairum quo-^ 
rumdam PriecUc^doi-um contendcntium agi 
hoclocode PosarioB.MariceVirginis, quod 
reapseamuitis Psaiterium B.MarixVirgims 
rocaium fuit : nam ex ilio doeumento Ro.m- 
rium promissum fuisse recitandum certo 
demonstrari nequU. 

3 Firmius argumeidum ad ostendendum 
Psaiterium Deiparx ineunte .<{Xculo XIII jam 
fvisseusitatunudesumiturex VitaB. Beafri- 
cis Nazarethame. Quie pientisshna virgo, in 
Brabantia e.reunte sfcculo XII rel ineunteXIII 
nata, prope Thenas in Floridie-Valiis Cis- 
terciensi coenobio vitam monasticam suscepU, 
(unosaUem anno anfe annum 1232 emortua- 
iem B.Idx Mvellensis, cjus aii(pia?ndtu con- 
tuhernalis inRameya) : postea juxta Lyram 
monaslcrirmi Nazarcthanum sui Ordimspri- 
mapriorissai7ichoavU, ibiqueanno 12G8 obi- 
vU Suam Vifam patrio sermone ex ohedien- 
tia ipsamci scripsU : qunm, de suo pai'»n; ^^'i- 
modum addcns vel mutans, iatiyie rcddidd ^ U- 
helmusmonachusAfjlighemiensis,posteaprior 

Wavrien.sis ct tandem ahbas Trudonopolda- 
nus, uhi anno 1297 e vita migravU (10). Potest 
itaque haheri tamquam documentum quam ac proin a S. 
lionaventura 
non confcc- 
tu,n,rccitami 
a Ida. (11 Bnluziu., Mi^cellanca. tom. I. pag. ^^^: '^'*' "^^"1'" 
(2 Port. Mo. Gcrm..scnptt. tom 111, pafr.772.- ,3)lbKl.. 
tom IX p:.p- 44G. - (4) Nom.st.con Cistorc.ens. pag. 

65.'- (5)'l Jd.. ,.ag. 570 - .0, M.ttarell.. Annale. Cama^ 
duknseB, ton. VI. Code.. col. 57. ^ O; f*'-'^;-- '^ 
Opera omnia S. Bonaventur^. hb. VIII, col. 5S7, 662, 681 etscqq. - (8) Ryckel. Vita sanct» Bcggffi. pag. 
563 et se-i.; Act« SS., tom. I Augusti, pag. 426 et 
seq -(Q) Acta SS.. ibid..p. 422 et seqq.;Cfr. Mamachius, 
Annales Ordinis Prtedicatorum. tom. 1 pag 325 et seq. 
Monument:.. col. 316. - UO) Mir^eus. Bibhotheca Eccle- 
siastica, pag. 173. „-^« 

' maxime DIE VTGESIM^ NONA OCTOimiS. 135 7Zur. nujus clucubral^onise.e..plar^o^o^ 
1320 seriptum,,sul> oad^s ^-'^^^^ ^ ^^^-^^ 
rcro tn illo codire ms. legmius de B. Bmi> ue. 
Quuin in Florida-Vallc(cerlenonpost o.nnum 

t In , quod ex angelic. salutation.s tam cre bra 
'ipot t o"^ compensari solet quan» Dav.d;ci doctore), en tw.^tnim responsum : ejvs cau- 
sam neqwKpnnn spcctorc ad sandain Ulam, 
quie (luatecuvHiue Psalterium recilarit : dein 
litcm. de auciorc Psaiicrii Majoris (nam de 
hoc rmo fere disceplainr) neminem noslro 
ievoauderedirimcrc. Etenim a pturihvs sx- 
ndis crudiii atii in atinm irenmi scnientiam. 
Celehrem fninc librtnn a S. Bonarentura 
faisse scriptum, aijirmnium fitit a Oale- AUCTORE 
R. D. B. ^i>"^' '1"^ - . ,,..1111 Davidici JUisse suriputnt., .x,/.-/m...— , ■- 

,epotU.one compensan solet ^^J~^ \^^, ^o), Hoherio Bettnrmn.o (3), B Peiro 

psalterii psalmorum numerus se ^'^^^"^ ' ^^^' (^^^.i,;^ (4), Waddincjo (5), Manano Ftoren- 

K. ..„n..vinTuhus exsolverc consuLSCenai. ^_^^^ ^^^^^^^^ ^^ Mouasterio (7), qui plures Jh.sseritur de 
Psaltcrio 
majore Dei- 
parx. ,ii,. cum genuncxioiubus eKsolverc consucscebat. 
Lbas rerhh mne o.^lenditur anie annum 
1031 P.allerium B. Marix Virgim^ fmsse 
usurpatu>n,acproinnon faisseeJHS auctorem 
Zinchoatorem S. Bonaeenturam,ulpole n«- 
tumanno i-22Uet fnctum Fratrem mnor^n 
aZo 1243. Kx eodem loco forsan collujipote.t 
Psatterii B. M. V.nomentemporAus iHis rn 
Beloio liosar.o Deipar^ «ondum fmsscda- 
l^ scd iantummodo Psalicrii e.ercitncm 
Clutatione Angelica centies qumquagm re- 
iHafZlse colpcr.atum : nec id lunc p..- 

Zraquoqm sentenlia esi Psaltcrmm quod 
" X^s'J rirgo Bcairicc ad>uOu,^eJ'U^ 
,,. /•,«•«•(! idem ac Psallermm a beata Ida 
Lewens • c- alm : nam, pr.tercjaam quod 
)Z"Tcejusdem Ordinis in Brahant.a crani 
ZnMc^noivm esi Cisterciense..,prce rel,qu.s 
Z^ahi. cmsdam disciplina^ semcl vsurpa- 
TMeolJcrcantis.sirnos.QuibusadcIcquod 
^n HnV,la B. Bcalricis,earumccenobiade 
Zmyaei F,or,d.-Vallis am.'cilia etcom- 
„r«-o quam arctissime fuisse >;-;«-^- * 
■; J„rn ^ Saiis ostensum videtur 1 saae 

Betqio iudiium opmor. irnu v'j;, .1/1"'" - • - « -. - - 

auctores sccum scniicntes indicai ; contra Uii- 
dinus (8), llyacintfms Sharalea (0), ati>que 
quos -Irturus el Bcncdiclns Bmmelli (10) /e- 
censent, a sancio dociore ahjudicani. Certe, 
uiiBonellus, in mcdio titijanlium duhdantes 
siahimus, et eoristimabimus hanc quicstiuncm 
\o- tcstimoniis rcterum soivi non possc et 
proinde in^cripiione ipsius lihri e.rpedu>ndam 
cssc Viiqy-c editiones duie priores Arurnto- 
ralensis anni 1405 et Veneta anni 1476 c^.re- 
niuntinassionando Psnttcrio "'^y'''-'' ^Y"" 
narcnturic.^cdutnimjurc, aui secundum ^ 
codices sat sinceros, non constat .- quoff txi- 
men maonoperc plandsset Bencdicto Bo- 
velloai). fnde mirandum nonest fut^o-um 
Zit^em P. ndelem a Fanna (i^) "-; n^|^ 
r^ropenso animo ad vumerandum Psatterium 
Uan^. de quo soio scrruo esi, intcr oenuirui 
S BonuJdura^ Opcra. AbhuJus-tempor.hu 
successennd, ut ne ca'crnu quidem tatct nmu- 
m7raatia Mariaua e.ercitia,et Pftenum 
Marianum in oblirioncm apud muttos aUd: 
adquod non pancm forte eoniuld rpsa opus- 
taTforma ; nam ticet doctrina zrv^eprehensi^ 
ms^ii numquam tamen omnihusplacud 
mps<dmorumJ.ibriutiquecnn.^^^^ 
iioet accommodafio .- deinFratrcs P^^Mica 
ores.ncum f,abehmd Psafterrura. nrmpe Ro- 

,, nisi postea non... . ■ - - • ^'tm., anno 1470 a .Suio B ^-~.^.f . 

b1 uufiium opinor. . ^ ^ ^, ■„ , ^ocaium (13). quod con^^o--^ 

Vauod s.jam ^^^^^^- ;^^:;^^,i^^ ,opufo,pietatemutiquefacd.remeiahomm nqae.. Q...U,.. nr^nc. P- ) ^^ «^,„. vi^pag, 77. 
_ (2. AcUi SS.. to,T,. lU J;''':P^ J.'';,!, „ ,4, De Verbi -^ ,6. Ibid pag. 06. -(7) Menologiun. Fmricisc 
pag. (5. - (b» Ibia.. pi'B eccles.. tnm. lU. col. 

Kicatorum.tom.UI.pag-576etseq. :-j'^': 6; DE 136 DE BB. BERTRANDO ET GAUBERTO, CONFESSOmBUS. D AUCTORE 
R. D. B. DE BB. BERTRANDO ET CAUBERTO, CONFESSORIBUS 

ORDINIS FF. PR/EDICATORUM 

IN GALLIA MERIDIONALI 

COMMEISTAKIUS IIISTOIilCUS . 

S 1 De euUu B. Ber.randi Bcseheti e. Arausie;x>. De eombustione 
Jjus reliquiaruni. Numeratur iuter Beatos, iu libris aut.qu.s el 
reccnlilnis. ANNo cmn- 

TEB MCCXXX. 

Di^ BB. Ber- 
Irando ei 
Caubcrto hac 
die ngcndum 
est. B Bertrandi 
corpM5 23rtn- 
n<s j)os( mo)'- 
tem inco7'- 
ruptumeter- 
ra eleoatur. A-i}1iqmorcs! scHptorcs plerique qui rcs a 6. 
Dom inico,FF. Pricdicaiot-um patre, ejus- 
qncdiscipulispnvclare gcsiasposfcris fra- 
dicfcruoi, ui B. Jordanus , Gcrardus dc Fra- 
chcto Theodoricus rfc Appoklia, Bernardus 
Guidonis, Leandcr Aff^erti,pfuresquc afu co- 
rum iwitaioreS, beotum Bertranduni deGarnga 
vinim rere aposioficum, omnigenisque viriu- 
fifjus coi^scanicjn, dcsrrifmni, cjusquc san- 
cfimoniam cxifniis laudibus cxiolfnni. Offtcio 
iomcn fiiurgiconequaquamcohonesiaiw% quo 
femporc ha'c scribimus, scrrus Dei. Sed ma- 
qnopcre laudandi sunt FF. Pnedi.caforcs,con- 
arcqaii in capitulo provinciali ium provinciis 
Tofosanre anno 1809, iurn provincix Occitamx 
anno \%10, propterea quod gnaram opcram 
posuemnt, ut quam primum sancta sedes 
(^fiumeccfcsiasiicum^anfc hominum mcmo- 
riam B Bertrando de Garriga defaiuui , suo cat- 
culo confirmct, ei officium liturgicum tn ejus 
honorcm celchrandum concc.dat. Posiqunm dc 
B Bertrando dixerimus, agcmus de B. Cbabcrto 
,eu Cauberlo, alias Gallibeito seu Galberto. .4/- 
'fobroqemi ferme in iisdempariibus ac eodem 
iempore floruii , nec minorem ammabus 
Deo qignendis fafjorem impendtt, ct cvjus 
cufium pubfinnn eccfesiasiicumque cenium 
annis decreto Urfmniano amuiiJ34ani>qmo- 
rem esse, declararit anno 1871 Franciscus 
C Vifjcrt ppiscojnisMnurianensisin i^ahaudia, 
Qui ci \yeiiit a Rornnno poniifwe ui camdem 
sententiam ferret. Haud officii quonunus de 
•bcaio presfnjtero hac die agamus cjus nomen 
menofogiis atmre hujusgeneris fibrisaddiem 
29 ocfohris non inscribi : nam, quum wodo 
ad unnm, modo ad aiiam diem, m ea re- 
ialus fuerii, afiquaienus inter aemeros ha- 
Undus videiur. Jam primo de B. Bertrando 
disserarwus. 

9 jure merito in Aciisnostris locumdamus 
B ^Bevtrando de Garriga, ui monuimus, quippe 
c^nus culins puhlicus isque eccfesiasiicuspfus 
centum annis rlecreiumUrbanianum anm 1634 
aniecedat. Id auiem ex mlius hisiona, quam 
imiiaii nosiros decessores explicnfjrmus, pcr- 
smcuum fei. Eienim heaii viri cor-pus a terra 
fuisseelevaium^eiiranslaiuminecdesiammo- 

col 4n _(2,lbid..col. 333.- (3) Bencd. MV, Bealif.. 
e ■ Ub. 1. ap. Vl/num. 2 et seqq.; Act. SS.. PropyUeum 
Maii. Diss. 20, pag. 172 c-t scq.; Fontamn». de S. Petro nialium Cisterciensiumvilin> Boschett, viginii 
iribusannispostcjusobiimn,hocestannocir- 

ciier \2oti. rcfert Bcmnrdus Guidoms hsce 
rcrbis : Hujus {Frairis Bertrandi) corpus sanc- 
tum .mod sepultumluitin domo sanctimon.ahum E 
ckd Bosquet, ubi et ubiit.prope Aurasicam m 
Provincia,post viginti tres annos levatum n>- 
tesrum et incorruptum est rei.ertum. et ibidtm 
Z. bonore et devot.onecongrua custo d.tur u^^^ 
niulticonsecuti suntremeaiasan.tatuin i^)J'^'^' 
fermc iegifur in Brevi Historia Ordm.s Prajd.- 
catorum, auctore anonyn.o, quam ex codtce ms 
annimiconve7iiusS.SahinicRonucerudMa- 

biflonius, eijurispuhlici fecenmi Mariemus 
ei Durandus{2).nu\us {Frairis Bertr.and.). scri- 
bit anonymus iile, corpus post XXIV annos de 
terra levatum. integrum et inco.Tuptum es .-e- 
pertum et in domo quarumdam sanct.monialmm 
hono.-ifice conditum. et usquehodie permanet.... 
incorruptum. C>u.;» anonymum non omnmo 
secuins esi Lcandcr Afhcrii, sed vestigns po- 
iius imtitii Bernardi Guidonis. qui corpusB. 
Ilerlrandi po.^f XXUI annos, non veroposi an- 
«rK Y\7V cfevaiuw fuisse narrai . Qux cleva- 
l^„i^ligniflcatio manifesta fuitculius 

servo Dei cxhihiti (3). . 

3 Neque posica ce.<<sasse hunc cuflum, facif- Auno ui^ 
ii,,ccolf.gLsexeo quod , quum anno i3 trnnsf.^^^ 
coenobium moniafium, ifa capitufo (''J'^'- ;,,,,„„. 
ciensijuf.enie, suppressum ^^','-'^f^^^^^^^^ 
mona^ierio Aquahcffcnsi cjusdem Outmis monasti'.' lu ./iv--^ " i ,„,, 

uniiaiA) FF. Pncdicaiorcsconvenius A>au- 

«icani B. Bertrandi e.^mvias dam ad suas mles 

mule.^ni'. Hujuspiacuii. (quia, "'P^ ^ ^^^)^»^-, 
(ur!veccle.nasticfeviofaiores,censuns]udesm 

.eseobnoxios existi^nabanij, veniam prwxo a 

Benedicio Xlllantipnpn, aiiasPeiro deLuna 

clein, anno 1427, a Uarii^^o V peiteruni e m- 

^eirm-uni. Cujus rei fidem faai fioc dipfoma. 

^4 MABT.NUS Episcopus, scrvus -rvorum -, pro^u;^ ^. 

dilecto mio decano Ecclesiio S. Agr.coh M.nio- 

nensis. salutem et apostoUcam bened.ct.onem. 

Religiosorum vota, in his pra^sertim, qu^ ntus 

ecclesiastici decus ct honestatem resp.c.unt, fa- 

voribus Nos decet prosequi opportun.s. Exhi- 

bita siquidem Nobisnuper pro parte d.lectorum 

f.liorum prioris et fratrum domus Auraycensis. 

Ursoolo, cap. 14 et 15. pag^45 et scqq. Mabilloniu. A^U 
SS.Bened..Pr^f. in s£ec. V. num. 99. - (4- Oailm un 
stiana,tom.I.col.740.edit.PioIm. 

Ordinis DIE VIGESIMA. \ Ortiinis Pra;dicntor»m, petitio continebat, quod 
!„ nuonilam Bertrandus de Garnga, pr- 

'^ cm dictiOrdinisin civitatc Auraycensi dc- 
e" s" t «vitas ipsa domo, seu conventual, 
oco c "^i-^™ Ordinis, tunc carcret, corpus .ps.us 
Be.Xliinmonasterio mnn.al.um dc Pos„ueto 
e, . mm-os Aurayccnses, „uod ,„i,ai„talulc nunc 
rJ tit traditn.n fuit ecclesiasfcx scpultma; 
Idnue deinde certo temporis decu,-so spat,o, 
'ostn',an, dcnus pr.edicta constructa et a.d.n- 
' Lrat . nonnulli fratres illius , qn, tu,,c 
eant potcnt,ala,cal,su.Tulti. ad monastenum 

, iVtura tcnpore noct,s accedentes,apostol,ca) 
p..^,.cturat P ^^^^^^^^ ;;^^„^„_ 

Tnde 0«- et ad domun, ipsam trans e.Te, 
lue in cp,adam eamera rcpos^tum occulte de- 
toere pr. 'sumpserunt, pa.n.as et sentent.as n 

de pra^miss.s certam n»t, Uan no 

tuiuperapostol.ca sc.p. auctoritate 

,,e pr.emissis omn.bus '^t ^'"B" _ 

nostrated,Uge„W,^,n«^J^^^ ,^.^, 

tioucm hujusmodi ^» 'n^^™' ;„ ^^eme- 

,ratr,bus anted.ct,s corpu pr.efatun^^^_^^ seu in 

te,-io.m locoad '">« ™^'^ anctorit..te pva=- 

ec=les,ahu,usmoeU s pel,e,^d ^^^^^.^^^^^ p,,^. 

dicta, licent,am ''"e"""„^°" ,„„™e. Datum 
n,i.sis, et al,is ™'^*™";;„X fos XVlTual. jul.i, 
Rom.e apud Sanctos Aposto os X% 

„ pontificatus nostr, »';»"^^""°;„>„ ^st ineunte 
C Exf]no diplomatc ™"X'n,,-«e B. Ber- 

,,rvo Dei ca/ 6 ,,„, „„,p;„„ nuncu- 

duct posstt : no>, i>cu ^^j,,,y,„ 

«"','?"- "'"""p*l-.^(o,r.. A>-ausicani c^u- 
fecissent FF. 1 ';„'.,,, s,.,.(.„/,s e n«s «.cpa, 
vias sevm Dct, a f '°^' """ „„ f„i,sel deco- 
nisijam pri<lcm. *;« »' X/rf P o«- *'«""»'» 

/V,er,(,Wsc,W"- .-«(«' Bert,-andi. fles 

dicalorcs manstssc ''''P''' „„,,.atu,- : Cce- 
„o„. di^,-so ''^^X^^orutnJ in ea urhe 
nobio 0,-d„i,s (^^' •'';''„„„ virpinum ;edes 
rAr«««o«eJ -tructo, qu -^ ^^;^^.. .„ ^„„„ 

-;:Xup'p^-— ^^ 

(1) Bul anuni FF. Fm"' iib. I. pa?-3'^^- 137 
NON\ OGTOimiS. 

5 ICo loco quieeit usque eo dvm anno 1561 f^,,^''"f ^;,,. 
Hiwuenolit' , oc(^^pan(es de nocte ecclesiani ^^^^.„^,,^ ^.,., 
FF Pyiet/icalorum,eaw ifjni ferroque msta- ,„,oustum. 

runt. ne ^^^^^^-^^^^^^^■:'^'^'^. ^S"^^' 

ibidi-m lamriuam sacris rehqmis reUpiost, ser 

vati^ vd otian» costurli;p Corporis Domnn. Mque 

C calnnista Josepf.us de la Pise (3), addens 

com^S beati Bertranai fa.tidam sp.rasse o.lo- 

7.1 Hnjus in.piipuunori. ^namn^^ ei an^ 
m-ocanonicus Pre.ost. Parismus i^. Cccle 
siie catholicie Arausicamc prwcento^ ad fo 
Zn 237 ,... HMoria. pont.acum Arau.ca- 
norum, quam hucusque incdUam reliqmtet 
Zus sJ^vatur e.emplar in f^i^^'^^^^-;/^''^^ 

";....!. "- •."• *■»■■•• •' ?vr r 

,u,Miato,'es P"'-0''^~ta,.,cn a colcndo .iortr„„ai, 
trandi essent spotiati, ««" '' ^e^ 

epTscopus T,-icastinus ' ^«"««'i''' * ''^ . T,.o,..Cl,a. 
ecclcsian,, incenit «""'f ,,««';„:; ^. B..,- 
.S7«i«( e( ,1,;«^'« «^^-Jl' "J^ZU liopopu- 

dtms sancl, ^onnn^^; ^^^^^^ ,„^,^,,. 

in hoc altat-i S. '''■"""'',._,, ,,,;,.„,.ri,»'(4). 
s„,-iis ,-ite inst,-ue,rt,>. -^'''^^^....^ii. An- 
Alius teslis conttnuattcxdlusX^Ve^ 

selrttus Boye,- Cc ^»!p^;^,'Mt anno 
dicato,- cont^entns T,-u,v,tn ., .,,„, 

"''' '" rr^u^ t^uXcte^nporis 
,„.ultum colt sercunx Dc. 7 ^^^^^,.„,,; ,„ 

nominart sanctum , «""",„„,„, ,„««, rft- 
eclesia Boschett «"'«»«" ^ ",!'"",' ,,, ,„«,„ ^ 

»""«". ^1;1X,"S'-''^--^'''''''''^^"" -- 

ecc;e.«a' >^°'''f'''^:',c,-alisraldemagnus, „„ ,^ 

qno antiquam be»" '''.'' . ;^„ ,,.-,i,„„,an( 

L..'c,.,o .^"PP'«<'- T'-Tei Inago i,u.culpta 

inootte. et ,n "",? , *^ ^,^ , J,„.,fc-»,-« /raff- 

eo„..p,c,e6«'«'-. /«';;';;„„■ ,,ero(,'o»e </i.7n«. 

«,cn/«. l''''''i''T'Zi otlccta. Ad hartc ima- 
apopula,-ibnsrne,-mloy^ ^ „ert,-an- 

'dum «'■«-'^■.'""•™;r ■„, ; fi,-o. dcjentibus 
Mes incolts "'"'«'*,,,„ ,„..,• i),-,p«;" 
AV7,« P»»""' '» '? i," ,can„« '««'« /«" 

supfaaltate, tu^ 


m DE BB. BERTRANDO F.T C.VUBERTO. GONFESSORIBUS. AUCTORE 

R, n. B. Legitimum 

fsse cuUum 
B. Bertrandi 
ostrii(fitur ouc ad nostnnn .•crMni, eum cultu sancforum 
fahsc cohoncMum. In quovum numcrum 
adscnhcndi sunt Antonius ^^''"^"^^'f;/""« 
i'-i85 (*^)- Scrap/iinus Razzi anno lOOo (,J) , 
Nicolans Janscnim anno 1C22 (4) ; Malvcnda 
anno 1027 (5); capitnlwn pronncialc 1 1 . 
PrxdicatoniM in conrentu Aqucnsi, anno 
m^ ; Joanne^ dc Rechac anno 1647 (6); Joan- 
nesUahuct anno 1078 {l);sodntis FI< .Pra'- 
dicatorinn dc Vicnnc anno 1700(8) ; Pcirus 
JosephusHaiire ejusdem Ordinis, ^nms.Mar- 
tyrotogio Provinci,v. servaio in bibUothcca 
pvblica Massiliensi; Jacobns Lafondanno 
1716 (9) ; Franciscus Vidal anno 1747 (10) , 
DominimsPonzi (U) ci alii piurimi. Tan- 
dem ven. prcsbyier Nadal (12) m Ilagwoffw 
dia^ceseos Valentinensis, cujus pars csihoait 
parochia Boschcium Jure meriioquc afl>rnwi 
Lno 1855, culium B. Bertrandi arf nostra 
usque lempora, ihi permansissc . hx qua dis- 
pidntioue non tantum perspicuum est sancio- 
rum honores bcato riro ante hominum mcmo- 
riam fuisse delatos, sed ef cos sneutta longis- 
simi icmporis ci tolerantia episcoporum /uzsse 
nrohaios. Quarc pieniissimi viri cultum ra- 
Zm habuit Ordinarius loci, die 12 augusU 
anni 1870. dixinius^B. Bertrancii sfafua, adquam incolx 
tocisiepe accendunt cereos, vota nuncupant, 
t>rcccs funduni, in beati viri honorem Missas 
celebrandas curant, dicentes se ejus inicrventu 
muUa impctrassc. Itemhonori sibi ducuni ho- 
mincs scligi ad humcris gcsiandam in sup- 
plicationibus puhlicis B. !k>rtnnJi statuam. 
Tandem. in parochia Boscheto, vw mrcnics 
domnm quic suam heaii vivi imaginemnon 
hahcnt; in qna avcrsn lcgitnr oratio h.vc .- Ore- 
ML-s.Omnipotens.et mitissime Dcus. qu. s.t.enti 
nopulo fontcm viventis aqua-. de petra produx.st,, 
educde cor.lisnostri.luritia compunctioms lacr)- 
mas ut, intcrcedente B. Bertrando, peccata nos- 
tra plangere valeamus, remissionemque eorum 
te miserante, mcreamur accipere, per Chu.tvim 
Dominum nostrum. His pcrleciis.ncmo ncgahti 
nra'sulcsccclesiasticos,cle>'um piosquc thris- 
tianos, sexabhinc sa-cvH.'^, pubticc eipnvatim 
B neYivRxidocultumsanciontm deiu/isse. 

8 Hujus antc Vrhaniana decreta centcnan, 
cultns ilhtd quoque indicium csi quod in hhro 
anno 1517 c.rcuso inter Beatos loc^wi ohimct 
Scrihit enim Leander Aiherti, sodalis Ordins 
FF Pra-dicniorum pnesfaniissimm, uhi cotii- 
ait Quorumdam virorum .Ilustnum acsanctitate 
/ulgenlium ex Ordine PncdicatorumYitas.expen- 
.is Joannis Lupi,civis et bibl.opola. Ronon.ens.s, 
annoDominiVl^XVH-nical.mart. 

U.BiiBTB.^NnL-sG.^LLUS.BertrandusexCar.ga, ^ U(M'lran(luS SOClUS S. Do- 

orovincite GaUia^ Na.-bonensis, claruit sub m.ti- ^ M. H. IH I 11 clliuu 
tutilX patr.s Dom...ici; quin et sese plunbus ...:„:,.; p;..^ .^o^u^ ToloSiT. 

annis ei comUem pr=«stitil,carnem suam jug.ter 
proDomino noslro Jesu Chnsto affl.gcns. Hu.u 
^Uquando bcatus pater intevdixit ne st. opera E ex libris 
xiripfis- auquanao ijcaiu^ i.^...^. 

perperam facta, sed aliorum defl.ret, perpendens 
nuiaprosuisdeUctisn.miumseani.geret.I-xtunc 

enim (palr.s dicto aud.ens) pro aUis abunde nere 
cffipit se missum iaciens. Post rlurimos tandcm 
pro Domino laboves, quos perpessus fuerat, post 
ingentem co.-poris afiUcUonem, ad Dom.num de- 
voTe mig.'av.t. Contigit unum post ejus felicem 
exitum. quod tacere non debeo,nec possum. Por- 
ro viges.mo tertio post anno exhumatum e.,us 
cadaver intcgrum et incorruptum inventum est, 
ut omnibus miraculo fuerit, et ex eo loco m mo- 
nasterium quarumdam sanctimonial.um, quoa 
^ vocatur Housquet, juxla Aurasicam prov.nc.u3 
GalliLC Narbonensis, reconditum, usque in ho- 
diernum dicm cernitur prout inde fuerat dcpor- 
tatum (1). Hactenus Leander, qui scrvi Dei 
nomini (prout pr^stitii aliis sanctis acbeaiis 
Quorum Vitas aut collegit aut scnpsitj tde- 
ram B priefxit. Quod documenium ma.rmu 
nonderis esi ad dcmonstrandum culium B. 
Bertrandi non offcndcrc Vrbani VIII dccreta 
etjam inde anliquifus inEcctesiam fmssead- 

missum. , ,, . 

9 Leandri restigiis institcrunt hcne multi 

scriptores. serviim Dei l?eatum appellantes, 

adeo ut cx solis libris iypis ediiis manxfestum 

sii multo ante et post Vrhaniana decreia,us- iHUUCi. Ejus gcsla Tolossp. 
MulUuu (lcflH sua nliorunu|ue 

peceata. Creatur prior pro- 

vineialis Provineia\ Exordia 

eonveutus Avenionensis. Obi- 

tus B. Bertrandi. 

^<\xdlu^exanticiuiorihusscriptoribusV>.Bev- b. Bertran- 

^VhL litl^s mandavii,sed uti modo dus «p. 
kehamus,plures.OrclinisFF.Pr^^d.catorum Oam, 

exordia. vei S. Dominici Acta enarrantes, 
scrvi Dci non raro niemincrunt. Itaque eao 
istis historicis res gestm heaii Uertrandi cxcer- 
pend^ sunt,pr^cipue ex b^^^^oJord^noSa- 
xone Gerardo de Frachcto, Theodorico de 
Appoldia et Bernardo Guidonis. Jam vero 
BcrnardusGuidonis{i3).diligeniissimusscrip- 

tor Ordinis FF. Priedicatorum. qui brevi tem- 
norepost B. Bertrandum intcrvivos dcgebaf, 
refcrt eum Garricis(Gavn^^es)propc Alcsium 
Alais) in partitione Gardonis * {U),omundum * D.parte- 
Ze, unumque exprimis ^■/>on>-nnd.c^ .; "t 
lis et cum eo anno 1216 «. Augusimx Rcgulam 
suscepisse. H^c suni Bernardi Guidoms verha: 
Fratres qui cum B. Dominico regulam elcgerunt. 
_Hic prx^mittere Ubet nomina Fratrum, qu. cum fl, U«mW AH.crli. De viris iUustr. Ordims Pr^dica- 
t J.m Hh V P 179 - -2>Chi'omconOrdinisPr8edicato- 
r;: p g 12 et 5.. - ^:^) Vite deSaiicti e Beatidel s.cro 
OrTinede F,-at. Predicatori. part. !. pag. 94.--(4,\.ta 
S Doniinici, png. 271. - ^5, AnnnUum S. 0. »t^^^^^^^^ 

Centun.pn'"«.P«?^-- 2*^3 ^t ^^^^" " '«' ^ '^ '': « "' 
Dominique et de ses prcmie.-scomp;.pnnn9. \ie duB. Bc- 
trand pag. 5G0 et scq. - (7. Pr«dicalo..um Avcnionense. 
Ub I p-ig. 6 et S.~ (8) Uannee Dominicaine.- i9> L annee Dominicaine. p.277.-(10l S^^^roD.anoDomeni .- ^Sa 
cro Diario Domenicano, tom. II. ad diem 20 octobns. 
edlt 17 8et 1838. - ,12) Histoire Hagiolog.que du d.o- 
te dlvalence, ,>ag. 337. - (13, ^^-P- ^el-V not.ce su 
loBmaouscritsdeBernardGui. pag 180 et seqq-, m n" 
ticesdesmanu.-^crits ctc.tom-XXVlI. pars. II.- '^^'Ger 
S-DnLd . Dietionnaire topographiquc du departement 

du Gard, pag. 5et97. 

beato NON\ OCTOBRTS. DIE VICESIMA 

V , ..a vpoen 1 Fraler Mattlia;us Gallicus... 
in -n Provincia^. a loco sua. ongnus sic cogno- 

«^»"''"'' ■^'C Wndun de Garriga aloco sua. 
"'^'■"tfuifse c ognovninatun,, prope Ales- 

tum orumduni. J" ' '" ^ ^- i^am lucem 

"" /^48 c, /..ro cst in^criptio : Catalogus 
priorv.mprox.nc.al.un P ,f3,„,(«,. 

'''7 ^^:;;~r p::.S.s .« P^vincia 

'■" •' ,^.?r ater Bertrandus de Garr.pns a 
Prov.nce fu.t 1 ater ^^^^^^^^ ^^ 

villa seu loco sux ""o.n f ' i^„ititur 

Bosc/,di, in P> oiin^ >«■■ ;„.^. etiam- 

„e,n B. Bertrandus «n '''^ ■^,,„i„,u. M 

tos«Ue,^---^--;:^„„,,„,.,ea*„..-o 
P nonpugnat.EteHiiniJ-> ■.^t,.„mcntisusn.-:, 

„o» ./.■«■< ^■^''ZX^nZoLtionms. ut e.r 
,„„,, .«; -'^^'^^^"'Zsianiticatur beatus 
raceiolatocollig>tu> >o> J t ^^^ ^^. ,« 

-■'■ '-'"'■.'■'^•"'''■ri^^ ■<■*'■''« "■'"■'""■ r' 

a„,;/o«m codrcis ''"-J; (^^. ,u/rf<. r/wx/ 
,,,,;,.,,. ,>smsB<^;-««''"';f:p,!,,esq,.,c.un,B. 

Domin.co R^-S""''" 't.rtrandus de Ga.Tigapra;- 
ocmrrunt cerua: ■ oco su.« om- 

fatusde Provinca Pvo-nc,. ,„„„„. 

G,N,s s,c co<>^om.na™ ^rno ^^^ ^^^^ .^,^^^ ^^^, 
Dus. Est tmncn dise, ""^" ,, .,o,., c,- 

e( a/m opcra Be'-"^"^^^^'^ p,oAncia, cur« 
ra( auctor dicendo Alestum .n 

aUpu<iMan,achium,AnnacsOd,,us ^ ^^. 

preuves, col. 1^^ *"=' 139 . Al CTOBK 

,,/ po^itum in Occitonia wf. >io>^- '" P°» X°; K. f. B. 

rilLsdc AlcsU sitn sitclur. du->turr,ue tantu> 

B. nertran.lum oriundum prop,. ,\lest,... , >e > 
i,,fr«. Alestensem, .,/ cst . cx tractu M^^ 
Qa.adtrad-,aonemBoschctanam.nOnl>>>>p- 

:,ii „uo,ninus ran.ilia heat. "-■, -" ,>• ^«^ 
ma rclicla. hoschetan, „u,j,-arc.;l cl .■oltoca 
7dZ>-ih..nubinuncestvic-usdic,usGa,-. 

rigues, ibiqne natus fuc,;l t>catus u, ■ ^^^^^ ^^. 

:^«:r:,n-n.«.-;"«^'™"^~:^: 

„,„...pWm«.o<w,/.«^<.;^^ ^;,^'^^,.. 

:-:;:::;=:^.^^^-~^^^ 

fuitpust,nodump n «; ;;„j„, ^,^ g,,,,», ^ 
„ost,-o abbas. F,ate. i>l. „ostmodum 

prope Alestum ^l^^^Z^^^'-^-' >^"- 
prin.us pr,or P™.""'^'^,!'^,"^!.^^, pnor Lemovi- 
terPetrusGella,„.qu.fu p.^mu. P _^^^^^_^_ 

censis. F'-''''^^^'^'''^^^T''Xf'-'''^-'- ^"""'^^ 
g,.tiosus et -'"- , -rB minici.etsancti- 
Hispanus.carnahsf.aterb^ ^|,^,^^^, 

""^P"''."'' eTdTeiwn opti>,u»n ri,:n-um 
ri.ani cstmn est deieem f y„,„.„„,ani 

"''■''°''"''^\-,m « tp'»'-'''''* '''■/'''''''"''^' 
B. Bertrandum, « e^ P ^,,_,„„,,_ p,,.. 

«•»"'« ^^"\f";',; , .:'i.»/a «««; i^i» «"■^"■' 

.,pim,«< ''^:/';;",'^',,, „a;,„«.v «p."/ 'P«"" 

fs:;:;';^"--nri-^"^^ 

,p,a G»"'"''-'-*:,;^;^,„.,icatorun,Tl.olos.e ^;i^- 
13Primuspr.o.frat.umi . ^ ,^tactum ^ 

p„,t beatum "0"-«.^''"'. I-' ^"^.''^a.uter, 
Lt, tu.t omn.um caput domn ^^^^^^_^^.^_ ._^ 
fu,tFraterBertrandu.deGar . ^^, ^^._^.^^^ ^ 

domo et eccles,a ^»;^' J^",^",„„„,ee et conven- 
ea-perunt Fratres ,n unum c ^^^^^ ^^^^^ 

tuaUterhab.tare, .buUmsul^ ^^^^^^ ^^__,„„ 

„,,0 '"^«'^t"'-'^";;' "ieutpalet in qmbus- 
MCCKVI,-"^^''^-" 'v::enbush.»trume„tis. 

Jam anuciu.s ''«'^'^ . ,„,15 jomus et eecle- 
„omine fratr.s Bort" d, Pno __ .^^.^^_ ___ ,_^^,.,, 

si.u sanct. Roman, 'O'*'; ^ ' .^^ ,„„0 etFratribus 
aonat,on,scu,usan,d« ,_.^^^^,.„^„.,,„„„, 

,.,eta. domno F '■"" Do™^'^^^^^ ,,„,, „1,.,,, de emp- 

p,ioril..^a'l'olo;.«^"2:orumpro eodem loco 
t,one .luarumdam '>"" .^rum facta prions 

et de vend.t,one 1-"^^^^; ,„andus tu,. post- 

Du.-.'. "'-7'';,:ri«''^^'^"'°«'?Si?i 

_ ,4, Bullct.n de 1» S.oc'C ''''"; '.-« ^ Cfr 

»„1870, ,,ag. ^•'^ c' '''■l,''^ , ' _ ,7, IbiJ., eol. 1»8. "'■• 

-■S^^ir::?:— --'■'"""^"'^ d,gna: 140 BE I3B. BERTRANDO ET GXVIBKRTO. CONFESSORIBUS. 

- «i.T tr\\ 11 c AVCTORE 

11. n. B Sitn peccatn 
muUo nimis 
dcflei. B ,,tana Cxiinar,-alio,iihB:o in maraine coihcis 

IZZis .. De prior,bus autcm qui bcaloDom- 
ico V„ loco sancti Ron.an, sncccsscnuU. uon .n- 
" n° cc-tiUKlincn, r".pter lapsum tcmpor.s a 
rratrc «crtrando Jc Garv.ga, q.n fu.t ,b. pr.mu 
„que ad Fratrcm Johaunem de .lobaun.a; q... ru.t 
b?"ov..s,mus,ctp.-.mu. inloco secundo .u q«o 
^'„0 hab.tamus. U.i plura Oc '>'^ -^"f^^^. 
dicihus vcUt, adeat cla,;s.^,m, '■'"/;''J° ' 
jielL^lc c.si,„i,n„.op,'^ <lc Be,;>ac,lo G,ndon^^ 

m,U vir cq,-eniu!, Ge,-a,;h,s ,lc F,-achclo, .\,i„- 
TnuTc"calo Luccti a,l I.cnorica. n,.U,s 
Or,lincn„p,<' FF. Prre,licato,-um anno l--o 

^-b:ymSo.:irt^™"-^™^ 

S^..?bo,.!s,nsc,,ectutebouam..rav,tad 

Dom,num, in convcntu L^™""-"-- ^™°^,; 
mini MCCXXXI, a-tat,s sua= anno LX^U ,^"- 
r,c B Bcrt,-ando ,nemo,-at, ,,avm a,l nnUmn 

"^Z^^lJSloXlUf.,! lcatu. iUc,,,o„ac,.,s 
oZs ^ancti Do,ni„ici in apostoUc^ lahor,h„ 

Geractvs S. Do,ni„ici'„> ,nterd,s,sse Frat , 
Bc ,"ando, sooic suo, ne suas sed aUorun, cu - 
MS dencret, altcndens quod pro pecca ,. su,s 
^:;im.sam;gcbat.Ettant.virtut,sverbasua 

tuerunt, ut ex tunc pro al„s abuudante flc a 
pro se autem nere non posset et,am volc- (- ■ 
Ve,-um dcinccps alHer ,no,lum exeessisse vi- 
L «rB Bertrandus ■, nam ah hocce tcmpore 
T „on »««■ p,-o peccato,-ihus. ncglccUs ,!e- 
%ncZ m^'^^ sac-ifcium oUuhsse, apud 
^ m Ge,-a,;lum de F,-achcto U;j„„u.. : 
Tr Bert,-andus, i„r,uU, vir -"^-'"^. <^'/° ,'."; 
bcati Dom,n,c,, et p.-imus prov.ncaUs Prov.n- 
cte Fratrum, tcre qualibet d.e M.ssam pro pcc- 
catis dicebat. Cum ergo in conven.u Mont.spe- 
s ,.an,r.y«/ an„o Do,„i„i i220cccp^l f^ndanK^f), 
Frater Be„ed,clus, v.r bonus et prudcns hoc ad- 
ve,-tisset qua;sivitabeo, cur non pro .ieluuct.s, 
ci pro ^eccatis s.pius celebrabat. Qu. rcspon- 
dU ■ « Qu,a dcrunC .iro quibus oral Kcc.es,a .„ 
C mto suut, ct cortum esl quod ad salute,ji perve- 
m „t : .,os autem peccatores in muH.p hc. pen- 
^u in pendulo vcrsamur. . Cu. Fratcr a. . 
tcat.s mih., prior char.ss.mc, s. h- esseut^luo 
mendici, iequaliter pauperes, sed alter omn.a 
mcmbra corporis sa.va habcret, alter vcto care- 
Z omnibus,'cui primo subveniretis. ^R^spon- 
dif « E,quim.nusjuvareseposstt. »Tu„t l.a 
t Bccdictus ai, ■. « Sic sunt delunc., qu. .,ec 
os ad conntcndu,n habcnt, „ec aures ad aud,e. - 
dum „ec OCU.OS ad tlendum, nec manus ad ope- 
randum, nec pedes ad pcregr.nandum ■. sed sola 
nustra expctunt adjutoria et «cpcctant. recca- 
"ore autem, pra^ter nostra sulTrag.a, pra.,l,ct.s 
o™,ibusiuvLre se possunt. „ Cun, -tc- "» 
acnuiesce,-et, sequenti nocte qu,dam ten.b.l.s 
Xctus ei appU,t, cum tumulo Ugneo eum -raviter opp,nme,.s, qui plus quam dec.es eu.T, D 

\n iUa nocte cKCitavit,et terruit,etvexav.t. Umlo 

i„ aurm-a dictum .M-atrcm Fencdictun. vocans, et 

ad a.lare cum .acrymis accedcs, ..evole tunc 

promortuisce.ebravit.Jtoab ore ips.us F,-a- 

tris Beucdicti audivit, qui ista descr,ps,t (4). 
.. .. _ .. j..^ i.„.i:<. ,; nn.lliV.nS tr,s Beucdicti aud,v,t, qu, ,sia -■="'"■■.;;'■ «„„. ,„,.. 

15 Fuit B. liertrandus tcstis ct pa,ti,'cpsmi- ,.^_,^^^ ___,^.^_ 
,-acuU ,iuodS. Dominici rogatupaU-arit Deu.<!, ,.„,„,.,„„ ^. 
cis ,««m/ Tolo.',,, Pari.^^ios cmtihus, Ungnai Uo.,umci. 
Thcuto„,ca; cuus l,l„nc eranl c.rperles , noU- 
ti„m impc-filus. Ecce na,;-aUone,n Theo- 
tlorici dc Appol,Ua.,,ui sc-ip.^^U e.rcunle sa-c„Jo 
XIU DeTho.osa quoque vadeus Paris,us Pater 
'sanctus (Do„iinicx,s),omn ad nupcu, Amator,a,„ 
'vcmsset, ib.dem in ecc.esia bcata., Mar,a, devote 
vri^us pernoctavit, habens comitem .t.ncr.s, 
societatis et devotionis Fratrem I'^''-.,;audun, v,- 
rum sanctum, qui fuit P'-ovinc,a.- pr,m„s p, ok 
I„ crasti„o procede„tes, babuerunt ,„ v ,a obv os 
quo:,.am Theuto„icos peregrinos, qu, aud,e„t,^s 
?i„™ Dc, cu... socio psalmos et .ect,o„es oraud, 
,; u:,,ta,-e , ad.,:cseru„t eLs devote. Ve„,e„tcs 
au m ad V Ulam , ,„v,taverunt sanctos et ecs 
,: e consucto dapsd.ter procurav;cru,,t : s,cq,, 
■«■,.ru„t pcr .luatuor dies continuos. De,n,le t, 
' ;; Quarta'die ingem.sccus beatus Do„,,u,- 
cus ocio suo d.x.t : « Fvater Bcrtrandc, ve.e 
."sa„r. abco conscicttian,, quod .slor.nn pere- 
;: ,:" um carnal,a „,ct,mus, cum e,s sp,r,tual.a 
:.o s™,in.amus. S, placct,nex,s gcn,bus orcmus 
Uomu u,„. ut liuguxcorum uobis det ,ntel hgen- 
U m ar,tcr ct loquc.am. ut eis dominum Jcsum 
am,uut'are poss.u.us. Q... cum orasscnt, stupen- 
rs hs, intelligibihter idioma Thctomcum 
sunt locut , per a.iosque dies quatuor an.bu an- 
eTlt °oquc.,tes cum e.s dc Don,.no Jesu U.,dem 
^urelianis venerunt. Dim,scrunt autem eos 
Theu.o„.c, iu strataPar,sie„si, corum se orat,o- 
nibus bum,l,ler commeud.antes^ _^_^^^ __ 

10 Mtcra d,e dixit bum,l,s Patev ^.a " • «Ecce 5__^_^^^^ ^^ ^. 
Frater .ngrcdi.nur Parisius, ets, scei „t Fratres ^_^_^,^_ ,„„,. 
m^acu.um quod Dominus dcdit „ob,B, credent /. .,■ ^„. 
^os sauctos, cum simus peccatorcs; et s, ad sa=cu- H.t,c,. 
arc m-enerit, mu.ta= patcb,mus va„,tat,. Per 
'obrLTtiam ,gitur t,b, Pnccipio. ne ante mort.m 

vnUs /ratr,bus „,d,cavit (5). Qaod faotum eve- 

: ;« 1 i2i9 -»■"•""" "-'«-^'"'■'■«^«/«j^ '■ 

Rctu.it quoquc mih. F. .iert.-andus.... ad B. 
Jol^Llin VilaS.Dominici.n^oi cum ah- 
quando una cum .pso itcr age.-et, et grav.s su- 
r eos intcmper.cs aeris or..-etur, jamque plu- 

rum .nundatio multa terram '"^""1-^; ^ 
signo crucis, magister Donun.cus s,c antc se dc 
nuhtomnem ejusdcn, .uuudat,ou,s eluv,cm, ,. 
'r d.eMLs c,s. dum sempcrcoram se v,de,-e„t 
:« cubitorum spat.um st,nicid,a dense sU - 
lautia super tcrram, ncc una q„,dcm gutta vel 
nm r,am vest,me„torum ejus coutingcret 7). 
'^mZimus.Luletia.nconlculith^u^- 

trandus cum *«"^'<'^''''''"''y ''''f. 'jf S 
l,anc u,-hemjam hiennio ante pchcal, .^ctlioel 

ad inohoandum convcnlun, l'^^'-^;^;;^;^^^ ,,,,,,,. ,.„- 
17 Annoenimi2iTnstau,-av,tS.Do,n,mc^s i.i^.^^_ . . i-.. rn,l f.m VI, Histmi» Fmidot. coaven- 

,1, Amph^s Col., t..m. g,,^,„,j ScTi,ito,'™ 0>.<li- 

luum l>,;=edicat " • ^-^-^..^gfl^^^^', „.„„,,,1^, Ann.le» 

"'^'"■"cTrvrE-o:^ F":a,rconv,n.uu,i. .« (ni Aota S?.,toni. 1 Augiist., 
col. 303 et seq.. m nnta, - '^' ^^ J^^ n.<'dKatovu.u, 

c;^:;:.^:a"---r---:^s; 

coi. 280. dortiuin DTE A^IGESIMX NONA OCTOBRIS. I4i c«V Ordinis rarisiensem : ad qimra 

gu,, B. Dein'" ^ a\iquando comes .U- 

multismib.bc.at, cuieuam I parisius 

neris su. fu.t. H. m^uam ™^^^^^^ 

cum literis sumn.. I "'■^' ^^- " ji, ,,„o F.-atres 
0,.ai,..n. l'"Wiearent et c m us al. ^^ 

ad studium -, v.del.cet F. J''^""'^^ " ^^,(3;^^ 
F.Laurenlius Angl.cus, cm '^^^y,,^,, 

i„greaerentur, -J';^'^; '' , '^^, 'eUce, ae ba- 
posunodum acc.dc. unt Pa. ' "^- ^^no. 

™ , e tre. postmodum probavit eventus. 
p,.,„l.x.t, c . P ^^^ ^^^^i„„, t,.„er 

Seorsun. aulem ■ " »■ H.spanus. babentes 

beati Domm,c.,et \^'^''[^^ „omeu.Odo- dam litteraPruliani. Q«a. verba refe.-ensm^_ 

p.,it pe,-pe,-an,. 1233 (5). Quul ^,' '"X- 
\i,-mo lea,po,-e ,„u„e,-e p,v,;nc,ali.'^ I ,omn 
"icerunctuseH,pe,,ilnsig,u>,-amn..n,s,q^^^^^^^ 

ciJa annnm 122.4 .v»/ 0,-Mn,s concenlu^^^^ 
nionensen, ,ncl,oanl. merum so,:bU ^0« »■ 
Mahuetus, in HO-o cle Ontf""'" -^';'^ 
ncuihus P,-mdicato,-am : Conventus Avemo 
nens,s Fratrum Praidicatorum a ^f^"'^'^ 
annu.n 1224 a beato Bertra„do a Garr.ga, p.imo 
;^: ..cia. Provinc. Provi..c,al. n.,ss,s ..«c^- 

us est -. scd anno sec,uenti, Lmlo-o U ; 
Francorum rege, Aveniouem nn.neroso cKe utu 
,.i.,gentc,egressi, capta tanden. "V.tate eUu.at s 
ha;rcticis eorumque tautor.bus, rel.g.os ,c 
g^rsunt. Ule,n .e/i.v»., ^^^O^^T^^^Z- 
fc-ius addit : Sic enim in veter.bus nosU .s n,o 
nunSt^ habetur(C). Mal,„elo o,„n,no ..,11^^- 
711 loan„es de Rcdiac. <i„' >„sm''- ''«''' 

T M 30 Zc^Ue,' affi,;nat Anto„ius Se- 
jmsse l-'30 aui cucu I , ^,^5^,,,., \UCTORK 

R.D.B. 1^^^"^ ' , -- TT M:imes, utermus ii'i"-' . , i.,r,(\ nul circiiei' amrintu ,wmi.-.c ■^■^ _ „ 

Seorsun. auten, f^'^'^;^,^, baben.es /«'•-;^ l-^O ''^\^Z,-,,iilMalcenda (8) nesc.n ^ 

sevtLmbns fa""" x. ^ ^^^^^^ «nhsecuti sunt -siensis episcoin. ^^""" ^'-^■..i^q.an.vis non- '^P'' ;^' ^n.^o aifere^ ^nulta egregia do- 

i„ hi.^to,-icossuos '^"^' T ,.«r,( </ct-c.w„-<-s 
noM,;.Ulust,-ant<:s^,tamB .^^ ^^,^^,. 

„ymo m<c/o,..' anno 1367 ri«c' P ^^^^__^. 

pl.is.os circa P'""-r'"- - "^;;„„,. „^.„,„ B. s 111. B. CaiilHMli {lonus m- 
^ „,.essusinOraino.nFF.P.u«- 

dioatt..-n.n, ol.i»»^ •'' ^•"»'"*- V«.o «"C/o,... «"«« 13»^ "Tbri anno Dom.ui 

•'"' ,'Sdie i^- sepiend„-is. alm post t,is ,„ .«p,„„» '"«^'«".' , ' ^.^;,' «.„„„/i?«,.v, „,.«.'„■.«.■'"■ 
„i,.,e «ao« che 1- ^ lmo,-«-c/''''''^™.«i^"^ ,'*:^^^^^^^^ ;)/i'or proutn- 
cialis Pro- 
otnciff, hehdowades ^^rivax^dxis Parisiis commo 

18 a««''i'/»»^-^,^ ,f" .aicertehaud longo 
ratus /^'^/■''-"««'^ .?',; ,o'mrfaf«5 ei'/ ^««c/ww uemcm. /n-™/"^' /f-l'^,: v,.,„,n Dom.nico secundum pe- /n,™pc,. /«■.■<■ '"■''", „D;m.nicosecunclum(;e- 
^„„0 1221 rmta be.^0 D° ^;^ ,„ „„„ eapitulo, 
nerale cap.tulun.... -'^^ , octo prov.n- 

vel in P'-.'''^''^'^'";-'primuspriorprov.nc,al,s 

cias sunt ^'^^''^'="•■•.,^^"1 fratcr Bertrandus 
- provincia Pr-,^- ;^ ^^.,,,^,„, ,„„„„„, 
dc Gavnga (4). Aci<'^'' T?,jicnensi, postea se> - 

„(0 m «»"'•"':,' *'Btrandus erat prior pro- 
m,n Ro,n!c : r.ate< fcr ^^^^^ .^^ ,j„^. 

vinoialis anno Donnn, 12-3, 

r-Sfi Cfr. CliTomcon 'tu,n hioorapln"" '''^'^^ll^.iins !equaiiM,s. ;..,.t,,.c.Urr 

'"""""T ''"uZle Fa'heto e.cipias. Hic sc,:„scc 

modo Ge,-a,-dn,n ''' condidit; qua,n 

concisa,n beat, "''"^Zi^-opic^tissinn et 

>na.ri„'i f''""Z]'^Lvo scripta,,'. .Uia.n 
pc,:tissin,o, <^^"^^^^°^ i,iust,;bus 0,-d„us 

laudationcn l'b' " "" , j;,,,,,,,; insciut, 
FF.P,-a-dicato,-a,nUa„du^^- ^^^^^_^ ^^.^..^,^. 

multwn usxcs oP''':'^' ,^iM disc,'in'C". 
rem ul,-n,"<l^e '"^ "7;„.„,.ri„s,«(i«o/.o«.; 
Ast antiqu'taep,<'^ta'' ^i . pr^ter ju- 

hagioioyica i«'«'« ■ f', Zu,-ianens,s, inf.-a 
dicium si,u-c,-n,n <^P'^PlLeand,-i na,rat,onc 
num.i-~r,'e>no,-a,^d''n^l'^ .^.^ „ ,.„„o- ^5lll)><i..col.418. ,C,Prrfca.onum*«nj.--: [11 !*■ - 

-, liud.. coi. ti'" ft — (71 Vie <le S. Dotni- Oidi pag. '64. l,rerJssima BE DB. BERTRANDO ET CAUBERTO. CONFESSORIBUS. AUCTORB 
R. D. H. Frachcto • oZias cott- 

tra 

•• alias et 

confini» B ei Leandcr 
Alberti. 142 

«oWsv/..^ plcrnqueeie Gerardi el e Uan 

ne^hicrlescribinm.9. ct qnoma^y^ nmUo pno. 
Itate Gcrarchcs fuiU ah ejus cascnbenfla ua> - 

ratione ordimur. , i-..„for 

•2 In convontu l.nplnnensi mit quKlam F.ater 
Ghahertus uomnK., ..el.-.tor n.a.uus j""™™"- 
Hic quum per annos viB.nti vel ampUus pr^c - 
casset circa • montana Sabandia- luas. t>- 
nue«, tandem veniens ad v.llam qua; du.tur 
Tqua Wlla, in qua primam suam M.ss.m c 
lebrave.-at, et in qua fructum "'"1'"" ''^^^ 
rat pr..licando, sentiens se f^^^-^^^-. 
a Parate mihi Missam, qu.a in hac v lla 1 n 
,nam M.ssam celebravi, et ""7»- ^ ^^^" ^ 
cclebraturu,n.» Qua celebrata levote tec t ^^ 
ultima inunctione inungi, et verb.s sanct.s et 
ev"ttone f.dei su=e multos qui adluerunt quam- 

.-umnon modicus ad ejus sepulcrum et quam 

puTtus est ib.dem, muHum est obUt.onu... P o- 

nuod quum esset scholaris Bonon.a;, m crast. 
Tm 'epuUura. beat. Patris Dominici, vul.t cum 
aliis muUis quemdam d.emon.acum ad sepul- 
:;;i beat. vl.. addud ■, qm ™- esset .n^,res 
sus clamare coepit da:mon •. « Qu.d mih. vis 
D^ n "e ? » frequenter clamans et rep .cans : 

rDominice;, et sic -per -pv^""" "^ 
obsessus est a da-monio l.beratus (2). Quoa 
t^digLn ad annum i22i ,utpotc S. Dcmma 

3 Gerardo Frucheto, ]am laudato mff^a- 
gLrLearulcrAWcrti, seriptor ---«> 
rcrhi^ : B. CHALBEBTUS ALLOBROGUS. Chalberlus 
AUobroRUs de coenobio Lugdunensi. v.r devotus 
e sanc?us ac an.ma.-um max.mus zelator. cum 
u t XX nnos per Mpesac montes AUobrogum 
concionatus fu.sset, divertens ad v.cum cu. no^ 
me.'AquabeUaest, quo pri.™m rem d.v.nam 
" UquamMissamvocant), et plures su.s con^ 
C e.on.bus a v,t..s ad vWu.em revocavr^ s.b. d.em 
ultimum imminere persent.ens, d.x.t . « P«> 
:";," feciundis. viri, necessar.a prx-parate. 
Hten.m p.imum rem div.nam pereg., et ul- 
"mumTut reor) peragam. » Quibus peract.s. 
se sTncto oleo perung. juss.t. atque ad s.n- 
gul,as verborum for.nulas alacri.er respon- 
dendo, statim obdo.-mivit in Domino. Ut vero 
rescierunt pagan.virum De. morten. ob,.sse ad 
e Ws unus ooncurrentes, laudibus extoUeban 
C^uo factum est, ut plures a divers.s lango.-,bus 
capti incolum.tat.,sanctiv,r,nom,ne .n^ocato 
per mn,potentemDeumtuer.nt rest.tut.. ace 
Luur .n 'emplo canonicorum regular.un. «uod 
postbac obla iou.bus, nom.ne vir. De. elarg.t.s. 

rxi^um accepit incrementum. F-' ™™ -' 
sancli obitus circa annum Dom.n, MCCLX1UI(3). 4 K.r guih,.s rccitali.^ «'*'» ''^!"";. ^7 ^-«^™- 
JiptorJ^ a„t.,ni...,no. <,ui ^-^^^^^ '- P-"- 
,noria,n litc-is ,nandn,-nnt, non ''f^f''^ ™""-- 
„uona,n oppido vcl eilla «''"''"f ;„ ^ j;: 
L,,n in F¥ P,-tedicalores fuerit coopinms, 
l etamquibus muni,s antca Innctus. ^c,- 
lutamelcum fuissc de 'orra Sabav^.^ « 
Ln„il„r t;c,-a,'du.'>, rcl Allub.-ogum, «'ii<'a« 

S^=hs.s's.rsyi 

Zdcs cpiscopalis.aid dom.chum FF. P,!e 

dca,o,L,,M^'abcll. "'""/^f- ;^:^'f,' 1 
Haudmc latct nonnullos a,-W,-atos essc hca^ 
tumri,-um.)aman,io i22l,0,-d„us Fl'.i "O 
dcatoZn fuissc alumnum , propterca quod 
G:^!:isl,-ral,uH.idin,.s e„,„sc^oU. 

„m fuisse Bononia: quando tbi hoe annoc 
rZ niQ,-arit S. Donunicas. Scd hoc argu- 
iZtumtenue videtu,-j »am lu,,c tempo,-^ 
7,ue acnun,.junio,-es FF. Pri.'d,cato,-cs, qu 
Z^i ope,-am narahant, non scho a.-es. sed 
TiLii nun.upal>antu,;p,-out patct e.cRc- E 
tTF.-at,;.,n (4), et e.r Lih,-o de Inst,-uet,onc 
0/i;cial,.on (5), a B. Jlumhcrto, >n''9'^''-'J- 
ni-ali 0,-dinis et eo.-e.^o B. Cauberto, cdito 
'Zmcn quidcm scholaris potius, non lame 
Z,ce, dlhatur iis qui in scholis puh.c.s^slu. 
liii, -acahanl. Pra'tc.'ca non conrcntus Bono- 
'Z^id Lugduncnsis c.-at sodaUs serrus 
Dci acp.'0in si junior 0,-d,m sanct. Donu- 
rlirnomcn dcdisscl , in iUo ipso conrenlu 
ZgZZn^i sludra pcegissct, ut. U^ncrn^ 
0,'dinis erat, nisi fo,'san mtssus fuissei ad 
^utm Pa,is,en.e FF. P,;.dieaio,'urn qud 
tunc nascentis familiie u.i.cum crat (6). H.nc 
Tinus ,-ccte deduci videtur c.r beat, Caubert, 
r::/<o/an-., .o,n«,o,..^<on. Bo«o»;a^«-o 

1201 eum ante sace,-dol,um tnter FF. I , ica, 
fatcs fuisse numcalum. Dc r„a annoi264 
intisLe dcccssisscB. Caubertus p,v uM- 

B. Caubertusfmto- '"''<'''.*'''*«• '''^'"X^ ila.u,,,. B. Caubertusfrato- '"c '^''.'''■"'"- ^''^' ;.73 Ma^uaW 
l,-o1mrit Hen.-tcus de Secusm.abanno 1241 aa ,„,, 

%^0 pfscopus Sista,'ice,vsis * : In nom.ne .sworo,,. 
!'cta, e individua^ Trinitatis. Ad honorem 
e^sd^m, nos Henricus, U->- P-™'-J^s,^ ; 
tnricensis episcopus, svnodo nostra aptfd Sista 
.U-um cont'e»ata, Mannale quondam effec um 
pe, rrat ercaber^uu, et P. de Rosset, de Ordme 
rrJucatorum, al.quibus oapUuUs a • .s ^'; 
quibus declaratis, approbav.mus, et ea qu.c m 
?erius conUncitur, ab omn.hus subd.t.s d.stuctc 
„rrc.p.mus observari a).Cont.r.et Manuac 04 
Znullaseu.^latuta.Sitne B. Caubertus Am;»^ 
ZZls aucto,; an eiusdcm Ofn.shomo. 
iymus, non ausus cst afn,-ma,-c l^oha.-dusK^^ 
se^d tempora on.nino conven.unt, et au' ■> co. f. 
niis Sabaud.,c, velper Alpes ac monles Allob, 
3"«, «.*»ni)«Pr-<lioav.t, tac.le potu.t et .n ,,E,l,»rd,Scriptores0..inisrr«r.Jo™J, 

n«ff 467 - (2. Ibid,, pag 41. - (3) Ue vins u 
rail l.r.,.ica.o™.. H.. V, pag «5 c. s^ - < , Hol- ,.e„tac.A„.K,ui.atcsv.»s»^. ^S— : 

:°r-p;r;^^^ -'':Mr,^tf„:crDo™\d,Thcsau™snovu. 

An; 'dol to,n. IV. col. 1079 c. scq,. - (8, Scnptores Or- 
diniB Pr»dicat., tom. 1, pag. 467. provincia DIE VIGESIMA. NONA. OGTOBRIS. 143 delai»^ K p,.ovincia,m9««J«od f '«"^^;"^ ' 

, "7 T, : « ;.™,^--'.»' 0.^'-«'-«--'- 

,lo ««.n- 1634 «.«<■ ««';<?«'<"■"»■ ^;9'"""" 
c/„«f«/, <'^- nperiis rerbi. Gerardi et Lean.ln 
Z^um Dei «m e.irnire .ancmiis fama nla 
Plumes.e. alc,ueei. slalim^U "'""-";;;; 
Ziracit . a ci,;ibus A>iuahcUensilniS cult,.n 
TancLcm fn^se delalum. el ctia,n paganos ad 
^-urfunas concurrcntes, cum laud.bus cx uh^s 
sll ,7/econcursus populorum non TnodKU. 1 
, .„,„ in occlosia canonicorum rcgu- 

1:Z;JZ!^i^emJr,n,am. Fateor tarn.n 
, n,:m,nntn manis placere cultum puUi- 

Zntantum non inscia aut invita auctorUae 
TcclTal-a. sed polius omnino approbanU 
Ualusn.lelu,-.VIenimfGerarelu^^^^^^^^ 

Sl^— Vir.Dc,eiarg,t.s.A,.ccW. 
°-„ ,.a„o„ico,-um ,-e,jula,num augmentata, su 
::„,umccp,tincrcmentum,,<^«-»^^_ 

pcclcsiasticus (2). ^,,,,^ /'wp- 

Aai«</ tlauams i^ bctlum. anm 

l^,-e,p,-ople,-ea V^odJ^J^J^^^^,. .. „„ae 

1597, o/?i««m P"''%'%\;2,ni translatum. a 

'""^ "'' Tc:;r/^-S;/-«''P-«c/.««. 

„ cano7iico^.Catna>u nnarediendum AliCTORE 
R. D, B. B multo an'« 
et post inea^lum a...^n,pl.r,u„a M.ssa oelcb""^^^ 
Ob .•,uam munilicenliani Clauclius ejusque 
hsc.,-edespe,-peluico,vlituti fucunlhuju, sa- 
cclli pal,-oni ! quo,-um uUinius, Gerbais «e 
So,u,, baro Aquabcltcn.ns , hunc locumm 
omne iempus ,le,-cliclu,-us . s.h, capdulum 

.S. Catha,'ime sub,-0'jai'it (3). j.rreim» 

' »Statim utpia ClaudH mens popula,;bus ''^^Zanu.^ 

nota fuit. mi,-um in n,o,lum , uU """"l"""; 
ca,-um pieta-s in sa,wtum v„-u,n cre, d am 
onicquam episcopus mum caeutumad.us 
et Quam p,o,-um l,o,„inum bona,n .•o/»« - 
'»»/)«... ratam habuit, cis.iuc, «6«. Caube , 
ilrcenlum., multa sin,juta,-ia .lo„a .^nces- 
T^.-u,n i.uncia fue,;,„l f,-e.,uent'ss,na 

B. Gallibert, ^«"'™ ^,,^:^; ^r cd-d.t : cujus 
fecissct, si.,e '"°™ ''^'" "'t' („te»a- oblatio, 
beneficii Deo gratias ag,t. Qu^ ''^2fue,-it (4), 
,,uum .,ucto,-itatc ^^-'■"^^'^J^^^^JZut doc^t 
ictus P.f «'«;;' -'^f,;:: lpultu,:.m 
Bene.l,clw. ^/J W- | ija,jinem , cui ct 

to,-cs, a.,iue ac ™P''»^ "^^;, B,„„,/e/o XIV. 
aquealii.a f"'";; ^ f ifj^ ,„lsc,-ibe.-et, 
at n.Caubcrtum '^<f'''"^,^/i,,u,cotum 

su,n,„a «^7«^ --«fv/r citn// X/i/, qui 
successo,: Bene.h.'^';,'^ .utesan..':odalem 
^Ujuabellarn ^^J^Z..Icin cpiscopum 
0,:hn,s FF. ^' « ^» „,chiepiscopnm 0,ns- 

tanumtnsa.amui, ., jj„, ,.e audita. 

deteoendo^-<f^^^^Z"2bat s-ua .«- 
oppi.H ""'a'^''-"^':-^' J/cauberti ad cpilu- Ad hoc /""»"■"'"'"'" X;„ ;eli.jio popM 

--- ?^T^i:z^.::!:z-cumjacentis,qui oppi.H ""'!?'•"•'" ;„:^„is. ca..berti«rf capitu- 
ju,na ?«''■"'■«' .';™,'" ,„.„.,/«/«,», «c pro,n A(z«rt/«'//c««-' "" '„,;„,um. olim colue,-al, 
hoc templnm (luam plu, ««« °. .,,,.„, 

C'"""/ Zitlaclum inter ut^-um.juc m,- 
S. Cat'.a,->n^'> PJ^^^'^ ,,,.^^, ,„.j,, , 

(„„ «PP'^°'";'"J 'J';'™, juxta supplicata et 
Expediantur l.tet- m lor^ palatio, civit.tis 

conclusiones fi^'^'- ^f"*""^,.' ,,:,, .^, iunii 1650, 
„ostra= B. Joannis M""",^"'^,.^^ ,;,;," P.«-/c-- 
Paulus Millet, cp.scopus ">»-'--;,„,.„,„„, . et 
ea nalo,useccU.a^^ -^^ ^,^^,_ , 
benef,ctis ct "P«' «f '" , ^;, ,j,„,,t<m /''««■- 

(,„ «,/ hoc e,-ogandus ''f'",P/iia.-iu, 
si„gulis',ebdomadtbus,etin/e.slo 

,2> Bcnod. XIV, De «- ^ •^,^ „,^ ^M.n.oi.e oo,.ce,^n»nt 
VII,nuin.5etseqq.-l.J' '<>'"' ju,-ia ^«''■"f' "."";;,. ' ,,.„„.,/«/«,», acp,-oin 

""'!^-^f::x^^^--"'' "-">'• "T 

«,>■;«.' «'■'■'" ""' li^i,o .uiesan f.,ce.»„-'l- 
rne.lioc.^negotnu,Jaco^^^^^. ^^^^_ ^^^^ ^.„, 

Ipso emm ./'3 °.7 .„,„,„„,„,„./.<,«, con- 

e,.um --;>«.';.;;;„, /o» »"P«">'' """- 

'''■'"" ' Cauba-ti /n..-.^»"" « "•y«"' "T 
„,„,„. bea Caub , .^^.^.„,^,„ „( ,ancta 

slolico t,c,-ct, se. no... ^„^,„_ 

ossa in capsa ''''''J''2%i'am adecclesiam 
.leponcrcnlu, ^ '' .^,„/,leferrc«tur. Quum 
parcccalem &. ^''P'""'^',: „,llaco,To.-"! 
Aqmbellen.es i''^ '''''''' 'J,TXmu,nque ubi 

post oUtum '^'^^i^iij^, inlegrum r,- 
a plwibus A<1'"""''\.- ,,,., 5 octoh,-is anm 91 ^t «aa -'-l^ lbid.,pas- in „E BB. BERTRANDO ET C.UBERTO, CONreSSORIUUS. Pielas ho- 
dierna popit 
larimt- .in rlP B Cauberto sHeaiur, non est 

rf::"s^;:::::r:^^'^:::b^^^ 
s.«i«'-p"^:;,r:w^::^- rum Dei testimonium a.cant, verum ct.am si 
^.^ute.ann,-acniatantummo.lo^— 

, .um aprellantes b.at. vel -^;- /";^; ^ I 

Caubertun,, cenlum saltem a,nus «' '; ^ ^ ' ^«_ 
nianmn ,/ccrefum anni i034, in numei o . „«<■ 

r>„ed,gno, nemo perilu. ^-''«^'^^^^ 

,„as Jlfa.c/// (2), -•-,-'," .'.t-^Vuctovitati, 
coclices diligenter consulueut ejus . 
nisi gvaviora obstent documcnta, tuto po um 
confideve. De hoc '^'"-^^'XJ^^i^Jol 
nes Fantu.. W, ^ r„,i„„fi„s sit hber B beatttm vocal 
Caube,tum, 

C :;,..«w/™//.«pn,....»^~,f;^;t 

12 Vaque anttqutssum cun,,s a.^ „,;,- ,„,^,„ 

"^"ri:S«::f'^^:^:-^--— 

„„„0 1605 Seraplnnus ^""W, ««»»;;. 

C1.,. »«;rr;.u=; =r=5SSSS 

t V.,. Pnn-i (13); tandem anno 1807 len. 

lJ;-~TMa».mnensem, r./n«rf '«./,0 Com- 

=-Zb:r:=^::- B. Caubert,». . -^«J- .^^^^^ ,.e»,o.. 5»o- 
Mri ''^''^''''''7 ', ,,,.,.„„ T)ci etejusnomine 

::s"^=»^:'S:r;:t^" 
--:=,:c;:';.;is'i;r: 

plunbus -xgroiis, lani uq „siHu- 

bibenttbus. »"■'•«"'"' ^"''"'^'^■irMon/s Gil- bertiinhhro centcnanuni fui^^f^y T>om,}aHum,cidium 

"L, ..n ,„ .^oc./e./a c«no„.co™n ^.3» «' «^;^^^ ^^^. 

"^- 'r':?r'Sr -at r»Zc,.an. /;/ irfe« 
con/im.a;«7n.iec(/o™ ^jtis virorum iUu- 

"'•^'^"Ss FF Prldttorum, g«e« a«»o 

^="-S^;:::rriS::^ pro&a' e'w» pi:> ^^^^.\. veniunt nrimo histo- clararit (He ^ ^" .nbseqnenti pronun- 

'"'■"■■■ :".!^tTr :"ifMe d^ n.s, ;, eas eom- Particularis p,-oce^us cum subseq^^^^^ 

Urbanam... idque non s . » XIV de Cannni/.. et Beatif. SS.,hb.n. 

110, p^^g. 36. - J?;;';P„„ pF. ordinis I r»d.. paR- 13 et 
Sl^^S^^^te d"^^^^^^ ael S. 0,-d.ne FF. P.cd.a- rv, - (9) Delle Vite de gU huomine illustri di S. 

Maunenne, pag. ^^i ei soqH. «. 
lib. Il.cap. I, num.l. 

cretorum 145 
DIE VIGESIM^ NONA OGTOBRIS. ^ 

ol permissione bacra; uoiipicb-^ 
a, B«-edictus XlV.ae Servorum De.Beal«catione ele., Ub.U, cap. XVn,imm.l.lbi<l..Ub.U.Appe-di^l' B ANSO UCCXCll. DE B. BENEYENUTA DE BOJANIS 

,, phov:hc:^ poho.uu.nsx .n it^m. 

aiitiquo et a r>. ^t" 
virginis biograpUis. AUCTORB 

V. D. B. g„i olim mefo m " "^ ^ porf,-emo hoc loco 

Wtaum con!l'^f^2. sojanu Forojuham 

„„(n, /'■Wi^ '^!'^X alumna. atquc rila tan- 

rfem /-««rf" ^'".<^.^'" s", p,./H.,ry.mm ions,>« 

30 octob,-is anni 1-^- ; ,„,„ „(,Y;«o(/ «»"'- 

prooreUia,,m,-.>mf^--^!^,C.Uti.An- 
vendumcst.quodextoV ^^^ ^^^ ^,„rf 

,lri^ nominihus f^'''°^,.„i„nsam. fttalice 
moneam P'-"""" "' otim dilionemVenetam . 

dein Gallicam. P°f'';^,,,,pient,-io>valema- 
demumltaUcarn.ad U - ^^^^^ j,^ esse 
ris Adnaiici jacere, y 

,„eco,o„i,.o,..u>ie„.— ---■^^' 

Octob,-is Tomus MII- Viinun.aMi^sa^mt^^-';:-::;;:^, 
julii : de quo pauca. \Uenu J ^^^^ 

iomen latet ; nomm ^'"j^jf^cJre. dum 
conventujuruhco. a . .^,pg,,,„ ^, 

ut,-amque ««"'""'^P;'', X.» mititar,. at- 
rcgebal. accepit. «'"«.'. ^ n^. Vc-^mta- 
quc adsc,-ipla ^ps^ t 'bn,^^J,„f/,ocpri.^cum 
,,,«,«^/«''''■'■'7'''' '^';;"„i„e/«( .-l7"''c;«, 
rcg^onis '^ocabalMm) PJ^'^ ^,,,„„;, ,„ 
almar-eposita.Sed-'^''' ^^^^ p^- 

metropoli '^^■'■'■»•7';, ,„,,„■„„. PhilipP"' « 
,.un,julii. Et 9«'^"''; "" , ,( A</r,«' '•P'*™- 
T„,..., „«/,0«. f«"f ' Xn irruentibus anno 

epocbx cbristiana; 509, ^»" „„,„,,,,,„„ du- 

pevii exordia P°"."-^';, PXc.i.ulphum pra.te^t 
calui ForojuUens, -^:±J, Forojulii sta- 

sedemque Pr-n^^-P^^-y^J^i.ensium c-lehns tn 
biUvit. mae '>-"■" J;X,„ Paulus cUaconus 
Longobavdorun, h'»;°;" J- ' ,^ iprius dvital,s no- 
prosequutus est) f""^'^- ■'^^"; pP„,„ „„nc Civ.tas 
„en inclaruit •. qu,e ab jso _ ^^^^^ .,„...»., »-»—";r""«=s;'i.~ 146 DE B. BENEVENnTiV BE BOJANIS. AUCTOBE 
V. D. B. slnti-iiabobi- 
lu coli Cixpit, imperii in urbe Tioinens. fis.ssent, «m "^^ ° 
nZ Ital.x postrema.n,provinc.u.n sc.l.cet to.o 

es.et, Auslriam nuncuparunt. Hmc > >'l0«> <- "°- 
„c ■/r,/«;,.p-.Hvp,.s-Civ.,laled-Austr.a,»»«c 

lamea communius Cvi.lale, seu Cv.da^ d 
«<«( ceMw nomCH Forumjul.i m F..ul. . o" ' 

Ta on mulioplusguatuo,- millu. ,.co «,^'« 

-s^-fr^srei:^--^^ 

^cm c«;/«. '■'»""=""";«'"'" ;fto,«c'o"pnV'> 
anni i,o\).ta,o ' ,^,s Bojamis cano- 

nicuscum !''"''""'' ..„ p, f. Anaslasim 
T' '::£i^c'Z^sscu Forojulicnsis 
'"'Z'' ^T lopal>-ibu.scl oclo fM.co- 
^'Z'SZ%ml CanMo, nolarro puhUco 
Z r FrZcicum clc Juslis. m conccntu ti- 

menio P''^'""'"" ' '.'erel Biduoposl. 
no^mine hanc '^'^^'''^lSdUaHDanichDel- 

1'TdiisZ Znc pal,;a,-ckalum m a,-c,ne- 

posl """7"* ,,,.,■ 'cm el Vtinenscm. p,;mo 

C piscopaM (^"'"f^.it^io patria,-cM,bus) 

('■'T r '^.^ ), lihcllum suppliccm 
r'T7aans TpZlelum de con/i,-ma„do 
obtuhl, ,09ans ^ap ^^^ anlistcs.t,;- 

bunal <^°""'""' '."„.„, J dicm 26 sequc,,.- 

""''''" ;rif"" '"''»■-«*'''''''""'"■''''■'■ 

promotore fiscaU aa ^^^,,,.^, „„ em.- 

;m,m:ed.ate.llampublicavit,caauemed.a,,te 

,., Cfr CardsU., Men.orie sto,-iehe de' Canlinali, ,o,„ aeclaratum est constare dc cultu ab irnmcmora- D 

b.li tempore exlnbito beata, n°.^'.'-'^^^^";^^™';^: 
Pt nroinde eius causam versar, ,ntei casus ex 
fep?os " decretis telicis reccrdation,s Urban. 

a Humsaulcmsententixhicceslfo.mum ^^^^^^^ ^^^^ 
Nos Da..iel, mise.-ationc divina tituli b. Marc. ,le _^,^_, ^^,_,^. 
Urbe S R F. presbytcr cardinalis, patr,archa „„,,»■ i„.. 
D U hfnul' a,-chiepiscopus Utinensis. Ch.-,st. no- u,n, MU 
mi, e nvo ato, p.-o tribunali sedenles e solum 
D m pra^oculil habentos.per hanc nostramde- 
nn .V .n sententiam, quam de jure per,to,nm 
;^,Uoinhisscriptisferimusin«msa«mn 

.ationis B.BenvcnuUB nojanai, tcrt,a .,c O.d.nis 

P, " ;torum, de et super cultu pubUco a nv 

pore i,nmcmorabil, ct a ph,r,bus s.e u c.de-n 

canonico et Hieronymo, quondam ^" ^ ''^ 
,„bus, atque Corrado canonico, Taulo sacer o c, E 

"„c sco Josepho etLcand,-o,quondam E ,,sta- 
c 1, ia ,"bus. t respectivc cx tratre nepot,bus 
.n" lcto em ck una, et excellentem dom.- 
m S.-olum Moret. Pisoni, promotore,n fis a- 
em hujus curia. et mens» archicp.scopa Ut,- 
'lisctnrosanctasede agentem, part.hus ex 
' ;. v ss e.sdem dccretis sanct.o memo.-,^ 
U ban'i Vllletaliis novissimis sacrorum r,tuum 
ri,Vt o..is- visistestium depos,t.on,bus co- 
:.!' o ; r^ nmter examinatorum ; visis juribus 
et historicis monument,s coram nob.s products, 
rec gnms ct legit.me compulsatis; v,s,s v,s,ta- 
,ta,e descriptione ac recognitione .mag.num et 
tTbela um pictarum, ca-terorumque monumen- 
rornm cultun. et venerationem pubUca.n et 
ecclesiast,cam redolentium erga personam et 
mem-^am laudaU,: B. BcnvcnuUe Bojaua-, er- 
HarTa= Ordinis Pra;d,catorum, coram nob.s leg.- 
f..e.rv,sisperitorum relatiouibus coram 
:is ™L;^ viL toto processu coram nobis 
> ,„■ vsis cKteris omnibus coram nob,s 
— r;! :'d^::^: vldendis et considerat,s 
consid r ndis, Chr.sti nominc repet.to, d,c.mus, 
decerMn.us, declaramus ac dcfinit.ve scn e„t,a- F 
mu, constit sse et constarc, pubUcum cultn.n a 

Xsannis antepromulgatio..emd,ctorum dece- 

? un ncue memoria^ Urbani VIII, fu,sse p - 

t tum etexh,b,tum,acctiam inpra.scnspra..s a^. 

:-'»T"r,:;r;^*''«=--"" 

■^ de Ur m"s, pronuntiamus et der,nit,ve 

::::^";x;::ci^„.:;;:;ms,arcLpiseopusuti- 

"'rV«/cJ,"( h^c scnlctiaad inlccrum sc,- - „,i 

ran*n« B.Benevenuta^ oiUlum.sednequaqum, _^^,^,^,.„, 

^deZampliandum. mm/mc rc,-o ad ^nd- ,.„,.„, 
ee,!dl fclnn aut ad0tjic,u,n ecctcs,asUcum ab archicpis- IX, pag. 29. permittenduui DIE VIGESIMA NONA OGTOBRIS. 147 DIE VIGESIMA ^UiNA ui.i^i>imo. AUCTORK 
V. D. B. Bojani, Bcatic muicupaia;, au iusuimv..^... , 

latoris dietie causie, proposilum ac discussum 
Uomaniponiiikis; qua' "'^''"^'V ';;;,;;:. 7,„„. fuerit in conpregatione or.Unaria sacra ntuum. 
LiusRomcc proccssus '"'^^^^i^"^'^^'^''^';; ' ^ absque intervcntu consuHorum ex aisp.nsat.one 
%-nuiretur. F.orscriptus itaquc prvce^^^^^ ^ inlVascriptum dubium : An s,t si- 

caer et a Oien nore^r>bris ejus cum auto V^^^^^^^ ,.,„niiss.o introductionis caus:e m casu 
Japhis collaiio incepta -qu^ TliTo ^t et a.l .iTectem -, sacra eadem congre.atio, amlito 
Vanuarii anni iim perfccta cst. Butuo pos ^ .^ ^^^^.^ ^^^^- p,omotore,. 

liiZportitor Ronunn ad congre<,ano>^n^ ^scr.ptuet vuct suam sententiam exposuU 
Zcror^un riiaum cum ca..nplar^ au^hmtic^o ^^^^^^ ^^,^^^,, .. .,,„„M.^'nvc, siSS-D o 

^7;.„;v/eW.9; Quumapluriln,sretros.eculisfe \ ^^ t.=. t iniii I7r.4. - Et. facta 

Cl his tiici i!^ V ,,,.,,;.vih>^.virtutumat- rcscribemlum censuu : Atnn.n.^nv.:., .,. ^.^ - 
Nostro placuerit. Die 7 juUi 17fi4. - Et, facta 
deinde per me secrctarium de praidictis eulem 
SS'"" D"" Nostfo relatione. Sanctitas Sua benigne 
annuit pivedietamque commissionem propna 
manusignavitdiell jumn64L^tb-Joseph 

Mariu cardinalis Feroni pra.fectus. S. Burnbe.m. 
S R C secretarius. Kn alterum decretum ; 

UTINENS.S • GANONIZ ATION.S BEAT.^ «^™".^ . supple cau- 
BOJANI,MONI..USTERTnOHDINlSS.D0M.N.GLAd ^^ 

!uppUcesn,stantiasR">iP'^'^Magist.-iFnUoa^^^^^^^^ 
Ti om.e de Boxadors, magistr, generahs Ordm,^ 
Pr..dicatorum, postulatoris caus:e canon,z.at,o- 
nisbeat>- B..'nvunut.e Bojani, p.-opos.to in saua 
iTnum con.n-ega